Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9."

Transkriptio

1 Kh LIITE Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö tuottaa maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut Forssan ja Someron kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien alueella. Someron kaupunki liitettiin Ypäjän paikallisyksikköön v Ypäjän paikallisyksikköön kuului 313 maatalousyritystä vuonna Vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä oli 503, joista oikeuttaan vuosilomaan käytti 490 yrittäjää. Paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja käytti 438 maatalousyrittäjää ja yrittäjistä 52 järjesti lomituksensa itse. Lomituspäiviä järjestettiin paikallisyksikön alueella yhteensä päivää. Näistä vuosilomaa oli 12406, sijaisapua 5470, tuettua maksullista 764 ja täysin maksullista lomitusta 2 päivää. Päivistä 92 % järjesti paikallisyksikkö ja yrittäjät itse 8 %. Paikallisyksikön järjestämistä lomituspäivistä suorittivat 97 % paikallisyksikköön työsuhteessa olevat lomittajat ja 3 % lomituspalveluyritysten lomittajat/ammatinharjoittajat. Paikallisyksikössä oli kuukausipalkkaisia maatalouslomittajia 65. Heistä osa-aikaisia oli 24. Näiden lisäksi paikallisyksikkö käytti 76 tilapäistä lomittajaa. Paikallisyksiköstä tarkastukseen osallistui lomituspalvelupäällikkö Karita Järvelä. Myös lomituspalveluohjaajat osallistuivat tarvittaessa tarkastukseen. Lomituspalvelulain 9 :n mukaan lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Mela on LOMAL:n 10 :n mukaisesti järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä valitsemiensa kuntien kanssa toimeksiantosopimukset, joiden mukaan nämä huolehtivat lomituspalveluiden järjestämisestä omalla alueellaan ja useimmiten myös lähikuntien alueella. Mela ontehnyt Ypäjän kunnan kanssa LOMAL:n 12 :ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen. LOMAL:n 37 :n mukaan Mela huolehtii lomituspalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle. Korvauksen saannin edellytys on, että kustannuksia voidaan pitää toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina ja että ne johtuvat lain 35 :n 2 momentissa mainituista perusteista. Korvaus maksetaan vähennettynä 36 :ssä mainituilla toiminnasta saaduilla tuloilla. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaavana toimeksiantajana Melalla on oikeus - ja valtion varojen käytöstä vastaavana toimijana myös velvollisuus - ohjata ja valvoa paikallisyksiköiden toimintaa niin, että palvelut järjestetään lainmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti sekä yhdenmukaisesti eri paikallisyksiköissä. Mela hoitaa ohjaus- ja valvontatehtäväänsä mm. tekemällä yksittäisiä tarkastuksia paikallisyksiköissä. Tarkastusten ensisijainen tehtävä on ennakoivasti ohjata paikallisyksikköjen toimintaa. Lisäksi niiden avulla tulisi voida mahdollisimman hyvissä ajoin selvittää ja ratkaista mahdolliset ongelmat, joita palvelujen järjestämisessä ja valtion varojen käytössä on esiintynyt.

2 Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että paikallisyksikkö on järjestänyt lomituspalvelut maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LOMAL 1996/1231), lomituspalveluasetuksen (LOMAA 1996/1333) sekä Melan lomitusoppaassa ja muissa Melan ohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksessa selvitetään myös tärkeimpien hyvään lomituspalvelukäytäntöön kuuluvien periaatteiden toteutumista. Hyvät käytännöt on määritelty Melan julkaisussa Suositus hyvästä lomituspalvelukäytännöstä. Lomituspalvelulain ja tehtäväkentän laajuus huomioon ottaen kaikkia näkökohtia kattavaa tarkastusta ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollista suorittaa yhden tarkastuksen aikana. Ypäjän paikallisyksikön tarkastuksen suorittamisvuoteen ja sitä edeltävään varainhoitovuoteen 2011 kohdistuneessa tarkastuksessa tarkastuskohteiksi valittiin seuraavat asiat: 1. Sijaisapu työkyvyttömyyden perusteella: -Lääkärintodistus yli 7 päivää kestäneissä lomituksissa (LOMAL 7 :n 1 mom.) -Sijaisavun ylittäessä 300 pv on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä (LOMAL 7 :n 2mom.) -Sijaisapuoikeus päättyy, kun maatalousyrittäjä saa tiedon toistaiseksi myönnetystä tk-eläkkeestä (LOMAL 7 :n 3 mom.) -Sijaisavun ylittäessä 300 pv ja työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä ontehty lausuntopyyntö (LOMAL 7 4 mom) -Tk-eläkehakemus hylätty, oikeus saada sijaisapua täysin maksullisen lomituksen hinnalla (LOMAL 7 :n 5 ja 6 mom.) -Sijaisapumaksun muuttuminen työkyvyttömyyden perusteella annetun sijaisavun ylittäessä 90 päivää (LOMAL 27 b 1 mom.) 2. Sijaisapu kuntoutusta sekä työkykyä ylläpitävää toimintaa varten (LOMAL 7 a ) 3. Sijaisapu lapsen hoitamista varten: -Sairaan lapsen hoitaminen (LOMAL 7 b :n 1 mom 1 kohta) -Erityishoitoraha myönnetty (LOMAL 7 b :n 1 mom 2 kohta) -Sijaisapu alle kolmevuotiaan lapsen hoitoa varten (LOMAL 7 d ) 4. Lomitusnetin käyttö -Paikallisyksikön hallintohenkilöstö -Maatalousyrittäjät -Maatalouslomittajat 5. Palveluiden järjestäminen: -Vuosiloma (LOMAL 1 ) -Sijaisapulomitus (LOMAL 5, 7 ja 7 a - 7 h ) -Tuettu maksullinen lomitus (LOMAL 16 b ) -Opastus (LOMAA 9 :n 1 mom. 1 kohta)

3 -Perehdytys (LOMAL 16 a ) -Palvelusuunnitelmien tekeminen (LOMAL 8 a ) 6. Lomituspäivän hinta 7. Lomittajien määrä ja työllistyminen 8. Lomituspäivän kesto (LOMAL 8 ) 9. Yhteistoimintaryhmän toiminta paikallisyksikössä Lausunto tarkastuksesta: Ypäjän paikallisyksikkö on järjestänyt maatalousyrittäjille lakisääteisiä lomituspalveluja, muun muassa vuosilomalomitusta, alueen yrittäjille lähes vastaavasti kuin paikallisyksiköt keskimäärin. Paikallisyksikkö kertoi tarkastuksen yhteydessä, että mobiilijärjestelmä, jossa lomittaja ilmoittaa työvuoron aloittamisesta ja lopettamisesta tekstiviestillä, tullaan ottamaan v aikana käyttöön paikallisyksikössä. Lomittajat käyttivät Lomitusnettiä enemmän kuin Mela oli tuloskortilla asettanut tavoitteeksi. Ypäjän paikallisyksikössä tarkastuksen kohteena olevien tehtävien hoitamisessa on tarkennettavaa. Ypäjän paikallisyksikön tulee ensisijaisesti kiinnittää huomiota seuraaviin kohtiin: 1. Lomituspäivän keston määrittämisen lähtökohtana on maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin välttämättömiin tehtäviin käytettävän kokonaistyöajan määrittäminen (LOMAL 8, 16 ja LOMAA 3, 4 ja 5 ). Paikallisyksikön on määrättävä LPL:n 8 :ssä tarkoitettu kokonaistyöaika maatalousyrittäjän antamien tietojen perusteella eläkelaitoksen osoittaman lomitustyöajan laskentajärjestelmän mukaisesti, jollei LPA:n 5 :stä (säännös lomituspäivän keston tarkistamisesta) muuta johdu. LPA 4 :ssä mainitulla eläkelaitoksen osoittamalla lomitustyöajan laskentajärjestelmällä tarkoitetaan TTS-Manager -Maatilan työmäärän suunnitteluohjelmaa. TTS-Manager-ohjelmalla voidaan mitoittaa lypsy-ja lihakarjan hoitoon kuluva keskimääräinen työaika. Sika-, hevos-ja siipikarjatiloille ei ole laskentaohjelmaa, joten näiden tilojen kohdalla työaika tulee mitoittaa muulla luotettavalla tavalla. 2. Lomitusnetin tiedot (mm. lomituspäivän kesto, työosuusprosentit, karjatalouskellonajat, eläinten määrä ja laatu sekä lomitustyyppi) tulee pitää ajan tasalla, jotta Lomitusnetin toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti kaikissa eri lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä työvaiheissa. 3. Kun lomituspäivän pituuden määrittelyssä ja työvuorosuunnittelussa on huomioitu tässä tarkastuskertomuksessa esitetyt korjaustarpeet, voi olla, että kaikki lomittajat eivät jatkossa työllisty työsuhteissa sovittuun työaikaan. Mela edellyttää, että lomittajat työllistyvät heille määritellyn työajan mukaisesti eikä tyhjiä työpäiviä synny. Vain lomituspalvelulain 35 :n 2 momentin mukaisista palveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset korvataan valtion varoista täysimääräisenä. 4. Paikallisyksikön tulee kiinnittää huomiota, että asiakas toimittaa paikallisyksikölle sijaisapuoikeuden osoittavan asiakirjan (mm. sairausvakuutuslain mukaiset päätökset päivä-, erityishoito-, äitiys-, vanhempain-ja isyysrahasta). Jos pyydettyjä asiakirjoja ei toimiteta, hakemus on lähtökohtaisesti hylättävä. Paikallisyksikön on kuitenkin tehtävä ehdollinen päätös, jos hakijan on hänestä riippumattomista syistä mahdoton toimittaa tarvittavat asiakirjat ennen lomituksen toteutumista. Ehdollisessa päätöksessä on yksilöitävä sijaisapuoikeuden

4 osoittava asiakirja sekä määräaika, mihin mennessä sanottu asiakirja tulee toimittaa paikallisyksikköön. Jos sijaisapuoikeuden osoittavia asiakirjoja ei toimiteta, paikallisyksikön tulee toimia ehdollisen päätöksen mukaisesti. LOMAL 29 1 momentin mukaan, jos lomituspalveluja on annettu perusteettomasti, palvelun saaja on velvollinen korvaamaan paikallisyksikölle siitä aiheutuneet kustannukset. 5. Opastuksen käyttö tulee rajoittaa lomituspalvelulain ja Melan ohjeiden mukaisesti lomittajalle annettavaksi tilan töiden tilannekartoitukseksi, joka tapahtuu juuri ennen lomitusta (LOMAA 9 ). Opastusta ei ole sallittua järjestää tuetun tai täysin maksullisen lomituksen yhteyteen. 6. Tuetussa maksullisessa lomituksessa ei ole mahdollista järjestää varallaoloa. 7. LOMAL:n 7 4 momentissa mainittu lausunto on haettava jokaista kuntoutustukijaksoa kohden erikseen. 8. Palvelusuunnitelman tarkoituksena on edistää lomitusten onnistunutta toteuttamista maatalousyrittäjän, lomittajan ja paikallishallinnon näkökulmasta. Suunnitelman tarkoitus on toimia myös tilaa koskevana tietopakettina, josta esimerkiksi tilalle osoitettavat lomittajat saavat helposti tärkeimmät työssä tarvittavat tiedot. Palvelusuunnitelman laatimista tulee käyttää tilaisuutena, jossa lomahallinto perehtyy maatalousyrityksen toimintaan. Tapaamisen yhteydessä on hyvä keskustella lomitukseen liittyvistä toimintatavoista sekä lomahallinnon ja maatalousyrittäjien odotuksista lomituspalvelujen käytännön toteutuksen suhteen. Samalla paikallisyksiköllä on mahdollisuus jakaa tietoa lomituspalveluista. Jälkitoimenpiteet ja mahdolliset jatkotoimenpiteet: 1. Paikallisyksikön antama lisäselvitys Niihin tarkastuskohteisiin, joissa tarkastuksen tuloksena oli korjattavaa, on kirjattu lisäselvityspyyntö. Yksittäisten havaintojen osalta pyydämme lisätietoja erillisellätietopyynnöllä. Mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään lisäselvityksen jälkeen. Lisäselvitykset pyydämme, viimeistään , lähettämään osoitteeseen: Marja Antola, Mela, Vakuutus-ja hyvinvointiyksikkö, PL 16, ESPOO. Jäljempänä on kuvattu havainnot toimenpiteineen tarkastuskohteittain eriteltynä. Havainnot Tarkastuskohde Toiminnan tarkastus Tulos Huomautettavaa Osana lomituksen paikallisyksiköiden toimintojen lainmukaisuuden, kustannusten asianmukaisuuden ja hyvän lomituspalvelukäytäntöjen toteutumisen tarkastusta on arvioitu paikallisyksikön toimintaa sekä kartoitettu mahdollisia kehittämiskohteita. Toiminnan arviointi perustuu käytyihin keskusteluihin paikallisyksikön henkilöstön kanssa ja arvioinnin on otettu huomioon myös varsinaisen tarkastuksen myötä esille nousseet kehittämiskohteet ja/tai puutteet.

5 Paikallisyksikölle oli epäselvää, voidaanko ostopalveluyrittäjille maksaa viikonloppu- ja iltatyökorvauksia. He pyysivät Melalta ohjeistusta asiaan. Näyttäisi siltä, että paikallisyksikön toiminnan yhtenäistäminen on vielä kesken yksikköön liitetyn paikallisyksikön osalta. Valtion korvausta voidaan lomituspalvelulain 35 :n 2 momentin 3 kohdan nojalla maksaa ostopalvelulomituksesta paikallisyksikölle aiheutuneisiin kustannuksiin enintään sen suuruisina, kuin vastaavat paikallisyksikköön työsopimussuhteessa olevan lomittajan palkkauksesta ja muista eduista aiheutuvat kustannukset korvataan 1 kohdan mukaisesti. Ostopalvelusta paikallisyksikölle aiheutuneita kustannuksia voidaan verrata siis vain lomituspalvelulain 35 :n 2 momentin 1 kohdan mukaisiin kustannuksiin eikä mukaan voi ottaa muita 2 momentissa lueteltuja valtion varoista korvattavia paikallisyksikköön työsopimussuhteessa olevista lomittajista aiheutuvia kustannuksia kuten esimerkiksi valtionkorvausselvityslomakkeen 2 kohdan mukaisia täydennyskoulutuskuluja. On huomioitava, että valtion korvauksen määrä ei voi ostopalveluiden käytön seurauksena kasvaa. Lomituspalvelulain 35 :n 2 momentin 1 kohdan mukaisissa kustannuksissa on mukana mm. kuntaan palvelussuhteessa oleville lomittajille maksetut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset matkakulut. Jos ostopalvelutilanteessa käytetään edellä mainituin tavoin laskettua lomitustunnin enimmäiseuromäärää, siihen ei voi enää lisätä kyseisen ostopalvelulomittajan matkakulujen määrää tai muita kuluja, tai ainakaan niihin ei voi maksaa valtion korvausta. Toinen vaihtoehto matkakulujen osalta on, että laskelmaan ei oteta käyttömenoista mukaan myöskään valtionkorvausselvityslomakkeen kohtaa 4.1 Matkakulut lomituspalveluista ja näin laskettu enimmäiseuromäärä ei siten pitäisi sisällään matkakuluja, joten ostopalvelulomituksen käyttämisestä voisi tässä tilanteessa suorittaa valtion korvausta lisäksi ostopalvelulomittajan matkakuluihin vastaavalta osin kuin niihin suoritettaisiin valtion korvausta, jos ne olisivat paikallisyksikköön palvelusuhteessa olevan lomittajan tekemiä työmatkoja lomitettavalle tilalle. Vastaavasti enimmäiseuromäärä voidaan laskea myös viikonloppu- ja iltatyökorvausten osalta. Tarkastuskohde Lausunnon hakeminen (LOMAL 7 4 mom Tulos Ei huomautettavaa Työkyvyttömyyden perusteella annettavaa sijaisapua voidaan jatkaa 300 päivän enimmäismäärän jälkeen, jos sijaisavun saaja on ennen sen täyttymistä pannut vireille työkyvyttömyyseläkettä koskevan hakemuksen. Jos sijaisapua jatketaan ko. perusteella, tulee paikallisyksikön lähettää Melaan lomituspalvelulain 7 :n 4 momentin mukainen lausuntopyyntö. Kun työkyvyttömyyseläke myönnetään kuntoutustukena, maatalousyrittäjällä on oikeus sijaisapuun, jos on todennäköistä, että hän kykenee myöhemmin jatkamaan työskentelyään maatalousyrittäjänä niissä tehtävissä, joita varten sijaisapua on viimeksi annettu. Eläkelaitos antaa paikallisyksikölle sijaisavun antamista koskevan päätöksen tekoa varten lausunnon siitä, onko todennäköistä, että maatalousyrittäjä kykenee myöhemmin jatkamaan työskentelyään edellä tarkoitetuin tavoin. Lausunto sitoo paikallisyksikköä sen päättäessä maatalousyrittäjän oikeudesta sijaisapuun. Lausunto koskee myönnettyä kuntoutustukiaikaa ja lausunto on haettava jokaista kuntoutustukijaksoa koskien erikseen. Maatalousyrittäjän oikeus sijaisapuun tässä momentissa tarkoitetussa tapauksessa jatkuu enintään siihen asti, kun kuntoutustukea maksetaan. Jos kuntoutustuen saaja jakson päättyessä pitää itseään edelleen työkyvyttömänä, sijaisapu voi jatkua, jos jatkohakemus on pantu vireille ennen edellisen jakson päättymistä tai heti kun asiakas on saanut tiedon kuntoutustuen päättymisestä. Asiakkaan tulee tällöinkin osoittaa työkyvyttömyytensä lääkärinlausunnolla.

6 Tarkastuksessa käytiin läpi lausunnon hakeminen kahdelta kuntoutustukijaksolta ja yhdeltä vireille laitetulta tkeläkehakemukselta. Tarkastuksessa ei havaittu myönnetyn sijaisapua, jossa lausuntoa ei olisi haettu LOMAL 7 :n 4 momentin mukaan. Mela toteaa, että lausunto on haettava jokaista kuntoutustukijaksoa koskien erikseen. Tarkastuskohde Yhteistoimintaryhmän toiminta Tulos Huomautettavaa Melan ja paikallisyksikön välinen toimeksiantosopimus edellyttää yhteistoimintaryhmän perustamista. Lomituksen yhteistoimintaryhmällä on keskeinen asema kaikkien lomituksen toimeenpanossa mukana olevien osapuolien näkemysten esille tuomisessa ja yhteisten yleisten pelisääntöjen luomisessa. Lisäksi se on tärkeä tiedotuskanava. Yhteistoimintaryhmältä odotetaan vuorovaikutteista ja rakentavaa toimintaa. Tavoitteena on, että yhteistoimintaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Paikallisyksikön mukaan yhteistoimintaryhmää ei kutsuta koolle vuonna Ryhmä kokoontui v. 2011, mutta osallistujamäärä oli vähäinen. Paikallisyksikkö koki, että heillä ei ole ollut tarpeeksi aikaa keskittyä ryhmän toimintaan. Somero yhdistettiin Ypäjän paikallisyksikköön v ja toimintojen yhtenäistäminen on vienyt aikaa. Yhteistoimintaryhmän tarkoitus on mm. edistää tiedonkulkua. Tästä syystä on tärkeää, että ryhmä kokoontuu vuosittain, ryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja ne julkistetaan. Mela suosittelee miettimään keinoja, jolla yhteistoimintaryhmästä saadaan nykyistä vuorovaikutteisempi. Tarkastuskohde Lomitusnetin käyttö/paikallisyksikön hallin Tulos Korjattavaa Lomitusnettiä tulee hyödyntää mahdollisimman kattavasti. Lomitusten suunnitelmallisuus on perusta laadukkaille palveluille ja hyvälle henkilöstöhallinnolle. Lomitukset suunnitellaan Lomitusnetin suunnitteluosiossa. Toimeksiantosopimuksessa paikallisyksikkö on sitoutunut pitämään oman paikallisyksikkönsä osalta tietojenkäsittelyjärjestelmän tiedoiltaan ajan tasalla. Näin ollen voidaan katsoa, että myös suunnitteluosiota on käytettävä. Ajan tasalla pitäminen tarkoittaa, että lomitusten suunnittelu tehdään etukäteen eikä sitä käytetä vain toteutumien tallentamista edeltävänä toimenpiteenä. Tavoitteena on, että työvuorosuunnittelu tehdään kokonaisuudessaan Lomitusnetissä ja että se on lomittajalle lähetettäessä mahdollisimman lopullinen. Mela myöntää paikallisyksikön vastuuhenkilölle Lomitusnetin käyttövaltuudet kirjallisen hakemuksen perusteella. Paikallisyksikön käyttäjien käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta vastaa vastuuhenkilö. Lomitusnetin käyttöoikeudet tulee olla vain toimenkuvansa johdosta Lomitusnettiä työssään tarvitsevilla lomitushallinnon työntekijöillä. Käyttövaltuudet pitää välittömästi poistaa työntekijän työsuhteen päättyessä ja pidempien poissaolojen ajaksi.

7 Työvuorosuunnittelun lähtökohtana ei näyttäisi pidetyn Lomitusnettiin tallennettuja lomituspäivän kestoja. Lomitusnetin tiedot olivat ristiriidassa keskenään. Yrittäjän karjatalouskellonajat eivät täsmänneet yrittäjälle mitoitettuun työaikaan. Yrittäjien henkilökohtaiset karjatalouskellonajat näyttivät joissain tapauksissa puuttuvan Lomitusnetistä. Palvelusuunnitelmalla kerättyjä tietoja ei näyttäisi tallennetun Lomitusnettiin. 1. Lomitusnetin tiedot (mm. lomituspäivän kesto, työosuusprosentit, karjatalouskellonajat, eläinten määrä ja laatu sekä lomitustyyppi) tulee pitää ajan tasalla, jotta Lomitusnetin toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti kaikissa eri lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä työvaiheissa. Yrittäjän karjatalouskellonaikojen on täsmättävä yrittäjälle mitoitettuun työaikaan. 2. Palvelusuunnitelmalla kerätyt tiedot on tallennettava Lomitusnettiin siltä osin kuin se on mahdollista ja niitä on käytettävä lomitusten suunnittelussa. Lisäselvityspyyntö: Pyydämme teiltä selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin paikallisyksikössä ryhdytään tarkastuskohteeseen kirjattujen toimenpiteiden 1-2 johdosta ja millä aikataululla nämä toteutetaan. LISÄSELVITYS: 1. HETI MELAN TEKEMÄN KUNTATARKASTUKSEN JÄLKEEN MARRASKUUSSA 2012 OTETTIIN LOMITTAJILLA MOBIILI KÄYTTÖÖN MENNESSÄ KAIKKI OLIVAT SIIRTYNEET KÄYTTÄJIKSI. VUODEN 2013 LOPPUUN SAADAAN PALVELUSUUNNITELMAT TEHTYÄ KAIKILLE TILOILLE. TYÖAIKAMITOITUKSET JA KARJATALOUSKELLONAJAT JA TILAN KOKONAISTYÖAIKA ON PÄIVITETTY VUOSILOMIEN 2013 MYÖNTÄMISEN YHTEYDESSÄ. 2. VUOSILOMAHAKEMUSTEN MUKANA OLEVALLA UUDELLA LIITTEELLÄ SAADUT TIEDOT TARKASTETTIIN JA PÄIVITETTIIN. TULEVASSA VUOSILOMIEN HAUSSA PYYDETÄÄN SAMAINEN LIITE TÄYTTÄMÄÄN JA ALLEKIRJOITTAMAAN MAHDOLLISTEN MUUTOSTEN TOTEAMISEKSI JA TIETOJEN KORJAAMISEKSI. TYÖVUOROSUUNNITELUSSA TÄMÄ AUTTAA VÄLITTÖMÄSTI JA PYRKIMYKSENÄ ON, ETTÄ SUUNNITELMA ON TOTEUMA. MAHDOLLISIIN YLITÖIHIN TULEE TYÖNJOHDOLTA LUPA MOBIILIPÄIVYSTYKSEN MYÖTÄ. Tarkastuskohde Opastus (LOMAA 9 :n 1 mom. 1 kohta) Tulos Korjattavaa

8 Maatalouslomittajan tilannekohtaisesta opastamisesta ennen lomitusjakson alkamista on säädetty lomituspalveluasetuksessa. Sen mukaan maatalousyrittäjän tulee antaa tarvittaessa lomittajalle opastusta lomitukseen kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Lisäksi hänen tulee antaa lomittajalle ohjeet kotieläinten käsittelyyn liittyvistä erityiskysymyksistä sekä koneiden ja laitteiden käyttämisessä. Opastus järjestetään välittömästi ennen lomitusjakson alkamista, esimerkiksi ensimmäisen lomituspäivän aamuna. Opastukseen kuluva aika ei vielä ole yrittäjän loma-aikaa. Mikäli lomittaja tuntee hyvin tilan olosuhteet tai lomitetaan vain toista yrittäjää, ei opastamiseen ole yleensä tarvetta varata erillistä aikaa. Tarkastuksessa kävi ilmi, että opastusta oli suunniteltu tuetun maksullisen lomituksen yhteyteen. Paikallisyksikköä kehotetaan tarkentamaan toimintatapaa LOMAA 9 :n 1 mom. 1kohdan mukaiseksi. Opastusta ei ole sallittua järjestää tuetun tai täysin maksullisen lomituksen yhteyteen. Lisäselvityspyyntö: Pyydämme teiltä selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin paikallisyksikössä ryhdytään tarkastuskohteeseen kirjattujen toimenpiteiden johdosta ja millä aikataululla nämä toteutetaan. LISÄSELVITYS OPASTUSTA EI OLE TARKOITUKSELLISESTI SUUNNITELTU MAKSULLISEN LOMITUKSEN ALKUUN. ON OLLUT TILANTEITA KUN LOMITTAJA ON ÄKILLISESTI SAIRASTUNUT JA TILALLE SAATU UUSI LOMITTAJA EI OLEKKAAN ENNEN KÄYNYT KYSEISELLÄ TILALLA. YRITTÄJIEN VUOSILOMAT ON PIDETTY, JOTEN ON MENTY LUPAAMAAN OPASTUS VAIKKA LOMITUKSEN OLISI PITÄNYT OLLA MAKSULLISTA KOKONAAN. JATKOSSA OLLAAN TARKEMPIA KO. ASIAN SUHTEEN. Tarkastuskohde Lomituspäivän kesto (LOMAL 8 ) Tulos Korjattavaa Lomituspäivän kesto määritellään lomitustunteina siten, että se keskimäärin vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin välttämättömiin tehtäviin käytettävästä kokonaistyöajasta. Lomitustuntien määrä arvioidaan tilan kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläinten määrän ja laadun, tilan tuotantomenetelmien ja -olosuhteiden sekä lomitusajankohdan perusteella. Lomitustuntien määrää arvioitaessa otetaan huomioon myös lomittajana toimivan henkilön ammattitaito ja kyky suoriutua lomitukseen kuuluvista tehtävistä. Paikallisyksikön on määrättävä lomituspalvelulain 8 :ssä tarkoitettu kokonaistyöaika maatalousyrittäjän LOMAA 3 :n 1 kohdan nojalla antamien tietojen perusteella eläkelaitoksen osoittaman lomitustyöajan laskentajärjestelmän mukaisesti, jollei LOMAA 5 :stä muuta johdu. Kokonaistyöaikaa määrättäessä paikallisyksikön tulee lisäksi ottaa huomioon sellaiset maatalousyrityksen hoitoon kuuluvat välttämättömät tehtävät ja olosuhteet, jotka eivät sisälly laskentajärjestelmään.

9 Jos vuosilomaa varten järjestetyn lomituksen aikana myös muu kuin vuosilomalla oleva samassa maatalousyrityksessä työskentelevä henkilö irrottautuu lomituksen avulla oman tehtäväosuutensa hoitamisesta siten, että tästä aiheutuu maatalouslomittajan tehtävien lisääntyminen, katsotaan sanotun henkilön pitäneen vuosilomaansa näin lomitettujen päivien osalta. Jollei sanottuja päiviä ole mahdollista katsoa tehtäväosuudestaan irrottautuneen henkilön vuosilomapäiviksi, hänen on korvattava 29 :n 1 momentin mukaisesti se osuus lomituskustannuksista, jonka voidaan katsoa aiheutuneen hänen tehtäväosuutensa hoitamisesta (LOMAL 21 ). Lomituspäivän pituus oli Ypäjän paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa v keskimäärin 7,27 h/päivä (v ,5 h/pv). Koko maassa vastaava luku oli 6,74 h/pv ja Hämeen maakunnassa 7,16 h/pv. Ypäjän paikallisyksikössä lomituspäivän keskimääräinen pituus paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa oli Hämeen maakuntaa ja koko maan keskiarvoa pidempi v Itse järjestetyssä lomituksessa lomituspäivän keskimääräinen pituus oli 6,55 h/pv Ypäjän paikallisyksikön alueella v.2011 (v ,3 h/pv). Ypäjän paikallisyksikön alueella lomituspäivän keskimääräinen pituus itse järjestetyssä lomituksessa oli v lyhyempi kuin paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa. Lomittajan toteutunut työaika vuosilomassa oli Ypäjän paikallisyksikössä keskimäärin 23 min/ky v Koko maassa vastaava luku oli 22 min/ky. Ypäjän paikallisyksikössä lomittajan toteutunut työaika vuosilomassa (min/ky) oli koko maan keskiarvoa pidempi. Tarkastuksessa käytiin läpi lomituspäivän kesto kahdellatoista tilalla. Tilastorekisteritietojen pohjalta yrittäjän lomituspäivän pituus (h/pv ja/tai min/ky) oli näillä tiloilla pidempi kuin paikallisyksikön muilla tiloilla. Muutamalla tarkastetulla tilalla lomituspäivän kesto näyttäisi olleen selkeästi ylimitoitettu kotieläinyksiköiden määrään nähden. Niiden tilojen osalta, jotka olivat edelleen toiminnassa, paikallisyksikkö kertoi ryhtyvänsä toimenpiteisiin lomituspäivän keston korjaamiseksi. Tarkastuksessa kävi ilmi, että LOMAL määräämä työajanlaskenta, perustuen työajan mittaamiseen eläinmäärän ja työmenetelmien perusteella, näyttäisi jääneen tekemättä. Tarkastuksessa todettiin tilanteita, joissa lomituksen yhteydessä näyttäisi tehdyn myös tilalle palkatun työntekijän tai toisen yrittäjän työosuutta. Paikallisyksikkö kertoi, että TTS-manageria ei käytetä lomituspäivän pituuden määrittelyssä. Paikallisyksikkö kertoi, että lomittajat eivät hae päiväkohtaista ylityölupaa. Tällä tavalla päivystys pystytään pitämään kevyenä. 1. Lomituspäivän keston määrittämisen lähtökohtana on maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin välttämättömiin tehtäviin käytettävän kokonaistyöajan määrittäminen (LOMAL 8, 16 ja LOMAA 3, 4 ja 5 ). Paikallisyksikön on määrättävä LPL:n 8 :ssä tarkoitettu kokonaistyöaika maatalousyrittäjän antamien tietojen perusteella eläkelaitoksen osoittaman lomitustyöajan laskentajärjestelmän mukaisesti, jollei LPA:n 5 :stä (säännös lomituspäivän keston tarkistamisesta) muuta johdu. Kokonaistyöaikaa arvioitaessa paikallisyksikön tulee lisäksi ottaa huomioon sellaiset maatalousyrityksen hoitoon kuuluvat välttämättömät tehtävät ja olosuhteet, jotka eivät sisälly laskentajärjestelmään. (LPA 4 :n 1 mom.) Maatilan kokonaistyöajan määrittely tulee tehdä tilan vakiintunutta eläinmäärää ja työmäärää kuvaavan tilanteen pohjalta. Kokonaistyömäärää arvioitaessa ei oteta vielä huomioon lomitusajankohtaa eikä lomittajana toimivan henkilön ammattitaitoa ja kykyä suoriutua lomitukseen kuuluvista tehtävistä. Näiden tekijöiden vaikutus työaikaan voidaan

10 määritellä vasta siinä vaiheessa, kun vuosiloman ajankohta tai lomitustehtävää hoitava maatalouslomittaja ovat varmuudella tiedossa. LPA 4 :ssä mainitulla eläkelaitoksen osoittamalla lomitustyöajan laskentajärjestelmällä tarkoitetaan TTS-Manager - Maatilan työmäärän suunnitteluohjelmaa. Jos maatalousyrityksen tuotantosuunnan mukaisen työajan määrittäminen ei ole mahdollista TTS-Manager -ohjelmalla, kokonaistyöajan määrittämistä varten maatalousyrittäjältä on pyydettävä selvitys lomitettavista työvaiheista ja arvio niiden suorittamiseen kuluvasta ajasta. Kokonaistyöajan arvioinnissa voidaan käyttää tietona myös sitä, kuinka kauan lomittajalta on keskimäärin kulunut työaikaa tilanteessa, kun maatalousyrittäjät ovat olleet samanaikaisesti vuosilomalla. Maatalousyrityksen kokonaistyöaikaa määritettäessä laskentaan otetaan mukaan sellaiset maatalousyrityksen välttämättömät tehtävät, jotka tulevat lomituspalveluiden hoidettavaksi pidettäessä vuosiloma vähintään viikon jaksossa. Yrityksen hoitoon kuuluvilla välttämättömillä tehtävillä tarkoitetaan niitä samoja tehtäviä, jotka hoidetaan paikallisyksikön palveluksessa olevien lomittajien avulla. Lähtökohtana on, että yritys säilyy tuotantokunnossa. TTS Manager -ohjelmalla laskettu työaika kertoo sen työajan, joka keskimäärin kuluu maatalousyrityksen kotieläinten hoitoon vastaavanlaisissa maatalousyrityksissä. Tämän vuoksi maatalousyrittäjille tulee varata mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä siitä, kuinka laskentajärjestelmällä mitoitettu työaika vastaa maatalousyrityksen todellista tilannetta. Maatalousyrittäjien näkemyksen selvittäminen voi tapahtua tilakäynnin yhteydessä tai lähettämällä työaikalaskelma maatalousyrittäjille tarkistettavaksi. Jos kokonaistyöajan määrittäminen ei ole mahdollista saatujen tietojen tai laskentajärjestelmän avulla tai jos paikallisyksikkö ja maatalousyrittäjät ovat eri mieltä LPL 8 :n mukaisesta maatalousyrityksen kokonaistyöajasta, todellinen työaika voidaan todentaa tekemällä tilakäynti ja ottamalla aika kustakin lomitettavasta työvaiheesta maatalouslomittajan suorittaessa työt. Kellottamisen jälkeen voidaan kokonaistyöajan määrittämisessä vielä huomioida kyseisen kellotuksen kohteena olleen maatalouslomittajan ammattitaito. Lomituspäivän kestoa voidaan tarkistaa, jos LPA 5 :n 1 momentissa tarkoitetut seikat, lomituspalvelulain 8 :ssä tarkoitetut lomittajan henkilökohtaiset ominaisuudet taikka lomituksen aikana esille tulleet arvaamattomat tehtävät tai olosuhteet sitäedellyttävät. Lomittajan tai maatalousyrittäjän tulee viipymättä ilmoittaa paikallisyksikölle seikoista, jotka aiheuttavat tarvetta tarkistaa lomituspäivän kestoa.(lpa 5 :n 2 mom.). Jos tarve lomituspäivän keston tarkistamiseen on tiedossa jo ennen lomitusjaksoa, tulee tästä ilmoittaa paikallisyksikköön etukäteen. Työaika voidaan mitoittaa edellä mainituin edellytyksin uudelleen siitä riippumatta, onko kyse paikallisyksikön järjestämästä vai itse järjestetystä lomituksesta. Itse järjestetyssä lomituksessa lomituspäivän keston tarkistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista lomittajan henkilökohtaisten ominaisuuksien takia, koska käytännössä lomittajan ammattitaidon vaikutusta lomituspäivän kestoon ei voida määrittää. 2. Jos tilalla työskentelee vakituisesti kaksi tai useampia henkilöitä, jokaiselle määrätään henkilökohtainen osuus tilan kokonaistuntimäärästä, joka vastaa kyseisen henkilön työpanosta (LOMAA 4 :n 2 mom.). Lomitustilanteessa lomittaja tulee tekemään vain kulloinkin vuosilomalla olevan tai lain mukaan sijaisapuun oikeutetun henkilön tehtäväosuuden. Jos muu kuin vuosilomalla tai sijaisavulla oleva samassa maatalousyrityksessä työskentelevä henkilö irrottautuu lomituksen avulla oman tehtäväosuutensa hoitamisesta, paikallisyksikön on toimeenpantava LOMAL 21 seuraukset. Jos paikallisyksiköllä on aihetta epäillä ylimitoitettua työaikaa, tulee sen ryhtyä toimenpiteisiin asian todentamiseksi ja korjaamiseksi.

11 3. Lomituspalveluasetuksen 5 :n 2 momentin mukaan myös lomittajan tulee viipymättä ilmoittaa paikallisyksikölle seikoista, jotka aiheuttavat tarvetta tarkistaa lomituspäivän kestoa. Lomittajalle maksetaan palkkaa vain tehtyjen tuntienmukaan, jotka hallintohenkilöstö on suunnitellut tai hyväksynyt em. momentin mukaan. Käytännössä tämä viipymättä ilmoittaminen tarkoittaa sitä, että lomittajien kanssa on sovittu pelisäännöt sen suhteen, kuinka nämä yllättävät tilanteet ilmoitetaan hallintoon ja hyväksytään hallinnossa. Jos työaika säännöllisesti ja useimpien lomittajien kohdalla jonkin tilan lomituksessa poikkeaa määritellystä lomituspäivän kestosta jompaan kumpaan suuntaan, voi se olla osoituksena siitä, että työajan mitoitusta tulisi tarkistaa. Lisäselvityspyyntö: Pyydämme teiltä lisäselvitystä, mihin toimenpiteisiin paikallisyksikössä ryhdytään tarkastuskohteeseen kirjattujen toimenpiteiden 1-3 johdosta ja millä aikataululla nämä toteutetaan. LISÄSELVITYS: 1. LOMITUSPÄIVÄN KESTON MÄÄRITTÄMISEN HOITOON KUULUVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TEHTÄVIIN KÄYTETTÄVÄN KOKONAISTYÖAJAN MÄÄRITTÄMINEN ON YKSI HYVÄ JA TÄRKEÄ KESKUSTELUNAIHE YHTEISTOIMINTARYHMÄSSÄ. AJATUSTENVAIHTO JA MIELIPITEET KULKEVAT KENTÄLLE JA KENTÄLTÄ MEILLE. TARVITTAESSA TYÖAIKAA TARKASTETAAN AINA UUDELLEEN JA VOIDAAN TEHDÄ PALVELUSUUNNITELMA UUDELLEEN. 2. LOMITUKSIA ON MUUTETTU TILANTEEN VAATIMALLA TAVALLA, POLTTAMALLA MOLEMPIEN LOMIA TAI LASKUTTAMALLA YLIMENEVIÄ TUNTEJA MAKSULLISENA. SEURAAVA TOIMINTATAPA NYT KÄYTÖSSÄ: LOMITUSPÄIVÄN KESTOT TARKISTETTU KUN SIIRRYTTIIN MOBIILIIN JA TYÖ JATKUU EDELLEEN MUUTOSTEN OSALTA. 3. HALLINTO PÄIVYSTÄÄ MOBIILI-HÄLYTYSPUHELINTA JOKA PÄIVÄ MAHDOLLISET YLLÄTTÄVÄT TILANTEET PÄÄSTÄÄN ILMOITTAMAAN HALLINTOON HETI Tarkastuskohde Lomittajien yrityskohtainen perehdytys (L Tulos Ei huomautettavaa Paikallisyksikön tulee huolehtia yhteistyössä yrittäjän kanssa siitä, että maatalousyritykseen osoitetut maatalouslomittajat saavat tilalla maatalousyrityskohtaista perehdytystä 16 :ssä tarkoitettuihin lomitustehtäviin (LOMAL 16 a ).

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset 2 Esitetty oikeus sijaisapuun 5. Oikeus sijaisapuun Sijaisapuun on oikeutettu maatalousyrittäjä, joka sijaisavun

Lisätiedot

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 1 (6) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 14.08.2017 47200 Elimäki Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 4.11.2016 Tarkastuksen taustaa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain

Lisätiedot

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016 Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi 2 Hallituksen esitys lomituspalvelulaeiksi annettu eduskunnalle Hallitus antoi esityksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 e, 7 g, 7 h, 8 a ja 16, sellaisina kuin ne ovat,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista 1990 vp. - HE n:o 172 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 :n 5 kohta ja 15, muutetaan 1,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/1996 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 1996 20.12.1996/1231 Seurattu SDK 1753/2015

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PYHÄRANNAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1230 1233 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI Pöytyän lomituspalvelut 15.06.2017 Yläneentie 11 b 21870 RIIHIKOSKI Sosiaali- ja terveysministeriölle Pöytyän lomituspalveluiden lausuma asiassa STM 044:00/2016 LAUSUMA UUDESTA LOMITUSPALVELULAISTA Olemme

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1677 1681 SISÄLLYS N:o Sivu 1677 Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta... 3799 1678 Laki

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot