OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä. Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä Musiikkiopisto Musike Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry 1

2 1 MUSIIKKIOPISTO MUSIKE Musiikkiopisto Musike on Vantaan kaupungin tukema, kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen musiikkioppilaitos Länsi-Vantaalla. Musike on tarjonnut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta Vantaalla vuodesta 2000 alkaen ja taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta vuodesta 2016 alkaen. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta L633/ ja asetukseen A813/ sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Musiikkiopisto Musike tarjoaa korkeatasoista, monipuolista musiikinopetusta tasapuolisesti kaikille. Innostava ja myönteinen oppimisympäristö, yksilöllisyys sekä taiteen ja musiikin ilon kokeminen ovat kantavia arvoja. Ammattitaitoinen opettajakunta, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti, uusien opetusta edistävien ja tukevien menetelmien ja mallien ennakkoluuloton käyttö, vahva yhteistyöverkosto sekä toimiva hallintokulttuuri ovat peruspilareita, joiden varaan toimintaa rakennetaan. Musike toimii alueellaan aktiivisesti järjestäen konsertteja ja tapahtumia sekä osallistuen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin. 2 TOIMINNAN PÄÄTARKOITUS JA ARVOT Toiminnan päätarkoituksena on tarjota korkeatasoista musiikinopetusta noudattaen Opetushallituksen valtakunnallisen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. Tavoitteena on rakentaa vuorovaikutteisesti yhdessä oppilaan kanssa vahva musiikillinen osaamisperusta, joka mahdollistaa elinikäisen musiikkiharrastuksen tai mahdolliset ammattiopinnot. Oppilaitoksessa noudatettavat arvot ovat: Musiikin ilo Oppilaslähtöisyys Korkeatasoinen opetus Yhteisöllisyys Musiikin ilo syntyy kannustavasta, myönteisestä ilmapiiristä, uusista musiikillisista taidoista ja yhdessä tekemisestä. Oppilaslähtöisyys tarkoittaa oppilaan yksilöllisyyden, tavoitteiden ja elämäntilanteen huomioimista opetussuunnitelman puitteissa. Korkeatasoinen opetus antaa työkalut mielekkääseen harrastamiseen sekä yhteismusisointiin. Yhteisöllisyyttä rakennetaan yhteismusisoinnin, tapahtumien ja konserttien kautta. Yhteisössä eivät ole vain musiikinopiskelijat, vaan koko ympäröivä maailma. 2

3 3 OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT Oppiminen on prosessi, jossa oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus sekä ympäröivä musiikillinen yhteisö ovat suuressa roolissa. Taiteen perusopetuksen valtakunnallisten perusteiden mukaan ohjaustapahtuman keskeisiksi lähtökohdiksi muodostuvat oppijan persoonallisuuden edistäminen ilmaisun, tiedon ja havaintotoimintojen kehittymisen tasolla. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää musiikin opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tapahtuvaa opetusta, jota toteutetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaan ja laaditaan opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Opetuksen päämääränä on kouluttaa monipuolisin taidoin ja tiedoin varustettuja henkilöitä, joilla on valmiuksia musiikin omakohtaiseen harrastamiseen ja jotka voivat persoonallisen kehityksensä kautta edistää kulttuuritoiminnan, viestinnän ja yhteisökehityksen välistä vuorovaikutusta. Musiikinopiskelun myötä oppilaat oppivat selviytymiskeinoja yhteiskunnassa. Musiikki rakentaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Musiikinopiskelun myötä lisääntyy kyky ja herkkyys ymmärtää itseä ja ympäröivää yhteiskuntaa ja maailmaa. Opetus kohdennetaan painotetusti soitto- ja/tai lauluvalmiuksien kehittämiseen. Opetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti oppilaiden luovuuteen. Myös musiikin tukiaineet kuuluvat opetusohjelmaan. Opetus mahdollistaa integroinnin muihin taideaineisiin. 4 OPPILAAKSI OTTAMINEN Oppilaaksi voi ilmoittautua jatkuvasti ja oppilaspaikka myönnetään, mikäli niitä on vapaina. Oppilaitoksessa ei järjestetä pääsykokeita. Kaikki ilmoittautuneet hyväksytään vapaille oppilaspaikoille ja ohjataan oppilaan tavoitteiden mukaisesti yleisen tai laajan oppimäärän piiriin. Laajan oppimäärän piiriin haluaville oppilaille tehdään motivaatiohaastattelu. Varhaisiän musiikinopetusta tarjotaan musiikkileikkikoulussa 0-6-vuotiaille. Soitinvalmennus on tarkoitettu 6-10-vuotiaille. Instrumenttiopinnot voi aloittaa soitinkohtaisesti 3-6-vuotiaana, eikä yläikärajaa ole. Opetuksessa huomioidaan oppilaan henkilökohtainen tilanne. Aikuisten ja lasten opetuksessa noudatetaan samoja periaatteita. 3

4 5 OPETUKSEN RAKENNE, TARJONTA JA ARVIOINTI Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen osuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Musiikin yleinen oppimäärä rakentuu seuraavasti: 1) Varhaisiän musiikinopetus 2) Yhteiset opinnot 3) Teemaopinnot Varhaisiän musiikinopetukseen kuuluvat musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus ja soitinryhmät. Perheryhmässä 0-2-vuotiaat lapset käyvät aikuisen kanssa. Leikkiryhmät on tarkoitettu 3-5-vuotiaille ilman aikuista. Tavoitteena on antaa lapselle musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka luovat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle. Keskeisenä sisältönä ovat musiikin elementit: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri osana leikkien kautta tuotuja musiikkielämyksiä. Soitinvalmennuksen voi aloittaa instrumentista riippuen 3-5-vuotiaana. Soitinvalmennuksen tarkoitus on herättää lapsessa kiinnostus soittoharrastusta kohtaan. Soitinryhmissä lapsella on mahdollisuus kokeilla eri soittimia ja tutustua erilaisiin musiikkityyleihin. Musiikin yhteiset opinnot antavat perusvalmiudet soittamisessa tai laulamisessa, esittämisessä ja ilmaisemisessa, kuuntelemisessa ja musiikin hahmottamisessa sekä taiteidenvälisessä osaamisessa. Soiton- ja laulunopetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas valitsemaansa instrumenttiin tai instrumentteihin. Oppilasta ohjataan oman instrumentin perustaitojen ja yhteismusisoinnin kehittämisessä sekä säännöllisessä harjoittelussa. Esittämisen ja ilmaisemisen opetuksessa oppilaalle tarjotaan tilaisuuksia esiintymisen harjoitteluun, ohjataan toteuttamaan oma osuutensa osana musiikillista kokonaisuutta, ohjata oppilasta musiikilliseen ilmaisuun sekä rohkaista oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja. Kuuntelemisen ja musiikin hahmottamisen opetuksessa oppilasta ohjataan kuuntelemaan musisointiaan ja hahmottamaan musiikkia kuulonvaraisesti. Oppilasta 4

5 opastetaan havainnoimaan myös muiden oppilaiden musisointia sekä kannustetaan kuuntelemaan musiikkia monipuolisesti. Taiteidenvälisen osaamisen opetuksessa oppilaalle tarjotaan mahdollisuus toiseen taiteenalaan ja sen ilmaisukeinoihin tutustumiseen. Teemaopinnoissa syvennetään yhteisissä opinnoissa saatuja taitoja. Oppilas osallistuu aktiivisesti opintojen suunnitteluun oman kiinnostuksensa mukaisesti. Soitto- ja lauluopinnoissa oppilasta ohjataan kehittämään instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja, tuetaan oppilaan säännöllistä harjoittelua, ohjataan käyttämään musiikin hahmottamistaitoja musisointinsa tukena sekä ohjataan oppilasta kuulonsuojeluun. Esittämisen ja ilmaisun opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta esiintymään erilaisissa tilanteissa ja kokoonpanoissa, ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun sekä ohjata oppilasta improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen. Kuuntelemisen ja musiikin hahmottamisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan myös osana musiikillista kokonaisuutta, tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja motivoituneeksi musiikin kuuntelijaksi sekä opastaa oppilasta hahmottamaan ja jäsentämään musiikkia kuulonvaraisesti. Taiteidenvälisen osaamisen opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tilaisuuksia luovaan tekemiseen ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Arvioinnin tavoitteena on tukea oppimisen edistymistä. Arviointi on jatkuva prosessi, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan itsetuntoa sekä oppimaan oppimisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehitystä. Lukukausittain yhdessä opettajan kanssa asetettuja tavoitteita seurataan arviointimatriisin avulla. Oppilas saa lukuvuoden aikana säännöllisesti suullista palautetta sekä lukuvuoden päätteeksi oman kappaleensa vuoden aikana täytetystä arviointimatriisista, johon sisältyy myös itsearviointia. Oppimäärän yksilöllistäminen toimii vuorovaikutteisen arvioinnin myötä. 5

6 Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen laajuus 500 tuntia. Yksikkönä käytetään 45 minuutin oppituntia. Musiikin laaja oppimäärä rakentuu seuraavasti: 1) Varhaisiän musiikinopetus 2) Perusopinnot 3) Syventävät opinnot Varhaisiän musiikinopetukseen kuuluvat musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus ja soitinryhmät. Perheryhmässä 0-2-vuotiaat lapset käyvät aikuisen kanssa. Leikkiryhmät on tarkoitettu 3-5-vuotiaille ilman aikuista. Tavoitteena on antaa lapselle musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka luovat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle. Keskeisenä sisältönä ovat musiikin elementit: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri osana leikkien kautta tuotuja musiikkielämyksiä. 6

7 Soitinvalmennuksen voi aloittaa instrumentista riippuen 3-5-vuotiaana. Soitinvalmennuksen tarkoitus on herättää lapsessa kiinnostus soittoharrastusta kohtaan. Soitinryhmissä lapsella on mahdollisuus kokeilla eri soittimia ja tutustua erilaisiin musiikkityyleihin. Musiikin perusopetuksen tavoitteena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen, lähtökohtana oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Musiikin perusopintojen keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin musiikin työtapoihin oppilaan tavoitteet huomioiden. Opinnoissa kehitetään yhteismusisointitaitoja, musiikin hahmottamistaitoja sekä historiatietoutta, eri osa-alueet integroiden. Esittämisen ja ilmaisemisen opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta löytämään omat musiikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa, ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun, kannustaa oppilasta harjoittelemaan erilaisten esiintymistilanteiden hallintaa sekä rohkaista oppilasta tutustumaan muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja taiteidenväliseen vuorovaikutukseen. Oppimaan oppimisen ja harjoittelun opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja päämääränään soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu, ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja oppimisen arviointiin, ohjata oppilasta musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja tulkitsemaan musiikin lajille ominaisia musiikin merkitsemistapoja. Oppilasta kannustetaan soveltamaan musiikin hahmotustaitoja musisoinnissa sekä tarjotaan tilaisuuksia tutustua musiikkiteknologiaan työvälineenä. Oppilasta ohjataan käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä sekä ohjataan oppilasta havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan kuuloaan. Kuuntelemisen ja musiikin hahmottamisen opetuksessa oppilasta ohjataan kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mukauttamaan se osaksi soivaa musiikillista kokonaisuutta sekä ohjataan oppilasta kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustaitoaan. Oppilasta ohjataan tunnistamaan musiikin ominaispiirteitä ja rakenteita sekä tuetaan tämän kasvua aktiiviseksi musiikin kuuntelijaksi. Lisäksi kartutetaan oppilaan musiikin historian tuntemusta. 7

8 Säveltämisen ja improvisoinnin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja sekä kannustetaan oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen perustaitoja. Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen keskeisinä sisältöinä ovat oppilaan ilmaisukeinojen monipuolinen kehittäminen henkilökohtaisessa ohjauksessa, ohjelmiston laajentaminen sekä erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa tarvittavien musisointi- ja yhteistyötaitojen edistäminen. Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotustaitojen, kulttuurisen ymmärryksen ja luovan ajattelun monipuolista kehittämistä. Esittämisen ja ilmaisemisen opintojen tavoitteena on ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan, kannustaa oppilasta kehittämään edelleen musiikin tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia taitoja valitsemiensa painopisteiden mukaisesti, rohkaista oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti ilmaisun välineenä sekä ohjata oppilasta soveltamaan omassa ilmaisussaan myös muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja. Oppimaan oppimisen ja harjoittelun opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan, opastaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan, ohjata oppilasta harjoittelemaan taitoja kehittävää ohjelmistoa sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä sekä ohjata oppilasta huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään sekä ergonomiasta ja kuulonsuojelusta musisoidessaan. Kuuntelemisen ja musiikin hahmottamisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina että ryhmän jäsenenä, ohjata oppilasta tarkastelemaan soivaa ja nuotinnettua musiikkia monipuolisesti eri näkökulmista, ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja lainalaisuuksia sekä ohjata oppilasta hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan muusikkoutensa kehittämisessä. Säveltämisen ja improvisoinnin opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoitua ja itse sovitettuja osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia sekä rohkaista oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja työvälineitä. Lukukausittain yhdessä opettajan kanssa asetettuja tavoitteita seurataan arviointimatriisin avulla. Oppilas saa lukuvuoden aikana säännöllisesti suullista palautetta sekä lukuvuoden päätteeksi oman kappaleensa vuoden aikana täytetystä arviointimatriisista, johon sisältyy myös itsearviointia. Oppimäärän yksilöllistäminen toimii vuorovaikutteisen arvioinnin myötä. 8

9 Arvioinnin tukena käytetään instrumenttikohtaisia taitotauluja. Lukukausittaisten tavoitteiden asettamisen ja seurannan lisäksi oppilaalla on mahdollisuus tehdä tasosuorituksia, jossa edistymistä arvioi kahdesta ulkopuolisesta opettajasta koostuva lautakunta. Tasosuoritukset ovat vapaaehtoisia. Tasosuoritukset toteutetaan pääosin konserttimuotoisina. Tasosuoritusten arvioinnissa hyödynnetään Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ja Pop & Jazz Konservatorion ohjelmistoluetteloja ja tasosuoritusvaatimuksia. Näiden lisäksi oppilas osallistuu itselleen mieluisan, tyylilajiltaan vapaan ohjelmiston valintaan. Yleisen ja laajan oppimäärän teemaopintojen ja syventävien opintojen opetustarjonta voi olla yhteisesti toteutettu. Opetustarjontaan kuuluu vaihtelevasti erilaisia valinnaisia kursseja: esiintymisvalmennusta, kehonhuoltoa, musiikkiteatteria, säestyssoitinkursseja, musiikkiteknologiaa sekä opintokokonaisuuksiin sopivia ja niitä tukevia oppilaiden toivomia valinnaiskursseja. 9

10 6 TODISTUSTEN SISÄLTÖ Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen sisältö: koulutuksen järjestäjän nimi oppilaitoksen nimi taiteenala oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen sisältö: todistuksen nimi koulutuksen järjestäjän nimi oppilaitoksen nimi 10

11 taiteenala oppilaan nimi ja henkilötunnus opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista rehtorin allekirjoitus oppilaitoksen leima jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä 14 jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti 7 YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Musiikkiopisto Musike tekee yhteistyötä oppilasperheiden, Vantaan kaupungin, muiden taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten sekä alueen koulujen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö oppilasperheiden kanssa tukee yhteisöllisyyttä ja on sen vuoksi tärkeää toiminnan perusarvojen toteuttamisessa. Yhteistyötä tehdään kansainvälisen suzuki-verkoston kanssa kutsumalla vierailevia opettajia oppilaitokseen sekä osallistumalla vuosittaisiin tapahtumiin. Oppilaiden perheet ovat oppilaitoksen aktiivisen tiedotuksen parissa ja palautetta opetuksen laadusta, suunnitellusta opetustarjonnasta ja toiminnasta kysytään vuosittain. Huoltajat osallistuvat lapsen musiikkiopintojen suunnitteluun yhdessä lapsen ja opettajan kanssa. 11

12 Musiikkiopisto Musike on sitoutumaton yhdistys joka tekee yhteistyötä kulttuurisesta tai etnisestä taustasta, sukupuolesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. 8 TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN Musiikkiopisto Musiken toimintaa kehitetään jatkuvasti. Itsearviointia ja vertaisarviointia tehdään vuosittain oppilasperheiltä pyydettyjen palautteiden tueksi. Opetustiloja ja opetusvälineitä huolletaan ja opettajien ammattitaitoa kehitetään säännöllisesti. 12

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1 Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma 13.6.2018 Liite 1 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET TAVOITEALUEITTAIN EKAT SÄVELET myönteisten tunnekokemusten saaminen

Lisätiedot

Opsista! Opetussuunnitelman uudistus VMO:ssa. Anna Villberg. MuM, Musiikkipedagogi AMK. Laulun lehtori, Vantaan musiikkiopisto 13.3.

Opsista! Opetussuunnitelman uudistus VMO:ssa. Anna Villberg. MuM, Musiikkipedagogi AMK. Laulun lehtori, Vantaan musiikkiopisto 13.3. Opsista! Opetussuunnitelman uudistus VMO:ssa Anna Villberg MuM, Musiikkipedagogi AMK Laulun lehtori, Vantaan musiikkiopisto 13.3.2018 Muutoksen asettaa opetushallitus Vantaan musiikkiopisto on taiteen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2018- Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998 Asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017, Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Nimi: n opetussuunnitelma Kunta: Parkano Koulu: Hyväksymispäivämäärä: 14.06.2018 1 Sisällysluettelo 1....

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA perustuu opetushallituksen vahvistamaan määräykseen OPH taiteen

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA perustuu opetushallituksen vahvistamaan määräykseen OPH taiteen OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2018 1 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA perustuu opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamaan määräykseen OPH-2068-2017 taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2018 TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 12.06.2018 TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Turun seudun musiikkiopisto on Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98)

Hyväksytty (hyvinvointilautakunta 98) Hyväksytty 6.6.2018 (hyvinvointilautakunta 98) TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ Muhoksen Musiikkikoulu perustettiin 1986 ja se toimi Muhoksen kunnan ylläpitämänä.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. Eija Kauppinen Taiteen perusopetuksen koulutuspäivä Sulva

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. Eija Kauppinen Taiteen perusopetuksen koulutuspäivä Sulva Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet Eija Kauppinen Taiteen perusopetuksen koulutuspäivä Sulva 16.8.2017 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetuksen

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

ILMAJOEN TANSSIKOULU

ILMAJOEN TANSSIKOULU ILMAJOEN TANSSIKOULU Ilmajoen tanssikoulu Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma, Tanssi 2018 1 SISÄLTÖ 1. Ilmajoen tanssikoulun toiminta, tehtävät ja arvot 2. Opetuksen tavoite, oppimisympäristö

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet. Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto

Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet. Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen uudet OPS-perusteet Eija Kauppinen SUOMEN MUSIIKKIOPPILAITOSTEN LIITON KEVÄTPÄIVÄT Lapuan musiikkiopisto 5. - 7.4.2017 Opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö Perusteiden uudistamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2019 Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä Laadittu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan (OPH

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Mainingin koulun musiikkipainotuksen opetussuunnitelman pohjana on musiikin yleisopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Musiikkikoulu Ilonen Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Toiminta-ajatus... 3 Arvoperusta... 3 Oppimiskäsitys... 4 Oppimisympäristö... 4 Työtavat... 5 Toimintakulttuuri... 5 Yleiset tavoitteet... 6 Yhteisten

Lisätiedot

Meri-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma. Voimassa alkaen

Meri-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma. Voimassa alkaen Meri-Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2018 alkaen Opetussuunnitelmajärjestelmä Taiteen perusopetuksen ohjausjärjestelmän osia ovat Laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2018

OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2018 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2018 Johtokunta 26.9.2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2 1.1. Musiikkikoulutuksen perustehtävä ja tavoitteet 2 1.2. Arvot ja oppimiskäsitys 2 1.3. Oppimisympäristö

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

Jämsänjokilaakson Musiikkiopiston. Opetussuunnitelma

Jämsänjokilaakson Musiikkiopiston. Opetussuunnitelma Jämsänjokilaakson Musiikkiopiston Opetussuunnitelma 2018 Jämsän sivistyslautakunta 20.6.2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 TOIMINTA-AJATUS... 1 1.2 OPPILAAKSI OTTAMINEN... 1 1.3 ARVOT... 2 1.4 OPPIMISKÄSITYS...

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, musiikki

Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, musiikki Hyvinvointilautakunta 14.6.2018 35 LIITE NRO 1 Puumalan kansalaisopisto Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma 2018 Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, musiikki 1 Sisällys 1 Yleistä 2 1.1 Musiikin

Lisätiedot

Keski Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus/musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt opetussuunnitelman 23.5.

Keski Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus/musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt opetussuunnitelman 23.5. Keski Helsingin musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän OPETUSSUUNNITELMA Keski Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus/musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Viitasaaren alueen musiikkiopiston opetussuunnitelma

Viitasaaren alueen musiikkiopiston opetussuunnitelma Viitasaaren alueen musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2018 Nimi Kunta Koulu Viitasaaren alueen musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.8.2018 Viitasaari Hyväksymispäivämäärä 15.5.2018 Viitasaaren alueen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tavoitteet... 7 Keskeiset sisällöt ja opintokokonaisuudet Musiikin teemaopinnot... 7

SISÄLLYSLUETTELO. Tavoitteet... 7 Keskeiset sisällöt ja opintokokonaisuudet Musiikin teemaopinnot... 7 MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Musiikin perusopetuksen yleiset tavoitteet... 2 2.1 Musiikin perusopetuksen tehtävä... 2 2.2

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

12. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. TOIMINTA-AJATUS. 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen

12. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1. TOIMINTA-AJATUS. 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen 1. TOIMINTA-AJATUS 1.1 Toiminta-alue ja ylläpitäjä 1.2 Tehtävät ja tavoitteet 1.3 Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. ARVOT JA OPPIMISKÄSITYS 2.1. Oppilaitoksen arvot 2.2. Oppimiskäsitys 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT

Lisätiedot

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetus musiikin yleinen oppima a ra

Tampereen Suzukikoulu. Opetussuunnitelma. Taiteen perusopetus musiikin yleinen oppima a ra Tampereen Suzukikoulu Opetussuunnitelma Taiteen perusopetus musiikin yleinen oppima a ra 2 Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ARVOT, OPPIMISKÄSITYS JA TYÖTAVAT... 5 2.1 Arvot... 5 1.2 Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

Paimion opisto / musiikkiopisto

Paimion opisto / musiikkiopisto 1 Paimion opisto / musiikkiopisto OPETUSSUUNNITELMA 22.5.2019 alkaen 1. Opetussuunnitelma 3 2. Toiminta-ajatus 3 2.1. Taiteen perusopetuksen tehtävä 3 2.2. Arvoperusta 4 2.3. Oppimiskäsitys 5 3. Opetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Töölön musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Töölön musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma Töölön musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma Nimi Kunta Hyväksymispäivämäärä Töölön musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma Helsinki SISÄLTÖ 1. Töölön musiikkiopiston toiminta-ajatus.........................

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE

MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE 1 MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMA Muskari TIIVISTELMÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Lukuvuosi 2014 2015 1.8.2018 2 SISÄLTÖ Johdanto... 3 Oppilaitoksen esittely, toiminta-ajatus, arvot ja toimintakulttuuri... 3

Lisätiedot

MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO

MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO MERI-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 1.1.2018 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA "Musiikilla on mitä tärkein tehtävä kasvatuksessa, koska rytmi ja harmonia tunkeutuvat syvälle sieluun, vaikuttavat

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Sisällys 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus, arvot ja toimintakulttuuri... 1 2 Musiikkiopiston opintojen eteneminen... 2 3 Musiikkiopiston opintojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2019 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA perustuu opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamaan määräykseen OPH-2068-2017 taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin yleinen oppimäärä SISÄLLYS 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

Alajärven musiikkiopiston opetussuunnitelma

Alajärven musiikkiopiston opetussuunnitelma Toiminta-ajatus Johtokunnan 8.6.2018 hyväksymä Alajärven musiikkiopiston opetussuunnitelma Alajärven musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta toiminta-alueellaan,

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

OPETUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta OPETUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 19.6.2018 1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus Vakka-Suomen musiikkiopisto on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Pohjois-Kymen musiikkiopisto Opetussuunnitelma lyhyesti Sisällys 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus, arvot ja toimintakulttuuri... 1 2 Musiikkiopiston opintojen eteneminen... 2 3 Musiikkiopiston opintojen

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA................................. 1 1.1. Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet..... 2 1.2. Opetussuunnitelman laatiminen.......................... 2 1.3.

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN Liite OPETUSSUUNNITELMA avustushakemukseen ALKAEN

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN Liite OPETUSSUUNNITELMA avustushakemukseen ALKAEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN Liite OPETUSSUUNNITELMA avustushakemukseen 1.8.2018 ALKAEN Hakija: Pohjois-Espoon musiikkiyhdistys ry/ Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estrada ESTRADA

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Versio

POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Versio 1 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Versio 4.4.2018 Sisällys Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat... 2 Arvot... 2 Oppimiskäsitys...

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Helsingin NMKY:n musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Helsingin NMKY:n musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma Helsingin NMKY:n musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma Nimi Kunta Hyväksymispäivämäärä Helsingin NMKY:n musiikkiopiston laajan oppimäärän opetussuunnitelma Helsinki SISÄLTÖ 1. Oppilaitoksen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta.

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. 1 Oppilaitoksen toiminta-ajatus Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta. Musiikkiopiston ensisijainen

Lisätiedot

Töölön musiikkiopiston yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Töölön musiikkiopiston yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Töölön musiikkiopiston yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Nimi Kunta Hyväksymispäivämäärä Töölön musiikkiopiston yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Helsinki SISÄLTÖ 1. Töölön musiikkiopiston toiminta-ajatus.........................

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma KIVALO-OPISTO Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 1 OPETUSSUUNITELMA 1 Kivalo-opiston toiminta-ajatus 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Sisällys Musiikin laaja oppimäärä pähkinänkuoressa... 3

Sisällys Musiikin laaja oppimäärä pähkinänkuoressa... 3 PÄHKINÄNKUORESSA 1 Sisällys Musiikin laaja oppimäärä pähkinänkuoressa... 3 Opetuksen yleiset tavoitteet... 3 Opintojen rakenne... 4 Perusopinnot... 5 Tavoitealueet ja keskeiset sisällöt... 5 OK1 ja OK2

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 1 Taiteen perusopetus on merkittävä osa vantaalaista, laadukasta lasten ja nuorten kulttuuria. Tavoitteellisella, tasolta toiselle etenevällä taiteen harrastamisella

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTOYHDISTYS RY TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS 2002 SISÄLLYSLUETTELO OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 3 OPPIMISKÄSITYS

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kalliomaan koulu. Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet

Kalliomaan koulu. Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet Kalliomaan koulu Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet 2018-2019 Sisällys 1. Valinnaisten opintojen tehtävä... 3 2. Seitsemännen luokan jälkeen valittava taito- ja taideaine ja sen arviointi... 3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

6.16 Musiikki. Opetuksen tavoitteet

6.16 Musiikki. Opetuksen tavoitteet 6.16 Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2018 TAITEEN PERUSOPETUS YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2018 TAITEEN PERUSOPETUS YLEINEN OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA 2018 TAITEEN PERUSOPETUS YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Jamkicks Oy Musiikkikoulut Demo ja Jamkids Musiikkikoulut Demo ja Jamkids Postiosoite: Saukonpaadenranta 4 G 00180 Helsinki Rehtori Kati Nieminen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit Eija Kauppinen Opetushallitus 16.4.2018 Mikä arviointikriteeri on ja mihin sitä käytetään? Arviointikriteeri määrittelee osaamisen (tietojen ja taitojen) tason.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ RAUMAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ RAUMAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ RAUMAN MUSIIKKIOPISTO Sivistysvaliokunta 20.6.2018 SISÄLLYS 1 RAUMAN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS 2 RAUMAN MUSIIKKIOPISTON ARVOT, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2018 TAITEEN PERUSOPETUKSEN M USII KI N OPETUSSUUNNITELMA 2018 YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmän ja opetussuunnitelman perusteet 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2018 Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Laadittu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan (OPH

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009 OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Musiikkikoulu Tauko Oy (Rytmimusiikkiopisto Tauko) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty kevät 2009

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet 1.2 Opetussuunnitelman laatiminen 2 TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN

Lisätiedot

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 2018

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 2018 MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 2018 VAHVISTETTU LAHDEN KONSERVATORIO OY:N HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 5.6.2018 2 Sisällys 1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Karkkilan Musiikkikoulu

Opetussuunnitelma. Karkkilan Musiikkikoulu Opetussuunnitelma Karkkilan Musiikkikoulu 1 Karkkilan Musiikkikoulu Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Toiminta-ajatus...3 Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, toimintakulttuuri ja työtavat... 4 Opetuksen

Lisätiedot

RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA

RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA OPETUSSUUNNITELMA 2018 2 Sisällysluettelo Rauman käsityökoulu Taitava Toiminta-ajatus. 4 Arvot.... 4 Oppimiskäsitys.. 5 Oppimisympäristö ja työtavat. 5 Toimintakulttuuri.....

Lisätiedot

RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA

RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA OPETUSSUUNNITELMA 2018 2 Sisällysluettelo Rauman käsityökoulu Taitava Toiminta-ajatus. 4 Arvot.... 4 Oppimiskäsitys.. 5 Oppimisympäristö ja työtavat. 5 Toimintakulttuuri.....

Lisätiedot