Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa Laboratoriolääketiede 2014 Jaana Leipälä, LT, dosentti Pääsihteeri,Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto

2 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM ( alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL ( asti) aikaisemmat sivutoimet: Valviran pysyvä asiantuntija asti Lääkärilehden lääkäritoimituksen jäsen asti neonatologian dosentuuri Helsingin ja Itä-Suomen yliopistossa

3 Jäsentely Mikä ihmeen palveluvalikoima? Suomen nykyinen terveydenhuollon palveluvalikoima Järjestelmällinen palveluvalikoiman määrittely käynnistyy: palveluvalikoimaneuvoston toimikausi alkoi Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista Avainkysymyksiä

4 Mikä ihmeen palveluvalikoima? Suomen julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoima: lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset ja taudinmääritys hoito kuntoutus Palveluvalikoima sisältää julkisen terveydenhuollon palvelut ja sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset (Kela-korvaukset).

5 Nykyisen palveluvalikoiman sitovia linjauksia Lainsäädäntö: Esim. tartuntatautilaki, seulonta- ja neuvola- asetukset sisältävät hyvinkin yksityiskohtaisia velvoittavia palveluiden määrittelyjä. Lääkekorvausjärjestelmä: Sairausvakuutuslaissa (1224/2004) on säädetty lääkekorvausjärjestelmän päätöksenteon periaatteista ja prosesseista. Sv-lain nojalla vakuutettu voi saada korvausta lääkkeen kustannuksista. Oikeus korvaukseen on vain tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista. Tarpeellisena pidetään yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa. Päätökset korvattavuudesta ja korvattavuuden rajoista tehdään STM:n Lääkkeiden hintalautakunnassa (HILA) ja Kelassa (virkamiehet ja asiantuntijat) Kela päättää lääkkeiden erityis- ja peruskorvausoikeuden sekä kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuden edellytyksistä. HILA vahvistaa sairausvakuutuslain perusteella korvattavien lääkevalmisteiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvattavuudet ja tukkuhinnat. poikkeus: VN päättää erityiskorvattavista sairauksista

6 KELAn sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta ja KELAn linjaratkaisut KELAn hallitus asettaa neuvottelukunnan 3 vuodeksi kerrallaan sv-lain nojalla neuvottelukunta käsittelee lähinnä sairaanhoitokorvauksiin liittyviä linjauksia (aloitteet käsittelyyn yleensä yksityisiltä palveluntuottajilta tai Kelalta) onko hoidolla/menetelmällä edellytyksiä sv-korvattavuudelle? neuvottelukunta antaa sv-lain toimeenpanoon liittyvistä asioista (korvattavuudesta) suosituksia, jotka ohjaavat Kelan korvattavuuden linjaratkaisuja linjaratkaisut tehdään Kelan keskushallinnon Terveysosastolla 2 jaostoa: lääkejaosto ja hammaslääketieteen jaosto lääkejaosto kokoontuu kerran kuussa muotoilee Kelan päätökset eli perusteet vakuutetuille myönnettäville lääkekorvauksille päätöksissään Kela lähtee HILAn päätöksistä, Kelan omissa päätöksissä määritellään korvattavuuden edellytykset tarkemmalla tasolla yleensä pyritään noudattamaan mahdollisimman tarkoin HILAn vastaavaa päätöstä

7 Kansallinen rokotusohjelma rokotusohjelmasta päättää eduskunta STM, THL, kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR), tartuntatautien neuvottelukunta valmistelevat Kansalliset seulontaohjelmat STM:ssä seulontatyöryhmä (STR) asti järjestyksessä 4. STR STR:t ovat ottaneet kantaa ehdotettuihin uusiin seulontoihin mm. THL:n tekemien arviointien pohjalta ( VN:n seulonta-asetus + linjauksia ja suosituksia) toimintakautensa lopun lähestyessä nykyinen STR on pohtinut seulontojen kansallista ohjausta: seulontojen järjestämisvastuu siirtyy SOTE-alueille, mutta kansallistakin ohjausta tarvitaan

8 Nykyistä palveluvalikoimaa linjaavia kansallisia suosituksia Käypä hoito - suositukset (n=101) HALO-suositukset (n=53) Vastuutaho Päivitys Perusta ja prosessit Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja erikoislääkäriyhdistykset THL(Finohta) ja kliin. asiantuntijat kokoavat näytön, HALO-NK (shp-jyl:t) antaa suosituksen 5 vuoden sisällä julkaisusta Voimassa 3 vuotta, päivitys tarvitt. Systemaattinen tiedonhaku, kriittinen arviointi, suositusten laatimisen prosessi kuvattu Systemaattinen tiedonhaku, kriittinen arviointi, suositusten laatimisen prosessi kuvattu Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (alun perin n=193, nyk. >200) STM Joitakin osia päivitetty Ks. seur. dia

9 Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet Hoidon järjestämisen enimmäisaikasäädökset tulivat voimaan. STM-vetoinen johtoryhmä pyysi ERVoja määrittelemään kriteerit (erikoisalakohtaiset pyynnöt jaettiin ERVojen kesken) v ERVojen (yo-sairaaloiden) kliinikot valitsivat taudit, joille perusteet määriteltiin ERVojen (yo-sairaaloiden) kliinikot määrittelivät hoitoonpääsyn perusteet. Joidenkin tautien ja jopa erikoisalojen kaikkien tautien perusteiden määrittelystä saattoi vastata vain yksi kliinikko. Johtoryhmä muokkasi kliinikoiden ehdotusten perusteella lopulliset perusteet, jotka julkaistiin Joiltakin osilta päivitettyjä versioita julkaistu myöhemmin, viimeisimpänä äskettäin päivitetty hedelmöityshoidon perusteet. tavoitteena hoitoonpääsy samoin perustein asuinpaikasta riippumatta säätelevät hoidon porrastusta/pth-esh-työnjakoa terveysongelmien valinnan ja kriteerien määrittelyn periaatteita ei ole julkaistu

10 Järjestelmällinen palveluvalikoiman määrittely käynnistyy: Säädösperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU (potilasdirektiivi) rajat ylittävästä terveydenhuollosta Rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvät menettelyt Rajat ylittävän terveydenhuollon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Kansallinen yhteyspiste Eurooppalainen lääkemääräys Eurooppalaiset osaamisverkostot Harvinaiset sairaudet Sähköiset terveyspalvelut Yhteistyö terveysteknologian arvioinnissa

11 Potilasdirektiivin implementointi Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013) ja laki terveydenhuoltolain (7a ja 78a ) muuttamisesta tulivat voimaan RajaL 5 ja 6 : Henkilöllä on oikeus hakeutua ulkomaille terveydenhuollon palveluihin. Korvaus vain Suomen palveluvalikoimaan kuuluvasta hoidosta Jos toisessa EU-valtiossa vakuutettu henkilö hakeutuu hoitoon Suomen julkiseen terveydenhuoltoon, kunnan on järjestettävä nämä palvelut hänelle ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvalle. Vain Suomen palveluvalikoimaan kuuluva hoito

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU (potilasdirektiivi) rajat ylittävästä terveydenhuollosta Direktiivin johtolause 13 ja 7 kohdat: On selvää, että velvoitteen korvata rajat ylittävän terveydenhuollon kustannuksia olisi koskettava ainoastaan terveydenhuoltoa, johon vakuutettu on oikeutettu vakuutusjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Tässä direktiivissä kunnioitetaan eikä siinä rajoiteta kunkin jäsenvaltion vapautta päättää siitä, minkä tyyppistä terveydenhuoltoa se pitää asianmukaisena.

13 Potilasdirektiiviä sovelletaan sairauksien ennaltaehkäisyyn sairauden toteamiseksi tehtävään diagnostiikkaan hoitoon kuntoutukseen Direktiiviä ei sovelleta elinsiirtoja varten tapahtuvaan elinten luovutukseen sosiaalihuoltoa lähellä olevaan pitkäaikaishoitoon tartuntatauteja torjuviin kansallisiin rokotusohjelmiin L rajat ylittävästä terveydenhuollosta sulkee pois myös työterveyshuollon koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon

14 Yksi ja sama palveluvalikoima rajojen sisä- ja ulkopuolelle Hoito toisessa EU-maassa korvattava kuten se korvattaisiin kotimaassa toteutettuna Edellyttää sen määrittelemistä minkälaiset hoidot korvataan kotimaassa Aikaisemmin Suomessa ei ole kokonaisvaltaisesti määritelty palveluvalikoimaa Vaikka direktiivi taustalla, määrittely tehdään myös kotimaista tarvetta varten Palveluvalikoiman määrittely yhdenmukaistaa palvelujen tarjontaa ja siten edistää yhdenvertaisuutta maan eri osien välillä

15 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 78 a :n nojalla neuvosto palveluvalikoimaa linjaamaan STM:n yhteyteen terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto antamaan suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvoston koostumus laissa ja asetuksessa: pj: STM:n kansliapäällikkö 15 muuta jäsentä + varajäsenet STM, THL, Valvira, Kela, Kuntaliitto lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotyön, oikeustieteen, terveystaloustieteen sekä suomalaisen terveyspalvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntijuus

16 Palveluvalikoimaneuvoston tukena sihteeristö ja asiantuntijaverkosto Pysyvä sihteeristö (3,5 htv) pääsihteeri Jaana Leipälä erityisasiantuntijat Sari Koskinen ja Reima Palonen assistentti Hang Pham (0,5 htv) Asiantuntijaverkosto rakentuu vähitellen neuvoston aloitettua toimintansa

17 Neuvoston asettamisprosessi STM pyysi nimeämisehdotuksia terveydenhuoltolaissa mainituilta tahoilta (STM,THL,KELA,Valvira,Kuntaliitto) asiantuntemusvaatimusten kattamiseksi Fimealta yliopistoilta yo-sairaaloilta (käytännössä ERVoilta) tieteellisiltä seuroilta sidonnaisuusilmoitukset pyyntökirje , nimeämiset mennessä VN nimitti palveluvalikoimaneuvoston toimikausi

18 TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTO Puheenjohtaja Päivi Sillanaukee Jäsen Varapj Kirsi Varhila (STM) Pekka Koivisto (KELA) Tapani Keränen (THL) Markus Henriksson (Valvira) Päivi Koivuranta-Vaara (Kuntaliitto) Eeva-Sofia Leinonen (Fimea) Kari-Matti Hiltunen (lääketiede) Vesa Kataja (lääketiede) Ulla Keränen (lääketiede) Aino-Liisa Oukka (lääketiede) Samuli Saarni (lääketiede) Mirva Lohiniva-Kerkelä (oikeustiede) Taina Remes-Lyly (suun th, pth) Pekka Rissanen (terveystaloustiede) Carola Wärnå-Furu (hoitotyö) Varajäsen Päivi Voutilainen (STM) Anja Kairisalo (STM) Marjukka Mäkelä (THL) Tarja Holi (Valvira) Tuula Kock (Kuntaliitto) Vesa Kiviniemi (Fimea) Sari Mäkinen (lääketiede, pth) Jorma Penttinen (lääketiede) Aki Lindén (lääketiede) Susanna Yli-Luukko (lääketiede) Jussi Vahtera (lääketiede) Kari Paaso (oikeustiede) Risto-Pekka Happonen (suun th) Marja Blom (terveystaloustiede) Tuula Hakala (hoitotyö, pth)

19 Palveluvalikoimaneuvoston toiminta on käynnistynyt Ensimmäinen kokoontuminen valmisteleva kokoontuminen, ei vielä päätöksiä Kokous perustetaan ensimmäiset jaostot ja nimetään asiantuntijoita suositusten aiheiden valinta käynnistynee Avoin seminaari kello 9-16 Biomedicum, Helsinki Defining the range of public health services in Finland What can we learn from other countries?

20 Palveluvalikoimaneuvoston avoin seminaari Suomen terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittely - apua eurooppalaisista esimerkeistä? Defining the range of public health services in Finland - What can we learn from other countries? Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Lääkäriliitto NICE decisions on health care provisions in England Matt Stevenson, Professor of Health Technology Assessment, Sheffield University, England National model for transparent prioritisation in Swedish health care Per Carlsson, Director, National Centre for Priority Setting in Health Care, University of Linköping Defining the Dutch basic benefit package Jacqueline Zwaap, Policy Adviser, Zorginstituut Nederland Ryhmätöissä tutustutaan palveluvalikoiman määrittelyssä käytettyihin menetelmiin ja työkaluihin.

21 Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista valmistelutyössä ja sitä seuranneessa lainsäädännössä määrittelyn periaatteita on jo linjattu Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima Rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmän palvelukori-alatyöryhmän ehdotuksia, STM 2013:5 Terveydenhuoltolaki 7a

22 Terveydenhuoltolaki 7a Palveluvalikoiman sisältö lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu Vaikuttavuus! sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset ja taudinmääritys hoito kuntoutus

23 Terveydenhuoltolaki 7a Palveluvalikoiman rajaus Palveluvalikoimaan ei kuulu sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset ja taudinmääritys hoito kuntoutus jos kohtuuttoman suuri riski potilaalle terveyshyötyyn nähden Turvallisuus! vaikuttavuus on vähäinen ja kustannukset kohtuuttomat terveyshyötyyn nähden Hyväksyttävät kustannukset!

24 Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet Vaikuttavuus! Turvallisuus! Monissa muissa maissa näiden lisäksi määrittelyn periaatteena on myös sairauden/terveysongelman vakavuus. Hyväksyttävät kustannukset!

25 Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet muutamissa maissa Sairauden vakavuus Vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuus Muut Hollanti kyllä kyllä kyllä Own account and responsibility Norja kyllä yes yes Ruotsi kyllä kyllä kyllä Suomi? kyllä kyllä turvallisuus

26 Palveluvalikoiman määrittelyperiaatteet suosituksissa Näkökulma Vaikuttavuus Turvallisuus Kustannuk set Käypä hoito HALO Terveysong. hoito Uuden menetelmän käyttöönotto Ei (?) Yhten. Kiireett. hoidon perusteet Hoitoonpääsy Pth-eshporrastus Ei taulukoitavissa

27 Avainkysymyksiä neuvostolle Nykyinen terveydenhuollon palveluvalikoima; mikä se on? neuvoston työskentelyn lähtötilanne Neuvoston työskentelyn/aiheiden priorisointi Neuvoston suositusten yleisluontoisuus vs yksityiskohtaisuus Neuvoston suositukset vs lääkäri-potilas-tason yksilölliset ratkaisut Neuvoston suositusten suhde th:n muuhun kansalliseen ohjaukseen; neuvosto ei ota kantaa palveluiden järjestämiseen Käytettävissä olevien HTA-resurssien viisas hyödyntäminen Käytettävissä olevan kliinisen asiantuntemuksen viisas hyödyntäminen Neuvoston mandaatti ja suositusten toteutuminen säädösvalmistelua jatkettava mandaatin ja sitovuuden vahvistamiseksi? Viestintä: avoimuus, läpinäkyvyys, vuorovaikutteisuus Potilaiden ym sidosryhmien kuuleminen

28 Potilaat mukaan päätöksentekoon Potilaiden aseman vahvistuminen Potilasjärjestöjen aktiivisuus kasvaa perusteita kansalaisten osallistumiselle demokratia kansalaiset ovat terveydenhuollon maksajia ja käyttäjiä yhteiskunnallisten arvojen integroiminen päätöksentekoon potilailla on tietoa/kokemuksia joita asiantuntijoilta puuttuu nyt nimitetyssä neuvostossa ei ole potilaiden edustusta neuvoston on kuitenkin tarkoitus kuulla sidosryhmiä avoin seminaari Helsingissä neuvoston suositukset julkaistaan nettisivuilla luonnoksina, joita kuka tahansa voi kommentoida, suosituksista päätetään vasta kommenttien jälkeen

29 Kiitos!

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014 Ohjelmaopas Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS

SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS SÄHKÖISTÄ RESEPTIÄ KOSKEVA ESISELVITYS 26.11.2001 KELA Kansaneläkelaitokselle Projektin organisointi Sosiaali- ja terveysministeriö esitti 15.6.2001 päivätyssä kirjeessään, että Kela asettaisi yhteistyössä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 Katsaus toimintaan vuodelta 2010 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 2. Tietosuojan vuosi 2010 2.1 Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 5 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä

Lisätiedot

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9)

Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen. Sisältö. Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä. Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Suositus No 8, 1.3.2013 1(9) Hyvän käytännön kriteerit ja niiden kehittäminen Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Hyvän käytännön käsite... 2 3. Kriteerien kehittämismahdollisuudet... 3 3.1 Kotimaiset alan yhdistykset...

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2006

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Syöpäseulontapalvelujen hankinta Julkaistu 15.5.2013 TEKIJÄT Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Ulla Saalasti-Koskinen, Terveyden ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteinen. arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. ETENE-julkaisuja 1

Terveydenhuollon yhteinen. arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. ETENE-julkaisuja 1 Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet ETENE-julkaisuja 1 Kutsu yhteiseen keskusteluun ja vastuuseen Koko yhteiskunnassa tarvitaan jatkuvaa keskustelua terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot