Sosiaalihuoltolain muutos ja työelämäosallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuoltolain muutos ja työelämäosallisuus"

Transkriptio

1 Sosiaalihuoltolain muutos ja työelämäosallisuus Kari Ilmonen Sosiaali- ja terveysministeriö Siuntio

2 Liikkeelle asiakkaan tarpeista Työttömällä yleensä suurimpana työn tarve ratkaistaan työ- ja elinkeinopolitiikalla Työttömällä voi olla myös terveyden ja toimintakyvyn parantamiseen liittyviä tarpeita ratkaistaan sosiaali- ja terveyspolitiikalla Eri tarpeet usein kietoutuvat toisiinsa ratkaistaan monialaisella ja -ammatillisella yhteistyöllä verkostomaiset palveluiden tuottamistavat ja yhden luukun palvelut yhä tärkeämpiä

3 SOTE-uudistus Tavoitteena turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa, vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja ja toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena selkeä ja tehokas hallinto Vahva kansallinen ohjaus Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen

4 SOTE-uudistus Hallituksen esitys on lähetetty lausuntokierrokselle 18. elokuuta. Eduskunnan käsittelyyn esitys tulee marraskuussa. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa Uudistusta koskevat materiaalit: keet/palvelurakenneuudistus

5 Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Tavoitteena on uudistaa sosiaalihuollon lainsäädäntöä niin, että sosiaalihuolto tukee ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä ja lisääntymistä sosiaalipalvelujen saatavuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus paranevat ja palvelut tuotetaan nykyistä tehokkaammin sosiaalihuollon ja sen erityispalvelujen sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyö vahvistuu sosiaalihuollon edellytykset yhteistyöhön työ-, asunto- ja opetusviranomaisten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa paranevat. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan uusi sosiaalihuoltolaki ja tehdään siitä aiheutuvat välttämättömät muutokset muuhun lainsäädäntöön. Toisessa vaiheessa tarkistetaan sosiaalihuollon erityislainsäädäntö ja kolmannessa rajapintalait. Hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi annettu eduskunnalle budjettilakina, voimaan

6 Uusi sosiaalihuoltolaki Sosiaalihuoltolakiin sisältyisi uutena sosiaalipalveluna sosiaalinen kuntoutus (17 ). Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitettaisiin sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluisi: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen; 3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuettaisiin nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä n

7 TEOS-työryhmä: sosiaalihuolto heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tukena Työryhmän toimikausi päättynyt, loppuraportti luovutetaan ministerille syksyllä 2014; tavoitteena voimaan 2017 Lausuntokierros syksyllä

8 Työryhmän näkemyksiä Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukemisen ensisijainen vastuu on työ- ja elinkeinohallinnolla Työikäiset nuoret ja aikuiset, joilla on sairaus tai vamma ja jotka eivät ole vakiintuneet työelämään, kuuluvat Kelan ammatillisen kuntoutuksen kohderyhmään TE-hallinnon, kunnan ja Kelan yhdessä muodostaman työvoiman palvelukeskuksen (TYP) vastuulla on moniammatillista tukea tarvitsevien, heikossa työmarkkinaasemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistäminen (2015 alkaen)

9 sosiaalihuolto tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä sosiaalihuollon palveluin ja tukitoimin sosiaalihuollon roolia selkeytetään siten, että jatkossa sen palveluiden ja tukitoimien painopiste heikossa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille on sosiaalisessa kuntoutuksessa työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus lähtökohtana asiakkaan palvelutarve, ei vamma, sairaus tai työttömyyden kesto palveluiden oikea-aikaisuus ja kohdentuminen

10 Lainsäädännön muutokset Kumotaan vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa, kehitysvammaisten työtoimintaa ja työhönvalmennusta sekä aktivointisuunnittelua ja kuntouttavaa työtoimintaa koskeva lainsäädäntö Säädetään uudistuvassa sosiaalihuoltolaissa sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä sitä täydentävässä erityislaissa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta Nykyiset aktivointisuunnitelmat korvataan työvoiman palvelukeskusten asiakassuunnitelmilla ja muulla yhteistyöllä laki työvoiman palvelukeskuksista voimaan

11 Palveluiden kehittäminen Sosiaalihuollon palveluiden sisältöä uudistetaan siten, että ne selkeästi eroavat työ- ja elinkeinohallinnon ja Kelan palveluista, eivätkä hämärrä TE -hallinnon, kunnan ja Kelan järjestämisvastuita Sosiaalihuollon työelämävalmiuksia tukevien palveluiden tavoitteita ja toteutusta uudistetaan siten, että asiakkaiden mahdollisuudet osallistua TE -hallinnon palveluihin, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen tai työhön parantuvat tavoitteena hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen

12 Sosiaalihuollon osallisuutta tukevien palveluiden tavoitteita ja toteutusta uudistetaan siten, että asiakkaan mahdollisuudet elämänhallintaan, yhteisöissä toimimiseen ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin toteutuvat nykyistä paremmin tuki aktiiviseen toimintaan omassa elinympäristössä työ- ja päiväkeskustoiminnan vaihtoehtona tavoitteena hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen Työtoimintaa käytetään silloin, kun se on tarpeen asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi tai kuntoutumisen edistämiseksi Työtoiminta on pääsääntöisesti määräaikaista ja siihen sisältyy vahva kuntoutuksellinen tuki ja ohjaus

13 Työtoimintaa voidaan järjestää pidempikestoisesti osana osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa silloin, kun asiakas haluaa työskennellä, mutta ei kykene työsuhteiseen työhön

14 Palveluiden rahoitus ja asiakkaiden korvaukset Kuntouttavan työtoiminnan erilliskorvaus on tarpeen säilyttää. Uudistuvassa lainsäädännössä se tulee kohdentaa työelämävalmiuksia edistävän sosiaalisen kuntoutuksen järjestämiseen ja sen tasoa tulee korottaa Tavoitteena yhdenmukaistaa järjestelmää siten, että asiakkaat saisivat toimeentulon lähteestään riippumatta saman korvauksen palveluun osallistumisesta nyt riippuu siitä, saako asiakas työttömyysturvaa, eläkettä, kuntoutusrahaa tai sairauspäivärahaa

15 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Terveydenhuollolla tärkeä rooli monialaisessa yhteispalvelussa mahdollistaa nykyistä systemaattisemman tavan tunnistaa työttömien terveysongelmia ja ehkäistä niitä työttömille järjestettävät terveysneuvonta ja -tarkastukset kunnan lakisääteinen velvollisuus Työttömien kuntoutuspolkujen kehittäminen hallituksen rakennepoliittinen ohjelma: kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän poistaminen kuntien tehtävistä Aikuissosiaalityö esim. sosiaalinen kuntoutus Laki eduskunnalle syksy 2014 budjettilakina (TEM), voimaan

16 Osallistava sosiaaliturva -työryhmä Osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa Tavoitteena ehkäistä työkykyisten työttömien syrjäytymistä, kannustaa osallistumiseen ja samalla lisätä sosiaaliturvan yleistä hyväksyntää yhteiskunnassa Työryhmän tehtävänä on määritellä osallistavan sosiaaliturvan sisältö ja tehdä ehdotukset mahdollisesti tarvittavista lainsäädäntömuutoksista Käynnistetty osallistavan sosiaaliturvan pilotointi (9 kpl) kunnissa ja järjestöissä millaisia osallistavia toimia voidaan kehittää ja tarjota, kenelle toimet käytännössä kohdentuvat ja onko toiminta kannustavaa osallistujille ja kunnille

17 Osatyökykyiset työssä -ohjelma Ohjelma on käynnistynyt kesällä 2013, kesto on noin 3 vuotta Nyt menossa: työkykykoordinaattoreiden koulutus; opittavaa on paljon ja työvälineet tarpeen mm. verkkopalvelu ja ratkaisukeskeinen työote koulutukselle kova kysyntä myös jatkossa yhteistyö eri toimijoiden ja työpaikkojen välillä tehostuu; koulutus mahdollistaa ja ohjaa yhteistyöhön - yhteistyö välttämätöntä, jotta saadaan edistettyä osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista pilottiorganisaatioissa on menossa osatyökykyisten työntekijöiden asiaa edistäviä kehittämishankkeita tutkimushanke osana ohjelmaa verkkopalvelun toteutus; kumppania verkkopalvelun toteuttamiselle haetaan ohjelma näkyy ja kuuluu useissa valtakunnallisissa ja paikallisissa tapahtumissa, seminaareissa ja keskustelufoorumeissa

18 Osatyökykyiset työssä -ohjelma

19 Työpankkikokeilu Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa Suomeen valtakunnallinen liiketoimintamalli (työpankki) Työpankkiyritys työllistää ja siirtää työmarkkinoille osatyökykyisiä yli 6 kuukautta työttömänä olleita nuorisotakuun piiriin kuuluvia (uusi kohderyhmä 2013) Työpankki työllistää omaan tuotantoonsa (palkkatuella tai ilman) työllistää alihankintatöissä asiakasyrityksen tiloissa tai omissa tiloissaan (palkkatuki tai ilman) vuokraa työntekijöitään asiakasyritykselle palkkatuettuna tai ilman siirtää työpankin pysyvästi työsuhteisia työntekijöitä asiakasyritykselle työllistämisbonuksen tuella välittää asiakasyritykselle työntekijöitä, jotka eivät työsuhteessa työpankkiin, työllistämisbonuksen tuella. hankkii oppisopimustyösuhteita

20 Euroopan sosiaalirahasto STM hallinnoi ja rahoittaa Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta -valtakunnallista osiota Koordinaatiohankehaku päättynyt Valtakunnallinen hankehaku käynnistyy loka-marraskuussa 2014 haku pari kertaa vuodessa Teemana työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut matalan kynnyksen palvelut, integroidut palvelut asiakasosallisuus

21 KASTE-ohjelma/SOTE-uudistus Sote-laki kumoaisi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 2017 lukien Kaste-ohjelman tilalle tulisi valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma, joka perustuisi valtioneuvoston eduskunnalle antamaan selontekoon pitkän aikavälin tavoitteista sekä palvelujen järjestämistä koskevista linjauksista. STM valmistelee selonteon. STM:öön tulisi ohjausyksikkö, jonka yhteydessä toimisi sosiaalija terveydenhuollon neuvottelukunta, joka edistää strategisten linjausten toteutumista sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä

22 KASTE-ohjelma/SOTE-uudistus Sote-alue vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja päättää alueensa kehittämisrakenteesta alueellaan sekä tuotantovastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä. Valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan liittyen STM voi myöntää sote-alueelle sekä tuottamisvastuussa olevalle kunnalle tai kuntayhtymälle hankerahoitusta (avustusosuudet samat kuin nyt 75 % kokonaiskustannuksista) Kari Ilmonen

Sosiaalihuolto muutoksessa EP 4.9.2014

Sosiaalihuolto muutoksessa EP 4.9.2014 Sosiaalihuolto muutoksessa EP 4.9.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaalija terveyspalvelut koko maassa eriarvoisuuden

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous 10.2.2014 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Reumaviikon avajaiset Aluepäivä. 11.10.2014 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Reumaviikon avajaiset Aluepäivä. 11.10.2014 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Reumaviikon avajaiset Aluepäivä 11.10.2014 Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Teemat: I. Kuntauudistus II. Palvelurakenneuudistus SOTE III. Ikääntyvien palvelujen kehittäminen IV. Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 17.12.2014. Tarkastuskertomus 7/2011: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Jakelussa mainitut 17.12.2014. Tarkastuskertomus 7/2011: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Dnro 331/54/2009 Jakelussa mainitut 17.12.2014 Tarkastuskertomus 7/2011: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Pamela Stenberg Sisällys 1 Johdanto... 2 2

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Kirsi Kippola Sisällys 1 Johdanto...2 2 Julkisten

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta

Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana. Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Sosiaalinen kuntoutus nuorten osallisuuden vahvistajana Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta Matti Tuusa 10.3.2015 6.3.2015 1 Sosiaalinen kuntoutus lakisääteiseksi palveluksi Tämä esitys perustuu

Lisätiedot

SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU

SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA NUORISOTAKUU Johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Aho 11.3.2014 12.3.2014 1 Peruslähtökohtia nuoren hyvinvoinnille jokaisella nuorella on kykyjä olennaista on, mitä nuori voi tehdä

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2012. Ajankohtainen arvio palveluista, palvelujärjestelmän muutoksesta ja kansalaisten hyvinvoinnista Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri 2012 Sosiaalibarometri Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Työhön kuntoutuminen välityömarkkinoilla. Eveliina Pöyhönen

Työhön kuntoutuminen välityömarkkinoilla. Eveliina Pöyhönen Työhön kuntoutuminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Ikääntyvä maailma, yli 80-vuotiaiden osuus väestöstä (%) OECD EU27 Japan Korea USA World Brazil China Finland 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot