METSÄALAN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET Rakennusalan perustutkinto, erityisopiskelijat... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. METSÄALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

2 . Johdanto.... Metsäalan perustutkinnon oppimistulokset Ammattiosaamisen näytön arvosanatiedot metsäalan perustutkinnossa Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöt metsäalan perustutkinnossa Itsearviointi...

3 . Johdanto Ammatillisen koulutuksen kansallinen oppimistulosten arviointi on vuodesta 007 alkaen perustunut ammattiosaamisen näytöistä saatavaan tietoon. Tietoa kerätään näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointitavoista. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat ja arvioivat näytöt ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta. Oppimistulosten tiedonkeruu on yhtenevä kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Kansallisen arviointitiedon kerääminen aloitettiin sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintolaalan, logistiikan sekä kone- ja metallialan perustutkinnoista. Näiden tutkintojen tulokset raportoitiin syksyllä 00. Vuonna 008 käynnistyi oppimistulosten arviointi metsäalan ja rakennusalan perustutkinnoissa. Näiden tutkintojen arvioinnit päättyivät keväällä 0. Parhaillaan on meneillään kahdeksan ammatillisen perustutkinnon arvioinnit. Tämä yhteenveto sisältää Jyväskylän koulutuskuntayhtymän metsäalan perustutkinnon oppimistulostiedot sekä kansallisen vertailutuloksen kolmen lukuvuoden ajalta. Oppimistulokset on kerätty kaikista vuonna 008 metsäalan perustutkinnon opinnot aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä kolmen lukuvuoden ajalta. Tiedon kerääminen käynnistyi syksyllä 008 ja se päättyi keväällä 0. Tässä yhteenvedossa koulutuksen järjestäjän oppimistuloksia verrataan muiden järjestäjien tuloksiin. Tämä yhteenveto sisältää oppimistulostietojen lisäksi myös koulutuksen järjestäjän keväällä 0 tekemän metsäalan koulutukseen liittyneen itsearvioinnin tulokset. Yhteenveto sisältää järjestäjäkohtaisen tiedon lisäksi myös kansallisen vertailutiedon. Lisätietoja yhteenvedosta ja oppimistulosten arvioinnista antavat opetusneuvos Anu Räisänen (puh ) ja erikoissuunnittelija Paula Kilpeläinen (puh ). Ammattiosaamisen näytöstä käytetään tässä raportissa myös näyttö -termiä

4 . Metsäalan perustutkinnon oppimistulokset Opetushallitus keräsi tietoja näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki vuonna 008 metsäalan perustutkintoa ammatillisena peruskoulutuksena tarjonneet koulutuksen järjestäjät (N = 9). Järjestäjistä yksi on erityisoppilaitos, jonka tulokset raportoidaan erikseen. Näin ollen tämä raportti sisältää 8 koulutuksen järjestäjän tulokset. Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 73 ammattiosaamisen näytöstä ja 30 eri tutkinnon osasta. Tässä yhteenvedossa verrataan koulutuksen järjestäjän näyttöjen arvosanoja kansalliseen tilaan. jakaumien lisäksi arvosanoista esitetään keskiarvot arviointikohteittain tutkinto ja tutkinnon osa -tasoilla. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet ovat työprosessien hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Tilastollisesti merkitsevät erot koulutuksen järjestäjän ja kansallisen tuloksen välillä on merkitty kuvioihin. Yhteenveto sisältää tietoja myös näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä. Kuviot ja taulukot on laadittu niistä tutkinnon osista, joissa on vähintään viisi ammattiosaamisen näyttöä. Jos kansallinen tulos koostuu pääosin tai kokonaan ao. koulutuksen järjestäjän näytöistä, yhteenvetotietoa ei anneta. Taulukot ja kuviot sisältävät tietoja koko metsäalan perustutkinnosta sekä erikseen metsien hoito ja puunkorjuu -, metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito - sekä koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osista Taulukkoon on koottu kaikki kolmen lukuvuoden aikana suoritetut näytöt tutkinnon osittain. 3

5 Taulukko. Ammattiosaamisen näyttöjen määrä (N) tutkinnon osittain vuosina Tutkinnon osa N % Metsien hoito ja puunkorjuu (0 ov) 38, Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito (0 ov) 60 5, Koneellinen puutavaran valmistus (40 ov) 06,0 Energiapuun korjuukoneen käyttö (5 ov) 49 8,7 Metsätraktoreiden käyttö (0 ov) 8 7,4 Metsäkoneen käyttö (5 ov) 84 4,9 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut (40 ov) 74 4,3 Metsänparannuskoneen käyttö (5 ov) 67 3,9 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 45,6 Puutavaran lähikuljetus (30 ov) 38, Puun jatkojalostus (0 ov) 33,9 Energiapuun korjuu (30 ov) 33,9 Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut (0 ov) 3,8 Puutavaran autokuljetus (40 ov) 3,3 Metsäkoneiden huolto (5 ov),3 Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt (35 ov),3 Koneellinen puunkorjuu (0 ov), Yrityksen johtaminen (5 ov) 8,0 Metsäenergian hankinta (0 ov) 7,0 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (0 ov) 6 0,9 Metsänhoitotyöt (0 ov) 3 0,8 Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen (0 ov) 0,6 Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus (0 ov) 0 0,6 Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö (0 ov) 5 0,3 Metsäluontopalvelut (40 ov) 4 0, Luontomatkailu (5 ov) 4 0, Metsästysmatkailu (5 ov) 0, Kalastusmatkailu (5 ov) 0, Energiapuun jalostus (0 ov) 0, Lyhytkiertoviljely 0, Yhteensä 7 00,0 4

6 . Ammattiosaamisen näytön arvosanatiedot metsäalan perustutkinnossa Kuviossa verrataan koulutuksen järjestäjän metsäalan perustutkinnon oppimistuloksia kansallisiin tuloksiin. Tulokset esitetään keskiarvoina arviointikohteittain. Vaaleat pylväät kuvaavat koulutuksen järjestäjän keskiarvoja ja tummat pylväät vastaavaa kansallista vertailutietoa. Numerus (n) kertoo näyttöjen kokonaismäärän. Kuvion tiedoissa ovat mukana kaikki kolmen lukuvuoden aikana suoritetut näytöt. Koulutuksen järjestäjän tuloksen ja kansallisen tuloksen välisiä eroja on testattu tilastollisin menetelmin. Tilastollisesti merkitsevä ero keskiarvojen välillä on merkitty kuvioihin asteriskilla (*). 3 Metsäalan perustutkinto, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n = 5) Metsäalan perustutkinto, kansallinen keskiarvo (N = 09) 3 4 5,,,,4,,,,,3, Kuvio. Oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain ja tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. Tilastollisen testauksen avulla voidaan arvioida, kuinka todennäköistä on, että havaittu ero olisi syntynyt sattumalta. Tilastolliseen merkitsevyyteen vaikuttaa kolme tekijää: ) koulutuksen järjestäjän keskiarvon ja kansallisen keskiarvon ero, ) koulutuksen järjestäjän opiskelijoiden lukumäärä ja opiskelijoiden lukumäärä kansallisessa aineistossa ja 3) koulutuksen järjestäjän ja kansallisen aineiston opiskelijoiden tulosten hajonta. Testaus toteutettiin Mann-Whitneyn U-testin avulla. 5

7 Seuraavissa kuvioissa verrataan koulutuksen järjestäjän eri tutkinnon osien oppimistuloksia kansallisiin tuloksiin. Kuvioissa esitetään oppimistulokset keskiarvoina arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytöstä annettujen arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Metsien hoito ja puunkorjuu, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=53) Metsien hoito ja puunkorjuu, kansallinen keskiarvo (N=38) 3 4 5,,,0,3,,,,,3, Kuvio. Metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Metsätraktoreiden käyttö, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=56) Metsätraktoreiden käyttö, kansallinen keskiarvo (N=8) 3* 4* 5,,,9,,,,,,3, Kuvio 3. Metsätraktoreiden käyttö -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 6

8 . Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=37) Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito, kansallinen keskiarvo (N=60) 3 3 4* 5,3,,0,6,4,,,,4,3 Kuvio 4. Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Koneellinen puutavaran valmistus, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=0) Koneellinen puutavaran valmistus, kansallinen keskiarvo (N=06) 3 4 5,3,5,5,7,5,3,4,3,4,4 Kuvio 5. Koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 7

9 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Puutavaran lähikuljetus, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=) Puutavaran lähikuljetus, kansallinen keskiarvo (N=38) 3 4* 5,,,,6,,,,,, Kuvio 6. Puutavaran lähikuljetus -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Metsäkoneiden huolto, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=) Metsäkoneiden huolto, kansallinen keskiarvo (N=) 3 4 5*,9,0,8,3,8,,,0,5, Kuvio 7. Metsäkoneiden huolto -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 8

10 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=3) Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt, kansallinen keskiarvo (N=) 3 4 5,8,9,0,5,0,,,,5, Kuvio 8. Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 3. Työprosessien hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Metsäkoneen käyttö, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=7) Metsäkoneen käyttö, kansallinen keskiarvo (N=84) 3* 4 5,6,4,7,7,6,3,3,,5,4 Kuvio 9. Metsäkoneen käyttö -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. 9

11 3. Työprosessin hallinta. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5. Tutkinnon osan näytön arvosana Energiapuun korjuukoneen käyttö, koulutuksen järjestäjän keskiarvo (n=0) Energiapuun korjuukoneen käyttö, kansallinen keskiarvo (N=49) * 3* 4* 5,5,5,6,7,6,0,,,,3 Kuvio 0. Energiapuun korjuukoneen käyttö -tutkinnon osan oppimistulosten keskiarvot arviointikohteittain sekä tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvo. Kuvio kuvaa metsäalan perustutkinnon kaikkien tutkinnon osien näytön arvosanojen prosentuaalista jakaumaa % 40 0 Metsäalan perustutkinto, koulutuksen järjestäjä (n=5) Metsäalan perustutkinto, kansallinen tulos (N=09) 0 3, 57,3 3,6,5 53,6 34,9 Kuvio. Metsäalan perustutkinnon tutkinnon osien näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. 0

12 Seuraavissa kuvioissa esitetään koulutuksen järjestäjän eri tutkinnon osien näytöistä annettujen arvosanojen prosentuaalinen jakauma = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Metsien hoito ja puunkorjuu, koulutuksen järjestäjä (n=53) Metsien hoito ja puunkorjuu, kansallinen tulos (N=38) 0 3,3 6,3 6,4,8 48,0 30, Kuvio. Metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Metsätraktoreiden käyttö, koulutuksen järjestäjä (n=56) Metsätraktoreiden käyttö, kansallinen tulos (N=8) 0 3,5 67,9 9,6,7 60,9 7,3 Kuvio 3. Metsätraktoreiden käyttö -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen.

13 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Metsäkoneiden ja kuormaautojen kunnossapito, koulutuksen järjestäjä (n=37) Metsäkoneiden ja kuormaautojen kunnossapito, kansallinen tulos (N=60) 0 3 5,4 54, 40,5, 5, 37,7 Kuvio 4. Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Koneellinen puutavaran valmistus, koulutuksen järjestäjä (n=0) Koneellinen puutavaran valmistus, kansallinen tulos (N=06) 0 3 5,0 40,0 55,0 8,7 4,7 48,5 Kuvio 5. Koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen.

14 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Puutavaran lähikuljetus, koulutuksen järjestäjä (n=4) Puutavaran lähikuljetus, kansallinen tulos (N=38) 0 3 4,3 57, 8,6 7,9 73,7 8,4 Kuvio 6. Puutavaran lähikuljetus -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Metsäkoneiden huolto, koulutuksen järjestäjä (n=) Metsäkoneiden huolto, kansallinen tulos (N=) 0 3 5,0 66,7 8,3 3,6 59, 7,3 Kuvio 7. Metsäkoneiden huolto -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. 3

15 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Metsäkoneiden kunnossapitoja korjaustyöt, koulutuksen järjestäjä (n=3) Metsäkoneiden kunnossapitoja korjaustyöt, kansallinen tulos (N=) 0 3 5,4 69, 5,4 9, 63,6 7,3 Kuvio 8. Metsäkoneiden kunnossapito- ja korjaustyöt -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Metsäkoneen käyttö, koulutuksen järjestäjä (n=7) Metsäkoneen käyttö, kansallinen tulos (N=84) 0 3 4,3 4,3 7,4 6,0 50,0 44,0 Kuvio 9. Metsäkoneen käyttö -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. 4

16 00 80 = tyydyttävä = hyvä 3 = kiitettävä % Energiapuun korjuukoneen käyttö, koulutuksen järjestäjä (n=0) Energiapuun korjuukoneen käyttö, kansallinen tulos (N=49) 0 3 0,0 0,0 70,0 8, 56,4 35,6 Kuvio 0. Energiapuun korjuukoneen käyttö -tutkinnon osan näytön arvosanojen prosentuaalinen jakautuminen. Kuviossa kaikki arvioinnissa mukana olleet 8 koulutuksen järjestäjää on asetettu kaikkien tutkinnon osien näytön arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Heikoin yksittäisen koulutuksen järjestäjän keskiarvo oli,8 ja paras,7. Kuvio osoittaa ao. koulutuksen järjestäjän sijainnin suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin sekä kansalliseen keskiarvoon. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kuvio. Koulutuksen järjestäjien järjestys metsäalan perustutkinnon tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 5

17 Seuraavissa kuvioissa koulutuksen järjestäjät on asetettu tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaiseen järjestykseen samaan tapaan kuin edellisessä kuviossa. Kuviot on laadittu niistä tutkinnon osista, joihin on suoritettu eniten näyttöjä. Kuviot käsittelevät metsien hoito ja puunkorjuu -, metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito - sekä koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osia. Mikäli koulutuksen järjestäjän näyttöjen määrä joissakin tutkinnon osissa jää alla viiden, ei yhteenvetotietoa anneta. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kuvio. Koulutuksen järjestäjien järjestys metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,3) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kuvio 3. Koulutuksen järjestäjien järjestys metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 6

18 3,5, Muu koulutuksen järjestäjä Kansallinen keskiarvo (,4) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kuvio 4. Koulutuksen järjestäjien järjestys koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osan näytön arvosanojen keskiarvon mukaan laskettuna. 7

19 . Näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöt metsäalan perustutkinnossa Seuraavissa taulukoissa vertaillaan koulutuksen järjestäjän näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjä kansalliseen tilaan. Taulukossa numerus (n) kertoo näyttöjen kokonaismäärän. Taulukot 5 sisältävät kaikki tutkinnon osat. Muissa taulukoissa on esitetty samat tiedot metsien hoito ja puunkorjuu -, metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito - sekä koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osista, mikäli niihin on suoritettu vähintään viisi näyttöä. Metsäalan perustutkinto Näyttöpaikka % n % N Työpaikalla 4, 95 0,4 35 Oppilaitoksessa 57, ,5 35 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0, 0 Yhteensä 00,0 5 00,0 73 Taulukko 3. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, metsäalan perustutkinto Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 47, 06, 38 Ei 5,9 9 77,4 333 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,5 9 Yhteensä 00,0 5 00,0 73 Taulukko 4. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, metsäalan perustutkinto Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 5,0 7 59,8 03 Opiskelija ja työelämän edustaja 0,4 0,3 6 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 4, ,7 580 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 0,3 6 Arviointikeskustelua ei pidetty 4,9,8 48 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 3,0 5 Yhteensä 00,0 5 00,0 73 Taulukko 5. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, metsäalan perustutkinto Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 68, ,7 3 Työelämän edustaja 0,4 0,8 4 Opettaja ja työelämän edustaja 3, 70 8,5 38 Puuttuvat /ei tietoa 0,0 0 4,0 69 Yhteensä 00,0 5 00,0 73 8

20 Metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osa Taulukko 6. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikalla 3, 7,9 Oppilaitoksessa 86, ,6 368 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,5 Yhteensä 00, ,0 38 Taulukko 7. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 3, 7 3,9 5 Ei 86, ,8 365 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,3 Yhteensä 00, ,0 38 Taulukko 8. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 86, , 94 Opiskelija ja työelämän edustaja,9 0,3 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja,3 6 0,5 78 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 0,0 0 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0 0,0 0 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0, 8 Yhteensä 00, ,0 38 Taulukko 9. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, metsien hoito ja puunkorjuu -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 98, 5 9,6 349 Työelämän edustaja,9 0,3 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 6,6 5 Puuttuvat /ei tietoa 0,0 0,6 6 Yhteensä 00, ,0 38 9

21 Metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osa Taulukko 0. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikalla 75,7 8,5 56 Oppilaitoksessa 4,3 9 78,5 04 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,0 0 Yhteensä 00, ,0 60 Taulukko. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 78,4 9 5,0 65 Ei,6 8 74,6 94 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,4 Yhteensä 00, ,0 60 Taulukko. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 7,0 0 60,8 58 Opiskelija ja työelämän edustaja 0,0 0 0,4 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 43, 6 34, 89 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 0,4 Arviointikeskustelua ei pidetty 9,7 4, Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,0 0 Yhteensä 00, ,0 60 Taulukko 3. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, metsäkoneiden ja kuormaautojen kunnossapito -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 56,8 76,9 00 Työelämän edustaja 0,0 0 0,4 Opettaja ja työelämän edustaja 43, 6,9 57 Puuttuvat /ei tietoa 0,0 0 0,8 Yhteensä 00, ,0 60 0

22 Koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osa Taulukko 4. Ammattiosaamisen näytön suorituspaikka, koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osa Näyttöpaikka % n % N Työpaikalla 85,0 7 5,4 08 Oppilaitoksessa 5,0 3 47, 97 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,5 Yhteensä 00,0 0 00,0 06 Taulukko 5. Ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä, koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osa Näyttö työssäoppimisen yhteydessä % n % N Kyllä 85,0 7 58,7 Ei 5,0 3 4,3 85 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0 0,0 0 Yhteensä 00,0 0 00,0 06 Taulukko 6. Arviointikeskusteluun osallistuneet henkilöt, koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osa Arviointikeskusteluun osallistuneet % n % N Opiskelija ja opettaja 5,0 36,4 75 Opiskelija ja työelämän edustaja 0,0 0 0,0 0 Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja 95,0 9 6,6 9 Opettaja ja työelämän edustaja 0,0 0 0,0 0 Arviointikeskustelua ei pidetty 0,0 0 0,0 0 Puuttuvat / ei tietoa 0,0 0,0 Yhteensä 00,0 0 00,0 06 Taulukko 7. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättäneet osapuolet, koneellinen puutavaran valmistus -tutkinnon osa Näytön arvosanasta päättäminen % n % N Opettaja 0,0 4 58,3 0 Työelämän edustaja 0,0 0,5 3 Opettaja ja työelämän edustaja 80,0 6 37,9 78 Puuttuvat /ei tietoa 0,0 0,4 5 Yhteensä 00,0 0 00,0 06

23 3. Itsearviointi Seuraavissa kuvioissa ja taulukoissa esitetään koulutuksen järjestäjän metsäalan koulutukseen liittyvän itsearvioinnin tulokset verrattuna muiden järjestäjien tuloksiin. Koulutuksen järjestäjät tekivät itsearvioinnin keväällä 0. Arviointi kohdistui pedagogiseen toimintaan ja erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen organisointiin ja opiskelijan arviointiin. Itsearviointiaineiston toimitti 0 koulutuksen järjestäjää. Taulukko 8. Pedagogista toimintaa koskevia tunnuslukuja metsäalan perustutkinnossa Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin Koulutuksen järjestäjä Kaikki yhteensä 3 h 3 h Työssäoppimisen kokonaismäärä 4 ov ov Pedagogisesti pätevien ammattiopettajien osuus Ammattiopettajien työelämäjaksolle osallistuvien osuus viimeisen viiden vuoden aikana Ammattiopettajien täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen määrä viimeisen viiden vuoden aikana Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus kaikista alan työpaikkaohjaajista 95 % 9 % 7 % 5 % 5 0 % 39 % Taulukko 9. Työssäoppimis- ja näyttöpaikkkojen saatavuus Koulutuksen järjestäjä Kaikki yhteensä Koulutuksen tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus Koulutuksen tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus 4,0 3,6 4,0 3,7 Arviointiasteikko: = erittäin huono, = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä

24 6 5 4 Pisteet Arvioinnin kohde Kansallinen keskiarvo Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Kuvio 5. Ammattiosaamisen näyttöjen organisointi Arvioinnin kohteet:. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä suunnittelu. Ammattiosaamisen näyttöihin liittyvän pedagogisen toiminnan johtaminen 3. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen rooli ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisessä 4. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työelämässä 5. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen oppilaitoksessa 6. Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi työssäoppimiseen 7. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi ammattiosaamisen näyttöön 8. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointi ammattiosaamisen näyttöön 9. Opiskelijan ohjaus ja tuki ammattiosaamisen näytössä ja työssäoppimisessa 0. Opiskelijan oppimisen arviointi työssäoppimisessa. Opiskelijan osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytössä. Opiskelija-arvioinnin laadun varmistaminen 3. Ammattiosaamisen näyttöjen seuranta ja arviointi 4. Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen Arviointiasteikko: Puuttuva (0 pistettä) = ei aloitettuja toimenpiteitä, Alkava ( pistettä) = suunnitteluvaiheessa, satunnaisia toimenpiteitä, Kehittyvä (3 4 pistettä) = toiminta muotoutumassa järjestelmälliseksi, toiminta on kohtuullisen kattavaa, Edistynyt (5 6 pistettä) = toiminta vakiintunutta, hyvin järjestelmällistä ja laaja-alaista, kehittämissuuntautuneisuus mukana toiminnassa. 3

25 Koulutuksen järjestäjän käsitys opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta Itsearvioinnissa kysyttiin koulutuksen järjestäjien käsityksiä valmistuvien opiskelijoiden osaamisesta. Arviointiasteikko oli kolmiportainen: = tyydyttävä, = hyvä ja 3 = kiitettävä. Lisäksi kysyttiin koulutuksen järjestäjien käsityksiä ammattiosaamisen näyttöjen kyvystä mitata ammatillisen osaamisen eri osaalueita. 3,0,5,0,0,,,9,0,0,5,0,0,0 0,5 0,0 Työprosessien hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Työn perustana olevan tiedon hallinta Kansallinen keskiarvo Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Kuvio 6. Koulutuksen järjestäjän käsitys valmistuvien opiskelijoiden osaamisesta Taulukko 0. Miten ammattiosaamisen näytöt ovat mitanneet valmistuvien opiskelijoiden ammatillista osaamista, elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaa ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien osaamista. Ammattiosaamisen näyttöjen kyky Koulutuksen järjestäjä Kaikki yhteensä mitata opiskelijoiden osaamista Ammatillinen osaaminen 4,0 4, Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4,0 3,6 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat,0,9 Arviointiasteikko: = erittäin huono, = huono, 3 = kohtalainen, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä 4

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

METSÄALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET.... OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.. Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO NUORISO- JA VAPAA- AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 01 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 06 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 013 016 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Vantaan kaupunki Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja)

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) Anu Räisänen 22.3.2013 Opetushallitus ARVIOINTIIN OSALLISTUNEET JÄRJESTÄJÄT JA OPISKELIJAT Arvioinnin

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS ) Paula Kilpeläinen, OPH

ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS ) Paula Kilpeläinen, OPH ALUSTAVIA TULOKSIA METSÄ- JA RAKENNUSALAN OPPIMISTULOKSISTA (LUONNOS 23.11.2011) Paula Kilpeläinen, OPH RAKENNUS- JA METSÄALAN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT 2008 2011 Arviointi käynnistyi 8/2008 ja päättyi

Lisätiedot

Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT

Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT Paula Kilpeläinen, Anu Räisänen, Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen OPPIMISTULOKSET RAKENNUS- JA METSÄALAN PERUSTUTKINNOT Väliraportti lukuvuosilta 2008 2009 ja 2009 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:5

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI?

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? Arvioinnin vaikutukset/vaikuttavuus Arviointi ja sen arviointi: Mistä on kyse? Kansallinen arviointi ja sen tulosten hyödyntäminen Johtamiskulttuuri ja päätöksenteko Organisaation

Lisätiedot

OPETUSHAlliTUS UTB ILONI NGSS TYR E LSEN

OPETUSHAlliTUS UTB ILONI NGSS TYR E LSEN 1 Palaute arviointi käynnistä 19.4.2011 OPETUSHAlliTUS UTB ILONI NGSS TYR E LSEN Johdanto Opetushallitus arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta rakennusalan oppimistuloksia vuosina 2008-2011.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA

AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA AMMATILLINEN OSAAMINEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOSSA Arvioinnin alustavia tuloksia LVI-koulutus 2018 seminaari 28.9.2017 Mari Räkköläinen, arviointineuvos Jukka Jalolahti, arviointisuunnittelija

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO . JOHDANTO.... KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

3.2.2009 METVIRO-seminaari/TTY Jouni Suoheimo Metsäalan ammatillisen perustutkinnon kehitys 2000 luvulla

3.2.2009 METVIRO-seminaari/TTY Jouni Suoheimo Metsäalan ammatillisen perustutkinnon kehitys 2000 luvulla 3.2.2009 METVIRO-seminaari/TTY Jouni Suoheimo Metsäalan ammatillisen perustutkinnon kehitys 2000 luvulla Osaamisen ja sivistyksen asialla Metsäalan perustutkinto 2001 KESU:t 1995-1999 ja 1999-2004 pohjana

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Metsätalouden osaamisala Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Metsäkoneasennuksen osaamisala Metsäenergian tuotannon osaamisala Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Synteesi ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien keskeisistä tuloksista 2007 2016 Paula Kilpeläinen Jukka Jalolahti Mari

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I

NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I NÄYTTÖTIETOA AMMATTIOSAAMISESTA I Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2011 Elintarvike- ja pintakäsittelyalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 24.11.2011 Helsinki Paula Kilpeläinen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2010 Liiketalouden, käsi- ja taideteollisuusalan ja kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot Perehdytystilaisuus 11.10.2010 Helsinki,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007

ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007 NÄYTTÖPERUSTEINEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Mari Räkköläinen, Paula Kilpeläinen ARVIOINTIKOKEILU II 2004 2007 YHTEENVETO OPPIMISTULOKSISTA JA TAUSTAKYSELYN TULOKSISTA OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

PEDAGOGISEN PROSESSIN KRIITTISET KOHDAT. Oppimistulosten arvioinnin kannalta

PEDAGOGISEN PROSESSIN KRIITTISET KOHDAT. Oppimistulosten arvioinnin kannalta PEDAGOGISEN PROSESSIN KRIITTISET KOHDAT Oppimistulosten arvioinnin kannalta Opetusneuvos Anu Räisänen 24.9.2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ARVIOINTI TEHTÄVÄ, LUONNE JA VAATIMUKSET Tulkinnallinen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp, pakollinen tutkinnon

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Reformin mukaiset tutkintojen perusteet. Anne Liimatainen Marjatta Säisä Jaana Villikka-Storm

Reformin mukaiset tutkintojen perusteet. Anne Liimatainen Marjatta Säisä Jaana Villikka-Storm Reformin mukaiset tutkintojen perusteet Anne Liimatainen Marjatta Säisä Jaana Villikka-Storm Tutkinnon perusteiden uudistamisen aikataulu 1.1.2018 voimaan tulevat tutkintojen perusteet Osa ammatti- ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2012 Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan ja tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnot Perehdytystilaisuus 12.11.2012 Helsinki

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LIITE NAYTTO

LIITE NAYTTO LIITE NAYTTO 24.11.2016 Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Tutkinnon nimi Pintakäsittelyalan perustutkinto Osaamisalan nimi M etallituotemaalaus Tutkintonimikkeen nimi pintakäsittelijä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsäalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä metsäalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet?

Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet? Ryhmä A4) 22.8.2012 KLO 17.10 19.00 Puheenjohtajana Pirjo Väyrynen Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet? LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta?

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Metsäalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.5.2017 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen muutokset

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto Metsillä on edelleen suuri merkitys suomalaisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Kansantaloudessamme yli neljännes nettovientituloista on peräisin metsäsektorilta.

Lisätiedot

Oppimistulostiedot osana JEDUn toiminnan kehittämistä

Oppimistulostiedot osana JEDUn toiminnan kehittämistä Oppimistulostiedot osana JEDUn toiminnan kehittämistä Laatua laivalla jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuri Suunnittelija Ulla Mäntykangas, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 1 Lyhyesti JEDUsta

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake 1 1. lukuvuoden 4.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp työprosessin hallinta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1

Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 Jyväskylän ammattiopisto Työssäoppimisen ohjausprosessi 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Tarkoitus Työssäoppimisen ohjauksen tavoite on ohjata opiskelijaa työssäoppimisjaksojen eri vaiheissa sekä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Opetusneuvos 14.2.2011 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot