Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen"

Transkriptio

1 Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet 4 5. Viitoituksen yleissuunnitelmat Moottoriteiden ja muiden yleisten teiden opastus Teollisuus- ja yritysalueiden opastus Salon keskustan pysäköinnin opastus 6 6. Kustannusarvio 6 7. Toteutuksen priorisointi 7 LIITTEET 8 Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 2

3 1. Lähtökohdat suunnittelulle Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittämistyö tehtiin osana Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää -hanketta, joka sai tukea Euroopan aluekehitysrahastolta. Rahoituksen myöntäjänä toimi Varsinais-Suomen liitto. Salon kaupunkiin liittyi yhdeksän kuntaa vuonna Samana vuonna valmistui viimeinen osa Helsinki Turku-moottoritietä. Nämä suuret muutokset ovat aiheuttaneet tarvetta tehdä muutoksia nykyiseen viitoitukseen, mutta näitä muutoksia ei ole vielä tehty. Kaupunki haki tämän kehitystyön avulla konkreettisia muutosesityksiä viitoituksen nykytilanteeseen. Valtatien 1 (E18) osalta erityisen ongelmalliseksi koettiin eritasoliittymien 13 (Märy), 15 (Piihovi) sekä 16 (Muurla) opastus. Salo on nykytilanteessa opastettu ainoastaan eritasoliittymän 15 kautta. Kyseissä liittymässä on paljon muita opastuskohteita, koska kyseessä on valtatien ja kantatien (Kt52) välinen liittymä. Salon opastus jää helposti huomaamatta muiden kohteiden joukosta. Turun suunnasta tultaessa kantatien ramppi erkanee heti tunnelin jälkeen, joka osaltaan vaikeuttaa kohteiden havaitsemista. Moottoritien liittymien osalta koettiin myös, että Salo tulisi voida lisätä myös eritasoliittymiin 13 ja 16. Erityisesti toivottiin liittymien erottamista toisistaan ilmansuuntien avulla. Työn yhteydessä käytiin myös keskustelua Tervetuloa Saloon -kylttien pystyttämisestä moottoritien varteen. Nämä kyltit kuuluvat tienvarsimainonnan piiriin ja niiden hakuprosessi tehdään erillisenä työnä Salon kaupungin toimesta. Salon keskustan alueella aiheuttaa paljon läpiajoliikennettä kantatie 52, joka halkoo keskustaa. Kantatien viitoitus kaupungin alueella katkeaa paikoitellen nykytilanteessa ja aiheuttaa siltä osin ongelmia reitillä pysymiselle. Myös ohjausta valtatielle 1 (E18) toivottiin lisättävän keskustan alueelle. Lisäksi toivottiin keskustan opastuksen lisäämistä ja sen muuttamista kaksikieliseksi. Salon keskustan alueella on kielletty raskas liikenne sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Näiden reitti kulkee seututien 110, Kirjolankadun ja Meriniitynkadun kautta kiertäen keskustan. Tämän reitin ohjaukseen toivottiin myös selkeytystä. Suunnittelussa tärkeänä lähtökohtana oli myös teollisuus- ja yritysalueiden opastuksen parantaminen Salon alueella. Mm. Perniössä sijaitsee paljon raskasta liikennettä tuottavaa teollisuutta ja näiden alueiden opastusta haluttiin parantaa. Parannusta kaivattiin myös keskustan ulkopuolella olevien teollisuusalueiden opastamiseen ja näkyvyyteen. Lisäksi isoimpien teollisuusalueiden osalta mietittiin aluekohtaisten opastustaulujen pystyttämistä. Opastuksen parantamista toivottiin myös Teijon alueelle. Alueelle on tehty alueellinen palveluopastussuunnitelma vuonna Työn yhtenä suunnitteluosana oli keskustan pysäköintialueiden opastuksen suunnittelu. Nykytilanteessa alueet on opastettu vain lähiviitoituksella ja yhtenäinen opastuskokonaisuus puuttuu. Salon kokoisessa kaupungissa on tarpeen myös keskustan opastamisen korostaminen. Työn yhteydessä mietittiin myös erityisen keskustatunnuksen käyttömahdollisuuksia. Kyseistä tunnusta käytetään Keski-Euroopassa. Tunnusta ei kuitenkaan tunneta Suomen säädöksissä tai ohjeissa ja sen käyttö vaatisi kokeiluluvan Liikennevirastosta. Esiin nousi myös tarve omasta tunnuksesta kauppakeskuksille. Näiden tunnusten kehittämistä toivotaan vietävän eteenpäin Liikenneviraston toimesta. Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 3

4 2. Ohjausryhmän kokoonpano Viitoituksen yleissuunnitelman laatimisen tueksi perustettiin ohjausryhmä, joka nimettiin opastustyöryhmäksi. Ryhmään kuului seuraavat henkilöt: Jarmo Heimo Salon kaupunki, kaupunkisuunnittelujohtaja Hannu Koisti Salon kaupunki, maankäyttöinsinööri Risto Suomela Salon kaupunki, yhdyskuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jukka Lasonen Salon kaupunki, yhdyskuntatekniikan suunnittelija Pekka Kallio Yrityssalo, elinkeinoasiamies Sarita Humppi Salon kaupunki, Salon yritysalueiden kehittämishanke, projektisuunnittelija Hannu Putila Varsinais-Suomen ELY-keskus Hannu Vuorinen Salon seudun ammattiautoilijat ry, vpj. Suunnittelusta vastasivat Ramboll Finland Oy:stä Outi Kulonen viitoituksen yleissuunnitelman osalta ja Tuomas Lehteinen pysäköintialueiden opastuksen osalta. Viitoituksen yleissuunnitelmaluonnoksia kommentoi myös Tuomas Österman Liikennevirastosta. 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus Kokouksia työn aikana pidettiin kuusi kappaletta. Lisäksi opastusryhmä piti kokouksen, jossa mietti muutosten toteutusjärjestystä. Kokouksien lisäksi pidettiin yleisötilaisuus Salon kaupungintalolla, jossa laaditut viitoituksen yleissuunnitelmat esiteltiin. Samassa yhteydessä paikalla olijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä suunnitelmasta. Kokouksista ja yleisötilaisuudesta laadittiin muistiot. Muistiot ovat tämän yhteenvedon liitteinä Yleisöpalautteet Työn aikana Salon kaupunki laati omaan sähköiseen palautepaikkaan karttapalautekyselyn, jonka avulla kuntalaisilla oli mahdollisuus tuoda ohjausryhmän tietoon kohteita, joiden viitoitus koettiin puutteelliseksi tai harhaanjohtavaksi. Yleisöpalautteita annettiin yhteensä 18 kappaletta, joiden lisäksi muutama palaute lähetettiin sähköpostitse. Suunnittelualuetta koskevat palautteet käytiin läpi ja niiden perusteella tehtiin muutoksia suunnitelmiin. Suunnittelualuetta koskevien yleisöpalautteiden yhteenveto on liitteessä 22. Osa annetuista palautteista koski muita kuin tämän työn piiriin kuuluvia liikenteenohjausasioita. Nämä muut palautteet ja niihin annetut vastaukset ovat liitteessä Viitoituksen yleissuunnitelmat Viitoituksen yleissuunnitelmat laadittiin niille alueille, joille ohjausryhmä katsoi olevan erityistä tarvetta viitoitusmuutoksiin. Laaditut suunnitelmat löytyvät liitteistä Yleisötilaisuudessa esitetyt luonnokset löytyvät lisämateriaaleista, joka on saatavilla Salon kaupunkisuunnitteluosastolta. Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 4

5 5.1 Moottoriteiden ja muiden yleisten teiden opastus Moottoriteiden osalta keskityttiin eritasoliittymiin 13 (Märy), 15 (Piihovi) sekä 16 (Muurla). Lisäksi suunnitelmat laadittiin Pitkäportaan ja Haukkalan levähdysalueille, joiden nykyinen opastus on vanhentunut. Avoinna on vielä, lisääkö Salon kaupunki kyseisille levähdysalueille uudet opaskartat. Opastussuunnitelma on laadittu tilanteeseen, jossa levähdysalueilla on Salon kartat. Ennen Pitkäportaan levähdysalueen opasteiden uusimista, tulee olla yhteydessä Paimion kaupunkiin ja selvittää, halutaanko Pitkäportaan pohjoisen puoleiselle levähdysalueelle Paimion opastuspiste. Moottoriteiden eritasoliittymiin laadittiin useampia suunnitelmavaihtoehtoja, koska Salon kaupunki toivoi viitoitukseen ratkaisua, joka perustuu liittymien erottamiseen toisistaan ilmansuunnilla. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole Liikenneviraston nykyisen opastustavan mukainen, eikä näin ollen saanut toteutuslupaa. Näin ollen päädyttiin tapaan, jossa kussakin liittymässä olisi viitoituskohteena Salon lisäksi jokin kyseisen liittymän lähistöllä oleva lähikohde, joiden avulla liittymät voidaan helpommin erottaa toisistaan. Märyn liittymään (ETL 13) lisättiin kohde Salo ja kohteen Halikko väri muutettiin sinipohjaisesta valkopohjaiseksi paikalliskohteeksi. Opastuskohteiden järjestystä myös muutettiin, jotta Salon opastus nousisi paremmin esiin. Piihovin liittymästä (ETL 15) poistettiin kohde Pertteli, jonka opastus on jätettävissä pois, jos Salon kaupunki niin haluaa. Opastuskohteiden järjestystä muutettiin siten, että kohde Salo nostettiin ylimmäksi, jotta sen näkyvyys saadaan paremmaksi. Lyhyenä nimenä se häviää muuten helposti muiden viitoituskohteiden sekaan. Liittymän kohdalla keskusteltiin myös kantatien 52 pohjoisen suunnan kaukokohteesta. Ohjausryhmä piti Someron opastusta paljon tärkeämpänä ja loogisempana kuin kohteen Forssa opastusta. Kohde Forssa on kuitenkin nimetty tien 52 kaukokohteeksi, joten lopputuloksena molemmat kohteet jätettiin suunnitelmaan ja niiden opastusta täydennettiin tarvittavilta osin muun tieverkon osalta. Salon keskustan osalta päädyttiin ratkaisuun, joka tukee pelkän Forssan opastusta. Muurlan liittymään (ETL 16) lisättiin kohde Salo nykyisten Muurla ja Pertteli kohteiden lisäksi. Kohteen Pertteli tarpeellisuudesta käytiin myös keskustelua, mutta se todettiin ainoaksi järkeväksi kohteeksi kyseisestä liittymästä pohjoisen suuntaan. Kyseistä reittiä käytetään myös paljon läpiajoon juuri Pertteliin. Tämän liittymän muutosten osalta nousi esiin se, että halutaanko Saloon suuntaavaa liikennettä ohjata käyttämään seututietä 110 moottoritien sijaan. Yleinen tienpitäjä ei hyväksynyt Salon opastusta Muurlan liittymän kautta, eikä tätä opastusta voida siis nykytilanteessa toteuttaa. Salon opastusta ei kuitenkaan poistettu tästä suunnitelmasta, sillä se kuvastaa sekä työryhmän että työn aikana saadun yleisöpalautteen näkemyksiä. Seututielle 110 esitettiin useita muutoksia viitoituskohteisiin, millä pyrittiin yhdenmukaistamaan opastuksen periaatteita Salon alueella. Kohteen Keskusta opastus esitetään muutettavaksi kaksikieliseksi Keskusta Centrum opastukseksi kauttaaltaan. Lisäksi E18-tien opastusta lisättiin tuntuvasti. Kantatielle 52 ei esitetty laajoja muutoksia viitoituskohteisiin. Suunnitelma tehtiin vastaamaan nykytilannetta, jossa tie kulkee Salon keskustan läpi, sillä kantatien parannushanke Salon kohdalla ei ollut suunnitelman laatimisen aikaan ajankohtaista. Tavoitteena oli lähinnä selkeyttää ja lisätä nykyistä kantatien opastusta. Mikäli parannushanke etenee siten, että kantatie siirretään kulkemaan uutta tieyhteyttä, vaikuttaa tämä merkittävästi osaan keskustan alueen opasteista. Tämä seikka tulee ottaa huomioon, mikäli keskustan alueen opastusta uusitaan lähivuosien aikana. 5.2 Teollisuus- ja yritysalueiden opastus Salon alueella on paljon teollisuutta, joka aiheuttaa omat tarpeensa viitoitukseen. Keskustan raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden läpiajokielto näkyy jo nykyisessä viitoituksessa. Suunnitelmassa pyrittiin yhtenäistämään ja tehostamaan raskaan liikenteen reitin opastusta. Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 5

6 Lisäksi opasteisiin lisättiin kohde Perniö, jotta myös tänne suuntaava raskas liikenne osaisi käyttää kiertoreittiä pohjoisen tai idän suunnasta tultaessa. Keskustan tuntumassa olevista teollisuusalueista on opastettuna nykyisin Meriniitty, Kärkkä ja Horn. Lisäksi keskustasta länteen sijaitseva teollisuusalue on opastettu lähiopastuksena nimillä Mustamäki ja Riikki. Ohjausryhmä esitti, että opastukset kohteisiin Kärkkä ja Horn poistetaan. Kärkkä ei ole kehittynyt odotetulla tavalla ja sen nostaminen opastuskohteiksi jatkossa koettiin turhaksi. Sen sijaan maantielle 110 lisätään poistetun Kärkkä-opastuksen tilalle opastus Teijoon. Lisäksi lisätään opastus uudelle Metsäjaanun teollisuusalueelle. Alue, joka tällä hetkellä opastetaan nimillä Mustamäki ja Riikki, päätettiin opastaa nimillä Riikki ja Asemanseutu. Asemanseudun yhteydessä ei käytetä teollisuusaluetunnusta vaan tällä opastetaan asuinaluetta. Riikin teollisuusalueen opastusta lisättiin seututielle 224 asti Vanhan Turuntien ja Mahtimiehentien (st 224) risteykseen. Kohde Meriniitty on nykyisin opastettu valtatieltä 1 Märyn eritasoliittymästä. Sen opastus on ennestään ollut laajaa ja se pysyy jatkossa nykyisellään. Valurin alueen liikekeskukselle lisättiin opaste kantatie 52:lta ja 110:ltä. Liitekartoissa nämä on lisätty nykyisiin opasteisiin, mutta tarpeen mukaan opastus voidaan toteuttaa myös erillisenä. Teijon matkailukohteiden opastaminen jätettiin alkutarkastelun jälkeen tämän työn ulkopuolelle. Teijoa esitettiin syksyllä 2012 kansallispuistoksi ja tämä prosessi on vielä kesken. Jos alue nimetään kansallispuistoksi, on selvää että sille voidaan silloin hakea opastusta aina valtatieltä 1 lähtien. Teijon opastuskokonaisuus kannattaa suunnitella vasta kun mahdollinen kansallispuistoksi nimeäminen on varmistunut. Teijon alueen suunnitelma vuodelta 2010 keskittyi vuonna 2007 tehtyihin palvelukohteiden opastusmuutoksiin. Tämä suunnitelma löytyy liitteestä 24. Alueella on paljon palvelukohteita ja näiden opasteisiin on suunnitteilla muutoksia. 5.3 Salon keskustan pysäköinnin opastus Viitoitussuunnitelmien lisäksi laadittiin suunnitelma Salon keskustan pysäköintilaitosten opastamisesta. Pysäköinnin kattavalla ja jatkuvalla opastamisella saadaan pysäköintipaikkaa etsivän liikenteen määrää pienennettyä keskustassa, koska suurimmat ja keskeisimmät pysäköintipaikat sijaitsevat suunnitellun pysäköintikehän varrella. Kattava opastus vähentää myös sivukaduilta turhaa liikennettä, jota muuten muodostuisi puutteellisen opastuksen vuoksi. Pysäköinnin opastus esitettiin toteutettavaksi pysäköintikehämallilla, jossa keskustaan muodostetaan autoilijoille helppokulkuinen ja selkeä reitti, jonka varrelta opastetaan aina lähin pysäköintilaitos tai -alue sekä itse pysäköintikehän reitti. Pysäköintikehän ulkopuolelta ohjataan merkittävimmiltä sisääntulokaduilta myös reitit liityntäpysäköintialueille. Kustannusarvio pysäköinnin opastuksen osalta on , joka sisältää työ- ja pystytyskulut. Hintaan vaikuttaa se, voidaanko tauluja asentaa olemassa oleviin rakenteisiin vai tarvitaanko tauluille omat pystytysrakenteet. Pelkkien taulujen hankintakustannukset ovat noin Suunnitelma keskustan pysäköinnin ohjauksesta ja kustannusarvio löytyvät liitteestä Kustannusarvio Kaikkien esitettyjen viitoitusmuutosten osalta alustava kustannusarvio on noin Keskustan pysäköintilaitosten opastuskustannukset ovat arviolta tästä noin Tämän lisäksi tulevat mahdolliset portaalien uusimiskustannukset. Kustannusarvioon saattaa vaikuttaa alentavasti se, jos osassa opasteiden muutoksissa voidaan käyttää hyväksi vanhoja opastusmerkkejä. Tämän edellytyksenä on, että vanhat merkit ovat hyväkuntoisia. Opastusmuutosten teko tullaan jakamaan useammalle vuodelle. Kustannusarvio jaettiin pienempiin toteutuskokonaisuuksiin ja näiden toteutusjärjestyksestä Salon kaupunki teki esityksen. Kustannuksia esitetään jaettavaksi Salon kaupungin, ELY-keskuksen ja yksityisten Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 6

7 rahoittajatahojen kesken. Kustannusarvion tarkempi jako ja toteutusjärjestys löytyvät liitteistä 17 ja 18. Opastusmuutosten kustannusarvio on laskettu käyttäen seuraavia neliöhintoja erityyppisille opastusmerkeille: 200 /m2 nykyisten maaperusteisten opastusmerkkien uusiminen, kalvo R2 250 /m2 uudet maaperusteiset opastusmerkit, kalvo R2 350 /m2 portaalien taulut, kalvo R3 Taulujen neliömäärien kasvaessa joudutaan nykyiset perustukset ja tukirakenteet osasta opasteita uusimaan. Tämä aiheuttaa suuria kustannuksia erityisesti portaalien osalta, jos koko portaalin rakenne joudutaan uusimaan. Portaalien osalta verrattiin nykyisiä tauluneliöitä suunniteltuihin ja kirjattiin kustannusarvioon ne portaalit, joiden osalta taulujen neliöt suurenivat selkeästi. Näiden portaalien osalta käytiin maastossa tarkistamassa, löytyikö portaaleista A-max merkintä. Merkintä kertoo suurimman tauluneliömäärän, jota kyseiseen portaaliin voidaan asentaa. Kaikista tarkistetuista portaaleista ei Amax merkintää löytynyt. Salon kaupungin katuverkolla olevista tarkistetuista portaaleista ei mistään löytynyt kyseistä merkintää. Portaalien mahdollista vaihtotarvetta ei ole näin ollen voitu kovin tarkkaan ottaa huomioon kustannusarviossa. Portaalin vaihdon kustannukset riippuen portaalityypistä, vaadituista Amax arvoista ja portaalin mitoista voivat vaihdella Toteutuksen priorisointi Viitoitusmuutosten toteutus joudutaan jakamaan useammalle vuodelle. Opastusryhmä teki esityksen eri opastusmuutoksien rahoittajista. Tämä esitys selviää liitteestä 18. ELY keskuksella ei ole enää vuodelle 2013 rahaa käytettävistä muuta kuin välttämättömien rikkoutumisista yms. johtuvien opastusmerkkien uusimiseen. Näin ollen opastusmuutosten priorisointia ei voitu tässä vaiheessa viedä loppuun asti. Osa esitetyistä muutoksia on sellaisia, että ne voidaan toteuttaa vasta viitoituksen muun uusimisen yhteydessä. Salon kaupunki nosti omalta osaltaan tärkeimmiksi seuraavat muutokset: Teollisuusalueiden opastamiseen liittyvät opastusmuutokset Perniön, Riikin sekä Metsäjaanun osalta. Raskaan liikenteen reittiin esitetyt täydennykset. (Tämä toteutus odottaa kantatien 52 parannushankkeen etenemistä. Mikäli uusi tieyhteys rakennetaan, ei raskaan liikenteen opastusta toteuteta suunnitelmassa esitetyllä tavalla). Kohteen Teijo opastuksen lisääminen keskustan alueelle. Moottoritien eritasoliittymien kohteisiin esitetyt viitoitusmuutokset. E18 opastuksen tehostaminen. Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 7

8 LIITTEET Liite 1 Kokousmuistio 1, Liite 2 Kokousmuistio 2, Liite 3 Kokousmuistio 3, Liite 4 Kokousmuistio 4, Liite 5 Yleisötilaisuuden muistio, Liite 6 Kokousmuistio 5, Liite 7 Kokousmuistio, opastuksen työryhmä Liite 8 Kokousmuistio 6, Liite 9 Moottoritie, liittymät 13 ja 15, Liite 10 Moottoritie, liittymä 16, Liite 11 Moottoritie, Haukkalan levähdysalue, Liite 12 Moottoritie, Pitkäportaan levähdysalue, Liite 13 Seututie 110 Salon keskusta, Liite 14 Salon keskusta, Liite 15 Perniö, Liite 16 Raskaiden reitti, Liite 17 Liite 18 Liite 19 Liite 20 Liite 21 Liite 22 Liite 23 Liite 24 Kustannusarvio Kustannusjakotaulukko Salon keskustan pysäköinnin opastus Liikenneviraston kommentit suunnitelmiin Liikenneviraston kommentit Raaseporin opastamiseen Suunnittelualuetta koskevat palautteet Muut palautteet Teijon alueen palvelukohteet Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Sivu 8

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä

Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Ajankohtaista Salon yritysalueiden kehittämisestä Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää Projektisuunnittelija Sarita Humppi Yritysalueiden kehittäminen Yhteistyön vahvistaminen

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA

YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA Kolarin kunta Lapin elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue Kolarin kunta YLLÄKSEN MATKAILUKESKUKSEN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNITELMA SITO-YHTIÖT SITO OY Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN PALVELUKOHTEIDEN OPASTUKSEN KEHITTÄMINEN Hankesuunnitelma 25.4.2012 / tark. 31.1.2013 / tark. 29.8.2013 1. Kohderyhmä, tarve ja tavoitteet Mänttä-Vilppulan kaupunki on valtakunnallisesti

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Vuokatin palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Jani Karjalainen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Rukan palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Tiehallinto Oulu 2008 Kannen kuva: Minna Simonen Julkaisua myy/saatavana Oulun tiepiiri Faksi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

E18 Turun kehätie. Tilannekatsaus

E18 Turun kehätie. Tilannekatsaus E18 Turun kehätie Tilannekatsaus Turun kaupunkiseudun LJ-työryhmä 15.3.2017 Ydinverkkokäytävät Euroopassa ja Suomessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 1315/2013: TEN-T ydinverkon osia

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Muistio 10.3.2011 Linea Konsultit Oy 1. Työn tausta ja sisältö Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui helmikuussa 2007. Suunnitelmassa

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Moottoritien liittymät yritysalueina?

Moottoritien liittymät yritysalueina? Moottoritien liittymät yritysalueina? TULEVAISUUDEN YRITYSALUEET SALOSSA 9.10.2013 Kaavoitusins. Timo Alhoke Yleiskaavallinen rakennemalli Keskusta Keskustavyöhyke Aluekeskukset Perniö ja Suomusjärvi Palvelukylät

Lisätiedot

Vaihemaakuntakaava, Varsinais-Suomen taajamien maankäyttö, palvelut ja liikenne, lausunto luonnoksesta

Vaihemaakuntakaava, Varsinais-Suomen taajamien maankäyttö, palvelut ja liikenne, lausunto luonnoksesta Kaupunkisuunnittelulautakunta 152 25.08.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 171 15.09.2015 Vaihemaakuntakaava, Varsinais-Suomen taajamien maankäyttö, palvelut ja liikenne, lausunto luonnoksesta 367/10.02.00/2014

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch

Tahkon opastussuunnitelma. Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Raportteja 112 2013 Tahkon opastussuunnitelma Olli mäkelä Pilvi lesch Olli mäkelä Pilvi lesch Tahkon opastussuunnitelma Olli Mäkelä Pilvi Lesch RAPORTTEJA 112 2013 TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suurten tiehankkeiden sekä liikennesuunnittelun

Jyväskylän seudun suurten tiehankkeiden sekä liikennesuunnittelun 21.3.2011 / Jorma Lipponen Jyväskylän seudun suurten tiehankkeiden sekä liikennesuunnittelun tilannemuistio Yleistä Tässä muistiossa esitetään tiivistetysti Jyväskylän seudun isot tie- ja liikennehankkeet

Lisätiedot

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma

Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Varkauden - Pieksämäen seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Kuopio 2009 Valokuvat: Tomi Kärnä Kopijyvä Kuopio 2009 Julkaisua

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Vt 4 Kirri-Tikkakoski Vt 4 Kirri-Tikkakoski 5.2.2019 Ohjelma Tilaisuuden avaus Väylän ja hankkeen esittely Urakan perustietoja Urakan sisältö Alustava aikataulu, vaiheet, koulujen ympäristöjen liikenne Keskustelua ja suunnitelmiin

Lisätiedot

AURAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, Liite 1 Sivu 1/ 6

AURAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, Liite 1 Sivu 1/ 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, Liite 1 Sivu 1/ 6 KAAVATILANNE KAAVATYÖTÄ OHJAAVAT ASIAKIRJAT Kaava-aluetta koskevat olemassa olevat kaavat, muut suunnitelmat ja selvitykset: 1. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Meluselvitys 1 (2) Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014

Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Ajankohtaista Liikennevirastosta 6.2.2014 Tiemerkintöihin liittyvien ohjejulkaisujen tilanne: Tiemerkinnät ohje => Tiemerkintöjen suunnittelu Muutama detaljikorjaus tehdään vielä Tiemerkintöjen toimintalinjat

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA

12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA 12/2012 HEINOLAN VETOVOIMAOPASTEET JA LÄHIKOHTEIDEN OPASTUS- SUUNNITELMA Päivämäärä 06/12/2012 Laatija Jani Karjalainen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F +358 20 755 7071 www.ramboll.fi

Lisätiedot

Haukiputaan Keiskan alueen alustava liikenneselvitys. Oulu

Haukiputaan Keiskan alueen alustava liikenneselvitys. Oulu Haukiputaan Keiskan alueen alustava liikenneselvitys Oulu LUONNOS 15.12.2016 2 Selvitys on valmistunut XXXXkuussa 2016. Selvityksen ovat tehneet Plaana Oy:ssä Juha Raappana, Jorma Hämäläinen ja Riina Isola.

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu

Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Kuopion ja Joensuun toimivalta-alueiden joukkoliikenteen järjestämistaparatkaisut ja kilpailuttamisen valmistelu Aika: 19.3.2013 klo 15:00 17:30 Paikka: Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, Kuopio, valtuustosali

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma RAPORTTEJA XX 201X Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 Liikennejärjestelmää kehitetään uuden liikennepolitiikan hengessä Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Tahkon opastussuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH TAHKON OPASTUSSUUNNITELMA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Olli Mäkelä

Lisätiedot

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu)

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Työnumero 1510029670 Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Ramboll Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 A FI-90220 Oulu Puh. 020 755 611

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Hämeen liitto. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet Eduskuntavaalit Häme, onnellisten ihmisten sydänmaa. Kanta-Häme kartalle 12.3.

Hämeen liitto. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet Eduskuntavaalit Häme, onnellisten ihmisten sydänmaa. Kanta-Häme kartalle 12.3. Hämeen liitto Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet Eduskuntavaalit 2019 Häme, onnellisten ihmisten sydänmaa Kanta-Häme kartalle 12.3.2019 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Hämeen liiton tehtävät

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Esittelyaineisto 12.10.2017 Lähtökohtia Valtatie 5 on osa Itä-Suomen tärkeintä kehityskäytävää. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 5 vilkkaimmalle

Lisätiedot

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma

Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Rokuan ja Oulujärven matkailualueiden palvelukohteiden opastussuunnitelma Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2009 TIEHALLINTO Oulun

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 18.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus Tilannekatsaus ja tulevat työt Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Hollolan kunnan kuulumiset Suomen Maastorakentajat Oy:n

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen palvelukohteiden alueellinen opastussuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy

Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma 7.12.2018 Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy Sisältö Johdanto Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelma Kustannusarvio Suunnitelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli

Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion eritasoliittymä ja Amuritunneli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.1.-1.2.2018 Asemakaavan suunnittelualueen alustava rajaus Asemakaavan lähivaikutusalueen

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot