Toimivat lomituspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat lomituspalvelut"

Transkriptio

1 Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua hetkeksi työstään. Lomituspalvelujen eri osapuolten keskinäinen arvostus lisää hyvinvointia ja parantaa yhteistyötä. Tähän esitteeseen on koottu lomituksen eri osapuolten ajatuksia sekä käytännön asioita, jotka auttavat lomitusjärjestelmää toimimaan mahdollisimman hyvin. Paikallisyksiköiden yhteistoimintaryhmät ovat vaikuttaneet merkittävästi esitteen sisältöön. Toimivan lomitusjärjestelmän edellytyksenä on, että sitä sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia noudatetaan. Vastuu järjestelmän toimivuudeta ja lainmukaisuudesta on kaikilla osapuolilla: maatalousyrittäjillä, maatalouslomittajilla, paikallisyksikön hallintohenkilöstöllä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella.

2 Paikallisyksikkö vastaa lomituspalvelujen toimivuudesta omalla alueellaan Hallintohenkilöstö toimii asiakaspalvelutyössä Paikallisyksikön vastuuhenkilöltä ja työnjohtajilta edellytetään ammattimaista ja ystävällistä palveluasennetta. Hyvä asiakaspalvelija toimii asiallisesti haastavassakin asiakaspalvelutilanteessa. Lomituspalveluita käyttäviä asiakkaita ja maatalouslomittajia kohdellaan tasapuolisesti. Ammattitaitoinen hallintohenkilöstö Paikallisyksikön virkavastuulliset henkilöt tekevät maatalousyrittäjille tärkeitä lakisääteisiä päätöksiä, joten lain ja muiden säädösten tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös työnjohtajien pitää tuntea lomituspalvelulaki sekä maatalouslomittajien työehtoja säätelevät säädökset ja sopimukset. Hallinnon tehtävä on tiedottaa Avoin ja oikea-aikainen tiedottaminen kaikkien toimijoiden välillä ehkäisee epäselvyyksiä. Mela tiedottaa lainmuutoksista ja valtakunnallisista laintulkinnoista mm. nettisivuillaan. Paikallisyksikkö huolehtii osaltaan tiedon välittämisestä asiakkaille. Paikallisyksikön sekä yhteistoimintaryhmän tehtävä on tiedottaa paikallisista toimintatavoista omalla alueellaan. Perusasioistakin on hyvä muistuttaa säännöllisin väliajoin. Kriittisintä on yksittäisen asiakkaan asiaan liittyvä tiedottaminen. Hallintopäätökset, kuten vuosiloma- ja sijaisapupäätökset on perusteltava huolellisesti ja ymmärrettävästi. Tiedotuskanavat Liitekirje vuosilomahakemuksen yhteydessä Kunnan tai paikallisyksikön nettisivut Tiedotustilaisuudet Sähköposti Sosiaalinen media Kirjeet Esitteet Ryhmätekstiviestit Lomitussuunnitelman lähettäminen hyvissä ajoin ennen lomitusta on hyvä tapa kertoa asiakkaalle, miten hänen lomitustoiveensa toteutetaan. Lisäksi lomittajan on hyvä ilmoittaa puhelimitse tai tekstiviestillä maatalousyrittäjälle ennakkoon, että on tulossa tilalle. Näin maatalousyrittäjä voi lähteä turvallisin mielin esimerkiksi lomamatkalle. Jos lomituspyyntö tulee lähellä toivottua loma-ajankohtaa, vastaus lomituksen järjestymisestä tai toteutumatta jäämisestä pitää antaa niin pian kuin mahdollista. Jo suunniteltuun lomitukseen tulleesta muutoksesta on hyvä olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen esimerkiksi puhelimitse. Jos tilalle suunnitellulle lomittajalle tulee este ja tilalle lähetetään toinen lomittaja, pitää hallintohenkilön olla asiasta yhteydessä maatalousyrittäjään muutoksesta ilmoittaminen ei ole lomittajan tehtävä. Muista salassapitovelvollisuus ja tietosuoja Julkista valtaa käyttävän paikallisyksikön toimintaan sovelletaan julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat mm. henkilön terveydentila, taloudellinen asema, henkilökohtaiset olot sekä yrityksen liike- tai ammattisalaisuudet. Työn ilo tulee siitä, että onnistuu työssään.

3 Hyödynnä palvelusuunnitelman teko vuorovaikutustilaisuutena. Maatalouslomittajat ovat vaitiolovelvollisia salassa pidettävistä asioista, joita he saavat tietää työssään maatiloilla. Salassapitovelvoite koskee myös ostopalvelulomittajia. Salassapitovelvoitteen rikkominen on rangaistava rikos. Paikallisyksikön vastuulla on tietojen suojaaminen ulkopuolisilta. Tietosuojariski on erityisen suuri käytettäessä salaamatonta sähköpostia tai sosiaalista mediaa. Näitä välineitä ei saa käyttää, jos kyse on yksittäisen asiakkaan salassa pidettävästä asiasta. Tarpeen mukaan mitoitettu työvoima Maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää vuosilomansa täysimääräisesti ja sijaisapua silloin, kun hänellä on siihen lain mukaan oikeus. Tarvittavan työvoiman kartoitus ja suunnittelu tehdään huolellisesti. Työvoiman mitoitus perustuu todelliseen tarpeeseen. Apuna tarvittavan työvoiman määrittämisessä voi käyttää mm. palvelusuunnitelmia. Myös maksullisen lomituksen käyttötarve on syytä huomioida. Maksullista lomitusta voidaan käyttää kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Palvelusuunnitelman tavoite on parantaa palvelua Palvelusuunnitelman pääasiallinen tarkoitus on tilan lomitustarpeiden kartoitus hyvän palvelun pohjaksi. Palvelusuunnitelman avulla paikallisyksikkö saa kuvan maatilasta, sen tuotanto-olosuhteista ja lomitustarpeista. Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä mietitään maatalousyrittäjän kanssa, onko paikallisyksikössä riittävästi lomittajia, jotka selviävät tilan töistä. Palvelusuunnitelman avulla selvitetään siten myös maatalouslomittajien täydennyskoulutuksen ja perehdytyksen tarve. Tarvittavista perehdytyksistä on syytä sopia jo palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Perehdytysajankohta voidaan sopia joko palvelusuunnitelman teon aikana tai pian sen jälkeen. Palvelusuunnitelma päivitetään tilan olosuhteiden muuttuessa. Hyvin suunniteltu perehdytys Paikallisyksikössä pitäisi olla tilaa kohden vähintään 3 5 tilan töistä suoriutuvaa maatalouslomittajaa. Tilakohtaisen perehdytyksen tarkoitus on, että maatalousyrittäjä perehdyttää uuden lomittajan tilan työmenetelmiin, eläimiin ja laitteisiin. Usean lomittajan perehdytys samanaikaisesti voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tilalle on hankittu uusi, lomittajan työssään käyttämä laite. Perehdytyksestä saadaan paras hyöty, kun lomittaja lomittaa tilalla mahdollisimman pian perehdytyksen jälkeen. Perehdytyksen saaneiden lomittajien pitäisi jatkossa hoitaa vuorotellen tilan lomitukset, jotta perehdytyksessä saatu ammattitaito säilyisi. Opastusta järjestetään aina tarvittaessa Opastuksessa on kyse ennen lomitusta tehtävästä lyhyestä tilannekatsauksesta. Opastuksen yhteydessä varmistetaan, että maatalouslomittajalla on oikeat tiedot maatalousyrityksen eläimistä, työmenetelmistä ja laitteiden käytöstä. Maatalousyrittäjä kertoo lomittajalle edellisestä lomituskerrasta muuttuneet olosuhteet ja yksittäisten eläinten hoitoon liittyvät erityiskysymykset. Samalla maatalouslomittajalla on tilaisuus kysyä epäselvistä asioista. Opastus voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun tilalle joudutaan järjestämään uusi lomittaja lyhyellä varoitusajalla. Perehdytys tai opastus eivät kuluta maatalousyrittäjän vuosilomapäiviä.

4 Kehua ja kiittää kannattaa aina! Opastuksesta sovitaan etukäteen lomitushallinnon ja maatalousyrittäjän kesken. Myös maatalouslomittaja voi ilmoittaa esimiehelleen, että opastus on tarpeen. Saatu palaute auttaa lomituspalvelujen kehittämisessä Lomitushallinnon on syytä kerätä palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä. Palautteen antajalle vastataan aina ja saatua palautetta hyödynnetään lomituksen kehittämisessä. Myös hallintohenkilö voi antaa palautetta sekä maatalousyrittäjälle että maatalouslomittajille niin kannustavaa kuin korjaavaakin. Työnjohtajan pitää antaa suoraa ja avointa palautetta etenkin silloin, kun tilalla on havaittu korjattavaa työturvallisuudessa tai työvälineissä. Tehdystä korjauksesta on hyvä antaa hyväksyntä maatalousyrittäjälle. Työnjohtajien on tarpeen antaa työntekijöilleen palautetta onnistuneista työsuorituksista. Mahdollinen yrittäjiltä saatu palaute kerrotaan avoimesti. Korjaava palaute tulee antaa heti, jotta lomittaja saa mahdollisuuden korjata asian mahdollisimman pian. Tavoitettavuus on osa hyvää asiakaspalvelua Lähtökohtana on, että asiakas saa palvelua vähintään kunnan säännöllisenä virka-aikana. Laki ei määrää lomituspalveluille päivystysvelvollisuutta. Paikallisyksiköissä on otettu käyttöön erilaisia käytäntöjä, joiden avulla tavoitettavuutta on parannettu. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi hallintohenkilöstön työaikajärjes- telyt ja erilaiset asiakaspalvelua parantavat tekniset ratkaisut. Yhteistoimintaryhmässä voidaan sopia, miten nopeasti puhelinvastaajaan jätettyihin soittopyyntöihin vastataan. Esimies on työntekijän tuki työasioissa Työnantajan pitää osaltaan huolehtia maatalouslomittajien työhyvinvoinnista. Fyysiseen hyvinvointiin liittyy työolosuhteiden tarkistaminen ja sen varmistaminen, että lomittajan on turvallista työskennellä maatiloilla. Kun maatalouslomittaja työskentelee yksin, työnantajan on järjestettävä hänelle mahdollisuus yhteydenpitoon työnantajan tai tämän osoittaman muun henkilön kanssa. Myös lomittajan asianmukaisen ja tilannekohtaisen suojavaatetuksen hankkiminen kuuluu työnjohdon tehtäviin. Maatalouslomittajan työhyvinvointia edistäviä toimia Työvuorosuunnittelussa otetaan huomioon lomittajan jaksaminen ja ammattitaito; oikea lomittaja oikealle tilalle Kohtuulliset työmatkat mahdollisuuksien mukaan Annetaan rakentavaa palautetta ja kuunnellaan Pidetään kiinni sovituista lomista ja vapaapäivistä Huomioidaan lomittajan toiveet työaikajärjestelyissä ja joustetaan silloin, kun se on mahdollista Kerrotaan lomittajalle lomitettavat tehtävät ja puututaan asiaan, jos tehtävät eivät vastaa sovittua Järjestetään yhteisiä virkistystilaisuuksia Käydään tilalla, kun lomittaja on työssä.

5 Huolehdin lomituspalveluista paikallisyksikköni alueella, joten Palvelen asiakkaitani ystävällisesti, ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti Ilmoitan yrittäjille tulevista lomitusjärjestelyistä hyvissä ajoin Teen parhaani, jotta työvoimaa olisi käytettävissä tarvittava määrä Kohtelen työntekijöitäni arvostavasti ja tasapuolisesti Järjestän lomittajille täydennyskoulutusta ja perehdytystä Hyödynnän palvelusuunnitelman teon palvelu- ja vuorovaikutustilaisuutena Käyn useammin tilalla myös lomittajaa katsomassa Huolehdin riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta Muistan, että tavoitettavuus on olennainen osa asiakaspalvelua

6 Maatalousyrittäjä voi vaikuttaa lomituksen onnistumiseen Ajantasaiset tiedot ovat onnistuneen lomituksen edellytys Paikallisyksikkö tarvitsee oikeat tiedot maatalousyrityksestä, jotta se pystyy antamaan lainmukaisia vuosilomaja sijaisapupäätöksiä ja järjestämään lomituksia. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan aina siinä vaiheessa, kun maatalousyrittäjä pyytää lomitusta. Myös vuosilomahakemuksen yhteydessä tarkistetaan, että tiedot ovat ajan tasalla. Lomitushallinnolle ilmoitetaan, jos maatalousyrittäjän vakuutus- tai eläketilanteessa tapahtuu muutos. Muutos voi vaikuttaa lomitusoikeuteen. Kätevin tapa pitää yllä tilan tietoja, on päivittää ne Lomitusnettiin. Voidakseen järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin, lomitushallinto tarvitsee seuraavia tietoja: Maatalousyrityksen eläinten määrä ja laatu Työmenetelmät ja laitteet, joita maatalousyrityksessä käytetään Työskentelykellonajat (= karjatalouskellonajat) Maatalousyrityksen yrittäjät ja muut työntekijät ja heidän tehtäväosuutensa yrityksen kotieläinten hoitoon liittyvistä ja muista välttämättömistä maatalousyrityksen päivittäisistä ja viikoittaisista töistä Työohjeet ja tärkeät puhelinnumerot Tiedotteet kannattaa lukea Lomitushallinnon tehtävä on tiedottaa muutoksista lomituspalvelulaissa ja paikallisissa käytännön asioissa. Tiedotteissa on tärkeää tietoa, joka saattaa vaikuttaa lomituspalvelujen järjestämiseen tilalla. Tiedotteisiin kannattaa tutustua ja ottaa yhteyttä paikallisyksikköön, jos jokin asia jää epäselväksi. Jos lomitusjaksoon on jo varattu lomittaja, pidä loma suunnitellusti. Tee lomituspyynnöt ajoissa Kun lomituspyynnöt tehdään hyvissä ajoin, on todennäköisempää, että lomitus pystytään järjestämään toiveiden mukaisesti. On myös viisasta olla yhteydessä lomitushallintoon ja selvittää omalle tilalle sopivien lomittajien saatavuus jo ennen lomamatkan varaamista. Kun lomituspyynnöt on tehty Lomitusnetissä, hallintohenkilöstö voi käsitellä pyynnöt saapumisjärjestyksessä. Suositut loma-ajankohdat, kuten lasten hiihtolomaviikot, voidaan järjestää halukkaiden kesken kiertävästi, kun toiveet ovat ajoissa kirjautuneet järjestelmään. Lomitusnettiin kirjattu lomituspyyntö on lisäksi näyttö siitä, että lomat on pyritty pitämään lomavuoden aikana, ja siten loman peruuntuessa esimerkiksi lomittajan sairastumisen vuoksi, voidaan lomajakso siirtää pidettäväksi myöhemmin. Vuosilomahakemuksen yhteydessä ilmoitetaan toivotut vuosiloma-ajankohdat. Vuosiloman pitäminen tasaisesti ympäri vuoden on järkevää ennen kaikkea oman jaksamisen vuoksi. Se on toivottavaa myös siksi, että maatalouslomittajat työllistyisivät tasaisesti koko vuoden. Lisäksi vuosiloma kannattaa pitää sellaisena aikana, jolloin ei ole odotettavissa maatalousyrityksen tuotannon kannalta poikkeuksellisia tilanteita. Paikallisyksikkö saattaa olla aloitteellinen loma-ajankohdan esittämisessä. Jos kaikkia lomapäiviä ei ole vielä varattu ja lomitushallinnon edustaja tarjoaa vapaana olevaa lomittajaa, lomitus kannattaa ottaa vastaan. Jos maatalousyrittäjä ilman pätevää syytä kieltäytyy ottamasta vastaan tarjotun lomittajan, hän menettää ne lomapäivät, joita ei ole käyttänyt lomavuoden päättyessä. Sijaisavun tarpeesta on hyvä ilmoittaa heti, kun tarve on tiedossa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tieto sijaisaputarpeesta on lomatoimiston tiedossa, sitä paremmin lomitus järjestyy. Sijaisapuhakemusten liitteet toimitetaan sijaisapuhakemuksen yhteydessä Sijaisavun perusteeksi tarvittavat liitteet toimitetaan lomatoimistoon samassa yhteydessä, kun sijaisapua hae-

7 Lomituspyynnöt on kätevintä tehdä Lomitusnetissä. taan tai heti, kun se on mahdollista. Vain harvoissa sijaisapuperusteissa tarvittava asiakirja pystytään toimittamaan vasta jälkikäteen. Sijaisapupäätöstä ei pääsääntöisesti voida tehdä, eikä lomitusta järjestää, jos sijaisapuperusteen olemassaoloa ei ole osoitettu tarvittavalla dokumentilla. Pidä työskentelyolosuhteet kunnossa Kotieläinten hoitotyössä tapahtuu paljon tapaturmia. Maatalouslomittajille niitä sattuu vielä enemmän kuin maatalousyrittäjille. Maatalousyrittäjä oppii varomaan oman tilansa vaaranpaikkoja, mutta lomittajalle tila on vieras ja riskit suuremmat. Jokaisen maatalousyrittäjän velvollisuus on huolehtia, että lomittajan työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja laitteet kunnossa. Lomitushallinto tekee tilakäyntejä, joilla kartoitetaan tilan vaaranpaikat ja annetaan korjausehdotuksia. Jos lomitushallinnon edustaja havaitsee tilalla vakavia puutteita työturvallisuudessa, hän ei voi päästää lomittajaa tilalle töihin, ennen kuin puutteet on korjattu. Työnjohtajalla on vastuu työntekijöidensä työturvallisuudesta. Maatalousyrittäjällä on puolestaan laitteiden ja tuotantorakennusten luovuttajan vastuu. Olosuhdekartoitus on oiva tilaisuus katsoa omaa tilaa ulkopuolisen silmin ja miettiä, miten omiakin työolosuhteita voi parantaa. Sama koskee työvälineitä. Lomittajaa ei voi vaatia työskentelemään huonokuntoisilla työvälineillä, mutta työvälineiden uusiminen on usein paikallaan myös oman hyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmasta. Epäsiisti ja sotkuinen tuotantorakennus on yleinen työturvallisuusriski lomittajalle. Katso siis ennen lomitusta, että tuotantorakennus on siisti, kulkureitit vapaat ja tavarat paikallaan. Työrauha on osa hyviä työskentelyolosuhteita. Jotta työt tulisi tehtyä hyvin ja lomittaja jaksaisi työssään, häntä ei pidä kuormittaa ylimääräisillä häiriötekijöillä. Maatalousyrittäjältä toivotaan ymmärrystä, että työt voivat tulla tehdyksi yhtä hyvin, vaikka niitä ei tehtäisi täsmälleen samalla tavalla kuin yrittäjä ne itse tekee. Toimivat sosiaalitilat parantavat lomittajan työviihtyvyyttä ja ylläpitävät terveyttä. Lomittajan käytettävissä pitäisi olla ainakin WC sekä lämmin ja kuiva tila työvaatteiden vaihtoa varten. Kirjalliset työohjeet ovat tärkeät Jotta lomittaja voi hoitaa työnsä hyvin, turvallisesti ja ilman vahinkoja, häntä varten on syytä laatia kirjalliset työohjeet. Ohjeiden ajantasaisuus tarkistetaan ennen lomitusta. Laitteiden käyttöohjeet on kätevä sijoittaa laitteiden läheisyyteen, mutta tärkeintä on, että ne ovat aina helposti ja varmasti löydettävissä laatukäsikirjasta. Pysyvät sekä harvoin muuttuvat ohjeet voi liittää laatukäsikirjaan tai muuhun kansioon. Muuttuvien ohjeiden on järkevää olla erillisenä ja helposti päivitettävänä liitteenä, vihkona tai tauluna. Kun työohjeet on päivitetty Lomitusnettiin, voi lomittaja tutustua niihin jo ennen lomitusta. Työohjeista löytyvät tiedot ruokinnasta lypsystä suositeltavasta työjärjestyksestä erillään lypsettävistä siemennettävistä tarkkailtavista kiimoista laitteiden käyttöohjeet puhelinnumerot, joita lomittaja saattaa tarvita lomituksen aikana (eläinlääkäri, siementäjä, laitteiden korjaaja, varahenkilö) Maatalousyrittäjällä on viime kädessä vastuu omasta yrityksestään. Siksi työohjeista pitää löytyä yrittäjän tai hänen varahenkilönsä yhteystiedot yrittäjän päätöstä tai ohjeita vaativia tilanteita varten. Hyvä tapa on jättää lomittajaa varten vihko, johon hän voi kirjata ylös lomituksen aikana sattuneet tapahtumat. Vihko voi toimia myös viestivälineenä toiselle lomittajalle, jos lomittaja vaihtuu kesken lomituksen.

8 Hyvä valmistautuminen varmistaa lomituksen onnistumisen. Työohjeet käydään läpi opastustilanteessa Tarvittavasta opastuksesta sovitaan etukäteen lomitushallinnon edustajan kanssa. Niin maatalousyrittäjä kuin työnjohtajakin voi ehdottaa opastusta. Opastusaika ei kuluta maatalousyrittäjän vuosilomapäiviä. Toimenpiteet ennen ja jälkeen lomituksen Hyvä valmistautuminen varmistaa lomituksen onnistumisen. Maatalouslomittaja tekee lomituksen aikana välttämättömät kotieläinten hoitoon liittyvät työt ja muut maatalousyrityksen välttämättömät työt, joita ei voi tehdä ennen lomitusta eikä jättää tehtäväksi lomituksen jälkeen. Lomituspalveluohjaaja on maatalouslomittajan esimies, joten lomitusjaksolla hoidettavista tehtävistä sovitaan lomitushallinnon edustajan kanssa. Maatalousyrittäjä ei voi sopia lomittajan töitä koskevista muutoksista tai työajoista suoraan maatalouslomittajan kanssa. Ennen lomitusta Varmista, että lomitushallinnolla on käytössään oikeat, ajan tasalla olevat tiedot maatalousyrityksestäsi Sovi tarvittaessa opastuksesta ja/tai valvontakäynneistä lomitushallinnon kanssa Sovi tarvittaessa suoritettavista tehtävistä lomitushallinnon edustajan kanssa Tarkista työskentelyolosuhteet ja tee tarvittavat korjaukset Hanki tarvittavat kulutustarvikkeet, mm. rehut lomituksen ajalle Tarkista ja päivitä kirjalliset ohjeet Lypsykarjatilalla merkitse lehmät (ummessa, sairas, antibioottilääkitys, kiimat) Jos olet sopinut opastuksesta, opasta lomittaja huolellisesti Jätä lomittajalle tieto, miten sinuun tai varahenkilöösi saa yhteyden lomasi aikana Lomituksen jälkeen Tarkista, että kaikki on kunnossa maatalousyrityksessäsi Jos huomaat puutteita, ota yhteyttä lomatoimistoon Anna palautetta avoimesti ja rakentavasti sekä lomittajalle että lomitushallinnolle, älä ulkopuoliselle Jos maatalouslomittaja on aiheuttanut vahingon, tee heti korvaushakemus paikallisyksikölle Tilakohtainen perehdytys Mitä useampi lomittaja hallitsee tilan työt, sitä todennäköisempää on, että lomitus pystytään järjestämään myös äkillisessä sijaisaputilanteessa ja silloin, kun suunnitellulle lomittajalle tulee este. Ota ennakkoluulottomasti uusi lomittaja perehdytykseen. Lomittajat perehdytetään maatalousyrityksen töihin siinä määrin, että he pystyvät jatkossa hoitamaan tilan työt lyhyen opastuksen ja kirjallisten työohjeiden avulla. Perehdytyksestä voi sopia mm. palvelusuunnitelman teon yhteydessä. Tilakohtainen perehdytys suunnitellaan yhdessä lomitushallinnon edustajan kanssa. Perehdytyksen antaa maatalousyrittäjä. Parhaan hyödyn perehdytyksestä saa, kun siihen valmistautuu huolellisesti. Usean lomittajan perehdytys samanaikaisesti voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tilalle on hankittu uusi, lomittajien työssään tarvitsema laite. Toisinaan on tarkoituksenmukaista, että maatalousyrittäjä ja lomittajat perehtyvät uuteen laitteeseen yhdessä esimerkiksi laitteen toimittajan käyttökoulutuksessa.

9 Jään lomalle rauhallisin mielin, kun Teen lomittajaa varten selkeät kirjalliset ohjeet ja pidän ne ajan tasalla Pidän työolosuhteet ja -välineet kunnossa sekä itseäni että lomittajaa varten Muistan ilmoittaa myös lomitushallinnolle tilalla tapahtuneista muutoksista Ilmoitan lomitustarpeista ajoissa lomitushallintoon Luen lomitushallinnon lähettämät tiedotteet Hyödynnän opastus- ja perehdytystilanteet laadukkaan lomituksen turvaamiseksi Annan palautetta rakentavasti sekä lomittajalle että lomitushallinnolle

10 Maatalouslomittajan työ on arvokasta Maatalouslomittajan työ on tärkeää maatalousyrityksen menestykselle ja maatalousyrittäjien hyvinvoinnille. Maatalouslomittajan työn laadulla on merkitystä myös maatalousyrityksen kotieläimille. Maatalouslomittajan työ on haasteellista, mutta antoisaa työtä maatalouden ja eläinten parissa. Työssä korostuvat asiakaspalvelu ja taito käsitellä eläimiä. Lisäksi maatalouslomittajalta vaaditaan maataloudessa käytettävän teknologian hallitsemista. Asiakaspalvelutaidot ovat keskeisiä Maatalouslomittaja työskentelee maatalousyrityksessä, jonka omistaa yksi tai useampi maatalousyrittäjä, mutta maatalouslomittajan työnantaja on kuitenkin paikallisyksikkö. Tämä asettaa erityisen suuret vaatimukset maatalouslomittajan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidoille. Asiakaspalvelutaitoihin kuuluu kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ystävällinen, avoin ja joustava asenne. Luotettavuus, oma-aloitteisuus ja rohkeus ovat ominaisuuksia, joita maatalousyrittäjä ja työantaja arvostavat. Maatalouslomittaja saa palautetta sekä työnantajaltaan että maatalousyrittäjältä. Palaute palkitsee ja auttaa maatalouslomittajaa kehittymään työssään. Puutteista työvälineissä tai työturvallisuudessa on hyvä kertoa avoimesti ja ystävällisesti niin maatalousyrittäjälle kuin työnantajallekin. Myös maatalouslomittajan pitää ilmoittaa tilalla tapahtuneista muutoksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi lomittajan työmäärään ja -aikaan. Työ vaatii erityisosaamista Eläinten parissa työskentely on maatalouslomittajan työn rikkaus, mutta samalla se edellyttää erityistä osaamista. Eläintenkäsittely on maatalouslomittajan työssä vaadittava erityistaito, jota opetetaan maatalous- ja luonnonvara-alan oppilaitoksissa. Lähtökohtana on kiinnostus eläimiä kohtaan. Maatalouslomittajan erityisosaamiseen kuuluu myös maataloudessa käytettävien koneiden ja laitteiden hallinta. Maatalouden kehittyessä yhä koneellisempaan suuntaan työ vaatii maatalouslomittajalta halua, rohkeutta ja kykyä oppia uuden automaation ja teknologian käyttöä. Jokainen tila on erilainen, joten lomittajalta vaaditaan kykyä huomioida tilojen erilaiset työtavat. Maatalouden kehitys on nopeaa. Lomittajan täytyy olla valmis oppimaan uutta ja olla innostunut kehittymään työssään. Siksi on tärkeää, että maatalouslomittaja osallistuu hänelle tarjottuihin täydennyskoulutuksiin ja työkokouksiin. Tilakohtainen perehdytys on erinomainen mahdollisuus oppia uutta. Maatalousyrittäjä toivoo, että lomittaja Ilmoittaa tulostaan ennen lomitusajankohtaa Hyödyntää opastustilanteen tehokkaasti; kysyy, jos jokin asia jää epäselväksi Tekee työnsä rauhallisesti ja huolellisesti Noudattaa kirjallisia ja suullisia ohjeita Soittaa ja kysyy, jos lomituksen aikana tulee eteen tilanne, jonka ratkaisemisessa hän on epävarma Ilmoittaa yrittäjälle, jos työvälineissä tai kulutustarvikkeissa on puutteita Ilmoittaa yrittäjälle, jos tilalla sattuu vahinko lomituksen aikana Raportoi lomitusajan tapahtumista lähtiessään tilalta Muistaa vaitiolovelvollisuuden Lisäksi esimies haluaa, että lomittaja Ilmoittaa ajoissa toiveensa lomista ja vapaapäivistä Pitää kiinni suunnitelluista työajoista, ja jos työaika ei riitä, raportoi esimiehelleen Pitää mielessä myös eläinsuojeluasiat Hyödyntää lomitusnettiä ja käyttää oikein mobiilijärjestelmää Huolehtii myös itse työturvallisuudestaan ja jaksamisestaan

11 Arvostan työtäni maatalouslomittajana. Siksi Noudatan saamiani kirjallisia ja suullisia ohjeita Teen työni rauhallisesti ja huolellisesti Olen oma-aloitteinen, mutta kysyn rohkeasti, kun olen epävarma Otan vastaan palautetta, jotta kehittyisin työssäni Kehitän ammattitaitoani ja haluan oppia uutta En unohda vaitiolovelvollisuutta Ilmoitan puutteista ja vahingoista yrittäjälle ja työnantajalleni Ilmoitan yrittäjälle tulostani ennen lomitusajankohtaa Muistan, että teen asiakaspalvelutyötä

12 Tehdään yhdessä toimivat lomituspalvelut! Lomituspalvelut toimivat ja kehittyvät yhteistyössä Jokainen lomitusjärjestelmän osapuoli; maatalousyrittäjät, maatalouslomittajat, lomitushallinto ja Mela, vastaa osaltaan siitä, että lomitusjärjestelmä toimii. Toiminnan kehittämisessä tarvitaan saumatonta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Yhteistoimintaryhmä Jokaisessa paikallisyksikössä on yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki lomituspalvelujen osapuolet: maatalousyrittäjät, lomitushallinto, maatalouslomittajat ja Mela. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on jakaa tietoa, miettiä yhdessä paikallisia käytännön ratkaisuja ja edistää osapuolten välistä yhteistyötä. Yksittäisten asiakkaiden asioita ei yhteistoimintaryhmissä käsitellä. Lomitusnetti palvelee kaikkia lomituksen osapuolia Lomitusnetti on Melan toimittama tietojärjestelmä, jota lomitushallinto, maatalousyrittäjät ja maatalouslomittajat voivat käyttää lomitusasioiden hoitamiseen. Maatalousyrittäjät kirjautuvat Lomitusnettiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan Melan nettisivuilta www. mela.fi tai Maatalouslomittajat voivat käyttää Lomitusnettiä osoitteessa Lomittajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan antaa hänen esimiehensä. Lomituspalvelulaki ja -asetus Tässä esitteessä ei käsitellä lomituspalvelulakia eikä -asetusta eikä maatalouslomittajien työehtosopimukseen, KVTES:iin liittyviä kysymyksiä. Ajantasaisiin lakeihin löytyvät linkit mm. Melan nettisivuilta osoitteesta ww.mela.fi. Melan laatimat lomituspalvelulain tulkintaohjeet, ns. Lomitusopas, löytyy Melan nettisivuilta. Lomittajien työsuhteeseen liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä Kuntatyönantajan tai lomittajan oman ammattiyhdistyksen puoleen. Multiprint Oy 6/2014

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys

Itsearviointi 1.lk Nimi päiväys Itsearviointi 1.lk Nimi 1. Uskallan kysyä. 2. Osaan noudattaa ohjeita. 3. Osallistun luokan yhteiseen keskusteluun. 4. Tulen toimeen luokkatovereitteni kanssa. 5. Huolehdin läksyistäni ja tavaroistani.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

18. TET työelämään tutustuminen

18. TET työelämään tutustuminen 18. TET työelämään tutustuminen Keskeiset sisällöt työelämään tutustumisen käytännöt omassa koulussa TET-jaksoon valmistautuminen TET-paikan valinta ja hankkiminen TET-jakson merkityksen ymmärtäminen Tuntitehtäviä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET TOIMIPISTEET TILAKÄYNNIT - Päätoimipiste on Vehmaan kunnanvirasto - 1.4.2016 alkaen Kiukaisiin jää yksi päivystyspäivä viikossa keskiviikkoisin klo 10 15 - Perustelut: Tiimityö ei ole mahdollista, jos

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013

Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2013 Henkilöstön hyvinvointikysely Vastaajina Oulunkaaren työntekijät Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala Vastausprosentti Vakinaiset

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro +

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + ! Mitä aiot tehdä? Valitse! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + e-mail! Pelaajien syöttö Tässä ruudussa syötetään etukäteen pelaajien nimet ja numerot kuhunkin

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot