ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään"

Transkriptio

1 ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle alan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä - keskustella rajatun kohderyhmän kanssa alan asioista ja ilmiöistä TIEDONHANKINTA- MINEN - käyttää tiedonhaun eri tekniikoita - valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet - arvioida käyttämiään tiedonlähteitä - käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä - tunnistaa alan kehittämistarpeita AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS JA KANSAINVÄLI- NEN VIESTINTÄ ryhmissä tavoitteellisesti ja tilannetietoisesti ammatillisesti kotimaisten kielten lisäksi englannin - toimia johdonmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa GLOBAALI YHTEIS- KUNTA- JA EETTI- NEN MINEN - soveltaa alan ammattieettisiä periaatteita - toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ymmärtää globaalin toiminnan ja päätöksenteon merkityksen kansalaisten ja organisaatioiden kannalta eri kulttuurit huomioiden

2 3 - käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat - keskustella rajatun kohderyhmän kanssa alan keskeisimmistä asioista - tuottaa kirjallista ja suullista alan perustietoa - tiedonhaun perusteet - rajata tiedon tarpeen - käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä - ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi) - määritellä alansa asiantuntijuusalueen - käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä - löytää ongelman keskeiset osat - hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet ryhmissä - ymmärtää kansainvälisen viestinnän tärkeyden osana ammatillista vuorovaikutusta - kielelliset perusvalmiudet englannin - ymmärtää alan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita - tunnistaa yhteiskunnallisten rakenteiden ja prosessien merkityksen ja päätöksenteon toimintatavat sekä kansallisella että globaalilla tasolla 1 - tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät - dokumentoida alan keskeisiä ilmiöitä alan keskeisistä asioista - tunnistaa tiedon tarpeen - ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä - erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan - tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi) - hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön - tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen - käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti - suhtautua kehittämiseen myönteisesti - toimia opiskelijaryhmän jäsenenä - tunnistaa kansainvälisen viestinnän tarpeen osana ammatillista vuorovaikutusta - kotimaisten kielten kielelliset perusvalmiudet - nimetä alansa arvot ja ammattieettiset periaatteet - nimetä yleisiä yhteiskunnallisia ja globaaleja ongelmia - tunnistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatavat

3 KESKIVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti erilaisissa - tuottaa kirjallista materiaalia alan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä - viestiä alan asioista ja ilmiöistä erilaisille kohderyhmille TIEDONHANKINTA- MINEN - kerätä tietoa systemaattisesti oman alan tieteellisistä julkaisuista - luokitella ja vertailla eri tiedonlähteitä ja jäsentää hankkimaansa tietoa - muokata tietoa käyttökelpoiseksi - arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - ymmärtää alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä - analysoida ja arvioida käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia - perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS JA KANSAINVÄLI- NEN VIESTINTÄ - toimia tavoitteellisesti ammatillisen ja monialaisen ryhmän jäsenenä erilaisissa - toimia ammatillisesti monenlaisten asiakkaiden kanssa ammatillisesti sujuvasti ja johdonmukaisesti englannin GLOBAALI YHTEIS- KUNTA- JA EETTI- NEN MINEN - osallistua alan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita koskevaan keskusteluun - soveltaa kestävän toiminnan periaatteita ja tunnistaa muutostarpeita alan ja yhteiskunnan eri kulttuurien erityispiirteet huomioiden 3 - käyttää johdonmukaisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä - keskustella lähialojen edustajien kanssa alan keskeisimmistä asioista - kerätä tietoa oman alan tieteellisistä julkaisuista - vertailla eri tiedonlähteitä ja jäsentää hankkimaansa tietoa - muokata ja soveltaa kerättyä tietoa - arvioida tiedon oikeellisuutta - käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä - tunnistaa alan kehittämistarpeita - toimia tavoitteellisesti erilaisissa ryhmissä ammatillisesti englannin - analysoida alan ammattieettistä toimintaa ja toimia eettisesti alan tyypillisissä - soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan - ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuurien piirteet

4 1 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä erilaisissa alan keskeisistä asioista valitun kohderyhmän kanssa - kerätä ja käyttää tietoa eri lähteistä - ymmärtää tiedon oikeellisuuden ja luotettavuuden merkityksen ja menetelmät - käyttää ohjatusti ongelmanratkaisumenetelmiä - löytää alan kehittämistarpeita -toimia erilaisissa ryhmissä - hahmottaa kansainvälisen viestinnän tärkeyden osana ammatillista vuorovaikutusta - toimia alan arvoperustan ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti - toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ymmärtää globaalin toiminnan ja päätöksenteon merkityksen kansalaisten ja organisaatioiden kannalta eri kulttuurit huomioiden

5 LOPPUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää, soveltaa ja arvioida kriittisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä asiantuntevasti erilaisissa - yhdistellä tietoa, käsitteitä ja ilmiöitä sekä muodostaa niistä loogisia kokonaisuuksia - tuottaa uutta tietoa TIEDONHANKINTA- MINEN - perustella kriittisesti tiedonhankinnan valintojaan ammatillisesta, tieteellisestä ja eettisestä - luokitella ja vertailla eri tiedonlähteitä - jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi ja tehdä johtopäätöksiä - arvioida ja perustella hankitun tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä teoreettisesti että soveltaen omaan työhönsä ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä - ratkaista itsenäisesti vaativia ongelmia käyttäen erilaisia ongelmanratkaisutekniikoita - analysoida ja arvioida alan kehittämistarpeita kriittisesti ja esittää kehittämistoimenpiteitä sujuvasti ja loogisesti sekä kirjallisesti että suullisesti käyttäen modernia esitysteknologiaa monipuolisesti AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS JA KANSAINVÄLI- NEN VIESTINTÄ - toimia vastuullisesti ammatillisen ja monialaisen ryhmän jäsenenä sujuvasti ja johdon mukaisesti englannin sekä käyttää ja soveltaa kansainvälistä viestintää GLOBAALI YHTEIS- KUNTA- JA EETTI- NEN MINEN - toimia sitoutuneesti alan arvot ja ammattieettiset periaatteet sisäistäen - arvioida ja kehittää alan ja yhteiskunnan toimintoja kestävän kehityksen - arvioida kriittisesti globaalin toiminnan ja päätöksenteon merkitystä kansalaisten ja organisaatioiden kannalta kulttuureissa ja kriittisesti arvioida niiden käytäntöjä vastavuoroisuuden periaatteella

6 3 - käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja johdonmukaisesti - keskustella asiantuntevasti alan asioista ja ilmiöistä - perustella omat ratkaisunsa sekä vertailla ja analysoida eri näkökulmia - kerätä tietoa systemaattisesti tieteellisistä lähteistä - vertailla eri tiedonlähteitä - jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi - arvioida perustellusti hankitun tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta - soveltaa monipuolisesti tiedonhankintataitojaan ammatillisessa toiminnassa - perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä - ratkaista käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia - ymmärtää ja osaa arvioida alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä - toimia ammatillisen ja monialaisen ryhmän jäsenenä sujuvasti ja johdonmukaisesti englannin - toimia alan arvot ja ammattieettiset periaatteet sisäistäen - analysoida kestävän toiminnan periaatteita alan ja yhteiskunnan - analysoida globaalin toiminnan ja päätöksenteon merkitystä kansalaisten ja organisaatioiden - vertailla eri kulttuurien toimintatapoja 1 - käyttää systemaattisesti teorioita, periaatteita ja menetelmiä - dokumentoida alan ilmiöitä alan asioista - soveltaa tiedonhallinnan eri tekniikoita - etsiä ja jäsentää alan keskeistä tietoa - arvioida perustellusti kerättyä tietoa - soveltaa tiedonhankintataitojaan ammatillisessa toiminnassa - ratkaista käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia - tunnistaa alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä ryhmissä ammatillisesti ammatillisesti englannin - arvioida alan arvoja ja ammattieettisiä periaatteita - soveltaa kestävän toiminnan periaatteita alan ja yhteiskunnan eri kulttuurien erityispiirteet huomioiden

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen ko. Marja Kopeli, 1.2.2012

Maaseudun kehittämisen ko. Marja Kopeli, 1.2.2012 Maaseudun kehittämisen ko. Marja Kopeli, 1.2.2012 Joitakin faktoja Aloitusvuosi Aloittaneita Valmistuneita 2007 12 10 2009 12 9 2011 10 (11) - tutkinnon laajuus 60 op - suunniteltu opiskeluaika 1,5 vuotta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Puolustushallinnon tutkimustoiminta

Puolustushallinnon tutkimustoiminta Osastrategia Puolustushallinnon tutkimustoiminta Puolustushallinnon tutkimustoiminta osastrategia Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimustoiminnan periaatteet... 2 Tutkimustoiminnan kehittäminen... 3 Hallinnonalan

Lisätiedot