Lomituksen atk-järjestelmä Laukaan kunta PL Laukaa Lomatoimisto Virpi Kotka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomituksen atk-järjestelmä Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa Lomatoimisto Virpi Kotka"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE Tietojärjestelmän nimi Tietojärjestelmän vastuutaho Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja henkilö Lomituksen atk-järjestelmä Laukaan kunta PL Laukaa Lomatoimisto Virpi Kotka Tietojärjestelmän käyttötarkoitus Tietolähteet Lomituspalvelujen paikallinen hallinnointityö Mela, työselosteet, suullinen tieto, kirjalliset hakemukset, kuten vuosilomahakemus, sijaisapuhakemus, itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus, työsopimukset Tiedot ovat vuosilta / alkaen vuodesta Tietojen päivitystiheys Tietojen julkisuus / salassa pidettävyys Tietojärjestelmän julkinen osoite (internet-osoite) Vuodesta 1996, osa tiedoista kuluvalta sekä edeltävältä vuodelta Jatkuva, Melasta päivitettävät tiedot päivitetään kerran kuussa. Tiedot ovat pääasiassa julkisia, mutta sisältävät salassa pidettävää tietoa. Kaikki tiedot ovat asianosaisjulkisia. Ei ole Julkiset ja salaiset tiedot osasovelluksittain Järjestelmän eri sovelluksissa on nähtävissä ja käytetään samoja tietoja käyttötarkoituksen mukaan. Tässä selosteessa on mainittu yleisesti tiedot vain kertaalleen sen mukaisesti, mihin sovelluksiin kyseiset tiedot tallennetaan/näytetään. Yrittäjien tiedot (MJYRITT) Julkista Salaista Lomituspalveluita hakeneiden maatalousyrittäjien perustietorekisteri Nimi, osoite, kieli, kansalaisuus, asiakasnumero, puhelinnumerot Henkilötunnus Pankkitili Yrittäjän maatilat, tilatunnus, vakuutusnumero Tilan verotusmuoto, kotieläinyksiköiden määrä, laskennallinen työaika MYEL-vakuutuksen voimassaolo, MYEL-työtulo, sijaisapumaksun tuntihinta, työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen mahdollinen voimassaolo Ns. inaktiivikannassa on paikallisyksikön kaikkien lakisääteisen MYEL:n piirissä olevien yrittäjien henkilötiedot

2 Maatilojen tiedot (MJMAAT JA MJMITOIT) Julkista Salaista Maatalousyritysten perustietorekisteri sekä maatilojen keskimääräisen lomitettavan työajan laskeminen Lomitustapa (kunnallinen lomitus vai itse järjestetty) Maidontuottajanumero Muut tilalla työskentelevät ja heidän tehtäväosuutensa Karjataloustyön kellonajat ja maidonnoutoaika Kotieläinten määrä ja laatu sekä työmenetelmät, joilla niitä hoidetaan Tilan ja yrittäjien laskennallinen karjataloustyöaika Viimeinen tilalle tehty tilakäynti ja siinä havaitut arviot tilan työturvallisuuden puutteista ja tasosta Kuuluuko tila työterveyshuollon piiriin Vuosilomahakemusten käsittely (MJLOMAP) Julkista Salaista Maatalousyrittäjien vuosilomahakemusten kirjaaminen ja päätösten teko Vuosilomaa hakenut yrittäjä, hakuajankohta, vuosi, jolle lomaa on haettu, diarionumero Päätökset hakemukseen, onko myönteinen vai kielteinen, päätösnumero, postituspäivä Mahdollinen valitus päätöksestä Tallennetaan tieto yrittäjän päätoimisuudesta sekä siitä, saako hän työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, MYEL-vakuutuksen vireilläolo. onko vakuutusvelvollisuus alkanut ennen lomavuotta, eivätkö luopujat ole käyttäneet koko lomaoikeuttaan, mahdollinen MYEL-eläke muusta laitoksesta Myönnettyjen vuosilomapäivien lukumäärä, tieto siitä, kuinka monta pyhää näihin päiviin saa sisältyä sekä siitä, pitääkö tilan yrittäjien pitää osa vuosilomistaan yhtäaikaisesti Mahdollinen hylkäysperuste Onko päätökseen valitusoikeutta vai ei Sijaisapuhakemusten käsittely (MJSIJAP) Julkista Salaista Maatalousyrittäjien sijaisapuhakemusten kirjaaminen ja päätösten teko Sijaisapua hakenut yrittäjä, hakupäivä, diarionumero, tieto, onko hakemus tehty suullisesti vai kirjallisesti Päätökset hakemukseen, onko myöntö vai hylky, postituspäivämäärä Mahdollinen valitus Sijaisavun syy Onko lääkärintodistusta (sovellukseen ei talleteta muuta tietoa lääkärintodistukselta) Aikaväli, jolle sijaisapua on haettu/annettu Sijaisavun tarve (päivää/viikko) Onko ratkaisu myöntö vai hylky Mahdollinen hylkäysperuste Lomituspäivän laskennallinen kesto sekä sovittu sijaisapupäivän pituus Sijaisapumaksun tuntihinta sekä mahdollinen alennettu tai korotettu hinta Tallennetaan tieto sijaisavun tarpeesta, siitä että yrittäjä vastaa tilan töistä merkittävällä työpanoksella sekä siitä, saako hän työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, onko MYEL-vakuutus vireillä, mahdollinen MYEL-eläke muusta laitoksesta Onko päätökseen valitusoikeus vai ei Lomittajien tiedot (MJPLOMIT) Julkista Salaista Maatalouslomittajien perustietorekisteri Lomittajan nimi ja yhteystiedot Henkilötunnus Mahdollinen LY-tunnus Työntekijänumero Sukupuoli, kansalaisuus, kieli, asuinkunta Lomittajan työsuhteen tyyppi Kuuluuko lomittaja renkaaseen tai onko lomituspalveluyrityksen tai meijerin lomittaja Kuuluuko lomittaja johonkin lomittajaryhmään (Paikallishallinto-sovelluksessa perustettu) Lomittajan peruskoulutustiedot sekä osaamisalueet Kulkuneuvo, ajokortti Lomittajan veronpidätysohje Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä Onko palvelussuhde määräaikainen vai toistaiseksi solmittu Onko kyseessä täyttä työaikaa tekevä vai osa-aikainen lomittaja

3 Vuosilomapäivien lukumäärä Onko lomittajalla oman auton käyttöoikeus Työaikatiedot Palkkatiedot Pankkiyhteys Lomittajan käymät koulutukset ja kurssit Lomittajalle annetut työvarusteet Työsopimukset (MJTYOSOP) Julkista Salaista Työsopimusten teko tilakohtaisesti määräaikaisille lomittajille Työsopimuksen numero, ja päivämäärä Työsopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä Lomitettavan tilan ja yrittäjän nimi Onko kyseessä vuosiloma- vai sijaisapulomitus Työaika tilalla (karjatalouskellonajat, mitoitettu ja sovittu työaika) Tehtävät sijaisapulomituksessa Lomitusten suunnittelu (MJKALENT) Julkista Salaista Maatalousyrittäjien lomavarausten kirjaaminen sekä lomittajien työaikasuunnittelu. Sovelluksesta voi tulostaa myös työmääräyksen, jolle tulostuu järjestelmästä lomittajan ja lomitettavien henkilöiden sekä lomitusjakson tiedot. Lomittaja merkitsee selosteeseen toteutuneet työtunnit ja matkakulut, yrittäjä allekirjoittaa selosteen ja vahvistaa siten lomituksen toteutuneen ilmoituksen mukaisesti. Tämän selosteen tietoja käytetään Toteutuneet lomitukset sovelluksessa. Yrittäjien vuosilomavaraukset, sijaisapuvaraukset ja maksullisen lomituksen varaukset päivämääräväleinä Lomittajille suunnitellut lomitusvaraukset kellonaikatarkkuudella ja tieto siitä, millä tilalla lomitus tapahtuu ja ketä yrittäjää lomittaja lomittaa Tieto siitä, onko lomitusjakson toteutumisesta ilmoitettu yrittäjälle ja lomittajalle Lomittajan vapaapäivät Tasoittumisjakson tarkastelunäytöllä näkyy tiedot valitun tasoittumisjakson laskennallisesta työajasta, vapaapäivistä, poissaoloista, jaksoon sisältyvistä arki- ja pyhäpäivistä, lauantaista ja aatoista Työvuorotaulukolla näkyy lomittajalle suunnitellut lomitukset ja poissaolot kellonaikatarkkuudella sekä lomitettavan tilan ja yrittäjän tiedot Toteutuneet lomitukset (MJTOTKAL) Julkista Salaista Maatalousyrittäjien pidettyjen lomien ja lomittajien toteutuneiden lomitusten sekä matkakulujen kirjaaminen (tiedot edellä mainitulta työselosteelta tai Lomitusten suunnittelu -sovelluksesta tai Lomittajan poissaolotiedot -sovelluksesta) Lomittajien tehdyt työtunnit tilakohtaisesti kellonaikatarkkuudella Tilalla toteutuneiden lomitusten erittely yrittäjäkohtaisesti siten, että lomitetun yrittäjän vuosilomasaldo päivittyy tai hänelle muodostuu laskua maksullisesta lomituksesta tai sijaisavusta. Lomittajan toteutuneet poissaolot kellonaikatarkkuudella Lomittajan korvattavat matkat: kilometrit sekä kulkuneuvo ja muut korvattavat matkakulut Itse järjestetty ja ostopalvelulomitus (MJOSTOP) Julkista Salaista Itse järjestettyjen lomitusten kirjaaminen, päätökset ja maksumääräykset niiden korvaamisesta sekä ostopalveluna järjestettyjen lomitusten kirjaaminen Itse järjestetty lomitus Itse järjestetyn lomituksen valinneiden maatalousyrittäjien lomitusjaksot: ketä on lomitettu, lomitustyyppi, päivämääräväli, päivien lukumäärä Kesto tunteina Lomituksen suorittaneen lomittajan nimi, lomittajatyyppi, lomittajan suorittamien työpäivien määrä Tehtyjen työtuntien määrä Sijaisaputapauksissa sijaisavun tuntihinta sekä siitä laskettu sijaisapumaksu, joka loppusummassa on vähennetty korvattavasta summasta Korvauspäätöksen numero ja päiväys Ostopalvelulomitus Maatalousyrittäjien ostopalveluna hoidetut lomitusjaksot: ketä on lomitettu, lomitustyyppi, päivämääräväli, päivien lukumäärä sekä mahdollisesti niihin sisältyvien pyhien lukumäärä Tuntien yhteistuntimäärä Lomituksen suorittaneen lomittajan nimi, lomittajatyyppi, tehtyjen työpäivien lukumäärä

4 Kesto tunteina Sijaisaputapauksessa sijaisavun tuntihinta sekä siitä laskettu sijaisapumaksu Kirjauspäivämäärä Laskutusperusteet (MJLASKUT) Julkista Salaista Maatalousyrittäjien lomitusten laskutustietojen käsittely, laskujen teko Yrittäjiltä laskutettavat sijaisaputunnit, subventoidut maksulliset tunnit (=ns. 100 h maksulliset) sekä täysin maksulliset lomitustunnit, lomitustyön tapahtumapäivämäärät sekä kellonajat Sijaisapumaksu sekä päiväkohtaisesti että lasku yhteensä 100 tunnin maksullisen maksu yhteensä sekä päiväkohtaisesti että lomitusjakso yhteensä Täysin maksullisen lomituksen tuntihinta, maksu yhteensä sekä päiväkohtaisesti että lomitusjakso yhteensä Laskutuspäivämäärä, laskun eräpäivä, laskunumero, viivästyskorko Yrittäjän lomaseuranta (MJYRLOMA) Julkista Salaista Maatalousyrittäjien lomaseuranta sekä lomasaldon korjaus ja lomien siirto vuodelta toiselle Yrittäjän pitämät lomat valitulla aikajaksolla, lomitustyyppi, päivämääräväli, päivien lukumäärä Kesto tunteina Yrittäjällä jäljellä olevien vuosilomapäivien määrä sekä montako pyhää niihin saa sisältyä Tieto siitä, montako vuosilomapäivää yrittäjän on vielä pidettävä samanaikaisesti tilan muiden yrittäjien kanssa Yrittäjän jäljellä oleva 100 h maksullisen lomituksen saldo Yrittäjälle suunniteltujen lomien määrä Lomitusten suunnittelu sovelluksesta Yrittäjän vuodelta toiselle siirretyt vuosilomapäivät sekä tieto siitä, kuinka monta pyhää niihin sisältyy/saa sisältyä. Yrittäjän lomasaldon korjaukset, korjauspäivämäärä ja käsittelijä Lomittajien loma- ja poissaolotiedot (MJPOLO) Julkista Salaista Lomittajien poissaolojen kirjaaminen Lomittajan poissaolon syy, päivämääräväli, kellonaikaväli sekä tieto siitä, onko mahdollisen sairasloman yhteydessä esitetty lääkärintodistus Palkkaperusteet (MJPAPE) Julkista Salaista Lomittajien palkanmaksun valmistelu Lomittajan tehdyt työpäivät ja tunnit, lomitustyyppi sekä matkakulut päiväkohtaisesti Lomittajan työtuntien erittely perustunteihin, iltatyötunteihin, yötyö- lauantai- sunnuntai- arkipyhä- aattoja lisätyötunteihin sekä lisätyötunnit, varallaolo, viikkolepo, vuorokautinen ja viikoittainen ylityö sekä matkakulut eriteltyinä eri korvausluokkiin Lomittajan lomakorvausperuste Lomitusrenkaan tiedot (MJRENGAS) Julkista Salaista Rekisteri paikallisyksikön sekä meijereiden lomitusrenkaista. Renkaaseen liitetään lomittaja(/t) sekä tilat, joita kyseinen lomittaja pääasiassa lomittaa Renkaan numero ja nimi sekä rengastyyppi (kunnan, meijerin vai muu yksityinen) Renkaan lomittaja/lomittajat Renkaaseen kuuluvat yrittäjät Renkaan yhteyshenkilönä toimivan yrittäjän yhteystiedot Yrittäjä sovelluksesta Lomituspalveluyrityksen ja meijerin tiedot (MJMEIJER) Julkista Salaista Rekisteri lomituspalveluja tarjoavista lomituspalveluyrityksistä ja meijereistä ja yksityisistä lomituspalveluyrittäjistä Yrityksen/ammatinharjoittajan nimi Meijerinumero, yrityksen LY-tunnus tai henkilötunnus Yhteystiedot Pankkiyhteys Yhteyshenkilön nimi

5 Paikallishallinnon tiedot (MJPAIKAL) Julkista Salaista Paikallisyksikön yksilölliset ja vaihtuvat parametritiedot Paikallisyksikön numero, nimi, LY-tunnus, puhelinnumero, telefaxnumero, osoitetiedot Paikallisyksikön pankkiyhteystiedot 100 h maksullisen tuntihinta sekä mahdollinen kunnan maksama osuus siitä Tilinumero, jolle Mela maksaa kunnan ennakot sekä tili, jolle maksetaan loppuerät Lomituspalvelujen vastuuhenkilön nimi ja virkanimike Hallinto-oikeuden yhteystiedot Itse järjestetyn lomituksen tuntihinnat Valinta, käyttääkö paikallisyksikkö hakemusten automaattista diariointia vai ei Tieto, halutaanko laskulle tulostuvaksi viitenumero vai ei Käytettävä laskulomake Laskun viivästyskorkoteksti Lomakorvauskerroin ja lomakorvausprosentti Viimeisin käytetty laskunumero Mahdollisesti käytössä oleva suorasiirtoyhteys paikallisyksikön reskontraohjelmaan ja/tai palkkaohjelmistoon sekä kyseisten tiedonsiirto-ohjelmien vaatimia parametritietoja Tiliöintinumero Tiliöinti vastaviennille Melan palvelimen käyttäjätunnus ja salasana tiedonsiirtoa varten Kirjanpitotilit ja koodit Paikallisyksikön käytössä olevat lomittajien työajantasoittumisjaksot Lomittajaryhmät (vapaasti ryhmiteltävissä) Kustannusselvitys ( MJKUSTAN) Julkista Salaista Paikallisyksikön lomitustoimintaan kohdistuneiden menojen ja tulojen kirjaaminen ja kustannusselvityksen sekä valtionkorvausselvityksen teko Melalle Kirjanpidon mukaiset lomitukseen kohdistetut palkat, sosiaalivakuutusmaksut ja muut henkilöstömenot, asiakaspalveluiden ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut menot sekä vastaavat valtionkorvaukseen oikeuttavat menot Kirjanpidon mukaiset lomitukseen kohdistuvat myyntitulot, sijaisapumaksut, 100 h maksullisen lomittaja-avun maksut, täysin maksullisen lomituksen maksut ja muut tulot sekä vastaavat valtiolle palautettaviksi kuuluvat tulot Menojen ja tulojen erotus, sekä Melalta ennakkoina saatu korvaus Melan kunnalle korvattava loppuerä tai paikallisyksikön Melalle palautettava summa Vastaavat luvut mahdollisesti myös kuukausitasolla Tulosteet (MJTULOST) Julkista Salaista Tulosteet massatulostuksena (osa samoista tulosteista voidaan tulostaa myös sovellusten kautta) sekä paikallisyksikkökohtaisia tilastoja. Joitain tilastoja saa myös kuntakohtaisesti. Lomitusalueen lomittajat Lomittajien koulutustilaisuudet Lomittajien poissaoloseuranta Lomittajien osoitetarrat Lomittajien toteutuneet lomitukset tiloittain Lomittajien toteutunut työaika Lomitusrenkaan yrittäjien lomaseuranta Yrittäjien pidetyt ja pitämättömät lomat Yrittäjien osoitetarrat Lomitusvaraus (ei lomittajaa) Yrittäjälista Tilalista Tilan lomaseuranta Tilan karjatiedot Peruslaskelma Tilannelaskelma Peruslaskennan lista Tilannelaskennan lista Vuosilomahakemus Sijaisapupäätös Vuosilomapäätös Lomituskorvauspäätös ja maksumääräys Päätösluettelot Avoin työmääräys Työvuorotaulukko Lomittajan suunniteltu työaika

6 Lomituspalvelua hakeneiden henkilöiden ja hakemusten määrä Vuosilomaan oikeutettujen tilojen ja henkilöiden lukumäärä Vuosilomapäätösten lukumäärä hylkäyssyittäin Sijaisapupäätösten lukumäärä hylkäyssyittäin Tilojen ja yrittäjien määrä lomitustavan mukaan Lomituspalveluja käyttäneiden yrittäjien ja päivien määrä Vuosiloma- ja sijaisapulomituksen käyttö Maksullisen lomittaja-avun käyttö Lomittajien työpäivät ja tunnit lomitustyypeittäin Sijaisapupäätösten, -päivien ja tuntien lukumäärä sijaisapusyyn mukaan Edelliseltä vuodelta siirretyt vuosilomapäivät Kunnallisten lomittajien lomituspäivien ja tuntien määrä Itse järjestetyssä lomituksessa lomituspäivien ja tuntien määrä Lomittajan työpäivien ja tuntien jakautuminen kuukausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten lomittajien kesken Lisäksi eri sovelluksista saa tulostettua seuraavia tulosteita Tilatietolomake Kustannusselvitys Valtionkorvausselvitys Laskuerittely Lasku Laskutuksen tarkistuslista Laskutuspäiväkirja Lomittajan palkkaerittelyt Lomittajien palkkaperusteiden tarkistuslista Lomittajan suunnitellut lomitukset tiloittain Työmääräys Työsopimus Yrittäjän lomaseuranta Järjestelmän avaus ja hallinta (MJYLEIS) Julkista Salaista Järjestelmän tietoliikenneosa. Sisältää myös käyttöoikeuksien hallinnan ja sovellusten versiotiedot sekä varmistusten ottamisen. Paikallisyksikkö voi hakea Melan vakuutusrekistereistä päivitetyt maatalousyrittäjien tiedot: henkilö- työtulo- ja vakuutustapahtumatiedot, eläketapahtumatiedot sekä sijaisapumaksun tuntihinnat Paikallisyksikkö siirtää koko tietokantansa Melaan pyydettäessä tilastointia ja valtionhallinnolle raportointia varten Kunnan tietokanta Uudet ohjelmaversiot voi hakea ja päivittää Ohjelmaversiot Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Paikallisyksikön administraattorin käyttäjätunnukset omistava henkilö voi luoda uusia käyttäjätunnuksia, joille muodostuu kertakäyttöinen salasana, jonka kyseinen henkilö muuttaa vain hänen tiedossaan olevaksi ensimmäisellä sisäänkirjoittautumiskerralla. Administraattorin tunnuksilla voi myös poistaa käyttöoikeudet. Käyttäjätunnukset Salasanat Tietoliikenneyhteys Melan palvelimelle on myös suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Melan ja paikallisyksikön välillä tieto siirtyy salattuna Tietoliikenteen käyttäjätunnus Tietoliikenteen salasana Eri sovellusten versiotiedot Tietojärjestelmä tekee varmistukset tietokannasta automaattisesti kerran vuorokaudessa, mutta varmistukset voi myös ottaa erikseen halutessaan valitsemaansa kohteeseen. Varmistukset

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 e, 7 g, 7 h, 8 a ja 16, sellaisina kuin ne ovat,

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/1996 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 1996 20.12.1996/1231 Seurattu SDK 1753/2015

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 :n 5 kohta ja 15, muutetaan 1,

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Rekisteriasioita hoitava henkilö. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Rekisteriasioita hoitava henkilö. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Rekisteröidyt henkilöryhmät 1/2 Vakuutusosakeyhtiö Alandian asiakasrekisteri Rekisterinpitäjä Vakuutusosakeyhtiö Alandia Ålandsvägen 31 22100 MAARIANHAMINA Rekisteriasioita hoitava henkilö Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteröidyt

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies

Asian on valmistellut maaseutuasiamies Maaseutulautakunta 31 23.09.2009 Kunnanhallitus 247 05.10.2009 Kunnanhallitus 283 16.11.2009 Kunnanvaltuusto 85 30.11.2009 Kunnanhallitus 17 25.01.2010 Kunnanhallitus 67 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 13 14.03.2011

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain sijaisapua koskevat säännökset.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET TOIMIPISTEET TILAKÄYNNIT - Päätoimipiste on Vehmaan kunnanvirasto - 1.4.2016 alkaen Kiukaisiin jää yksi päivystyspäivä viikossa keskiviikkoisin klo 10 15 - Perustelut: Tiimityö ei ole mahdollista, jos

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa Muutosehdotus ME 3062 tilanne TPR Työaikapankkien raportointi Projektin tavoitteena on toteuttaa Kiekuun työaikapankkien raportointi sekä muutos, jolla luovutaan

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

VARASTOINTIVELVOITTEEN JÄRJESTÄMISEN HAKEMINEN ERITYISTAPAUKSESSA - Lääkeaineen varastointivelvoitteen korvaaminen lääkevalmisteella

VARASTOINTIVELVOITTEEN JÄRJESTÄMISEN HAKEMINEN ERITYISTAPAUKSESSA - Lääkeaineen varastointivelvoitteen korvaaminen lääkevalmisteella Page 1 of 5 VARASTOINTIVELVOITTEEN JÄRJESTÄMISEN HAKEMINEN ERITYISTAPAUKSESSA - Lääkeaineen varastointivelvoitteen korvaaminen lääkevalmisteella 1. Varastointivelvollinen Lääketehdas 1.1 Hakijan nimi (=

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia. Lomituspalvelujen järjestämistä

Lisätiedot

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten kilpailutus 2016 Käsiteltävät asiat Kilpailutuksen taustaa Huomioita tarjouksen laadintaan Tarjousten käsittely ja vertailu Kysymyksiä ja vastauksia Muita huomioita

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus. Puhelinvaihde: 020 610 123. Rekisteripitäjän edustaja. Puhelin: 010 366 2000 (vaihde) Nimi Niina Oksanen henkilöstöpäällikkö

Suomen ympäristökeskus. Puhelinvaihde: 020 610 123. Rekisteripitäjän edustaja. Puhelin: 010 366 2000 (vaihde) Nimi Niina Oksanen henkilöstöpäällikkö REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.03.2010/31.8.2012 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen ympäristökeskus Mechelininkatu

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin.

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin. Kansaneläkelaitos OHJE 13.1.2014 ATERIATUEN LASKULOMAKE Esitäytetty laskulomake Kela on lähettänyt tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille tai ravintoloille

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice)

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice) REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ TRIMBLE LOCUS ELUPAJÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN

Lisätiedot

LAUSUNTO Numero 1 (9)

LAUSUNTO Numero 1 (9) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 13.10.2015 47200 Elimäki LAUSUNTO Numero 1 (9) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen paikallisyksikön lausunto

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmaan kirjautuminen... 3 Matkasuunnitelman/matkalaskun tekeminen... 3 Km-korvaukset... 6 Ateriakorvaus ja yömatkaraha...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

93 Työssäoloon rinnastettava poissaoloaika Täyttä lomanmääräytymiskuukautta määritettäessä työssäolopäivien ja työssäolotuntien veroisia ovat ne työpäivät ja työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6)

PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT. Palvelussuhteen alkaessa 1 (6) 1 (6) PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTTÖOIKEUS- YM. ICT-ASIAT Palvelussuhteen alkaessa Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset - Esimies tilaa työntekijälle verkon käyttäjätunnuksen ja sähköpostin KS-Tiedon

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

HE 41/2004 vp. vuotta.

HE 41/2004 vp. vuotta. Hallituksen esitys Eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot