Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset"

Transkriptio

1 Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän tulee viipymättä ilmoittaa paikallisyksikölle seikoista, jotka antavat aihetta lomituspäivän keston tarkistamiseen (LPA 5 2 mom.) Maatalouslomittaja huolehtii maatalousyrityksen kotieläintuotantoon liittyvistä välttämättömistä tehtävistä siltä osin, kun ne kuuluvat vuosilomalla olevan tai sijaisapua saavan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen. Jos lomituksen aikana muu kuin vuosilomalla oleva tai sijaisapua saava maatalousyrittäjä vapautuu lomituksen avulla oman tehtäväosuutensa hoitamisesta siten, että siitä aiheutuu maatalouslomittajan tehtävien lisääntymistä, paikallisyksikön tulee toimia LPL 21 ja 22 :n mukaisesti. Valvontakäyntien järjestäminen vuosilomalomituksen aikana edellyttää, että ne ovat maatalousyrityksen kotieläinten hoidon turvaamisen kannalta tarpeellista ja että tilan kaikki yrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla (LPL 14 2 mom.). Lisätietopyyntö: Pyydämme teiltä lisäselvitystä, mihin toimenpiteisiin paikallisyksikössä ryhdytään tarkastuskohteeseen kirjattujen toimenpiteiden johdosta ja millä aikataululla ne toteutetaan. Lisäselvitys Lomituspäivän kesto on määritelty tarkastuksen jälkeen TTS-manager-ohjelmalla tilan tietojen mukaan, niille tiloille, joille se on mahdollista tehdä kyseisellä ohjelmalla. Palvelusuunnitelmakäynnin yhteydessä lomituspalveluesimies on täyttänyt lomansaajan kanssa työaikalaskelmalomakkeeseen tilan tiedot lypsykarjasta ja lihakarjasta. Muiden tuotantosuuntien osalta tilan työajat perustuvat yhteiseen arvioon ja Lomitusnetistä saatuun tietoon, kuinka kauan kyseisellä tilalla maatalouslomittajilta on kulunut työaikaa. Tiloille lähetetyn vuosilomahakemuksen mukana on mennyt lomansaajatiedote, jossa on tiedotettu loman pitämisestä yhtä aikaa ja eri aikaan ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä. Vuosilomapäätöksessä on tiedotettu ilmoittamisvelvollisuudesta, mikäli tapahtuu muutoksia tilan olosuhteissa, jotka vaikuttavat lomituspalvelujen järjestämiseen. Lomitusnetistä tulostettavaan lomansaajalle lähetettävään yrittäjän lomitussuunnitelmaan olisi hyvä saada myös lomituspäivien lisäksi maatalouslomittajalle suunnitellut kellonajat, jotta yrittäjä osaisi ilmoittaa mahdolliset muutokset. Tilalle menevä maatalouslomittaja ottaa yleensä yhteyttä, mikäli työaika on muuttunut. Lisäksi maatalouslomittajan on ilmoitettava lomitushallinnon päivystyspuhelimeen, mikäli suunniteltu työaika ei riitä ja

2 esitettävä perustelut työajan ylittymiselle. Perustelut on kirjattu päivystysvihkoon ja ovat sieltä tarkistettavissa. Mikäli on aihetta epäillä, että lomituksen aikana muu kuin vuosilomalla oleva tai sijaisapua saava maatalousyrittäjä on vapautunut lomituksen avulla oman tehtäväosuutensa hoitamisesta, tilalle ollaan lomitushallinnosta yhteydessä ja selvitetään asia. Valvontakäyntien ja varallaolon järjestämisestä on lähetetty tiedote lomansaajille heinäkuussa 2014 lomasaldotiedotteen mukana. Kyseisestä asiasta on informoitu lomitushallintoa ja maatalouslomittajia työpaikkakokouksen yhteydessä toukokuussa 2014 ja maatalouslomittajille tullaan lähettämään sama tiedote kuin yrittäjille on lähtenyt. Lomitusten suunnittelussa on alkuvuodesta 2014 lähtien tarkennettu työaikoja tehtäväosuusprosenttien mukaiseksi ja tiedotettu mahdollisen valvontakäynnin tekemisen ja varallaolon ehdoista lomansaajia sekä lähetetty yllä mainittu tiedote tiloille. Tarkastuskohde: Lomitusnetin käyttö/ Paikallisyksikön hallintohenkilöstö Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota karjatalouskellonaikojen merkitsemiseen Lomitusnettiin sekä niiden ristiriidattomuuteen suhteessa maatalousyrittäjien päivittäiseen kokonaistyöaikaan. Lomitusnetin tiedot tulee pitää ajan tasalla, jotta Lomitusnetin toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti lomituspalvelujen järjestämisen eri vaiheissa. Lisätietopyyntö: Pyydämme teiltä lisäselvitystä, mihin toimenpiteisiin paikallisyksikössä ryhdytään tarkastuskohteeseen kirjatun toimenpiteen johdosta ja millä aikataululla ne toteutetaan. Lisäselvitys Vuoden 2014 vuosilomahakemusten käsittelyn yhteydessä lomituspalvelujohtaja on tarkistanut, että yrittäjäkohtainen karjataloustöiden kellonaikatieto löytyy Lomitusnetistä. Puuttuvien tietojen osalta on ohjeistettu lomituspalveluesimiehiä lisäämään kellonajat yrittäjäkohtaisesti, kun palvelusuunnitelman tietoja viedään Lomitusnettiin. Lisäksi päätettiin, että palvelusuunnitelmaan kirjataan tilan työaikojen lisäksi yrittäjäkohtaiset työajat, jotta yrittäjät itsekin huomaisivat, että eri työosuusprosenteilla työskentelevät eivät voi saada lomitusta samaa tuntimäärää päivässä. Yrittäjille heinäkuussa 2014 lähetetyssä tiedotteessa on työaika-asiasta tehty esimerkkilaskelma, jonka toivon selventävän työosuusprosentin vaikutusta lomitettavaan tuntimäärään. Palvelusuunnitelmien päivityksen yhteydessä käydään systemaattisesti läpi kaikkien tilojen yrittäjäkohtaiset karjatalouskellonajat.

3 Tarkastuskohde: Muita tarkastuksessa esille tulleita asioita Toimenpide: Mela kehottaa paikallisyksikköä perehtymään Lomitusoppaan varallaolon järjestämistä koskevaan ohjeistukseen. Varallaoloa ei tule järjestää tuetun maksullisen lomituksen yhteydessä. Vuosiloman yhteydessä varallaolon järjestäminen voi olla perusteltua, jos maatalousyrityksessä toimivat maatalousyrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla ja poissa tilalta taikka jos yrityksessä on vain yksi maatalousyrittäjä, joka on vuosilomalla ja poissa tilalta, eikä kotieläinten hoidon turvaamisen kannalta tarpeellista valvontaa ole mahdollista toteuttaa muulla tavoin. Sijaisavussa varallaoloa voidaan järjestää vain, kun kyse on sellaisesta äkillisestä ja odottamattomasta sijaisaputilanteesta, ettei yrittäjä ole tilanteen äkillisyyden ja odottamattomuuden johdosta vielä pystynyt itse järjestämään tilalleen valvontaa. Varallaoloa voidaan tällöin järjestää sijaisavun alkupäivinä kunnes yrittäjän voidaan katsoa pystyvän itse järjestämään valvonnan. Lisätietopyyntö: Pyydämme teiltä selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin paikallisyksikössä ryhdytään tarkastuskohteeseen kirjatun toimenpiteen johdosta ja millä aikataululla ne toteutetaan. Lisäselvitys Lomituspalveluhallinnon työntekijät ovat perehtyneet varallaolon järjestämistä koskevaan ohjeistukseen sekä Lomitusoppaan että Melan Päivityspäivien 2013 luentomateriaalin: Lomitusoppaan keskeiset muutokset lomittajan tehtävät, valvontakäynti ja varallaolo kautta. Syksyn 2013 Päivityspäivillä tuli myös selväksi tarkastuksessa esille tulleita asioita, joita emme aikaisemmin olleet sisäistäneet tai niihin oli otettu uusi tulkinta. Jatkossa lomitusten suunnittelussa yritämme olla entistä tarkempia varallaolon ja valvontakäyntien tarpeellisuuden suhteen. Lisäksi lomituksen päivystykseen tulevat maatalouslomittajien ilmoitukset varallaolosta on tutkittu ja tarkistettu tarve. Mikäli toinen yrittäjä on lomittajan kanssa, taikka on kyse sijaisavun tai maksullisen lomittaja-avun lomittamisesta, varallaolon tarvetta ei ole hyväksytty. Tiedottaminen tästä asiasta yrittäjille on niin ikään tehty heinäkuussa 2014 lähetetyllä lomansaajatiedotteella.

4 Vastine tarkastusraportin kohtiin huomautettavaa Lomitusnetin toimimattomuus on aiheuttanut lomitushallinnolle hankaluuksia ajoittain ja mm. lausunnon hakeminen on saattanut jäädä tekemättä sen vuoksi, että ohjelma ei ole toiminut siltä osin ja asia on siten päässyt unohtumaan. Lomitusnetin käyttö maatalousyrittäjien vuosiloman haun osalta on tyssännyt siihen, ettei Lomitusnetti ole toiminut tai on ollut vääränlainen selain käytössä. Myös henkilökohtaisen pankkitunnuksen puuttuminen tilan toiselta yrittäjältä on vaikuttanut siihen, että on päädytty lähettämään hakemukset postissa sekä liitteen puuttuminen Lomitusnetissä. Lomitusnetin käyttöä markkinoidaan yrittäjille lomansaajatiedotteilla. Silti kaikki yrittäjät eivät halua asioida Lomitusnetin kautta. Lomapyyntöjen ensisijainen esittämistapa on edelleen puhelimitse. Maatalouslomittajia kannustetaan Lomitusnetin käyttöön. Tässä yhteydessä on noussut esille kysymys, onko Lomitusnetissä käytetty aika työaikaa. Maatalouslomittajien luottamusmies on vaatinut sitä luettavaksi työaikaan. Sijaisapuihin tarvittavien liitteiden karhuamista on tehostettu. Ehdollisiin päätöksiin on laitettu takarajaksi viikon toimittamisaika ja lisäksi on lähetetty jo lomitussuunnitelman mukana tiedote liitteen toimittamisesta. Kelan ja Melan päätösten saaminen on joissain tapauksissa kestänyt kohtuuttoman pitkään. Lomitusnetin laskuri on otettu käyttöön pitkien sijaisapujen päivien seurannassa (90 pv / 300 pv). Lomittajien työllistyminen täyteen työaikaansa aiheuttaa edelleen ajoittain ongelmia. Asiasta on käyty keskustelua palvelussuhdepäällikön kanssa. Henkilöstön lomauttaminen muutaman päivän takia on työläs vaihtoehto. Täyttä työaikaa tekevien osa-aikaistamista on harkittu. Työvuorosuunnittelussa puuttuvia työtunteja on korvattu antamalla erilliskorvaustunteja vapaana. Maatalouslomittajien sijoittuminen palkkaluokkiin oli tulkittu hyvin erikoisesti. Vuonna 2013 maatalouslomittajien tehtäväkohtaiset palkat saatiin harmonisoitua Melan kanssa suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat on sijoitettu kolmeen vaativuustasoon ja lisäksi on nelosvaativuustaso lyhytkestoisessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oleville. Siis palkkatasoja on neljä eikä viisi. Melan tarkastukseen hahmottelema luokitus ei tee oikeutta todelliselle tilanteelle. Kouvolan paikallisyksikössä ylimpään vaativuustasoon on sijoitettu 12 työntekijää, II-tasoon on sijoitettu 55 työntekijää ja III-tasoon 54 työntekijää vakinaisista maatalouslomittajista. IVtasoon kuuluvien osuus on luonnollisesti pieni, koska siihen on sijoitettu tilapäiset työntekijät tilanteen mukaan. Tilapäisten työntekijöiden määrä vaihtelee ja vuoden 2013 aikana on maksettu palkkaa 176 pätkätyöläiselle. Kouvolan paikallisyksikössä maatalouslomittajien palkkataso on toiseksi korkein koko maan paikallisyksiköistä, mikä vaikuttanee lomituspäivän hintaan. Lomittajien yrityskohtaista perehdytystä on järjestetty harkinnan mukaan joko yksi tai kaksi päivää työntekijää kohti. Lomituspalveluesimiehet sopivat perehdyttämisestä kyseessä olevan tilan yrittäjien kanssa. Onkin turhauttavaa, kun perehdytysjakson jälkeen lomatoimistolle ilmoitetaan tilalta, että kyseinen lomittaja on liian hidas meille tai muuta

5 vastaavaa lomittajan ominaisuuksista niin, ettei sovellu tilan lomitukseen. Henkilökemiat eivät kohtaa, vaikka työntekijä olisi kuinka pätevä. Palvelusuunnitelmia jäi mennessä tekemättä 15 tilalle, johtuen Kouvolan kaupungin henkilöstölomautuksista. Melasta Elina Montonen on kysynyt , mikä on palvelusuunnitelmien tilanne. Kesäkuun alkuun mennessä oli tehty palvelusuunnitelmat 10 tilalle puuttuvista suunnitelmista. Kolmelta tilalta oli tuolloin karja lähdössä, joten niille ei käyty enää palvelusuunnitelmaa tekemässä. Lomitusnetistä puuttuu vielä tilakäyntitietoja, vaikka suunnitelmat on tehty, mutta paperityöt ovat jääneet odottamaan rauhallisempaa aikaa tallennukselle. Turkistuottaja-asiakkaan tilalla on heti vuosilomaoikeuden hyväksymisen jälkeen käyty tekemässä palvelusuunnitelma, jonka pohjalta tilalle on määritelty yrittäjäkohtainen työaika. Kyseessä olevalla tilalla on ollut vain yksi yrittäjä vuosiloman hakijana. Liitteenä Lomansaajatiedotteen osa Lomituksen pelisääntöjen päivitystä, johon olen viitannut tarkastusraportin selvityksessäni.

6 Asiakirjatyyppi Numero 1 (6) Päivämäärä Lomituksen pelisääntöjen päivitystä Maatalouslomittajan tehtävät eri lomitusmuodoissa Vuosilomalomitus maatalousyrityksen kotieläintuotantoon kuuluvat välttämättömät kotieläinten hoitotyöt, jotka ovat säännöllisiä ja toistuvat siten, että ne käytännössä osuvat vuosilomajaksoon vuosiloma-ajankohtaa valittaessa on huomioitava, että harvoin tehtäviä hoitotöitä ei voida lomittaa vuosilomalomituksessa Sijaisapulomitus kotieläintuotannon hoitotyöt kuten vuosilomassa, mutta myös harvemmin tehtävät kotieläinten hoitotyöt, jos niiden tekemistä ei voida siirtää, vaan ne ovat välttämättä tehtävä juuri sijaisavun aikana kasvinviljelyyn liittyvät välttämättömät tehtävät, joita ei voi siirtää kuten kylvö-, kasvinsuojelu- ja sadonkorjuutyöt Maatalouslomittajan työaika ja tehtävät Vuosilomalomitus lomittajan työaika vastaa keskimäärin lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta maatalousyrityksen hoitoon kuuluviin välttämättömiin tehtäviin käytettävästä kokonaistyöajasta, joka määritellään yrittäjän tehtäväosuusprosentin kautta tilan karjatalouteen käytettävästä kokonaistyöajasta maatalouslomittaja tekee vuosilomalla olevan yrittäjän tehtäväosuuden, yksittäisiä työtehtäviä voidaan vaihtaa keskenään, kunhan lomittajan työtehtävät/työaika eivät siitä lisäänny

7 2 (6) tilan muut maatalousyrittäjät tekevät oman tehtäväosuutensa lomituksen aikana, maatalouslomittaja huolehtii vain lomitettavan tehtäväosuudesta Sijaisapulomitus lomittaja tekee sijaisavun tarvitsijalle kuuluvat välttämättömät tehtävät normaalista tehtäväosuudesta voidaan poiketa, kunhan asiasta on sovittu etukäteen: alaspäin, jos joku muu hoitaa osan tehtävistä (nimettävä, mitkä tehtävät) tai ylöspäin, jos kyse on harvemmin tehtävästä välttämättömästä työstä mutta vain, jos se kuuluu lomitettavan yrittäjän tehtäviin Maksullinen lomittaja-apu tehtävät sovittava etukäteen, huomioitava lomittajan ammattitaito ja työturvallisuus ei voida velvoittaa tekemään muita kuin työsopimuksessa sovittuja tehtäviä Varallaolo Varallaolo/vuosilomalomitus Vuosilomalomituksessa varallaoloa voidaan järjestää ainoastaan, mikäli tilalla toimivat maatalousyrittäjät pitävät vuosilomaansa samanaikaisesti ja ovat poissa tilalta tai, jos yrityksessä on vain yksi maatalousyrittäjä, joka on vuosilomalla ja poissa tilalta, ja mikäli tilan puolesta varallaoloa ei voida muulla tavoin järjestää. Varallaolo/sijaisapulomitus Sijaisapulomituksessa varallaoloa voidaan järjestää vain, jos kyseessä on yrityksen ainoa yrittäjä ja kyse on sellaisesta äkillisestä ja odottamattomasta sijaisaputilanteesta, ettei yrittäjä itse ole pystynyt varallaoloa järjestämään. Tällöin varallaoloa voidaan järjestää sijaisavun alkupäivinä. Varallaolo/maksullinen lomittaja-apu Tuetun maksullisen lomituksen yhteydessä varallaoloa ei järjestetä.

8 3 (6) Valvontakäynnit Valvontakäynnit/vuosilomalomitus Vuosilomalomituksessa valvontakäyntejä järjestetään ainoastaan, jos tilan kaikki yrittäjät ovat samanaikaisesti vuosilomalla tai, jos tilan ainoa maatalousyrittäjä on vuosilomalla, ja vain mikäli valvontakäyntejä ei voida muulla tavoin järjestää. Maatalousyrittäjältä ei edellytetä, että hän itse tekisi valvontakäynnit vuosilomansa aikana. Valvontakäynnit/sijaisapulomitus Sijaisapulomituksessa valvontakäyntejä järjestetään vain poikkeustilanteessa, mikäli sijaisapua saava ei pysty itse hoitamaan niitä eikä tilalla lähipiirissä ole ketään, joka voisi valvontakäynnin tehdä. Valvontakäyntiin kulunut aika laskutetaan sijaisapumaksulla. Valvontakäynnit/maksullinen lomittaja-apu Maksullisessa lomittaja-avussa ei valvontakäyntejä järjestetä. Maatalousyrittäjän tehtäväosuus Maatalousyrittäjän tehtäväosuutta määritettäessä lähdetään liikkeelle maatalousyrityksen kokonaistyöajan määrittämisestä. Työaikaa laskettaessa otetaan mukaan ne tehtävät, jotka lomitus hoitaa vuosilomalomituksessa, pohjana tilan vakiintunut eläinmäärä ja eläinten hoitoon kuuluvat työtehtävät ja työmenetelmät. Näin saadaan tilakohtainen työaika tunteina, josta lomitettavien yrittäjien työaika lasketaan tehtäväosuusprosenttien mukaan.

9 4 (6) Esim. tilalla kaksi yrittäjää, joiden keskinäiset tehtäväosuudet ovat 30 % ja 50 % ja tilalla vielä työntekijä, jonka tehtäväosuus on 20 % tilan karjataloustyöajasta. Tilan 100 %:nen kokonaistyöaika on 17h 30 min, josta lomitetaan toista yrittäjää 5 h 15 min ja tilan toista yrittäjää 8 h 45 min. Työntekijän tehtäväosuus on 3 h 30 min, jota ei lomiteta. Palvelusuunnitelman tekemisen yhteydessä lasketaan tai kellotetaan tilan työaika ja sovitaan tarkat kellonajat, milloin työ alkaa ja päättyy. Työvuorosuunnittelussa lomittajalle suunnitellaan työvuorot näiden tehtäväosuuksien ja kellonaikojen mukaan. Tilan yrittäjillä on velvollisuus ilmoittaa lomatoimistolle, mikäli kellonajat tai eläinmäärä muuttuvat, jotta se voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa. Laskutus Siirryttyämme käyttämään mobiilia maatalouslomittajien työaikaseurannassa, jäivät paperiset tuntilistat pois käytöstä. Yrittäjän Lomitusnetistä voi seurata työaikasaldoja sen jälkeen, kun lomitusesimiehet ovat tallentaneet tehdyt työpäivät. Laskun tarkistusta varten voi tarvittaessa pyytää lomatoimistoa tulostamaan työtuntierittelyn. Lomittajan työpuhelimellaan hoitamista tilan asioista laskutetaan tilaa kaupungin puhelinlaskussa olevan puheluerittelyn mukaisesti. Maksullisen lomittaja-avun hinnat alkaen lomitusmaksut nousivat hieman. 120 tunnin maksullinen lomittaja-apu on 11,27 euroa/lomitustunti ja täysin maksullinen lomitus on 25,77 euroa/lomitustunti. Itse järjestetyn lomituksen korvaus alkaen nousivat myös itse järjestetystä lomituksesta maksettavat korvaukset. Lomituskorvaus työsopimussuhteessa maatalousyrittäjään olevasta lomituksesta on 12,89 euroa/lomitustunti ja ostetusta lomituspalvelusta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta korvaus on 25,77 euroa/lomitustunti.

10 5 (6) Vuosilomapyynnöt/vuosiloman siirto Pääsääntöisesti vuosiloma tulee pitää kalenterivuoden aikana. Vuosilomaa ei pidä jättää loppuvuoteen vaan sen käyttö tulee jakaa tasaisesti kalenterivuoden ajalle. Vuosilomapyynnön tekemisestä on lähetetty aikataululista vuosilomapäätöksen mukana. Loppuvuoden vuosilomapyynnöt on tehtävä viimeistään viikolla 44. Lomituspalvelulaki edellyttää itse asiassa vuosilomapyyntöjen tekemistä jo vuosiloman hakuvaiheessa. Vuosiloman siirtoon on oltava perusteltu syy. Se, ettei ole ehtinyt lomaa pitää tai ei ole ollut sopivaa lomasäätä, ei ole peruste siirtoon. Siirtopyyntö perusteluineen tulee tehdä lomatoimistolle joulukuun loppuun mennessä. Jos loman pitäminen etukäteen vahvistettuna ajankohtana ei ole mahdollista hyväksyttävän syyn vuoksi, voidaan vuosiloman ajankohtaa myöhentää yrittäjän pyynnöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että pyyntö on tehty tietylle ajalle ja se näkyy myös Lomitusnetissä, silloin perustellusti on mahdollisuus loman siirtoon seuraavalle vuodelle. Sijaisavun hakeminen ja liitteet Sijaisapua tulee hakea heti sijaisaputarpeen ilmetessä. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Lomitusnetissä tai puhelimitse lomatoimistolle. Sijaisapua ei voida myöntää jälkikäteen vaan ilmoittamispäivästä eteenpäin. Sijaisapuun tarvittava liite tulee toimittaa lomatoimistolle 7 päivän sisällä ja Kelasta/Melasta tulevat päätökset heti niiden saavuttua tiedoksi. Aikuiskoulutusta koskevasta sijaisavusta tulee toimittaa kurssiohjelma hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua, jotta voidaan tutkia onko ohjelman sisältö sijaisapuun oikeuttavaa. Muulla syyllä sijaisapua voi saada omiin lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuskäynteihin, joista tulee esittää etukäteen sijaisavun perusteeksi lääkärin lähete. Hoidossaan olevan henkilön lääkärinkäynteihin voi saada sijaisapua. Tällöin lääkärinlausunnolta tulee näkyä, että saattaja on ollut välttämätön.

11 6 (6) Kaikissa tapauksissa pitää olla sijaisavun tarve ja sijaisapua voidaan myöntää vain siksi ajaksi kuin tarve vaatii esim. aamutyöt tai iltatyöt. Tarvetta harkitessa otetaan huomioon tilan muu työvoima ja siksi esim. perheenjäsenet tai tilan käytettävissä oleva muu työvoima johtaa sijaisavun hylkäämiseen eikä näitä henkilöitä tästä syystä myöskään voida hyväksyä sijaisapulomittajaksi.

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016 Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi 2 Hallituksen esitys lomituspalvelulaeiksi annettu eduskunnalle Hallitus antoi esityksen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 1 (6) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 14.08.2017 47200 Elimäki Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 4.11.2016 Tarkastuksen taustaa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET TOIMIPISTEET TILAKÄYNNIT - Päätoimipiste on Vehmaan kunnanvirasto - 1.4.2016 alkaen Kiukaisiin jää yksi päivystyspäivä viikossa keskiviikkoisin klo 10 15 - Perustelut: Tiimityö ei ole mahdollista, jos

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI Pöytyän lomituspalvelut 15.06.2017 Yläneentie 11 b 21870 RIIHIKOSKI Sosiaali- ja terveysministeriölle Pöytyän lomituspalveluiden lausuma asiassa STM 044:00/2016 LAUSUMA UUDESTA LOMITUSPALVELULAISTA Olemme

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset 2 Esitetty oikeus sijaisapuun 5. Oikeus sijaisapuun Sijaisapuun on oikeutettu maatalousyrittäjä, joka sijaisavun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

Opas yrittäjälomittajille

Opas yrittäjälomittajille Lomituksen Sysmän paikallisyksikön Opas yrittäjälomittajille Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa alueiden välinen Leader-hanke Hyvä yrittäjälomittaja, hienoa, että olet tullut yrittäjänä mukaan

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 e, 7 g, 7 h, 8 a ja 16, sellaisina kuin ne ovat,

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/1996 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 1996 20.12.1996/1231 Seurattu SDK 1753/2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1677 1681 SISÄLLYS N:o Sivu 1677 Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta... 3799 1678 Laki

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Toimivat lomituspalvelut

Toimivat lomituspalvelut Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua

Lisätiedot

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Joutsa Kärkölä Luhanka Padasjoki Pertunmaa

Lisätiedot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot

Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Kokonaistyöajassa olevat kansanopistot Uusi työaikamalli Kansanopistojen rehtorit 16.2.2010 Asiantuntija Salla Pyymäki Tuottavuus- ja palkkakilpailukykyohjelma Neuvottelutulos 8.2.2010 (hallitus vahvistaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia.

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia. Lomituspalvelujen järjestämistä

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 3/2016. Anna-Maija Ketola

SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 3/2016. Anna-Maija Ketola SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 3/2016 Anna-Maija Ketola Sisällys Sisällys... 2 PÄÄKIRJOITUS... 3 LOMITUSPALVELUJEN HENKILÖSTÖN TULOSKORTTI 2016... 4

Lisätiedot

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 :n 5 kohta ja 15, muutetaan 1,

Lisätiedot

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista 1990 vp. - HE n:o 172 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö STM 044:00/2016 Pyydettynä lausuntona Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto () toteaa lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Maakunnan tulisi järjestää vain subjektiivisia lomituspalveluita.

Maakunnan tulisi järjestää vain subjektiivisia lomituspalveluita. Kunnanhallitus 151 19.06.2017 Lausuntopyyntö maatalouden lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 249/00.04.01/2017 KH 19.06.2017 151 Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

Muistio Liperin kunnan koolle kutsumasta selvitystilaisuudesta MTK yhdistysten kunnanhallitukselle jättämän selvityspyynnön johdosta

Muistio Liperin kunnan koolle kutsumasta selvitystilaisuudesta MTK yhdistysten kunnanhallitukselle jättämän selvityspyynnön johdosta Aika ja paikka: 30.8.2017 klo 12.00 15.20 Liperin maaseututoimisto Osallistujat: Pia Leskinen MTK Joensuun Seutu Arto Haaranen MTK Ilomantsi poissa Antti Sivonen MTK Joensuun Seutu Asko Miettinen MTK Kiihtelysvaara

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 1 Henkilöstölle annettavat tiedot YT-laki 3 luku (10-14

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

Honkajoen paikallisyksikön maatalouslomittajien työtyytyväisyys

Honkajoen paikallisyksikön maatalouslomittajien työtyytyväisyys Honkajoen paikallisyksikön maatalouslomittajien työtyytyväisyys Erja Törmä Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Luonnonvara ja ympäristöala Kuvailulehti Tekijä(t) Törmä, Erja

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1230 1233 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies

Asian on valmistellut maaseutuasiamies Maaseutulautakunta 31 23.09.2009 Kunnanhallitus 247 05.10.2009 Kunnanhallitus 283 16.11.2009 Kunnanvaltuusto 85 30.11.2009 Kunnanhallitus 17 25.01.2010 Kunnanhallitus 67 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 13 14.03.2011

Lisätiedot

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015 1 Sysmän kunta/lomituspalvelut LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi ja annika.parsons@stm.fi 14.10.2015 Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Sastamalan lomituspalvelut 2016

Sastamalan lomituspalvelut 2016 Sastamalan lomituspalvelut 2016 Tutustu uuteen lomituslakiin Yrittäjä, muista huilata Kiinnitä huomio turvallisuuteen www.lomitus.fi istockphoto SISÄLTÖ Lomitukset siirtymässä maakuntiin Uudella lomituspalvelulailla

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Palvelupauksen tärkein ajatus on tuottaa niitä palveluja mitä asiakas tarvitsee.

Palvelupauksen tärkein ajatus on tuottaa niitä palveluja mitä asiakas tarvitsee. Väliraportointi 2/2017 Tulevaisuuden maakuntapalvelut/ lomitus-alatyöryhmä Lomituspalvelut on yksi hyvin tärkeä osa tulevaa maakuntamallia. Maatalouden säilyminen Keski-Suomessa edellyttää tuotannon kannattavuutta

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Mela-turvasta. Alkuvuosi 2017

Ajankohtaista Mela-turvasta. Alkuvuosi 2017 Ajankohtaista Mela-turvasta Alkuvuosi 2017 2 Maatalousyrittäjille apua vaikeisiin elämäntilanteisiin Välitä viljelijästä -projektin kautta miljoona euroa maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen Autetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki.

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki. TYÖAIKA 6.10.2011 Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto 7.10.2011 1 Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika Soveltamisala Opetus- ja

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous Aika 20.2.2017 klo 9.00 Paikka Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.no: 4054 Hämeenlinna videoyhteys, ELY-kokoushuone

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien. 1 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kunnanhallituksen

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin lomittajien paikallistoimikunta on tutustunut työryhmän

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Kouvolan lomituspalveluyksikön lausunto STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnokseen ja lakiesitykseen maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Kouvolan lomituspalveluyksikön lausunto STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnokseen ja lakiesitykseen maatalousyrittäjän lomituspalveluista Maaseutulautakunta 56 23.08.2017 Kouvolan lomituspalveluyksikön lausunto STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnokseen ja lakiesitykseen maatalousyrittäjän lomituspalveluista 806/00.03.00/2017 Mala 56

Lisätiedot

Lomitusopas 2 (189) Versionhallinta

Lomitusopas 2 (189) Versionhallinta Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten kilpailutus 2016 Käsiteltävät asiat Kilpailutuksen taustaa Huomioita tarjouksen laadintaan Tarjousten käsittely ja vertailu Kysymyksiä ja vastauksia Muita huomioita

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

AVUSTAJIEN TYÖAIKOJEN HALLINTA

AVUSTAJIEN TYÖAIKOJEN HALLINTA Heikki Aulio 24.02.2015 1 (5) AVUSTAJIEN TYÖAIKOJEN HALLINTA Henkilökohtaisten avustajien työaikojen suunnittelu ja hallinta on työlästä, jos avustettavalla on useampia avustajia. Siksi olenkin toteuttanut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot