PUDASJARVEN KAUPUNKI, Koulun nimi: Rimminkankaan koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJARVEN KAUPUNKI, Koulun nimi: Rimminkankaan koulu"

Transkriptio

1 PUDASJARVEN KAUPUNKI, Koulun nimi: Rimminkankaan koulu. JOHTOKUNNAN TOIMINTA vuodelta 009 Johtokunnan kokoonpano Nimi Asema Puheenjohtaja Oppilasjäsen Oppilasjäsen Sivistysjohtaja Koulutuslautakunnan edustaja Apulaisrehtori Sihteeri, esittelijä Veli Nikula Taisto Manninen Toini Kärki Esa Pihlaja Hannele Komulainen Helena Koivula Esko Ahonen Anna-Sofia Luokkanen Emilia Lehtola Tuija Mikkonen Pekka Määttä Raija Pohjola Eeva Harju - Moneenko kokoukseen osallistunut Pidettyjen kok. lukumäärä Käsiteltyjen asioiden määrä ( ) Toiminnan selostus (tärkeimmät päätökset, annetut lausunnot, muu toiminta jne.) Johtokunta on vuonna 009 hyväksynyt lukuvuoden opetustyön järjestämisen taloustoteutuman 008 ja talousarvion 009 lukuvuoden stipenditilin käytön työsuunnitelman kevätretkilisäykset kerhotoiminnan vakiinnuttamisen kevään 009 salivuoroanomukset koulun kehittämiskohteet oppilaiden viikkoa pidemmät loma-anomukset kriisi- ja turvallisuussuunnitelman päivityksen sekä vakiintumisen 5-jaksojärjestelmään ja uuteen päivittäiseen työaikaan, myös 75 minuutin oppitunteihin. Lisäksi johtokunta on suhtautunut myötämielisesti siihen, että koulutuslautakunta päättää kodin ja koulun välisestä yhteistyömuodosta vuosien ajaksi. Uusi johtokunta vahvistettiin joulukuussa 009, mutta se ei ehtinyt kokoontua kertaakaan vuoden 009 puolella. II KOULUN KASVATUS- JA OPETUSTOIMINTA lukuvuonna 009

2 . Opetussuunnitelman toteutumisen arviointi Opetussuunnitelma on toteutunut työsuunnitelman mukaisesti. Toteutumista on arvioitu opettajien yhteissuunnitteluissa sekä keskinäisissä keskusteluissa ja touko-kesäkuussa tehdyssä kirjallisessa arvioinnissa. Opetussuunnitelma on vakaas ti ohjannut koulun toimintaa. Toiminnan painopisteitä ovat olleet niveltäminen, oppilashuolto ja erityisopetus sekä juhlakäyttäytyminen. Keväällä 009 huomiota kiinnitettiin vielä erityisesti luvattomiin poissaoloihin ja niiden tiiviiseen seurantaan sekä kodin ja kou lun yhteistyön tehostamiseen esimerkiksi aineenopettajien ja luokanvalvojien nopealla reagoinnilla heikkoon opintome nestykseen ja aiheettomiin poissaoloihin. Myös ilkivallan vähentämiseen panostaminen kannatti, koska myös kevätluku kausi oli erityisen rauhallinen eikä ilkivaltaa juuri ilmennyt. Syyslukukaudella 009 koulun kehittämiskohteeksi oli valikoitunut juhlakäyttäytyminen ja käyttäytyminen ylipäätään koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Syksyn mittaan huomattiin, että opettajavalvojan ottama vastuu omasta ryhmästään yhteistilaisuuden aikana salissa ja seuraamukset huonosta käyttäytymisestä jonkin tilaisuuden aikana toivat tulosta.. Koulun kasvatustavoitteiden saavuttaminen (erityisesti työsuunnitelmassa painotetut tavoitteet) Koulun kasvatustyössä on painotettu edelleen oppilasmyönteisyyttä, välittämistä, oppilaiden kasvun edistämistä tuke malla oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa ja terveen itsetunnon kehittymistä sekä vastuuta ympäristöstä. Työn arvostus ja omatoimisuus ovat olleet myös korostetusti esillä. Pienen totuttelun jälkeen uuden päivittäisen työajan omaksuminen ja entistä pidempiin oppitunteihin sopeutuminen on käynyt varsin mutkattomasti, ja uudet käytännöt on vakiinnutettu. Uskalla Sanoa Ei -ohjelma toteutettiin seitsemättä kertaa uusille 7.-luokkalaisille vanhempainiltoineen tällä kertaa seurakuntakodilla. Se toteutettiin yhdessä kaupungin nuorisotoimen sekä poliisin ja seurakunnan kanssa. Koulusta vahvimmin mukana olivat oppilaanohjaajat sekä luokan valvojat. Tukioppilastoiminta on ollut yksi koulun vahvuuksia, samoin aktiivisen oppilaskunnan hallituksen ja eri toimikuntien toiminta. Koulussamme on jatkettu innokkaasti myös Nuori Yrittäjä -teemaa edelleen yhden 9. luokan opetusryhmän yritystoimintana: liikeideana on ollut jo syksyn 009 ajan Suomen tervein koulu LightLife ry sen jälkeen, kun keväällä 009 edellinen yritys Salippo ry. myi yritystoimintansa jatkajalleen. Myös kerhotoiminta on vakiinnutettu koulun toi mintaan Opetushallituksen rahoituksen turvin. Rimmillä on eri oppitunneilla vieraillut huhti-kesäkuun aikana lukiolle saapunut vaihto-opettaja Makoto Uchida To kiosta, Japanista. Hän on edustanut mitä parhainta kansainvälisyyskasvatusta kertoessaan oppilaille mm. japanilaisesta koulujärjestelmästä. Myös pihapiirissä toiminut Oulun pakolaisten vastaanottokeskuksen alainen Pudasjärven tukiasu misyksikkö asukkaineen eli alaikäisine turvapaikanhakijoineen on toiminut mitä havainnollisimpana tapana perehdyttää yläkoulun oppilaita ja koko työyhteisöä suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Turvapaikanhakijanuoria osallistui vuoden 009 aikana koulun joihinkin tapahtumiin, ja heidän kanssaan toteutettiin yhteistyössä päivänavaus yhteisenä salitilaisuutena. 3. Tuntikehyksen käyttö (painotukset; toteutumisen arvio ja kritiikki) Valintojen monipuolisuus on pyritty turvaamaan, tosin taito- ja taideaineissa ryhmäkokoja on haluttu mm. työturvallisuussyistä ja opetuksen tasapuolisuuden turvaamisen vuoksi pienentää. Tukiopetukseen on ollut käytössä tunteja riittävä määrä, ja tukiopetusta on annettu tarpeen mukaan osana oppilashuollollisen mallin tehostamista. Erityisopetukseen on saatu sellaiset resurssit, että erityisopetuksen tarve on pystytty tyydyttämään varsin hyvin.

3 4. Kodin ja koulun yhteistyö (yhteistyömuodot, tavoitteiden toteuttaminen) (liiku nuolinäppäimellä alaspäin, ei enter) Kodin ja koulun yhteistyöhön ja sen kehittämiseen on kiinnitetty jatkuvasti erityistä huomiota. Tässä on tehty tuloksellista työtä. Yhteistyömuodot: - Rimmin uutiset -vihko elokuussa vanhempainillat kirjallinen informaatio, mm. jaksotiedotteet joka jakson taitteessa - jutut paikallislehdissä kotikäynnit tarvittaessa yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostitse arviointikeskustelut Wilma 3- ja 5-rakennuksen ilmanlaatuongelmista on tiedotettu koteja jaksotiedotteissa. 5. Yhteissuunnittelun sisältöjä -arviointi -valinnaistarjotin -jaksotus -tapakasvatus -työ- ja oppilasturvallisuus -Uskalla Sanoa Ei -ohjelma -opettajien yhteistyö lukion ja yläkoulun yhteistyö mukaan lukien -työyhteisön kehittäminen -täydennyskoulutus -erityisopetus -oppilashuolto -OPS:n tavoitteiden mukainen opetus ja kasvatus -kerhotoiminta -Valteri-hanke -monikulttuurisuus koulualueella -ilmanlaatuongelmien aiheuttamat tilaratkaisut

4 6. Tiivistelmä oppilasarvioinnista, poissaoloista ja rangaistuksista Oppilasarviointi on toteutettu opetussuunnitelmaa noudattaen. Jälki-istuntoja ei ole varsinaisesti annettu. Huonon käytöksen ilmentymät ym. vastaavat on pyritty selvittämään kasvatuskeskusteluin. Myös koteihin on tällöin oltu yhteydessä. Rangaistustoimenpiteinä oppilaita on poistettu luokasta opetusta häiritsemästä ja puhuteltu. Luvaton poistuminen koulualueelta ja tupakointi koulualueella on rangaistu uuden menettelytavan mukaises ti, jossa pääpaino on ollut ns. tupakkatiivistelmän laatimisessa koulupäivän jälkeen. Tämä menettely on sovittu kulloinkin yhteistyössä huoltajien kanssa. Poissaolot ja myöhästymiset on merkitty Wilmaan. Luokanvalvoja ja oppilashuoltoryhmä on seurannut määriä ja tarvittaessa puuttunut luvattomiin poissaoloihin tiukennetun menettelymallin mukaisesti. Luokanvalvoja on tehnyt tiivistä yhteistyötä kotien kanssa myös poissaolo- ja myöhästelyseurannassaan. Kolmesta myöhästymisestä on seurannut ilmoitus kotiin ja esseen laatiminen kansliassa koulupäivän jälkeen. 7. Koulun toiminnan kehittämisessä huomioon otettavia asioita: (liiku nuolinäppäimellä alaspäin, ei enter) Taito- ja taideaineiden ryhmät on pyritty pienentämään 7.-luokkalaisten ryhmistä alkaen, jotta päästäisiin suositusten ja turvallisuusnäkökohtien vaatimiin pienempiin ryhmäkokoihin eli noin 6 oppilaan ryhmiin. Näin on haluttu taata sekä työskentelyn turvalliset olosuhteet että opetussuunnitelman mukaisen opetuksen laatu. Koulun tilat on remontoitu kymmenisen vuotta sitten, mutta varsinkin 3- ja 5-rakennuksissa on ilmennyt jo kauan eriasteista fyysistä oireilua opettajilla, oppilailla, avustajilla ja ulkopuolisilla vierailijoilla. Koska terveyshaitat osoittautuivat jo liki hengenvaarallisiksi osalle oireilijoita ja aiheuttivat sekä pitkiä sairauspoissaoloja henkilökunnalla että poissaoloja koulusta oppilailla, syksyn 009 aikana on jouduttu tekemään monenmoisia erityisratkaisuja: mm. erityisopetustilat 5A-rakennuksesta siirrettiin ensin 5B-osaan, ja koska terveyshaitat eivät laantuneet, erityisopetustiloja muutettiin -rakennuksen yläkertaan joululoman 009 aikana. 3-rakennuksen taito- ja taideaineiden tunneilta joillekin oppilaille oli annettava vapautus kesken oppitunnin, ja osa teki tehtäviä kotona, koska opetustiloissa oleskelu osoittautui mahdottomaksi. Lukion Rimmille siirtymisen myötä opetusta on annettu ahtaissa oloissa ja on osittain jouduttu luopumaan opettajien omista luokista, ja kun tähän lisää vielä syksyllä tehdyt tilaratkaisut, on ahtaus ollut vallitseva olotila. Yläkoulun oppilaskuntatila jouduttiin siirtämään 5B:stä 5C:n alakerran aulatilaan koulutoimiston ja sittemmin erityisopettajien evakon takia, joten asiallinen oppilaiden odotus- ja työskentelytila menetettiin samalla ainakin väliaikaisesti. Tukiopetustiloja ja kokoontumistiloja, puhumattakaan tarpeellisesta määrästä opetustiloja Rimminkankaalta ei riitä yläkoulunkaan tarpeisiin, ja yhteinen nimittäjä lukion kanssa onkin tilanpuute sekä ahtaat oltavat. Toiminnan kehittämisen painopisteen on vakavasti oltava ilmanlaatuhaittojen selvittäminen ja aiheuttajien poistaminen, jotta koko koulun väki saa jatkaa mahdollisimman pian koulutyötään terveydelle vaarattomissa ja ilmanlaadultaan puhtaissa tiloissa. Tämä ongelma on merkittävä oppilasturvallisuus- ja työturvallisuusongelma. Myös tarkoituksenmukaisten ja koulun toimintaa mahdollisimman hyvin palvelevien tilojen takaaminen yläkoulun käyttöön on kiireellinen asia saada kuntoon. Kriisi- ja turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain yhteistyössä lukion, paikallisen palo- ja pelastustoimen sekä poliisitoimen kanssa. Koulun kehittämisen piiriin kuuluvat myös Rimmin kampukselle suunnitellun liikuntapuiston toteuttaminen. Koulun kenttä onkin jo kunnostettu, samoin sen vieressä oleva avokenttä on kunnostettu liikuntatuntitarpeita vastaavaksi ja aidattu reunoiltaan ilkivallan estämiseksi.

5 Tilasto Oppivelvolliset yhteensä (syksyn tiedot) Perusopetusryhmien määrä Opetustuntien kokonaismäärä, vuosiviikkotunnit Tukiopetustunnit/vuosi Muut erityistehtävätunnit (mm. kyydityksen valvonta)/vuosi Kerhotunnit/vuosi Kouluruokailu; aterioiden kokonaismäärä Henkilöstön ja ulkopuolisten ruokailijoiden kokonaismäärä (ei valv. opett.) Oppilaiden kuljetus; valtionosuuteen oikeuttavat koulumatkat, opp.määrä Kuljetusoppilaat, valtionosuuteen oikeuttamattomat koulumatkat, opp.määrä Päiväys ja koulun rehtorin allekirjoitus: Pudasjärvi Eeva Harju

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 Porin kaupunki Kuninkaanhaan koulu Perusopetus 6 9 LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA Kuninkaanhaan koulu Kuninkaanhaanaukio 8 28130 PORI Opettajainhuone 044 701 5283 (poissaoloilmoitukset,

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot