Auktorisointisäännöt 1 (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auktorisointisäännöt 1 (9)"

Transkriptio

1 Auktorisointisäännöt 1 (9) HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTI Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisointisäännöt annetaan tiedoksi työntekijälle ja käyttäjäyritykselle. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvovat sekä toimintatapaneuvosto että auktorisointilautakunta. Auktorisoidulla henkilöstöpalveluyrityksellä tarkoitetaan työnantajaliittoon järjestäytynyttä henkilöstöä vuokraavaa yritystä, joka toimii vuokratyöntekijän työnantajana ja jolle on myönnetty auktorisointi. Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä. Käyttäjäyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka tilaa vuokratyövoimaa ja jonka tiloissa työ pääsääntöisesti tehdään. Vuokratyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka on tehnyt työsopimuksen auktorisoidun henkilöstöä vuokraavan yrityksen kanssa. Hän työskentelee käyttäjäyrityksessä tämän johdon ja valvonnan alla. Auktorisointi myönnetään, jos yritys täyttää auktorisoinnin edellytykset (luettavissa reilujavuokratoita.fi -sivuilta) ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jos auktorisoitu yritys myöhemmin toimii auktorisointisääntöjen vastaisesti, auktorisointilautakunta voi antaa varoituksen tai jopa ottaa yritykseltä myönnetyn auktorisoinnin kokonaan pois. Työntekijöitä ja käyttäjäyrityksiä kehotetaan antamaan palautetta henkilöstöpalveluyrityksen toiminnasta, jos toiminta ei ole reilua tai toiminnassa ilmenee jotain muuta huomautettavaa. Palautetta voi antaa - sivuilla. Auktorisoidut yritykset tunnistaa Reiluja Vuokratöitä tunnuksesta. REILUJA VUOKRATÖITÄ TYÖNTEKIJÄLLE Olemme vastuullisia työnantajia Me auktorisoidut yritykset toimimme vastuullisina vuokratyönantajina noudattaen aina työlainsäädäntöä ja kunkin alan työehtosopimusta. Työntekijä saa keskeiset työehdot kirjallisesti. Työsuhteen ehdot annetaan kirjallisesti tavallisesti työsopimuksella. Työntekijälle voidaan antaa työsuhteen ehdot usealla eri asiakirjalla tai sähköisesti Työsuhteen keskeisiä ehtoja ovat mm. palkka, työehtosopimus, pääasialliset työtehtävät, työnteon alkamisajankohta ja työntekopaikka, määräaikaisen työsopimuksen peruste ja päättymisajankohta, irtisanomisaika

2 2 (9) sekä säännöllinen työaika, Kaikki työsuhteen keskeiset ehdot on lueteltu työsopimuslain 2 luvun 4 pykälässä. Työntekijän kanssa ei tehdä ns. 0- tuntisopimusta työajasta, jos ei alun perin ole tarkoitus, että tunnit vaihtelevat viikoittain 0 ja esim. 37,5 tunnin välillä. Keikkatyösopimukset voivat syntyä myös sopimalla ennen yksittäisen työsuhteen syntymistä työsuhteen yleiset ehdot sisältävästä sopimuksesta ja erikseen tätä täydentävistä yksittäisistä lähinnä toimeksiantokohtaisista sopimuksista. Työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät joko henkilöstövuokrausalan oman työehtosopimuksen tai käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan, jolloin työsuhteen vähimmäisehdot ovat vastaavat kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Noudatettava työehtosopimus mainitaan työsopimuksessa tai siitä ilmoitetaan muutoin kirjallisesti työntekijälle. Työehtosopimus määrittää työsuhteen ehtojen, kuten palkan, vähimmäistason, eikä työntekijälle siten voida sopia tätä huonompia etuja. Työehtosopimuksissa on määräyksiä myös työajoista, lomista, arkipyhistä, sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta jne. Pääsääntöisesti noudatetaan asiakasta sitovaa työehtosopimusta, mukaan lukien paikalliset sopimukset. Jos kyse on kuitenkin toimisto-, taloushallinto- tai IT-tehtävistä, työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan. Jos taas kyse on kemian alan työntekijätehtävistä, noudatetaan työehtosopimusta vuokratyöstä kemian toimialoilla, ellei työsopimuksessa ole sovittu siitä, että työsuhteessa noudatetaan kemian alan yleisiä työehtosopimuksia (viitetyöehtosopimuksia). Asiakkaalta on syytä selvittää tarkkaan, mitä työehtosopimusta työntekijään sovelletaan. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, työnantajaliitto voi auttaa selvittämään asiaa. Jos käyttäjäyritys ei ole velvollinen noudattamaan mitään työehtosopimusta, eikä kyse ole toimisto-, taloushallinto- tai IT-tehtävistä, vuokratyöntekijään noudatetaan asiakasyrityksen palkkaus-, työaika- ja lomakäytäntöä. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexin internet-sivuilta Paikalliset sopimukset tulee pyytää asiakasyritykseltä. Arvioimme, onko määräaikaiselle työsopimukselle lain mukaiset perusteet. Määräaikaisen työsopimuksen saa tehdä työnantajan aloitteesta silloin, kun siihen on työsopimuslaissa tarkoitettu perusteltu syy. Vuokratyössä määräaikaisen työsopimuksen perustana on yleensä käyttäjäyrityksen määräaikainen tilaus, jossa sovitaan tietystä työstä tai työkokonaisuudesta. Vuokratyössä käyttäjäyrityksen määräaikainen tilaus ei kuitenkaan pelkästään riitä määräaikaisen työsopimuksen perusteeksi. Työnantajan on lisäksi aina

3 3 (9) työsopimusta tehtäessä arvioitava, onko sillä pysyvää työvoiman tarvetta työntekijän työsopimusta vastaavissa tehtävissä. Arvioon vaikuttaa mm. se, onko työnantaja käytännössä solminut toistuvia perättäisiä työsuhteita työntekijän kanssa siten, että työsuhteiden välillä ei ole olennaisia katkoja. Tällaisten työsuhteiden perusteella voidaan joissakin tilanteissa tehdä päätelmä siitä, että työnantajalla olisi pysyvä työvoiman tarve. Tällöin työnantajalla ei olisi oikeutta tehdä määräaikaista työsuhdetta työnantajan aloitteesta. Määräaikaisen työsopimuksen tekemistä ei ole rajoitettu työsopimuslaissa silloin, kun aloite määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen on tullut työntekijältä. Aloite pitää aidosti tulla työntekijältä itseltään, muuten riskinä on, että työsuhde tulkitaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiseen työsopimukseen tulee merkitä päättymispäivä tai sen arvio. (Työsopimuksen päättymisestä ei voida sopia avoimesti työsopimus päättyy, kun käyttäjäyrityksen tilaus päättyy.) Sitoudumme noudattamaan yhdenmukaisia periaatteita, jotta työsuhteen pituuteen liittyvät etuudet, kuten oikeus sairausajan palkkaan tai vuosilomaan, säilyvät silloin, kun työntekijällä on useita määräaikaisia työsuhteita peräkkäin ja kun työsuhteiden väliin jää vain lyhyt tauko. Jos työntekijän ja auktorisoidun yrityksen välillä on tehty useita peräkkäisiä, vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos o - Alle neljä kuukautta kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 3 kalenteripäivän tauko. o - Yli neljän kuukauden, mutta alle vuoden määräaikaisen työsuhteen o jälkeen on enintään 7 kalenteripäivän tauko. - Vuoden tai yli vuoden kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 10 kalenteripäivän tauko. Jos keikkaa tekevä työntekijä on tehnyt työtä työsuhteen yleisillä ehdoilla (ns. keikkatyösopimus), työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos o -työntekijä työskentelee siten, että keikkojen väliin jää enintään 6 kalenteripäivän tauko. Yhdenjaksoisuus ei katkea myöskään silloin, kun työntekijällä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen määräaikaisten työsuhteiden välillä (mm. vuosilomalain mukaista vuosilomaa, vapaata tai sairauslomaa). Työsuhteen pituudella saattaa olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko määräaikaisella työntekijällä oikeus saada jokin työsuhteen etuus. Esimerkiksi vuosilomaetuudet sekä palkallisen sairausjakson pituus ja sairausajan palkan suuruus ovat tällaisia etuuksia. Työsopimuslain säännöksellä (1 luvun 5 ) on tarkoitus parantaa työntekijöiden asemaa silloin, kun hänellä on useita määräaikaisia työsuhteita saman työnantajan kanssa ja kun työsuhteiden välillä ei ole pidempiä katkoja.

4 4 (9) Työsopimuslain mukaan "jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena." Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, kuinka pitkä tällainen lyhytaikainen keskeytys on. Tilanteen selventämiseksi auktorisoidut yritykset noudattavat vähintään seuraavia määräaikoja ja periaatteita: Jos työntekijän ja auktorisoidun yrityksen välillä on tehty useita peräkkäisiä, vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos - Alle neljä kuukautta kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 3 kalenteripäivän tauko. - Yli neljän kuukauden, mutta alle vuoden määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 7 kalenteripäivän tauko. - Vuoden tai yli vuoden kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 10 kalenteripäivän tauko. Jos keikkaa tekevä työntekijä on tehnyt työtä työsuhteen yleisillä ehdoilla (ns. keikkatyösopimus), työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos -työntekijä työskentelee siten, että keikkojen väliin jää enintään 6 kalenteripäivän tauko. VLL 8 koskee vuosilomaa vastaavan ajan pituisen vapaan pitämistä työntekijän ilmoituksesta silloin, kun työntekijä tekee peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita. Yhdenjaksoisuus ei katkea silloin, kun yhdenjaksoisesti peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita tekevä työntekijä ja työnantaja sopivat etukäteen VLL 8 :n mukaisesta vapaasta. Yhdenjaksoisuus ei katkea myöskään silloin, kun työntekijä pitää VLL 8 :n mukaista vapaata tai muuta vuosilomaa vastaavaa vapaata määräaikaisten työsuhteiden välillä. Vuosilomaa vastaavalla vapaalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että työntekijälle on maksettu määräaikaisen työsuhteen päätyttyä vuosilomakorvaus. Jos hän ennen seuraavan työsuhteen alkamista (saman työnantajan palveluksessa) pitää maksettua vuosilomakorvausta vastaavan ajan vapaata, yhdenjaksoisuus ei katkea, vaikka tauko olisi pidempi kuin mitä edellä on todettu. Työntekijän kanssa toistuvia määräaikaisia työsopimuksia tehtäessä edellä mainituilla kalenterijaksoilla keinottelu ei ole sallittua. Keinottelulla tarkoitetaan sitä, että uuden työsopimuksen tekemistä venytetään keinotekoisesti aina siten, että yhdenjaksoisuus ehtii juuri katketa. Hoidamme vuokratyöntekijöiden työsuhdeasiat lainmukaisesti ja hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Sen varmistamiseksi auktorisoiduissa yrityksissä on aina vähintään yksi työsuhdeasioiden vastuuhenkilö, joka on käynyt auktorisointikoulutuksen ja läpäissyt siihen liittyvän testin.

5 5 (9) Kaikkiin työntekijöiden ja henkilöstöpalveluyritysten välisiin mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi ja työntekijää kohdellaan reilusti. Työntekijää kehotetaan antamaan palautetta työntekijän oikeuksien mahdollisista rikkomuksista -sivuilla. Noudatamme selkeitä pelisääntöjä Jos työntekijä antaa palautetta työnantajalle, työsuojelupiirille tms, työnantaja ei saa ryhtyä negatiivisiin vastatoimiin. Me auktorisoidut yritykset toimimme henkilöstövuokrausalalla noudatettavien selkeiden ja ymmärrettävien toimintatapojen ja pelisääntöjen mukaan. Välitämme työntekijöistämme Kunnioitamme työntekijöidemme yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa noudattamalla mm. Henkilöstöpalvelualan henkilötietojen käsittelyn käytännesääntöjä. Käytännesääntöjen tarkoitus on luoda toimialaa varten ohjeita henkilötietojen käsittelyyn sekä esittää tulkintoja ja suosituksia henkilötietolain säännösten soveltamisesta toimialalla. Lisäksi käytännesäännöt antavat toimialalle tietoa hyvästä ja oikeasta tietojen käsittelytavasta, jotta työntekijöiden ja -hakijoiden yksityisyyden suojaa koskevat oikeudet tulevat huomioiduiksi. Tutustu tarkemmin henkilötietojen käsittelyn käytännesääntöihin täällä Noudatamme ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinnissa Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjä. Pelisääntöjen tarkoituksena on parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa. Pelisäännöt mm. linjaavat, ettei ulkomaiselta työntekijältä peritä minkäänlaisia työnvälitysmaksuja ja että työpaikasta on oltava varmuus, ennen kuin ulkomainen työntekijä matkustaa Suomeen. Työsopimus tehdään kirjallisesti ja siinä mainitaan työsuhteen keskeiset ehdot. Lisäksi työntekijälle annetaan tietoa Suomessa elämisestä ja työskentelystä. Tutustu pelisääntöihin tarkemmin täällä Auktorisoidut yritykset noudattavat työpaikkailmoittelun osalta henkilöstöpalvelualan työpaikkailmoittelun ohjeita. Laadukkaaseen rekrytointiin kuuluu asiallinen työpaikkailmoittelu. Työpaikkailmoittelun ohjeet tähtäävät erityisesti siihen, että auktorisoidun yrityksen työpaikkailmoitus antaa oikean ja realistisen kuvan avoinna olevasta työpaikasta. Tutustu ohjeisiin tarkemmin täällä Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää. Auktorisoituina yrityksinä huolehdimme työntekijöidemme työsuojelusta yhdessä asiakasyrityksemme kanssa.

6 6 (9) Tarjoamme kaikille yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti työskennelleille työntekijöillemme lakisääteistä työterveyshuoltoa paremman työterveyshuollon. Henkilöstöpalveluyritys on velvollinen järjestämään lakisääteisen työterveyshuollon kaikille työntekijöilleen riippumatta työsuhteen kestosta ja siitä, ovatko työntekijät vuokrattuja vai oman toimiston henkilökuntaa. Auktorisoidut yritykset järjestävät lakisääteistä paremman työterveyshuollon kaikille yli puoli vuotta yhdenjaksoisesti työskennelleille työntekijöille. Työsuhteen yhdenjaksoisuus määräytyy näissä säännöissä määritellyn yhdenjaksoisuusperiaatteen mukaisesti. Lakisääteistä parempi työterveyshuolto voidaan järjestää esimerkiksi siten, että työntekijällä on oikeus tarvittaessa (mahdollisesti maksusitoumuksen saatuaan) käydä kunkin yrityksen työterveyshuoltosopimuksen mukaisesti työterveyshoitajan tai - lääkärin tai muun lääkärin vastaanotolla. Seuraamme säännöllisesti, vähintään joka toinen vuosi, työntekijöidemme työtyytyväisyyttä. Työtyytyväisyyttä koskeva kysely tulee dokumentoida. Mikäli kysely antaa aihetta, toimintaa tulee kehittää sen mukaisesti. Laadimme työsuojelun toimintaohjelman ja huolehdimme, että työntekijät valitsevat laissa edellytetyn työsuojeluvaltuutetun Turvaamme kaikkien työntekijöiden työturvallisuuden huolehtimalla asianmukaisesta perehdytyksestä ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Kehitämme ja ylläpidämme työntekijöidemme osaamista Huolehdimme työntekijöidemme kouluttamisesta ja ylläpidämme työntekijöidemme osaamista. Usein tämä tapahtuu yhdessä käyttäjäyrityksen kanssa. Tämä käy ilmi laatimastamme yhteistoimintalain mukaisesta henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Annamme työntekijöillemme riittävän perehdytyksen ja varmistamme, että asiakasyrityksemme perehdyttää työntekijämme varsinaiseen työhön. Työntekijöiden perehdytyksessä henkilöstöpalveluyrityksellä ja käyttäjäyrityksellä on jaettu vastuu. Auktorisoidut yritykset huolehtivat

7 7 (9) Kohtelemme työntekijöitämme yhdenvertaisesti työntekijän yleisestä perehdytyksestä ja opastuksesta vuokratyön tekemiseen ja varmistuvat siitä, että käyttäjäyritys perehdyttää työntekijän työhön ja työpaikan olosuhteisiin varsinaisella työpaikalla. Tästä on tärkeää sopia asiakassopimuksella. Kohtelemme työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Sitoudumme toimimaan monimuotoisesti huomioiden työntekijöidemme erilaiset kyvyt ja taustat, sekä edistämme ja tuemme erilaisten työntekijöidemme työllistymistä. Pyrimme varmistamaan, että työntekijöidemme työaika, palkka ja muut työehdot ovat määritelty samojen periaatteiden mukaisesti kuin käyttäjäyrityksen omien, vastaavaa työtä tekevien työntekijöiden ehdot. Työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun suhtaudutaan vakavasti. Auktorisoidut yritykset varmistavat, että vuokratyöntekijöiden työaika, palkka ja muut työehdot on määritelty samojen periaatteiden mukaisesti kuin käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden ehdot. Siten esimerkiksi käyttäjäyritysten kaikkien työntekijöiden työskennellessä 8 tuntia päivässä myös vuokratyöntekijät työskentelevät 8 tuntia päivässä (eikä esimerkiksi 7,5 h), ellei kyse ole selvästi osa-aikaisesti työstä. Jos asiakas noudattaa yhdenmukaista työvaatetusta työpaikalla, tulee huolehtia, että vuokratyöntekijöillekin hankitaan vastaava työvaatetus. Vuokratyöntekijöitä ei muutoinkaan tarpeettomasti erotella muista työntekijäryhmistä työpaikoilla. Mikäli mahdollista, vuokratyöntekijöille järjestetään samat edut kuin muillekin työntekijöille, esimerkiksi lounasetu. Kunnioitamme työntekijöidemme järjestäytymisvapautta Suhtaudumme myönteisesti työntekijöidemme järjestäytymiseen ammattiliittoihin. Perimme ammattiyhdistysjäsenmaksun työntekijältä työehtosopimuksen niin edellyttäessä. Auktorisoidut yritykset eivät koskaan peri työntekijältä maksua henkilöstövuokrauksesta tai rekrytoinnista. Jos työntekijä siirtyy käyttäjäyrityksen palvelukseen tietyn ajan sisällä vuokraustoimeksiannosta ja tästä on sovittu maksettavaksi rekrytointipalkkio, työntekijä saa tiedon siitä työsopimusta tehtäessä. Rekrytointipalkkion suuruus kuuluu liikesalaisuuden piiriin. Rekrytointipalkkiosta informoitaessa kerrotaan, että palkkiosta on sovittu, mutta suuruutta ei tarvitse kertoa. Työntekijälle kerrotaan, että rekrytointipalkkiota peritään sen vuoksi, että sillä katetaan kustannuksia, joita hänen etsimisestään ja rekrytointiprosessista on syntynyt.

8 8 (9) REILUJA VUOKRATÖITÄ KÄYTTÄJÄYRITYKSELLE Vastuullinen toiminta Henkilöstövuokrausalan auktorisoidut yritykset ovat aina ammattimaisia ja vastuullisia kumppaneita, jotka toimivat aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ne noudattavat hyvää liiketapaa asiakassuhteissaan ja täyttävät tunnollisesti tekemänsä sopimukset. Auktorisoidut yritykset kohtelevat työntekijöitään oikeudenmukaisesti hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Auktorisoidut yritykset noudattavat joko alan omaa työehtosopimusta tai käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta, jolloin vuokratyöntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot vastaavat käyttäjäyrityksen työntekijöiden työehtoja. Yritykset toimivat muutoinkin siten, ettei niiden toiminta millään tavoin vahingoita käyttäjäyrityksen mainetta. Ammattitaitoista palvelua Auktorisoidut yritykset rekrytoivat työntekijöitä ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti. Auktorisoidut yritykset ovat sitoutuneet välittämään käyttäjäyritysten vaatimaa ammattitaitoa vastaavia vuokratyöntekijöitä. Huolehdimme ja ylläpidämme työntekijöidemme ammattitaidosta laatimamme henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Jos asiakkaan tilauksessaan esittämiä vaatimuksia täyttävää henkilöä ei löydetä, asiakkaalle kerrotaan, millä tavalla ehdotettu työntekijä poikkeaa vaatimuksista. Jos asiakas hyväksyy henkilön, sopimus työnteon aloittamisesta voidaan tehdä. Selkeä sopimuskäytäntö Kaikkiin käyttäjäyritysten ja henkilöstöpalveluyritysten välisiin mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan välittömästi. Käyttäjäyritystä kehotetaan antamaan palautetta mahdollisesta auktorisointisääntöjen rikkomuksesta -sivuille. Asiakassopimukset tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti. Auktorisoidut yritykset noudattavat asiakassopimuksissaan Henkilöstövuokrauksen yleisiä sopimusehtoja tai niistä ilmeneviä periaatteita. Luottamuksellinen yhteistyö Auktorisoidut yritykset toimivat asiakassuhteissaan luottamuksellisesti ja huolehtivat liikesalaisuuksien säilymisestä.

9 9 (9) Läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa Auktorisointia myönnettäessä tarkistetaan yrityksen viimeisin tilintarkastuskertomus ja ettei yrityksellä ole vero- tai eläkevakuutusmaksuvelkaa. Auktorisoidut yritykset ovat rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi -palveluun, jotta asiakas voi tarkistaa ajan tasalla oleva tiedon siitä, ettei yrityksellä ole vero- tai eläkevakuutusmaksuvelkaa. Auktorisoidut yritykset antavat työntekijöilleen kuvallisen henkilökortin, niissä tehtävissä, joissa sitä edellytetään. Henkilökortista käy ilmi mm. henkilön veronumero. Henkilökortin käytöllä halutaan varmistaa, ettei käytetä pimeää työvoimaa. Työmarkkinoiden pelisääntöjen kunnioittaminen Rakennusalan työntekijöiltä edellytetään kuvallista henkilökorttia. Henkilökortti voi olla myös sähköinen. Jos käyttäjäyritys haluaa rekrytoida vuokratyöntekijän, auktorisoitujen yritysten perimät rekrytointipalkkiot ovat kohtuullisia. Emme voi antaa ohjeistusta siitä, minkä suuruinen rekrytointipalkkio on kohtuullinen. Selvää on, että palkkio ei saa muodostua niin suureksi, että se estää työntekijää työllistymästä käyttäjäyritykseen. Auktorisoidut yritykset eivät vuokraa laillisen työtaistelun kohteena olevaan yritykseen uusia työntekijöitä. Työtaistelutilanteessa jo ennestään asiakkaalle työskennelleet vuokratyöntekijät voivat jatkaa tehtävissään lakon ajan. Vuokratyöntekijöiden määrää lakon alaisissa työtehtävissä ei tule kasvattaa.

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry

JOHDANTO. Helsingissä, tammikuussa 2015. Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Tietoalan toimihenkilöt ry JOHDANTO Ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja komennukset ovat yleistyneet viime vuosina tietoalalla merkittävästi. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa ei ole huomioitu ulkomaan matkatyötä.

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9.

Opas löytyy työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kotisivuilta sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kotisivulta. Helsingissä 1.9. Työmarkkina-avain Työmarkkina-avain ISBN 951-9148-93-0 Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy/Aija Honkanen Kirjapaino: Erweko Painotuote Oy Copyright: Leena Seretin Saatteeksi

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely

Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely Henkilöstöpalveluyrityksissä työskentely 23.10.2014 HPL Mikä on HPL? Edustamme vajaata 300 jäsenyritystä, jotka tarjoavat mm. henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, henkilöarviointi- ja uudelleensijoittumispalveluita

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot