Ammatillinen osaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillinen osaaminen"

Transkriptio

1 Pirjo Väyrynen, Anu Räisänen ja Paula Kilpeläinen Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Koulutuksen seurantaraportit 2013:8

2 Koulutuksen seurantaraportit 2013:8 Pirjo Väyrynen, Anu Räisänen ja Paula Kilpeläinen Ammatillinen osaaminen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa

3 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2013:8 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Ritva Saurio.oph. julkaisut uvenes rint Suo en liopistopaino O

4 JOHDANTO TIIVISTELMÄ...5 SAMMANDRAG...8 ABSTRACT JOHDANTO OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA ARVIOINTIPROSESSI JA -MENETELMÄT rviointiasetel a ja arviointik s kset Arviointitiedon koonti Koulutuksen järjestäjien osallistu inen ja aineistojen laajuus Tulosten anal sointi ja raportointi ARVIOINNIN LUOTETTAVUUS OPPIMISTULOKSET A attiosaa isen nä tt jen äärä vuosina A attiosaa isen nä tt jen arvosanat Koulutuksen järjestäjien väliset erot a attiosaa isen nä tt jen arvosanoissa Arvosanat sukupuolen, opetuskielen ja koulutuksen järjestäjän sijainnin ukaan A attiosaa isen nä tt jen toteutta is- ja arviointitavat AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SISÄLTÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMAT

5 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA OPPIMIS- TULOSTEN LAATU KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ITSENSÄ ARVIOIMANA Kokonaisarviointi astaavuus a attiosaa isen nä tt jen laatuvaati uksiin Arviointi tee oittain ARVIOIVAT JOHTOPÄÄTÖKSET KEHITTÄMISEHDOTUKSET...82 LÄHTEET...84 LIITTEET...85 Liite 1. Itsearviointilo ake Liite 2. Nä tt suunnitel an arviointilo ake Liite 3. Suoritetut nä t t tutkinnon osittain eri lukuvuosina Liite 4. A attiosaa isen nä tt jen arvosanojen keskiarvo, oodi ja keskihajonta arviointikohteittain tutkinnon eri osissa Liite 5. A attiosaa isen nä t n suorituspaikat tutkinnon osittain Liite 6. A attiosaa isen nä t n arviointiin osallistuneet Liite 7. A attiosaa isen nä t n arvosanasta päättäneet tutkinnon osittain

6 TIIVISTELMÄ ä r nen,., Räisänen, A. Kilpeläinen, A atillinen osaa inen sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkinnossa. Koulutuksen seurantaraportit elsinki: Opetushallitus. ISBN (nid.) ISBN (pdf) Arviointi kohdistuu a atilliseen osaa iseen sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkinnossa. Arviointiaineisto on koottu a attiosaa isen nä t istä ja niiden järjestä istä kuvaavista tä dentävistä aineistoista. Tulokset kuvaavat a attiosaa isen nä tt jen arvosanoja sekä nä tt jen järjestä iseen liitt vää toi intaa. Arviointi kohdistui kaikkiin vuonna 2009 perustutkinnon a atillisena koulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin k seistä koulutusta järjestäviin ksik ihin. Arviointiaineistoa koottiin koko koulutuksen ajan aina kevätlukukauden 2012 loppuun saakka. Arvosanoja ja a attiosaa isen nä tt jen järjestä istä kuvaavia äärällisiä tietoja tä dennettiin koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla ja arviointikä nneillä. Lisäksi anal soitiin a attiosaa isen nä tt jen toi ieli en h väks ät nä tt suunnitel at ja nä tt jen kuvaukset. Arvioinnin suunnittelusta ja arvioinnista vastasi arviointir h ä, johon kuuluivat opetusneuvokset Anu Räisänen ja irjo ä r nen sekä erikoissuunnitteluja aula Kilpeläinen. Alan opettajien asiantunte usta h d nnettiin aineiston anal soinnissa, arviointikä nneillä ja tulosten anal soinnissa. Arviointir h ä kutsui s koulutuksen järjestäjät se inaariin, jossa he olisivat voineet anal soida tuloksia hdessä arviointir h än ja t elä än asiantuntijoiden kanssa. Se inaari peruutettiin vähäisen osallistuja äärän vuoksi. A atillisen koulutuksen oppi istulosten arviointi on luonteeltaan kehittävää, ja siinä korostetaan koulutuksen järjestäjien aktiivista osallistu ista ja arvioinnin vuorovaikutteisuutta. Aineisto koottiin oppilaitosten toi innasta il an kansallisesti htenäisiä testejä. Kehittävää luonnetta kuvaavat s koulutuksen järjestäjien teke ä itsearviointi sekä koulutuksen järjestäjille toi itetut palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata o ia tuloksiaan kansallisiin tuloksiin. Arviointikä ntikohteena olevat järjestäjät saivat lisäksi kä ntiin liitt vän palauteraportin. Oppi istulosten arviointi perustui a attiosaa isen nä tt ihin, ja siten se kohdistui a atilliseen osaa iseen. Arvioinnin perusteena ovat tutkintojen perusteissa koulutukselle asetetut osaa isvaati ukset ja arviointikriteerit. Tutkintojen perusteet toi ivat siten keskeisenä arvioinnin läht kohtana. 5

7 Arviointiaineisto koottiin kaikilta suo enkielisiltä (n 40) ja ruotsinkielisiltä (n 4) koulutuksen järjestäjiltä. Oppi istulosaineiston toi ittivat kaikki koulutuksen järjestäjät. Aineisto kattoi opiskelijaa ja a attiosaa isen nä tt ä Arviointi ei kohdistunut lainkaan erit isopiskelijoihin. Nä tt suunnitel ia aineistossa oli 35 (80 ) ja nä t n kuvauksia (86 ). Itsearviointiaineiston toi itti 41 (93 ) järjestäjää. Arviointikä ntejä tehtiin kol e. uolet opiskelijoista (50 ) saa h vän arvosanan ( 2) a attiosaa isen nä t istä. Kiitettävän (K3) arvosanan saa 41 prosenttia opiskelijoista. T d ttävien arvosanojen osuus on siten 9 prosenttia. Opiskelijat hallitsevat parhaiten elinikäisen oppi isen avaintaidot (45 kiitettäviä) ja heikoiten t n perustana olevan tiedon (64 t d ttäviä ja h viä arvosanoja hteensä). akollisista tutkinnon osista parhai at arvosanat on saatu sähk - ja ener iatekniikan tutkinnon osasta, jossa 46 prosenttia on kiitettäviä ja 48 prosenttia h viä arvosanoja. s uissa pakollisissa tutkinnon osissa sekä paikallisesti tarjottavissa tutkinnon osissa on vain vähän t d ttäviä arvosanoja. alinnaisista tutkinnon osista opiskelijat hallitsevat parhaiten prosessiauto aatio -tutkinnon osan (96 kiitettäviä ja h viä arvosanoja hteensä) ja lähes htä h vin (94 ) kiinteist jen auto aatio- ja tietojärjestel ät -tutkinnon osan. Koulutuksen järjestäjien väliset erot vaihtelivat eri tutkinnon osissa. Tulosten ukaan sähk - ja auto aatiotekniikan ala on h vin iesvaltainen nä t istä vain 5 prosenttia oli naisten suoritta ia. Arvosanojen väliset erot sukupuolen ukaan tarkasteltuna olivat pieniä. Opetuskielen ukaan 94 prosenttia nä t istä oli suo enkielisten opiskelijoiden teke iä. Suo enkielisten ja ruotsinkielisten opiskelijoiden arvosanat olivat sa aa tasoa lähes kaikilla osaa isalueilla. Koulutuksen järjestäjän sijainnin ukaan tarkasteltuna arvosanoissa il eni kuitenkin alueellisia eroja. Lapin läänin alueella saadut uita alueita korkea at arvosanat t prosessien hallinnasta ja elinikäisen oppi isen avaintaidoista voivat liitt ä nä tt pärist n ja s opiskelijar h ien kokoon. Sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkintoon liitt vät erit ispiirteet tulivat esiin s nä tt jen järjestä isessä. Lähes kaksi kol esta nä t stä järjestettiin oppilaitoksessa ja noin joka kol as t elä ässä. Alan t paikat ovat onesti erikoistuneita siten, että laaja-alaisia tutkinnon osia ei ole ahdollista nä ttää t ssäoppi- isen aikana. Toisaalta t paikoilla voi olla t turvallisuuteen ja opiskelijan ikään liitt viä rajoitteita. Oppilaitosnä t issä t elä än edustaja on arvioi assa elko harvoin, ikä heikentää t elä äläht istä opiskelijan osaa isen arviointia. Arvosanat olivat t paikkanä t issä oppilaitosnä tt jä pare at. eda o isilla ratkaisuilla ja resursseilla ei todettu olevan tilastollisesti erkitseviä hte ksiä oppi istuloksiin, joskin a attiosaa isen nä tt jen arvosanat ovat riippuvaisia arvioijista. Arviointi nosti siten esiin osaa isvaati usten ja arviointikriteereiden äärittä iseen sekä osaa isen tulkintaan liitt vät haasteet ja näihin 6

8 liitt vänä t paikkaohjaajien koulutustarpeet. A attiosaa isen nä tt jen vaativuus oli kahdessa kol esta nä t stä alle a attitaitovaati usten, ikä asettaa haasteita uulla tavoin tehd lle osaa isen arvioinnille sekä heikentää nä tt jen luotettavuutta a attiosaa isen arviointi enetel änä. roja tuli il i s nä tt suunnitel ien laadussa sekä a attiosaa isen nä tt jen toi ieli en toi- innassa. Arviointitulokset osoittavat, että koulutuksessa painotetaan t elä äläht is ttä, joskin siinä on s paljon kehitettävää Arvioinnin aikana korostuivat arvioinnin luotettavuuteen liitt vät näk kohdat. rit isesti arvosana-asteikon heikko erottelevuus nousi esiin. Tausta uuttujien, kuten prosessitekij iden, heikko hte s oppi istuloksiin kertonee osaltaan arvioinnin luotettavuuson el ista. Arviointi nosti esiin sekä koulutuksen järjestäjien että sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkintokoulutusta järjestävien ksik iden ja opetushallinnon kehittä isen tarpeita. 7

9 SAMMANDRAG ä r nen,., Räisänen, A. Kilpeläinen, rkesko petens i runde a en ino el- o h auto ationsteknik. tvärderin av inlärnin sresultat. Rapport elsin fors: t ildnin sst relsen. ISBN (nid.) ISBN (pdf) tvärderin en avser rkeskunskaperna i runde a en ino el- o h auto ationsteknik. aterialet är inhä tat fr n rkesprov so äter de studerandes ski kli het i praktiska ar etsupp ifter sa t ko pletterande aterial so eskriver or aniserin av rkesprov. Resultaten aseras p et i avla da rkesprov o h or aniserin av proven. tvärderin en avs studerande so inledde sin rundlä ande rkesut ildnin 2009 o h sa tli a enheter so anordnar denna ut ildnin. aterialet sa lades under hela ut ildnin en fra till slutet av v rter inen e kvantitativa data o et en o h or aniserin en av rkesproven ko pletterades ed självvärderin ar fr n ut ildnin sanordnarna o h utvärderin s es k. essuto anal serades rkesprovsplanerna o h - eskrivnin arna so de ansvari a instanserna hos ut ildnin sanordnarna odkänt. tvärderin en planerades o h eno f rdes av en ar ets rupp so estod av undervisnin sr den Anu Räisänen o h irjo ä r nen o h spe ialplanerare aula Kilpeläinen. Lärare ino rans hen o h ar etslivsrepresentanter hjälpte till vid anal sen av aterialet o h resultaten sa t vid utvärderin s es ken. essuto j d ar ets ruppen in ut ildnin sanordnarna till ett se inariu där de skulle ha kunnat anal sera resultaten tillsa ans ed ar ets ruppen o h ar etslivsrepresentanterna. Se inariet inhi erades p rund av f r f delta are. tvärderin en av inlärnin sresultaten i den rkesinriktade ut ildnin en är av utve klande karaktär. I sa and ed utvärderin en etonas vikten av vä elverkan o h aktivt delta ande hos ut ildnin sanordnare. aterialet inhä tades l pande fr n ut ildnin sanordnare utan enhetli a nationella prov. en utve klande karaktären fra hävs även av självvärderin en fr n ut ildnin sanordnarna sa t av feed a krapporter so del es ut ildnin sanordnarna s att dessa kan jä f ra sina prestationer ed nationella resultat. e ut ildnin sanordnare so var f re l f r utvärderin s es k k dessuto en feed a krapport o es ket. I denna rapport utvärderas inlärnin sresultaten utifr n rkesprov o h utvärderin en avser därf r ara rkesko petensen. t n spunkten är där ed sa a ko petens- o h utvärderin skriterier so är f reskrivna f r ut ildnin en i e a ens runderna. 8

10 tvärderin s aterialet insa lades fr n sa tli a nskspr ki a (n 40) o h svenskspr ki a (n 4) ut ildnin sanordnare. Alla ut ildnin sanordnare lä nade in aterial o inlärnin sresultat. aterialet o fattade studerande o h rkesprov. tvärderin en avs in a spe ialstuderande alls. idare in i k i aterialet 35 rkesprovsplaner (80 ) o h rkesprovs eskrivnin ar (86 ). Självvärderin ar lä nades in av 41 ut ildnin sanordnare (93 o h tre utvärderin s es k jordes. älften av studerandena (50 ) f r ott ( 2) et i rkesproven. Ber li t (B3) et f r 41 av studerandena. e n jakti a et en ut r s ledes 9. Bäst ehärskar studerandena n kelko petenser f r livsl n t lärande (45 er li a) o h sä st kunskaper so li er till rund f r ar etet (totalt 64 n jakti a o h oda et ). Bland de o li atoriska e a ensdelarna k studerandena äst et i e a ensdelen el- o h ener iteknik där 46 är er li a o h 48 oda et. ven i de vri a o li atoriska e a ensdelarna sa t i de e a ensdelar so er juds lokalt är andelen n jakti a et liten. Bland de val ara e a ensdelarna ehärskar studerandena e a ensdelen pro essauto ation äst (totalt 96 er li a o h oda et ) o h nästan lika ra (94 ) e a ensdelen auto ationso h datas ste i fasti heter. Skillnaderna ellan ut ildnin sanordnarna varierade eroende p e a ensdel. Resultaten visar att el- o h auto ationsteknik rans hen är ket ansdo inerad endast 5 av rkesproven avlades av kvinnor. Skillnaderna ellan de anli a o h de kvinnli a studerandenas et var s. n ransknin av undervisnin sspr ket visar att 94 av rkesproven avlades av nskspr ki a studerande. e nskspr ki a o h de svenskspr ki a studerandenas et l p sa a niv ino nästan alla ko petenso r den. et fanns do k re ionala skillnader i et en när en jä f relse jordes utifr n ut ildnin sanordnarnas eo ra ska lä e. Ino Lapplands län k studerandena h re et i hanterin av ar etspro esser o h n kelko petenser f r livsl n t lärande än i andra re ioner. l- o h auto ationsteknik rans hens särdra fra trädde vid or aniserin en av rkesproven. Nästan tv tredjedelar av rkesproven or aniserades vid läroanstalter o h un efär en tredjedel p ar etsplatser. et är vanli t att ar etsplatserna i rans hen har en s dan spe ialiserin att det inte är jli t att avlä a rkesprov i de o fattande e a ensdelarna under inlärnin en i ar etet. ar etsplatserna kan det nnas e ränsnin ar so hänf r si till ar etssäkerheten eller den studerandes lder. id de rkesprov so or aniserades vid läroanstalter var anska sällan en ar etslivsrepresentant närvarande, vilket f rsva ar ed nin en av studerandenas ko petens ur ar etslivsperspektiv. Studerandena k ättre et i rkesproven p ar etsplatser än i proven vid läroanstalter. 9

11 e peda o iska l snin arna o h resurserna konstaterades inte ha n ot statistiskt si ni kant sa and ed inlärnin sresultaten, en et en i rkesproven är eroende av et sättarna. tvärderin en visade s ledes att det nns ut anin ar när det äller fastställande av ko petenskraven o h ed nin skriterierna sa t tolknin av ko petensen o h i ankn tnin till detta ehov av ut ildnin f r ar- etsplatshandledarna särskilt i fr a o kriterie aserad ed nin. I tv tredjedelar av rkesproven var kravniv n lä re än ko petenskraven i ar etslivet, vilket är en ut anin ed tanke p ko petens ed nin ar so rs p annat sätt o h f rsä rar provens tillf rlitli het so etod f r ed nin av rkesko petensen. Skillnader i kvaliteten p rkesprovsplanerna o h i verksa heten vid de ansvari a instanserna hos ut ildnin sanordnarna fra ko o ks. Resultaten av utvärderin en visar att ar etslivsperspektivet es stor vikt i ut ildnin en, en där nns änd ket att utve kla. N ot so särskilt ko fra i utvärderin en var tillf rlitli heten i et sättnin en. Bet sskalan ans s vara illa differentierad. ven sa andet ellan ak rundsvaria ler, s so pro essfaktorer, o h inlärnin sresultat var sva t vilket eventuellt o ks t der p pro le ed tillf rlitli heten i ed nin en. tvärderin en visade utve klin s ehov hos de ut ildnin sanordnarna o h andra enheter so anordnar runde a ensut ildnin ino el- o h auto ationsteknik sa t i ut ildnin sf rvaltnin en. 10

12 ABSTRACT ä r nen,., Räisänen, A. Kilpeläinen, o ational o peten e in o ational uali ation in le tri al and Auto ation n ineerin. Report on assess ent of learnin out o es elsinki: innish National Board of du ation ISBN (nid.) ISBN (pdf) This assess ent fo uses on vo ational o peten e in the upper se ondar level o ational uali ation in le tri al and Auto ation n ineerin. Assess ent aterial as olle ted fro vo ational skills de onstrations and fro supple- entar aterial des ri in arran e ent of su h de onstrations. The results des ri e rades a arded for vo ational skills de onstrations and a tivities relatin to arran e ent of skills de onstrations. The assess ent fo used on students ho had started stud in to ards the vo ational uali ation in upper se ondar vo ational edu ation and trainin ( T) in 2009 and on all units providin su h T pro ra es. Assess ent aterial as olle ted over the entire duration of the pro ra es throu h to the end of the 2012 sprin ter. Infor ation on rades and uantitative data on arran e ent of vo ational skills de onstrations ere supple ented ith the self-assess ents of T providers and audit visits. In addition, the assess ent involved anal sin the vo ational skills de onstration plans and the des riptions of skills de onstrations approved the odies responsi le for de onstrations. The assess ent as planned and arried out an assess ent tea ade up of s. Anu Räisänen and s. irjo ä r nen, ounsellors of du ation, and s. aula Kilpeläinen, Senior Adviser. hen ondu tin audits and anal sin aterials and results, the assess ent tea dre on the e pertise of tea hers orkin in the eld. The tea also or anised a se inar to allo T providers to interpret assess ent results in o-operation ith the tea and e perts fro the orld of ork. The se inar as an elled due to an insuf ient nu er of parti ipants. Assess ent of learnin out o es in vo ational edu ation and trainin is develop ent-oriented nature, e phasisin T providers a tive involve ent and the intera tive nature of assess ent. aterials are olle ted fro the a tivities of the vo ational institutions ithout an unifor nation ide tests. This develop- ent-oriented nature is also re e ted in the feed a k reports su itted to T providers, hi h providers an use to o pare their o n results ith national results. The audited T providers also re eived a feed a k report on the audit. 11

13 Assess ent of learnin out o es as ased on vo ational skills de onstrations, thus fo usin on vo ational o peten e. The assess ent as ased on the riteria spe i ed for edu ation and trainin in the uali ation Re uire ents. In other ords, the uali ation Re uire ents fun tioned as a ke startin point for assess ent. Assess ent aterial as olle ted fro all innish-speakin (n 40) and S edish-speakin (n 4) T providers. All T providers su itted learnin out o es aterial. The data overed 2,094 students and 8,269 skills de onstrations. The assess ent did not involve an students ho re eive spe ial support (spe ial needs students). The aterial overed 35 skills de onstration plans (80 ) and 7,082 des riptions of skills de onstration (86 ). Self-assess ent aterials ere su itted 41 providers (93 ). The assess ent tea arried out three audits. alf the students (50 ) a hieved ood rades ( 2) for vo ational skills de- onstrations hile 41 of the students a hieved e ellent rades (K3). The proportion of satisfa tor rades as thus 9 per ent. All students perfor ed est in ke lifelon learnin skills (45 re eived e ellent rades) and poorest in ter s of kno led e that for s the asis of the ork (64 re eived satisfa tor or ood rades). ith respe t to o pulsor uali ation odules, students re eived est rades for ele tri al en ineerin and ener te hnolo, in hi h 46 re eived e ellent rades and 48 re eived ood rades. Other o pulsor odules and lo all offered odules also provided onl a s all proportion of satisfa tor rades. ith re ard to optional uali ation odules, students perfor ed est in pro ess auto ation (96 re eived e ellent or ood rades) and al ost e uall ell in propert auto ation and IT s ste s (94 re eived e ellent or ood rades). The differen es et een T providers varied fro one uali ation odule to another. The assess ent results indi ate that ele tri al and auto ation en ineerin is a ver ale-do inated industr onl 5 of the vo ational skills de onstrations ere perfor ed fe ale students. o ever, the ender differen e in rades as s all. hen anal sed tea hin lan ua e, 94 of the skills de onstrations ere perfor ed innish-speakin students. The rades of innishspeakin and S edish-speakin students ere at the sa e level in nearl all elds of o peten e. o ever, hen e a ined T provider lo ation, re ional differen es in rades ere dis overed. In the rovin e of Lapland, the rades a hieved in asterin the ork pro ess and ke lifelon learnin skills ere hi her than in other parts of inland. The spe ial hara teristi s relatin to the o ational uali ation in le tri al and Auto ation n ineerin e a e evident in arran e ent of skills de onstrations. Al ost t o-thirds of the de onstrations ere arran ed in edu ational institu- 12

14 tions and onl one-third at orkpla es. O upations in this eld are spe ialised to the e tent that it is not possi le to de onstrate one s skills in e tensive uali- ation odules durin the on-the-jo learnin period. urther ore, the orkpla e a appl restri tions ased on o upational safet rounds and the student s a e. Representatives of the orld of ork rarel attend skills de onstrations arran ed in o upational institutions. This eakens the opportunities for a orkpla e-oriented assess ent of the student s o peten ies. Students a hieved hi her rades for skills de onstrations arran ed at orkpla es than for those arran ed at edu ational institutions. No statisti all si ni ant onne tion as found et een peda o i al solutions and resour es on the one hand and learnin out o es on the other, althou h the rades a arded for vo ational skills de onstrations depended on the assessors. The assess ent thus hi hli hted hallen es in deter inin the riteria for edu ation and trainin and their assess ent, and in interpretin vo ational o peten ies. The assess ent also revealed trainin needs of orkpla e instru tors, in parti ular in perfor in riteria- ased assess ents. In t o-thirds of the vo ational skills de onstrations, the de onstration re uire ents did not eet the vo ational skills re uire ents. This poses hallen es for other assess ent ethods and eakens the relia ilit of skills de onstrations as a vo ational o peten e assess ent ethod. The assess ent also revealed differen es in the ualit of skills de onstration plans, as ell as in the operations of institutional odies responsi le for de onstrations. The results of the assess ent indi ate that T pro ra es e phasise a orkpla e-oriented approa h, althou h there is also plent of roo for i prove ent in this respe t. onsiderations relatin to the relia ilit of assess ent a e to the fore durin the ourse of assess ent. In parti ular, the poor differentiation apa it of the radin s ale e a e evident. To so e e tent, the eak link et een a k round varia les and learnin out o es a also e indi ative of pro le s ith the relia ilit of assess ent. The assess ent hi hli hted the develop ent needs of oth T providers and units providin upper se ondar T in le tri al and Auto ation n ineerin, on the one hand, and edu ational ad inistration, on the other. 13

15 14

16 1 JOHDANTO Tä ä raportti kertoo a atillista osaa ista kuvaavista oppi istuloksista sähk ja auto aatiotekniikan perustutkinnossa. Arvioinnissa keskit tään anal soi aan sitä, iten h vin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkintojen perusteissa ääritet t tavoitteet ja iten h vin osaa inen vastaa siten t elä än tarpeita. Arviointi perustui opetus- ja kulttuuri inisteri n h väks ään arviointisuunnitel aan ja oppi istulosten arvioinneista teke ään päät kseen ( ). Tieto oppi- istuloksista on koottu a attiosaa isen nä t istä 1. Arvioinnin kohteena olivat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat a atilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen vuonna Arviointitietoa koottiin siten sa oilta opiskelijoilta kol en vuoden ajalta. A attiosaa isen nä tt jen arvosanatietojen lisäksi tietoa koottiin a attiosaa isen nä tt ihin liitt västä peda- o isesta toi innasta. Tietoa tuotettiin sekä laadullisessa että äärällisessä uodossa. s arviointikä ntejä tehtiin. Oppi istulosten arviointiaineiston on koonnut Opetushallitus. Arvioinnin onitahoisuus var istettiin kutsu alla kaksi alan opettajaa tulosten anal sointiin sekä niiden tulkintaan ja johtopäät sten tekoon. Nä ä asiantuntijat anal soivat uun uassa a attiosaa isen nä tt jen kuvaukset sekä nä tt suunnitel at rinnakkaisarviointi enetel än ukaisesti. Lisäksi he osallistuivat arviointikä nteihin ja toi ivat puheenjohtajina koulutuksen järjestäjille ja sidosr h ille suunnatussa arviointise inaarissa, jossa tuloksia tulkittiin hdessä. Arviointiraportin alussa kuvataan tietojen koonti- ja anal sointi enetel iä sekä arviointiprosessia. Arviointiasetel an hte dessä kuvataan s arviointik s kset. Tulosluvun alussa keskit tään a attiosaa isen nä tt jen arvosanoihin. Tulosluvun lopussa kuvataan nä tt jen ja nä tt suunnitel ien sisält ä sekä koulutuksen järjestäjien itsearviointia koskevat tulokset. Tuloksia anal soidaan arviointi- ja johtopäät sluvussa. ii einen luku sisältää arviointituloksiin perustuvia kehittä isehdotuksia. 1 Raportissa käytetään ammattiosaamisen näytöistä myös termiä näyttö. 15

17 2 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUS- TUTKINNOSSA Oppi istulosten arvioinnin taustalla ovat tutkintojen perusteissa ääritet t tavoitteet, a attitaitovaati ukset ja arviointikriteerit (Sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkinto 2009). Oppi istulosten arviointi kohdistuu a atilliseen osaa iseen. Arviointi perustuu a attiosaa isen nä tt ihin ja siten koulutuksen järjestäjän ja t elä än hdessä suunnittele iin, toteutta iin ja arvioi iin t tilanteisiin ja t prosesseihin. Oppi istulosten arvioinnin taustalla ovat tutkintojen perusteissa ääritet t tavoitteet, a attitaitovaati ukset ja arviointikriteerit (Sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkinto 2009). A attiosaa isen nä tt jä voidaan järjestää t paikalla, oppilaitoksessa tai uussa koulutuksen järjestäjän osoitta assa paikassa. Koulutuksen järjestäjä vastaa a attiosaa isen nä tt jen järjestä isestä. ärjestäjällä on tukenaan onijäseninen toi ielin, joka h väks a attiosaa isen nä tt jen toteutta is- ja arvi ointisuunnitel at ja päättää a attiosaa isen nä tt jen arvioijista sekä valvoo nä tt jen toteutta ista. (L a O :n äärä s ) A attiosaa isen nä tt jen arvioinnin kohteet on ääritett tutkintojen perusteissa. Arviointi kohdistuu kaikissa a attiosaa isen nä t issä t prosessin t enetel ien, -välineiden ja ateriaalin t n perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppi isen avaintaitojen hallintaan. Opiskelijan osaa ista arvioidaan tutkinnon osittain kol iportaisen asteikon (t d ttävä T1, h vä 2 ja kiitettävä K3) ukaan. Arvosanasta päättävät toi ieli en äärää ät opettajat ja t elä än edustajat hdessä tai erikseen. Lainsäädänn n (A , 11 ) avulla on s var istettu arvioijien osaa isen riittäv s. A attiosaa isen nä tt jen arvosanat tallennetaan tutkinnon osittain ja arviointikohteittain 2. Opetushallitus kokoaa a attiosaa isen nä tt jen arvosanatietoja ja uuta niiden järjestä iseen liitt vää tietoa koko koulutuksen ajalta. 2 Opetushallituksen määräys M 32/011/

18 3 ARVIOINTIPROSESSI JA -MENETELMÄT Opetushallitus vastasi arvioinnin suunnittelusta ja sen or anisoinnista sekä arviointitulosten raportoinnista. rojektipäällikk nä toi i opetusneuvos Anu Räisänen ja hänen lisäkseen oppi istulosten arvioinnista vastasivat opetusneuvos irjo ä r nen, erikoissuunnittelijat aula Kilpeläinen ja Tarja risk sekä assistentti Ritva Saurio. Lisäksi ruotsinkielisen koulutuksen järjestäjän arviointikä nnille osallistui undervisnin sr d Tor Lindhol Opetushallituksesta. Arviointir h ään kutsuttiin s alan asiantuntijoina koulutuspäällikk sa Kiuttu Oulun seudun a - attiopistosta ja lehtori Seppo Laurila Ta pereen a attiopistosta. e vastasivat nä tt suunnitel ien ja nä tt jen kuvausten sisäll n anal soinnista ja osallistuivat arviointikä nteihin sekä arvioinnin tulosten tulkintaan. 3.1 Arviointiasetelma ja arviointikysymykset TUTKINTOJEN PERUSTEET ARVIOINTIKYSYMYKSET MÄÄRÄLLISET TUNNUSLUVUT: Arvosanat (n = 8 269) Opiskelijan taustatiedot (n = 2 094) Koulutuksen järjestäjät (n = 44) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ITSEARVIOINTI (n = 41) Ammattiosaamisen näyttöprosessien laatu Järjestäjämuuttujat ARVIOINTIKÄYNNIT (n = 3) NÄYTTÖSUUNNITELMAT (n = 35) NÄYTTÖJEN KUVAUKSET (n = 7 082) ARVIOINTI- RAPORTTI /2013 Kuvio 1. Oppimistulosten arvioinnin asetelma sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa Kuvio 1 osoittaa sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkinnon oppi istulosten arvioinnin rakenteen, prosessin ja arvioinnissa kootun aineiston. 17

19 Arviointik s kset ovat seuraavat: 1. iten h vin opiskelijoiden osaa inen vastaa t elä än edell ttä iä ja tutkintojen perusteissa ääritett jä a attitaitovaati uksia 2. iten koulutuksen järjestäjät hallitsevat a attiosaa isen nä tt jen järjestä iseen liitt vän prosessin laatua 3. iten h vin nä tt suunnitel at ohjaavat nä tt jen järjestä isen laatua ar istavatko ne laadun 4. iten h vin nä tt jen sisäll t vastaavat a attitaitovaati uksia 5. iten elinikäisen oppi isen avaintaidot ja a attitaitoa tä dentävät tutkinnon osat inte roituvat a attiosaa isen nä tt ihin, ja iten näitä vaati uksia koskevaa osaa ista arvioidaan niiden osana 6. iten a attiosaa isen nä tt jä tulisi kehittää niiden laadun var ista iseksi ja oppi istulosten paranta iseksi 3.2 Arviointitiedon koonti Määrälliset tunnusluvut Arviointi kohdistui kaikkiin sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkintoa a atillisena koulutuksena järjestäviin koulutuksen järjestäjiin ja vuonna 2009 opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin. Arviointitietoa koottiin kol en lukuvuoden ajan kerran lukuvuodessa ( el-lo ake). Tietojen koonti perustui äärä kseen ( ), nä tt todistuksen vaati uksiin sekä nä tt toi innan leisiin laatuvaati uksiin. äärälliset tunnusluvut olivat seuraavat: 1. Oppilaitoksen nu ero (Tilastokeskuksen nu erointi) 2. Opiskelija suku- ja kaikki etuni et 3. Opiskelijan henkil kohtainen tunniste (opiskelijahallintojärjestel ässä kä tett I ) 4. Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessa (pv.kk.vvvv) 5. Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossa (pv.kk.vvvv) 6. Opiskelijan sukupuoli 7. Perustutkinto 8. Tutkinnon osa 9. Tutkinnon osan nä t n arvosanat arviointikohteittain (arvosana-asteikko 1 3) 10. Tutkinnon osan nä t n arvosana (arvosana-asteikko 1 3) 11. Tutkinnon osan nä t n arvosanasta päättä isen ajankohta (pv.kk.vvvv) 12. Nä t n suoritta inen t ssäoppi isen hte dessä 13. A attiosaa isen nä tt paikka (t paikka oppilaitos) 14. Nä tt paikka paikat (or anisaation rit ksen oppilaitoksen ni i ni et) 15. L h t kuvaus a attiosaa isen nä t stä 16. Arviointikeskusteluun osallistuneet 17. Tutkinnon osan nä t n arvosanasta päättäneet osapuolet 18

20 18. Lo akkeen tä ttäjän suku- ja etuni i 19. Tietojen tä ttä isen päivä äärä (pv.kk.vvvv) Täydentävät aineistot A attiosaa isen nä tt jä koskevaa aineistoa tä dennettiin koulutuksen järjestäjien o an toi innan arvioinnilla ja anal soi alla a attiosaa isen nä tt jen kuvaukset ja nä tt suunnitel at. Lisäksi tehtiin arviointikä ntejä. Koulutuksen järjestäjät arvioivat o aa a attiosaa isen nä tt ihin liitt vää toi- intaansa itsearviointilo akkeen avulla arviointiprosessin päätt isvaiheessa. Itsearvioinnissa kartoitettiin taustatietoja (esi. resurssit ja opettajien ja t paikkaohjaajien koulutus) sekä a attiosaa isen nä tt jen järjestä isprosessin ja oppi istulosten laatua. Itsearviointiaineisto koostui koulutuksen järjestäjien laati ista kuvauksista sekä kuusiportaiseen asteikkoon perustuvasta arvioinnista (liite 1). Arviointi kohdistui a attiosaa isen nä tt jen järjestä isen eri vaiheisiin, jotka r h iteltiin a attiosaa isen nä tt jen suunnittelua ja johta ista, toi eenpanoa, seurantaa ja arviointia sekä kehittä istä koskeviin pääluokkiin. Arviointir h ä teki kol e arviointikä ntiä eri puolille Suo ea. Kä ntikohteet valittiin alueellisuuden, oppi istulosten tarkastelussa esiin nousseiden tekij iden ja tulosten ukaan. Kä ntikohteet olivat A ell t ildnin A spoon seudun koulutuskunta ht ä Vaasan kaupunki. dellisten lisäksi anal soitiin a attiosaa isen nä tt jen toi ielinten h väks - ät nä tt suunnitel at ja a attiosaa isen nä tt jen kuvaukset. 3.3 Koulutuksen järjestäjien osallistuminen ja aineistojen laajuus Sähk - ja auto aatiotekniikan alan oppi istulosten arviointiaineisto on kuvattu taulukossa 1. Sähk - ja auto aatiotekniikan perustutkintoa a atillisena peruskoulutuksena tarjoavia koulutuksen järjestäjiä oli arvioinnin kä nnist essä s ks llä 2009 hteensä 44, joista kaikki osallistuivat arviointiin. Arvioinnissa oli ukana neljä ruotsinkielistä koulutuksen järjestäjää. 19

AMMATILLINEN OSAAMINEN METSÄALAN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN METSÄALAN PERUSTUTKINNOSSA Anu Räisänen, Paula Kilpeläinen ja Pirjo Väyrynen AMMATILLINEN OSAAMINEN METSÄALAN PERUSTUTKINNOSSA Koulutuksen seurantaraportit 2012:7 Koulutuksen seurantaraportit 2012:7 Anu Räisänen, Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Vantaan kaupunki Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA Tarja Frisk Anu Räisänen Julkaisut 2014:8 Julkaisut 8:2014 Tarja Frisk ja Anu Räisänen Ammatillinen osaaminen käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Anu Räisänen, Paula Kilpeläinen ja Pirjo Väyrynen AMMATILLINEN OSAAMINEN RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Koulutuksen seurantaraportit 2012:6 Koulutuksen seurantaraportit 2012:6 Anu Räisänen, Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNOSSA. Tarja Frisk & Anu Räisänen

AMMATILLINEN OSAAMINEN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNOSSA. Tarja Frisk & Anu Räisänen AMMATILLINEN OSAAMINEN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNOSSA Tarja Frisk & Anu Räisänen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Julkaisut 13:2015 JULKAISIJA Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KANSI JA

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA. Tarja Frisk & Anu Räisänen

AMMATILLINEN OSAAMINEN PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA. Tarja Frisk & Anu Räisänen AMMATILLINEN OSAAMINEN PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Tarja Frisk & Anu Räisänen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Julkaisut 14:2015 JULKAISIJA Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KANSI

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA Tarja Frisk Anu Räisänen Julkaisut 2014:9 Julkaisut 9:2014 Tarja Frisk ja Anu Räisänen Ammatillinen osaaminen liiketalouden perustutkinnossa Kansallinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN KOTITYÖ- JA PUHDISTUS- PALVELUJEN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN KOTITYÖ- JA PUHDISTUS- PALVELUJEN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN KOTITYÖ- JA PUHDISTUS- PALVELUJEN PERUSTUTKINNOSSA Tarja Frisk Anu Räisänen Julkaisut 2014:7 Julkaisut 7:2014 Tarja Frisk ja Anu Räisänen Ammatillinen osaaminen kotityö- ja puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007

ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007 NÄYTTÖPERUSTEINEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Mari Räkköläinen, Paula Kilpeläinen ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007 YHTEENVETO OPPIMISTULOKSISTA JA TAUSTAKYSELYN TULOKSISTA OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSSA. Johanna Holopainen

AMMATILLINEN OSAAMINEN MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSSA. Johanna Holopainen AMMATILLINEN OSAAMINEN MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSSA Johanna Holopainen Julkaisut 26:2016 AMMATILLINEN OSAAMINEN MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSSA Johanna Holopainen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNOSSA. Paula Kilpeläinen

AMMATILLINEN OSAAMINEN TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNOSSA. Paula Kilpeläinen AMMATILLINEN OSAAMINEN TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Paula Kilpeläinen Julkaisut 29:2016 AMMATILLINEN OSAAMINEN TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Paula Kilpeläinen Kansallinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA. Jukka Ruuskanen Paula Kilpeläinen

AMMATILLINEN OSAAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA. Jukka Ruuskanen Paula Kilpeläinen AMMATILLINEN OSAAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA Jukka Ruuskanen Paula Kilpeläinen Julkaisut 27:2016 AMMATILLINEN OSAAMINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA Jukka Ruuskanen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen

Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen Opetusneuvos, FT, VTM Karvi OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML MENETTELYOHJE 2.7 1.2 11/09 1 (8) 4.2.7 Arviointi 1 Menettelyohjeen tarkoitus Forssan ammatti-instituutin opiskelijan arviointia koskevan menettelyohjeen tarkoitus on luoda eri koulutusaloille yhtenäinen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET Ammatillinen koulutus Opetusneuvos 7.11.2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen

Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖISTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA JA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Opetusneuvos Anu Räisänen Erikoistutkija Jari Metsämuuronen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Kohteena perusopetus

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit

osaamisen arvioinnin suunnitelmat 7202 Kylmälaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto osaamisen arviointi, ammattitaitovaatimukset ja kriteerit Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin 2 23.02.2010 Näyttösuunnitelmien hyväksyminen AMMOSNÄY 2 Toimielimen kokoukseen tuodaan seuraavat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat:

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN AUTOALAN PERUSTUTKINNOSSA. Paula Kilpeläinen

AMMATILLINEN OSAAMINEN AUTOALAN PERUSTUTKINNOSSA. Paula Kilpeläinen AMMATILLINEN OSAAMINEN AUTOALAN PERUSTUTKINNOSSA Paula Kilpeläinen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Julkaisut 24:2016 JULKAISIJA Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KANSI JA ULKOASU Juha Juvonen

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1(17) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 4 OPISKELIJAN ARVIOINTI 4.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu sivu 1/ 5 Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu 1. Johdanto Tässä kartoituksessa tarkastelemme Ammattistartin merkitystä ensiksi hakijan näkökulmasta, toiseksi sen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVOINTI SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVOINTI SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVOINTI SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ Raportit ja selvitykset 2011:17 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 TEHTÄVÄ JA PROSESSI... 6 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot