Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi Innovaa&oprosessit ja innovoin&tavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi 2013 3. Innovaa&oprosessit ja innovoin&tavat"

Transkriptio

1 Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi Innovaa&oprosessit ja innovoin&tavat An? Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto An% Hautamäki 2012

2 Innovaa&on ajovoimat Technology breakthroughs Changing regula&on Product or service innova&on Changing customers New compe&&on Sheth J.N. & Ram S. (1987): Bringing innova&on to market: How to break corporate and customer barriers. John Wiley & Sons.

3 Läpimurtoinnovaa&ot (A- >C) Uusi teknologia B C Nykyinen teknologia A D Nykyiset markkinat Uudet markkinat

4 Radikaalien teknologioiden kehi[ämisajat (esimerkkejä) Gile[e Sensor Razor: 13 yrs. Boeing 767: 12 yrs. Total/5 yrs. for 767 WiFi: 19 yrs. Xerox 914: 14 yrs. Op&c Fiber Tech.: 11 yrs. Transistor: 10 yrs E[lie: Managing Innova&on.

5 Hinnan ja laadun tasapaino Lisä- piirteet Laatu Hinta Uudet tai perus- tarpeet Olemassaolevan teknologian parantaminen Uuden teknologian luominen C. Christensen: Innovator s dilemma, 1997

6 Sinisen meren strategia: palveluprofiili Ominaisuuden painoarvo tarjoamassa Om 1. Om 2. Om n. Kim & Mauborgne: Blue Ocean Strategy, 2005.

7 Innovaa&o ja diffuusio Keksintö (inven&on) Kaupallistaminen (commercializa&on) Leviäminen (diffusion) Innovaa&o

8 Markkinat ja ennakoin& Teknologian ennakoin& Ennakoin& Markkinoiden muutokset Teknologia Markkinat Tarjonta vs. kysyntä

9 Markkinat ja teknologia Emergen&t markkina- mahdollisuudet Valitut markkinaop&ot Markkinastrategia Emergen&t teknologia- mahdollisuudet Valitut teknologiaop&ot Teknologiastrategia

10 Yrityksen erilaiset tehtävät Hierarkia Input prosessi output Tuotanto tunne[u tunne[u tunne[u Kehi[äminen tunne[u tunne[u tai tuntematon Ideoiden synny[äminen tuntematon tuntematon tuntematon tuntematon Verkosto Anssi Smedlund (2009)

11 Ideoinnin ja implementoinnin hallinta Ideointi Implementaatio Tavoite Ideoiden runsaus Ideoiden valikointi Logiikka Synteesi Analyysi Toiminnan luonne Luovuus, intuitio Tehokkuus, taloudellisuus Organisaatio Verkosto Hierarkia Tieto Hiljainen tieto Eksplisiittinen tieto

12 Hierarkiat ja verkostot Yksisuuntainen top down malli Tehokkaita toimeenpanossa ja tuotekehityksessä Tasavertaisen vuorovaikutuksen malli Parhaimmillaan edistävät luovuu[a ja Tuovat esiin erilaiset näkökulmat Tehokaita ideoin&vaiheessa

13 Product innova&on process Front- end Product development Commercializa&on Product launch

14 Innovaa&oprosessi Ennakoin& Konsep&n kehi[äminen Uuden tuo[een kehi[äminen (NPD) Kaupallistaminen ja markkinoille meneminen Fuzzy front end (FFE) Tutkimus ja kehi[äminen (R&D) Ke[unen, Ilomäki & Kalliokoski (2007): Making Sense of Innova&on Management

15 Kaupallistaminen väli[äjänä Marke&ng Commercializa&on New Product Development Henri Simula (2012): Management of Commecializa&on, Aalto yliopisto.

16 Rinnakkaiskaupallistaminen (Concurrent commercializa&on) Product Development Integraa&o? Marke&ng Commercializa&on Launch event Henri Simula (2012): Management of Commercializa&on, Aalto yliopisto.

17 Stage- gate malli go go go go Vaihe 0 0 Vaihe 1 1 Vaihe 2 2 Vaihe 3 3 Stop/no- go stop stop stop Mahdollisuuksien iden&fioin& Alustava markkina- ja teknologia- arvioin& (assessment) Kehi[äminen Ja testaaminen Kaupallistaminen

18 Esimerkki: traktorin kääntyvä etunostolaite (LHLINK)

19 Innovaa&oprosessi Teknologia- strategia Idea Malli- kappale Innovaatio- palkinto Tuo<eistaminen, kaupallistaminen ja tuotantoon sovi<aminen (2007 Saksa) Aika LH Lift Valtra (AGCO konserni) Afcon Tekes Konsultit Markus Salo, 2011

20 Innovaa&oprosessi etenee rinnakkaises& Ideoin& Idea Konsep& Testaus Prototyyppi 1 Prototyyppi Tuotekehitys Valmistusprosessi Kaupallistaminen

21 Innovaa&osuoda&n Omat ja ulkoa tulleet ideat? Hylä[y idea Uusi idea Fuusioitu idea Jalostuneet Ideat ja Konsep<t Tuotekehitys

22 Ideoiden ulkoiset lähteet Toimi[aja alihankkijat Asiakkaat Yliopistot, hallinto ja yksityiset laboratoriot Kilpailijat Muut kansakunnat (spillover) Eric von Hippel (2005): Democra(zing Innova(on. MIT Press.

23 Ideoiden arvioin& Halu[avuus (desirability) Elinvoimaisuus (viability) Toteute[avuus (feasibility)

24 Ideoiden laaja- alainen arvioin& Halu[avuus (desirability) Kestävyys (sustainability) Toteute[avuus (feasibility) Ee?syys (ethicallity) Elinvoimaisuus (viability) Luote[avuus (legi&macy)

25 Valikoituminen Kaupallises& menestyneet tuo[eet 0-2 NPD ja kaupallistaminen Kaupallistetut tuo[eet 2-5 Konsep&en kehi[äminen ja arvioin& Tuotekonsep&t Yhdistetyt ja prosessoidut ideat Alkuperäiset ideat >

26 Innovoin&tavat muutoksessa SuljeCu innovaa<o: yrityksen sisäinen innovaa&oprosessi, jonka yritys omistaa HajauteCu innovaa<o: Avoin innovaa<o: ideoiden ja teknologioiden ostaminen ja myyminen Julkinen innovaa<o: vertaistuotanto; kaikkien vapaas& käyte[ävissä oleva tuote tai palvelu, Innovaa<oallianssit : innovaa&o syntyy rajoitetussa yhteisössä ja jää yhteisön käy[öön (puoli- julkinen innovaa&o) KäyCäjäinnovaa<o: käy[äjien itsensä tekemät parannukset ja lisäykset tuo[eeseen (innovaa&odemokra&a) Pehmeä innovaa<o: kansalaisten uudet tavat toimia, vertaistoiminta

27 Yrityksen innovaa&ostrategioita Aito innovaacori: kehityksen eturintamassa; etsii ja kokeilee uu[a KehiCäjä (adapter): omaksuu eturintaman innovaa&ot ja keski[yy jatkojalostamiseen Soveltaja (adopter): matkii muualla kehite[yjä innovaa&oita ja teknologioita ja keski[yy tuo[amiseen tai kokoamiseen

28 Avoin innovaa&o Uudet markkinat Sisäiset tutkimusprojektit Tuotekehitys Nykyiset markkinat Organisaation rajat: Sisäinen innovaatioprosessi Uudet ideat Mukaeltu H. Chesbrough (2003): Open Innova&on.

29 Sulje[u ja avoin paradigma Suljetun innovaation periaatteet Avoimen innovaation periaatteet Toimialan keskeiset osaajat työskentelevät yritykselle Hyötyäkseen t&k:sta yrityksen täytyy keksiä, kehittää ja kaupat innovaationsa itse Itse keksimisessä on se etu, että yritys kykenee viemään keksinnön ensimmäisenä markkinoille ja voittaa. Jos yritys luo useimmat ja parhaimmat ideat, se voittaa. Yrityksen täytyy kontrolloida tekijänoikeuksiaan, jotta kilpailija ei hyötyisi sen ideoista. Huomattava määrä osaajia työskentelee yrityksen ulkopuolella. Ulkopuolinen t&k voi luoda merkittävää lisä-arvoa yritykselle Yrityksen ei tarvitse olla alkuperäinen keksijä hyötyäkseen innovaatiosta; usein paremman bisnesmallin kehittäminen on hyödyllisempää kuin pääsy markkinoille ensimmäisenä. Jos yritys käyttää parhaiten sisäisiä ja ulkoisia ideoita, se voittaa. Yritys voi hyötyä siitä, että muut käyttävät sen tekijänoikeuksia. Yrityksen kannattaa ostaa muiden tekijänoikeuksia jos se edistää bisnesmalliaan. H.Chesbrough: Open Innova&on, 2003

30 Julkisen innovaa&on end- to- end arkkitehtuuri [S.Weber: The Success of Open Source, 2004] Koordinaattori (yritys) Kontribuuttori Kontribuuttori Verkostoyhteydet Yhteistyön areena Yhteishyvä Vapaaehtoisuus Kontribuuttori Kontribuuttori Vierailija Vapaamatkustaja

31 Julkinen innovaa&o Julkinen innovaa&o tuotetaan vapaaehtoisvoimin markkinasuhteiden ulkopuolella Julkinen innovaa&o on kaikkien vapaas& käyte[ävissä Kenelläkään ei ole omistusoikeu[a julkiseen innovaa&oon Yhteishyvä (commons) ja sen ylläpito krii?stä Y.Benkler: The Wealth of Networks, 2006

32 Vertaistuotannon ehdot Tuotannon kohde on informaa&o tai kul[uuri, mikä pitää osallistumiskustannukset alhaisina kontribuu[oreille Tehtävät voidaan paloitella osiin, jotka ovat sopivan kokoisia niin e[ä yksilöt voivat panostaa vähi[äises& ja riippuma[a muista tuo[ajista (modulaarisuus) Palasten kokoamisen kokonaiskustannukset mukaan lukien johtaminen ja laadun kontrolli ovat alhaiset. D, Tapsco[ & A, Williams: Wikinomics, 2007.

33 Innovaa&oallianssi: Innova&onXchange Jäsen- yritys Jäsenyrityksen välitön luocohenkilö H.Chesbrough: Open Business Model, 2006

34 Käy[äjät innovaa[oreina Innovaa&on demokra&soin& Käy[äjät innovaa&osta hyötyjinä Edelläkävijä (lead users) parannusten tekijöinä Käy[äjät yrityksen tukena Kehi[ämistyökalut (toolbox) Esimerkkejä urheiluvälineet, lääkärien instrumen&t, &etokoneohjelmat E. Von Hippel: Democra&zing innova&on, 2005.

35 Innovaa&ot kehi[yvissä talouksissa BOP- innovaa&ot: innovaa&oita kehitysmaiden kasvaville markkinoille (köyhin ryhmä 2,5 mrd ihmistä) Reverse- innova&on: kehitysmaille tuote[ujen innovaa&oiden levi[äminen kehi[yneisiin talouksiin (kanne[ava EKG- laite, E- bike, kanne[ava ultraäänilaite) Frugal- engineering: Ratkaisujen tuo[aminen soveltamalla valmiita komponen[eja ja tavoitelleen edullisuu[a ja toimivuu[a (Tata Nano auto) 35

36 Pehmeät innovaa&ot Perinteisten kovien innovaa&oiden ohella tarvitaan pehmeitä innovaa&oita Niitä tuo[avat kansalaiset keskenään tai yhdessä julkisen hallinnon ja yritysten kanssa (PPP- kumppanuus, vertaistuotanto) Pehmeitä innovaa&oita ovat uudet ratkaisut jotka lii[yvät mm. Ihmisten arkeen palveluihin kestävään hyvinvoin&in kansalaisyhteiskuntaan jne.

Elinvoimainen metropoli

Elinvoimainen metropoli Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Agora Center Jyväskylän yliopisto Luonnos 31.5.2010 Metropolialueen kilpailukykytutkimus Elinvoimainen metropoli Analyysi kilpailukyvyn uudesta perustasta ja sen merkityksestä

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Myötätunto ja osallisuus sosiaalialan innovaatioiden perustana Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 28.-29.8.2013 Keski-Suomessa

Myötätunto ja osallisuus sosiaalialan innovaatioiden perustana Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 28.-29.8.2013 Keski-Suomessa Myötätunto ja osallisuus sosiaalialan innovaatioiden perustana Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 28.-29.8.2013 Keski-Suomessa Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Sosiaaliala hyvinvointivaltiossa

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ

AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos AVOIMEN INNOVAATION AKTIVITEETIT KORKEAN TEKNOLOGIAN PIENYRITYKSISSÄ Pro gradu tutkielma Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla

MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sini Suomalainen Minna Halme MITEN INNOVOIDA kehittyvillä markkinoilla Opas suomalaisille yrityksille KUMPPANIT RAHOITUS TUTKIMUS Miten innovoida kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

UiBEX Käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä. Anssi Salonen, RYM Oy

UiBEX Käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä. Anssi Salonen, RYM Oy UiBEX Käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä Anssi Salonen, RYM Oy Mitä ollaan tavoittelemassa? Tavoitteena: Uudistaa toteutustavat ja toimintamallit, joilla arvoa luodaan ekosysteemeissä Luoda käyttäjille

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen

Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen ESPOO 2004 VTT WORKING PAPERS 7 Asiantuntijapalvelu yritysten innovaatiojohtamisen kehittämiseksi Piilaakson osaamiseen tukeutuen IMIT SV -hankkeen loppuraportti Riitta Gerlander & Tapio Koivu VTT Rakennus-

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot