PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2011"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 58/2011/2 Dnro ISAVI/30/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Virtausaukon tekeminen Syysjärven Sulasalmen pohjapatoon, Mikkeli HAKEMUS Hakemuksen vireille tulo ja asian tausta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on aluehallintovirastoon saapuneessa hakemuksessa pyytänyt lupaa virtausaukon tekemiseen Syysjärven Sulasalmen pohjapatoon Mikkelin kaupungissa. Sulasalmen pohjapato sijaitsee Mikkelin kaupungin keskustasta noin 15 km itäkoilliseen, Syysjärven ja Alajärven (joissain kartoissa Alasenjärvi) välisessä salmessa. Hakemuksessa on esitetty, että nykyistä pohjapatoa muutetaan niin, että padon harjaan tehdään alivirtaama-aukko, jonka leveys on 0,20 m ja syvyys 0,35 m. Aukon yläja alapuolinen uoma kivetään niin, että kalankulku on mahdollinen. Padon harjaan tehtävän syvennyksen avulla turvataan virtaaman säilyminen myös alimpien vedenkorkeuksien aikana. Pato on rakennettu alun perin Alajärven ym. järvien laskuhankkeen yhteydessä. Järvenlaskusuunnitelma on vuodelta Padon tarkoituksena on ollut pysyttää Alajärven yläpuolisen Syysjärven vedenkorkeudet ennallaan. Patoon on rakennettu 1900-luvun alkupuolella puutavaran uittoa varten uittoruuhi. Itä- Suomen vesioikeus on antamallaan päätöksellä lakkauttanut Syysjärvestä Sulasalmen kautta Siikaveteen Saimaassa laskevan vesistön uittosäännön ja määrännyt silloisen vesihallituksen valtion kustannuksella purkamaan uittoruuhen ja täyttämään ruuhen patoon jättämän aukon padon yläpinnan tasoon. Nämä työt on tehty vuonna Sulasalmen padon kunnossapidosta vastaa nykyisin Etelä-Savon ELYkeskus. Pohjapadon rakenne oli sittemmin todettu huonoksi ja päätetty korvata uudella padolla. Uusi pohjapato on rakennettu keväällä 2009 vanhan padon yläpuolelle ja vanha

2 pato on purettu. Uusi pato on rakennettu niin, että padon harja on vaakasuora ja harjan korkeus on sama kuin alkuperäisessä padossa (hankkeen korkeusjärjestelmässä 19,74 m ja N 60 -korkeusjärjestelmässä +86,75 m). Padon harjan korkeus on lähellä Syysjärven keskivedenkorkeutta (N ,78 m). Kun Syysjärven vedenkorkeus on padon harjaa ylempi, vettä virtaa padon yli Alajärveen mutta alemmilla vedenkorkeuksilla virtaus loppuu. Kun pato on uusittu vuonna 2009 tiiviinä rakenteena, ovat vuodot padon läpi loppuneet. Patoa on vaadittu muutettavaksi niin, että sen kautta olisi jatkuva virtaus alapuoliseen vesistöön. Etelä-Savon ELY-keskus on päättänyt tämän takia muuttaa patoa ja hakea lupaa padon muuttamiselle. Vesistötiedot Syysjärvi kuuluu Vuoksen vesistön Suur-Saimaan alueeseen. Syysjärven pinta-ala on 10,9 km 2, valuma-alueen koko 235 km² ja valuma-alueen järvisyys noin 18,4 %. Alajärven valuma-alue on noin 5 km 2 ja pinta-ala noin 1,1 km 2. Jaksolla ovat Syysjärven vedenkorkeuden ääri- ja keskiarvot olleet N 60 - korkeusjärjestelmässä seuraavat: ylivesi (HW) +87,12 m keskiylivesi (MHW) +87,03 m keskivesi (MW) +86,78 m keskialivesi (MNW) +86,62 m alivesi (NW) +86,53 m. Syysjärven vedet laskevat kahta reittiä: järven pohjoisosassa sijaitsevan Inkilänkosken kautta ja Sulasalmen pohjapadon yli Alajärveen siinä tilanteessa, kun Syysjärven vedenkorkeus on nykyisen pohjapadon harjakorkeutta N ,75 m ylempi. Alemmilla vedenkorkeuksilla Syysjärven virtaus Alajärveen loppuu. Alajärven alapuolella ennen laskua Siikaveteen ovat Hepolampi, Korsijärvi ja Pohossimenlampi. Syysjärven menovirtaamien ääri- ja keskiarvoista on hakemuksessa seuraavat arviot. Inkilänkoski ja Sulasalmen kautta Sulasalmi yht. (m 3 /s) (m 3 /s) ylivirtaama (HQ 1/20 ) 10 8,3 keskiylivirtaama (MHQ) 7 6,3 keskivirtaama (MQ) 2,35 0,2 keskialivirtaama (MNQ) 0,5 0 alivirtaama(nq) 0,2 0 Alajärvestä vedenkorkeushavaintoja on vain padon uudelleen rakentamisen jälkeiseltä kahdelta vuodelta : HW= N ,25 m, MHW= +85,90 m, MW= +85,07 m, MNW= +85,03 m ja NW= +85,02 m. 2

3 3 Hakemuksessa esitetty pohjapadon muutos Nykyinen pohjapato on tasaharjainen kivi- ja maa-ainespato, jossa tiivisteenä on padon keskiosalla puuponttiseinämä ja reunoilla betoniseinämä. Padon harjan pituus on noin 26 m ja harjan korkeus N ,75 m. Padon harjan leveys on noin 4 m ja luiskien kaltevuus on alaveden puolella noin 1:10 ja yläveden puolella noin 1:3. Hakemuksessa on esitetty, että padon harjaan tehdään 20 cm leveä virtaama-aukko, jonka kynnyskorkeus N ,40 m eli 35 cm harjan tasoa alempi. Ponttiseinämään leikattavan aukon reunat vahvistetaan L-teräksellä. Virtaama-aukon ylä- ja alapuoli kivetään huolellisesti ja kalankulun mahdollistavaksi. Padon muuttamisen vaikutukset vedenkorkeuksiin ja virtaamiin Patoon tehtävä virtaama-aukko purkaa lisää Syysjärven aliveden (NW) tasolla N ,53 m noin 0,01 m 3 /s, keskialiveden (MNW) tasolla noin 0,03 m 3 /s ja keskiveden (MW) tasolla 0,068 m 3 /s. Tulva-aikana aukko lisää pohjapadon purkukykyä noin 0,1 m 3 /s. Virtaama-aukko on mitoitettu siten, että Syysjärven ja Alajärven vedenkorkeudet eivät merkittävästi muutu: keskivedenkorkeuden muutos on alle 1 cm. Hankkeen hyödyt ja haitat Hankkeen hyötynä on Alajärven ja sen alapuolisten järvien virkistysmahdollisuuksien parantuminen. Työalueella esiintyy vähäistä tilapäistä veden samentumista. Siitä ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa haittaa tai vahinkoa. Muuta haittaa ei hankkeesta arvioida aiheutuvan. Suunnitelma on laadittu vesilain 2 luvun 3 pykälän huomioon ottaen siten, ettei hankkeesta aiheudu ilman kohtuuttomia kustannuksia vältettävissä olevaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä maa- ja vesialueen omistajille tai vesistön eri käyttömuodoille. HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO MUISTUTUKSET Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla ja erityistiedoksiantona asianosaisille. Muistutukset ja vaatimukset on tullut toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään ) AA on puoltanut hakemusta uuden alivirtaama-aukon tekemiseksi. Etelä-Savon ympäristökeskus on vuonna 2009 muuttanut Sulasalmen pohjapatoa Syysjärven ja Alajärven välissä. Aiempi toimiva pato on korvattu betonilla ja painekyllästetyllä puutavaralla. Patoa uusittaessa ympäristökeskus on luvannut, että toimenpide ei vaikuttaisi Syysjärven vedenkorkeuksiin. Toisin on kuitenkin käynyt, ja pato on vaikuttanut

4 sekä Syysjärven että Alajärven vedenkorkeuksiin. Alajärven vedenkorkeus on liian matala ja Syysjärven korkea, koska vesi ei virtaa vesistöjen välillä entiseen tapaan. Entinen pato toimi moitteettomasti hyvällä virtauksella, oli maastoon käypä ja vahva, nykyinen ei toimi ja sen vuoksi toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Syysjärven vedenkorkeuden nousun vuoksi 1,5 ha rantapeltoa on viljelykelvotonta. Vuosien saatossa tämä padon toimimattomuus voi johtaa myös siihen, että Alajärven kalat jopa kuolevat, kun veden vaihtuvuutta ei ole. 2) Asila 6 osakaskunta ( ), Pulkkila 1,3 osakaskunta ( ) ja Pulkkila 2 osakaskunta ( ) ovat yhteisessä muistutuksessaan vaatineet, että virtausaukon vähimmäiskoon tulee olla leveydeltään vähintään 0,60 m ja syvyydeltään 0,35 m, jotta veden virtaus saadaan riittäväksi. Aukon ylä- ja alapuolinen uoma tulee kivetä niin, että kalankulku on mahdollinen. Alueella aikaisemmin viihtyneen koskikaran elinolosuhteet tulee palauttaa sille suotuisiksi (ns. vesipesät). Osakaskunnat ovat todenneet, että veden virtaus Syysjärven alapuolisiin vesistöihin loppui kokonaan sen jälkeen, kun Sulasalmen huonokuntoinen pato korvattiin uudella Alueen maisema- ja ympäristöarvot tuhoutuivat. 3) BB (Päiväranta ) on pitänyt vuonna 2009 uusitun padon harjakorkeutta liian korkeana. Se aiheuttaa keväällä tulvavesien aikaan Syysjärven pinnan nousun niin korkealle, että vesi nousee 1,5 kuukauden aikana muistuttajan tontille, mm. venekatoksen kävelysiltojen päälle noin 4 5 cm. Tämä on tapahtunut vuosina 2009, 2010 ja Aikaisemmin vesi ei ole kohonnut tontille, joka ei ole Syysjärven pintaan nähden erityisen alava. Suunniteltu virtausaukko, jonka leveys on 0,20 m ja syvyys 0,35 m, on niin kapea, että talvella se auttamatta jäätyy umpeen virtauksen ollessa hitaampi. Virtausaukon vähimmäiskoon tulisi olla: leveys 0,60 m ja syvyys 0,35 m. 4) CC ja DD (Reijola ) ovat vaatineet, että padon virtausaukon vähimmäiskoon tulee olla leveydeltään vähintään 0,60 m ja syvyydeltään 0,35 m, jotta veden virtaus saadaan riittäväksi. Hakemuksessa esitetty patoon suunniteltu virtausaukko ei ole riittävä. Aukon ylä- ja alapuolinen uoma tulee kivetä niin, että kalankulku on mahdollinen. Alueella aikaisemmin viihtyneen koskikaran elinolosuhteet tulee palauttaa sille suotuisiksi (ns. vesipesät). Muistuttajat omistavat Alajärveen yhteydessä olevan Orijärven rantatilan. Järven vedenpinta on ollut ennennäkemättömän alhaalla parina viime kesänä uuden padon rakentamisen seurauksena. Rakennettu uimapaikka on lähes kokonaan kuivilla, joten padon muuttaminen vaikuttaa rantamökin virkistyskäyttöön ja alentaa näin sen arvoa. 5) EE (Suvirinne ) on todennut, että padon korjauksen jälkeen virtaamat loppuivat kokonaan padon läpi, minkä seurauksena Syysjärven pinta nousi ja toisaalta Alajärven ja siitä alkavan järviketjun (Hepolampi, Korsijärvi, jne.) vedenpinta laski huomattavasti. Monet nyt veden laskusta kärsivät järvet ovat matalia, jolloin virtaaman loppumisella on voimakas ekologinen vaikutus. Noin sata vuotta vallinnut ekologinen tasapaino on muuttumassa. Tämän on ilmeisesti ja aivan oikein tajunnut myös ELY-keskus ranta-asukkaiden kovan protestoinnin jälkeen. Myös monien rantamökkien käyttö on kärsinyt veden pinnan noususta tai laskusta riippuen siitä, kummalla puolella patoa mökki sijaitsee. Uusi pato hävitti myös viihtyisän lahtimaiseman, ja suuresta lepakkoyhdyskunnasta ei muistuttajalla ole enää havaintoja. 4

5 5 Hakemuksessa on esitetty patoon aukkoa, jonka leveys 0,20 m ja syvyys 0,35. Padon muutoksen vaikutus Syysjärven ja Alajärven vedenkorkeuksiin on alle 1 cm. Se on aivan riittämätön verrattuna siihen, mitä padon korjaamisesta johtunut veden virtauksen tukkiminen vuonna 2009 on aiheuttanut. Padon aukon leveyden pitää olla moninkertainen. Muistuttajan mielestä padon aukon pitää olla sellainen, että järvien pinnat asettuvat sille tasolle, jolla ne olivat ennen vuotta Siihenhän Etelä-Savon ympäristökeskus (nykyisin ELY-keskus) toiminnallaan tähtäsi ja asian tiedotteessaan 2009 kertoi. ELY-keskus pitäisi velvoittaa huolehtimaan siitä, että tämä tavoite myös toteutuu. 6) FF (Päivinranta ) sekä ilman valtakirjaa seuraavat kiinteistöjen omistajat GG (Kannas ), HH ja II (Ainola ), JJ ja KK (Koivikkoranta ), LL (Hepolampi ), MM (Päivinranta ), NN (Kortesalmi ), OO ja PP (Salmiranta ) ja QQ (Parkko ) ovat vaatineet että virtausaukon tulisi olla leveydeltään 7,0 metriä ja syvyydeltään 0,35 m, jotta veden virtaus saadaan riittäväksi. Aukon ylä- ja alapuolinen uoma on kivettävä niin, että kalankulku on mahdollinen. Alueella aikaisemmin viihtyneen koskikaran elinolosuhteet tulee palauttaa sille suotuisiksi (ns. vesipesät). Kun huonokuntoinen pato korvattiin uudella padolla, veden virtaus Syysjärven alapuolisiin vesistöihin loppui kokonaan. Alueen maisema ja ympäristöarvot tuhoutuivat. 7) RR (tilasta Maahniemi vuokrattu määräala) on vaatinut, että vedenvirtaus on saatava entiselleen. Muistuttajan omistama ympärivuotisena asuntona käyttämä mökki on padon alapuolisessa niemessä. Uuden padon myötä veden virtaus on loppunut ja veden laatu on huonontunut sekä roskaisuus ja vesikasvit ovat huomattavasti lisääntyneet. Vesilinnut ovat kadonneet. Hankaluutta aiheuttaa myös vedenpinnan lasku. 8) Pitkälahden osakaskunta on pitänyt padon juoksutuksen lisäämistä tarpeellisena. Alivirtaama-aukko tuntuu hyvin pieneltä, mutta onhan sitä mahdollista suurentaa tarkkailutulosten perusteella. 9) SS ja TT (Koppeli ) ovat muistutuksessaan pitäneet suunniteltua virtausaukkoa aivan liian pienenä. Muistuttajat vaativat, että toimenpiteet padolla toteutetaan siten, että niillä on todellisia vaikutuksia vedenpinnan vaihteluun ja että kalan kulku Syysjärven ja Alajärven välillä turvataan. Sulasalmen padon uusimisen 2009 jälkeen vedenkorkeus on vaihdellut kohtuuttoman paljon Alajärvessä, jonka rannalla muistuttajien mökki sijaitsee. Padon uusimisen jälkeen padon kautta ei virtaa vettä loppukesästä ollenkaan. Muistuttajat ovat huolestuneita Alajärven muikkukannasta. Kalan kulku on estynyt padon myötä. 10) UU ja VV (Sahne ) ovat pitäneet suunniteltua virtausaukkoa riittämättömänä. Virtausaukon tulisi olla yläosastaan vähintään 0,80 m, alaosasta 0,20 m ja syvyydeltään 0,35 m, jotta veden virtaus saadaan riittäväksi. Aukon ylä- ja alapuolinen uoma on kivettävä niin, että kalankulku on mahdollinen. Kalankulkuväylän varteen on rakennettava sivulammet. Alueella aikaisemmin viihtyneen koskikaran elinolosuhteet on palautettava sille suotuisiksi (ns. vesipesät). Muistuttajien kesäasunto sijaitsee Alajärven rannalla, jonka vedenpinta on ollut ennenäkemättömän alhaalla

6 padon korjauksen jälkeen parina viime kesänä. Vedenpinta on laskenut noin puoli metriä; se vaikuttaa merkittävästi virkistyskäyttöön ja alentaa kiinteistön arvoa. 11) XX (Puronvarsi ) Virtaaman tulisi olla vähintään 150 l/s, jotta vedenkorkeus Korsijärvessä ja virtaama siitä laskevassa purossa olisi riittävä ympäri vuoden. Padon uusimisen jälkeisinä talvina puro jäätyi, mitä se ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin. Jäätymisestä johtuen aiemmin esiintyneitä koskikaroja ei ole enää näkynyt. Koska Syysjärvi Alajärvi Hepolampi Korsijärvi Pohossimenlampi -laskureitti on ollut olemassa jo yli 100 vuotta, voidaan se katsoa vakiintuneeksi reitiksi, vaikka alkuperäinen käyttötarkoitus on poistunut. 12) ZZ ja ÅÅ:n perikunta / ÄÄ (Selkäranta ) on pitänyt suunniteltua virtausaukkoa riittämättömänä takaamaan riittävää veden virtausta. Virtausaukon tulisi olla leveydeltään 0,70 m ja syvyydeltään 0,35 m, jotta veden virtaus saadaan riittäväksi. Aukon ylä- ja alapuolinen uoma on kivettävä niin, että kalankulku on mahdollinen. Lisäksi Sulasalmen alueella aikaisemmin viihtyneen koskikaran luontaiset elinolosuhteet on palautettava ennalleen ja sille suotuisiksi (ns. vesipesät). Kun pato uusittiin 2009, se esti veden virtauksen Syysjärven alapuolisiin vesistöihin kokonaan. Alajärven pinta laski ja alueen maisema- ja ympäristöarvot tuhoutuivat. 13) ÖÖ ja AB (Koivuranta ) ovat yhtyen muistutukseen oheistamaansa FF:n 6) muistutukseen vaatineet, että pato tulee korjata takaisin siihen tilaan, jossa se on ollut sata vuotta eli koko olemassaolonsa ajan. Patoon tulee tehdä 7 m leveä ja 0,35 m syvä virtausaukko, mikä vastaa vanhaa tilannetta. Suunniteltu virtausaukko on riittämätön säilyttämään vedenpintojen tason ennallaan sekä virtauksen salmessa. Siikakosken reitti ei vuosina 2002 ja 2008 julkaistujen Etelä-Savon taimenkartoitusten mukaan ole kärsinyt vähävetisyydestä, joten virtaaman lisäys Sulasalmen patoa korottamalla on tarpeeton. Sulasalmen padon peruskorjauksen ei vuonna 2009 pitänyt muuttaa Sulasalmen virtaamia. Käytännössä virtaama kuitenkin tyrehtyi täysin lukuun ottamatta tulva-aikaa huhti toukokuussa. 14) AC ELY-keskuksen hakemuksessa Sulasalmen pohjapatoon aiotaan avata luukku, josta pääsee virtaamaan vettä maksimissaan 68 l/s ja keskialivirtaama 30 l/s. Tämä on aivan liian vähän turvaamaan Korsjärven laskusuunnan vesistön kunnolliset elinolosuhteet. Muistuttaja on antanut aikaisemmin ELY-keskuksen pyynnöstä lausunnon veden virtaamien muutoksista Kokkosenlahden koskessa ja raportoinut tällöin tekemistään virtausmittauksista vuosina Tällöin veden virtaus oli Kokkosenlahdessa alimmillaan 0,25 m 3 /s. Kun vedentulo Syysjärvestä katkaistiin, vuosina 2009 ja 2010 veden virtaus loppui tulva-ajan jälkeen käytännössä kokonaan. Tästä voidaan varovaisestikin arvioiden päätellä, että Sulasalmen padon osuus virtaamasta on alhaisimman virtauksen aikaan ollut vähintään 150 l/s. Nyt suunniteltu aukko ei tule poistamaan ongelmaa, tuolla virtauksella vesi ei käytännössä liiku ollenkaan. Sulasalmen padosta tulevan virtausmäärän pitää olla vähintään 150 l/s, jotta Korsjärven laskusuunnan lammet ja järvet säilyttävät elinvoimaisuutensa ja me Kokkosenlahden sulun lähellä asuvat saavamme nauttia kauniista kesästä ilman vihaisia mökkiläisiä syyttä- 6

7 7 HAKIJAN SELITYS mässä veden varastamisesta heidän lammestaan tai järvestään. Hakija on vastauksena tehtyihin muistutuksiin todennut, että muistutuksissa on pääosin vaadittu virtausaukon suurentamista niin, että padon alapuoliseen vesistöön ohjautuisi enemmän virtaamaa kuin mitä hakemussuunnitelmassa on esitetty. Pääosassa muistutuskirjelmiä on vaadittu, että virtausaukon leveyden tulisi olla kolmikertainen eli 0,60 m korkeuden ollessa 0,35 m. On myös vaadittu, että aukon tulisi olla jopa 7,00 m x 0,35 m. Alapuolisessa vesistössä sijaitsevan vesilaitoksen omistaja on esittänyt, että virtaaman tulisi olla vähintään 150 l/s. Tehtyjen muistutusten johdosta ELY-keskus tilasi hankkeen suunnittelijalta selvityksen palautuslaskelmin siitä, miten ylä- ja alapuolisten vesistöjen vedenkorkeudet ja virtaamat muuttuisivat suurempien virtausaukkojen myötä. Selvityksen mukaan vedenkorkeudet ja virtaamat muuttuisivat seuraavasti: 0,60 m x 0.35 m -aukko: Aukko lisää padon purkukykyä Syysjärven alivedenkorkeuden (NW= N ,53 m) tasolla noin 0,04 m 3 /s, keskialiveden (MNW= +86,62 m) tasolla noin 0,09 m 3 /s ja keskivedenkorkeuden (MW= +86,78 m) tasolla 0,2 m 3 /s ja tulvakorkeuksilla noin 0,3 m 3 /s. Syysjärven vedenkorkeuden 50 %:n pysyvyyttä (jakso ) vastaava vedenkorkeus on tulevassa tilanteessa N ,75 m, mikä on sama kuin Sulasalmen pohjapadon harja. Tällä vedenkorkeudella lisävirtaama Alajärveen on 0,145 m 3 /s. Virtausaukko 0,60 m x 0.35 m alentaa laskennallisesti Syysjärven keskivedenkorkeutta 1,2 cm ja nostaa Alajärven keskivedenkorkeutta 2,7 cm. Nykyisen tilanteeseen verrattuna Alajärven menovirtaama kasvaa Sulasalmen pohjapadon kautta tulevan lisävirtaaman takia seuraavasti: kasvu kasvu HQ 1/20 0,3 m 3 /s 3,6 % MHQ 0,3 4,8 % MQ 0,2 80 % (virtaamasta 0,25 m 3 /s virtaamaan 0,45 m 3 /s) MNQ 0,09 (virtaamasta 0,01 m 3 /s virtaamaan 0,10 m 3 /s) NQ 0,04 kokonaan uutta juoksutusta 7,00 m x 0,35 m -aukko: 7 m leveällä aukolla Syysjärven nykyistä keskivedenkorkeutta N ,78 m vastaava virtaama Alajärveen kasvaisi 2,4 m 3 /s ja olisi 2,6 m 3 /s. Virtausaukon toteutus alentaisi Syysjärven keskivedenkorkeutta 12 cm ja nostaisi Alajärven keskivedenkorkeutta 16 cm. Alajärven vesipinnan nousu ja lisäjuoksutus nostavat mahdollisesti haitallisesti myös sen alapuolisten järvien keskivedenkorkeutta.

8 Lisäselvityksen perusteella ELY-keskus katsoo, että osassa muistutuksissa vaadittua 7,00 m x 0,35 m virtausaukkoa ei voida toteuttaa ja nämä vaatimukset tulisi hylätä. Vesioikeudellisessa mielessä mainitun kokoisen virtaama-aukon tekeminen patoon merkitsisi Syysjärven laskuhanketta ja Alajärven vedennostohanketta, joita ei ole tässä hakemusasiassa tarkoitettu. Muistutuksissa esitetyn 0,60 m x 0,35 m virtausaukon vaikutus yläpuolisen Syysjärven ja alapuolisen Alajärven vedenkorkeuksiin ei Maveplan Oy:n laatiman selvityksen mukaan ja etukäteen arvioiden ole kovin haitallinen. Esitetyn virtausaukon kautta laskennallisesti toteutuvat virtaamat olisivat lähempänä myös Pohossimenlammen luusuassa sijaitsevan Kokkosenlahden myllyn omistajan näkemystä. Tosin hänen vaatimuksensa perusteena olevien virtaamahavaintojen havaintojakso on vain kaksi vuotta. Padon kunnossapidosta vastaavana tahona ELYkeskus toteutti padon uusimisen mielestään vallitsevaa laillista tilaa silmällä pitäen eli paikalla tuli olla laskuhankkeen mukainen tiivis pato. Hydrologisessa mielessä on tilanne padolla saattanut kuitenkin muuttua padon vuotojen myötä olihan edellisen kerran patoa laajemmin korjattu vuonna Nyt ELY-keskuksen laatima hakemus perustuu arvioon niistä vuodoista, jotka virtasivat vanhan ja huonokuntoisen Sulasalmen padon läpi. ELY-keskus on jättänyt virtaama-aukon tarpeellisuuden ja aukon suuruuden aluehallintoviraston päätettäväksi. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Luparatkaisu Lupamääräykset Aluehallintovirasto myöntää Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luvan virtausaukon tekemiseen Syysjärven Sulasalmen pohjapatoon Mikkelin kaupungissa. Padon muuttamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavia vahinkoja, haittoja tai muita edunmenetyksiä. 1. Sulasalmen patoon, jonka noin 26 metrin pituisen harjan korkeus on N ,75 m ja harjan leveys 4 m sekä luiskien kaltevuus padon yläveden puolella 1:3 ja alaveden puolella noin 1:10, tehdään hakemuksen suunnitelmapiirustuksen osoittamaan kohtaan alivirtaamia turvaava virtausaukko, jonka leveys on 0,60 m ja syvyys 0,35 m, niin että syvennyksen kohdalla padon korkeus on N ,40 m. Virtausaukon ylä- ja alapuoli kivetään niin, että kalankulku on mahdollista. 2. Padon muutostyöt on tehtävä vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 3. Pato on pidettävä luvan mukaisessa kunnossa. 4. Luvan saajan on tarkkailtava Syysjärven ja Alajärven vedenkorkeuksia sekä padon virtaamia viiden vuoden ajan. 8

9 Ratkaisun perustelut 5. Rakentamistöiden aloittamisesta on ilmoitettava ennalta Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta Jos tähän päätökseen perustuvasta rakentamisesta aiheutuu vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen lupapäätöksen lainvoiman estämättä saattaa asian vesilain 2 luvun 27 :ssä säädetyssä ajassa aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Itä-Suomen vesioikeus on vesihallituksen hakemuksesta kumonnut Syysjärvestä Siikaveteen Saimaassa laskevan vesistön uittosäännön annetulla päätöksellä. Päätöksessä on vesihallitus velvoitettu valtion kustannuksella poistamaan Syysjärven ja Alajärven välisen Sulasalmen padon yhteydessä oleva uittoruuhi ja täyttämään ruuhen patoon jättämä aukko padon yläpinnan tasoon. Päätöksessä määrätyt työt on tehty vuonna 1978, ja Etelä-Savon ympäristökeskus on uusinut alkuperäisen huonokuntoisen padon vuonna 2009 tasaharjaisena tiiviinä patona siten, että padon korkeus on N ,75 m, mikä on sama kuin alkuperäisessä Alajärven ym. järvien laskuhankkeen yhteydessä rakennetussa padossa. Vastuu padon kunnossapidosta on nykyisin Etelä-Savon ELY-keskuksella. Padon uusimisen vuoksi vuodot patorakenteen läpi ovat loppuneet, mikä on muuttanut virtaamatilannetta vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Vuotaneen padon virtaamista ei ole selvitystä. Padon uusimisen jälkeen on syntynyt tarve muuttaa patoa siten, että virtaamat Alajärveen eivät lopu kokonaan Syysjärven vedenkorkeuden alittaessa padon harjan tason. Hakemuksessa on esitetty, että alivirtaamien säilyttämiseksi padon harjaan tehdään syvennys, joka on 0,20 m leveä ja 0,35 m syvä. Muistuttajien vaatimukset ja hakijan selitykseen liitetty lisäselvitys huomioon ottaen aluehallintovirasto muuttaa hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa siten, alivirtaama-aukon leveys on 0,60 m ja syvyys hakemuksen mukaisesti 0,35 m. Padon muuttamisen toteuduttua tämän päätöksen mukaisesti voidaan alivirtaamat Alajärveen turvata kohtuullisessa määrin ilman, että pato menettää alkuperäisen tarkoituksensa, joka on Syysjärven vedenkorkeuksien pysyttäminen. Padon muuttamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu haitallisia vedenkorkeusmuutoksia Syysjärvessä, Alajärvessä eikä sen alapuolisissa järvissä. Alivirtaamien turvaaminen parantaa vesiluonnon olosuhteita. Tämän päätöksen mukaisesti toteutettavasta padon muuttamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu sanottavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lupa voidaan myöntää. 9

10 10 Lausunto muistutuksissa esitetyistä vaatimuksista Lainkohdat KÄSITTELYMAKSU Vaatimukset virtausaukon leventämisestä 0,60 m:iin otetaan huomioon luparatkaisussa. Luparatkaisun perustelut on esitetty edellä. Vaatimukset 0,60 m leveämmästä aukosta hylätään, koska luparatkaisun perusteena on, että padon ylä- ja alapuoliset vedenkorkeudet eivät muutu olennaisesti alkuperäisen padon tilanteeseen verrattuna. Virtaamista, jotka ovat vallinneet ennen padon korjausta vuonna 1995 ja kokonaan uusimista vuonna 2009, ei ole enää saatavissa luotettavaa selvitystä. Luvan saaja määrätään tarkkailemaan vedenkorkeuksia ja virtaamia viiden vuoden ajan. Tarkkailusta saatavien vedenkorkeus- ja virtaamatietojen perusteella on arvioitavissa, onko lisätarvetta padon muuttamiseen alapuolisten virtaamien turvaamiseksi tai haitallisten vedenkorkeuksien estämiseksi. Padon virtausaukon ylä- ja alapuolinen uoma kivetään hakijan suunnitelman mukaan niin, että kalankulku mahdollistuu. Alivirtaamien turvaaminen parantaa vesiluonnon olosuhteita. Padon muuttamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavia haittoja, vahinkoja tai edunmenetyksiä. Vesilain 2 luvun 3 ja 6 :n 1 momentti sekä 16 luvun 21 :n 2 momentti Päätöksestä ei peritä käsittelymaksua. Perustelu: Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen vastuu padosta perustuu vesilain 5 luvun 30 :n nojalla uittosäännön kumoamisen yhteydessä valtiolle asetettuun velvoitteeseen. Vesilain 21 luvun 9 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

11 11 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus liitteenä. Viljo Mikkonen Keijo Lindberg Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Viljo Mikkonen ja ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg. Asian on esitellyt Viljo Mikkonen. Tiedustelut: asian esittelijä, puh

12 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011

PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 41/2011/2 Dnro ISAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2011 HAKIJA Lieksan kaupunki ASIA Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Sokojoen yli, Lieksa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 HAKIJAT Erkki ja Eija Siponen ASIA Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 85/2012/2 Dnro ISAVI/20/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 59/2014/2 Dnro ISAVI/21/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2014 ASIA Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy HAKEMUS

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2011/4 Dnro ESAVI/417/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

26.9.2014. Asiakohdassa sanottu hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 4.4.2013.

26.9.2014. Asiakohdassa sanottu hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 4.4.2013. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2014/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.9.2014 ASIA HAKIJA Hovinjoessa olevan luvattoman kivikynnyksen poistaminen Pieni-Ahvenaisen vedenkorkeuden ja vedenjuoksun

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 59/11/2 Dnro PSAVI/15/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA. Kivijoen sillan uusiminen, Kittilä

LUPAPÄÄTÖS Nro 59/11/2 Dnro PSAVI/15/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA. Kivijoen sillan uusiminen, Kittilä LUPAPÄÄTÖS Nro 59/11/2 Dnro PSAVI/15/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kivijoen sillan uusiminen, Kittilä Metsähallitus Länsi-Lappi Sampantie 4 95700 Pello 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentti ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 2 :n 1 momentti ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 69/2012/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.9.2012 ASIA Pengertien rakentaminen Saimaan Haukiveden Joutenvedellä kiinteistön Pyyranta 915 421 12 1 rannasta kiinteistön

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012

PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 52/2012/2 Dnro ISAVI/24/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.6.2012 HAKIJA Telia Sonera Finland Oyj ASIA Tietoliikennekaapelin asentaminen Saimaan Puruveteen yleisen väylän ali

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 25/2013/2 Dnro ISAVI/57/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2013

PÄÄTÖS Nro 25/2013/2 Dnro ISAVI/57/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2013 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2013/2 Dnro ISAVI/57/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2013 ASIA HAKIJA Kaapelin asentaminen Lapinsaaren Mantereensaaren Litmaniemen välisen vesistön alitse Kuopion Vehmersalmella

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Päätös. Nro 98/2010/4 Dnro ESAVI/232/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010

Päätös. Nro 98/2010/4 Dnro ESAVI/232/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010 Päätös Etelä-Suomi Nro 98/2010/4 Dnro ESAVI/232/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010 ASIA Voikkaan voimalaitospadon hiomokanavan ja nipunsiirtokanavan vesiteiden sulkeminen sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 55/2012/2 Dnro ISAVI/3/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012

PÄÄTÖS Nro 55/2012/2 Dnro ISAVI/3/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 55/2012/2 Dnro ISAVI/3/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2012 ASIA Vesialueen ja vesijättömaan täyttö Kyyveden Pitkälahdella tilan Salmen ranta 491 451 3 140 edustalla sekä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 35/10/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2010

PÄÄTÖS Nro 35/10/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/10/2 Dnro ISAVI/82/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/4 Dnro ESAVI/83/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kyläjärveen ja töidenaloittamislupa, Ruokolahti.

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kyläjärveen ja töidenaloittamislupa, Ruokolahti. PÄÄTÖS Nro 9/07/2 Dnro ISY-2006-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2007 HAKIJA Ruokolahden kunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kyläjärveen ja töidenaloittamislupa, Ruokolahti. HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Vesi, viemäri ja sähköjohtojen asentaminen mereen Harvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/2 Dnro ISAVI/9/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 19/10/2 Dnro ISAVI/18/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot