ARVIOINTIKOKEILU II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007"

Transkriptio

1 NÄYTTÖPERUSTEINEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Mari Räkköläinen, Paula Kilpeläinen ARVIOINTIKOKEILU II YHTEENVETO OPPIMISTULOKSISTA JA TAUSTAKYSELYN TULOKSISTA OPETUSHALLITUS Arviointi- ja seurantapalvelut

2 Opetushallitus Moniste 4/2008 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka: Edita Oy, Helsinki 2008

3 SISÄLTÖ JOHDANTO ARVIOINTIKOKEILUN TAUSTAA ARVIOINTIKOKEILUN AINEISTO Opintokokonaisuudet ja näytöt arviointikokeilussa Opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTITAVAT Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä ja näyttöpaikka Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäminen JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA OPPIMISTULOKSET Oppimistulosten arvosanajakaumat arviointikohteittain 14 perustutkinnossa yhteensä Tutkinto- ja alakohtaiset oppimistulokset Oppimistulokset sukupuolen mukaan Oppimistulosten tarkastelua näyttöpaikan, arvioijan ja opiskelijan opintojen vaiheen mukaan JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA TAUSTAKYSELYJEN TULOKSET Näytön toteuttaminen Näytön arviointi Näytön vaikuttavuus TAUSTAKYSELYJEN TULOKSET KOULUTUSALOITTAIN Opettajakyselyn tulokset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Opiskelijakyselyn tulokset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Työelämän edustajan kyselyn tulokset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Taustakyselyiden yhteenveto YHTEENVETOA TULOKSISTA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LIITTEET Liite 1 Näytön arvosanan dokumentointilomake Liite 2 Eri osapuolten taustakyselyt Liite 3 Arviointikokeilussa mukana olleet koulutuksen järjestäjät Liite 4 Näyttöjen lukumäärä tutkinnoittain ja opintokokonaisuuksittain Liite 5 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä 14 perustutkinnossa... 77

4 KUVIOT JA TAULUKOT Kuvio 1 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä suhteessa näyttöpaikkaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Kuvio 2 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet 14 perustutkinnossayhteensä Kuvio 3 Oppimistulosten prosentuaalinen arvosanajakauma (%) arviointikohteittain kaikissa perustutkinnossa yhteensä Kuvio 4 Opintokokonaisuuden näytön arvosanan prosentuaalinen jakauma tutkinnoittain Kuvio 5 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain työpaikalla ja oppilaitoksessa kaikissa 4 perustutkinnossa yhteensä Kuvio 6 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain opiskelijan opintojen vaiheen mukaan Kuvio 7 Näytön toteuttaminen työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Kuvio 8 Näytön arviointi työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Kuvio 9 Näytön vaikuttavuus työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Kuvio 10 Sosiaalit taidot, ammatillinen osaaminen, tavoite- ja kriteeriperusteisuus ja työelämävastaavuus näytöissä työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Taulukko 1 Arviointikokeilun aineisto Taulukko 2 Näyttöjen ja oppilaitosten lukumäärät tutkinnoittain arviointikokeilussa Taulukko 3 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 4 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä sosiaali-, terveys- ja liikuntaalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Taulukko 5 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 6 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka tutkinnoittain Taulukko 7 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet tutkinnoittain Taulukko 8 Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen numerus, keskiarvot, moodit ja hajonta kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 9 Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen keskiarvot, hajonnat, moodit ja numerukset 14 perustutkinnossa Taulukko 10 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvot ja hajonnat sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Taulukko 11 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sukupuolen mukaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 12 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimana kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 13 Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien taustakyselyiden määrät tutkinnoittain Taulukko 14 Näytön toteuttaminen opettajan arvioimana Taulukko 15 Näytön arviointi opettajan kokemana Taulukko 16 Näytön vaikuttavuus opettajan arvioimana Taulukko 17 Näytön toteuttaminen opiskelijoiden arvioimana Taulukko 18 Näytön arviointi opiskelijoiden kokemana Taulukko 19 Näytön vaikuttavuus opiskelijoiden arvioimana Taulukko 20 Näytön toteuttaminen työelämän edustajien arvioimana Taulukko 21 Näytön arviointi työelämän edustajien kokemana Taulukko 22 Näytön vaikuttavuus työelämän edustajien arvioimana... 53

5 JOHDANTO Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty Opetushallituksen johtamassa KOPPI-hankkeessa ja siihen liittyvissä arviointikokeiluissa. Hanke käynnistyi vuonna 2002 ja se päättyi keväällä Ensimmäinen arviointikokeilu (pilotti I) toteutettiin vuosina ja toinen arviointikokeilu (pilotti II) Ensimmäisen kokeilun tulokset julkaistiin Kehittämistyö ja kokeilutoiminta on toteutettu pääasiassa Euroopan sosiaa-lirahaston (ESR) tuella. Arviointikokeiluissa oppimistulosten arviointitieto on koottu suoraan koulutuksen järjestäjän organisoimista ammattiosaamisen näytöistä. Näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytetty kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja. Kansallista arviointitietoa kerättiin näytöistä opintokokonaisuuksittain ja arviointikohteittain ja arviointi kirjattiin yhtenäiselle opintokokonaisuuden näyttöarvosanan dokumentointilomakkeelle. Osana oppimistulosten arvioinnin edellyttämää laadunvarmennusta toteutettiin myös opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille suunnatut taustakyselyt. Kyselyiden avulla on saatu tietoa mm. näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta, arvioinnin osuvuudesta ja yhdenmukaisuudesta, arviointikäytännöistä, näyttöjen integroinnista opetukseen ja opetussuunnitelmiin sekä näyttöjen merkityksestä oppimiselle. Tämä raportti sisältää yhteenvedon toisen arviointikokeilun oppimistuloksista ja kyselyn tuloksista vuosilta Arviointikokeilu on toteutettu yhteistyössä arviointijärjestelmän kehittämisprojektien (Sote Järkevä-, Konsensus-, Arvo- ja Arvi-projektien) ja niiden yhteistyöoppilaitosten kanssa. Arviointikokeilun tuloksissa on mukana 32 koulutuksen järjestäjän ja 35 oppilaitoksen tuottamat tiedot 14 perustutkinnosta. Arviointikokeilussa oli mukana opiskelijaa ja arviointitietoa saatiin ammattiosaamisen näytöstä. Koulutuksen järjestäjät saivat palautteet omista tuloksista syksyllä 2006 ja Tässä raportissa oppimistulokset on esitelty tutkinnoittain ja arviointikohteittain keskiarvoina ja arvosanajakaumina. Tulosten tiivistämiseksi osa oppimistuloksista on esitelty koulutusaloittain. Kyselyn tulokset on esitelty yhteenvetona vastaajittain niin, että tuloksiin on yhdistetty kaikkien 14 perustutkinnon tulokset. Lisäksi tulokset on esitelty koulutusaloittain. Tulokset koskevat kahta koulutusalaa: sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa sekä tekniikan ja liikenteen alaa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan sisältyy kaikkiaan viisi a, joista näissä tuloksissa on mukana ainoastaan sosiaali- ja terveysalan. Tekniikan ja liikenteen ala sisältää kaiken kaikkiaan 26 a, joista näissä tuloksissa on mukana 13 a. Arviointikokeiluun on osallistunut suuri joukko opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia. Kiitämme heitä kaikkia arviointikokeilun onnistumisesta. Erityiset kiitokset saavat arviointijärjestelmän kehittämishankkeiden projektipäälliköt Petri Kallionpää (Konsensus), Pauli Koivusaari (Arvi), Erja Kotimäki (Sote Järkevä) ja Kirsti Salo (Arvo), jotka ovat koordinoineet arviointikokeilun käytännön toteutuksen yhteistyöoppilaitoksissaan. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista sekä tulosraportin kokoamisesta on vastannut projektisuunnittelija Paula Kilpeläinen. Aineiston metodisissa kysymyksissä ovat avustaneet erikoistut-

6 kija Jari Metsämuuronen, tutkimussihteeri Markus Mattsson ja projektisuunnittelijat Laura Jauhola ja Marika Koramo. Sihteeri Ritva Saurio on taittanut raportin sen lukuisine kuvioineen ja taulukkoineen sekä vastannut raportin ulkoasusta. Arviointi- ja seurantapalvelut -asiantuntijayksikön päällikkö Pentti Yrjölä on ohjauksellaan ja arvokkailla kommenteillaan tukenut koko projektin etenemistä. Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämisestä sekä Koppi-hankkeen johtamisesta ja arviointikokeilun kokonaisuudesta on vastannut projektipäällikkö, opetusneuvos Mari Räkköläinen. Raportissa esitellään tuloksia ja johtopäätöksiä arviointijärjestelmän toimivuudesta. Raportin pohjalta kehitetään edelleen näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää. Lisätietoja arviointikokeilun tuloksista Opetushallituksessa antavat projektipäällikkö, opetusneuvos Mari Räkköläinen, puh ja projektisuunnittelija Paula Kilpeläinen

7 1 ARVIOINTIKOKEILUN TAUSTAA Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty Opetushallituksessa vuodesta Kehittämistyön yhteydessä on toteutettu kaksi arviointikokeilua, joissa näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on testattu käytännössä. Ensimmäinen arviointikokeilu (Pilotti I) toteutettiin vuosina ja toinen arviointikokeilu (Pilotti II) Ensimmäisen kokeilun tulokset raportoitiin Tässä raportissa esitellään toteutetun toisen arviointikokeilun tulokset oppimistuloksista ja kyselyn tuloksista. Arviointikokeilussa oppimistulosten arviointitieto on koottu suoraan koulutuksen järjestäjän organisoimista ammattiosaamisen näytöistä. Kansallista arviointitietoa tuotetaan näytöistä tutkinnoittain, opintokokonaisuuksittain ja arviointikohteittain ja arviointi on tallennettu yhtenäiselle opintokokonaisuuden näyttöarvosanan dokumentointilomakkeelle (ks. liite 1). Näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytetty kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja 1. Arvioinnin kohteet ovat kaikissa ammatillisten jen näytöissä samat ja ne ovat: työprosessin hallinta, työtehtävien hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, työturvallisuuden hallinta, ydinosaaminen ja yhteiset painotukset. Ydinosaamiseen sisältyvät oppimaan oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot ja eettiset ja esteettiset taidot. Yhteisiin painotuksiin sisältyvät kestävä kehitys, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen, yrittäjyys ja laadukas- ja asiakaslähtöinen palvelutoiminta. Näyttöaineistossa määritetään arvioitava osaaminen ja arviointikriteerit kunkin opintokokonaisuuden näyttöön. Arviointikokeilun yhteydessä toteutettiin myös näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia koskevat opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan taustakyselyt (ks. liite 2). Kyselyt ovat osa kansallisen oppimistulosten arvioinnin edellyttämää laadunvarmistusta, jolla seurataan laatuvaatimusten toteutumista ja näyttöjärjestelmän toimivuutta. Kyselyjen avulla saadaan tietoa mm. näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta, arvioinnin osuvuudesta ja yhdenmukaisuudesta, arviointikäytännöistä, näyttöjen integroinnista opetukseen ja opetussuunnitelmiin sekä näyttöjen merkityksestä oppimiselle. Arviointikokeilu on toteutettu yhteistyössä arviointijärjestelmän kehittämisprojektien Sote Järkevä-, Konsensus-, Arvo- ja Arvi-projektien ja niiden yhteistyöoppilaitosten kanssa. Hankkeiden projektipäälliköt ovat koordinoineet arviointikokeilun omissa yhteistyöoppilaitoksissa. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista on vastannut Opetushallituksen arviointi- ja seurantapalvelut -asiantuntijayksikkö. 1 Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista.

8 2 ARVIOINTIKOKEILUN AINEISTO Taulukossa 1 on esitetty arviointikokeilun aineisto. Arviointikokeilussa oli mukana 32 koulutuksen järjestäjää, 35 oppilaitosta ja opiskelijaa. Arviointikokeilussa mukana olleet koulutuksen järjestäjät on lueteltu liitteessä 3. Arviointikokeiluun valittiin ne 14 ammatillista a, joiden kansalliset näyttöaineistot olivat valmiit ja laadunvarmennetut ennen arviointikokeilun käynnistymistä syksyllä Arviointitietoa näytöistä kerättiin koko arviointikokeilun ajan ( ), jonka aikana oppimistulostietoa saatiin ammattiosaamisen näytöstä. Koulutuksen järjestäjät saivat palautteet omista tuloksista syksyllä 2006 ja Tässä raportissa oppimistuloksia tarkastellaan kohtaisesti ja arviointikohteittain (työprosessin hallinta, työtehtävän hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, työturvallisuuden hallinta, ydinosaaminen ja yhteiset painotukset). Osa tuloksista on esitetty yhteenvetona niin, että tulokset sisältävät kaikkien 14 perustutkinnon tulokset yhteensä. Tulosten tiivistämiseksi osa tuloksista on esitelty myös koulutusaloittain. Kyselyn tulokset on esitelty yhteenvetona vastaajaryhmittäin niin, että tuloksiin on yhdistetty kaikkien 14 perustutkinnon tulokset. Lisäksi tulokset on esitetty koulutusaloittain. Kyselyn tuloksissa on mukana 877 opiskelijan, 696 opettajan ja 605 työelämän edustajan vastausta. Tulokset koskevat kahta koulutusalaa: sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa sekä tekniikan ja liikenteen alaa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan sisältyy kaikkiaan viisi a, joista näissä tuloksissa on mukana ainoastaan sosiaali- ja terveysalan. Tekniikan ja liikenteen ala sisältää yhteensä 26 a, joista näissä tuloksissa on mukana 13 a. Tekniikan ja liikenteen alan tuloksiin on yhdistetty talotekniikan, rakennusalan, pintakäsittelyalan, puualan, logistiikan, kone- ja metallialan, sähköalan, suunnitteluassistentin, veneenrakennuksen, verhoilualan, maanmittausalan, paperiteollisuuden ja autoalan jen tulokset. Taulukko 1 Arviointikokeilun aineisto Arviointiaineisto N = lukumäärä Koulutuksen järjestäjiä 32 Oppilaitoksia 35 Opiskelijoita Perustutkintoja 14 Opintokokonaisuuksia 144 Näyttöjä Opettajakyselyitä 696 Opiskelijakyselyitä 877 Työelämän edustajan kyselyitä 605

9 2.1 Opintokokonaisuudet ja näytöt arviointikokeilussa Arviointitietoa saatiin 14 perustutkinnon 144 opintokokonaisuudesta. Kaiken kaikkiaan arviointitietoa saatiin ammattiosaamisen näytöstä. Opintokokonaisuuksien laajuudet vaihtelivat 4 opintoviikosta 40 opintoviikkoon (ks. liite 4). Eniten näyttöjä toteutettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (746) ja vähiten veneenrakennuksen perustutkinnossa (45). Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu näyttöjen ja oppilaitosten määrät perustutkinnoittain. Taulukko 2 Näyttöjen ja oppilaitosten lukumäärät tutkinnoittain arviointikokeilussa Tutkinto Näyttöjen lukumäärä Oppilaitoksia Autoalan 77 5 Kone- ja metallialan Logistiikan Maanmittausalan Paperiteollisuuden Pintakäsittelyalan Puualan 55 4 Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Sähköalan Talotekniikan Veneenrakennuksen 45 1 Verhoilualan Opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä Arviointikokeilun näytöistä yli puolet (54 %) toteutettiin ensimmäisenä lukuvuotena (1. ja 2. lukukautena) ja vajaa kolmannes (29,4 %) toisena lukuvuotena (3. ja 4. lukukautena). Kolmantena opiskeluvuotena (5. ja 6. lukukautena) toteutettiin noin 16 % näytöistä.

10 Taulukko 3 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä 14 perustutkinnossa yhteensä Näytön ajankohta Näyttöjen lukumäärä % 1. lukukautena lukukautena ,1 ensimmäisenä lukuvuotena yhteensä ,1 3. lukukautena ,8 4. lukukautena ,6 toisena lukuvuotena yhteensä ,4 5. lukukautena 90 4,1 6. lukukautena ,3 kolmantena lukuvuotena yhteensä ,4 Yhteensä Koulutusaloittain tarkasteltuna tekniikan ja liikenteen alan näytöistä yli puolet (58,1 %) toteutettiin ensimmäisenä lukuvuotena (1. ja 2. lukukautena) ja noin viidennes toisena ja kolmantena lukuvuotena. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan näytöistä noin 45 % toteutettiin ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena. Kolmantena lukuvuotena tehtiin noin 9 % näytöistä. Liitteessä 5 ovat tutkintokohtaiset tiedot näyttöjen toteuttamisajankohdasta opiskelijan opintovaiheen mukaan. Näyttöjen lukumäärä ei jakaantunut tasaisesti opiskelijan opintojen eri vaiheille, koska arviointitieto kerättiin projektin omien suunnitelmien ja aikataulujen mukaan arviointikokeilun aikana. Taulukko 4 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Koulutusala Näytön ajankohta Näyttöjen lukumäärä % Sosiaali- ja 1.lukukautena ,9 terveysala 2.lukukautena ,4 3.lukukautena ,3 4.lukukautena ,0 5.lukukautena 16 2,2 6.lukukautena 53 7,2 Tekniikan ja liikenteen ala Yhteensä lukukautena ,9 2.lukukautena ,2 3.lukukautena 70 4,9 4.lukukautena ,9 5.lukukautena 74 5,1 6.lukukautena ,0 Yhteensä

11 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTITAVAT 3.1 Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka Yli puolet (58 %) kaikista arviointikokeilun näytöistä toteutettiin oppilaitoksessa. Työpaikalla toteutettuja näyttöjä oli noin 42 % kaikista arviointikokeilun näytöistä. Alakohtaisesti tarkasteltuna näyttöpaikka jakautuu jyrkästi: sosiaali- ja terveysalalla lähes kaikki näytöt (99,7 %) on toteutettu työpaikalla ja tekniikan ja liikenteen alan näytöistä noin 75 % tehtiin oppilaitoksessa. Taulukko 5 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Näyttöpaikka Näyttöjen lukumäärä % Työpaikalla työssäoppimisjaksolla ,8 Oppilaitoksessa ,0 Muualla työpaikalla 4 0,1 Jossakin muualla 2 0,1 Yhteensä Lähes kaikki sosiaali- ja terveys-, auto-, rakennus- ja maanmittausalan jen näytöt toteutettiin työpaikalla työssäoppimisjakson yhteydessä. Sen sijaan lähes kaikki talotekniikan, puualan ja paperiteollisuuden jen näytöt tehtiin oppilaitoksessa. 11

12 Taulukko 6 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka tutkinnoittain Perustutkinto Näyttöpaikka N % Autoalan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Yhteensä Kone- ja metallialan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 96 17,3 Muualla työpaikalla 1 0,2 Oppilaitoksessa ,5 Yhteensä Logistiikan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 47 40,2 Oppilaitoksessa 70 59,8 Yhteensä Maanmittausalan Paperiteollisuuden Pintakäsittelyalan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla ,8 Oppilaitoksessa 23 16,2 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 17 5,4 Oppilaitoksessa ,6 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Muualla työpaikalla 2 0,9 Oppilaitoksessa ,6 Jossakin muualla 1 0,5 Yhteensä Puualan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 1 1,8 Oppilaitoksessa 54 98,2 Yhteensä Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Työpaikalla työssäoppimisjaksolla ,7 Oppilaitoksessa 2 0,3 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 17 16,5 Oppilaitoksessa 86 83,5 Yhteensä Sähköalan Työpaikalla työssäoppimsijaksolla 90 21,8 Oppilaitoksessa ,2 Yhteensä Talotekniikan Veneenrakennuksen Verhoilualan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 15 5,0 Muualla työpaikalla 1 0,3 Oppilaitoksessa ,4 Jossakin muualla 1 0,3 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 9 20,5 Oppilaitoksessa 35 79,5 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 26 32,1 Oppilaitoksessa 5 67,9 Yhteensä

13 3.2 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä ja näyttöpaikka Kaikista ensimmäisen lukukauden näytöistä noin puolet toteutettiin työpaikalla työssäoppimisjakson (49,9 %) yhteydessä ja noin puolet (50,1 %) oppilaitoksessa. Peräti 80 % toisen lukukauden näytöistä toteutettiin sitä vastoin oppilaitoksessa. Valtaosa kolmannen (76 %), neljännen (73,5 %) ja viidennen (91,9 %) lukukauden näytöistä tehtiin työpaikalla. Opintojen loppuvaiheessa, kuudentena lukukautena, noin 60 % näytöistä toteutettiin työpaikalla. Kuten kuviosta 1 nähdään, näyttää siltä, että opintojen alkuvaiheessa näytöt toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa ja opintojen loppuvaiheessa työpaikalla. Tämän suhteen tutkintojen välillä on eroja, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan ja maanmittausalan jen näytöt toteutettiin lähes poikkeuksetta työpaikalla riippumatta siitä, missä vaiheessa opintoja näyttö annettiin. Sen sijaan esimerkiksi talotekniikan, pintakäsittelyalan ja paperiteollisuuden jen näytöt tehtiin pääsääntöisesti oppilaitoksessa riippumatta opintojen vaiheesta. % , ,3 76,2 73, ,9 50, , ,6 23,8 26, Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa 0,1 Muualla työpaikalla Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa 1,2 Muualla työpaikalla Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa 0,4 0,4 Jossakin muualla Muualla työpaikalla 1.lukukautena 2.lukukautena 3.lukukautena 4.lukukautena 5.lukukautena 6.lukukautena Kuvio 1 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä suhteessa näyttöpaikkaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä 13

14 3.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäminen Opettaja päätti näytön arvosanoista yksin puolessa (50 %) arviointikokeilun näytöistä. Noin 3 % arviointikokeilun näyttöjen arvosanoista oli työelämän edustajan yksin päättämiä. Opettaja ja työelämän edustaja päättivät arvosanoista yhdessä noin 45 % näytöistä. % % 45,4 % % 2,9 % Opettaja (1 626) Opettaja ja työelämän edustaja (1 477) Opettaja ja joku muu (54) Työelämän edustaja (94) Kuvio 2 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet 14 perustutkinnossa yhteensä Tutkinnoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveysalan, autoalan, pintakäsittelyalan, veneenrakennuksen sekä maanmittausalan jen näytön arvosanoista päättivät useimmiten opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Sen sijaan suurimmassa osassa talotekniikan, paperiteolisuuden, puualan, logistiikan, sähköalan ja suunnitteluassistentin jen näyttöjen arvosanoista päätti useimmiten opettaja yksin. Taulukko 7 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet tutkinnoittain Tutkinto Näytön arvosanasta päätti N % Autoalan Opettaja 24 32,4 Opettaja ja työelämän edustaja 45 60,8 Opettaja ja joku muu 2 2,7 Työelämän edustaja 3 4,1 Yhteensä Kone- ja metallialan Opettaja ,4 Opettaja ja työelämän edustaja ,7 Opettaja ja joku muu 15 2,7 Työelämän edustaja 13 2,3 Yhteensä Logistiikan Opettaja 76 65,5 Opettaja ja työelämän edustaja 31 26,7 Opettaja ja joku muu 1 0,9 Työelämän edustaja 8 6,9 Yhteensä

15 Tutkinto Näytön arvosanasta päätti N % Maanmittasalan Opettaja 12 9 Opettaja ja työelämän edustaja ,3 Työelämän edustaja 1 0,7 Yhteensä Paperiteollisuuden Pintakäsittelyn Opettaja Opetttja ja joku muu 3 1 Yhteensä Opettaja 46 21,1 Opettaja ja työelämän edustaja Työelämän edustaja 2 0,9 Yhteensä Puualan Opettaja 45 83,3 Opettaja ja joku muu 9 16,7 Yhteensä Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Opettaja 50 48,5 Opettaja ja työelämän edustaja 50 48,5 Työelämän edustaja 3 2,9 Yhteensä Opettaja 28 3,8 Opettaja ja työelämän edustaja ,3 Opettaja ja joku muu 21 2,8 Työelämän edustaja 30 4,1 Yhteensä Opettaja 81 78,6 Opettaja ja työelämän edustaja 16 15,5 Työelämän edustaja 6 5,8 Yhteensä Sähköalan perututkinto Opettaja ,2 Opettaja ja työelämän edustaja 54 13,3 Työelämän edustaja 22 5,4 Yhteensä Talotekniikan Veneenrakennuksen Verhoilualan Opettaja ,6 Opettaja ja työelämän edustaja 78 26,1 Työelämän edustaja 7 2,3 Yhteensä Opettaja 1 2,2 Opettaja ja työelämän edustaja 44 97,8 Yhteensä Opettaja 33 40,7 Opettaja ja työelämän edustaja 43 53,1 Opettaja ja joku muu 5 6,2 Yhteensä Työpaikalla toteutettujen näyttöjen arvosanoista päättivät useimmiten opettaja ja työelämän edustaja yhdessä (79 %). Sen sijaan, jos näyttö tehdään oppilaitoksessa, sen arvosanoista päättää usein opettaja yksin (76,9 %). Huomionarvioista on, että myös oppilaitoksissa toteutettavissa näytöissä ja niiden arvioinneissa on toisinaan mukana työelämän edustaja. Tällaisia tapauksia oli 21,4 % kaikista arviointikokeilun oppilaitosnäytöistä. Oppilaitoksissa toteutetuissa näytöissä oli työelämän edustajia mukana erityisesti pintakäsittelyalan, veneenrakennuksen, talotekniikan, verhoilualan ja kone- ja metallialan perustutkinnoissa sekä jonkin verran sähköalan, suunnitteluassistentin ja maanmittausalan perustutkinnoissa. 15

16 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA 3 Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat ja arviointikäytännöt vaihtelevat paljon tutkinnoittain. Näytön yhteisarvioinnin ja yhteissuunnittelun (opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja) toteutuminen on riippuvainen näyttöpaikasta. Näytön yhteisarviointi sekä työelämäyhteistyö näytön suunnittelussa toteutuvat parhaiten silloin, kun näyttö tehdään työpaikalla. Oppilaitosten ja työpaikkojen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa riippumatta siitä, missä näyttö toteutetaan. Tällä varmistetaan näyttöjen työelämälähtöisyyttä ja yhteisarvioinnin toteutumista. 16

17 4 OPPIMISTULOKSET 4.1 Oppimistulosten arvosanajakaumat arviointikohteittain 14 perustutkinnossa yhteensä Kuviossa 3 on kuvattu arvosanajakaumat arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanajakauma arviointikokeilun kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä. Kuvioon on merkitty myös näyttöjen määrä, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu (n = näyttöjen lukumäärä). Arvioinnin kohteet näytöissä ovat olleet kaikissa tutkinnoissa samat ja ne ovat: työtehtävien hallinta, työprosessin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, työturvallisuuden hallinta, ydinosaaminen ja yhteiset painotukset. Ydinosaamiseen sisältyvät oppimaan oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot ja eettiset ja esteettiset taidot. Näytössä ydinosaamisen sisällöt on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja niistä annetaan yksi arvosana. Yhteisiin painotuksiin sisältyvät kestävä kehitys, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen, yrittäjyys ja laadukas- ja asiakaslähtöinen palvelutoiminta. Myös yhteisten painotusten sisällöt on näytössä yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja niistä annetaan yksi arvosana. Arvioitavan osaamisen sisältö ja arviointikriteerit on tuotu esiin kunkin opintokokonaisuuden näyttöaineistossa. Jokaisesta näytöstä annetaan myös opintokokonaisuuden näytön arvosana. T1 T2 H3 H4 K5 100 % 80 % 17,9 16,3 12, ,1 18,7 16,4 60 % 36,1 36,9 34,1 38,6 39,6 41,4 38,9 40 % 20 % 0 % Kuvio ,1 12,2 2,8 12,8 2,9 33,4 15,8 3,8 25,1 7,5 0,8 27,6 28,3 10,6 2, Arvioinnin kohteet 1. Työtehtävien hallinta (n = 3 126) 2. Työprosessin hallinta (n = 3 037) 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta (n = 3 161) 4. Työturvallisuuden hallinta (n = 2 988) 5. Ydinosaaminen (n = 2 582) 6. Yhteiset painotukset (n = 1 956) 7. Opintokokonaisuuden näytön arvosana (n = 3 275) 8,9 2,6 32,1 10,4 2,2 Oppimistulosten prosentuaalinen arvosanajakauma (%) arviointikohteittain kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä 17

18 Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat työturvallisuuden hallinnassa, jossa noin kolmannes (28 %) opiskelijoista saavutti kiitettävän arvosanan ja enemmistö (63,7 %) ylsi hyvään arvosanaan (H3 tai H4). Seuraavaksi parhaiten opiskelijat hallitsivat ydinosaamisen ja yhteisten painotusten valmiudet. Viidennes opiskelijoista (20,1 %) hallitsi ydinosaamisen kiitettävästi ja reilusti yli puolet (67,2 %) opiskelijoista hallitsi ne hyvin. Tyydyttävän arvosanan (T1 tai T2) sai ydinosaamisen taidoissa 12,8 % opiskelijoista. Myös yhteisissä painotuksissa noin viidennes opiskelijoista (18,7 %) saavutti kiitettävän arvosanan ja noin 70 % opiskelijoista hallitsi ne hyvin. Heikoimmat arvosanat opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon ja työprosessin hallinnassa. Kuitenkin opiskelijoista reilusti yli puolet (67,5 % työn perustana olevan tiedon ja 68 % työprosessin hallinta) sai hyvän arvosanan näissäkin taidoissa ja reilu kymmenesosa (12,9 %, 16,3 %) opiskelijoista hallitsi ne kiitettävästi. Noin viidennes (19,6 %) opiskelijoista sai tyydyttävän arvosanan työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Opiskelijoista noin 16 % sai työprosessin hallinasta tyydyttävän arvosanan. Arviointikokeilussa annettiin opintokokonaisuuden näytön arvosanaa. Valtaosa opiskelijoista (71 %) sai hyvän arvosanan ja noin 16 % opiskelijoista sai kiitettävän arvosanan. Näytöistä 12,6 % arvioitiin tyydyttävän tasoisiksi. Yleisin opintokokonaisuuden näytön arvosana oli 4 (annetuista arvosanoista 38,9 % ). Taulukossa 8 on esitetty kaikkien 14 perustutkinnon oppimistulosten keskiarvot, moodit (= yleisin arvosana) ja hajonnat 2 arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo, moodi ja hajonta. N eli numerus kertoo näyttöjen lukumäärän, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu. Yleisin arvosana (moodi) kaikilla arviointikohteilla on 4. Korkein keskiarvo saatiin työturvallisuuden hallinnassa ja alin työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo oli 3,57. Taulukko 8 Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen numerus, keskiarvot, moodit ja hajonta kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Arvioinnin kohde N Ka Moodi Hajonta Työprosessin hallinta ,51 4 1,004 Työtehtävän hallinta ,54 4 1,008 Työn perustana olevan tiedon ,37 4 1,016 hallinta Työturvallisuuden hallinta ,85 4,940 Ydinosaaminen ,65 4,985 Yhteiset painotukset ,65 4,969 Opintokokonaisuuden näytön arvosana ,57 4,955 2 Termi hajonta viittaa siihen, kuinka kaukana keskiarvosta oppilaiden tulokset keskimäärin sijaitsevat. Samaan keskiarvoon voidaan päätyä useiden erilaisten arvosanajakaumien kautta: keskiarvo 3 voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että kaikkien opiskelijoiden arvosana on ollut 3, tai siten että puolella opiskelijoista arvosana on ollut 1 ja puolella 5. Nämä jakaumat poikkeavat selkeästi toisistaan, vaikka jakaumien pohjalta laskettu oppilaitoksen keskiarvo ei välttämättä poikkea vertailuaineiston keskiarvosta. Mitä suurempi keskihajonta, sitä enemmän arvoissa on vaihtelua. Taulukossa 8 hajonnat ovat normaalit. 18

19 4.2 Tutkinto- ja alakohtaiset oppimistulokset Taulukossa 9 on esitelty kaikkien 14 perustutkinnon arvosanojen keskiarvo, moodi (= yleisin arvosana), hajonta ja numerus arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo ja hajonta. Taulukossa kunkin tutkinnon kohdalla oleva n eli numerus kertoo näyttöjen lukumäärän, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu. Tutkintojen välistä vertailtavuutta heikentää se, että näyttöjen lukumäärä vaihtelee suuresti tutkinnoittain (vertaa esimerkiksi puualan ja sosiaali- ja terveysalan ). Taulukon viimeisellä rivillä on kansallinen vertailukeskiarvo, jossa on mukana kaikkien arviointikokeilussa mukana olevien 14 perustutkinnon ja 35 oppilaitoksen oppimistulokset. Perustutkintokohtaiset kansalliset keskiarvot muodostuvat arviointikokeilussa mukana olleiden oppilaitosten tuloksista. Mukana olevien oppilaitosten tulokset eivät ole syntyneet tilastollisina satunnaisotoksina, vaan näytteet perustuvat hankkeissa yhteistyöoppilaitosten tuottamiin oppimistulostulostietoihin. Harkinnanvaraisen näytteen mukaisesti muodostunut otos ei ole ulkoisessa tarkastelussa yhtä luotettava kuin se olisi varsinaisessa otantatutkimuksessa. Aineistossa mukana olevat oppilaitokset edustavat kuitenkin ns. tavallisia oppilaitoksia, joten tuloksia voi jossain määrin yleistää ko. oppilaitosten ja jen perusjoukkoon. Tutkinnoittain tarkasteltuna työprosessin hallinnassa parhaimmat arvosanat saatiin maanmittausalalla (ka = 4,10) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,76). Samoin työtehtävien hallinnassa parhaimmat arvosanat saatiin maanmittausalalla (ka = 4,16) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,76). Maanmittausalan opiskelijat saivat muita paremmat arvosanat myös työn perustana olevasta tiedon hallinnasta (ka = 3,99). Heikoimmat arvosanat ko. osaamisesta saivat pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelijat (ka =2,70). Sen sijaan työturvallisuuden hallinnassa saatiin parhaimmat arvosanat autoalan perustutkinnossa (ka = 4,35) ja heikoimmat arvosanat veneenrakennuksen perustutkinnossa (ka = 2,42). Ydinosaamisessa parhaimmat arvosanat annettiin maanmittausalalla (ka = 4,20) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,75). Yhteisissä painotuksissa parhaimmat arvosanat saavutettiin autoalan perustutkinnossa (ka = 4,09) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,75). Tarkasteltaessa opintokokonaisuuden näytön arvosanan perusteella parhaimmat arvosanat saatiin maanmittausalan ja autoalan perustutkinnoissa ja heikoimmat pintakäsittelyalan ja veneenrakennuksen perustutkinnoissa. Maanmittausalalla opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo oli 4,21 ja autoalan perustutkinnossa 3,99. Pintakäsittelyalalla opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo oli 2,89 ja veneenrakennusalalla 3,11. Autoalan perustutkinnossa ei annettuja lainkaan tyydyttävän tason arvosanoja (T1 ja T2). 19

20 Taulukko 9 Tutkinto Autoalan Kone- ja metallialan Logistiikan Maanmittausalan Paperiteollisuuden Puualan Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Talotekniikan Pintakäsittelyalan Suunnitteluassistentin Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen keskiarvot, hajonnat, moodit ja numerukset 14 perustutkinnossa Työprosessin hallinta Työtehtävien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opintokokonaisuuden näytön arvosana Ka 3,99 3,93 3,84 4,35 4,12 4,09 3,99 Hajonta,877,684,784,648,688,697,699 Moodi N Ka 3,22 3,27 3,07 3,69 3,31 3,32 3,27 Hajonta,998 1,012 1,027 0,916 0,976 0,933 0,965 Moodi N Ka 3,45 3,49 3,55 3,31 3,73 3,51 3,54 Hajonta 1,044 0,946 0,954 1,094 0,881 0,927 0,886 Moodi N Ka 4,10 4,16 3,99 4,26 4,20 4,07 4,21 Hajonta 0,668 0,764,868,728,744,676,696 Moodi N Ka. 3,69 3,43 2,84 4,30 3,45 3,54 3,50 Hajonta 0,965 0,989 0,905 0,958 0,841 0,904 0,905 Moodi N Ka 2,76 2,76 2,70 3,33 2,75 2,75 2,89 Hajonta 0,933 0,941 0,926 0,776 0,955 1,035 0,870 Moodi N Ka. 3,29 3,20 3,44 3,95 3,42 3,45 3,40 Hajonta 1,066 0,919 0,856 0,970 0,812 0,926 0,935 Moodi N Ka 3,95 3,97 3,84 3,86 4,04 3,87 3,95 Hajonta 0,748 0,746 0,712 0,765 0,740 0,687 0,692 Moodi N Ka 3,75 3,92 3,61 4,00 3,89 3,88 3,89 Hajonta 0,928 0,868 0,921 0,881 0,921 9,02 0,844 Moodi N Ka 3,22 3,30 3,41 3,83 3,55 3,36 3,37 Hajonta 0,904 0,905 0,978 0,802 0,21 0,639 0,883 Moodi N Ka 3,69 3,56 3,50 4,11 3,78 3,91 3,64 Hajonta 1,046 1,076 1,133 0,928 1,012 0,960 1,028 Moodi N

21 Tutkinto Sähköalan Veneenrakennuksen Verhoilualan Kansallinen vertailukeskiarvo Työprosessin hallinta Työtehtävien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opintokokonaisuuden näytön arvosana Ka 3,64 3,64 3,43 3,92 3,93 3,94 3,66 Hajonta 1,043 1,079 1,029 0,967 0,935 0,956 1,033 Moodi N Ka 3,16 3,13 3,07 2,42 3,09 3,12 3,11 Hajonta 0,928 1,014 0,963 0,839 0,858 0,803 0,804 Moodi N Ka 3,65 3,38 3,87 3,96 3,88 3,70 3,41 Hajonta 0,777 0,917 0,896 0,843 0,832 0,807 0,959 Moodi N Ka. 3,51 3,54 3,37 3,85 3,65 3,65 3,57 Hajonta 1,004 1,008 1,016 0,940 0,985 0,969 0,955 Moodi N

22 Kuviossa 4 on esitelty arviointikokeilussa mukana olleiden 14 perustutkinnon opintokokonaisuuden näytöstä annettujen arvosanojen prosentuaalinen jakauma. (Tutkinnon perässä oleva n = näyttöjen lukumäärä) T1 T2 H3 H4 K5 Maanmittausalan (n = 145) Sosiaali- ja terveysalan (n = 737) Sähköalan (n = 416) Suunnitteluassistentin (n = 103) Autoalan (n = 77) Rakennusalan (n = 737) Paperiteollisuuden (n = 317) Logistiikan (n = 117) Verhoilualan (n = 81) Puualan (n = 117) Talotekniikan (n = 302) Kone- ja metallialan (n = 551) Veneenrakennuksen (n = 43) Pintakäsittelyalan (n = 222) 1,4 0,4 2,2 2,9 0,9 2,2 1,7 2,5 3,66 1,7 4,2 4,6 11,7 6,9 13,2 9,7 7,7 22,1 23,4 13,6 9,1 12,6 24,4 25,2 16,9 23,3 30,1 43,5 39, ,8 42,4 51,7 34,3 42,2 57,1 55,1 6,8 22,1 47,7 22,1 1,2 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 44,8 38, ,4 37,6 34,6 34,5 33,8 37,4 42,2 35, ,4 22,3 20,8 20,6 13,9 13,7 12,3 10,9 9,6 7,3 2,2 Kuvio 4 Opintokokonaisuuden näytön arvosanan prosentuaalinen jakauma tutkinnoittain Koulutusaloittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveysalalla arvosanat olivat kaikilla arvioinnin kohteilla tekniikan ja liikenteen alaa selvästi korkeammat (ks. taulukko 10). Myös opintokokonaisuuden näytön arvosanat olivat sosiaali- ja terveysalalla huomattavasti korkeammat kuin tekniikan ja liikenteen alalla. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä kaikissa arvioinnin kohteissa. 3 3 Mann-Whitneyn U-testi (p-arvo 0,000) 22

23 Taulukko 10 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvot ja hajonnat sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Arvioinnin kohde Koulutusala N Ka. Hajonta Työprosessin hallinta Tekniikan ja liikenteen ala ,43 1,01 Sosiaali- ja terveysala 734 3,75 0,93 Työtehtävien hallinta Tekniikan ja liikenteen ala ,43 1,02 Sosiaali- ja terveysala 732 3,92 0,87 Työn perustana olevan Tekniikan ja liikenteen ala ,29 1,03 tiedon hallinta Sosiaali- ja terveysala 733 3,61 0,92 Työturvallisuuden hallinta Tekniikan ja liikenteen ala ,81 0,95 Sosiaali- ja terveysala 735 4,00 0,88 Ydinosaaminen Tekniikan ja liikenteen ala ,55 0,99 Sosiaali- ja terveysala 733 3,89 0,92 Yhteiset painotukset Tekniikan ja liikenteen ala ,56 0,98 Sosiaali- ja terveysala 554 3,88 0,90 Opintokokonaisuuden näytön arvosana Tekniikan ja liikenteen ala ,48 0,96 Sosiaali- ja terveysala 737 3,89 0,84 Näyttöjen arvosanoissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja tutkintojen 4 ja oppilaitosten välillä 5. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta oli arviointikokeilussa mukana 9 oppilaitosta, joista kolmen oppilaitoksen opintokokonaisuuden näytön arvosanat poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi kansallisesta tuloksesta. Tekniikan ja liikenteen alalta oli arviointikokeilussa mukana 27 oppilaitosta. Tekniikan ja liikenteen alalla oli oppilaitosten välillä tilastollisesti merkitseviä eroja näyttöjen arvosanoissa seuraavissa perustutkinnoissa: talotekniikan, logistiikan, kone- ja metallialan, sähköalan, paperiteollisuuden ja autoalan perustutkinnoissa. Suunnitteluassistentin perustutkinnossa ei ollut näyttöjen arvosanoissa tilastollisesti merkitseviä eroja oppilaitosten välillä. Rakennusalan, pintakäsittelyalan, puualan, veneenrakennuksen, verhoilualan ja maanmittausalan jen oppilaitoskohtaisia eroja ei ollut mahdollista tarkastella oppilaitosten vähäisen määrän vuoksi. 4 Kruskal Wallis Test (p-arvo 0,000) 5 Mann-Whitneyn U-testi 23

24 4.3 Oppimistulokset sukupuolen mukaan Kaikista arviointikokeilun näytöistä noin 67 % oli miesten toteuttamia ja noin 33 % naisten toteuttamia. Aloittain tarkasteltuna tekniikan liikenteen alan näytöistä 84 % oli miesten toteuttamia ja 16 % naisten. Sosiaali- ja terveysalalla naisten toteuttamia näyttöjä oli noin 92 % ja miesten noin 8 %. Kuten taulukosta 11 havaitaan, naiset ovat saaneet miehiä parempia arvosanoja kaikilla arviointikohteilla. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 6 Taulukko 11 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sukupuolen mukaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Arvioinnin kohde Sukupuoli N Ka. Hajonta Työprosessin hallinta Nainen ,69 0,96 Mies ,42 1,01 Työtehtävien hallinta Nainen ,75 0,95 Mies ,44 1,02 Työn perustana olevan tiedon hallinta Nainen ,54 0,95 Mies ,28 1,03 Työturvallisuuden hallinta Nainen ,98 0,88 Mies ,79 0,96 Ydinosaaminen Nainen 983 3,83 0,95 Mies ,54 0,99 Yhteiset painotukset Nainen 776 3,81 0,93 Mies ,54 0,98 Opintokokonaisuuden näytön arvosana Nainen ,75 0,91 Mies ,48 0,97 Aloittain tarkasteltuna tekniikan ja liikenteen alalla naiset saivat miehiä parempia arvosanoja kaikilla arvioinnin kohteilla lukuunottamatta työtehtävien hallintaa. Erot olivat tilastollisesti melko merkitseviä 7. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalalla arvosanoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä. 6 Riippumattomien otosten t-testi (p-arvo 0,000) 7 Mann-Whitneyn U-testiin liittyvät p-arvot vaihtelivat välillä 0,004 0,027 24

25 4.4 Oppimistulosten tarkastelua näyttöpaikan, arvioijan ja opiskelijan opintojen vaiheen mukaan Arviointikokeilun näytöistä 58 % toteutettiin oppilaitoksessa ja 42 % työpaikalla. Alakohtaisesti tarkasteltuna sosiaali- ja terveysalalla lähes kaikki näytöt (99,7 %) toteutettiin työpaikalla ja tekniikan- ja liikenteen alan näytöistä noin 75 % tehtiin oppilaitoksessa. Kuten kuviosta 5 havaitaan, työpaikalla toteutettavien näyttöjen arvosanojen keskiarvot ovat kaikissa arvioinnin kohteissa huomattavasti korkeammat kuin oppilaitosnäytöissä. Oppilaitoksissa toteutettavien näyttöjen yleisin opintokokonaisuuden näytön arvosana oli H3 ja työpaikalla toteutettavien näyttöjen H4. Tekniikan ja liikenteen alan oppilaitosnäyttöjen yleisin opintokokonaisuuden näytön arvosana oli H3 ja työpaikkanäyttöjen H4. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ei voida tehdä arvosanojen vertailuja näyttöpaikan suhteen, sillä lähes kaikki (99,7 %) ko. alan näytöt toteutettiin työpaikalla. 5 4,5 4 3,86 3,97 3,73 4,07 3,68 3,99 3,96 3,97 3,5 3,23 3,22 3,09 3,31 3,32 3,28 3 2,5 2 1,5 1 Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1341) Oppilaitoksessa (n=1652) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1339) Oppilaitoksessa (n=1743) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1339) Oppilaitoksessa (n=1778) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1310) Oppilaitoksessa (n=1634) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1263) Oppilaitoksessa (n=1276) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=994) Oppilaitoksessa (n=936) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1356) Oppilaitoksessa (n=1875) Työprosessin hallinta Työtehtävien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opintokokonaisuuden näytön arvosana Kuvio 5 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain työpaikalla ja oppilaitoksessa kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Opettaja päätti näytön arvosanoista yksin puolessa (50 %) arviointikokeilun näytöistä. Työelämän edustaja päätti yksin arvosanoista 2,9 % näytöistä. Opettaja ja työelämän edustaja päättivät arvosanoista yhdessä noin 45 % näytöistä. 25

26 Kun opettajan ja työelämän edustajan antamia arvosanoja verrataan keskenään, käy ilmi, että opettajien antamat arvosanat ovat kaikilla arvioinnin kohteilla työelämän edustajan antamia arvosanoja selvästi matalampia. Myös opettajan ja työelämän edustajan yhdessä antamat arvosanat ovat selvästi opettajan yksin antamia arvosanoja korkeampia. Erot eri osapuolten antamien arvosanojen välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 8. Tarkasteltaessa tuloksia aloittain, sosiaali- ja terveysalalla työelämän edustajan antamat arvosanat ovat lähes kaikilla arvioinnin kohteilla opettajan antamia arvosanoja hieman matalampia. Arvosanoissa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Sen sijaan tekniikan ja liikenteen alalla opettajien antamat arvosanat ovat kauttaaltaan työelämän edustajan antamia arvosanoja selvästi matalampia. Erot ovat työturvallisuuden hallintaa lukuun ottamatta tilastollisesti erittäin merkitseviä. Taulukko 12 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimana kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Arvioinninkohde Näytön arvosanasta päätti N Ka Työprosessin hallinta Opettaja ,38 Opettaja ja työelämän edustaja ,62 Opettaja ja joku muu 54 3,19 Työelämän edustaja 91 3,82 Yhteensä ,51 Työtehtävien hallinta Opettaja ,35 Opettaja ja työelämän edustaja ,73 Opettaja ja joku muu 54 3,33 Työelämän edustaja 90 3,83 Yhteensä ,54 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Opettaja ,19 Opettaja ja työelämän edustaja ,54 Opettaja ja joku muu 54 3,13 Työelämän edustaja 91 3,64 Yhteensä ,37 Opettaja ,82 Opettaja ja työelämän edustaja ,90 Opettaja ja joku muu 54 3,56 Työelämän edustaja 82 3,94 Yhteensä ,86 Ydinosaaminen Opettaja ,51 Opettaja ja työelämän edustaja ,75 Opettaja ja joku muu 54 3,39 Työelämän edustaja 76 3,86 Yhteensä ,65 8 Kruskal Wallis Test (p-arvo 0,000) 26

27 Arvioinninkohde Näytön arvosanasta päätti N Ka Yhteiset Opettaja 725 3,58 painotukset Opettaja ja työelämän edustaja ,70 Opettaja ja joku muu 54 3,33 Työelämän edustaja 65 3,89 Opintokokonaisuuden näytön arvosana Yhteensä ,65 Opettaja ,41 Opettaja ja työelämän edustaja ,74 Opettaja ja joku muu 53 3,23 Työelämän edustaja 94 3,88 Yhteensä ,57 Kuten kuviosta 6 havaitaan, arvosanojen keskiarvot eri arvioinnin kohteilla ovat opintojen loppuvaiheessa (5. ja 6. lukukautena) korkeampia kuin opintojen alkuvaiheessa. Tulokset olivat samansuuntaisia sekä sosiaali- ja terveysalalla että tekniikan ja liikenteen alalla. 5,00 Työprosessin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Ydinosaaminen Opintokokonaisuuden näytön arvosana Työtehtävien hallinta Työturvallisuuden hallinta Yhteiset painotukset 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1. lukukautena 2. lukukautena 3.lukukautena 4. lukukautena 5. lukukautena 6. lukukautena Kuvio 6 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain opiskelijan opintojen vaiheen mukaan 27

28 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA 4 Näytöistä annettujen arvosanojen perusteella voidaan todeta, että opiskelijat hallitsevat hyvin ammatillisen osaamisen. Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla on H4 ja yleisin opintokokonaisuuden arvosana tutkinnosta riippuen H3 ja H4. Osittain hyviä arvosanoja saattaa selittää se, että tuloksissa ei näy tiedot niistä opiskelijoista, jotka eivät pääse näyttöön tai joiden näyttö on hylätty. Oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoimilla varmistetaan usein, että opiskelijalla on mahdollisuudet ja valmiudet selviytyä näytöstä. Työturvallisuuden hyvää hallintaa saattaa selittää se, että siihen panostetaan opetuksessa ja koulutuksessa erityisen paljon. Joillakin aloilla työturvallisuusasiat on osattava ennen kuin mennään työssäoppimisjaksolle ja näyttöön. Naiset saivat miehiä parempia arvosanoja kaikilla arviointikohteilla. Kun näyttöjen arvosanoja tarkastellaan näyttöpaikan suhteen, ovat arvosanat työpaikalla toteutettavissa näytöissä oppilaitosnäyttöjä selvästi korkeampia. Arviointikokeilu osoitti myös, että opettajien antamat arvosanat ovat työelämän edustajan antamia arvosanoja selvästi matalampia. Kuudesta arvioinnin kohteesta työtehtävien hallintaa, työprosessin hallintaa, työn perustana olevaa tiedon hallintaa ja työturvallisuuden hallintaa arvioidaan näytössä enemmän kuin ydinosaamista ja yhteisiä painotuksia. Kehittämishaasteena onkin saada ammatillisen osaamisen eri ulottuvuudet (sosiaalinen, tiedollinen, toiminnallinen, reflektiivinen osaaminen) tasaisemmin osoitetuksi ja arvioiduksi näytössä. 28

29 5 TAUSTAKYSELYJEN TULOKSET Näyttöjen yhteydessä toteutettiin näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia koskevat taustakyselyt opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Kyselyjen avulla saadaan tietoa mm. näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta, arvioinnin osuvuudesta ja yhdenmukaisuudesta, arviointikäytännöistä sekä näyttöjen merkityksestä oppimiselle ja hyödyllisyydestä eri osapuolten kokemana. Eri osapuolilta kysyttiin samoja asioita, mutta kysymykset on muokattu eri osapuolille sopiviksi. Kysely sisälsi Likert-asteikollisia väittämiä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. Kysely koski samoja näyttöjä, joista arviointitieto koottiin. Kyselyn teemat olivat: 1. Näytön toteuttaminen, 2. Näytön arviointi ja 3. Näytön vaikuttavuus. Opiskelijan kyselylomakkeita palautui 877, opettajan lomakkeita 696 ja työelämän edustajien lomakkeita 605. Väittämien numeeriset arvot on raportoitu tekstissä seuraavasti: 1 2 = ei lainkaan/heikosti, 3 = kohtalaisesti/melko, 4 = hyvin/paljon ja 5 = erittäin hyvin/paljon. Avoimet vastaukset luokiteltiin laadullisesti sisällön mukaan eikä niistä tehty määrällisiä yhteenvetoja. Laadullisen luokittelun puolesta puhui se, että vastaukset olivat usein tulkittavissa koskemaan useampaa luokittelua. Avovastaukset analysoitiin ja raportoitiin siten, että jokaisen kolmen numeerisen luokittelun (1 2 = ei lainkaan/heikosti, 3 = kohtalaisesti/melko, 4 5 = hyvin/paljon, erittäin paljon/hyvin) alta etsittiin laadullisia luokitteluperusteita. Avointen vastausten raportoinnin yhteydessä esitetään myös eri osapuolten vastauksista suoria lainauksia kursivoituna. Taulukko 13 Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien taustakyselyiden määrät tutkinnoittain Tutkinto Opettaja (n=) Työelämä (n=) Opiskelija (n=) Autolan Kone- ja metallialan Logistiikan Maanmittausalan Paperiteollisuuden Pintakäsittelyalan Puualan Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Sähköalan Talotekniikan Veneenrakennuksen Verhoilualan Yhteensä

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS ) Paula Kilpeläinen, OPH

ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS ) Paula Kilpeläinen, OPH ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS 23.11.2011) Paula Kilpeläinen, OPH RAKENNUS- JA METSÄALAN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT 2008 2011 Arviointi käynnistyi 8/2008 ja päättyi

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Koppi-hankkeen loppuseminaari

Koppi-hankkeen loppuseminaari NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN Koppi-hankkeen loppuseminaari 21.4.2008 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus Arviointi- ja seurantapalvelut 1 Mari Räkköläinen, Paula Kilpeläinen/rs KANSALLISEN

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT

Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen OPPIMISTULOKSET RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT Väliraportti lukuvuosilta 2008 2009 ja 2009 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:5

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 013 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppimistulostiedon analyysia. informaatiomateriaalia siitä, mitä oppimistulostiedoista voidaan havaita ja miten saatua tietoa voidaan hyödyntää

Oppimistulostiedon analyysia. informaatiomateriaalia siitä, mitä oppimistulostiedoista voidaan havaita ja miten saatua tietoa voidaan hyödyntää Oppimistulostiedon analyysia informaatiomateriaalia siitä, mitä oppimistulostiedoista voidaan havaita ja miten saatua tietoa voidaan hyödyntää OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MITEN VOISIN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Synteesi ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien keskeisistä tuloksista 2007 2016 Paula Kilpeläinen Jukka Jalolahti Mari

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 06 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Vantaan kaupunki Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja)

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) Anu Räisänen 22.3.2013 Opetushallitus ARVIOINTIIN OSALLISTUNEET JÄRJESTÄJÄT JA OPISKELIJAT Arvioinnin

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ KANSALLISTA ARVIOINTITIETOA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ KANSALLISTA ARVIOINTITIETOA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ KANSALLISTA ARVIOINTITIETOA KANSALLINEN NÄYTTÖPERUSTEINEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKE KOPPI 2002 2007 Opetushallitus/Arviointi ISBN 952-13-2725-1

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2011 Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 24.11.2011 Helsinki Paula Kilpeläinen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 12.11.2012 Helsinki

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos Anu Räisänen ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA Arvioinnin alustavia tuloksia LVI-koulutus 2018 seminaari 28.9.2017 Mari Räkköläinen, arviointineuvos Jukka Jalolahti, arviointisuunnittelija

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 Liiketalouden, käsi- ja taideteollisuusalan ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot Perehdytystilaisuus 11.10.2010 Helsinki,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Pirjo Väyrynen ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan,

Lisätiedot

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI KANSALLISEN NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008 Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Opetusneuvos 14.2.2011 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata OHJE Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata Blanco 1-2-3 -projekti dokumentoi ammattiosaamisen näyttöjä sellaisella tavalla, että tuotettua materiaalia voidaan

Lisätiedot

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI?

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? Arvioinnin vaikutukset/vaikuttavuus Arviointi ja sen arviointi: Mistä on kyse? Kansallinen arviointi ja sen tulosten hyödyntäminen Johtamiskulttuuri ja päätöksenteko Organisaation

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö LV-asennustyöt opintokokonaisuudesta Kuva: Matti Pajula, VAO Taustaa Talotekniikan LVI-asentaja 3 vuoden opiskelija Työssäoppimisjaksolla Tekmannilla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus. Lauri Kurvonen Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus - Työssäoppimisen tavoitteet vs. toteutus Lauri Kurvonen 14.5.2011 Sisällys Mitä on hyvä työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa 1. valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen kehittämisen

Lisätiedot

Koulutuksen vaikuttavuus ja osaamisen arviointi: Näytöt oppimistulosten osoittajina? Ensimmäiset oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä

Koulutuksen vaikuttavuus ja osaamisen arviointi: Näytöt oppimistulosten osoittajina? Ensimmäiset oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Koulutuksen vaikuttavuus ja osaamisen arviointi: Näytöt oppimistulosten osoittajina? Ensimmäiset oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä ARVIONTI TÄNÄÄN JA HUOMENNA -SEMINAARI 5.2.2008 Helsinki Opetusneuvos

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen

Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen Opetusneuvos, FT, VTM Karvi OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET. Ammatillinen koulutus OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ ARVIOINNIN KEHITTÄMISHAASTEET Ammatillinen koulutus Opetusneuvos 7.11.2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö kuormankäsittelyn ja kuljettamisen opintokokonaisuuksista Kuva: Sirpa Roivainen Taustaa Logistiikan perustutkinnon (autonkuljettaja) 3 luokan opiskelija

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot