Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston,"

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT Khall liite 3 Kh Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma (käyttösuunnitelma) 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2. Käyttösuunnitelmien perustelut Määrärahat sisäiset ja ulkoiset: meno-tulolajeittain 1. Keskusvaalilautakunta 2. Tarkastuslautakunta 3. Kunnanvaltuusto 4. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt ( ) 5. Kainuun liitto 6. Sote-kuntayhtymä 7. Kunnanhallituksen vastuualueen investoinnit 8. Projektit 9. Rahoitus

2 1

3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHTT-yhteisö, jonka tehtävänä on tarkastaa mm. seuraavat asiat: 1. Onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 2. Antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. 1

4 4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuslautakunta valitsee vuosittain tarkastuksen painopistealueet. KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR KUNNAN KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Poistot tietokoneohj Poistot koneista ja Suunnitelman poistot Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

5 KUNNANHALLITUS Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehittämisestä kuntalaisten parhaaksi huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus edistää aktiivisesti elinkeinojen kehittymistä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 3

6 KUNNANHALLITUS AVAINTULOKSET Toimintaympäristön kehitys Väestökehitys Viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö Työvoiman laatu ja riittävyys Työllisyyden kehitys ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Väkiluku ja rakenne Tonttien ja asuntojen määrä Työvoiman saatavuus Työttömyysaste TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO v. 2016: 8198 v. 2017: 8060 Tontteja ja asuntoja tarjolla kysyntää vastaavasti Monipuolinen koulutus vastaa kysyntää Alle 18 % Asiakasnäkökulma Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan hallintoon ja palveluihin Kuntalaispalaute Pääosin myönteinen Prosessinäkökulma Toimiva ja joustava organisaatio Palveluiden toimivuus Uudistuva johtajuus Talouden näkökulma Tasapainoisuus Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstörakenteen monipuolisuus Henkilöstön motivoituneisuus ja hyvinvointi Henkilöstökulujen hallinta Päätösprosessin kesto Kuntalaispalaute Kehittämiskeskustelut Koulutussuunnitelman toteutuminen Vuosikate e/as Vuosikate % poistoista Kunnallisveroprosentti Lainakanta e/as Omavaraisuusaste Toimintakulut, ulk. e/as Toimintakate e/as Keski-ikä Sairauspoissaolot, eläköitymisikä Henkilöstön määrä Vitkuttelematta Häiriötön toiminta Organisaation toimivuus ja hyvinvointi Johtajuustaitoja kehitetään kouluttautumalla (luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 190 euroa/asukas 68 % 20,50 % max e/as. kuitenkin enintään maan keskiarvo yli 70 % max e/as. max e/as. Keski-ikä alenee 0,3 vuotta/kalenterivuosi Sairauspoissaolot ovat alle ja eläköitymisikä on yli kuntien keskiarvon Henkilöstömäärä on suhteutettu palvelutarpeeseen 4

7 Toiminta Luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat suunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat johtamiskoulutukseen. Kunta ja kunnanhallitus tehostavat tiedottamista kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja elinkeinohankkeista sekä projekteista informoidaan myös kuntalaisia ja etsitään uusia ideoita kunnan toiminnan tehostamiseksi. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Koko kunnan henkilöstön määrä ja kustannukset: Henkilöstömäärä suunnitelman mukaan (ns. vakituinen henkilöstö) 293 Henkilöstömenot 1000, arvio Henkilöstömenot e/as Toimintakulut, ulkoiset e/as Toimintakate e/as

8 HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimii yritys-, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukena. Visio: Hallintopalvelut on kunnan yleishallinnon sekä maaseutu- ja matkailupalvelujen korkeatasoinen palvelu- ja kehittämisyksikkö. AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma 1. Oikea ja oikea-aikaisen tiedon välittäminen ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Suora asiakaspalaute TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä Prosessinäkökulma 2. Hyvä yhteistyö ja toimintoketjujen sujuvuus. Työnjaon toimivuus. Kehityskeskustelut Kuukausipalaverit Muiden vastuualueiden sekä luottamushenkilöiden palaute. Tyytyväisyys tasolla hyvä Hyvä asioiden hoitamisen taso Talouden näkökulma 3. Riittävä raportointi talousasioista 4. Käteisvarojen riittävyys Osavuosikatsaukset Maksuvalmius Katsaus 4 kk välein. 30 päivää Henkilöstönäkökulma 5. Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoivuus 6. Työhyvinvointi Asiakaspalaute sekä henkilön oma arviointi Sairauspoissaolot Koulutusta uusista asioista ja työn kehittämisestä tarpeen mukaan Alle kunnan keskimääräisen arvon Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi Kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Kuukausipalaverit Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Aila Virtanen puh. (08) Hallintopalveluiden vastuualue: Henkilöstön lukumäärä (vakituiset) 14,5 Henkilöstömenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 251,64 Toimintamenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 385,95 Toimintakate e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 354,91 Vähintään kunnan keskiarvo Jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa 6

9 SUOMUSSALMEN KUNTA Taloussuunnitelma Vastuualue Kunnanhallitus Ta-tili Nimike TP Kunnanjohtaja Elinkeinoasiamies Kunnanhallitus yhteensä Hallintopalvelut Hallintojohtaja Hallintosihteeri Keskusarkistonhoitaja Toimistosihteeri Palvelusihteeri ICT-sihteeri Talousjohtaja/talouspäällikkö 0, Matkailupalvelut Matkailusihteeri 1 1 0,6 0,6 0,6 Matkailuneuvoja Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 0,5 0,5 0, Työllistäminen Työpalvelukeskuksen johtaja Työpalvelukeskuksen ohjaaja Kuntouttavan työt. ohjaaja Hallintopalvelut yhteensä 16 14,5 14,1 13,6 13,6 Muutos yhteensä 0,9-1,5-0,4-0,5 0 7

10 YHTEISET TAVOITTEET KUNNAN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN 1. Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä 2. Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta 3. Hyvinvoiva Suomussalmi 4. Hyvä Suomussalmi-kuva Suomussalmen kunnan elinvoimaohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Elinvoimaohjelman perustana on Kainuun Liiton hyväksymä Kainuu-ohjelma, joka ohjaa Kainuun maakunnan kehityksen suuntaa ja strategisia tavoitteita vuoteen 2035 sekä valittuja kehittämistoimenpiteitä vuosille Kainuu-ohjelman tavoitteet rakentuvat loogisesti siten, että 1) elinvoimaa lisäävällä ja uudistavalla elinkeinoja työllisyyspolitiikalla, 2) toimivalla aluerakenteella ja luontevalla yhteistyöllä sekä toimivilla palveluilla lisätään 3) kainuulaisten hyvinvointia. Kaikki tämä heijastuu positiiviseksi kuvaksi luovuuden, rohkeuden, myönteisyyden ja yrittäjyyden maakunnasta. ELINKEINO-/YRITYSPALVELUT 1. ELINKEINOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Suomussalmen kunta kehittää yritysten toimintaedellytyksiä siten, että nykyiset yritykset säilyvät elinvoimaisina ja kuntaan saadaan uusia yrityksiä 2. TAVOITTEET Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta Hyvinvoiva Suomussalmi Hyvä Suomussalmi-kuva 3. PAINOPISTEET Luonnonvarojen hyödyntäminen ja tehdasteollisuuden lisääminen (kivi, mineraalit, puu, marjat ja alkutuotanto) Elämyspalvelujen kehittäminen (luonto-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailu) Venäjän läheisyyden hyödyntäminen Osaamisen kehittäminen. 4. KUNNAN ROOLI Kunta kaavoittaa maata tarpeen mukaan avustaa yrityshankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen valmistelussa antaa tai järjestää yritysneuvontaa ja koulutusta rakentaa yrityksille perusinfrastruktuuria ja toimitiloja vuokraa ja myy tontteja ja toimitiloja osallistuu yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin ei myönnä uusia takauksia yrityksille. 8

11 5. TOIMENPITEET Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä: Uudet ja uusiutuvat työpaikat ja yritykset - Majoituskapasiteetin parantaminen ja lisääminen - Raatteen Portin ja sotahistorian hyödyntäminen - Hossan alueen kehittäminen / Hossan kansallispuisto - Yhteistyö; Kuhmo, Ukkohalla Paljakka, Kuusamo, Taivalkoski - Kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja luontomatkailun kehittäminen - Keskustan ja ranta-alueen kehittäminen (karavaanarialue) - Idän Taiga ry:n tukeminen ja sen brändin ja tunnettavuuden hyödyntäminen - Yritysten tukeminen ja uusien yrittäjien, yritysten ja investoijien saaminen paikkakunnalle - Julkisten hankintojen hyödyntäminen biotalouden vahvistamisessa (kilpailuttamisen pelisäännöt) - Luonnontuotealan kehittäminen - Lähiruoan käytön lisääminen ja edistäminen - Nykyisten kivi- ja malmiesiintymien kaupallisen hyödyntämisen edistäminen Osaaminen ja käytännönläheinen innovaatiotoiminta - Yritysten kehittämistyön tukeminen - Yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa Osaavan työvoiman saatavuus: - Omistaja- ja sukupolvenvaihdoksissa tukeminen Maaseudun elinkeinojen kehittäminen: - Elävä Kainuu Leader ry:n hankkeiden toteuttaminen - Peruselinkeinojen toimintaedellytyksistä huolehtiminen - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen - Kainuun kyläteemaohjelman toteuttaminen Kansainvälinen yhteistyö: - Kainuun Venäjä -strategian toteuttaminen - ENI -ohjelmahankkeiden toteuttaminen - Viisumivapaaksi kokeilualueeksi hakeutuminen - Ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen - Ulkomaalaisten matkailijoiden houkutteleminen Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta: Yhteyksien ylläpito ja parantaminen - Valtatie 5:n perusparantaminen - Ouluun menevien teiden ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen - Suomussalmi - Kuhmo -tien parantaminen - Kontiomäki - Taivalkoski -radan peruskorjaaminen - Palveluterminaalin rakentamisen varmistaminen - Laajakaista tietoliikenneverkon rakentaminen, käytön edistäminen ja palvelujen kehittäminen - Kajaanin lentokentän jatkuvuuden turvaaminen - Suomussalmen pienlentokentän toimivuuden varmistaminen Toimivat palvelut ja hyvä ympäristö: - Suosi suomussalmelaista -kampanjan toteuttaminen - Keskustan kehittäminen (Emäjoen silta, karavaanarialue, ulkoilukartta) Yhteistyö ja uudistumiskyky: - Elinkeinoyhteistyön lisääminen Kainuun kuntien kesken - Kainuun Edun toiminnan hyödyntäminen - Kuhmon Woodpolis - Kuusamon Naturpolis - WildTaiga - Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset - Arktiset Aromit ry:n toiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 9

12 Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin - Hankintatoimen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen Suomussalmen yrittäjät ry:n kanssa - Yhteydenpitorekisterin ylläpitäminen Hyvinvoiva Suomussalmi: Työllisyys ja toimeentulo - Maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten ottaminen - Paluumuuttajien houkutteleminen Terveys ja toimintakyky - Elinvoiman, työllisyyden ja osaamisen lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys - Sähköisten tiedonvälityskanavien kehittäminen - Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen - Osallisuussuunnitelman laatiminen Hyvä Suomussalmi-kuva: - Markkinointisuunnitelman (kh ) toteuttaminen - Kuntalaisten osallistumisen ja roolin vahvistaminen - Viitostien matkailualueiden yhteismarkkinointikanavan luominen - Sähköisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen - Vapaa-ajan tonttien aktiivinen tarjoaminen - Opasteiden parantaminen - Kunnan kotisivujen kehittäminen - Oulun seudun kontaktien hyödyntäminen 6. RESURSSIT Kunnassa toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, elinkeinoasiamies, matkailusihteeri ja maaseutusihteeri. Toimistosihteeri osallistuu kehittämishankkeiden hallinnointiin ja kuntamarkkinoinnin käytännön toteutukseen. Palkataan määräaikaisia kehittäjiä (yritysten etsijä, ruokalähettiläs, maahanmuuttajat) sekä hankitaan erityisosaamista kunnan ja yritysten tarpeiden mukaan. Hyödynnetään Kainuun Etu Oy:n osaamista ja sen hankkeiden tuomia henkilö-resursseja. Kainuun TE -toimisto ja ELY -keskus antavat aloittaville yrittäjille neuvontaa. Osallistutaan säännöllisesti Suomussalmen yrittäjät ry:n hallitustyöskentelyyn ja muuhun toimintaan. Huolehditaan yritystoimintaan tarvittavan kaavoitetun maan riittävyydestä ja varataan vuosittain kunnan taloussuunnitelmassa määrärahoja tuotantotilojen rakentamiseen, kehittämishankkeiden rahoittamiseen ja erityisosaamisen hankintaan 10

13 AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma Nykyisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uusille yrityksille houkutteleva sijaintipaikka. ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Toimitilat/käyttöaste Työvoima/määrä Neuvontapalvelut/palaute Yrityshankkeet/palaute Uusien yritysten määrä TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Riittävä tarjonta tonteista, toimitiloista, osaavasta työvoimasta sekä yritysneuvonnasta. Yritysten nettomäärän kasvu. Prosessinäkökulma Yritystoiminnan kehittäminen. Uusien yritysten perustaminen. Kuntamarkkinointi Uudet yritykset Yritysten talous Hankkeiden onnistuminen: - yritysten kehittyminen - työpaikat Kunnan vetovoimaisuuden kasvu Yksityisten työpaikkojen nettomäärä lisääntyy Yritysten kannattavuus paranee Uudet yritykset ja yritysideat lisääntyvät Yhteydenotot lisääntyvät Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta Pysytään talouden raameissa Henkilöstönäkökulma Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön motivaatio Henkilöstön ammattitaito Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely Palaute Työkyky on hyvä Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Asta Tolonen, p

14 MATKAILUPALVELUT Toiminta-ajatus: Matkailupalvelut toimii matkailun perusedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä huolehtii yleistiedottamisesta ja markkinoinnista Visio: Matkailutoimisto tuntee paikkakunnan palvelutarjonnan ja osaa ohjata palveluja tarvitsevat heidän haluamiinsa kohteisiin. Myös maa- ja valtakunnallinen tuntemus ovat hyvällä tasolla. Toimintalinjat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Asiantuntevuus 3. Nopea ja luotettava toiminta Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Asiantuntevan palvelun tarjoaminen matkailijoille ja alan ammattilaisille Suora palaute asiakkailta Korkea asiakastyytyväisyys Matkailupalvelutarjonnan ja tunnettavuuden lisääminen Vuosittaisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman teko. Saada aikaan konkreettinen vuosisuunnitelma ja toteuttaa se yhteistyössä yrittäjien kanssa Prosessinäkökulma Hyvät suhteet sidosryhmiin Matkailukyselyn palautteen työstäminen ja toteutus Yhteydenpito sidosryhmiin ja saatu palaute Kriittisen palautteen saaneiden asioiden parantaminen Säännöllinen yhteydenpito ja joustava asiointi Akuutit puutteet korjataan mahd. nopeasti, muuten huomioidaan eri kehittämistoimenpiteiden yhteydessä Vuoden 2014 matkailuinvestointien jatkokehittäminen Raatteen Portti ja Hiljainen Kansa Jatketaan uusiutuneiden palvelujen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia. Talvisotatuotteen myynnin laajentaminen kv.markkinoille (Englanti ja Ruotsi). Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Budjetin säännöllinen seuranta SAPissa Pysytään budjetin raameissa 12

15 Henkilöstönäkökulma Asiansa osaavat, asiakaspalveluhenkiset työntekijät (myös kesätyöntekijät) Matkailusihteerin osa-aikatyö Erityisosaamista vaativat asiat ohjataan asiantuntijatahoille Osaamisen säilyttäminen Päivittäinen palaute henkilöstön kesken ja asiakaspalaute Työjärjestelyjä tilanteen vaatimalla tavalla Palaute asiakkaalta ja asiantuntijatahoilta Koulutusten määrä ja laatu Valitusten mahdollisimman vähäinen määrä <->positiivisen palautteen määrä Töiden jako ja siirtäminen palveluja vaarantamatta Korkea tyytyväisyystaso Tarpeen ja tarjonnan mukaan 1-3 koulutuspäivää/v. Toiminta: Matkailutoimisto toimii yhteistyössä kunnan yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä tekee yhteistyötä Hyrynsalmen, Puolangan, Idän Taiga ry:n, Kajaanin AMK:n, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton kanssa. Valtakunnan tasolla pidetään yhteyksiä Palvelevat Matkailutoimistot verkoston/suoman, Ykkösmedian ja Visit- Finlandin kanssa. Vastuuhenkilö: matkailusihteeri Alpo Rissanen, p MAASEUTUPALVELUT Ylä-Kainuun kuntien kesken on perustettu vuoden 2012 alussa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Puolanka. Maaseutusihteeri jatkaa Suomussalmen kunnan palveluksessa osa-aikaisena (50 %) ja hoitaa maaseudun kehittämistehtävien ohella myös kunnan kylätoimintaan ja Venäjä -yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu useiden maakuntahankkeiden ohjausryhmien jäsenyys, muttei enää maaseutuviranomaistehtäviä. Kunnan maaseututoimiston kautta tapahtuvan avustustoiminnan tarpeellisuus ja määrä otetaan vuosittain harkintaan ja menot pidetään kurissa. Maksullisen maatalouslomituksen tukeminen (120-tuntiset) jatkuu. Maksu suoritetaan entiseen tapaan Ristijärven kunnan maaseututoimistoon. Vastuuhenkilö: maaseutusihteeri Ilmari Schepel, p

16 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Toiminta-ajatus: Aktiivinen työllisyyden hoitaminen tukee kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Kuntalaisten työmahdollisuuksien parantaminen Työttömien kuntalaisten aktivoiminen Määräaikaiset palkkatukityöpaikat Vaikutus työllisyystilanteeseen Aktivointiaste Hanketoiminta Tarjotaan palkkatukityöpaikkoja Työpaja Hanslankareilla ja työpalvelukeskus Miilussa Työtä saaneet kuntalaiset / käytetyt eurot Työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste keskimäärin vähintään 50 % vuodessa (Kelaston mukaan) ESR-rahoitteinen hanke Työpaja Hanslankarit 8,5 htv Työpalvelukeskus Miilu 10 htv Prosessinäkökulma Pysyvä ja kestävä malli työllisyyden hoitamisessa Työpalvelukeskus Miilun toiminta yhteistyössä Työpaja Hanslankarien kanssa Työllisyyden hoidon organisaatiomallin ratkaiseminen Yhteistyö yritysten kanssa Säännölliset yhteiset kokoukset Selvitetään vaihtoehdot ja tehdään ratkaisu talousarvioon 2017 Yhteiset tapaamiset Työllistämisen kuntarahakokeilu Talouden näkökulma Hallittu sopeutuminen tilanteeseen ja lakimuutoksiin Työllisyyden hoidon kokonaiskustannukset Työmarkkinatuen kuntaosuus Aktivointitoimiin käytetään suurin osa työllisyydenhoidon määrärahasta Työmarkkinatuen kuntaosuutta pienennetään aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä tai eläkepäätöksillä Henkilöstönäkökulma Osaava ohjaushenkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutusta tarpeen mukaan Vuoden 2016 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitamiseen seuraavat määrärahat: Työllistäminen vastuualueille sekä velvoitetyöllistämiseen , johon sisältyy palkkatuki Kunnan osuus työmarkkinatukeen on Kesätyöpaikkoihin on varaus ja 1-4 viikon työllistämiseen Eläkemenoperusteiseen maksuun on varattu Työllistämisen kuntarahakokeiluun on :n varaus. Työpalvelukeskuksen menot ovat , tulot ja netto Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat , johon saadaan ESR-rahoitusta Kunnan omarahoitusosuus on

17 Työllistämisen nettokustannukset vastuualueilla ovat vuosina (vertailu vuoteen 2000) (tuki- ja velvoitetyöllistäminen sekä koululaisten kesätyöpaikat): Vuosi htv , , , , , ,9 ta ,2 tae ,5 Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kunta on maksanut yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50 prosenttia vuosina Vuoden 2015 alusta kunnan maksuosuus työmarkkinatuista kasvoi siten, että kunta maksaa 50 prosenttia päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden ja 70 prosenttia yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta. Suomussalmen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ovat olleet seuraavat: Vuosi Maksuos ta tae

18 SUOMUSSALMEN KUNTA KUNNANHALLITUS Käyttösuunnitelma vuodelle KESKUSVAALILAUTAKUNTA Ei säännönmukaisia vaaleja vuonna 2016 Menot Tulot TARKASTUSLAUTAKUNTA Lakisääteinen tilintarkastus (alv 0%) 1812 KUNNANVALTUUSTO Kokouspalkkiot, ansiomenetykset/5 kokousta Koulutuskustannukset ym Kuntalehti valtuutetuille KUNNANHALLITUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Henkilöstökulut sivukuluineen Kunnanjohtajan palkka Luottamushenkilöpalkkiot: hallituksen kokouksia Palvelujen osto Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Matkapuhelinkulut Muut vakuutusmaksut If: lakisääteiset tapaturmavakuutukset, If: vahinkovakuutukset, If: ajoneuvovakuutukset, Pohjola Vakuutus Oy: toiminnan vastuuvakuutus LähiTapiola: ulkomaan matkojen matkavakuutukset, Novum: vakuutusmeklarin korvaus, Kunnanjohtajan virkamatkat Matkustuspalvelut/luottamushenkilöt Kunnanjohtajan koulutus Kunnanhallituksen koulutus Maksuosuudet Kainuun hankintarenkaan maksuosuus Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut 7200 Johtokeskus, varastot, Arktiset Aromit, JHL:n ja JYTY:n toimistot Sisäiset ravintopalvelut/kunnantalon ruokala Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lehdet Kirjallisuus Kalusto

19 Avustukset Toiminta-avustukset Veteraanien uimahallimaksut ja matkat veteraanitapahtumiin (myös veteraaniasiamiehelle) Avustukset veteraanijärjestöille Yleisavustukset Idän Taiga: markkinointiavustus Kohdeavustukset Tapahtumat Muut toimintakulut Leasingvuokrat/atk Sisäiset rakennusten vuokrat Johtokeskus, varastot, JHL:n ja JYTY:n toimistot Jäsenmaksut Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos Muut kulut Kunnanhallituksen käyttövara ja edustus Johtoryhmä Työryhmät/Vanhusneuvosto Sponsorisopimukset Yhtiökokousedustajat Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokousedustajat sekä muut kunnanhallituksen nimeämät edustajat, kun ao. toimielin ei maksa palkkiota (kh , 116) Kansainvälinen toiminta Ystävyystoiminta Kalevalassa ja muu kansainvälinen toiminta Hiljainen kansa Tekijänoikeuskorvaus 3820,00 Reijo Kelalle asti + maanvuokra 320, Pukeminen, puutavarat, kuljetus ym Vahinkorahaston käyttö Stipendirahaston käyttö Koulutusrahaston käyttö Maahanmuuttajien kotouttaminen Suomi 100-juhlavuosi HALLINTOPALVELUT Palkat ja sivukulut Vakinainen henkilöstö: hallintojohtaja, hallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja, 2 toimistosihteeriä, 1 ICT-sihteeri, 1 palvelusihteeri Määräaikainen henkilöstö Palvelujen osto Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut (Webropol 560 ) Ilmoitukset Matkapuhelinkulut Majoituspalvelut/henkilöstön koulutus Matkustus- ja kuljetuspalvelut/henkilöstön koulutus Matkustus/henkilöstön virkamatkat Työterveys Koulutus/henkilöstö

20 Muut palvelut Teosto, Gramex, Kopiosto Sisäiset puhtaanapitopalvelut Aineet ja tarvikkeet Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Kalusto 500 Muut toimintakulut Sisäiset rakennusten vuokrat Leasingmaksut/Arkiston kopiokone ja atk-laitteet HENKILÖSTÖPALVELUT Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot Muiden palvelujen osto Yhteistoiminta Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista Pääluottamusmiesten palkkiot KuntaRekry Työterveys Kela I: koko henkilöstön perusmaksu Työterveys Kela II Kustannuksiin saadaan Kela-korvausta 50% Työterveys, muu Uimahalli, kuntosali Kianta-opiston kurssit Työhyvinvointi, muu Henkilöstön koulutus Kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperustei nen maksu Kuntien eläkevakuutus perii Suomussalmen kunnalta Kainuun maakunta -ky:n palvelukseen vuonna 2005 siirtyneen henkilöstön (Sote -ky:n perussopimus 22 : vuoden 2004 lopun tilanteen mukaisesti) sekä Ristijärven kunnan palvelukseen vuonna 2004 siirtyneiden lomittajien eläkemenoperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksuosuuden. Lopullinen maksuosuus laskutetaan takaisin kuntaan Puolangalta (Ylä-Kainuun palvelukeskus) ja Ristijärveltä. Maksuosuuksilla hyvitetään ko. menotiliä. Arvio laskutettavista eläkemenoperusteisista maksuosuuksista on yhteensä Puolangan kunta: Ristijärven kunta: Kunnan yhteiset eläkemaksut Varhaiseläkemenoperusteinen eli VARHE-maksu Kustannukset kohdennetaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Puolangan ja Ristijärven osuus arviolta

21 Talouspalvelujen käyttösuunnitelma TALOUSPALVELUT Menot Tulot 0 Netto Talouden seuranta ja suunnittelu Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat talouspäällikkö 1,0 ja toimistosihteeri 0, KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkeperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Muiden palvelujen ostot Toimistopalvelut Asiantuntijapalvelut Matkapuhelinkulut Rahoitus- ja pankkipalvelut Postipalvelumaksut Henkilöstön koulutus, majoitus Matkustuspalvelut, koulutus Matkustuspalvelut, virantoimitusmatkat Työterveys KL Työterveys KL Henkilöstön koulutus, kurssimaksut Muut palvelut 100 Muut palvelut (sisäiset) Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut Sisäiset painatukset ja ilmoitukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut Ostot tilikauden aikana Kirjallisuus, lehdet Kirjallisuus, kirjat Pienkalusto Muut kulut 500 Muut toimintakulut yht Sisäiset rakennusten vuokrat Kunnallisverotus Osuus verotuskustannuksista Kunnalta perittävät verotuskustannukset 19

22 Vuonna 2013: euroa Vuonna 2014: euroa Vuonna 2015: euroa Tietoliikennepalvelut ICT-palvelut Kuntaan jääneiden atk-ohjelmien ja laitteiden vuokrat ym. Kulut 1. Avack Alert -henkilöturvajärjestelmä, päivitys- ja ylläpito/vuosi Domain Suomussalmi.fi verkkotunnus voimassa Lisenssimaksu 50 /5 v Viestintävirastolle. Seuraava v Dynasty Migraatio: Dynasty-aineisto sähköiseen arkistoon ( /vuosi) FCG: sähköinen hyvinvointikertomus Innofactor Oyj. Intranet-sivujen ylläpito Kaisanet. Jalonniemitalon yhteys Sonera-johto 2-johdinyhteys Kauppakatu 20-Hirvikatu Titania liittymämaksu (kunnan osuus Pegasos Titania 550 liittymämaksusta, Logica) 9. Nordic Lan & Wan Comminication: verkon ylläpito ja huolto Videra: videoneuvottelulaitteisto (alk. 12/2013) Väestörekisterikeskus: väestörekisteritiedot Tieto Finland Oy: väestötilastopalvelun tietokanta Virustorjuntaohjelman ylläpitom. Peritään joka toinen vuosi. (Grindstone Group Oy). Seuraavan kerran peritään v Tietoliikennepalvelut Verofone Oy:Point-maksupäätteiden liikennöintimaksu, Hanslankarit työpaja, kylpylä, kunnanviraston neuvonta, Oilola, terveyskeskuksen keittiö, pääkirjasto, työpalvelukeskus, Ruukinkankaan koulu Verkkosivutopalvelut Innofactor Oyj. Intersivujen ylläpito Irtaimiston huoltotarvikkeet Leasingvuokrat Tukipalvelut Kainuun sote-kuntayhtymältä ostettavat talous-, palkka- ja ICT-palvelut talous- ja palkkahallinto Sote Ky tietohallinnon asiantuntijapalvelut Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. Palkkahallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikana lähetettyjen palkkalaskelmien määrää. 20

23 Tietohallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) mukaista henkilöstön määrää 50 % ja kunkin kunnan (talousyksikön) tietohallinnon ylläpitämien työasemien määrää 50 % YRITYSPALVELUT Menot Tulot Netto joista Hallinto (elinkeinoasiamies) Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat (elinkeinoasiamies) KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkeperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Elinkeinopalvelujen hallinto Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Matkapuhelinkulut Tietoliikennepalvelut Painatukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut Kaluston kunnossapito Henkilöstön koulutus, majoitus Virantoimitusmatkat, majoitus Muut kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalv Matkustuspalvelut, ulkomaa Matkustuspalvelut, koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Muut kotimaan matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Muut matkustuspalvelut, ulkomaa Työterveys Henkilöstön koulutus Muut palvelut (elinkeinopalvelujen hallinto) Sisäiset painatukset Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet Kirjallisuus, lehdet Kirjallisuus, kirjat

24 Atk-kalusto Pienkalusto 500 Avustukset yhteensä joista elinkeinopalvelujen hallinto Kohdeavustukset Yrittäjäpalkinto Muut toimintakulut yht joista elinkeinopalvelujen hallinto Leasing-vuokrat Jäsenmaksut Muut kulut Markkinointi Edustus Kainuun Etu Hallintoraha Muut yhteistoimintaosuudet Projektit Kuntamarkkinointi Kulut Tulot info-tv mainoksista Leader, varaus hankkeisiin Varaus yhteistyöprojekteihin Muut yhteistoimintaosuudet Marjanpoiminnan MM-kilpailut, Arktiset Aromit Elinkeinopoliittisten toimien toteuttaminen Asiantuntijapalvelut Moottorikelkkaurapooli, netto 6000 euroa. MATKAILUPALVELUT Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 TULOT MENOT NETTO

25 MATKAILUTOIMISTO, netto TULOT Muut liiketoiminnan tuotot ilmoitustulot, latupoolin osuudet Painotuotteiden myynti: kortit, oppaat, kartat KULUT PALKAT Vakinaiset kuukausipalkat tuntipalkat Määräaikaisten palkat Kesätyöntekijät: matkailutoimisto 3 matkailuneuvojaa Hiljainen Kansa 1 kohdeopas Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset Muut palkat: pidätyksenalaiset asiantuntijapalkkiot 500 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT Kuel-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 35 PALVELUT Asiantuntijapalvelut Matkapuhelinkulut Tietohallintopalvelut Ohjelmistot ja lisensit (Titania) Tietoliikenne, kaapelivuokrat Painatukset: esitteet Ilmoitukset: matkailualan lehdet/julkaisut; osa vuosisop Markkinointi Postipalvelumaksut Pesulapalvelut Alueiden kunnossapito: uusien opasteiden/viittojen pystytys Maj.palv. kotimaa Matkustuspalvelut/koulutus Henkilöstön virkamatkat Muut kuljetuspalvelut: rahdit, kuljetukset, koulutuskierrokset Matkustuspalvelut, ulkomaat Työterveyshuolto Henkilöstön koulutus: osallistumismaksut Sisäiset toimisto- ja tarvikepalvelut: tarvikeostot monistamosta Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanpitopalvelukset

26 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimistotarvikkeet, kirjekuoret, ATK-tarvikkeet Lehdet Kirjallisuus ja kirjat Kalusto: viitat ja opastemateriaaleja Pienkalusto Irtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet 500 AVUSTUKSET Yhteisö- ja yleisavustukset, mm. S:salmen Matkailu oppaat VUOKRAT Sisäiset vuokrat: matkailutoimiston vuokra teknisille 7870 palveluille Leasingvuokrat atk-laitteista 320 MUUT Jäsenmaksut: Runon ja Rajan tie (1000 e), Palvelevat matkailutoimistot (500 e ), Viitostie ry (500 e ) Muut kulut: hiihtopooli, kok.sopimus e, kunnan osuus n e Edustus: vieraiden kahvitukset, ruokailut, ammattilais- 500 vierailut RAATTEEN TIE, netto PALKAT Määräaikaisten palkat: Vartiomuseon oppaat (3) Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT Kuel-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 8 Vuokrat Sisäiset vuokrat teknisille palveluille

27 TURJANLINNA, netto TULOT Turjanlinnan pääsylipputulot 0 MENOT PALKAT Määräaikaisten palkat: Turjanlinnan kohdeoppaat (2) Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset 700 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT Kuel-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 PALVELUT Markkinointi Sisäiset puhtaanapitopalvelut: kevät- ja syyssiivoukset Alueiden kunnossapito 5000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Pienkalusto 3000 VUOKRAT Rakennusten ja huoneiden vuokrat: Turjanlinna Oy Sisäiset vuokrat: Turjanlinnan vuokra teknisille palveluille MUUT Jäsenmaksu: Idän Taiga ry 80 25

28 Maaseutupalvelujen käyttösuunnitelma MAASEUTUPALVELUT Menot Tulot Netto Tulot MAVI:n korvaus (petovahinkotarkastuksista) Maatalouspalvelut Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat maaseutusihteeri osa-aikaeläk. (50%) (sen jälkeen kokonaan eläkkeelle) KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkemenoperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä 559 Palvelujen ostot yhteensä Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Puolangan kunnalle palvelusihteerin palkkaa 100 % + sivukulut Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Koneiden, kaluston ja laitteiden ko. atk-laitteet ja kalusto Majoituskulut Matkustuspalvelut, koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Työterveys Henkilöstön koulutus 150 Muut palvelut (sisäiset) Sisäiset tstokulut Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanapitopalv Aineet tarvikkeet ja tavarat Kalusto Muu materiaali Sisäiset aineet tarvikkeet ja tavarat 400 Avustukset Avustukset maatiloille Avustukset järjestöille Kyläyhdistykset Suomussalmen 4-yhdistys Avustukset lomitukseen (120-tuntiset)

29 Muut toimintakulut yht Leasingvuokrat (kopiokone) Sis. rakennusten vuokrat Jakamattomat muut kulut Mahdollinen osuus yhteistyöprojekteihin (varaus) Kunnanhallituksen vastuualueen projektien käyttösuunnitelma PROJEKTIT (erillinen projektiluettelo) Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno joista: Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Kunnanhallituksen projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno EEKA-Kainutlaatuisia luontoliikuntatapahtumia -hanke Hajallaan-hanke Perhepirtti Kohtaamispaikka (Kainuun Nuotta) Uudet wildlife tuotteet kehittämishanke Uudet Wild Taiga alueet hanke Pieni ihminen suuressa sodassa Kasvua Kainuuseen -hanke Laajakaista Koillisen ulottuvuuden raideliikenne menot tulot netto Yrityspalvelujen projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Kalaleader-ohjelma Kohdistamaton varaus Matkailukalastus digiaikaan Raakapuun logistiikan kehittämishanke Menot yhteensä Tulot yhteensä

30 Nettomeno Maatalouspalvelujen projektit ja rahoitusosuudet Kohdistamaton varaus EU-projektit Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Kohdistamaton varaus Raate-tapahtuman kehittäminen menot tulot netto Hossan alueen kehittäminen menot tulot netto Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Luonnontuotealan kehittäminen Kunnan rahoitusosuus katetaan Arktiset Aromit Ry:lle vuosittain maksettavasta summasta 28

31 18160 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Menot Tulot Netto Työllistämistukipaikat/18,5 htv Henkilöstökulut Palkkatuki Netto Kesätyöpaikat luokkalaisille Kunnan varoin työllistettävät Velvoitetyöllistäminen, 5 htv, henkilöstökulut palkkatuet 50 % viikon työllistäminen Eläkemenoperusteinen maksu Työllistämisen kuntarahakokeilu Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus Maksetaan Kelalle, 50 % yli 300 pv/70% yli 1000 pv Vuonna 2015 keskimäärin /kk Työpalvelukeskus Myyntituotot Kierrätys, palvelut, pajat, ateriamyynti henkilöstölle Korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta (sotelta) Tulot yhteensä Henkilöstökulut Johtaja ja kolme ohjaajaa Palvelujen ostot Materiaalit Sis. vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Netto Vuoden 2016 työllistämismäärärahojen yksilöity käyttösuunnitelma on erillisenä liitteenä. 29

32 ESITYKSET VUODEN 2016 TYÖLLISTÄMISRAHOJEN KÄYTÖSTÄ TA2015 Kustann Palkka- TA2016 Kustann Palkka- HTV Brutto Tuki/tulot Netto kustann. HTV Brutto Tuki/tulot Netto kustann. Sivistyspalvelut 15, , , , ,0 Nuorten työpaja 8, Nuorisotalo Oilola Kylpylä Museo Perusopetus ja ip-toiminta Tekniset palvelut 6, Työpalvelukeskus Vastuualueet yht. 22, , Velvoitetyöllistäminen Työllistetyt yht. 24, , Kunnan omalla rahalla: 1-4 vk:n työllistäminen Työmarkkinatuki Suomut ry/toimistonhoitaja Suomut ry/siivouspalvelut Yhdistysten työllist./suomut ry 0 0 Työllistämisen kuntaraha Kuntouttava työtoiminta Kesätyöntekijät Eläkemenoperusteinen maksu Pajatoiminta Työpalvelukeskus , Kaikki yhteensä 24, Velvoitetyöllistettyjen määrää ei pysty etukäteen arvioimaan. Tässä laskettu 5 htv:tta. Lisäksi on varaus 1-4 vk:n työllistämiseen. Kesätyöseteli on 280 /2vk. 30

33 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT KUNNAN

34 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J KUNNAN

35 KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J KUNNAN

36 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KS 2016 TP 2014 KS Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Poistot tietokoneohj Poistot koneista ja Suunnitelman poistot TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

37 Kyselyn kuvaus Kunnanhallitus, tulosyksikkö Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT Poistot koneista ja Suunnitelman poistot Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

38 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT KUNNAN Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR PALVELUJEN OSTOT KUNNAN

39 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Työryhmät Työryhmät Työryhmät Työryhmät KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT MUUT KUNNAN Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR AVUSTUKSET KUNNAN

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 14.1.2015 Khall liite 3 Kh 20.1.2015 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2015 2017

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.1.2014 Kh 21.1.2014 Liite asiaan nro Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2014 2016

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Kunnanhallitus 17.2.2015 40 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.2.2015 8 SISÄLTÖ 1. Kunnan elinvoima 3 2. Kunnan toimintastrategia 4 3. Ohjelman lähtökohdat ja

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 16.2.2015 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 1002 Valtiolliset vaalit...

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

LUONNOS 15.1.2015. Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020

LUONNOS 15.1.2015. Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 LUONNOS 15.1.2015 Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 1. Johdanto Kunnan elinvoima on muutakin kuin elinkeinopolitiikkaa. Kuntaliiton Elinvoimainen kunta - julkaisun mukaan suomalainen kunta

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET. Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Tolonen MENOT 3 000

KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET. Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Tolonen MENOT 3 000 1 HALLINTOPALVELUT Projektit 2011-2015 Taloussuunnitelma Päävastuualue: Hallintopalvelut Laatija ja päiväys: 10.9.2012 /HK Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- Kustan- PROJEKTI kok.kust.

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 306002 Ateriamyynti 800 400 600 600 310000 Kotikuntakorvaukset 17 798 72 079

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan.

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vaalilautakunta kokoontuu vuonna 2014 Eurovaalien kustannukset kirjautuivat toiselle vuosikolmannekselle, joten elokuun toteuman odotetaan muodostuvan koko vuoden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot