Toimivat lomituspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat lomituspalvelut"

Transkriptio

1 Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua hetkeksi työstään. Lomituspalvelujen eri osapuolten keskinäinen arvostus lisää hyvinvointia ja parantaa yhteistyötä. Tähän esitteeseen on koottu lomituksen eri osapuolten ajatuksia sekä käytännön asioita, jotka auttavat lomitusjärjestelmää toimimaan mahdollisimman hyvin. Paikallisyksiköiden yhteistoimintaryhmät ovat vaikuttaneet merkittävästi esitteen sisältöön. Toimivan lomitusjärjestelmän edellytyksenä on, että sitä sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia noudatetaan. Vastuu järjestelmän toimivuudeta ja lainmukaisuudesta on kaikilla osapuolilla: maatalousyrittäjillä, maatalouslomittajilla, paikallisyksikön hallintohenkilöstöllä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella.

2 Paikallisyksikkö vastaa lomituspalvelujen toimivuudesta omalla alueellaan Hallintohenkilöstö toimii asiakaspalvelutyössä Paikallisyksikön vastuuhenkilöltä ja työnjohtajilta edellytetään ammattimaista ja ystävällistä palveluasennetta. Hyvä asiakaspalvelija toimii asiallisesti haastavassakin asiakaspalvelutilanteessa. Lomituspalveluita käyttäviä asiakkaita ja maatalouslomittajia kohdellaan tasapuolisesti. Ammattitaitoinen hallintohenkilöstö Paikallisyksikön virkavastuulliset henkilöt tekevät maatalousyrittäjille tärkeitä lakisääteisiä päätöksiä, joten lain ja muiden säädösten tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös työnjohtajien pitää tuntea lomituspalvelulaki sekä maatalouslomittajien työehtoja säätelevät säädökset ja sopimukset. Hallinnon tehtävä on tiedottaa Avoin ja oikea-aikainen tiedottaminen kaikkien toimijoiden välillä ehkäisee epäselvyyksiä. Mela tiedottaa lainmuutoksista ja valtakunnallisista laintulkinnoista mm. nettisivuillaan. Paikallisyksikkö huolehtii osaltaan tiedon välittämisestä asiakkaille. Paikallisyksikön sekä yhteistoimintaryhmän tehtävä on tiedottaa paikallisista toimintatavoista omalla alueellaan. Perusasioistakin on hyvä muistuttaa säännöllisin väliajoin. Kriittisintä on yksittäisen asiakkaan asiaan liittyvä tiedottaminen. Hallintopäätökset, kuten vuosiloma- ja sijaisapupäätökset on perusteltava huolellisesti ja ymmärrettävästi. Tiedotuskanavat Liitekirje vuosilomahakemuksen yhteydessä Kunnan tai paikallisyksikön nettisivut Tiedotustilaisuudet Sähköposti Sosiaalinen media Kirjeet Esitteet Ryhmätekstiviestit Lomitussuunnitelman lähettäminen hyvissä ajoin ennen lomitusta on hyvä tapa kertoa asiakkaalle, miten hänen lomitustoiveensa toteutetaan. Lisäksi lomittajan on hyvä ilmoittaa puhelimitse tai tekstiviestillä maatalousyrittäjälle ennakkoon, että on tulossa tilalle. Näin maatalousyrittäjä voi lähteä turvallisin mielin esimerkiksi lomamatkalle. Jos lomituspyyntö tulee lähellä toivottua loma-ajankohtaa, vastaus lomituksen järjestymisestä tai toteutumatta jäämisestä pitää antaa niin pian kuin mahdollista. Jo suunniteltuun lomitukseen tulleesta muutoksesta on hyvä olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen esimerkiksi puhelimitse. Jos tilalle suunnitellulle lomittajalle tulee este ja tilalle lähetetään toinen lomittaja, pitää hallintohenkilön olla asiasta yhteydessä maatalousyrittäjään muutoksesta ilmoittaminen ei ole lomittajan tehtävä. Muista salassapitovelvollisuus ja tietosuoja Julkista valtaa käyttävän paikallisyksikön toimintaan sovelletaan julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat mm. henkilön terveydentila, taloudellinen asema, henkilökohtaiset olot sekä yrityksen liike- tai ammattisalaisuudet. Työn ilo tulee siitä, että onnistuu työssään.

3 Hyödynnä palvelusuunnitelman teko vuorovaikutustilaisuutena. Maatalouslomittajat ovat vaitiolovelvollisia salassa pidettävistä asioista, joita he saavat tietää työssään maatiloilla. Salassapitovelvoite koskee myös ostopalvelulomittajia. Salassapitovelvoitteen rikkominen on rangaistava rikos. Paikallisyksikön vastuulla on tietojen suojaaminen ulkopuolisilta. Tietosuojariski on erityisen suuri käytettäessä salaamatonta sähköpostia tai sosiaalista mediaa. Näitä välineitä ei saa käyttää, jos kyse on yksittäisen asiakkaan salassa pidettävästä asiasta. Tarpeen mukaan mitoitettu työvoima Maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää vuosilomansa täysimääräisesti ja sijaisapua silloin, kun hänellä on siihen lain mukaan oikeus. Tarvittavan työvoiman kartoitus ja suunnittelu tehdään huolellisesti. Työvoiman mitoitus perustuu todelliseen tarpeeseen. Apuna tarvittavan työvoiman määrittämisessä voi käyttää mm. palvelusuunnitelmia. Myös maksullisen lomituksen käyttötarve on syytä huomioida. Maksullista lomitusta voidaan käyttää kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Palvelusuunnitelman tavoite on parantaa palvelua Palvelusuunnitelman pääasiallinen tarkoitus on tilan lomitustarpeiden kartoitus hyvän palvelun pohjaksi. Palvelusuunnitelman avulla paikallisyksikkö saa kuvan maatilasta, sen tuotanto-olosuhteista ja lomitustarpeista. Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä mietitään maatalousyrittäjän kanssa, onko paikallisyksikössä riittävästi lomittajia, jotka selviävät tilan töistä. Palvelusuunnitelman avulla selvitetään siten myös maatalouslomittajien täydennyskoulutuksen ja perehdytyksen tarve. Tarvittavista perehdytyksistä on syytä sopia jo palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Perehdytysajankohta voidaan sopia joko palvelusuunnitelman teon aikana tai pian sen jälkeen. Palvelusuunnitelma päivitetään tilan olosuhteiden muuttuessa. Hyvin suunniteltu perehdytys Paikallisyksikössä pitäisi olla tilaa kohden vähintään 3 5 tilan töistä suoriutuvaa maatalouslomittajaa. Tilakohtaisen perehdytyksen tarkoitus on, että maatalousyrittäjä perehdyttää uuden lomittajan tilan työmenetelmiin, eläimiin ja laitteisiin. Usean lomittajan perehdytys samanaikaisesti voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tilalle on hankittu uusi, lomittajan työssään käyttämä laite. Perehdytyksestä saadaan paras hyöty, kun lomittaja lomittaa tilalla mahdollisimman pian perehdytyksen jälkeen. Perehdytyksen saaneiden lomittajien pitäisi jatkossa hoitaa vuorotellen tilan lomitukset, jotta perehdytyksessä saatu ammattitaito säilyisi. Opastusta järjestetään aina tarvittaessa Opastuksessa on kyse ennen lomitusta tehtävästä lyhyestä tilannekatsauksesta. Opastuksen yhteydessä varmistetaan, että maatalouslomittajalla on oikeat tiedot maatalousyrityksen eläimistä, työmenetelmistä ja laitteiden käytöstä. Maatalousyrittäjä kertoo lomittajalle edellisestä lomituskerrasta muuttuneet olosuhteet ja yksittäisten eläinten hoitoon liittyvät erityiskysymykset. Samalla maatalouslomittajalla on tilaisuus kysyä epäselvistä asioista. Opastus voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun tilalle joudutaan järjestämään uusi lomittaja lyhyellä varoitusajalla. Perehdytys tai opastus eivät kuluta maatalousyrittäjän vuosilomapäiviä.

4 Kehua ja kiittää kannattaa aina! Opastuksesta sovitaan etukäteen lomitushallinnon ja maatalousyrittäjän kesken. Myös maatalouslomittaja voi ilmoittaa esimiehelleen, että opastus on tarpeen. Saatu palaute auttaa lomituspalvelujen kehittämisessä Lomitushallinnon on syytä kerätä palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä. Palautteen antajalle vastataan aina ja saatua palautetta hyödynnetään lomituksen kehittämisessä. Myös hallintohenkilö voi antaa palautetta sekä maatalousyrittäjälle että maatalouslomittajille niin kannustavaa kuin korjaavaakin. Työnjohtajan pitää antaa suoraa ja avointa palautetta etenkin silloin, kun tilalla on havaittu korjattavaa työturvallisuudessa tai työvälineissä. Tehdystä korjauksesta on hyvä antaa hyväksyntä maatalousyrittäjälle. Työnjohtajien on tarpeen antaa työntekijöilleen palautetta onnistuneista työsuorituksista. Mahdollinen yrittäjiltä saatu palaute kerrotaan avoimesti. Korjaava palaute tulee antaa heti, jotta lomittaja saa mahdollisuuden korjata asian mahdollisimman pian. Tavoitettavuus on osa hyvää asiakaspalvelua Lähtökohtana on, että asiakas saa palvelua vähintään kunnan säännöllisenä virka-aikana. Laki ei määrää lomituspalveluille päivystysvelvollisuutta. Paikallisyksiköissä on otettu käyttöön erilaisia käytäntöjä, joiden avulla tavoitettavuutta on parannettu. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi hallintohenkilöstön työaikajärjes- telyt ja erilaiset asiakaspalvelua parantavat tekniset ratkaisut. Yhteistoimintaryhmässä voidaan sopia, miten nopeasti puhelinvastaajaan jätettyihin soittopyyntöihin vastataan. Esimies on työntekijän tuki työasioissa Työnantajan pitää osaltaan huolehtia maatalouslomittajien työhyvinvoinnista. Fyysiseen hyvinvointiin liittyy työolosuhteiden tarkistaminen ja sen varmistaminen, että lomittajan on turvallista työskennellä maatiloilla. Kun maatalouslomittaja työskentelee yksin, työnantajan on järjestettävä hänelle mahdollisuus yhteydenpitoon työnantajan tai tämän osoittaman muun henkilön kanssa. Myös lomittajan asianmukaisen ja tilannekohtaisen suojavaatetuksen hankkiminen kuuluu työnjohdon tehtäviin. Maatalouslomittajan työhyvinvointia edistäviä toimia Työvuorosuunnittelussa otetaan huomioon lomittajan jaksaminen ja ammattitaito; oikea lomittaja oikealle tilalle Kohtuulliset työmatkat mahdollisuuksien mukaan Annetaan rakentavaa palautetta ja kuunnellaan Pidetään kiinni sovituista lomista ja vapaapäivistä Huomioidaan lomittajan toiveet työaikajärjestelyissä ja joustetaan silloin, kun se on mahdollista Kerrotaan lomittajalle lomitettavat tehtävät ja puututaan asiaan, jos tehtävät eivät vastaa sovittua Järjestetään yhteisiä virkistystilaisuuksia Käydään tilalla, kun lomittaja on työssä.

5 Huolehdin lomituspalveluista paikallisyksikköni alueella, joten Palvelen asiakkaitani ystävällisesti, ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti Ilmoitan yrittäjille tulevista lomitusjärjestelyistä hyvissä ajoin Teen parhaani, jotta työvoimaa olisi käytettävissä tarvittava määrä Kohtelen työntekijöitäni arvostavasti ja tasapuolisesti Järjestän lomittajille täydennyskoulutusta ja perehdytystä Hyödynnän palvelusuunnitelman teon palvelu- ja vuorovaikutustilaisuutena Käyn useammin tilalla myös lomittajaa katsomassa Huolehdin riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta Muistan, että tavoitettavuus on olennainen osa asiakaspalvelua

6 Maatalousyrittäjä voi vaikuttaa lomituksen onnistumiseen Ajantasaiset tiedot ovat onnistuneen lomituksen edellytys Paikallisyksikkö tarvitsee oikeat tiedot maatalousyrityksestä, jotta se pystyy antamaan lainmukaisia vuosilomaja sijaisapupäätöksiä ja järjestämään lomituksia. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan aina siinä vaiheessa, kun maatalousyrittäjä pyytää lomitusta. Myös vuosilomahakemuksen yhteydessä tarkistetaan, että tiedot ovat ajan tasalla. Lomitushallinnolle ilmoitetaan, jos maatalousyrittäjän vakuutus- tai eläketilanteessa tapahtuu muutos. Muutos voi vaikuttaa lomitusoikeuteen. Kätevin tapa pitää yllä tilan tietoja, on päivittää ne Lomitusnettiin. Voidakseen järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin, lomitushallinto tarvitsee seuraavia tietoja: Maatalousyrityksen eläinten määrä ja laatu Työmenetelmät ja laitteet, joita maatalousyrityksessä käytetään Työskentelykellonajat (= karjatalouskellonajat) Maatalousyrityksen yrittäjät ja muut työntekijät ja heidän tehtäväosuutensa yrityksen kotieläinten hoitoon liittyvistä ja muista välttämättömistä maatalousyrityksen päivittäisistä ja viikoittaisista töistä Työohjeet ja tärkeät puhelinnumerot Tiedotteet kannattaa lukea Lomitushallinnon tehtävä on tiedottaa muutoksista lomituspalvelulaissa ja paikallisissa käytännön asioissa. Tiedotteissa on tärkeää tietoa, joka saattaa vaikuttaa lomituspalvelujen järjestämiseen tilalla. Tiedotteisiin kannattaa tutustua ja ottaa yhteyttä paikallisyksikköön, jos jokin asia jää epäselväksi. Jos lomitusjaksoon on jo varattu lomittaja, pidä loma suunnitellusti. Tee lomituspyynnöt ajoissa Kun lomituspyynnöt tehdään hyvissä ajoin, on todennäköisempää, että lomitus pystytään järjestämään toiveiden mukaisesti. On myös viisasta olla yhteydessä lomitushallintoon ja selvittää omalle tilalle sopivien lomittajien saatavuus jo ennen lomamatkan varaamista. Kun lomituspyynnöt on tehty Lomitusnetissä, hallintohenkilöstö voi käsitellä pyynnöt saapumisjärjestyksessä. Suositut loma-ajankohdat, kuten lasten hiihtolomaviikot, voidaan järjestää halukkaiden kesken kiertävästi, kun toiveet ovat ajoissa kirjautuneet järjestelmään. Lomitusnettiin kirjattu lomituspyyntö on lisäksi näyttö siitä, että lomat on pyritty pitämään lomavuoden aikana, ja siten loman peruuntuessa esimerkiksi lomittajan sairastumisen vuoksi, voidaan lomajakso siirtää pidettäväksi myöhemmin. Vuosilomahakemuksen yhteydessä ilmoitetaan toivotut vuosiloma-ajankohdat. Vuosiloman pitäminen tasaisesti ympäri vuoden on järkevää ennen kaikkea oman jaksamisen vuoksi. Se on toivottavaa myös siksi, että maatalouslomittajat työllistyisivät tasaisesti koko vuoden. Lisäksi vuosiloma kannattaa pitää sellaisena aikana, jolloin ei ole odotettavissa maatalousyrityksen tuotannon kannalta poikkeuksellisia tilanteita. Paikallisyksikkö saattaa olla aloitteellinen loma-ajankohdan esittämisessä. Jos kaikkia lomapäiviä ei ole vielä varattu ja lomitushallinnon edustaja tarjoaa vapaana olevaa lomittajaa, lomitus kannattaa ottaa vastaan. Jos maatalousyrittäjä ilman pätevää syytä kieltäytyy ottamasta vastaan tarjotun lomittajan, hän menettää ne lomapäivät, joita ei ole käyttänyt lomavuoden päättyessä. Sijaisavun tarpeesta on hyvä ilmoittaa heti, kun tarve on tiedossa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tieto sijaisaputarpeesta on lomatoimiston tiedossa, sitä paremmin lomitus järjestyy. Sijaisapuhakemusten liitteet toimitetaan sijaisapuhakemuksen yhteydessä Sijaisavun perusteeksi tarvittavat liitteet toimitetaan lomatoimistoon samassa yhteydessä, kun sijaisapua hae-

7 Lomituspyynnöt on kätevintä tehdä Lomitusnetissä. taan tai heti, kun se on mahdollista. Vain harvoissa sijaisapuperusteissa tarvittava asiakirja pystytään toimittamaan vasta jälkikäteen. Sijaisapupäätöstä ei pääsääntöisesti voida tehdä, eikä lomitusta järjestää, jos sijaisapuperusteen olemassaoloa ei ole osoitettu tarvittavalla dokumentilla. Pidä työskentelyolosuhteet kunnossa Kotieläinten hoitotyössä tapahtuu paljon tapaturmia. Maatalouslomittajille niitä sattuu vielä enemmän kuin maatalousyrittäjille. Maatalousyrittäjä oppii varomaan oman tilansa vaaranpaikkoja, mutta lomittajalle tila on vieras ja riskit suuremmat. Jokaisen maatalousyrittäjän velvollisuus on huolehtia, että lomittajan työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja laitteet kunnossa. Lomitushallinto tekee tilakäyntejä, joilla kartoitetaan tilan vaaranpaikat ja annetaan korjausehdotuksia. Jos lomitushallinnon edustaja havaitsee tilalla vakavia puutteita työturvallisuudessa, hän ei voi päästää lomittajaa tilalle töihin, ennen kuin puutteet on korjattu. Työnjohtajalla on vastuu työntekijöidensä työturvallisuudesta. Maatalousyrittäjällä on puolestaan laitteiden ja tuotantorakennusten luovuttajan vastuu. Olosuhdekartoitus on oiva tilaisuus katsoa omaa tilaa ulkopuolisen silmin ja miettiä, miten omiakin työolosuhteita voi parantaa. Sama koskee työvälineitä. Lomittajaa ei voi vaatia työskentelemään huonokuntoisilla työvälineillä, mutta työvälineiden uusiminen on usein paikallaan myös oman hyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmasta. Epäsiisti ja sotkuinen tuotantorakennus on yleinen työturvallisuusriski lomittajalle. Katso siis ennen lomitusta, että tuotantorakennus on siisti, kulkureitit vapaat ja tavarat paikallaan. Työrauha on osa hyviä työskentelyolosuhteita. Jotta työt tulisi tehtyä hyvin ja lomittaja jaksaisi työssään, häntä ei pidä kuormittaa ylimääräisillä häiriötekijöillä. Maatalousyrittäjältä toivotaan ymmärrystä, että työt voivat tulla tehdyksi yhtä hyvin, vaikka niitä ei tehtäisi täsmälleen samalla tavalla kuin yrittäjä ne itse tekee. Toimivat sosiaalitilat parantavat lomittajan työviihtyvyyttä ja ylläpitävät terveyttä. Lomittajan käytettävissä pitäisi olla ainakin WC sekä lämmin ja kuiva tila työvaatteiden vaihtoa varten. Kirjalliset työohjeet ovat tärkeät Jotta lomittaja voi hoitaa työnsä hyvin, turvallisesti ja ilman vahinkoja, häntä varten on syytä laatia kirjalliset työohjeet. Ohjeiden ajantasaisuus tarkistetaan ennen lomitusta. Laitteiden käyttöohjeet on kätevä sijoittaa laitteiden läheisyyteen, mutta tärkeintä on, että ne ovat aina helposti ja varmasti löydettävissä laatukäsikirjasta. Pysyvät sekä harvoin muuttuvat ohjeet voi liittää laatukäsikirjaan tai muuhun kansioon. Muuttuvien ohjeiden on järkevää olla erillisenä ja helposti päivitettävänä liitteenä, vihkona tai tauluna. Kun työohjeet on päivitetty Lomitusnettiin, voi lomittaja tutustua niihin jo ennen lomitusta. Työohjeista löytyvät tiedot ruokinnasta lypsystä suositeltavasta työjärjestyksestä erillään lypsettävistä siemennettävistä tarkkailtavista kiimoista laitteiden käyttöohjeet puhelinnumerot, joita lomittaja saattaa tarvita lomituksen aikana (eläinlääkäri, siementäjä, laitteiden korjaaja, varahenkilö) Maatalousyrittäjällä on viime kädessä vastuu omasta yrityksestään. Siksi työohjeista pitää löytyä yrittäjän tai hänen varahenkilönsä yhteystiedot yrittäjän päätöstä tai ohjeita vaativia tilanteita varten. Hyvä tapa on jättää lomittajaa varten vihko, johon hän voi kirjata ylös lomituksen aikana sattuneet tapahtumat. Vihko voi toimia myös viestivälineenä toiselle lomittajalle, jos lomittaja vaihtuu kesken lomituksen.

8 Hyvä valmistautuminen varmistaa lomituksen onnistumisen. Työohjeet käydään läpi opastustilanteessa Tarvittavasta opastuksesta sovitaan etukäteen lomitushallinnon edustajan kanssa. Niin maatalousyrittäjä kuin työnjohtajakin voi ehdottaa opastusta. Opastusaika ei kuluta maatalousyrittäjän vuosilomapäiviä. Toimenpiteet ennen ja jälkeen lomituksen Hyvä valmistautuminen varmistaa lomituksen onnistumisen. Maatalouslomittaja tekee lomituksen aikana välttämättömät kotieläinten hoitoon liittyvät työt ja muut maatalousyrityksen välttämättömät työt, joita ei voi tehdä ennen lomitusta eikä jättää tehtäväksi lomituksen jälkeen. Lomituspalveluohjaaja on maatalouslomittajan esimies, joten lomitusjaksolla hoidettavista tehtävistä sovitaan lomitushallinnon edustajan kanssa. Maatalousyrittäjä ei voi sopia lomittajan töitä koskevista muutoksista tai työajoista suoraan maatalouslomittajan kanssa. Ennen lomitusta Varmista, että lomitushallinnolla on käytössään oikeat, ajan tasalla olevat tiedot maatalousyrityksestäsi Sovi tarvittaessa opastuksesta ja/tai valvontakäynneistä lomitushallinnon kanssa Sovi tarvittaessa suoritettavista tehtävistä lomitushallinnon edustajan kanssa Tarkista työskentelyolosuhteet ja tee tarvittavat korjaukset Hanki tarvittavat kulutustarvikkeet, mm. rehut lomituksen ajalle Tarkista ja päivitä kirjalliset ohjeet Lypsykarjatilalla merkitse lehmät (ummessa, sairas, antibioottilääkitys, kiimat) Jos olet sopinut opastuksesta, opasta lomittaja huolellisesti Jätä lomittajalle tieto, miten sinuun tai varahenkilöösi saa yhteyden lomasi aikana Lomituksen jälkeen Tarkista, että kaikki on kunnossa maatalousyrityksessäsi Jos huomaat puutteita, ota yhteyttä lomatoimistoon Anna palautetta avoimesti ja rakentavasti sekä lomittajalle että lomitushallinnolle, älä ulkopuoliselle Jos maatalouslomittaja on aiheuttanut vahingon, tee heti korvaushakemus paikallisyksikölle Tilakohtainen perehdytys Mitä useampi lomittaja hallitsee tilan työt, sitä todennäköisempää on, että lomitus pystytään järjestämään myös äkillisessä sijaisaputilanteessa ja silloin, kun suunnitellulle lomittajalle tulee este. Ota ennakkoluulottomasti uusi lomittaja perehdytykseen. Lomittajat perehdytetään maatalousyrityksen töihin siinä määrin, että he pystyvät jatkossa hoitamaan tilan työt lyhyen opastuksen ja kirjallisten työohjeiden avulla. Perehdytyksestä voi sopia mm. palvelusuunnitelman teon yhteydessä. Tilakohtainen perehdytys suunnitellaan yhdessä lomitushallinnon edustajan kanssa. Perehdytyksen antaa maatalousyrittäjä. Parhaan hyödyn perehdytyksestä saa, kun siihen valmistautuu huolellisesti. Usean lomittajan perehdytys samanaikaisesti voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tilalle on hankittu uusi, lomittajien työssään tarvitsema laite. Toisinaan on tarkoituksenmukaista, että maatalousyrittäjä ja lomittajat perehtyvät uuteen laitteeseen yhdessä esimerkiksi laitteen toimittajan käyttökoulutuksessa.

9 Jään lomalle rauhallisin mielin, kun Teen lomittajaa varten selkeät kirjalliset ohjeet ja pidän ne ajan tasalla Pidän työolosuhteet ja -välineet kunnossa sekä itseäni että lomittajaa varten Muistan ilmoittaa myös lomitushallinnolle tilalla tapahtuneista muutoksista Ilmoitan lomitustarpeista ajoissa lomitushallintoon Luen lomitushallinnon lähettämät tiedotteet Hyödynnän opastus- ja perehdytystilanteet laadukkaan lomituksen turvaamiseksi Annan palautetta rakentavasti sekä lomittajalle että lomitushallinnolle

10 Maatalouslomittajan työ on arvokasta Maatalouslomittajan työ on tärkeää maatalousyrityksen menestykselle ja maatalousyrittäjien hyvinvoinnille. Maatalouslomittajan työn laadulla on merkitystä myös maatalousyrityksen kotieläimille. Maatalouslomittajan työ on haasteellista, mutta antoisaa työtä maatalouden ja eläinten parissa. Työssä korostuvat asiakaspalvelu ja taito käsitellä eläimiä. Lisäksi maatalouslomittajalta vaaditaan maataloudessa käytettävän teknologian hallitsemista. Asiakaspalvelutaidot ovat keskeisiä Maatalouslomittaja työskentelee maatalousyrityksessä, jonka omistaa yksi tai useampi maatalousyrittäjä, mutta maatalouslomittajan työnantaja on kuitenkin paikallisyksikkö. Tämä asettaa erityisen suuret vaatimukset maatalouslomittajan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidoille. Asiakaspalvelutaitoihin kuuluu kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ystävällinen, avoin ja joustava asenne. Luotettavuus, oma-aloitteisuus ja rohkeus ovat ominaisuuksia, joita maatalousyrittäjä ja työantaja arvostavat. Maatalouslomittaja saa palautetta sekä työnantajaltaan että maatalousyrittäjältä. Palaute palkitsee ja auttaa maatalouslomittajaa kehittymään työssään. Puutteista työvälineissä tai työturvallisuudessa on hyvä kertoa avoimesti ja ystävällisesti niin maatalousyrittäjälle kuin työnantajallekin. Myös maatalouslomittajan pitää ilmoittaa tilalla tapahtuneista muutoksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi lomittajan työmäärään ja -aikaan. Työ vaatii erityisosaamista Eläinten parissa työskentely on maatalouslomittajan työn rikkaus, mutta samalla se edellyttää erityistä osaamista. Eläintenkäsittely on maatalouslomittajan työssä vaadittava erityistaito, jota opetetaan maatalous- ja luonnonvara-alan oppilaitoksissa. Lähtökohtana on kiinnostus eläimiä kohtaan. Maatalouslomittajan erityisosaamiseen kuuluu myös maataloudessa käytettävien koneiden ja laitteiden hallinta. Maatalouden kehittyessä yhä koneellisempaan suuntaan työ vaatii maatalouslomittajalta halua, rohkeutta ja kykyä oppia uuden automaation ja teknologian käyttöä. Jokainen tila on erilainen, joten lomittajalta vaaditaan kykyä huomioida tilojen erilaiset työtavat. Maatalouden kehitys on nopeaa. Lomittajan täytyy olla valmis oppimaan uutta ja olla innostunut kehittymään työssään. Siksi on tärkeää, että maatalouslomittaja osallistuu hänelle tarjottuihin täydennyskoulutuksiin ja työkokouksiin. Tilakohtainen perehdytys on erinomainen mahdollisuus oppia uutta. Maatalousyrittäjä toivoo, että lomittaja Ilmoittaa tulostaan ennen lomitusajankohtaa Hyödyntää opastustilanteen tehokkaasti; kysyy, jos jokin asia jää epäselväksi Tekee työnsä rauhallisesti ja huolellisesti Noudattaa kirjallisia ja suullisia ohjeita Soittaa ja kysyy, jos lomituksen aikana tulee eteen tilanne, jonka ratkaisemisessa hän on epävarma Ilmoittaa yrittäjälle, jos työvälineissä tai kulutustarvikkeissa on puutteita Ilmoittaa yrittäjälle, jos tilalla sattuu vahinko lomituksen aikana Raportoi lomitusajan tapahtumista lähtiessään tilalta Muistaa vaitiolovelvollisuuden Lisäksi esimies haluaa, että lomittaja Ilmoittaa ajoissa toiveensa lomista ja vapaapäivistä Pitää kiinni suunnitelluista työajoista, ja jos työaika ei riitä, raportoi esimiehelleen Pitää mielessä myös eläinsuojeluasiat Hyödyntää lomitusnettiä ja käyttää oikein mobiilijärjestelmää Huolehtii myös itse työturvallisuudestaan ja jaksamisestaan

11 Arvostan työtäni maatalouslomittajana. Siksi Noudatan saamiani kirjallisia ja suullisia ohjeita Teen työni rauhallisesti ja huolellisesti Olen oma-aloitteinen, mutta kysyn rohkeasti, kun olen epävarma Otan vastaan palautetta, jotta kehittyisin työssäni Kehitän ammattitaitoani ja haluan oppia uutta En unohda vaitiolovelvollisuutta Ilmoitan puutteista ja vahingoista yrittäjälle ja työnantajalleni Ilmoitan yrittäjälle tulostani ennen lomitusajankohtaa Muistan, että teen asiakaspalvelutyötä

12 Tehdään yhdessä toimivat lomituspalvelut! Lomituspalvelut toimivat ja kehittyvät yhteistyössä Jokainen lomitusjärjestelmän osapuoli; maatalousyrittäjät, maatalouslomittajat, lomitushallinto ja Mela, vastaa osaltaan siitä, että lomitusjärjestelmä toimii. Toiminnan kehittämisessä tarvitaan saumatonta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Yhteistoimintaryhmä Jokaisessa paikallisyksikössä on yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki lomituspalvelujen osapuolet: maatalousyrittäjät, lomitushallinto, maatalouslomittajat ja Mela. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on jakaa tietoa, miettiä yhdessä paikallisia käytännön ratkaisuja ja edistää osapuolten välistä yhteistyötä. Yksittäisten asiakkaiden asioita ei yhteistoimintaryhmissä käsitellä. Lomitusnetti palvelee kaikkia lomituksen osapuolia Lomitusnetti on Melan toimittama tietojärjestelmä, jota lomitushallinto, maatalousyrittäjät ja maatalouslomittajat voivat käyttää lomitusasioiden hoitamiseen. Maatalousyrittäjät kirjautuvat Lomitusnettiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan Melan nettisivuilta www. mela.fi tai Maatalouslomittajat voivat käyttää Lomitusnettiä osoitteessa Lomittajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan antaa hänen esimiehensä. Lomituspalvelulaki ja -asetus Tässä esitteessä ei käsitellä lomituspalvelulakia eikä -asetusta eikä maatalouslomittajien työehtosopimukseen, KVTES:iin liittyviä kysymyksiä. Ajantasaisiin lakeihin löytyvät linkit mm. Melan nettisivuilta osoitteesta ww.mela.fi. Melan laatimat lomituspalvelulain tulkintaohjeet, ns. Lomitusopas, löytyy Melan nettisivuilta. Lomittajien työsuhteeseen liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä Kuntatyönantajan tai lomittajan oman ammattiyhdistyksen puoleen. Multiprint Oy 6/2014

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Opas yrittäjälomittajille

Opas yrittäjälomittajille Lomituksen Sysmän paikallisyksikön Opas yrittäjälomittajille Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa alueiden välinen Leader-hanke Hyvä yrittäjälomittaja, hienoa, että olet tullut yrittäjänä mukaan

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET TOIMIPISTEET TILAKÄYNNIT - Päätoimipiste on Vehmaan kunnanvirasto - 1.4.2016 alkaen Kiukaisiin jää yksi päivystyspäivä viikossa keskiviikkoisin klo 10 15 - Perustelut: Tiimityö ei ole mahdollista, jos

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Työhönpaluun tuki Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Paluun tuki - pitkän sairaspoissaolon jälkeen Onnistuneen työhön paluun edellytykset

Lisätiedot

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Joutsa Kärkölä Luhanka Padasjoki Pertunmaa

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua lomitukseen Alajärvi Sirkka Rajala

Yhteistyöllä laatua lomitukseen Alajärvi Sirkka Rajala Yhteistyöllä laatua lomitukseen 6.2.2013 Alajärvi Sirkka Rajala Sirkka Rajala työhyvinvointipäällikkö (työsuojelupäällikkö) Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue Sairaalatie 3 62900 ALAJÄRVI sirkka.rajala@alajarvi.fi

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit

Näytön kuvaus. Näytön keskeinen sisältö Ammattitaitovaatimukset Näyttöympäristö. Arviointikriteerit Näytön kuvaus Näytön aikana opiskelija tekee tavanomaisia talli- ja hevostenhoitotöitä, kuten ruokintaa, tarhausta, karsinan puhdistusta ja opetetun hevosen liikuttamista. Hän huolehtii hevosten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus

Etätyö 2014-2016. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 0 Etätyö 2014-2016 Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa ja etätyösopimus 1. Etätyötä koskevat periaatteet Utajärven kunnassa 2.9.2014 Etätyö on normaalien työhön kuuluvien tehtävien tekemistä

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010 Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa Työterveyspäivät Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot