Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen"

Transkriptio

1 Kohti suunnitelmallista ja tavoitteellista työotetta aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden id palveluprosessien kehittäminen Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL Arviointi- ja koulutusyksikkö 1

2 Työllistämisen i ja ammatillisen kuntoutuksen t k rakenteet uusiksi 2000-luvulla (1) Vastuu työllistymisen tukemisesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta laajentunut ja täsmentynyt monien luvun lakiuudistusten avulla: Työ- ja elinkeinohallinto, kunnat, Kela, työeläkekuntoutus Moniammatilliset yhteistyökäytännöt vakiintumassa julkisissa palveluissa 0pitkäaikaistyöttömien aktivointiyhteistyö kunnissa 0työvoiman palvelukeskukset vaikeasti työllistyvien henkilöiden tukena (39 toimipistettä, valtaosa seudullisia), joissa TEhallinnon, kuntien ja Kelan asiantuntijat tuottamassa yhteispalvelua. 0hallitusohjelman tavoitteena ulottaa palvelu jokaiseen kuntaan (2014) ->uudenlaisen paikallisen/seudullisen palvelukulttuurin 2 rakentuminen, kuntoutuksen asiakasyhteistyö kytkeytyy ill d ill TYP t i i t

3 Työllistämisen i ja ammatillisen kuntoutuksen t k rakenteet uusiksi 2000-luvulla (2) TE-hallinnon palkkatukijärjestelmän uudistaminen ->joustavuus, yksilöllisyys ja mahdollisuus räätälöityyn pitkäaikaiseen ik i tai pysyvään palkkatukeen k (vajaakuntoiset) Työmarkkinatukiuudistus (2008), kunnat mukaan työmarkkinatuen rahoittajiksi -> aktiivitoimien lisääntyminen ja monipuolistuminen Kunnat ovat vapaaehtoisesti ottaneet hoitaakseen erityisesti työelämään valmentavia tehtäviä: omia työllisyysyksiköitä, työpajatoimintaa, työllisyysprojekteja, tukea järjestöille ja muita ostopalveluita Hyvä työllisyyden hoito kunnan kilpailuvaltiksi? 3

4 Työllistämisen i ja ammatillisen kuntoutuksen palvelurakenne uusiksi? Työllisyystilanne on parantunut tästä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa, arviolta ihmistä on työmarkkinoiden ulkopuolella, koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret erityisenä huolenaiheena -> Onko palvelujärjestelmällämme viime vuosikymmenen lamaa parempi valmius vastata kasvaviin ongelmiin ja palvelutarpeisiin? Pitkittyneen työttömyyden jälkeen siirtyminen i avoimille ill työmarkkinoille on vähäistä (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2011) Ammatillisen kuntoutuksen t ksen ja työllistämisen kentällä paljon toimijoita, eri toimijoiden roolit ja vastuut ovat epäselvät -> nykyinen malli ei toimi -> asiakasprosessien ja palvelujen laadun hallinnan ongelmat Saumattomien ja joustavien työllistymispolkujen rakentaminen on vaikeaa liiaksi eri toimijoiden osaoptimointia Vaikeasti työllistyvät jäävät helposti kehään: kuntoutusvalmennus-tukityö- työmarkkinatuki 4

5 Työllistämisen i ja ammatillisen kuntoutuksen t k palvelujen kehittämishaasteita (1) Miten eri toimijoiden välinen yhteistyö saadaan nykyistä toimivammaksi? Terveydenhuolto- Kela - työeläkekuntoutus- TE-hallinto- sosiaalitoimi 0vastuunjako määritelty lainsäädännössä ja säädöksissä -> asiakkaiden palveluprosessien tasolla kuitenkin väliinputoamisia, kuntoutuksen viivästymistä, siirtymä- ja nivelvaiheet palveluprosessien ongelmallisimpia kohtia 0palvelutarveselvitykset ja -suunnitelmat puutteellisia 0tarvitaan palveluohjausta ja työvalmentajapalveluja asiakkaiden kuntoutus- ja työllistymisprosessien tueksi 0Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja, joiden avulla tuetaan asiakkaiden elämänhallintaa ja edistetään heidän työmarkkinavalmiuksiaan on riittämättömästi -> kunnilla on vastuu toteuttaa tällaista toimintaa, i käytännössä tarjonta on pääasiassa projektimaista 5

6 Työllistämisen i ja ammatillisen kuntoutuksen t k palvelujen kehittämishaasteita (2) Pystytäänkö kehittämishankkeiden innovaatioita ja hyviä käytäntöjä juurruttamaan yleiseen palvelujärjestelmään aiempaa paremmin? Aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuutta parannettava ja mahdollistettava asiakkaiden ulospääsy kehästä Työllistymisen tukitoimenpiteiden vaikuttavuus ei ole paras mahdollinen tutkittua ja vertailukelpoista tietoa vaikuttavuudesta ei ole riittävästi (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2011) Tarvitaan kunnollisia nettohyötyanalyyseja y yy palvelujen kustannusvaikutuksista Palveluilla on selvästi elämänhallintaa lisääviä vaikutuksia - tätä kuvaavia yhtenäisiä mittareita ei ole olemassa (VTTV, 2011) 6

7 Kohti uusia rakenteita Tarvitaan systematiikkaa ja asiakaslähtöisten prosessimallien rakentamista paikallisiin ja seudullisiin palveluihin esim. - työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeiden arviointi ja palvelusuunnitelmat - pitäisikö keskittää toiminta yhteen organisaatioon? i - toimintakykyä edistävät ja kuntoutukselliset palvelut - elämänhallinnan ja työmarkkinavalmiuksien edistäminen - työelämälähtöinen osaamisen kehittäminen - työelämätaitojen vahvistaminen ja työllistymisen y tukeminen - työelämään kiinnittymistä ja työssä pysymistä tukevat palvelut 7

8 Kuntoutumista t t ja työllistämistä tä i tä tukevien palvelujen hyviä käytäntöjä (1) Asiakaslähtöisyys Palveluprosessin rakentaminen asiakkaan tarpeista ja pyrkimyksistä k i käsin, aidon ja tasavertaisen t kohtaamisen kautta. Lähtökohtana jokaisen asiakkaan yksilöllinen tilanne ja hänen omien pyrkimystensä tukeminen Palvelutarpeiden huolellinen arviointi, palvelusuunnitelmat Palvelujen oikea-aikaisuus Moninäkökulmaisuus - eri ammattialojen ja eri viranomaisten tiedon, näkökulmien ja osaamisen analyyttinen yhdistäminen luo synergiaa. 8

9 Kuntoutumista t t ja työllistämistä tä i tä tukevien palvelujen hyviä käytäntöjä (2) Ryhmän tarjoama vertaistuki - sama elämäntilanne, kokemukset ja toinen toisilta oppiminen ja omien pulmien ja ongelmien suhteuttaminen muiden elämäntilanteisiin tukevat voimaantumista. Terveydenhuollon, ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymistä tukevien palvelujen välisen yhteistyömalli työkyvyn arviointien joustava tekeminen ammatillisen kuntoutuksen käynnistymisen varhentaminen (sairauslomilla olevat asiakkaat eivät katoa) työhön paluun tuki 9

10 Kuntoutumista t t ja työllistämistä tä i tä tukevien palvelujen hyviä käytäntöjä (3) Siirtymävaiheissa ( sairausloma/työ, opiskelu/työ, valmennusjakso/työ) räätälöityä tukea ja tukea myös työllistymisen jälkeen. Laatutyö, tuloksellisuuden arviointi ja raportointi vain näiden avulla hankkeista ja niissä kehitetyistä hyvistä käytännöistä jää pysyviä jälkiä Raportointi ja vaikuttaminen kentän ja johdon välinen kahdensuuntainen tiedonkulku on avainasemassa yleiseen palvelujärjestelmään j juurtuneiden hyvien käytäntöjen yhteisenä nimittäjänä on niiden kytkeytyminen eri toimijoiden yhteisesti laadittuihin strategioihin ja johdon sitoutuminen ja tuki 10

11 Kehittämistyön onnistumisen avaimet Lähdetään liikkeelle yhteisen strategian ja tahtotilan luomisesta Kaikki toimijat mukaan, työllisyydenhoito kaikkien toimijoiden yhteinen asia, yhteiset asiakkaat, yhteiset pelisäännöt, vastuunjako, kumppanuus, sitoutuminen Rakennetaan yhdessä eri toimijoiden kesken yhteinen toimintamalli Esim. paikallinen tai seudullinen palvelukartta, joka mahdollistaa asiakkaiden ikkid tarpeista käsin käi rakentuvat palveluprosessit l Omaksutaan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä asiakkaiden tarpeista rakentuva, suunnitelmallinen, tavoitteellinen, kuntoutumista ja työllistymistä tukeva työote ->esim. yhteisen kouluttautumisen avulla Edellyttää dll ääjki jokaisen toimijan ij oman perustehtävän hää kirkastamista kik i palveluverkostossa, toinen toistensa työn tuntemista, valmiutta rikkoa totuttuja asiakastyön kaavoja, eri sektoreiden rajaaitojen madaltamista sekä keinotekoisten rajausten purkamista 11

12 Luonnos sosiaalihuoltolaiksi 4 luku. Sosiaalipalvelut ja muut sosiaalihuollon tukitoimet 6 Sosiaalinen kuntoutus Kunnan on, sen lisäksi mitä muualla tässä laissa säädetään, huolehdittava 3 luvun tarkoitetun tuen tarpeessa olevien henkilöiden sosiaalisen toimintakyvyn, vuorovaikutuksen sekä yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi sosiaalisesta kuntoutuksesta järjestämällä: 1) tukea omien voimavarojen löytämiseen, elämänhallintaan ja itsenäiseen suoriutumiseen sosiaalityön, monialaisen asiantuntija-avun sekä muiden sosiaalihuollon ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien avulla; ja 2) tukea yhteisössä toimimiseen ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin työelämäosallisuutta tukevan toiminnan, päivä-, ryhmä-, tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnan taikka muun vastaavan vahvistavan toiminnan avulla. Sosiaalista kuntoutusta järjestettäessä kunnan (sosiaalitoimen) on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon, sivistys- tai nuorisotoimen, työ- ja elinkeinohallinnon, taikka muun sellaisen tahon kanssa, jonka toimin asiakkaan sosiaalista kuntoutumista voidaan edistää ääja tukea. Jos asiakas tarvitsee muuta kuntoutusta tai jos kuntoutusta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää osana sosiaalihuoltoa, kunnan (sosiaalitoimen) on huolehdittava siitä, että asianomaiselle annetaan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista. Asiakas on ohjattava tarpeen mukaan terveydenhuolto-, työ- ja elinkeino- tai opetusviranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen järjestäjän j j palvelujen piiriin yhteistyössä näitä palveluja järjestävien tahojen kanssa. 12

13 Luonnos 4 luku. Sosiaalipalvelut l l ja muut sosiaalihuollon tukitoimet, 8 Työelämäosallisuutta tukeva toiminta Kunnan on huolehdittava siitä, että 3 luvun 2 ja 3 :ssä tarkoitetun tuen tarpeessa olevalle henkilölle,,jonka kohdalla työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävät toimenpiteet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia, järjestetään henkilön työelämäosallisuutta tukevaa toimintaa siten kuin tässä tai muussa laissa erikseen säädetään. Työelämäosallisuutta tukevan toiminnan tavoitteena on tukea henkilön työllistymistä ja työhön kuntoutumista sekä toimintakyvyn parantumista ja ylläpitoa. 13

14 Luonnos 5.luku: Tuen tarpeen selvittäminen ja arviointi sekä päätöksenteko, 3 Selvityksen tekeminen ja palvelu/asiakas/tukisuunnitelma Sosiaalihuollon ammattihenkilön on yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, muun läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa selvitettävä asiakkaan 3 luvussa tarkoitetun tuen tarve. Selvityksen tekemisen on perustuttava ensisijassa asiakkaan kokemaan tuen tarpeeseen ja se on tehtävä siinä laajuudessa kuin asiakkaan tarve sitä edellyttää. Asiakkaalle sa aa eon laadittava a palvelusuunnitelma, a, kun tuen tarve on kokonaisuudessaan riittävästi selvitetty, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelma l l on laadittava aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa tämän 1 momentissa tarkoitettujen edustajien kanssa. Asiakkaan tarvitsemat sosiaalipalvelut ja muut sosiaalihuollon toimenpiteet it t tulee sovittaa yhteen hänen käyttämänsä ä ä ja tarvitsemansa muun tuen kanssa siten, että kokonaisuus vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Tuen toteuttamisesta tulee mahdollisuuksien mukaan laatia yksi yhteinen suunnitelma. 14

15 Luonnos 5.luku: Tuen tarpeen selvittäminen ja arviointi sekä päätöksenteko, 3 Selvityksen tekeminen ja palvelu/asiakas/tukisuunnitelma Palvelusuunnitelmaan kirjataan: 1) asiakkaan kokema ja ammatillisesti arvioitu tuen tarve; (pitäisikö tässä lähtökohtana olla asiakkaan sosiaalinen toimintakyky) 2) tavoitteet, joihin pyritään; 3) sosiaalipalvelut ja muut sosiaalihuollon tukitoimet asiakkaan tarpeisiin iii vastaamiseksi kija voimavarojen/toimintamahdollisuuksien i i hdlli ki vahvistamiseksi; 4) yhteistyötahot suunnitelman toteuttamisessa; 5) suunnitelman toteutumisen seurantaa ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot; sekä 6) asiakkaan ja suunnitelmaa laativan ammattihenkilön eriävät näkemykset tuen tarpeesta sekä toimista, joilla tarpeisiin vastataan. Tuen tarve voidaan selvittää ja palvelusuunnitelma laatia edellä säädetyn mukaisesti asiakkaan sijasta myös perheelle. 15

16 Luonnos 5.luku: Tuen tarpeen selvittäminen ja arviointi sekä päätöksenteko, 5 Vastuutyöntekijä Jos asiakkaan on todettu tarvitsevan edellä 3 :ssä tarkoitetussa tuen tarpeen selvittämisessä runsaasti monipuolista tukea, asiakkaalle on nimettävä vastuutyöntekijä, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuudesta. Vastuutyöntekijän tehtävänä on asiakkaan tarpeiden mukaisesti: 1) tukea asiakasta tämän omissa tavoitteissa sekä omien voimavarojen vahvistamisessa ja käyttämisessä; 2) seurata asiakkaan saaman tuen ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista; 3) auttaa palvelujen ja muiden sosiaalihuollon tukitoimien saantiin liittyvissä ongelmatilanteissa; sekä 4) toimia tarvittaessa muissa tässä laissa säädetyissä tehtävissä. 16

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot