Yliopistojen taloudellisen autonomian, hallinnon ja johtamisen kehittäminen- Seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen taloudellisen autonomian, hallinnon ja johtamisen kehittäminen- Seminaari"

Transkriptio

1 Opetusministeriö ja Yliopistojen rehtorien neuvosto Helsingin yliopisto, Porthania Helsinki Yliopistojen taloudellisen autonomian, hallinnon ja johtamisen kehittäminen- Seminaari Professori Jorma Rantanen Selvitysmies

2 A. Ulkoiset Yliopistoon kohdistuvia paineita Merkityksen kasvu; yhteiskunnallinen intressi Koulutuspolitiikka Tiedepolitiikka Yhteiskunnan kehityksen hallinta Hyödyntämisintressi ; tuotanto ja teknologia Taloudelliset aspektit; julkinen budjettirahoitus vs. täydentävä Työelämän tarpeet Kulttuuriset tarpeet B. Sisäiset Sisällölliset Tutkimus opetus Sivistys ammattiin kouluttaminen Tieteidenvälisyys Kolmas tehtävä: innovaatioketju, aluekehitys Governance Suhde AMK:hon

3 Elinkeinoelämä Governance Policy Lainsäädäntö Tulosohjaus Kansainvälinen kilpailu Tiedekilpailu Y liopistoy hteisö Aineelliset voimavarat Infrastruktuuri Talous Taloudellinen kilpailu Henkilöstövoimavarat Työkyky Terveys ja hyv inv ointi Koulutushaasteet Opiskelijat Motivaatio Opiskelukyky Terveys Hyvinvointi J.Rantanen/Bordeaux04

4 King 2004

5 Huippututkimuksen kv. strategia Strateginen suunnittelu Profiloituminen vahvuusalueille Nichet Uudet riskialueet Johtaminen ja rekrytointipohja Aktiivinen kv. yhteistyö MoU:t Tutkijanvaihto Sapattivuosi Cross border YO Kv. allianssit Kv. tutkijakoulutus Peruskoulutus Post doc koulutus Lyhyet kurssit Huippututkimusyksiköt Vahvuusalueille Twinning Pitkäjänteinen resursointipolitiikka Infrastruktuurit ja tutkimusympäristö

6 Taloudellinen kasvu ja sosialinen kehitys I I I Osaamisen ja sivistyksen yhteiskunta Tieto- ja osaamispääoman kasvattaminen Inhimilliset voimavarat Koulutettavuus ja elinikäinen oppiminen I I Koulutus, opetuksen sisällön ja opettajapätevyyden varmistamien Kansallinen kehitysimpulssi Uuden tiedon tuottaminen, ymmärryksen ja tieteellisen sivistyksen edistäminen I Alueellinen kehitys-& yritystoiminta I Tutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky Huippu tukimus Korkean polun kansallinen kehitysstrategia Tietopohjainen talous ja työllisyys. Teknologiset ja sosiaaliset Innovaatiot I I I Tasapainoinen alueellinen kehitys ja työllisyys JR/TT Tutk.&teknol.04

7 Yliopistojen kehittämishaasteita Lähtökohta: Perusasiat ovat kunnossa. Tutkimus ja osaaminen kilpailutekijöinä ns. "uudessa taloudessa" Kansainvälinen kilpailu: EU ja globaali Kansainvälinen yhteistyö: EU ja globaali Tutkimuksen hyödyntäminen ja innovaatiot: Kolmas tehtävä käytännössä, tuotannolliset innovaatiot, aluekehitys, sosiaaliset innovaatiot, yritystoiminta Demograafiseen muutokseen vastaaminen: pienenvät ikäkohortit, kasvava täydennyskoulutustarve Talouden turvaaminen ja rahoituksen riittävyys. Taloudellisten insentiivien puute Ts. Tarvitaan nopeutta, joustavuutta ja itsenäisyyttä.

8 Sidosryhmä- ja intressitahoyhteydet Koottavat aineistot Lainsäädäntö Asiaan liittyvät valmistelu muistiot Tutkimukset Ulkomainen lainsäädäntö OECD- ym. vertailut Analyysit ulkomaisista yliopistoista Lyhyen aikavälin selvitys Haastattelut Kyselyt Selvitykset Seminaarit 2. Työn suunnittelu Erillisselvitysten käynnistys Väliraportin laadinta ja luovutus Analyysitiivistelmien laadinta 3. Nykytilan analyysi 4. Johtopäätökset 5. Ratkaisuvaihtoehtojen hahmottelu SWOT uusista vaihtoehdoista 7. Raportin luovutus 6. Toimenpide-esitysten laadinta Säädösesitysten laadinta Yliopistolain muutosesitys Tiedonkeruu Haastattelut Haastattelut Kv. vierailut Haastattelut Haastattelut Kv. vierailut 1. Orientaatio ja esitiedot Tukiryhmän kokoukset X X

9 Yliopistojohdon kyselyvastauksissa esiin tuomat ongelmat Oikeushenkilöllisyyden puuttuminen Kirjanpidollisen itsenäisen entiteettiaseman puuttuminen Itsenäisen talouden ja taloudellisen toimijuuden puuttuminen Yliopistoyhtiöiden perustamisen ja omistamisen ongelmallisuus Tulojen kartuttamismahdollisuuden puute ja esteet koulutuspalvelujen tuottamiseksi kansainvälisillä markkinoilla Julkisen tutkimusrahoituksen kanavoiminen ja siihen kytkeytyvä yleiskustannusongelma (overhead) Työnantajaneuvotteluoikeuksien puuttuminen VES-järjestelmässä Eri sektoriviranomaisten määräysten ristiriitaisuus Valtion tuottavuusohjelma Ei ratkaistavissa nykyhallintomallilla

10 Yliopiston mission kannalta tärkeät lähtötoteamukset 1. Suomen yliopistolaitosta on kehitetty voimallisesti viime vuosikymmenien aikana. Se on tällä hetkellä hyvin toimiva, alueellisesti kattava, tuottelias ja laadukas. 2. Yliopistoon kohdistuu kasvavia sekä toiminnallisia että sisällöllisiä odotuksia kilpailukyvyn, koulutuksen ja tutkimuksen laadun, kansainvälistymisen ja globalisaation sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suunnalta. 3. Yliopiston perinteisen yhteiskunnallisen tehtävän kannalta tutkijan ja tiedeyhteisön vapauden säilyttäminen ja turvaaminen uusissakin olosuhteissa on ensiarvoisen tärkeää. Sitä pidetään luovuuden, totuudellisuuden ja tutkimus- ja koulutusetiikan peruskivenä. 4. Uudessa ympäristössä yliopistoinstituution tehtävän toteuttaminen ja sen kehittäminen edellyttää uudenlaista hallintomallia. 5. Modernin yliopiston hallinnon kehittämisen haaste on vaativa: Luoda itsenäinen, stabiili ja kestävä malli suhteessa ympäristöön (valtioon ja muuhun ympäristöön) ja samanaikaisesti varmistaa tehokas, nopea ja joustava strategiseti johdettu toiminta

11 Yliopiston kehittämisen periaatteet 1. Yliopiston kehittäminen sivistysyliopistona ja valtakunnan koulutus- ja tutkimuspoliittisena instrumenttina; ohjaus ja koordinaatio 2. Hallinnollisen ja taloudellisen autonomian vahvistaminen 3. Aikaisemman kehityksen kiistattomien tulosten hyödyntäminen. Pohjoismaisen yliopistoperinteen pohjalle rakentaminen 4. Kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tehostaminen 5. Kestävän ja dynaamisen yliopistotalouden varmistaminen 6. Yliopiston strategisen johtamisen vahvistaminen 7. Yliopiston operatiivisen johtamisen vahvistaminen 8. Henkilöstön aseman turvaaminen 9. Akateemisen yliopistoyhteisön osallistumisperiaatteiden ja yhteisöllisyyden kunnioittaminen 10. Ulkopuolisten tahojen osallistumisen mahdollistaminen Yliopisto on kansakunnalle elintärkeiden yhteisten hyötyjen tuottaja

12 YLIOPISTOJEN RAHOITUS milj E * Budjettirahoitus milj. E Ulkopuolinen (täydentävä) rahoitus 620 milj. E Maksullinen palvelutoiminta Yhteisrahoitus Lahjoitusvarat Julkisoikeudelliset suoritteet Budjettitalouden** sisäinen Muut suoritteet Budjettitalouden*** ulkoinen

13 Väliraportti Rahastotalous Kaikille yliopistoille oikeus budjettitalouden ulkopuoliseen talouteen Rahastotalouden ansaintalogiikka Lahjoitusvarojen lisääminen: verovähennys yhteisöille ei ylärajaa, yksityiset ad E Kansainvälinen tilauskoulutus ETAn ulkopuolisille, Tilaajana yhteisö tai valtio Yliopistoyhtiöiden kehittäminen (palvelu-,varainhank., riskiyritykset) Pois valtionyhtiösäätelystä Taloudellisen ja hallinnollisen ohjauksen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen Täydentävän rahoituksen yleiskustannusosuuden yhdenmukaistaminen (overhead) Yliopistojen taloushallintoon kohdistuvan ohjauksen selkeyttäminen, (EU raha, koordinaattori) Yliopistoille valtaa virkasuhteisen henkilöstön palvelussuhteen ehtojen määräämisessä (Neuvotteluvaltuuskunta) Kuluvalla eduskuntakaudella tehtävissä olevat autonomian lisäysmahdollisuudet > yliopistolain muutos

14 Julkisoikeudellinen laitos Kiistattomasti osa julkista sektoria OPM:n hallinnonalalla Perustuslaki ja yliopistolaki taustalla Itsenäinen juridinen henkilö, joka Omistaa itsensä Voi toteuttaa viranomaistehtäviä Saa lakisääteistä valtionapua Voi kantaa ja vastata Voi omistaa ja ottaa lainaa Voi harjoittaa tarkoitustaan palvelevaa elinkeinotoimintaa Voi itsenäisesti tehdä sopimuksia Voi operoida itsenäisesti kansainvälisesti Toimii työnantajana; henkilöstö työsuhteessa Tuloneuvottelut sektorikohtaisesti Henkilöstölle voidaan määrätä virkavastuu Luotettavuus (accountability) ja läpinäkyvyys varmistettu julkisuusperiaatteella, tilintarkastuksella ja kanslerin valvonnalla Vastaa toimeksiantoon ja tunnistettuihin haasteisiin ja ongelmiin

15 Selvitysmiesten ehdotukset Julkisoikeudellinen laitos Lakisääteinen valtionapu, perus- ja erityisrahoitus, kehittämissuunitelma eduskunnalle Hallinto, kollektiiviset: johtokunta (kolmikanta), konsistori (kolmikanta), johtoryhmä Hallintohenkilöt: kansleri, rehtori, dekaanit, johtajat Johtokunta nimittää rehtorin Rehtori rekrytoi muun henkilöstön Palvelussuhteet työsuhteiksi Uusi hallinnollinen ja taloudellinen rakenne

16 Tavoite Kehittämistavoitteita I 1. Yliopisto kansakunnalle elintärkeiden yhteisten hyötyjen tuottajana, valtakunnan koulutus- ja tutkimuspoliittisena instrumenttina; ohjaus ja koordinaatio 2. Hallinnollisen ja taloudellisen autonomian vahvistaminen 3. Aikaisemman kehityksen kiistattomien tulosten hyödyntäminen. Pohjoismaisen yliopistoperinteen pohjalle rakentaminen 4. Kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tehostaminen 5. Kestävän, dynaamisen ja läpinäkyvän yliopistotalouden varmistaminen

17 Tavoite Kehittämistavoitteita II 6. Yliopiston strategisen johtamisen vahvistaminen 7. Yliopiston operatiivisen johtamisen vahvistaminen 8. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstön aseman turvaaminen 9. Akateemisen yliopistoyhteisön osallistumisperiaatteiden ja yhteisöllisyyden kunnioittaminen 10. Ulkopuolisten tahojen osallistumisen mahdollistaminen

18 Theoretical organisational concepts and business practices positioned in the decentralisation human factor orientation model (Source: Oeij et al. 2001) rigid efficiency centralization social rigidity taylorism fordism human relations technical orientation quality control programs shopfloor management work structuring sociotechnical systems humanisation of work human factor orientation toyotism lean production business process re-engineering modern sociotechnology flexible efficiency decentralisation humanised flexibility

19 * Intelligence * Knowledge * Life experience Learning community Competence potential Motivation Learning culture Interest Learning capacity Scholar Skills potential Study demands Degrees of freedom * Psychomotoric capacity * Experience( doing) Learning environment

20 Vasteet toimeksiantoon 1. Taloudellisen toimivallan vahvistaminen lyhyellä aikavälillä. Väliraportti; rahastotalous 2. Taloudellista toimivallan vahvistaminen pidemmällä aikavälillä 3. Esitys valitun toimintavaihtoehdon pohjalta yliopistojen taloudellisen toimivallan vahvistamisesta siten, että valtiovallan korkeakoulu- ja tiedepoliittinen ohjaus voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla toteuttaa. 4. Yliopistojen johtamisen ja hallinnon uudistaminen Julkisoikeudellinen laitos (Rahastotalous) VA säännökset Kehittämissuunnitelma Julkisoikeudellinen yhteisö Valtionapusäännökset Kehittämissuunnitelma Lainanottorajoitus Tulosohjaus Johtokunta, Konsistori, Johtoryhmä Kansleri, rehtori, dekaanit, johtajat 5. Ehdotukset tarvittavasta lainsäädännöstä ja muista toimenpiteistä. Lakiesitys Kaikkiin toimeksiannon kohtiin vastattiin

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä pitkälle yli hallituskausien menevää suuntaviivojen kartoittamista

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen INFORMAATIO- JA KOMMUN NIKAATIOTEKNOLOGIANN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 4/2011 ISBN 978-952-5905-11-3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Eliisa Troberg Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot