ARVIOINTIKOKEILU II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007"

Transkriptio

1 NÄYTTÖPERUSTEINEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Mari Räkköläinen, Paula Kilpeläinen ARVIOINTIKOKEILU II YHTEENVETO OPPIMISTULOKSISTA JA TAUSTAKYSELYN TULOKSISTA OPETUSHALLITUS Arviointi- ja seurantapalvelut

2 Opetushallitus Moniste 4/2008 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka: Edita Oy, Helsinki 2008

3 SISÄLTÖ JOHDANTO ARVIOINTIKOKEILUN TAUSTAA ARVIOINTIKOKEILUN AINEISTO Opintokokonaisuudet ja näytöt arviointikokeilussa Opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTITAVAT Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä ja näyttöpaikka Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäminen JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA OPPIMISTULOKSET Oppimistulosten arvosanajakaumat arviointikohteittain 14 perustutkinnossa yhteensä Tutkinto- ja alakohtaiset oppimistulokset Oppimistulokset sukupuolen mukaan Oppimistulosten tarkastelua näyttöpaikan, arvioijan ja opiskelijan opintojen vaiheen mukaan JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA TAUSTAKYSELYJEN TULOKSET Näytön toteuttaminen Näytön arviointi Näytön vaikuttavuus TAUSTAKYSELYJEN TULOKSET KOULUTUSALOITTAIN Opettajakyselyn tulokset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Opiskelijakyselyn tulokset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Työelämän edustajan kyselyn tulokset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Taustakyselyiden yhteenveto YHTEENVETOA TULOKSISTA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LIITTEET Liite 1 Näytön arvosanan dokumentointilomake Liite 2 Eri osapuolten taustakyselyt Liite 3 Arviointikokeilussa mukana olleet koulutuksen järjestäjät Liite 4 Näyttöjen lukumäärä tutkinnoittain ja opintokokonaisuuksittain Liite 5 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä 14 perustutkinnossa... 77

4 KUVIOT JA TAULUKOT Kuvio 1 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä suhteessa näyttöpaikkaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Kuvio 2 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet 14 perustutkinnossayhteensä Kuvio 3 Oppimistulosten prosentuaalinen arvosanajakauma (%) arviointikohteittain kaikissa perustutkinnossa yhteensä Kuvio 4 Opintokokonaisuuden näytön arvosanan prosentuaalinen jakauma tutkinnoittain Kuvio 5 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain työpaikalla ja oppilaitoksessa kaikissa 4 perustutkinnossa yhteensä Kuvio 6 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain opiskelijan opintojen vaiheen mukaan Kuvio 7 Näytön toteuttaminen työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Kuvio 8 Näytön arviointi työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Kuvio 9 Näytön vaikuttavuus työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Kuvio 10 Sosiaalit taidot, ammatillinen osaaminen, tavoite- ja kriteeriperusteisuus ja työelämävastaavuus näytöissä työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan arvioimana Taulukko 1 Arviointikokeilun aineisto Taulukko 2 Näyttöjen ja oppilaitosten lukumäärät tutkinnoittain arviointikokeilussa Taulukko 3 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 4 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä sosiaali-, terveys- ja liikuntaalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Taulukko 5 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 6 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka tutkinnoittain Taulukko 7 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet tutkinnoittain Taulukko 8 Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen numerus, keskiarvot, moodit ja hajonta kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 9 Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen keskiarvot, hajonnat, moodit ja numerukset 14 perustutkinnossa Taulukko 10 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvot ja hajonnat sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Taulukko 11 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sukupuolen mukaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 12 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimana kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Taulukko 13 Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien taustakyselyiden määrät tutkinnoittain Taulukko 14 Näytön toteuttaminen opettajan arvioimana Taulukko 15 Näytön arviointi opettajan kokemana Taulukko 16 Näytön vaikuttavuus opettajan arvioimana Taulukko 17 Näytön toteuttaminen opiskelijoiden arvioimana Taulukko 18 Näytön arviointi opiskelijoiden kokemana Taulukko 19 Näytön vaikuttavuus opiskelijoiden arvioimana Taulukko 20 Näytön toteuttaminen työelämän edustajien arvioimana Taulukko 21 Näytön arviointi työelämän edustajien kokemana Taulukko 22 Näytön vaikuttavuus työelämän edustajien arvioimana... 53

5 JOHDANTO Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty Opetushallituksen johtamassa KOPPI-hankkeessa ja siihen liittyvissä arviointikokeiluissa. Hanke käynnistyi vuonna 2002 ja se päättyi keväällä Ensimmäinen arviointikokeilu (pilotti I) toteutettiin vuosina ja toinen arviointikokeilu (pilotti II) Ensimmäisen kokeilun tulokset julkaistiin Kehittämistyö ja kokeilutoiminta on toteutettu pääasiassa Euroopan sosiaa-lirahaston (ESR) tuella. Arviointikokeiluissa oppimistulosten arviointitieto on koottu suoraan koulutuksen järjestäjän organisoimista ammattiosaamisen näytöistä. Näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytetty kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja. Kansallista arviointitietoa kerättiin näytöistä opintokokonaisuuksittain ja arviointikohteittain ja arviointi kirjattiin yhtenäiselle opintokokonaisuuden näyttöarvosanan dokumentointilomakkeelle. Osana oppimistulosten arvioinnin edellyttämää laadunvarmennusta toteutettiin myös opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille suunnatut taustakyselyt. Kyselyiden avulla on saatu tietoa mm. näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta, arvioinnin osuvuudesta ja yhdenmukaisuudesta, arviointikäytännöistä, näyttöjen integroinnista opetukseen ja opetussuunnitelmiin sekä näyttöjen merkityksestä oppimiselle. Tämä raportti sisältää yhteenvedon toisen arviointikokeilun oppimistuloksista ja kyselyn tuloksista vuosilta Arviointikokeilu on toteutettu yhteistyössä arviointijärjestelmän kehittämisprojektien (Sote Järkevä-, Konsensus-, Arvo- ja Arvi-projektien) ja niiden yhteistyöoppilaitosten kanssa. Arviointikokeilun tuloksissa on mukana 32 koulutuksen järjestäjän ja 35 oppilaitoksen tuottamat tiedot 14 perustutkinnosta. Arviointikokeilussa oli mukana opiskelijaa ja arviointitietoa saatiin ammattiosaamisen näytöstä. Koulutuksen järjestäjät saivat palautteet omista tuloksista syksyllä 2006 ja Tässä raportissa oppimistulokset on esitelty tutkinnoittain ja arviointikohteittain keskiarvoina ja arvosanajakaumina. Tulosten tiivistämiseksi osa oppimistuloksista on esitelty koulutusaloittain. Kyselyn tulokset on esitelty yhteenvetona vastaajittain niin, että tuloksiin on yhdistetty kaikkien 14 perustutkinnon tulokset. Lisäksi tulokset on esitelty koulutusaloittain. Tulokset koskevat kahta koulutusalaa: sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa sekä tekniikan ja liikenteen alaa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan sisältyy kaikkiaan viisi a, joista näissä tuloksissa on mukana ainoastaan sosiaali- ja terveysalan. Tekniikan ja liikenteen ala sisältää kaiken kaikkiaan 26 a, joista näissä tuloksissa on mukana 13 a. Arviointikokeiluun on osallistunut suuri joukko opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia. Kiitämme heitä kaikkia arviointikokeilun onnistumisesta. Erityiset kiitokset saavat arviointijärjestelmän kehittämishankkeiden projektipäälliköt Petri Kallionpää (Konsensus), Pauli Koivusaari (Arvi), Erja Kotimäki (Sote Järkevä) ja Kirsti Salo (Arvo), jotka ovat koordinoineet arviointikokeilun käytännön toteutuksen yhteistyöoppilaitoksissaan. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista sekä tulosraportin kokoamisesta on vastannut projektisuunnittelija Paula Kilpeläinen. Aineiston metodisissa kysymyksissä ovat avustaneet erikoistut-

6 kija Jari Metsämuuronen, tutkimussihteeri Markus Mattsson ja projektisuunnittelijat Laura Jauhola ja Marika Koramo. Sihteeri Ritva Saurio on taittanut raportin sen lukuisine kuvioineen ja taulukkoineen sekä vastannut raportin ulkoasusta. Arviointi- ja seurantapalvelut -asiantuntijayksikön päällikkö Pentti Yrjölä on ohjauksellaan ja arvokkailla kommenteillaan tukenut koko projektin etenemistä. Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämisestä sekä Koppi-hankkeen johtamisesta ja arviointikokeilun kokonaisuudesta on vastannut projektipäällikkö, opetusneuvos Mari Räkköläinen. Raportissa esitellään tuloksia ja johtopäätöksiä arviointijärjestelmän toimivuudesta. Raportin pohjalta kehitetään edelleen näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää. Lisätietoja arviointikokeilun tuloksista Opetushallituksessa antavat projektipäällikkö, opetusneuvos Mari Räkköläinen, puh ja projektisuunnittelija Paula Kilpeläinen

7 1 ARVIOINTIKOKEILUN TAUSTAA Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty Opetushallituksessa vuodesta Kehittämistyön yhteydessä on toteutettu kaksi arviointikokeilua, joissa näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on testattu käytännössä. Ensimmäinen arviointikokeilu (Pilotti I) toteutettiin vuosina ja toinen arviointikokeilu (Pilotti II) Ensimmäisen kokeilun tulokset raportoitiin Tässä raportissa esitellään toteutetun toisen arviointikokeilun tulokset oppimistuloksista ja kyselyn tuloksista. Arviointikokeilussa oppimistulosten arviointitieto on koottu suoraan koulutuksen järjestäjän organisoimista ammattiosaamisen näytöistä. Kansallista arviointitietoa tuotetaan näytöistä tutkinnoittain, opintokokonaisuuksittain ja arviointikohteittain ja arviointi on tallennettu yhtenäiselle opintokokonaisuuden näyttöarvosanan dokumentointilomakkeelle (ks. liite 1). Näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytetty kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja 1. Arvioinnin kohteet ovat kaikissa ammatillisten jen näytöissä samat ja ne ovat: työprosessin hallinta, työtehtävien hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, työturvallisuuden hallinta, ydinosaaminen ja yhteiset painotukset. Ydinosaamiseen sisältyvät oppimaan oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot ja eettiset ja esteettiset taidot. Yhteisiin painotuksiin sisältyvät kestävä kehitys, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen, yrittäjyys ja laadukas- ja asiakaslähtöinen palvelutoiminta. Näyttöaineistossa määritetään arvioitava osaaminen ja arviointikriteerit kunkin opintokokonaisuuden näyttöön. Arviointikokeilun yhteydessä toteutettiin myös näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia koskevat opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan taustakyselyt (ks. liite 2). Kyselyt ovat osa kansallisen oppimistulosten arvioinnin edellyttämää laadunvarmistusta, jolla seurataan laatuvaatimusten toteutumista ja näyttöjärjestelmän toimivuutta. Kyselyjen avulla saadaan tietoa mm. näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta, arvioinnin osuvuudesta ja yhdenmukaisuudesta, arviointikäytännöistä, näyttöjen integroinnista opetukseen ja opetussuunnitelmiin sekä näyttöjen merkityksestä oppimiselle. Arviointikokeilu on toteutettu yhteistyössä arviointijärjestelmän kehittämisprojektien Sote Järkevä-, Konsensus-, Arvo- ja Arvi-projektien ja niiden yhteistyöoppilaitosten kanssa. Hankkeiden projektipäälliköt ovat koordinoineet arviointikokeilun omissa yhteistyöoppilaitoksissa. Tulosten analysoinnista ja raportoinnista on vastannut Opetushallituksen arviointi- ja seurantapalvelut -asiantuntijayksikkö. 1 Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista.

8 2 ARVIOINTIKOKEILUN AINEISTO Taulukossa 1 on esitetty arviointikokeilun aineisto. Arviointikokeilussa oli mukana 32 koulutuksen järjestäjää, 35 oppilaitosta ja opiskelijaa. Arviointikokeilussa mukana olleet koulutuksen järjestäjät on lueteltu liitteessä 3. Arviointikokeiluun valittiin ne 14 ammatillista a, joiden kansalliset näyttöaineistot olivat valmiit ja laadunvarmennetut ennen arviointikokeilun käynnistymistä syksyllä Arviointitietoa näytöistä kerättiin koko arviointikokeilun ajan ( ), jonka aikana oppimistulostietoa saatiin ammattiosaamisen näytöstä. Koulutuksen järjestäjät saivat palautteet omista tuloksista syksyllä 2006 ja Tässä raportissa oppimistuloksia tarkastellaan kohtaisesti ja arviointikohteittain (työprosessin hallinta, työtehtävän hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, työturvallisuuden hallinta, ydinosaaminen ja yhteiset painotukset). Osa tuloksista on esitetty yhteenvetona niin, että tulokset sisältävät kaikkien 14 perustutkinnon tulokset yhteensä. Tulosten tiivistämiseksi osa tuloksista on esitelty myös koulutusaloittain. Kyselyn tulokset on esitelty yhteenvetona vastaajaryhmittäin niin, että tuloksiin on yhdistetty kaikkien 14 perustutkinnon tulokset. Lisäksi tulokset on esitetty koulutusaloittain. Kyselyn tuloksissa on mukana 877 opiskelijan, 696 opettajan ja 605 työelämän edustajan vastausta. Tulokset koskevat kahta koulutusalaa: sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa sekä tekniikan ja liikenteen alaa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan sisältyy kaikkiaan viisi a, joista näissä tuloksissa on mukana ainoastaan sosiaali- ja terveysalan. Tekniikan ja liikenteen ala sisältää yhteensä 26 a, joista näissä tuloksissa on mukana 13 a. Tekniikan ja liikenteen alan tuloksiin on yhdistetty talotekniikan, rakennusalan, pintakäsittelyalan, puualan, logistiikan, kone- ja metallialan, sähköalan, suunnitteluassistentin, veneenrakennuksen, verhoilualan, maanmittausalan, paperiteollisuuden ja autoalan jen tulokset. Taulukko 1 Arviointikokeilun aineisto Arviointiaineisto N = lukumäärä Koulutuksen järjestäjiä 32 Oppilaitoksia 35 Opiskelijoita Perustutkintoja 14 Opintokokonaisuuksia 144 Näyttöjä Opettajakyselyitä 696 Opiskelijakyselyitä 877 Työelämän edustajan kyselyitä 605

9 2.1 Opintokokonaisuudet ja näytöt arviointikokeilussa Arviointitietoa saatiin 14 perustutkinnon 144 opintokokonaisuudesta. Kaiken kaikkiaan arviointitietoa saatiin ammattiosaamisen näytöstä. Opintokokonaisuuksien laajuudet vaihtelivat 4 opintoviikosta 40 opintoviikkoon (ks. liite 4). Eniten näyttöjä toteutettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (746) ja vähiten veneenrakennuksen perustutkinnossa (45). Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu näyttöjen ja oppilaitosten määrät perustutkinnoittain. Taulukko 2 Näyttöjen ja oppilaitosten lukumäärät tutkinnoittain arviointikokeilussa Tutkinto Näyttöjen lukumäärä Oppilaitoksia Autoalan 77 5 Kone- ja metallialan Logistiikan Maanmittausalan Paperiteollisuuden Pintakäsittelyalan Puualan 55 4 Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Sähköalan Talotekniikan Veneenrakennuksen 45 1 Verhoilualan Opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä Arviointikokeilun näytöistä yli puolet (54 %) toteutettiin ensimmäisenä lukuvuotena (1. ja 2. lukukautena) ja vajaa kolmannes (29,4 %) toisena lukuvuotena (3. ja 4. lukukautena). Kolmantena opiskeluvuotena (5. ja 6. lukukautena) toteutettiin noin 16 % näytöistä.

10 Taulukko 3 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä 14 perustutkinnossa yhteensä Näytön ajankohta Näyttöjen lukumäärä % 1. lukukautena lukukautena ,1 ensimmäisenä lukuvuotena yhteensä ,1 3. lukukautena ,8 4. lukukautena ,6 toisena lukuvuotena yhteensä ,4 5. lukukautena 90 4,1 6. lukukautena ,3 kolmantena lukuvuotena yhteensä ,4 Yhteensä Koulutusaloittain tarkasteltuna tekniikan ja liikenteen alan näytöistä yli puolet (58,1 %) toteutettiin ensimmäisenä lukuvuotena (1. ja 2. lukukautena) ja noin viidennes toisena ja kolmantena lukuvuotena. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan näytöistä noin 45 % toteutettiin ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena. Kolmantena lukuvuotena tehtiin noin 9 % näytöistä. Liitteessä 5 ovat tutkintokohtaiset tiedot näyttöjen toteuttamisajankohdasta opiskelijan opintovaiheen mukaan. Näyttöjen lukumäärä ei jakaantunut tasaisesti opiskelijan opintojen eri vaiheille, koska arviointitieto kerättiin projektin omien suunnitelmien ja aikataulujen mukaan arviointikokeilun aikana. Taulukko 4 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Koulutusala Näytön ajankohta Näyttöjen lukumäärä % Sosiaali- ja 1.lukukautena ,9 terveysala 2.lukukautena ,4 3.lukukautena ,3 4.lukukautena ,0 5.lukukautena 16 2,2 6.lukukautena 53 7,2 Tekniikan ja liikenteen ala Yhteensä lukukautena ,9 2.lukukautena ,2 3.lukukautena 70 4,9 4.lukukautena ,9 5.lukukautena 74 5,1 6.lukukautena ,0 Yhteensä

11 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTITAVAT 3.1 Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikka Yli puolet (58 %) kaikista arviointikokeilun näytöistä toteutettiin oppilaitoksessa. Työpaikalla toteutettuja näyttöjä oli noin 42 % kaikista arviointikokeilun näytöistä. Alakohtaisesti tarkasteltuna näyttöpaikka jakautuu jyrkästi: sosiaali- ja terveysalalla lähes kaikki näytöt (99,7 %) on toteutettu työpaikalla ja tekniikan ja liikenteen alan näytöistä noin 75 % tehtiin oppilaitoksessa. Taulukko 5 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Näyttöpaikka Näyttöjen lukumäärä % Työpaikalla työssäoppimisjaksolla ,8 Oppilaitoksessa ,0 Muualla työpaikalla 4 0,1 Jossakin muualla 2 0,1 Yhteensä Lähes kaikki sosiaali- ja terveys-, auto-, rakennus- ja maanmittausalan jen näytöt toteutettiin työpaikalla työssäoppimisjakson yhteydessä. Sen sijaan lähes kaikki talotekniikan, puualan ja paperiteollisuuden jen näytöt tehtiin oppilaitoksessa. 11

12 Taulukko 6 Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka tutkinnoittain Perustutkinto Näyttöpaikka N % Autoalan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Yhteensä Kone- ja metallialan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 96 17,3 Muualla työpaikalla 1 0,2 Oppilaitoksessa ,5 Yhteensä Logistiikan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 47 40,2 Oppilaitoksessa 70 59,8 Yhteensä Maanmittausalan Paperiteollisuuden Pintakäsittelyalan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla ,8 Oppilaitoksessa 23 16,2 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 17 5,4 Oppilaitoksessa ,6 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Muualla työpaikalla 2 0,9 Oppilaitoksessa ,6 Jossakin muualla 1 0,5 Yhteensä Puualan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 1 1,8 Oppilaitoksessa 54 98,2 Yhteensä Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Työpaikalla työssäoppimisjaksolla ,7 Oppilaitoksessa 2 0,3 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 17 16,5 Oppilaitoksessa 86 83,5 Yhteensä Sähköalan Työpaikalla työssäoppimsijaksolla 90 21,8 Oppilaitoksessa ,2 Yhteensä Talotekniikan Veneenrakennuksen Verhoilualan Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 15 5,0 Muualla työpaikalla 1 0,3 Oppilaitoksessa ,4 Jossakin muualla 1 0,3 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 9 20,5 Oppilaitoksessa 35 79,5 Yhteensä Työpaikalla työssäoppimisjaksolla 26 32,1 Oppilaitoksessa 5 67,9 Yhteensä

13 3.2 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä ja näyttöpaikka Kaikista ensimmäisen lukukauden näytöistä noin puolet toteutettiin työpaikalla työssäoppimisjakson (49,9 %) yhteydessä ja noin puolet (50,1 %) oppilaitoksessa. Peräti 80 % toisen lukukauden näytöistä toteutettiin sitä vastoin oppilaitoksessa. Valtaosa kolmannen (76 %), neljännen (73,5 %) ja viidennen (91,9 %) lukukauden näytöistä tehtiin työpaikalla. Opintojen loppuvaiheessa, kuudentena lukukautena, noin 60 % näytöistä toteutettiin työpaikalla. Kuten kuviosta 1 nähdään, näyttää siltä, että opintojen alkuvaiheessa näytöt toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksessa ja opintojen loppuvaiheessa työpaikalla. Tämän suhteen tutkintojen välillä on eroja, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan ja maanmittausalan jen näytöt toteutettiin lähes poikkeuksetta työpaikalla riippumatta siitä, missä vaiheessa opintoja näyttö annettiin. Sen sijaan esimerkiksi talotekniikan, pintakäsittelyalan ja paperiteollisuuden jen näytöt tehtiin pääsääntöisesti oppilaitoksessa riippumatta opintojen vaiheesta. % , ,3 76,2 73, ,9 50, , ,6 23,8 26, Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa 0,1 Muualla työpaikalla Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa 1,2 Muualla työpaikalla Työpaikalla työssäoppimisjaksolla Oppilaitoksessa 0,4 0,4 Jossakin muualla Muualla työpaikalla 1.lukukautena 2.lukukautena 3.lukukautena 4.lukukautena 5.lukukautena 6.lukukautena Kuvio 1 Opiskelijan opintojen vaihe näytön toteuttamishetkellä suhteessa näyttöpaikkaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä 13

14 3.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäminen Opettaja päätti näytön arvosanoista yksin puolessa (50 %) arviointikokeilun näytöistä. Noin 3 % arviointikokeilun näyttöjen arvosanoista oli työelämän edustajan yksin päättämiä. Opettaja ja työelämän edustaja päättivät arvosanoista yhdessä noin 45 % näytöistä. % % 45,4 % % 2,9 % Opettaja (1 626) Opettaja ja työelämän edustaja (1 477) Opettaja ja joku muu (54) Työelämän edustaja (94) Kuvio 2 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet 14 perustutkinnossa yhteensä Tutkinnoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveysalan, autoalan, pintakäsittelyalan, veneenrakennuksen sekä maanmittausalan jen näytön arvosanoista päättivät useimmiten opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Sen sijaan suurimmassa osassa talotekniikan, paperiteolisuuden, puualan, logistiikan, sähköalan ja suunnitteluassistentin jen näyttöjen arvosanoista päätti useimmiten opettaja yksin. Taulukko 7 Ammattiosaamisen näytön arvosanoista päättäneet tutkinnoittain Tutkinto Näytön arvosanasta päätti N % Autoalan Opettaja 24 32,4 Opettaja ja työelämän edustaja 45 60,8 Opettaja ja joku muu 2 2,7 Työelämän edustaja 3 4,1 Yhteensä Kone- ja metallialan Opettaja ,4 Opettaja ja työelämän edustaja ,7 Opettaja ja joku muu 15 2,7 Työelämän edustaja 13 2,3 Yhteensä Logistiikan Opettaja 76 65,5 Opettaja ja työelämän edustaja 31 26,7 Opettaja ja joku muu 1 0,9 Työelämän edustaja 8 6,9 Yhteensä

15 Tutkinto Näytön arvosanasta päätti N % Maanmittasalan Opettaja 12 9 Opettaja ja työelämän edustaja ,3 Työelämän edustaja 1 0,7 Yhteensä Paperiteollisuuden Pintakäsittelyn Opettaja Opetttja ja joku muu 3 1 Yhteensä Opettaja 46 21,1 Opettaja ja työelämän edustaja Työelämän edustaja 2 0,9 Yhteensä Puualan Opettaja 45 83,3 Opettaja ja joku muu 9 16,7 Yhteensä Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Opettaja 50 48,5 Opettaja ja työelämän edustaja 50 48,5 Työelämän edustaja 3 2,9 Yhteensä Opettaja 28 3,8 Opettaja ja työelämän edustaja ,3 Opettaja ja joku muu 21 2,8 Työelämän edustaja 30 4,1 Yhteensä Opettaja 81 78,6 Opettaja ja työelämän edustaja 16 15,5 Työelämän edustaja 6 5,8 Yhteensä Sähköalan perututkinto Opettaja ,2 Opettaja ja työelämän edustaja 54 13,3 Työelämän edustaja 22 5,4 Yhteensä Talotekniikan Veneenrakennuksen Verhoilualan Opettaja ,6 Opettaja ja työelämän edustaja 78 26,1 Työelämän edustaja 7 2,3 Yhteensä Opettaja 1 2,2 Opettaja ja työelämän edustaja 44 97,8 Yhteensä Opettaja 33 40,7 Opettaja ja työelämän edustaja 43 53,1 Opettaja ja joku muu 5 6,2 Yhteensä Työpaikalla toteutettujen näyttöjen arvosanoista päättivät useimmiten opettaja ja työelämän edustaja yhdessä (79 %). Sen sijaan, jos näyttö tehdään oppilaitoksessa, sen arvosanoista päättää usein opettaja yksin (76,9 %). Huomionarvioista on, että myös oppilaitoksissa toteutettavissa näytöissä ja niiden arvioinneissa on toisinaan mukana työelämän edustaja. Tällaisia tapauksia oli 21,4 % kaikista arviointikokeilun oppilaitosnäytöistä. Oppilaitoksissa toteutetuissa näytöissä oli työelämän edustajia mukana erityisesti pintakäsittelyalan, veneenrakennuksen, talotekniikan, verhoilualan ja kone- ja metallialan perustutkinnoissa sekä jonkin verran sähköalan, suunnitteluassistentin ja maanmittausalan perustutkinnoissa. 15

16 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA 3 Ammattiosaamisen näyttöjen suorituspaikat ja arviointikäytännöt vaihtelevat paljon tutkinnoittain. Näytön yhteisarvioinnin ja yhteissuunnittelun (opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja) toteutuminen on riippuvainen näyttöpaikasta. Näytön yhteisarviointi sekä työelämäyhteistyö näytön suunnittelussa toteutuvat parhaiten silloin, kun näyttö tehdään työpaikalla. Oppilaitosten ja työpaikkojen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä näyttöjen suunnittelussa ja arvioinnissa riippumatta siitä, missä näyttö toteutetaan. Tällä varmistetaan näyttöjen työelämälähtöisyyttä ja yhteisarvioinnin toteutumista. 16

17 4 OPPIMISTULOKSET 4.1 Oppimistulosten arvosanajakaumat arviointikohteittain 14 perustutkinnossa yhteensä Kuviossa 3 on kuvattu arvosanajakaumat arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanajakauma arviointikokeilun kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä. Kuvioon on merkitty myös näyttöjen määrä, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu (n = näyttöjen lukumäärä). Arvioinnin kohteet näytöissä ovat olleet kaikissa tutkinnoissa samat ja ne ovat: työtehtävien hallinta, työprosessin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta, työturvallisuuden hallinta, ydinosaaminen ja yhteiset painotukset. Ydinosaamiseen sisältyvät oppimaan oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot ja eettiset ja esteettiset taidot. Näytössä ydinosaamisen sisällöt on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja niistä annetaan yksi arvosana. Yhteisiin painotuksiin sisältyvät kestävä kehitys, teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen, yrittäjyys ja laadukas- ja asiakaslähtöinen palvelutoiminta. Myös yhteisten painotusten sisällöt on näytössä yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja niistä annetaan yksi arvosana. Arvioitavan osaamisen sisältö ja arviointikriteerit on tuotu esiin kunkin opintokokonaisuuden näyttöaineistossa. Jokaisesta näytöstä annetaan myös opintokokonaisuuden näytön arvosana. T1 T2 H3 H4 K5 100 % 80 % 17,9 16,3 12, ,1 18,7 16,4 60 % 36,1 36,9 34,1 38,6 39,6 41,4 38,9 40 % 20 % 0 % Kuvio ,1 12,2 2,8 12,8 2,9 33,4 15,8 3,8 25,1 7,5 0,8 27,6 28,3 10,6 2, Arvioinnin kohteet 1. Työtehtävien hallinta (n = 3 126) 2. Työprosessin hallinta (n = 3 037) 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta (n = 3 161) 4. Työturvallisuuden hallinta (n = 2 988) 5. Ydinosaaminen (n = 2 582) 6. Yhteiset painotukset (n = 1 956) 7. Opintokokonaisuuden näytön arvosana (n = 3 275) 8,9 2,6 32,1 10,4 2,2 Oppimistulosten prosentuaalinen arvosanajakauma (%) arviointikohteittain kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä 17

18 Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat työturvallisuuden hallinnassa, jossa noin kolmannes (28 %) opiskelijoista saavutti kiitettävän arvosanan ja enemmistö (63,7 %) ylsi hyvään arvosanaan (H3 tai H4). Seuraavaksi parhaiten opiskelijat hallitsivat ydinosaamisen ja yhteisten painotusten valmiudet. Viidennes opiskelijoista (20,1 %) hallitsi ydinosaamisen kiitettävästi ja reilusti yli puolet (67,2 %) opiskelijoista hallitsi ne hyvin. Tyydyttävän arvosanan (T1 tai T2) sai ydinosaamisen taidoissa 12,8 % opiskelijoista. Myös yhteisissä painotuksissa noin viidennes opiskelijoista (18,7 %) saavutti kiitettävän arvosanan ja noin 70 % opiskelijoista hallitsi ne hyvin. Heikoimmat arvosanat opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon ja työprosessin hallinnassa. Kuitenkin opiskelijoista reilusti yli puolet (67,5 % työn perustana olevan tiedon ja 68 % työprosessin hallinta) sai hyvän arvosanan näissäkin taidoissa ja reilu kymmenesosa (12,9 %, 16,3 %) opiskelijoista hallitsi ne kiitettävästi. Noin viidennes (19,6 %) opiskelijoista sai tyydyttävän arvosanan työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Opiskelijoista noin 16 % sai työprosessin hallinasta tyydyttävän arvosanan. Arviointikokeilussa annettiin opintokokonaisuuden näytön arvosanaa. Valtaosa opiskelijoista (71 %) sai hyvän arvosanan ja noin 16 % opiskelijoista sai kiitettävän arvosanan. Näytöistä 12,6 % arvioitiin tyydyttävän tasoisiksi. Yleisin opintokokonaisuuden näytön arvosana oli 4 (annetuista arvosanoista 38,9 % ). Taulukossa 8 on esitetty kaikkien 14 perustutkinnon oppimistulosten keskiarvot, moodit (= yleisin arvosana) ja hajonnat 2 arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo, moodi ja hajonta. N eli numerus kertoo näyttöjen lukumäärän, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu. Yleisin arvosana (moodi) kaikilla arviointikohteilla on 4. Korkein keskiarvo saatiin työturvallisuuden hallinnassa ja alin työn perustana olevan tiedon hallinnassa. Opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo oli 3,57. Taulukko 8 Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen numerus, keskiarvot, moodit ja hajonta kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Arvioinnin kohde N Ka Moodi Hajonta Työprosessin hallinta ,51 4 1,004 Työtehtävän hallinta ,54 4 1,008 Työn perustana olevan tiedon ,37 4 1,016 hallinta Työturvallisuuden hallinta ,85 4,940 Ydinosaaminen ,65 4,985 Yhteiset painotukset ,65 4,969 Opintokokonaisuuden näytön arvosana ,57 4,955 2 Termi hajonta viittaa siihen, kuinka kaukana keskiarvosta oppilaiden tulokset keskimäärin sijaitsevat. Samaan keskiarvoon voidaan päätyä useiden erilaisten arvosanajakaumien kautta: keskiarvo 3 voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että kaikkien opiskelijoiden arvosana on ollut 3, tai siten että puolella opiskelijoista arvosana on ollut 1 ja puolella 5. Nämä jakaumat poikkeavat selkeästi toisistaan, vaikka jakaumien pohjalta laskettu oppilaitoksen keskiarvo ei välttämättä poikkea vertailuaineiston keskiarvosta. Mitä suurempi keskihajonta, sitä enemmän arvoissa on vaihtelua. Taulukossa 8 hajonnat ovat normaalit. 18

19 4.2 Tutkinto- ja alakohtaiset oppimistulokset Taulukossa 9 on esitelty kaikkien 14 perustutkinnon arvosanojen keskiarvo, moodi (= yleisin arvosana), hajonta ja numerus arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo ja hajonta. Taulukossa kunkin tutkinnon kohdalla oleva n eli numerus kertoo näyttöjen lukumäärän, jossa ko. arvioinnin kohdetta on arvioitu. Tutkintojen välistä vertailtavuutta heikentää se, että näyttöjen lukumäärä vaihtelee suuresti tutkinnoittain (vertaa esimerkiksi puualan ja sosiaali- ja terveysalan ). Taulukon viimeisellä rivillä on kansallinen vertailukeskiarvo, jossa on mukana kaikkien arviointikokeilussa mukana olevien 14 perustutkinnon ja 35 oppilaitoksen oppimistulokset. Perustutkintokohtaiset kansalliset keskiarvot muodostuvat arviointikokeilussa mukana olleiden oppilaitosten tuloksista. Mukana olevien oppilaitosten tulokset eivät ole syntyneet tilastollisina satunnaisotoksina, vaan näytteet perustuvat hankkeissa yhteistyöoppilaitosten tuottamiin oppimistulostulostietoihin. Harkinnanvaraisen näytteen mukaisesti muodostunut otos ei ole ulkoisessa tarkastelussa yhtä luotettava kuin se olisi varsinaisessa otantatutkimuksessa. Aineistossa mukana olevat oppilaitokset edustavat kuitenkin ns. tavallisia oppilaitoksia, joten tuloksia voi jossain määrin yleistää ko. oppilaitosten ja jen perusjoukkoon. Tutkinnoittain tarkasteltuna työprosessin hallinnassa parhaimmat arvosanat saatiin maanmittausalalla (ka = 4,10) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,76). Samoin työtehtävien hallinnassa parhaimmat arvosanat saatiin maanmittausalalla (ka = 4,16) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,76). Maanmittausalan opiskelijat saivat muita paremmat arvosanat myös työn perustana olevasta tiedon hallinnasta (ka = 3,99). Heikoimmat arvosanat ko. osaamisesta saivat pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelijat (ka =2,70). Sen sijaan työturvallisuuden hallinnassa saatiin parhaimmat arvosanat autoalan perustutkinnossa (ka = 4,35) ja heikoimmat arvosanat veneenrakennuksen perustutkinnossa (ka = 2,42). Ydinosaamisessa parhaimmat arvosanat annettiin maanmittausalalla (ka = 4,20) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,75). Yhteisissä painotuksissa parhaimmat arvosanat saavutettiin autoalan perustutkinnossa (ka = 4,09) ja heikoimmat pintakäsittelyalalla (ka = 2,75). Tarkasteltaessa opintokokonaisuuden näytön arvosanan perusteella parhaimmat arvosanat saatiin maanmittausalan ja autoalan perustutkinnoissa ja heikoimmat pintakäsittelyalan ja veneenrakennuksen perustutkinnoissa. Maanmittausalalla opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo oli 4,21 ja autoalan perustutkinnossa 3,99. Pintakäsittelyalalla opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvo oli 2,89 ja veneenrakennusalalla 3,11. Autoalan perustutkinnossa ei annettuja lainkaan tyydyttävän tason arvosanoja (T1 ja T2). 19

20 Taulukko 9 Tutkinto Autoalan Kone- ja metallialan Logistiikan Maanmittausalan Paperiteollisuuden Puualan Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Talotekniikan Pintakäsittelyalan Suunnitteluassistentin Oppimistulosten arviointikohteiden sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanojen keskiarvot, hajonnat, moodit ja numerukset 14 perustutkinnossa Työprosessin hallinta Työtehtävien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opintokokonaisuuden näytön arvosana Ka 3,99 3,93 3,84 4,35 4,12 4,09 3,99 Hajonta,877,684,784,648,688,697,699 Moodi N Ka 3,22 3,27 3,07 3,69 3,31 3,32 3,27 Hajonta,998 1,012 1,027 0,916 0,976 0,933 0,965 Moodi N Ka 3,45 3,49 3,55 3,31 3,73 3,51 3,54 Hajonta 1,044 0,946 0,954 1,094 0,881 0,927 0,886 Moodi N Ka 4,10 4,16 3,99 4,26 4,20 4,07 4,21 Hajonta 0,668 0,764,868,728,744,676,696 Moodi N Ka. 3,69 3,43 2,84 4,30 3,45 3,54 3,50 Hajonta 0,965 0,989 0,905 0,958 0,841 0,904 0,905 Moodi N Ka 2,76 2,76 2,70 3,33 2,75 2,75 2,89 Hajonta 0,933 0,941 0,926 0,776 0,955 1,035 0,870 Moodi N Ka. 3,29 3,20 3,44 3,95 3,42 3,45 3,40 Hajonta 1,066 0,919 0,856 0,970 0,812 0,926 0,935 Moodi N Ka 3,95 3,97 3,84 3,86 4,04 3,87 3,95 Hajonta 0,748 0,746 0,712 0,765 0,740 0,687 0,692 Moodi N Ka 3,75 3,92 3,61 4,00 3,89 3,88 3,89 Hajonta 0,928 0,868 0,921 0,881 0,921 9,02 0,844 Moodi N Ka 3,22 3,30 3,41 3,83 3,55 3,36 3,37 Hajonta 0,904 0,905 0,978 0,802 0,21 0,639 0,883 Moodi N Ka 3,69 3,56 3,50 4,11 3,78 3,91 3,64 Hajonta 1,046 1,076 1,133 0,928 1,012 0,960 1,028 Moodi N

21 Tutkinto Sähköalan Veneenrakennuksen Verhoilualan Kansallinen vertailukeskiarvo Työprosessin hallinta Työtehtävien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opintokokonaisuuden näytön arvosana Ka 3,64 3,64 3,43 3,92 3,93 3,94 3,66 Hajonta 1,043 1,079 1,029 0,967 0,935 0,956 1,033 Moodi N Ka 3,16 3,13 3,07 2,42 3,09 3,12 3,11 Hajonta 0,928 1,014 0,963 0,839 0,858 0,803 0,804 Moodi N Ka 3,65 3,38 3,87 3,96 3,88 3,70 3,41 Hajonta 0,777 0,917 0,896 0,843 0,832 0,807 0,959 Moodi N Ka. 3,51 3,54 3,37 3,85 3,65 3,65 3,57 Hajonta 1,004 1,008 1,016 0,940 0,985 0,969 0,955 Moodi N

22 Kuviossa 4 on esitelty arviointikokeilussa mukana olleiden 14 perustutkinnon opintokokonaisuuden näytöstä annettujen arvosanojen prosentuaalinen jakauma. (Tutkinnon perässä oleva n = näyttöjen lukumäärä) T1 T2 H3 H4 K5 Maanmittausalan (n = 145) Sosiaali- ja terveysalan (n = 737) Sähköalan (n = 416) Suunnitteluassistentin (n = 103) Autoalan (n = 77) Rakennusalan (n = 737) Paperiteollisuuden (n = 317) Logistiikan (n = 117) Verhoilualan (n = 81) Puualan (n = 117) Talotekniikan (n = 302) Kone- ja metallialan (n = 551) Veneenrakennuksen (n = 43) Pintakäsittelyalan (n = 222) 1,4 0,4 2,2 2,9 0,9 2,2 1,7 2,5 3,66 1,7 4,2 4,6 11,7 6,9 13,2 9,7 7,7 22,1 23,4 13,6 9,1 12,6 24,4 25,2 16,9 23,3 30,1 43,5 39, ,8 42,4 51,7 34,3 42,2 57,1 55,1 6,8 22,1 47,7 22,1 1,2 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 44,8 38, ,4 37,6 34,6 34,5 33,8 37,4 42,2 35, ,4 22,3 20,8 20,6 13,9 13,7 12,3 10,9 9,6 7,3 2,2 Kuvio 4 Opintokokonaisuuden näytön arvosanan prosentuaalinen jakauma tutkinnoittain Koulutusaloittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveysalalla arvosanat olivat kaikilla arvioinnin kohteilla tekniikan ja liikenteen alaa selvästi korkeammat (ks. taulukko 10). Myös opintokokonaisuuden näytön arvosanat olivat sosiaali- ja terveysalalla huomattavasti korkeammat kuin tekniikan ja liikenteen alalla. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä kaikissa arvioinnin kohteissa. 3 3 Mann-Whitneyn U-testi (p-arvo 0,000) 22

23 Taulukko 10 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sekä opintokokonaisuuden näytön arvosanan keskiarvot ja hajonnat sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla Arvioinnin kohde Koulutusala N Ka. Hajonta Työprosessin hallinta Tekniikan ja liikenteen ala ,43 1,01 Sosiaali- ja terveysala 734 3,75 0,93 Työtehtävien hallinta Tekniikan ja liikenteen ala ,43 1,02 Sosiaali- ja terveysala 732 3,92 0,87 Työn perustana olevan Tekniikan ja liikenteen ala ,29 1,03 tiedon hallinta Sosiaali- ja terveysala 733 3,61 0,92 Työturvallisuuden hallinta Tekniikan ja liikenteen ala ,81 0,95 Sosiaali- ja terveysala 735 4,00 0,88 Ydinosaaminen Tekniikan ja liikenteen ala ,55 0,99 Sosiaali- ja terveysala 733 3,89 0,92 Yhteiset painotukset Tekniikan ja liikenteen ala ,56 0,98 Sosiaali- ja terveysala 554 3,88 0,90 Opintokokonaisuuden näytön arvosana Tekniikan ja liikenteen ala ,48 0,96 Sosiaali- ja terveysala 737 3,89 0,84 Näyttöjen arvosanoissa oli tilastollisesti merkitseviä eroja tutkintojen 4 ja oppilaitosten välillä 5. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta oli arviointikokeilussa mukana 9 oppilaitosta, joista kolmen oppilaitoksen opintokokonaisuuden näytön arvosanat poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi kansallisesta tuloksesta. Tekniikan ja liikenteen alalta oli arviointikokeilussa mukana 27 oppilaitosta. Tekniikan ja liikenteen alalla oli oppilaitosten välillä tilastollisesti merkitseviä eroja näyttöjen arvosanoissa seuraavissa perustutkinnoissa: talotekniikan, logistiikan, kone- ja metallialan, sähköalan, paperiteollisuuden ja autoalan perustutkinnoissa. Suunnitteluassistentin perustutkinnossa ei ollut näyttöjen arvosanoissa tilastollisesti merkitseviä eroja oppilaitosten välillä. Rakennusalan, pintakäsittelyalan, puualan, veneenrakennuksen, verhoilualan ja maanmittausalan jen oppilaitoskohtaisia eroja ei ollut mahdollista tarkastella oppilaitosten vähäisen määrän vuoksi. 4 Kruskal Wallis Test (p-arvo 0,000) 5 Mann-Whitneyn U-testi 23

24 4.3 Oppimistulokset sukupuolen mukaan Kaikista arviointikokeilun näytöistä noin 67 % oli miesten toteuttamia ja noin 33 % naisten toteuttamia. Aloittain tarkasteltuna tekniikan liikenteen alan näytöistä 84 % oli miesten toteuttamia ja 16 % naisten. Sosiaali- ja terveysalalla naisten toteuttamia näyttöjä oli noin 92 % ja miesten noin 8 %. Kuten taulukosta 11 havaitaan, naiset ovat saaneet miehiä parempia arvosanoja kaikilla arviointikohteilla. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 6 Taulukko 11 Oppimistulosten keskiarvot ja hajonnat arviointikohteittain sukupuolen mukaan kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Arvioinnin kohde Sukupuoli N Ka. Hajonta Työprosessin hallinta Nainen ,69 0,96 Mies ,42 1,01 Työtehtävien hallinta Nainen ,75 0,95 Mies ,44 1,02 Työn perustana olevan tiedon hallinta Nainen ,54 0,95 Mies ,28 1,03 Työturvallisuuden hallinta Nainen ,98 0,88 Mies ,79 0,96 Ydinosaaminen Nainen 983 3,83 0,95 Mies ,54 0,99 Yhteiset painotukset Nainen 776 3,81 0,93 Mies ,54 0,98 Opintokokonaisuuden näytön arvosana Nainen ,75 0,91 Mies ,48 0,97 Aloittain tarkasteltuna tekniikan ja liikenteen alalla naiset saivat miehiä parempia arvosanoja kaikilla arvioinnin kohteilla lukuunottamatta työtehtävien hallintaa. Erot olivat tilastollisesti melko merkitseviä 7. Sen sijaan sosiaali- ja terveysalalla arvosanoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä. 6 Riippumattomien otosten t-testi (p-arvo 0,000) 7 Mann-Whitneyn U-testiin liittyvät p-arvot vaihtelivat välillä 0,004 0,027 24

25 4.4 Oppimistulosten tarkastelua näyttöpaikan, arvioijan ja opiskelijan opintojen vaiheen mukaan Arviointikokeilun näytöistä 58 % toteutettiin oppilaitoksessa ja 42 % työpaikalla. Alakohtaisesti tarkasteltuna sosiaali- ja terveysalalla lähes kaikki näytöt (99,7 %) toteutettiin työpaikalla ja tekniikan- ja liikenteen alan näytöistä noin 75 % tehtiin oppilaitoksessa. Kuten kuviosta 5 havaitaan, työpaikalla toteutettavien näyttöjen arvosanojen keskiarvot ovat kaikissa arvioinnin kohteissa huomattavasti korkeammat kuin oppilaitosnäytöissä. Oppilaitoksissa toteutettavien näyttöjen yleisin opintokokonaisuuden näytön arvosana oli H3 ja työpaikalla toteutettavien näyttöjen H4. Tekniikan ja liikenteen alan oppilaitosnäyttöjen yleisin opintokokonaisuuden näytön arvosana oli H3 ja työpaikkanäyttöjen H4. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla ei voida tehdä arvosanojen vertailuja näyttöpaikan suhteen, sillä lähes kaikki (99,7 %) ko. alan näytöt toteutettiin työpaikalla. 5 4,5 4 3,86 3,97 3,73 4,07 3,68 3,99 3,96 3,97 3,5 3,23 3,22 3,09 3,31 3,32 3,28 3 2,5 2 1,5 1 Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1341) Oppilaitoksessa (n=1652) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1339) Oppilaitoksessa (n=1743) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1339) Oppilaitoksessa (n=1778) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1310) Oppilaitoksessa (n=1634) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1263) Oppilaitoksessa (n=1276) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=994) Oppilaitoksessa (n=936) Työpaikalla työssäoppimisjaksolla (n=1356) Oppilaitoksessa (n=1875) Työprosessin hallinta Työtehtävien hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Ydinosaaminen Yhteiset painotukset Opintokokonaisuuden näytön arvosana Kuvio 5 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain työpaikalla ja oppilaitoksessa kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Opettaja päätti näytön arvosanoista yksin puolessa (50 %) arviointikokeilun näytöistä. Työelämän edustaja päätti yksin arvosanoista 2,9 % näytöistä. Opettaja ja työelämän edustaja päättivät arvosanoista yhdessä noin 45 % näytöistä. 25

26 Kun opettajan ja työelämän edustajan antamia arvosanoja verrataan keskenään, käy ilmi, että opettajien antamat arvosanat ovat kaikilla arvioinnin kohteilla työelämän edustajan antamia arvosanoja selvästi matalampia. Myös opettajan ja työelämän edustajan yhdessä antamat arvosanat ovat selvästi opettajan yksin antamia arvosanoja korkeampia. Erot eri osapuolten antamien arvosanojen välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 8. Tarkasteltaessa tuloksia aloittain, sosiaali- ja terveysalalla työelämän edustajan antamat arvosanat ovat lähes kaikilla arvioinnin kohteilla opettajan antamia arvosanoja hieman matalampia. Arvosanoissa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Sen sijaan tekniikan ja liikenteen alalla opettajien antamat arvosanat ovat kauttaaltaan työelämän edustajan antamia arvosanoja selvästi matalampia. Erot ovat työturvallisuuden hallintaa lukuun ottamatta tilastollisesti erittäin merkitseviä. Taulukko 12 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimana kaikissa 14 perustutkinnossa yhteensä Arvioinninkohde Näytön arvosanasta päätti N Ka Työprosessin hallinta Opettaja ,38 Opettaja ja työelämän edustaja ,62 Opettaja ja joku muu 54 3,19 Työelämän edustaja 91 3,82 Yhteensä ,51 Työtehtävien hallinta Opettaja ,35 Opettaja ja työelämän edustaja ,73 Opettaja ja joku muu 54 3,33 Työelämän edustaja 90 3,83 Yhteensä ,54 Työn perustana olevan tiedon hallinta Työturvallisuuden hallinta Opettaja ,19 Opettaja ja työelämän edustaja ,54 Opettaja ja joku muu 54 3,13 Työelämän edustaja 91 3,64 Yhteensä ,37 Opettaja ,82 Opettaja ja työelämän edustaja ,90 Opettaja ja joku muu 54 3,56 Työelämän edustaja 82 3,94 Yhteensä ,86 Ydinosaaminen Opettaja ,51 Opettaja ja työelämän edustaja ,75 Opettaja ja joku muu 54 3,39 Työelämän edustaja 76 3,86 Yhteensä ,65 8 Kruskal Wallis Test (p-arvo 0,000) 26

27 Arvioinninkohde Näytön arvosanasta päätti N Ka Yhteiset Opettaja 725 3,58 painotukset Opettaja ja työelämän edustaja ,70 Opettaja ja joku muu 54 3,33 Työelämän edustaja 65 3,89 Opintokokonaisuuden näytön arvosana Yhteensä ,65 Opettaja ,41 Opettaja ja työelämän edustaja ,74 Opettaja ja joku muu 53 3,23 Työelämän edustaja 94 3,88 Yhteensä ,57 Kuten kuviosta 6 havaitaan, arvosanojen keskiarvot eri arvioinnin kohteilla ovat opintojen loppuvaiheessa (5. ja 6. lukukautena) korkeampia kuin opintojen alkuvaiheessa. Tulokset olivat samansuuntaisia sekä sosiaali- ja terveysalalla että tekniikan ja liikenteen alalla. 5,00 Työprosessin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Ydinosaaminen Opintokokonaisuuden näytön arvosana Työtehtävien hallinta Työturvallisuuden hallinta Yhteiset painotukset 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1. lukukautena 2. lukukautena 3.lukukautena 4. lukukautena 5. lukukautena 6. lukukautena Kuvio 6 Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain opiskelijan opintojen vaiheen mukaan 27

28 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ LUVUSTA 4 Näytöistä annettujen arvosanojen perusteella voidaan todeta, että opiskelijat hallitsevat hyvin ammatillisen osaamisen. Yleisin arvosana kaikilla arvioinnin kohteilla on H4 ja yleisin opintokokonaisuuden arvosana tutkinnosta riippuen H3 ja H4. Osittain hyviä arvosanoja saattaa selittää se, että tuloksissa ei näy tiedot niistä opiskelijoista, jotka eivät pääse näyttöön tai joiden näyttö on hylätty. Oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoimilla varmistetaan usein, että opiskelijalla on mahdollisuudet ja valmiudet selviytyä näytöstä. Työturvallisuuden hyvää hallintaa saattaa selittää se, että siihen panostetaan opetuksessa ja koulutuksessa erityisen paljon. Joillakin aloilla työturvallisuusasiat on osattava ennen kuin mennään työssäoppimisjaksolle ja näyttöön. Naiset saivat miehiä parempia arvosanoja kaikilla arviointikohteilla. Kun näyttöjen arvosanoja tarkastellaan näyttöpaikan suhteen, ovat arvosanat työpaikalla toteutettavissa näytöissä oppilaitosnäyttöjä selvästi korkeampia. Arviointikokeilu osoitti myös, että opettajien antamat arvosanat ovat työelämän edustajan antamia arvosanoja selvästi matalampia. Kuudesta arvioinnin kohteesta työtehtävien hallintaa, työprosessin hallintaa, työn perustana olevaa tiedon hallintaa ja työturvallisuuden hallintaa arvioidaan näytössä enemmän kuin ydinosaamista ja yhteisiä painotuksia. Kehittämishaasteena onkin saada ammatillisen osaamisen eri ulottuvuudet (sosiaalinen, tiedollinen, toiminnallinen, reflektiivinen osaaminen) tasaisemmin osoitetuksi ja arvioiduksi näytössä. 28

29 5 TAUSTAKYSELYJEN TULOKSET Näyttöjen yhteydessä toteutettiin näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia koskevat taustakyselyt opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Kyselyjen avulla saadaan tietoa mm. näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta, arvioinnin osuvuudesta ja yhdenmukaisuudesta, arviointikäytännöistä sekä näyttöjen merkityksestä oppimiselle ja hyödyllisyydestä eri osapuolten kokemana. Eri osapuolilta kysyttiin samoja asioita, mutta kysymykset on muokattu eri osapuolille sopiviksi. Kysely sisälsi Likert-asteikollisia väittämiä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. Kysely koski samoja näyttöjä, joista arviointitieto koottiin. Kyselyn teemat olivat: 1. Näytön toteuttaminen, 2. Näytön arviointi ja 3. Näytön vaikuttavuus. Opiskelijan kyselylomakkeita palautui 877, opettajan lomakkeita 696 ja työelämän edustajien lomakkeita 605. Väittämien numeeriset arvot on raportoitu tekstissä seuraavasti: 1 2 = ei lainkaan/heikosti, 3 = kohtalaisesti/melko, 4 = hyvin/paljon ja 5 = erittäin hyvin/paljon. Avoimet vastaukset luokiteltiin laadullisesti sisällön mukaan eikä niistä tehty määrällisiä yhteenvetoja. Laadullisen luokittelun puolesta puhui se, että vastaukset olivat usein tulkittavissa koskemaan useampaa luokittelua. Avovastaukset analysoitiin ja raportoitiin siten, että jokaisen kolmen numeerisen luokittelun (1 2 = ei lainkaan/heikosti, 3 = kohtalaisesti/melko, 4 5 = hyvin/paljon, erittäin paljon/hyvin) alta etsittiin laadullisia luokitteluperusteita. Avointen vastausten raportoinnin yhteydessä esitetään myös eri osapuolten vastauksista suoria lainauksia kursivoituna. Taulukko 13 Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien taustakyselyiden määrät tutkinnoittain Tutkinto Opettaja (n=) Työelämä (n=) Opiskelija (n=) Autolan Kone- ja metallialan Logistiikan Maanmittausalan Paperiteollisuuden Pintakäsittelyalan Puualan Rakennusalan Sosiaali- ja terveysalan Suunnitteluassistentin Sähköalan Talotekniikan Veneenrakennuksen Verhoilualan Yhteensä

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI KANSALLISEN NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008 Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Pirjo Väyrynen ERITYISOPISKELIJOIDEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Loppuraportti erityisopiskelijoiden kansallisista oppimistuloksista ammattiosaamisen näytöissä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan,

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata

OHJE. Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata OHJE Tässä ohjeessa on annettu vinkkejä siihen, Miten ammattiosaamisen näytön voi kuvata Blanco 1-2-3 -projekti dokumentoi ammattiosaamisen näyttöjä sellaisella tavalla, että tuotettua materiaalia voidaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö LV-asennustyöt opintokokonaisuudesta Kuva: Matti Pajula, VAO Taustaa Talotekniikan LVI-asentaja 3 vuoden opiskelija Työssäoppimisjaksolla Tekmannilla

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011

Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä. Lauri Kurvonen 29.1.2011 Työssäoppiminen: työssä, oppimassa vai pakkotöissä Lauri Kurvonen 29.1.2011 Sisällys Mitä on työssäoppiminen? Työssäoppimisen haasteet ja ongelmat Työssäoppimisen ja AM-näyttöjen rahoitus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1(17) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 4 OPISKELIJAN ARVIOINTI 4.1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen

Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen Forum Criteriorum 29.9. 30.9.2015 Luottamus ja luotettavuus ammattiosaamisen näyttöihin perustuvassa oppimistulosten arvioinnissa Mari Räkköläinen Opetusneuvos, FT, VTM Karvi OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

3. lähipäivä. Yhteenveto koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista. ESR-Momu-toko 1

3. lähipäivä. Yhteenveto koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista. ESR-Momu-toko 1 3. lähipäivä Etätehtävän purku Arvioinnin haasteet Arvioinnin kriteerit ja menetelmät Kolmikanta-arviointi Nuorten ammattiosaamisen näytöt Vuorovaikutus ja viestintä Motivointi ja jatkuvan palautteen merkitys

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö kuormankäsittelyn ja kuljettamisen opintokokonaisuuksista Kuva: Sirpa Roivainen Taustaa Logistiikan perustutkinnon (autonkuljettaja) 3 luokan opiskelija

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV OPETUSHALLITUS Moniste 2/2004 Opetushallitus Kansi: Studio Viiva Oy Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2017-6 (nid.) ISBN 952-13-2018-4

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KÄYTTÖÖN

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KÄYTTÖÖN A m m a t t i o s a a m i s e n n ä y t ö t k ä y t t ö ö n AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KÄYTTÖÖN Opetushallitus ISBN 952-13-2723-5 (nid.) ISBN 952-13-2724-3 (pdf) ULKOASU: Kirsti Pohjapelto PAINOPAIKKA: Dark

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt teknologiateollisuudessa

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt teknologiateollisuudessa Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt teknologiateollisuudessa Sisältö Alkusanat 3 Opiskelijoiden työelämäyhteydet 4 Ammattiosaamisen näytöt 5 Miksi, miten? 5 Mitä hyötyä? 5 Toteutus 6 Toimielin 7

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Tarkoitus Työssäoppimisen ohjauksen tavoite on ohjata opiskelijaa työssäoppimisjaksojen eri vaiheissa sekä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Turun ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelija-arvioinnin toteuttamissuunnitelma Liite Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteiseen osaan Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVOINTI SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVOINTI SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVOINTI SÄHKÖISEEN JÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ Raportit ja selvitykset 2011:17 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 TEHTÄVÄ JA PROSESSI... 6 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN OPAS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN OPAS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ N Ä Y T Ö N P A I K K A FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN OPAS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Ammatillisten perustutkintojen näytön ohjeet 1 Yleisohje kaikille suuntautumisaloille 2 2

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu

Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu sivu 1/ 5 Ammattistartin merkitys hakijalle ja opiskelijalle, tilastollinen tarkastelu 1. Johdanto Tässä kartoituksessa tarkastelemme Ammattistartin merkitystä ensiksi hakijan näkökulmasta, toiseksi sen

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML MENETTELYOHJE 2.7 1.2 11/09 1 (8) 4.2.7 Arviointi 1 Menettelyohjeen tarkoitus Forssan ammatti-instituutin opiskelijan arviointia koskevan menettelyohjeen tarkoitus on luoda eri koulutusaloille yhtenäinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys. Pia Lagercrantz Sirkka-Liisa Kärki Mäkelä

Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys. Pia Lagercrantz Sirkka-Liisa Kärki Mäkelä Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys Pia Lagercrantz Sirkka-Liisa Kärki Mäkelä 1 Selvitystyön kuvaus 1. Mikä on opetuksen ja ohjauksen määrä ammatillisen toisen asteen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma Lukuvuosi 2015-2016. 17.6.2014 Ammatilinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 26 5 2015 ja johtoryhmä 17 6 2015

Arviointisuunnitelma Lukuvuosi 2015-2016. 17.6.2014 Ammatilinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 26 5 2015 ja johtoryhmä 17 6 2015 Arviointisuunnitelma Lukuvuosi 2015-2016 17.6.2014 Ammatilinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 26 5 2015 ja 17 6 2015 SIVISTYSTOIMIALA AMMATILLINEN KOULUTUS ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Ammatillisen

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Aikuisten museo 15.12.2009

Aikuisten museo 15.12.2009 Aikuisten museo 15.12.2009 Museot ammatti-identiteettien vahvistajina Mestariduunaritoiminta Elina Eerola Projektisuunnittelija Työväenmuseo Werstas Tavoitteet Vahvistaa ammattiin opiskelevien ja aikuisväestön

Lisätiedot

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi

Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Liite 1.1 Autoalan laadullisen ennakoinnin aineistomatriisi Autoalan koulutuksen kehittämistarpeiden selvittäminen vuosi 2011 Ennakointitiedon tuottaja OPH 2011:24 Koulutusaste (ammatillinen 2. aste, Ammatillinen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ Talonrakentajan tutkinto * Kiinteistönhoitajan tutkinto * Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma/rakennusmestari

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot