Toimivat lomituspalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat lomituspalvelut"

Transkriptio

1 Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua hetkeksi työstään. Lomituspalvelujen eri osapuolten keskinäinen arvostus lisää hyvinvointia ja parantaa yhteistyötä. Tähän esitteeseen on koottu lomituksen eri osapuolten ajatuksia sekä käytännön asioita, jotka auttavat lomitusjärjestelmää toimimaan mahdollisimman hyvin. Paikallisyksiköiden yhteistoimintaryhmät ovat vaikuttaneet merkittävästi esitteen sisältöön. Toimivan lomitusjärjestelmän edellytyksenä on, että sitä sääteleviä säädöksiä ja sopimuksia noudatetaan. Vastuu järjestelmän toimivuudeta ja lainmukaisuudesta on kaikilla osapuolilla: maatalousyrittäjillä, maatalouslomittajilla, paikallisyksikön hallintohenkilöstöllä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella.

2 Paikallisyksikkö vastaa lomituspalvelujen toimivuudesta omalla alueellaan Hallintohenkilöstö toimii asiakaspalvelutyössä Paikallisyksikön vastuuhenkilöltä ja työnjohtajilta edellytetään ammattimaista ja ystävällistä palveluasennetta. Hyvä asiakaspalvelija toimii asiallisesti haastavassakin asiakaspalvelutilanteessa. Lomituspalveluita käyttäviä asiakkaita ja maatalouslomittajia kohdellaan tasapuolisesti. Ammattitaitoinen hallintohenkilöstö Paikallisyksikön virkavastuulliset henkilöt tekevät maatalousyrittäjille tärkeitä lakisääteisiä päätöksiä, joten lain ja muiden säädösten tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös työnjohtajien pitää tuntea lomituspalvelulaki sekä maatalouslomittajien työehtoja säätelevät säädökset ja sopimukset. Hallinnon tehtävä on tiedottaa Avoin ja oikea-aikainen tiedottaminen kaikkien toimijoiden välillä ehkäisee epäselvyyksiä. Mela tiedottaa lainmuutoksista ja valtakunnallisista laintulkinnoista mm. nettisivuillaan. Paikallisyksikkö huolehtii osaltaan tiedon välittämisestä asiakkaille. Paikallisyksikön sekä yhteistoimintaryhmän tehtävä on tiedottaa paikallisista toimintatavoista omalla alueellaan. Perusasioistakin on hyvä muistuttaa säännöllisin väliajoin. Kriittisintä on yksittäisen asiakkaan asiaan liittyvä tiedottaminen. Hallintopäätökset, kuten vuosiloma- ja sijaisapupäätökset on perusteltava huolellisesti ja ymmärrettävästi. Tiedotuskanavat Liitekirje vuosilomahakemuksen yhteydessä Kunnan tai paikallisyksikön nettisivut Tiedotustilaisuudet Sähköposti Sosiaalinen media Kirjeet Esitteet Ryhmätekstiviestit Lomitussuunnitelman lähettäminen hyvissä ajoin ennen lomitusta on hyvä tapa kertoa asiakkaalle, miten hänen lomitustoiveensa toteutetaan. Lisäksi lomittajan on hyvä ilmoittaa puhelimitse tai tekstiviestillä maatalousyrittäjälle ennakkoon, että on tulossa tilalle. Näin maatalousyrittäjä voi lähteä turvallisin mielin esimerkiksi lomamatkalle. Jos lomituspyyntö tulee lähellä toivottua loma-ajankohtaa, vastaus lomituksen järjestymisestä tai toteutumatta jäämisestä pitää antaa niin pian kuin mahdollista. Jo suunniteltuun lomitukseen tulleesta muutoksesta on hyvä olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen esimerkiksi puhelimitse. Jos tilalle suunnitellulle lomittajalle tulee este ja tilalle lähetetään toinen lomittaja, pitää hallintohenkilön olla asiasta yhteydessä maatalousyrittäjään muutoksesta ilmoittaminen ei ole lomittajan tehtävä. Muista salassapitovelvollisuus ja tietosuoja Julkista valtaa käyttävän paikallisyksikön toimintaan sovelletaan julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat mm. henkilön terveydentila, taloudellinen asema, henkilökohtaiset olot sekä yrityksen liike- tai ammattisalaisuudet. Työn ilo tulee siitä, että onnistuu työssään.

3 Hyödynnä palvelusuunnitelman teko vuorovaikutustilaisuutena. Maatalouslomittajat ovat vaitiolovelvollisia salassa pidettävistä asioista, joita he saavat tietää työssään maatiloilla. Salassapitovelvoite koskee myös ostopalvelulomittajia. Salassapitovelvoitteen rikkominen on rangaistava rikos. Paikallisyksikön vastuulla on tietojen suojaaminen ulkopuolisilta. Tietosuojariski on erityisen suuri käytettäessä salaamatonta sähköpostia tai sosiaalista mediaa. Näitä välineitä ei saa käyttää, jos kyse on yksittäisen asiakkaan salassa pidettävästä asiasta. Tarpeen mukaan mitoitettu työvoima Maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää vuosilomansa täysimääräisesti ja sijaisapua silloin, kun hänellä on siihen lain mukaan oikeus. Tarvittavan työvoiman kartoitus ja suunnittelu tehdään huolellisesti. Työvoiman mitoitus perustuu todelliseen tarpeeseen. Apuna tarvittavan työvoiman määrittämisessä voi käyttää mm. palvelusuunnitelmia. Myös maksullisen lomituksen käyttötarve on syytä huomioida. Maksullista lomitusta voidaan käyttää kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Palvelusuunnitelman tavoite on parantaa palvelua Palvelusuunnitelman pääasiallinen tarkoitus on tilan lomitustarpeiden kartoitus hyvän palvelun pohjaksi. Palvelusuunnitelman avulla paikallisyksikkö saa kuvan maatilasta, sen tuotanto-olosuhteista ja lomitustarpeista. Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä mietitään maatalousyrittäjän kanssa, onko paikallisyksikössä riittävästi lomittajia, jotka selviävät tilan töistä. Palvelusuunnitelman avulla selvitetään siten myös maatalouslomittajien täydennyskoulutuksen ja perehdytyksen tarve. Tarvittavista perehdytyksistä on syytä sopia jo palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Perehdytysajankohta voidaan sopia joko palvelusuunnitelman teon aikana tai pian sen jälkeen. Palvelusuunnitelma päivitetään tilan olosuhteiden muuttuessa. Hyvin suunniteltu perehdytys Paikallisyksikössä pitäisi olla tilaa kohden vähintään 3 5 tilan töistä suoriutuvaa maatalouslomittajaa. Tilakohtaisen perehdytyksen tarkoitus on, että maatalousyrittäjä perehdyttää uuden lomittajan tilan työmenetelmiin, eläimiin ja laitteisiin. Usean lomittajan perehdytys samanaikaisesti voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tilalle on hankittu uusi, lomittajan työssään käyttämä laite. Perehdytyksestä saadaan paras hyöty, kun lomittaja lomittaa tilalla mahdollisimman pian perehdytyksen jälkeen. Perehdytyksen saaneiden lomittajien pitäisi jatkossa hoitaa vuorotellen tilan lomitukset, jotta perehdytyksessä saatu ammattitaito säilyisi. Opastusta järjestetään aina tarvittaessa Opastuksessa on kyse ennen lomitusta tehtävästä lyhyestä tilannekatsauksesta. Opastuksen yhteydessä varmistetaan, että maatalouslomittajalla on oikeat tiedot maatalousyrityksen eläimistä, työmenetelmistä ja laitteiden käytöstä. Maatalousyrittäjä kertoo lomittajalle edellisestä lomituskerrasta muuttuneet olosuhteet ja yksittäisten eläinten hoitoon liittyvät erityiskysymykset. Samalla maatalouslomittajalla on tilaisuus kysyä epäselvistä asioista. Opastus voi olla tarpeen erityisesti silloin, kun tilalle joudutaan järjestämään uusi lomittaja lyhyellä varoitusajalla. Perehdytys tai opastus eivät kuluta maatalousyrittäjän vuosilomapäiviä.

4 Kehua ja kiittää kannattaa aina! Opastuksesta sovitaan etukäteen lomitushallinnon ja maatalousyrittäjän kesken. Myös maatalouslomittaja voi ilmoittaa esimiehelleen, että opastus on tarpeen. Saatu palaute auttaa lomituspalvelujen kehittämisessä Lomitushallinnon on syytä kerätä palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä. Palautteen antajalle vastataan aina ja saatua palautetta hyödynnetään lomituksen kehittämisessä. Myös hallintohenkilö voi antaa palautetta sekä maatalousyrittäjälle että maatalouslomittajille niin kannustavaa kuin korjaavaakin. Työnjohtajan pitää antaa suoraa ja avointa palautetta etenkin silloin, kun tilalla on havaittu korjattavaa työturvallisuudessa tai työvälineissä. Tehdystä korjauksesta on hyvä antaa hyväksyntä maatalousyrittäjälle. Työnjohtajien on tarpeen antaa työntekijöilleen palautetta onnistuneista työsuorituksista. Mahdollinen yrittäjiltä saatu palaute kerrotaan avoimesti. Korjaava palaute tulee antaa heti, jotta lomittaja saa mahdollisuuden korjata asian mahdollisimman pian. Tavoitettavuus on osa hyvää asiakaspalvelua Lähtökohtana on, että asiakas saa palvelua vähintään kunnan säännöllisenä virka-aikana. Laki ei määrää lomituspalveluille päivystysvelvollisuutta. Paikallisyksiköissä on otettu käyttöön erilaisia käytäntöjä, joiden avulla tavoitettavuutta on parannettu. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi hallintohenkilöstön työaikajärjes- telyt ja erilaiset asiakaspalvelua parantavat tekniset ratkaisut. Yhteistoimintaryhmässä voidaan sopia, miten nopeasti puhelinvastaajaan jätettyihin soittopyyntöihin vastataan. Esimies on työntekijän tuki työasioissa Työnantajan pitää osaltaan huolehtia maatalouslomittajien työhyvinvoinnista. Fyysiseen hyvinvointiin liittyy työolosuhteiden tarkistaminen ja sen varmistaminen, että lomittajan on turvallista työskennellä maatiloilla. Kun maatalouslomittaja työskentelee yksin, työnantajan on järjestettävä hänelle mahdollisuus yhteydenpitoon työnantajan tai tämän osoittaman muun henkilön kanssa. Myös lomittajan asianmukaisen ja tilannekohtaisen suojavaatetuksen hankkiminen kuuluu työnjohdon tehtäviin. Maatalouslomittajan työhyvinvointia edistäviä toimia Työvuorosuunnittelussa otetaan huomioon lomittajan jaksaminen ja ammattitaito; oikea lomittaja oikealle tilalle Kohtuulliset työmatkat mahdollisuuksien mukaan Annetaan rakentavaa palautetta ja kuunnellaan Pidetään kiinni sovituista lomista ja vapaapäivistä Huomioidaan lomittajan toiveet työaikajärjestelyissä ja joustetaan silloin, kun se on mahdollista Kerrotaan lomittajalle lomitettavat tehtävät ja puututaan asiaan, jos tehtävät eivät vastaa sovittua Järjestetään yhteisiä virkistystilaisuuksia Käydään tilalla, kun lomittaja on työssä.

5 Huolehdin lomituspalveluista paikallisyksikköni alueella, joten Palvelen asiakkaitani ystävällisesti, ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti Ilmoitan yrittäjille tulevista lomitusjärjestelyistä hyvissä ajoin Teen parhaani, jotta työvoimaa olisi käytettävissä tarvittava määrä Kohtelen työntekijöitäni arvostavasti ja tasapuolisesti Järjestän lomittajille täydennyskoulutusta ja perehdytystä Hyödynnän palvelusuunnitelman teon palvelu- ja vuorovaikutustilaisuutena Käyn useammin tilalla myös lomittajaa katsomassa Huolehdin riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta Muistan, että tavoitettavuus on olennainen osa asiakaspalvelua

6 Maatalousyrittäjä voi vaikuttaa lomituksen onnistumiseen Ajantasaiset tiedot ovat onnistuneen lomituksen edellytys Paikallisyksikkö tarvitsee oikeat tiedot maatalousyrityksestä, jotta se pystyy antamaan lainmukaisia vuosilomaja sijaisapupäätöksiä ja järjestämään lomituksia. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan aina siinä vaiheessa, kun maatalousyrittäjä pyytää lomitusta. Myös vuosilomahakemuksen yhteydessä tarkistetaan, että tiedot ovat ajan tasalla. Lomitushallinnolle ilmoitetaan, jos maatalousyrittäjän vakuutus- tai eläketilanteessa tapahtuu muutos. Muutos voi vaikuttaa lomitusoikeuteen. Kätevin tapa pitää yllä tilan tietoja, on päivittää ne Lomitusnettiin. Voidakseen järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin, lomitushallinto tarvitsee seuraavia tietoja: Maatalousyrityksen eläinten määrä ja laatu Työmenetelmät ja laitteet, joita maatalousyrityksessä käytetään Työskentelykellonajat (= karjatalouskellonajat) Maatalousyrityksen yrittäjät ja muut työntekijät ja heidän tehtäväosuutensa yrityksen kotieläinten hoitoon liittyvistä ja muista välttämättömistä maatalousyrityksen päivittäisistä ja viikoittaisista töistä Työohjeet ja tärkeät puhelinnumerot Tiedotteet kannattaa lukea Lomitushallinnon tehtävä on tiedottaa muutoksista lomituspalvelulaissa ja paikallisissa käytännön asioissa. Tiedotteissa on tärkeää tietoa, joka saattaa vaikuttaa lomituspalvelujen järjestämiseen tilalla. Tiedotteisiin kannattaa tutustua ja ottaa yhteyttä paikallisyksikköön, jos jokin asia jää epäselväksi. Jos lomitusjaksoon on jo varattu lomittaja, pidä loma suunnitellusti. Tee lomituspyynnöt ajoissa Kun lomituspyynnöt tehdään hyvissä ajoin, on todennäköisempää, että lomitus pystytään järjestämään toiveiden mukaisesti. On myös viisasta olla yhteydessä lomitushallintoon ja selvittää omalle tilalle sopivien lomittajien saatavuus jo ennen lomamatkan varaamista. Kun lomituspyynnöt on tehty Lomitusnetissä, hallintohenkilöstö voi käsitellä pyynnöt saapumisjärjestyksessä. Suositut loma-ajankohdat, kuten lasten hiihtolomaviikot, voidaan järjestää halukkaiden kesken kiertävästi, kun toiveet ovat ajoissa kirjautuneet järjestelmään. Lomitusnettiin kirjattu lomituspyyntö on lisäksi näyttö siitä, että lomat on pyritty pitämään lomavuoden aikana, ja siten loman peruuntuessa esimerkiksi lomittajan sairastumisen vuoksi, voidaan lomajakso siirtää pidettäväksi myöhemmin. Vuosilomahakemuksen yhteydessä ilmoitetaan toivotut vuosiloma-ajankohdat. Vuosiloman pitäminen tasaisesti ympäri vuoden on järkevää ennen kaikkea oman jaksamisen vuoksi. Se on toivottavaa myös siksi, että maatalouslomittajat työllistyisivät tasaisesti koko vuoden. Lisäksi vuosiloma kannattaa pitää sellaisena aikana, jolloin ei ole odotettavissa maatalousyrityksen tuotannon kannalta poikkeuksellisia tilanteita. Paikallisyksikkö saattaa olla aloitteellinen loma-ajankohdan esittämisessä. Jos kaikkia lomapäiviä ei ole vielä varattu ja lomitushallinnon edustaja tarjoaa vapaana olevaa lomittajaa, lomitus kannattaa ottaa vastaan. Jos maatalousyrittäjä ilman pätevää syytä kieltäytyy ottamasta vastaan tarjotun lomittajan, hän menettää ne lomapäivät, joita ei ole käyttänyt lomavuoden päättyessä. Sijaisavun tarpeesta on hyvä ilmoittaa heti, kun tarve on tiedossa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tieto sijaisaputarpeesta on lomatoimiston tiedossa, sitä paremmin lomitus järjestyy. Sijaisapuhakemusten liitteet toimitetaan sijaisapuhakemuksen yhteydessä Sijaisavun perusteeksi tarvittavat liitteet toimitetaan lomatoimistoon samassa yhteydessä, kun sijaisapua hae-

7 Lomituspyynnöt on kätevintä tehdä Lomitusnetissä. taan tai heti, kun se on mahdollista. Vain harvoissa sijaisapuperusteissa tarvittava asiakirja pystytään toimittamaan vasta jälkikäteen. Sijaisapupäätöstä ei pääsääntöisesti voida tehdä, eikä lomitusta järjestää, jos sijaisapuperusteen olemassaoloa ei ole osoitettu tarvittavalla dokumentilla. Pidä työskentelyolosuhteet kunnossa Kotieläinten hoitotyössä tapahtuu paljon tapaturmia. Maatalouslomittajille niitä sattuu vielä enemmän kuin maatalousyrittäjille. Maatalousyrittäjä oppii varomaan oman tilansa vaaranpaikkoja, mutta lomittajalle tila on vieras ja riskit suuremmat. Jokaisen maatalousyrittäjän velvollisuus on huolehtia, että lomittajan työskentelyolosuhteet ovat turvalliset ja laitteet kunnossa. Lomitushallinto tekee tilakäyntejä, joilla kartoitetaan tilan vaaranpaikat ja annetaan korjausehdotuksia. Jos lomitushallinnon edustaja havaitsee tilalla vakavia puutteita työturvallisuudessa, hän ei voi päästää lomittajaa tilalle töihin, ennen kuin puutteet on korjattu. Työnjohtajalla on vastuu työntekijöidensä työturvallisuudesta. Maatalousyrittäjällä on puolestaan laitteiden ja tuotantorakennusten luovuttajan vastuu. Olosuhdekartoitus on oiva tilaisuus katsoa omaa tilaa ulkopuolisen silmin ja miettiä, miten omiakin työolosuhteita voi parantaa. Sama koskee työvälineitä. Lomittajaa ei voi vaatia työskentelemään huonokuntoisilla työvälineillä, mutta työvälineiden uusiminen on usein paikallaan myös oman hyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmasta. Epäsiisti ja sotkuinen tuotantorakennus on yleinen työturvallisuusriski lomittajalle. Katso siis ennen lomitusta, että tuotantorakennus on siisti, kulkureitit vapaat ja tavarat paikallaan. Työrauha on osa hyviä työskentelyolosuhteita. Jotta työt tulisi tehtyä hyvin ja lomittaja jaksaisi työssään, häntä ei pidä kuormittaa ylimääräisillä häiriötekijöillä. Maatalousyrittäjältä toivotaan ymmärrystä, että työt voivat tulla tehdyksi yhtä hyvin, vaikka niitä ei tehtäisi täsmälleen samalla tavalla kuin yrittäjä ne itse tekee. Toimivat sosiaalitilat parantavat lomittajan työviihtyvyyttä ja ylläpitävät terveyttä. Lomittajan käytettävissä pitäisi olla ainakin WC sekä lämmin ja kuiva tila työvaatteiden vaihtoa varten. Kirjalliset työohjeet ovat tärkeät Jotta lomittaja voi hoitaa työnsä hyvin, turvallisesti ja ilman vahinkoja, häntä varten on syytä laatia kirjalliset työohjeet. Ohjeiden ajantasaisuus tarkistetaan ennen lomitusta. Laitteiden käyttöohjeet on kätevä sijoittaa laitteiden läheisyyteen, mutta tärkeintä on, että ne ovat aina helposti ja varmasti löydettävissä laatukäsikirjasta. Pysyvät sekä harvoin muuttuvat ohjeet voi liittää laatukäsikirjaan tai muuhun kansioon. Muuttuvien ohjeiden on järkevää olla erillisenä ja helposti päivitettävänä liitteenä, vihkona tai tauluna. Kun työohjeet on päivitetty Lomitusnettiin, voi lomittaja tutustua niihin jo ennen lomitusta. Työohjeista löytyvät tiedot ruokinnasta lypsystä suositeltavasta työjärjestyksestä erillään lypsettävistä siemennettävistä tarkkailtavista kiimoista laitteiden käyttöohjeet puhelinnumerot, joita lomittaja saattaa tarvita lomituksen aikana (eläinlääkäri, siementäjä, laitteiden korjaaja, varahenkilö) Maatalousyrittäjällä on viime kädessä vastuu omasta yrityksestään. Siksi työohjeista pitää löytyä yrittäjän tai hänen varahenkilönsä yhteystiedot yrittäjän päätöstä tai ohjeita vaativia tilanteita varten. Hyvä tapa on jättää lomittajaa varten vihko, johon hän voi kirjata ylös lomituksen aikana sattuneet tapahtumat. Vihko voi toimia myös viestivälineenä toiselle lomittajalle, jos lomittaja vaihtuu kesken lomituksen.

8 Hyvä valmistautuminen varmistaa lomituksen onnistumisen. Työohjeet käydään läpi opastustilanteessa Tarvittavasta opastuksesta sovitaan etukäteen lomitushallinnon edustajan kanssa. Niin maatalousyrittäjä kuin työnjohtajakin voi ehdottaa opastusta. Opastusaika ei kuluta maatalousyrittäjän vuosilomapäiviä. Toimenpiteet ennen ja jälkeen lomituksen Hyvä valmistautuminen varmistaa lomituksen onnistumisen. Maatalouslomittaja tekee lomituksen aikana välttämättömät kotieläinten hoitoon liittyvät työt ja muut maatalousyrityksen välttämättömät työt, joita ei voi tehdä ennen lomitusta eikä jättää tehtäväksi lomituksen jälkeen. Lomituspalveluohjaaja on maatalouslomittajan esimies, joten lomitusjaksolla hoidettavista tehtävistä sovitaan lomitushallinnon edustajan kanssa. Maatalousyrittäjä ei voi sopia lomittajan töitä koskevista muutoksista tai työajoista suoraan maatalouslomittajan kanssa. Ennen lomitusta Varmista, että lomitushallinnolla on käytössään oikeat, ajan tasalla olevat tiedot maatalousyrityksestäsi Sovi tarvittaessa opastuksesta ja/tai valvontakäynneistä lomitushallinnon kanssa Sovi tarvittaessa suoritettavista tehtävistä lomitushallinnon edustajan kanssa Tarkista työskentelyolosuhteet ja tee tarvittavat korjaukset Hanki tarvittavat kulutustarvikkeet, mm. rehut lomituksen ajalle Tarkista ja päivitä kirjalliset ohjeet Lypsykarjatilalla merkitse lehmät (ummessa, sairas, antibioottilääkitys, kiimat) Jos olet sopinut opastuksesta, opasta lomittaja huolellisesti Jätä lomittajalle tieto, miten sinuun tai varahenkilöösi saa yhteyden lomasi aikana Lomituksen jälkeen Tarkista, että kaikki on kunnossa maatalousyrityksessäsi Jos huomaat puutteita, ota yhteyttä lomatoimistoon Anna palautetta avoimesti ja rakentavasti sekä lomittajalle että lomitushallinnolle, älä ulkopuoliselle Jos maatalouslomittaja on aiheuttanut vahingon, tee heti korvaushakemus paikallisyksikölle Tilakohtainen perehdytys Mitä useampi lomittaja hallitsee tilan työt, sitä todennäköisempää on, että lomitus pystytään järjestämään myös äkillisessä sijaisaputilanteessa ja silloin, kun suunnitellulle lomittajalle tulee este. Ota ennakkoluulottomasti uusi lomittaja perehdytykseen. Lomittajat perehdytetään maatalousyrityksen töihin siinä määrin, että he pystyvät jatkossa hoitamaan tilan työt lyhyen opastuksen ja kirjallisten työohjeiden avulla. Perehdytyksestä voi sopia mm. palvelusuunnitelman teon yhteydessä. Tilakohtainen perehdytys suunnitellaan yhdessä lomitushallinnon edustajan kanssa. Perehdytyksen antaa maatalousyrittäjä. Parhaan hyödyn perehdytyksestä saa, kun siihen valmistautuu huolellisesti. Usean lomittajan perehdytys samanaikaisesti voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tilalle on hankittu uusi, lomittajien työssään tarvitsema laite. Toisinaan on tarkoituksenmukaista, että maatalousyrittäjä ja lomittajat perehtyvät uuteen laitteeseen yhdessä esimerkiksi laitteen toimittajan käyttökoulutuksessa.

9 Jään lomalle rauhallisin mielin, kun Teen lomittajaa varten selkeät kirjalliset ohjeet ja pidän ne ajan tasalla Pidän työolosuhteet ja -välineet kunnossa sekä itseäni että lomittajaa varten Muistan ilmoittaa myös lomitushallinnolle tilalla tapahtuneista muutoksista Ilmoitan lomitustarpeista ajoissa lomitushallintoon Luen lomitushallinnon lähettämät tiedotteet Hyödynnän opastus- ja perehdytystilanteet laadukkaan lomituksen turvaamiseksi Annan palautetta rakentavasti sekä lomittajalle että lomitushallinnolle

10 Maatalouslomittajan työ on arvokasta Maatalouslomittajan työ on tärkeää maatalousyrityksen menestykselle ja maatalousyrittäjien hyvinvoinnille. Maatalouslomittajan työn laadulla on merkitystä myös maatalousyrityksen kotieläimille. Maatalouslomittajan työ on haasteellista, mutta antoisaa työtä maatalouden ja eläinten parissa. Työssä korostuvat asiakaspalvelu ja taito käsitellä eläimiä. Lisäksi maatalouslomittajalta vaaditaan maataloudessa käytettävän teknologian hallitsemista. Asiakaspalvelutaidot ovat keskeisiä Maatalouslomittaja työskentelee maatalousyrityksessä, jonka omistaa yksi tai useampi maatalousyrittäjä, mutta maatalouslomittajan työnantaja on kuitenkin paikallisyksikkö. Tämä asettaa erityisen suuret vaatimukset maatalouslomittajan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidoille. Asiakaspalvelutaitoihin kuuluu kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä ystävällinen, avoin ja joustava asenne. Luotettavuus, oma-aloitteisuus ja rohkeus ovat ominaisuuksia, joita maatalousyrittäjä ja työantaja arvostavat. Maatalouslomittaja saa palautetta sekä työnantajaltaan että maatalousyrittäjältä. Palaute palkitsee ja auttaa maatalouslomittajaa kehittymään työssään. Puutteista työvälineissä tai työturvallisuudessa on hyvä kertoa avoimesti ja ystävällisesti niin maatalousyrittäjälle kuin työnantajallekin. Myös maatalouslomittajan pitää ilmoittaa tilalla tapahtuneista muutoksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi lomittajan työmäärään ja -aikaan. Työ vaatii erityisosaamista Eläinten parissa työskentely on maatalouslomittajan työn rikkaus, mutta samalla se edellyttää erityistä osaamista. Eläintenkäsittely on maatalouslomittajan työssä vaadittava erityistaito, jota opetetaan maatalous- ja luonnonvara-alan oppilaitoksissa. Lähtökohtana on kiinnostus eläimiä kohtaan. Maatalouslomittajan erityisosaamiseen kuuluu myös maataloudessa käytettävien koneiden ja laitteiden hallinta. Maatalouden kehittyessä yhä koneellisempaan suuntaan työ vaatii maatalouslomittajalta halua, rohkeutta ja kykyä oppia uuden automaation ja teknologian käyttöä. Jokainen tila on erilainen, joten lomittajalta vaaditaan kykyä huomioida tilojen erilaiset työtavat. Maatalouden kehitys on nopeaa. Lomittajan täytyy olla valmis oppimaan uutta ja olla innostunut kehittymään työssään. Siksi on tärkeää, että maatalouslomittaja osallistuu hänelle tarjottuihin täydennyskoulutuksiin ja työkokouksiin. Tilakohtainen perehdytys on erinomainen mahdollisuus oppia uutta. Maatalousyrittäjä toivoo, että lomittaja Ilmoittaa tulostaan ennen lomitusajankohtaa Hyödyntää opastustilanteen tehokkaasti; kysyy, jos jokin asia jää epäselväksi Tekee työnsä rauhallisesti ja huolellisesti Noudattaa kirjallisia ja suullisia ohjeita Soittaa ja kysyy, jos lomituksen aikana tulee eteen tilanne, jonka ratkaisemisessa hän on epävarma Ilmoittaa yrittäjälle, jos työvälineissä tai kulutustarvikkeissa on puutteita Ilmoittaa yrittäjälle, jos tilalla sattuu vahinko lomituksen aikana Raportoi lomitusajan tapahtumista lähtiessään tilalta Muistaa vaitiolovelvollisuuden Lisäksi esimies haluaa, että lomittaja Ilmoittaa ajoissa toiveensa lomista ja vapaapäivistä Pitää kiinni suunnitelluista työajoista, ja jos työaika ei riitä, raportoi esimiehelleen Pitää mielessä myös eläinsuojeluasiat Hyödyntää lomitusnettiä ja käyttää oikein mobiilijärjestelmää Huolehtii myös itse työturvallisuudestaan ja jaksamisestaan

11 Arvostan työtäni maatalouslomittajana. Siksi Noudatan saamiani kirjallisia ja suullisia ohjeita Teen työni rauhallisesti ja huolellisesti Olen oma-aloitteinen, mutta kysyn rohkeasti, kun olen epävarma Otan vastaan palautetta, jotta kehittyisin työssäni Kehitän ammattitaitoani ja haluan oppia uutta En unohda vaitiolovelvollisuutta Ilmoitan puutteista ja vahingoista yrittäjälle ja työnantajalleni Ilmoitan yrittäjälle tulostani ennen lomitusajankohtaa Muistan, että teen asiakaspalvelutyötä

12 Tehdään yhdessä toimivat lomituspalvelut! Lomituspalvelut toimivat ja kehittyvät yhteistyössä Jokainen lomitusjärjestelmän osapuoli; maatalousyrittäjät, maatalouslomittajat, lomitushallinto ja Mela, vastaa osaltaan siitä, että lomitusjärjestelmä toimii. Toiminnan kehittämisessä tarvitaan saumatonta ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Yhteistoimintaryhmä Jokaisessa paikallisyksikössä on yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki lomituspalvelujen osapuolet: maatalousyrittäjät, lomitushallinto, maatalouslomittajat ja Mela. Yhteistoimintaryhmän tehtävänä on jakaa tietoa, miettiä yhdessä paikallisia käytännön ratkaisuja ja edistää osapuolten välistä yhteistyötä. Yksittäisten asiakkaiden asioita ei yhteistoimintaryhmissä käsitellä. Lomitusnetti palvelee kaikkia lomituksen osapuolia Lomitusnetti on Melan toimittama tietojärjestelmä, jota lomitushallinto, maatalousyrittäjät ja maatalouslomittajat voivat käyttää lomitusasioiden hoitamiseen. Maatalousyrittäjät kirjautuvat Lomitusnettiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan Melan nettisivuilta www. mela.fi tai Maatalouslomittajat voivat käyttää Lomitusnettiä osoitteessa Lomittajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan antaa hänen esimiehensä. Lomituspalvelulaki ja -asetus Tässä esitteessä ei käsitellä lomituspalvelulakia eikä -asetusta eikä maatalouslomittajien työehtosopimukseen, KVTES:iin liittyviä kysymyksiä. Ajantasaisiin lakeihin löytyvät linkit mm. Melan nettisivuilta osoitteesta ww.mela.fi. Melan laatimat lomituspalvelulain tulkintaohjeet, ns. Lomitusopas, löytyy Melan nettisivuilta. Lomittajien työsuhteeseen liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä Kuntatyönantajan tai lomittajan oman ammattiyhdistyksen puoleen. Multiprint Oy 6/2014

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Opas yrittäjälomittajille

Opas yrittäjälomittajille Lomituksen Sysmän paikallisyksikön Opas yrittäjälomittajille Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa alueiden välinen Leader-hanke Hyvä yrittäjälomittaja, hienoa, että olet tullut yrittäjänä mukaan

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI Pöytyän lomituspalvelut 15.06.2017 Yläneentie 11 b 21870 RIIHIKOSKI Sosiaali- ja terveysministeriölle Pöytyän lomituspalveluiden lausuma asiassa STM 044:00/2016 LAUSUMA UUDESTA LOMITUSPALVELULAISTA Olemme

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

MITEN OLLA HYVÄ TYÖNANTAJA Maaseutuyrittäjä työnantajana-koulutus Pori

MITEN OLLA HYVÄ TYÖNANTAJA Maaseutuyrittäjä työnantajana-koulutus Pori MITEN OLLA HYVÄ TYÖNANTAJA Maaseutuyrittäjä työnantajana-koulutus Pori 6.11.2017 Riitta Seppälä MTK-Satakunta/Varavoimaa Farmarille 044 972 6195 riitta.seppala@mtk.fi Työnantaja Esimies Työkaveri Maaseutuyrittäjällä

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET TOIMIPISTEET TILAKÄYNNIT - Päätoimipiste on Vehmaan kunnanvirasto - 1.4.2016 alkaen Kiukaisiin jää yksi päivystyspäivä viikossa keskiviikkoisin klo 10 15 - Perustelut: Tiimityö ei ole mahdollista, jos

Lisätiedot

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 1 (6) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 14.08.2017 47200 Elimäki Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 4.11.2016 Tarkastuksen taustaa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 28.6.2017 Sotkamon Kunnan Maatalouslomittajien Luottamusmies Sakari Sirviö ja Varaluottamusmies Minna Karppinen sekä maatalouslomittajat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirsi Varhila Annika Juurakko Lausunto

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö

SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ. 1. Sopijapuolet. Etätyöntekijä. Työyksikkö. Lähiesimies. 2. Työpaikka. Palvelukeskus/ työyksikkö SOPIMUS ETÄTYÖN TEKEMISESTÄ 1. Sopijapuolet Etätyöntekijä Työyksikkö Lähiesimies 2. Työpaikka Palvelukeskus/ työyksikkö Etätyön suorituspaikka (osoite, puhelinnumero) 3. Etätyön luonne Etätyö on kokoaikaista

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi

Työhönpaluun tuki. Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Työhönpaluun tuki Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö PL 105, 00011 itella Y-tunnus: 2042735-1 www.tyohyvinvointisaatio.fi Paluun tuki - pitkän sairaspoissaolon jälkeen Onnistuneen työhön paluun edellytykset

Lisätiedot

Muistio Liperin kunnan koolle kutsumasta selvitystilaisuudesta MTK yhdistysten kunnanhallitukselle jättämän selvityspyynnön johdosta

Muistio Liperin kunnan koolle kutsumasta selvitystilaisuudesta MTK yhdistysten kunnanhallitukselle jättämän selvityspyynnön johdosta Aika ja paikka: 30.8.2017 klo 12.00 15.20 Liperin maaseututoimisto Osallistujat: Pia Leskinen MTK Joensuun Seutu Arto Haaranen MTK Ilomantsi poissa Antti Sivonen MTK Joensuun Seutu Asko Miettinen MTK Kiihtelysvaara

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Tiiminvetäjänä toimiminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Tiiminvetäjänä toimiminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Tiimin työn suunnittelu jakaa työt tiimin jäsenille tasapuolisesti huomioiden

Lisätiedot

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Joutsa Kärkölä Luhanka Padasjoki Pertunmaa

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista 10.05.2017 Mikkelissä Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista Mikkelin lomituspalvelut on tutustunut työryhmän loppuraporttiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot