IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari. Ihmiskeskeisen teknologian teoriat ja lähestymistavat, 2 op. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila 26.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari. Ihmiskeskeisen teknologian teoriat ja lähestymistavat, 2 op. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila 26.9."

Transkriptio

1 IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari Ihmiskeskeisen teknologian teoriat ja lähestymistavat, 2 op Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila Luennon sisältö Miksi tämä seminaari pidetään? Mikä on teoria ja mihin niitä tarvitaan Miten teoriat syntyvät ja kehittyvät Ihmiskeskeisen teknologian teorioista Seminaarin ohjelma Suoritusperusteet 1

2 Miksi tämä seminaari pidetään? 1980-luvulta alkoi voimakas ihmiskeskeisen teknologian menetelmien ja käytäntöjen kehitystrendi Keskeiset standardit käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun on kehitetty (ISO13407, ISO , jne) akateemisen ja teollisuuden harjoittajien yhteistyönä Tutkimus ja suunnittelu on usein hyvin käytännönläheistä, akateeminen vakuuttavuus jää joskus heikoksi - Taustalla saattaa vaikuttaa käytettävyyden musta tuntuu maine, erityisesti insinöörien ja luonnontieteilijöiden silmissä - Tuotekehitystä tukevaa konstruktiivista lähestymistapaa ei osata (tai ole aina tarpeenkaan) tukea teorioilla Seminaarin motivaatiosta Alan kehittymisen varmistamiseksi on tehtävä systemaattista käsitteellistä(kin) työtä Alan kysymyksiin on lainattu teorioita erityisesti psykologiasta, esimerkiksi havaintopsykologiasta ja kognitiivisesta psykologiasta Hyödyllisiä teorioita nousee myös mm. markkinoinnin, ergonomian, sosiologian ja kielitieteiden aloilta Seminaarin keskeinen kysymys: Minkälainen tilkkutäkki muodostuu soveltuvista teorioista? - Mitä on olemassa, missä on isoja aukkoja? - Miten teorioita voidaan soveltaa käytännössä? 2

3 Seminaarin tavoitteet Opiskelijat tutustuvat eri aloilla kehitettyihin keskeisiin teorioihin ja niiden lähestymistapoihin, jotka voivat ohjata ihmiskeskeisen teknologian suunnittelua ja tutkimusta. Seminaarin harjoitustyössä analysoidaan tarkemmin, miten yksittäiset teoriat (tai niiden yhdistelmät) voivat toimia sekä tutkimusta selittävinä taustateorioina että tukea käytännön ihmiskeskeisessä suunnittelutyössä. Teoria: Mikä/mitä se on? (1/2) Teoriat kokoavat, yhdistävät ja systematisoivat aikaisempia erillisiä tutkimustuloksia [Järvinen&Järvinen] Ihanteena on pidetty aksioomajärjestelmää, jossa teorian kaikki väitteet tiivistetään joukoksi peruslauseita tai aksioomia. Peruslauseista voidaan loogisesti johtaa kaikki muut ko. teorian väitteet - Deduktiivinen tutkimus Induktiivinen tutkimus: Teoria johdetaan empiirisistä tutkimuksista ja empiirisistä yleistyksistä Teoria/malli: käsitejärjestelmä Käsitteet: Sanasto Malli: Propositiot/lauseet, jotka ilmaisevat käsitteiden väliset suhteet [Järvinen&Järvinen: Tutkimustyön metodeista, Opinpajan kirja, Tampere, 2004] 3

4 Teoria: Mikä/mitä se on? (2/2) Tieteenalan perusteoria, esim. Maslow n tarvehierarkia - Vaikka sitä kyseenalaistetaan sitä voidaan silti käyttää, jos parempaa ei ole kehitetty Malli, joka kuvaa todellisuutta, voi olla matemaattinen luonteeltaan ja siten ennustava (esim. Fitts n laki) tai kategorisoiva, jolloin sen tarkoitus on enemmän tukea ajattelua kuin mallintaa reaalimaailmaa Malli on aina yksinkertaistus, mutta jos se toimii ja on ymmärrettävä/selittävä, se on hyvä kunnes kehitetään parempi MacKenzie, I. S. (2003). Motor behaviour models for human-computer interaction. Mihin teorioita tarvitaan? Antamaan laajempaa viitekehystä tutkimukselle - Jäsentämään ajattelua - Viitoittamaan tutkimusmenetelmien valintaprosessia ja itse tutkimusprosessia - Tukemaan oman tutkimuksen tulosten validointia Artikkeleihin ja väitöskirjaan ;-), ns. Related research -taustatiedoksi Tieteen edistämiseen 4

5 Miksi tarvitaan teorioita? Jotta voidaan perustella itselle ja muille miksi asiat ovat kuten ovat tai esim. miksi jokin ratkaisu on parempi kuin toinen Jotta voidaan kyseenalaistaa vallitsevat totuudet (vain näin voi tapahtua suurta edistymistä, inkrementaalinen parannus mahdollista muutenkin) Jotta voitaisiin tehdä ratkaisuja ilman hidasta ja vaivalloista käyttäjätutkimusta (tai ainakin vähentää sitä) Jotta ala vähitellen muuttuisi taitoon ja kokemukseen painottuvasta ad hoc käsityöalasta insinöörimäiseksi, tekniikoita hyödyntäväksi tieteeksi Teorioita ei aina tarvitse esittää yhteistyökumppaneille, osa voi jopa saada allergisia oireita niistä [Yhteenveto TTY/IHTE-workshopin työryhmästä, ] Miten teoriat syntyvät/kehittyvät? Käsitteellis-teoreettinen tutkimus - Analysoidaan taustaolettamukset, yhteiset käsitteet ja niiden väliset relaatiot - Loogista päättelyä käyttäen johdetaan uusi teoria, malli tai teoreettinen viitekehys Teoriaa testaava tutkimus - Kontrolloidut kokeet, surveyt, jne. Uutta teoriaa luova tutkimus - Tapaustutkimus, kenttätutkimus, etnografia, jne. [Järvinen&Järvinen] 5

6 Suunnittelutieteellinen eli konstruktiivinen tutkimus Rakennetaan ja arvioidaan artefakti (konstruktio, esim. uusi järjestelmä tai menetelmä) liiketoiminnan tai muihin inhimillisiin tarpeisiin - Soveltava tutkimus - Voidaanko innovaatio/konstruktio rakentaa?, Miten hyödyllinen innovaatio on? ja Miten järjestelmää voidaan parantaa? - Konstruktion hyödyllisyys tulee arvioida tutkimuksen osana Suunnittelu perustuu usein (ainakin osin) jo löydettyihin perustotuuksiin, jotka on löydetty perustutkimuksella - Millainen maailma on? - Tutkitaan ilmiöiden säännönmukaisuutta ja piirteitä Ref: Design research Wallacen malli/sykli TEORIAT Looginen induktio Looginen deduktio CASE-TUTKIMUS EMPIIRISET YLEISTYKSET KONTROLLOITU KOE Luokitusja laskentatoimet METODIT HYPOTEESI Operationaalistaminen ja mittavälineiden valinta HAVAINNOT [Wallace,W.L., Sociological theory, Aldine, Chicago, 1969 Järvinen&Järvinen mukaan] 6

7 Ihmiskeskeisen teknologian teoreettisesta kehityksestä Erilaisia lähtökohtia erityisesti 1980-luvulta lähtien: - Computer science, SW engineering - Koneensuunnittelu, mekaniikka - Kognitiivinen psykologia - Sosiologia - Muotoilu/design - Kielitiede - jne. Ei yhtä yhtenäistä teoriaa, eikä sellaista voi(ne) tullakaan - Scientific fragmentation of HCI [Carroll] Lisäpaine: Aikataulujen ja budjettien kiristyminen tuotekehityksessä (ja tutkimuksessakin) vähentää mahdollisuutta todelliseen monitieteisyyteen - Esim. kuka ehtii tehdä GOMSia tuotekehityksessä? Silti olisi hyvä ymmärtää palaset, josta ala koostuu ja osata soveltaa niitä Mitä puuttuu, mitä teoria-alueita pitäisi kehittää lisää? - Ehkä vuoden tähtäimellä voidaan luoda selkeämpi IHTE -tiede - Emme varmaankaan ratkaise koko asiaa tällä seminaarilla :-} [Carroll, John M. HCI Models, Theories and Frameworks Toward a Multidisciplinary Science, Morgan Kaufmann, 2003] Monitieteisyyden haasteista Eri käsitteistöt Eri lähestymistavat tutkimukseen Tutkimustulosten hajanaistuminen Eri julkaisufoorumit - Tosin HCI-julkaisufoorumit ovat luonteeltaan melko monitieteisiä (vaikka esim. kokeellinen tutkimus tuntuu olevan usein arvostetuinta ) Perinteiden sekoittaminen on haasteellista - Edellyttää avarakatseisuutta ja oman tieteenfilosofian avaamisesta uusille ajatuksille 7

8 Ihmiskeskeisen teknologian peruskäsitteitä Käyttöympäristö (konteksti) Fyysinen, sosiaalinen, organisatorinen, tekninen,... Vuorovaikutus, käyttöliittymä Ihminen Kognitiiviset ja fyysiset kyvyt, kieli, tarpeet, resurssit, Tuote Toiminnallisuus, tekniset ominaisuudet, muoto, I/O-laitteet Miten tämä kartta saadaan katettua erilaisilla teorioilla? Esimerkki: TAM (alkuperäinen malli) TAM = Technology Acceptance Model Usefulness Ease of use Intention to Use Usage behaviour Technology Acceptance Model by Fred Davis (1989). The model is based on Theory of Reasoned Action by Ajzen and Fishbein (1980) 8

9 Esimerkki: TAM (paranneltu) Experience Voluntariness Subjective norm Image Usefulness Job Relevance Intention to Use Usage behaviour Output Quality Ease of use Result Demonstrability Enhanced Technology Acceptance Model (TAM2) by Venkatesh and Davis (2000). Esimerkki: TAM (mobiilipalveluille) Trust Ease of adoption Value Ease of use Intention to Use Taking into use Usage behaviour Eija Kaasinen,

10 Teorioita, malleja tai lähestymistapoja, joita tässä seminaarissa voidaan tarkastella Psyko-motoris-kognitiiviset, ihmistä kuvaavat lait (Fitts, Hick-Hyman, GOMS, KLM) Human information processing theory (HIP) Sosiotekniset mallit Etnometodologia Technology Acceptance Model (TAM) Diffusion of technological innovations (Rogers) Activity theory Psycholinguistics: Clark's theory of language use Aiheet valitaan Voitte jo etukäteen esittää toivomuksianne/ehdotuksianne aiheestanne! Seminaarin aikataulu Pvm ti ti ti ti ma ti Klo Aihe Luento: Teoriat - Mihin niitä tarvitaan ihmiskeskeisessä teknologiassa? Luento: Aiheiden esittely ja valinta -- Referaattien valmistelua Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Harjoitustöiden esityksiä + opponointia 10

11 Suoritusperusteet Osallistuminen seminaarin kokoontumisiin ja harjoitustyön hyväksytty suoritus (esityksineen) ajallaan. Kaksi ensimmäistä kokoonstumiskertaa (26.9. ja 3.10) ovat pakolliset. Teorioiden esityskerroista ( ) on oltava paikalla kolmena kertana. Harjoitustyöstä Referaatti valitusta teoriasta ja sen soveltamisesta ihmiskeskeisen teknologian tutkimuksessa ja kehityksessä - Viitteet vähintään kolmeen (3) eri lähteeseen Referaatti kirjoitetaan artikkelimuotoon (!) sivua - Kieli joko suomi tai englanti - Täytyy sisältää omaa pohdintaa (discussion) ja johtopäätöksiä (conclusions) - Käytetään ACM:n pohjaa, löytyy esim. sivulta (laitetaan myös seminaarin webbisivulle) - Huom! Myös toisen referaatin opponointi kuuluu pakollisiin suoritusperusteisiin Referaatti tehdään parityönä - Painavin perusteluin myös mahdollista tehdä yksilötyönä Referaatti toimitetaan Kaisalle ja opponenteille - Viimeistään esityskertaa edellisenä perjantaina klo 10 aamulla (6.11. esitykset edellisenä torstaina klo 10) - Sähköpostitse: (menee Kaisalle) ja opponenttien sposteihin 11

12 Opponoinnista Kukin ryhmä valitsee (3.10.) tai heille määrätään opponointiaihe Opponoinnista tulee toimittaa ½-1 sivun mittainen opponointiraportti viimeistään kyseisen esitysluennon alussa (paperilla Kaisalle) - Päähuomiot raportista (plussat ja kehityskohteet) - Vähintään kolme kysymystä aiheesta Esitys 25 min esitys (Huom! Max 15 kalvoa) Molemmat esittävät 15 min opponointi + keskustelu 12

13 Käytännön asioita Kurssi webbisivu: - Sähköpostikommunkointi kurssin asioista: Kaisalle voi myös soittaa: Kaisa lomalla Referaatit laitetaan webbiin 13

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Liiketoiminnan teknologian laitos 3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ Tietojärjestelmätiede Pro Gradu tutkielma Pekka Hartikainen Syksy

Lisätiedot

Käytettävyyden vaikutus mobiilipalveluiden käyttäjähyväksyntään

Käytettävyyden vaikutus mobiilipalveluiden käyttäjähyväksyntään TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käytettävyyden vaikutus mobiilipalveluiden käyttäjähyväksyntään Kandidaatintyö Tom Engström Espoo 3.12.2009

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti

Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä. Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja käytettävyys tietojärjestelmän kehittämisessä Tietojärjestelmän kehittäminen kurssin raportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmätiede

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi

Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi P Ä I V I S A M P O L A Käyttäjäkeskeisen käytettävyyden arviointimenetelmän kehittäminen verkko-opetusympäristöihin soveltuvaksi ACTA WASAENSIA NO 192 T I E TOT E K N I I K K A 7 U N I V E R S I TA S

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

www.virtuaaliyliopisto.fi

www.virtuaaliyliopisto.fi www.virtuaaliyliopisto.fi Tieto- ja viestintätekniikka-avusteisen opetuksen käyttökelpoisuuden arviointimalli Kirsi Silius, Anne-Maritta Tervakari, Heidi Kaartokallio, Katja Yritys Heinäkuu 2003 Tampereen

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

1 / 314. 1 Jukka S. Rannila. 2 3 Kirjoitelmia III: henkilökohtaisia mielipiteitä (1997-2006) tietojärjestelmistä jälkiarvioituna

1 / 314. 1 Jukka S. Rannila. 2 3 Kirjoitelmia III: henkilökohtaisia mielipiteitä (1997-2006) tietojärjestelmistä jälkiarvioituna 1 / 314 1 Jukka S. Rannila 2 3 Kirjoitelmia III: henkilökohtaisia mielipiteitä (1997-2006) tietojärjestelmistä jälkiarvioituna 4 5 6 7 8 9 2013 10 11 12 13 2 / 314 14 3 / 314 (c) Jukka S. Rannila 2013

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Tuotantoketjun uudistaminen

Tuotantoketjun uudistaminen SATAKUNNAN AMK Tuotantoketjun uudistaminen Metodologia, kohde, toteutus, prosessi ja omaksuminen Ari Pitkäranta 5..00 Innovaation suunnittelututkimus Sisällys Sisällys Kuvaluettelo: Kuva. Käsitekartta

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot

Internet ja kansalaistoiminta

Internet ja kansalaistoiminta Why is it that everytime I think I know the answers, someone goes and changes the questions?" - Fox Mulder, The X-Files Internet ja kansalaistoiminta Internetin hyödyntäminen nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminnassa

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot