Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi Johdanto ja peruskäsi>eet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi 2013 1. Johdanto ja peruskäsi>eet"

Transkriptio

1 Innovaa&ojohtaminen Jyväskylän yliopisto Syyslukukausi Johdanto ja peruskäsi>eet Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto

2 Innovaa&ojohtamisen luentokurssi (5 op) Ope>aja: Tutkimusprofessori Hautamäki, Jyväskylän yliopisto Tavoi>eena on antaa yleiskuva innovaa&otutkimuksen koko kentästä, erilaisista lähestymistavoista ja uusista virtauksista, pääpainon ollessa innovaa&oprosessien johtamisessa yrityksissä ja muissa organisaa&oissa. Opiskelijat tekevät yksin tai ryhmissä case- analyysin jostain kiinnostavasta innovaa&osta (olemassaoleva tai mahdollises& uusi idea). Houku>elemme meissä kaikissa olevan luovuuspoten&aalin esiin. Suoritustapa: Kurssin laajuus on 5 op ja sen suoritukseen vaaditaan: 1. Osallistuminen luennoille sivuinen essee 3. Case- analyysi yksin tai ryhmissä: havaintoja innovaa&oista tai ehdotuksia innovaa&oiksi: 2-3- sivuinen muis&o

3 Kurssin sisältö Innovaa&otoiminnan peruskäsi>eet (idea, inven&o, innovaa&o, radikaalit innovaa&ot, systeemiset innovaa&ot jne.) Innovaa&oteoriat (luovuusteoriat, sosiotekniset systeemit, evolu&onaarinen teoria, kyvykkyysteoria jne.) Innovaa&opoli&ikka (valtakunnallinen, alueellinen, rahoitus) Innovaa&oiden ekosysteemit ja alueelliset innovaa&okeski>ymät (Piilaakson malli ym.) Innovaa&ot yritysten ja alueiden keskeisenä kilpailukykytekijänä (innovaa&okilpailu, luova tuho) Innovaa&oprosessit ja niiden johtaminen (tutkiminen ja kehi>äminen, T&K- yksiköt) Luovuus, mitä se on, miten sitä kehitetään Teknologiset ja palveluinnovaa&ot, teknologiset palvelualustat (esim. Android tai ios) Design- aja>elu, asiakas- ja käy>äjäkeskeisyys Verkostomallit ja verkostojen johtaminen (avoimet ja julkiset innovaa&ot, yhteistyö, arvoverkostot) Yliopistot innovaa&oprosesseissa (kaupallistaminen, teknologian siirto)

4 Kurssin taustakirjallisuu>a Antola, T. & Pohjola, J.: Innova&ivisuuden johtaminen. Apilo, T. & Taskinen, T: Innovaa&oiden johtaminen. VTT &edo>eita 2330 Brown, T.: Change by Design Chesbrough, H.: Open Innova&on, 2003; Open Services Innova&on, 2011 Dodgson, M. & Gann, D.: Innova&on, A Very Short Introduc&on E8lie, J.E.: Managing Innova&on. Second edi&on. Geiger R.: Knolwedge and Money, Research Universi&es and the Paradox of Marketplace. Haour, G. & Miéville, L.: From Science to Business. How Firms Create Value by Partnering with Universi&es Hautamäki, A. Kestävä innovoin&. Hautamäki, A. & Oksanen K. (toim.) Yliopisto palveluinnovaa&oiden kehi>äjänä. Ke>unen J, Ilomäki S- K & Kalliokoski P. Making Sense of Innova&on Management Lemola T.: Innovaa&on uudet haasteet ja haastajat. R. ym.: Tieteestä tuo>eeksi. Yliopistotutkimus muutosten ris&paineissa. [Julkaistu myös verkkojulkaisuna (ISBN (verkko/pdf)).] Oksanen, K., Pitkänen, M. & Hautamäki, A.: Tietämyksen siirtämisestä yhdessä luomisee Seelig, T.: Ingenius, A Crash course on crea&vity Simula H.: Management of Commercializa&on. Case Studies of Industrial, Business- to- Business Product Innova&ons. Uusikylä, K.: Luovuus kuuluu kaikille. PS- kustannus Vergan& R.: Design- driving innova&on Von Hippel, E.: Democra&zing Innova&on

5 Omia kiinnostuksen kohteita Kestävä innovoin& ja innovaa&opoli&ikan paradigmat Innovaa&oiden alueelliset ekosysteemit Innovaa&okesky8ymät Ekosysteemin yleiset edellytykset Yliopistot innovaa&oiden ekosysteemissä Jyvässeudun strategiat Metropolialueen kilpailukyky Hajaute8u innovoin& ja innovaa8oreiden piirin laajentaminen Avoimet ja julkiset innovaa&ot, innovaa&oallianssit Reverse innova&o ja frugal engineering Pehmeät innovaa&ot Globaali verko8uminen Tietoverkot innovaa&otoiminnassa Palveluinnovaa&ot Tuo8eet vs. palvelu Palveluinnovaa&oiden mallit Open services innova&on Palvelumuotoilu

6 Julkaisuja Hautamäki & Ståhle Pirjo (2012): Ris$riitainen $edepoli$ikkamme, Suuntana innovaa$ot vai sivistys. Gaudeamus. Hautamäki & Oksanen Kaisa (2012): Suuntana Innovaa$okeski7ymä. Jyväskylän yliopisto. Oksanen Kaisa, Pitkänen Mikko ja Hautamäki (2011): X2- Tiedon siirtämisestä yhdessä luomiseen. Jyväskylän yliopisto. Hautamäki & Oksanen Kaisa (toim.)(2011): Yliopisto Palveluinnovaa$oiden Kehi7äjänä. Jyväskylän yliopisto. Hautamäki (toim.)(2011): Teollisuus verko7uneessa innovaa$otaloudessa. Esimerkkinä Keski- Suomen Konepajateollisuus. Jyväskylän yliopisto. Hautamäki (2010): Sustainable Innova$on, A New Age of Innova$on and Finland s Innova$on Policy. Sitran rapor>eja 87. Petri Vasara, Hautamäki Katja Bergroth, Hannele Leh&nen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri (2009): Suuri siirtymä, Uusia lähestymistapoja $etämysverkostojen kehi7ämiseen. Sitran rapor>eja 79. Helsinki. Hautamäki (2008): Kestävä Innovoin$, Innovaa$opoli$ikka uusien haasteiden edessä. Sitran rapor>eja 76. Helsinki. Kaukonen Erkki, Jari Kaivo- oja ja Hautamäki (2007): Innovaa$omedia, Journalismi tulevaisuuden tekijänä. Helsinki: Palmenia. Hautamäki (2003): Kyllä Amerikka ope7aa, Hyvinvoin$val$o muutosten edessä. Edita.

7 Innovaa&otutkimuksen tasot Kansallinen innovaa&ojärjestelmä Innovaa&opoli&ikka STI: science, technology, innova&on - systems Teolliset oikeudet ja tekijänoikeudet Kansainvälistyminen ja kilpailuolosuhteet Alueelliset innovaa&oympäristöt Innovaa&oiden ekosysteemit Innovaa&okeski>ymät (knowledge hub) Väli>äjäorganisaa&ot ja KIBSit Teknologioiden ja innovaa&oiden leviäminen Innovaa&otoiminta organisaa&oissa ja verkostoissa Innova&iviset yritykset Innovaa&ojohtaminen Työyhteisön kehi>äminen Hajautunut innovoin& Kansainvälinen innovaa&oyhteistyö Käy>äjäkeskeinen innovoin& Innovaa&oprosessit Luovuus Yhteisöllisyys (we think) Oppiminen Kombinatorisuus Mielikuvitus (onnellinen sa>uma)

8 Innovaa&otoiminnan muu>uvat ehdot Tuotekehityksestä innovoin&in Itse tekemisestä yhteistyöhön Yksi>äisistä innovaa&oista systeemeihin Tuo>eista palveluihin Asiantun&joista asiakkaisiin Tarjonnasta kysyntään Teknologiasta liiketoimintaan Omistuksesta käy>ämiseen Bisneksestä yhteishyvään

9 Nousussa olevia teemoja Wicked problems ilkeät ongelmat Systeemiset, ins&tu&onaaliset muutokset Sosiaaliset innovaa&ot Julkisen hallinnon innovaa&ot Hajaute>u innovaa&o (avoin ja julkinen) Tiedon luomisen yhteisölliset muodot (co- crea&on) Innovaa&odemokra&a ja joukkoistaminen Teollisuuden palveluvaltaistuminen Muotoiluaja>elu (design thinking) Kumppanuusmallit (allianssit) Start- upien rooli innovaa&otoiminnassa Standardien merkitys innovaa&oille Ennakoin& ja innovaa&otoiminta

10 Miksi innovaa&ota tarvitaan? Globaali ja paikallinen ympäristö muu>uu jatkuvas&; kehitys on monimutkainen ja ennakoimaton Myös tarpeet muu>uvat (ilmastonmuutos, ikääntyminen, yksilöllisyys, uudet teknologiat jne.) Uusia toimijoita tulee koko ajan lisää (kehi>yvät maat) Tarvitaan parempaa tuo>avuu>a Laatua on jatkuvas& kehite>ävä Vakiintuneilla markkinoilla kilpailu kiristyy ja kustannustehokkuus korostuu On välte>ävä ajautumasta tavaraloukkuun (commodity trap), jossa tuo>eista saa yhä vähemmän kate>a (vrt. Nokian &lanne)

11 Innovaa&oilla osaaminen muutetaan rahaksi Tutkimus ja Kehi>äminen Raha Voimavarat Osaaminen Innovaa&o- johtaminen

12 Innovaa&opoli&ikalla edistetään talouskasvua Innovaa&o - > Tuo>avuus - > Kasvu Kasvu = kansantuo>een määrällinen kasvu

13 Innovaa&ojohtaminen Innovaa&oprosessi on prosessi, jossa innovaa&oita syntyy luovuuden, osaamisen ja sa>uman tuloksena. Tämä on prosessi ongelmasta ideoiden, inven&oiden ja implementaa&on kau>a markkinoille ja käy>äjille. Innovaa&ojohtaminen on niiden toimien johtamista, joilla tuetaan innovaa&oiden luomista ja hyödyntämistä. Innovaa&ojohtaminen laajan käsi>eenä lii>yy kaikkiin yhteiskunnallisiin prosesseihin, joissa luodaan edellytyksiä innovaa&otoiminnalle ja sen tulosten hyödyntämiselle (mm. innovaa&ojärjestelmätaso)

14 Mitä innovaa&ot ovat? Innovaa&ot yhdistetään perinteises& tuo>avuuteen, talouskasvuun ja kilpailukykyyn. Innovaa&ot mielletään uusiksi teknologioiksi ja tuo>eiksi, joilla saavutetaan kilpailuetua Uudemman käsityksen mukaan innovaa&ot ovat toimivia ratkaisuja meitä askarru>aviin asioihin Innovaa&o on uusi hyödyllinen asia, joka on ote8u käy8öön

15 Innovaa&on määritelmiä Innova&on is the new knowledge to offer a new product or service that customers want. It is inven&on + commercializa&on (Afuah) Innova&on = theore&cal concep&on + technical inven&on + commercial exploita&on (Tro>) Innova&on is an idea, prac&ce, or object perceived as new by an individual (Rodger) up a new produc&on func&on (Schumpeter) Uusi idea, joka on kaupallises& hyödynne>ävissä/ hyödynne>y (Apilo & Taskinen)

16 Innovaa&on perusmääritelmä Innovaa&o on uusi hyödyllinen asia, joka on ote8u käy8öön Innovaa&o on menestyksellä sovelle>u idea Innovaa&o voi olla: Uusi tuote (ipad &etokone) Uusi palvelu (verokor&n uudistaminen verkossa) Uusi prosessi (ve>ä säästävä sellunvalmistusprosessi) Uusi toimintatapa (asiakaspalau>een kerääminen) Uusi liiketoimintamalli (verkkokauppa) Uusi organisaa&o (myymäläverkosto, matriisi) Uusi käsite ( sosiaalinen media, kybersota ) Innovaa&o luo arvoa, joka voi olla taloudellista tai laajemmin yhteiskunnallista

17 Innovaa&on vaiheet: 4i- malli Uuden arvon ja uusien käytäntöjen luominen Vaikutusten arvioin& ja käy8ö- kokemukset Impak& Idea Sinnikäs ongelma Idean kehi8ely ja testaus Inven&o Tuo8een käy8ö ja sen leviäminen Implemen- taa&o Tuo8eistaminen Keksinnön käy8ööno8o Hautamäki 2012

18 Kaksi innovaa&oteoriaa 1: markkinat ja kilpailu Evolu&onaalisen talous&eteen innovaa&oteoria (J.Schumpeter): kapitalismi on järjestelmä, joka tuo>aa jatkuvas& uusia ideoita, yrityksiä ja teknologioita, joita yritykset ja tutkimusryhmät luovat. Organisaa&ot, kulu>ajat ja hallinnot tekevät jatkuvas& valintoja tästä tarjonnasta omilla päätöksillään Perusmekanismit ovat: variaa&o ja valinta

19 Luova tuho (J. Schumpeter) Luovassa tuhossa vanhat yritykset, tuo>eet ja amma&t häviävät uusien, parempien ja tuo>avampien &eltä Luovaa tuhoa aikaansaavat yri>äjät kovan kilpailun oloissa Kilpailuun voi vastata sopeutumalla tai luovuudella innovaa&oilla Innovaa&on ja siihen lii>yvät paten&t antavat yritykselle lisävoi>oa verra>una muihin 19

20 Kaksi innovaa&oteoriaa 2: Kyvykkyydet Dynaamisten kyvykkyyksien teorian (Teece) mukaan yritysten omat tavat etsiä, valikoida, muunnella, hyödyntää innovaa&oita on ratkaisevaa. Innovaa&oita varten yrityksen pitää kehi>ää taitoja, prosesseja ja organisaa&on rakenne>a jo>a se kykenee luomaa, käy>ämään ja suojelemaan voimavarojaan kuten &etoa (assets). Dynamic capability is defined by Teece et al. (1997) as "the firm s ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly changing environments."

21 Innovaa&otoiminnan perusmalleja Tiede- työntää- malli (science push): innovaa&ot lähtevät perustutkimuksesta (lineaarisuus) Kysyntä- vetää- malli (demand pull): markkinakysyntä synny>ää innovaa&oita (lineaarisuus) Läpäisy- malli: innovaa&oita syntyy ja tarvitaan tuotannon kaikissa vaiheissa ja ne vaiku>avat toisiinsa (lean management) Yhteistyö- malli: innovaa&oissa tarvitaan yhteistyötä paitsi yrityksen sisällä myös asiakkaiden, alihankkijoiden ja jopa kilpailijoin kesken

22 Innovaa&otoiminnan uusia malleja Strateginen integraa&o ja verko>uminen: Solmitaan strategisia kumppanuuksia ja integroidaan uu>a teknologiaa ydintoimintoihin ja jaetaan sitä kumppanien kesken (internet, visualisoin&, virtuaalitodellisuus) Orgaaninen malli: innovaa&oiden lähteet, toimijat ja tulokset ovat epävarmoja, uusia, tuntema>omia; innovaa&oita luonneh&i orgaaninen ja evolu&onaarinen kehitys.

23 Innovaa&oiden tyyppejä Inkrementaaliset (vähi>äiset) innovaa&ot ovat yksi>äisiä parannuksia. Kumuloituessaan ne voivat johtuu suuriinkin muutoksiin. Jatkuvuus! Radikaalit innovaa&ot ovat läpimurtoja, uuden tyyppisiä tuo>eita ja palveluja. Epäjatkuvuus! Radikaalit innovaa&ot luovat uuden markkinan Mullistavat (disrup&ve) innovaa&ot syrjäy>ävät vanhat tuo>eet ja tavat tehdä asioita Merkitysinnovaa&ot muu>avat käsitystämme asioista: syntyy uusia konsepteja

24 Systeemiset innovaa&ot Systeeminen innovaa&o on usein laaja yhteiskunnallinen uudistus, johon lii>yy monia teknologioita ja monia toimijoita Esimerkki: uusituvan energian tuotantojärjestelmä, rauta&et, terveydenhoitojärjestelmä Yhdistyy teknologiset ja organisatoriset innovaa&ot Rinnakkaiset innovaa&ot tukevat toisiaan

25 Yleiskäy>öiset teknologiat Tuo>avuuden yleiseen kehitykseen vaiku>avat ratkaisevas& yleiskäy>öiset teknologiat (general purpose technologies) Esim. höyryenergia, sähkö, ydinvoima, &etokoneet Ne saavat aikaan radikaaleja muutoksia koko teollisessa perustassa Vanhaa teknologiaa käy>ävät yritykset häviävät Aluksi uusiin teknologioihin lii>yy epävarmuuksia, osaama>omuu>a, vastustusta ja alhaista tuo>avuu>a

26 Kondra&effin pitkät aallot Talous kehi>yy noin 50 vuoden pitkissä aalloissa, joita luonneh&vat keskeiset teknologiat 1. aalto: höyrykone (1780- ) 2. aalto: rauta&et, teräs (1840- ) 3. aalto: sähkö, pol>omoo>ori ja kemia (1890- ) 4. aalto: autot, transistorit, radio, tv (1950- ) 5. aalto: &etokoneet ja &etoverkot (1990- ) 6. aalto: ympäristö- ja bioteknologiat (?, )

27 Wikipedia: Kondra&ev wave Kondra&effin aallot

28 Tulevaisuus Tulevaisuu>a ei ole anne>u vaan se tehdään! Tulevaisuus on innovaa&omme

Kestävä innovaatio ja resurssiviisaus

Kestävä innovaatio ja resurssiviisaus Kestävä innovaatio ja resurssiviisaus Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä seminaari Hämeenlinna 29.11.2013 Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center Mitä innovaatiot ovat? Innovaatio

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Elinvoimainen metropoli

Elinvoimainen metropoli Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Agora Center Jyväskylän yliopisto Luonnos 31.5.2010 Metropolialueen kilpailukykytutkimus Elinvoimainen metropoli Analyysi kilpailukyvyn uudesta perustasta ja sen merkityksestä

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina.

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina. Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina Timo Ingalsuo Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 152 Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja toimittaneet Katri Valkokari Jaakko Salminen Anni Rajala Merja Koskela

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 19 INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6/2004 Lisätietoja: Tutkija Ulrica Gabrielsson Tulevaisuusvaliokunta,

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Myötätunto ja osallisuus sosiaalialan innovaatioiden perustana Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 28.-29.8.2013 Keski-Suomessa

Myötätunto ja osallisuus sosiaalialan innovaatioiden perustana Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 28.-29.8.2013 Keski-Suomessa Myötätunto ja osallisuus sosiaalialan innovaatioiden perustana Valtakunnalliset osaamiskeskuspäivät 28.-29.8.2013 Keski-Suomessa Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Sosiaaliala hyvinvointivaltiossa

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot