Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset toimenpiteet...3 OSA I. TOIMINTA TYÖPAIKALLA Syrjinnänvastaisuus...4 Häirinnänvastaisuus...4 Asiakirjojen säilyttäminen...4 Huumeet ja alkoholi...5 Sähköposti ja Internetin käyttö...5 Ympäristö, terveys ja turvallisuus...5 Toimintarajoitteiset henkilöt...6 Yhtiön omaisuuden suojelu...6 Yksityisyys...6 Luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet...7 Sosiaalisen median käyttö...7 Väkivalta työpaikalla...7 OSA II. TOIMINTA MARKKINOILLA Korruptionvastaisuus...8 Kartellienvastaisuus...9 Kirjanpito ja asiakirjat...10 Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus...11 Eturistiriidat...12 Asiakkaat ja tavarantoimittajat...12 Olennaisten tietojen ilmoittaminen...13 Liiketoimet hallinnon kanssa...13 Lahjat ja kestitseminen...13 Valtionvirkamiehet...14 Hallitussuhteet...15 Sääntöjenvastaiset maksut...16 Sisäpiirikaupat...16 Kansainväliset liiketoimet...17 Poliittiset lahjoitukset...17 Tarkoitus ja soveltamisala Nämä toimintaohjeet ( toimintaohje ) ovat pikaopas Bemis Company, Inc.:in ( Bemis tai yhtiö ) nimissä toimiville henkilöille. Nämä toimintaohjeet määrittelevät Bemisin eettiset standardit ja käytännöt eri aihealueilla ja tarjoavat hyvien päätösten tekemiseen tarvittavia tietoja, työkaluja ja resursseja. Nämä toimintaohjeet eivät korvaa hyvää harkintakykyä, eivätkä voi kattaa kaikkia mahdollisia aihealueita. Perimmiltään Bemis luottaa siihen, että henkilöt tekevät eettisten standardiemme, toiminta-ajatuksemme sekä lakien ja määräysten mukaisia päätöksiä. Nämä toimintaohjeet koskevat kaikkia työntekijöitä, virkailijoita ja johtajia (yhdessä työntekijät ), riippumattomia urakoitsijoita sekä tavarantoimittajia, jotka toimivat Bemisin nimissä. Samat korkeat eettiset standardit koskevat jokaista, työtehtävään ja asemaan katsomatta. Nämä toimintaohjeet toimitetaan työntekijöille ja kolmansille osapuolille joko paperi kopiona tai Internetissä verkkosivustoomme kuuluvana erityisenä sivuna. Sitoumuksemme Bemis on ja tulee olemaan: Yritys, joka on sitoutunut noudattamaan korkeinta mahdollista eettisyyttä ja rehellisyyttä sekä sisäisissä että ulkoisissa toimissaan. Laatutuotteiden arvostettu toimittaja asiakkailleen. Työnantaja, joka tarjoaa haastavan ja tyydyttävän työympäristön työntekijöilleen. Kannattava sijoitus osakkailleen. Vastuuntuntoinen kansalainen yhteisöissä, joissa se toimii. Rehellisyys ja korkeimmat eettiset standardit kulkevat käsi kädessä. Tulevaisuuden menestys riippuu suurelta osin kaikkien työntekijöidemme jatkuvasta, hyvästä harkintakyvystä. 1

3 Raportointi Lakien ja sääntöjen noudattaminen Kaikkein Bemisin työntekijöiden ja kolmansien osapuolien konsulttien, kumppaneiden ja tavarantoimittajien ensisijainen velvollisuus on kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten noudattaminen, missä tahansa toimimmekin. Nämä toimintaohjeet on suunniteltu soveltuvissa laeissa ja määräyksissä määriteltyjä eettisiä menettelytapoja vastaaviksi ja ylittämään ne. Nämä standardit esitetään kahdessa seuraavassa osassa: I) Toiminta työpaikalla ja II) Toiminta markkinoilla. Koska Bemis on Yhdysvalloissa organisoitu ja perustettu yritys, kaikki työntekijämme ympäri maailman kuuluvat ajoittain Yhdysvalloissa sovellettavien lakien ja määräysten piiriin. Muut maat saattavat soveltaa paikallisia lakejaan tiettyihin liiketoimiin ja kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa myös lainkäyttöalueensa ulkopuolella. Jos olet epävarma siitä, mitä lakeja ja määräyksiä sinun tulee noudattaa, tai jos sovellettavat lait ovat mielestäsi keskenään ristiriitaisia, pyydä neuvoa Bemisin lainopilliselta osastolta. Bemisin lainopillisen osaston tehtävä on tiedottaa sovellettavista laeista ja määräyksistä johdolle ja työntekijöille, sekä neuvoa sääntöjenmukaisuusohjelmiin liittyvissä asioissa. Koska nämä toimintaohjeet koskevat suurta osaa Bemisin toiminnasta ja koska ne on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi, menettelytapoja koskevaksi tiedonannoksi, erillisiä käytäntöjä tullaan julkaisemaan ajoittain yksittäisten aiheiden käsittelemiseksi. Huomioi, että mikäli näiden toimintaohjeiden määräykset ovat ristiriidassa sovellettavien lakien tai määräyksien kanssa, viimeksi mainitut ovat määrääviä. Työntekijöiden sitoutuminen ja resurssit Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus raportoida viipymättä kaikista asioista tai ongelmista, joiden he tietävät tai joiden heidän tulisi tietää rikkovan rikkovan näitä toimintaohjeita tai Bemisin käytäntöjä. Rohkaisemme sinua myös ilmoittamaan, jos joudut tilanteeseen, joka ei vain tunnu oikealta. Jos tietoosi tulee toimia, jotka ovat sopimattomia, toimintaohjeen vastaisia tai mahdollisesti laittomia, velvollisuutesi on raportoida niistä Bemisille. Voit antaa raportin nimettömänä tai toimittaa sen konttorisi tai osastosi ulkopuoliselle liikkeenjohdolle. Sinulla on useita vaihtoehtoja huolenaiheidesi ilmaisemiseen. Voit keskustella esimiehesi tai henkilöstöosaston edustajan kanssa. Koska he paikallisina toimijoina voivat olla hyvä voimavara mahdollisten ongelmien ratkaisussa. Työntekijöitä rohkaistaan myös käyttämään ainutlaatuista In Touch -neuvontajärjestelmäämme ( hotline ), joka on suunniteltu siten, että petoksia, epäeettistä käytöstä ja muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä, ongelmia ja kommentteja voidaan lähettää ylemmälle johdollemme luottamuksellisesti, helposti ja vaivattomasti. Työntekijät voivat lähettää sähköpostia tai soittaa In Touch -viestijärjestelmän maksuttomaan numeroon, joka on käytettävissä ympäri vuorokauden, 7 päivää viikossa. Viesti voidaan jättää millä kielellä tahansa, lähetettiin se sitten sähköpostitse tai puhelimitse. In Touch -järjestelmää koskevia lisätietoja on saatavissa Bemisin intranetistä ja tiedot ovat nähtävissä kaikissa Bemisin toimipaikoissa. Tämän lisäksi In Touch -järjestelmää koskevia tietoja on saatavissa Bemisin lainopilliselta osastolta. Eri maiden maksuttomat ilmoitusnumerot ja sähköpostiosoitteet on lueteltu näiden toimintaohjeiden liitteessä B. Voit myös kertoa huolenaiheistasi Bemisin lainopilliselle osastolle, mikäli se paikallisten, käytössä olevien tapojen ja käytäntöjen mukaan on sopivaa. Nämä toimintaohjeet ja Bemisin käytäntö kieltää ankarasti kostotoimenpiteet sääntöjenvastaisesta käytöksestä ilmoittavia työntekijöitä vastaan. Kurinpidolliset toimenpiteet Näiden toimintaohjeiden tai soveltuvien lakien rikkomukset johtavat kurinpidollisiin toimenpiteisiin, joihin saattavat kuulua eri maista ja toimipaikoista riippuen varoitukset, puhuttelut, koeaika, määräaikainen erottaminen tai lopullinen irtisanominen, sekä oikeudelliset toimenpiteet, mikäli tarpeen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme työkalut, joiden avulla he voivat tehdä eettisiä liiketoimintapäätöksiä. Nämä toimintaohjeet ovat kattavat mutta eivät mitenkään voi käsitellä jokaista tilannetta, joka työntekijöille saattaa tulla vastaan. Bemis luottaa siihen, että sen työntekijät käyttävät hyvää harkintaa ja pyytävät neuvoa, jos heillä on kysymyksiä tai ongelmia, joita tässä ei ole käsitelty. Työntekijöillä on velvollisuus tutustua näihin toimintaohjeisiin, ymmärtää ne ja toimia niiden mukaisesti. Heidän tulee myös vahvistaa, että he ovat lukeneet ja ymmärtäneet ne. Näiden toimintaohjeiden ja niitä koskevien käytäntöjen lisäksi työntekijät tulevat saamaan säännöllistä, tiettyihin aihealueisiin liittyvää koulutusta. 2 3

4 OSA I TOIMINTA TYÖPAIKALLA Bemisin toiminta pohjautuu syrjimättömyyden, ihmisoikeuksien kunnioituksen ja yksilöllisen vapauden periaatteisin. Keskinäinen kunnioitus on avainasemassa tasapainoisessa ja tuottavassa työympäristössä, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan. Jokaisella työntekijällä on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa häntä ei uhkailla, syrjitä tai millään tavoin pakoteta. Syrjinnänvastaisuus Olemme sitoutuneet palkkaamaan ja ylentämään työntekijöitä oikeudenmukaisesti, taitoihin ja ansioihin perustuen. Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada osakseen kunnioitusta ja tulla arvioiduksi ja ylennetyksi työpanoksensa perusteella. Pyrimme tällaisen positiivisen työympäristön luomiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteemme on houkutella ja pitää palveluksessamme monipuolista henkilöstöä, joka vastaa läheisesti niiden yhteisöjen monipuolisuutta, joissa toimimme. Häirinnänvastaisuus Emme suvaitse minkäänlaista työpaikkahäirintää. Tähän lukeutuvat uhkailu, pelottelu, kiusaaminen, pilkkaaminen ja tarpeeton pois sulkeminen. Työntekijöitä kehotetaan raportoimaan kaikesta tällaisesta käytöksestä ja ongelmista erityisesti silloin, kun se liittyy heidän tai heidän työtovereidensa turvallisuuteen. Jos meillä on syytä uskoa, että häirintää tai väkivaltaa on tapahtunut, ryhdymme siihen syyllistyneiden kohdalla asianmukaisiin kurinpidollisiin toimiin, tarvittaessa aina työsuhteen irtisanomiseen saakka. Seksuaalista häirintää, johon saattaa lukeutua ei-toivottua lähentelyä, seksuaalisia vitsejä, peiteltyä tai avointa painostusta seksiin, vihjailua ja loukkaavia ehdotuksia, ei suvaita. Asiakirjojen säilyttäminen Asiakirjojen hallinnassa ja säilytyksessä noudatetaan tietojenhallintakäytäntöä, joka on saatavissa intranetistä tai Bemisin lainopilliselta osastolta. Työntekijöiden edellytetään tutustuvan asiakirjojen hallintaa ja säilytystä koskeviin käytäntöihimme. Käyttämämme menettelytavat edesauttavat asiakirjojen tehokasta ja toimivaa käsittelyä varmistaen, että Bemis noudattaa sekä lainsäädännön että liiketoiminnan asettamia vaatimuksia. Huumeet ja alkoholi Olemme sitoutuneet tarjoamaan työympäristön, jossa ei ole huumeita eikä alkoholia. Päihteiden väärinkäytöstä aiheutuu terveys- ja turvallisuusriskejä sekä käyttäjälle että hänen työtovereilleen. Sähköposti ja Internetin käyttö Sähköposti- ja Internet-järjestelmät ovat liiketoimia varten. Bemisin ulkopuolelle lähetetyt sähköpostiviestit eivät ole täysin turvallisia ja saattavat olla alttiita sieppauksille. Bemisin työntekijöiden tulee noudattaa samaa huolellisuutta, varovaisuutta ja etikettiä sähköpostia lähettäessään, kun he noudattavat tavallisessa kirjallisessa liiketoimiin liittyvässä viestinnässä. Kaikki sähköiset järjestelmät ovat Bemisin omaisuutta, ja lainkäyttöalueesta riippuen saattaa olla, että oikeus yksityisyyteen ei koske Bemisin järjestelmien kautta luotua, vastaanotettua tai lähetettyä materiaalia. Pidätämme oikeuden valvoa Internetin ja sähköpostin käyttöä, ja suodattaa tai estää sopimatonta sisältöä (tilanteissa, joissa tällainen valvonta on lain mukaan sallittua, eikä sitä ole sopimuksin rajoitettu). Loukkaavan, vihamielisen, haitallisen, laittoman tai solvaavan, Bemisin arvojen vastaisen materiaalin luominen tai välittäminen on kiellettyä. Ainoastaan Bemisin vakiolaitteita ja -ohjelmistoja tuetaan, ja Bemis pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa ohjelmiston tai laitteen, jota ei ole asianmukaisesti lisensoitu tai jota ei tueta, tai joka häiritsee verkon/järjestelmän toimintaa. Kaikissa Bemisin verkkoon yhteydessä olevissa henkilökohtaisissa tietokoneissa on oltava standardien mukainen virustorjuntaohjelma. Ympäristö, terveys ja turvallisuus Bemis on sitoutunut (i) työntekijöidensä ja kaikkien toimitiloihimme tulevien vierailijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen ja (ii) ympäristön suojeluun tuotantotoiminnassa ja tuotesuunnittelussa. Työntekijöidemme edellytetään tutustuvan EHS-käytäntöihin, menetelmiin ja toimintatapoihin. Lisätietoa EHS-menetelmistä ja toimintatavoista on saatavilla Bemisin intranetistä tai lainopilliselta osastolta. Tämän lisäksi työntekijöiden on: Otettava vastuu työympäristöstään sekä omasta että työtovereidensa terveydestä ja turvallisuudesta. Tunnistettava uhkia, arvioitava riskejä ja, mikäli fyysisesti ja turvallisesti mahdollista, aloittaa korjaustoimenpiteet ja tuotava asia johdon tietoon. Viipymättä raportoitava EHS-tapaukset (kuten vuodot, vaatimustenvastaiset päästöt, työtapaturmat ja sairaudet jne.) paikalliselle johdolle, jotta syiden selvitys sekä korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet voidaan aloittaa. Viipymättä raportoitava EHS-tapaukset sovellettavien lakien ja määräysten vaatimille asianmukaisille viranomaisille. 4 5

5 Toimintarajoitteiset henkilöt Olemme sitoutuneet työskentelemään ja tarjoamaan kohtuullisia järjestelyitä työntekijöille ja -hakijoille, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita. Toimintarajoitteisia työntekijöitä kehotetaan pyytämään lääkäriltään selvitys, jossa kuvataan heidän työkykynsä rajoitukset. Yhtiön omaisuuden suojelu Bemisin omaisuus on tarkoitettu ainoastaan Bemisin käyttöön. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus suojella Bemisin omaisuutta, irtaimistoa, tehtaita ja laitteita. Työntekijöillä ei ole oikeutta käyttää Bemisin omaisuutta henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Yhtiön omaisuus kattaa, mm. varat, tuotteet, työntekijöiden työn tulokset, ohjelmistot, puhelimet ja muut viestintälaitteet, tulostimet, tietokoneet, luottamukselliset tiedot, patentit ja tavaramerkit. Jotkut toimet, kuten lisäkoulutuksen hankkiminen, saattaa olla hyödyksi sekä Bemisille että yksittäiselle työntekijälle. Joissakin tilanteissa ammattikäytön ja henkilökohtaisen käytön eron hahmottaminen saattaa olla hankalaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että Bemisin omaisuuden ja palveluiden käyttö, joka ei tapahdu yksinomaan Bemisin hyödyksi, on esimiehen etukäteen hyväksymää. Kaikki epäilyt työntekijöiden petoksista tai varkauksista on raportoitava. Yksityisyys Kunnioitamme kaikkien työntekijöidemme etuja ja heidän oikeuttaan yksityisyyteen. Käytössämme on suojakeinoja työntekijöistämme kerättyjen, säilytettyjen ja käytettyjen henkilötietojen suojaamiseksi. Jokaisen on kunnioitettava työtoverinsa oikeutta yksityisyyteen ja käsiteltävä kaikkia työntekijöiden henkilötietoja sovellettavien lakien ja paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Kuten aiemmin huomautettiin, luontaiset oikeudet yksityisyyteen eivät kuitenkaan koske Bemisin tietokonejärjestelmillä luotuja, vastaanotettuja tai lähetettyjä materiaaleja. Luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet Liikesalaisuuksiin ja luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat,,mm. Bemisin teknologia, liikesalaisuudet sekä taloudelliset, operatiiviset ja muut tiedot. Näitä tietoja on suojeltava, eikä niitä saa paljastaa Bemisin ulkopuolisille henkilöille ilman asiankuuluvaa valtuutusta tai Bemisin käytäntöjen ja toimintatapojen vastaisesti. Liikesalaisuuksiin ja luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat kaikki Bemisille arvokkaat taloudelliset, kaupalliset ja tekniset tiedot, joiden tietäminen olisi arvokasta myös kilpailijoillemme. Näihin tietoihin saattaa kuulua, mm., mikä tahansa seuraavista: kaavat, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, asiakkaan vaatimukset, yrityskauppasuunnitelmat, taloudelliset tiedot, tutkimus- ja kehityssuunnitelmat ja tulokset, kliiniset ja käytännön tutkimukset, valmistusmenetelmät ja -laitteet, kustannusluvut, mahdolliset uudet tuotteet, tietokonetiedot ja -ohjelmistot sekä Bemisin ainutlaatuiset erityistekniikat. Salassa pidettävien ja luottamuksellisten tietojen hankkiminen lainvastaisin tai sääntöjenvastaisin keinoin kilpailijoilta, tavarantoimittajilta ja asiakkailta on kiellettyä. Sosiaalisen median käyttö Työntekijöiden edellytetään käyttävän sosiaalisen median työkaluja kunnioittavasti ja ammattimaisesti. Sellaisten sivustojen kuin Facebook, MySpace ja LinkedIn tultua markkinoille työntekijöiden sisäiset ja ulkoiset viestintämahdollisuudet jatkavat kehittymistään. Edellytämme, että työntekijämme käyttävät harkintakykyään Bemisiin liittyvässä viestinnässään, suojellakseen tehokkaasti Bemisin mainetta ja etuja. Työntekijöiden tulee: Kommunikoida kunnioittavasti ja ammattimaisesti. Välttää luottamuksellisten tietojen paljastamista. Tutustua toimipaikkansa sosiaalisen median käyttöä koskevaan toimintaohjeeseen, mikäli sellainen on olemassa, ja varmistaa käyttäytyvänsä sen mukaisesti. Väkivalta työpaikalla Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. Kiellämme kaikenlaisten aseiden hallussapidon Bemisin tiloissa, ellei laki nimenomaisesti estä tällaista kieltoa. Tämä kielto kattaa, mm., kaikki tuliaseet ja/tai mitkä tahansa aseet riippumatta siitä, käytetäänkö niitä metsästykseen, suojelemiseen tai mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, ja tämä kielto koskee kaikkia alueitamme, pysäköintialueet mukaan lukien. Kurinpidollisiin toimiin, aina työsuhteen irtisanomiseen saakka, saatetaan ryhtyä työntekijöiden kohdalla, jotka rikkovat tätä aseiden hallussapitokieltoa Bemisin tiloissa. 6 7

6 OSA II TOIMINTA MARKKINOILLA Globaali talous perustuu periaatteeseen vapaista ja kilpailukykyisistä markkinoista. Varmistaakseen, että tämä periaate välittyy markkinoille, useimpien maiden lainsäädäntö kieltää kilpailua häiritsevät toimintatavat. Nämä lait on suunniteltu estämään muun muassa (i) yrityksiä hinnoittelemasta siten, että muut kilpailijat eivät pääse markkinoille, (ii) työntekijöitä kauppaamasta luottamuksellisia tietoja omaksi edukseen ja (iii) kaikkia osapuolia tarjoamasta lahjuksia tai muita lainvastaisia maksuja hankkiakseen epäoikeudenmukaisia etuja. Me noudatamme näitä lakeja ja työntekijöidemme on vältettävä käyttäytymistä, joka saattaisi vaikuttaa näiden lakien vastaiselta. Toimintaohjeiden seuraava osa sisältää perusperiaatteet, joita työntekijöiden on noudatettava kunnioittaakseen ja ylittääkseen sovellettavien lakien asettamat standardit. Korruptionvastaisuus Olemme sitoutuneet oikeudenmukaiseen, kunnialliseen ja rehelliseen liiketoimintaan. Lahjukset ja lainvastaiset maksut, sekä yksityisille että julkisille osapuolille, ovat ankarasti kiellettyjä. Tämän toimintaohjeiden kohdan sisältämät periaatteet on suunniteltu kaikenlaisen korruption estämiseksi oli kyse sitten asioinnista yksityisten yritysten tai valtiollisten yksiköiden kanssa. Kartellienvastaisuus Useiden maiden kilpailulainsäädäntö säätelee kilpailijoiden välistä vuorovaikutusta ja on yleensä suunniteltu ylläpitämään ja edistämään kilpailua markkinoilla. Kilpailulainsäädännön rikkominen on rikos, joka on rangaistavissa vankeudella ja sakoilla. Kartellilakien rikkomisella voi olla myös tuhoisa vaikutus sekä Bemisin että sen työntekijöiden maineeseen liikemaailmassa. Jotta voimme varmistaa riippumattoman ja omia etujamme palvelevan toiminnan kaikissa kaupallisissa tilanteissa, jotka vaikuttavat kaupan kilpailutilanteeseen, ja jotta voimme välttää kilpailua rajoittavia toimia, työtekijöiden on huomioitava seuraavat säännöt: Älä solmi mitään sopimusta tai sitoudu epäsuorasti minkäänlaiseen järjestelyyn kilpailijoidemme kanssa (tässä sallittuja myynti- tai lisenssisopimuksia lukuun ottamatta). Ollessasi mukana yhteishankkeissa ja teollisuusalan järjestöissä, joissa myös kilpailijamme ovat osallisina, kommunikoi ainoastaan tahojen kanssa, joita todella tarvitaan yhteisen hankkeen lainmukaiseen toimintaan. Kohtele kaikkia asiakkaita ja tavarantoimittajia oikeudenmukaisesti, myös niitä, joiden kanssa kilpailemme. Kunnioita asiakkaidemme oikeutta harjoittaa liiketoimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla, myös hinnoittelua, jonka mukaan he haluavat tuotteensa myydä. Vältä kaikkien pakotteiden käyttämistä myydessäsi tuotteita asiakkaille. Älä esimerkiksi pakota asiakasta ostamaan sellaisia tuotteita, joita tämä ei halua. Vältä kaikenlaisen markkinavoiman tai -tiedon käyttöä tavalla, joka saattaa rajoittaa kilpailua. Vältä kaikkia epäoikeudenmukaisia ja petollisia toimia ja käytäntöjä. Älä ryhdy laittomiin toimiin hankkiaksesi kilpailukykyä edistäviä tietoja. Bemisin työtekijät ja kilpailijoiden työntekijät saattavat ajoittain tavata, jutella ja osallistua samoihin kokouksiin tai tilaisuuksiin. Bemis saattaa myydä tuotteita kilpailijoilleen tai solmia lisenssisopimuksia näiden kanssa tai osallistua heidän kanssaan liiketoimiin tai messuille. Tällainen yhteydenpito ei ole laitonta, eikä sitä tule välttää, mutta se vaatii äärimmäistä huolellisuutta, ja sen on tapahduttava käytäntöjemme ja menettelytapojemme mukaisesti. Työntekijöiden on vältettävä keskustelua kilpailuun liittyvistä aiheista, kuten: Hinnoittelupolitiikasta, mukaan lukien hinnat ja muut ehdot, joilla Bemis tai sen kilpailijat myyvät tuotteitaan. Tuotteiden valmistuksesta aiheutuneista kustannuksista tai saaduista voitoista. Myyntiehdoista ja asiakkaista, sekä alueista, joilla Bemis myy tiettyjä tuotteita. Bemisin tuotantomääristä tai kapasiteettiprosenteista. Bemisin tai kilpailijoidemme valmistamista tai myymistä tuotetyypeistä- tai määristä. Markkinakyselyistä tai -tutkimuksista, tai luvattomasta luottamuksellisten tai salassa pidettävien tietojen vaihdosta. Jokaisen työntekijän velvollisuus on noudattaa kaikkia Bemisiä koskevia kilpailulakeja sekä niiden henkeä. 8 9

7 Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus Luottamukselliset tiedot kattavat, mm. tuotteita tai prosesseja koskevat tekniset tiedot, myyjäluettelot tai ostohinnat, kustannukset, hinnoittelun, markkinoinnin tai palvelustrategiat, ei-julkiset talousraportit sekä yhtiön varojen pakkosiirtoihin, fuusioihin ja yrityshankintoihin liittyvät tiedot. Tämän lisäksi yhtiön menetelmät julkisen tiedon hyödyntämiseksi tietyn tuloksen aikaansaamiseksi saattavat käsittää arvokasta luottamuksellista tietoa. Luottamuksellisiin tietoihin saattaa kuulua myös immateriaaliomaisuus. Immateriaaliomaisuus kattaa patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja liikesalaisuudet. Immateriaaliomaisuuden omistajilla on soveltuvan lainkäyttöalueen lainsäädännön suomat oikeudet. Kirjanpito ja asiakirjat Kaikki rahalliset tapahtumat on merkittävä asianmukaisesti kirjanpitoon ja kirjanpitotoimenpiteitä on tuettava tarpeellisilla sisäisillä tarkastuksilla. Kaiken Bemisin kirjanpidon ja asiakirjojen on vuorostaan oltava saatavilla tilintarkastusta varten. Käytäntömme edellyttää, että: Kukaan työntekijä ei saa tahallisesti vääristää Bemisin asiakirjoja tai osallistua asiakirjojen luomiseen, joiden tarkoitus on sääntöjenvastaisen käyttäytymisen salaaminen. Bemisin johdolta, Bemisin sisäisiltä tarkastajilta tai sen käyttämiltä yksityisiltä kirjanpitäjiltä ei koskaan saa salata mitään merkityksellistä tietoa. Kaikkien maksujen ja muiden tapahtumien on oltava Yhdysvaltain yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti asianmukaisesti valtuutettuja, kirjattuja ja riittävän yksityiskohtaisesti kuvattuja. Kirjaamattomia tai ilmoittamattomia varoja tai varallisuutta ei saa olla, eikä kirjanpidostamme saa löytyä valheellisia, vaillinaisia tai harhaanjohtavia kirjauksia. Työntekijöiden on ilmoitettava kaikista tiedossaan olevista valheellisista tai virheellisistä ilmauksista, asiakirjoista tai tapahtumista, joilla ei vaikuta olevan mitään lainmukaista kaupallista tarkoitusta. Taloudellisista epäsäännöllisyyksistä, petoksista, yhtiön omaisuuden väärinkäytöstä, laittomista lahjuksista ja muista vastaavista voi ilmoittaa In Touch -järjestelmän kautta ympäri vuorokauden, 7 päivää viikossa. Jokaisessa toimipaikassa on vankat ja kattavat sisäiset tilintarkastukset. Bemisin työntekijät tekevät yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten tilintarkastajien kanssa kaikkien tarkastusten ja selvitysten yhteydessä. Luottamukselliset tiedot, immateriaaliomaisuuteen liittyvät tiedot mukaan lukien, ovat arvokasta pääomaa, joista kilpailija saattaisi hyötyä tai jotka muutoin saattaisivat vahingoittaa Bemisiä tullessaan julkisiksi. Työntekijöiden on varottava paljastamasta tällaista tietoa valtuuttamattomille henkilöille, olivat he sitten Bemisin sisäisiä tai sen ulkopuolisia, ja työntekijöiden on myös suojeltava huolellisesti toiselta osapuolelta saatujen vastaavien tietojen luottamuksellisuutta. Laki voi suojata luottamuksellisia tietoja liikesalaisuutena, mikäli ne olisivat arvokkaita muille, ja mikäli niiden omistaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niiden suojaamiseksi. Työntekijöiden on huomioitava seuraavat luottamuksellisia tietoja koskevat säännöt: Noudata varovaisuutta aina keskustellessasi luottamuksellisiin tietoihin liittyvistä yhtiön asioista (erityisesti silloin, kun keskustelut käydään yleisillä paikoilla tai matkapuhelimitse). Älä paljasta mitään yhtiön luottamuksellisia tietoja hankkiaksesi henkilökohtaista rahallista hyötyä tai muita etuja. Tee Bemisin ulkopuolisten henkilöiden (konsultit mukaan lukien) kanssa salassapitosopimukset ennen luottamuksellisia tietoja koskevia keskusteluita. Tarkkaile valppaasti tietoja markkinoilla, mutta hanki kilpailukykyä koskevia tietoja ainoastaan perusteltujen, liiketoimintaa ja etiikka koskevien periaatteiden mukaisesti. Mikäli sinulle tarjotaan luottamuksellisia tietoja, varmista, että kumpikin osapuoli ymmärtää ja hyväksyy ehdot, joiden puitteissa tieto vastaanotetaan. Mikäli luottamuksellisia tietoja tarjotaan sinulle pyytämättäsi, kysy neuvoa esimieheltäsi tai Bemisin lainopilliselta osastolta määrittääksesi, tulisiko tiedot ottaa vastaan vai ei. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos sinulla on aihetta uskoa, että tiedot on saatettu hankkia sääntöjenvastaisella tavalla. Työntekijöiden on suojeltava luottamuksellisia tietojamme ja immateriaalioikeuksiamme ja heidän on myös kunnioitettava muiden oikeuksia. Raportoi kaikki meidän omistamamme ja myös muiden omistaman immateriaaliomaisuuden luvaton käyttö. Sopimusten, joissa Bemis on osapuolena, tulisi olla kirjallisia niin pitkälle kuin on käytännöllistä, jotta epävarmuudelle jäisi mahdollisimman vähän sijaa. Bemis-tavaramerkki ja -tuotenimi ovat osa arvokkainta omaisuuttamme. Bemisin intranetissä saatavilla olevat yritysidentiteettiä koskevat ohjeet säätelevät tavaramerkin esittämistä, käyttöä ja suojelua

8 Eturistiriidat Kaikkien Bemisin työntekijöiden velvollisuus on välttää taloudellisia, liiketoiminnallisia ja muita suhteita, jotka saattavat olla Bemisin etujen vastaisia tai ristiriidassa heidän velvollisuuksiensa suorittamisen kanssa Bemisin työntekijöinä. Työntekijöillä ei saa olla mitään työ-, konsultointi- tai muuta liiketoiminnallista suhdetta Bemisin kilpailijan, asiakkaan tai tavarantoimittajan kanssa ilman Bemisin lainopillisen osaston etukäteen antamaa kirjallista lupaa. On olemassa eturistiriitatilanteita, jotka työntekijän tulisi tuoda ilmi, ja joissa heidän tulisi hankkia kirjallinen lupa ennen asiassa etenemistä. Näihin kuuluvat: Konsultointi- tai muu merkittävä suhde minkä tahansa tavarantoimittajan, asiakkaan tai kilpailijan kanssa tai tämän eduksi. Mitkä tahansa henkilökohtaiset edut, jotka kilpailevat Bemisin etujen kanssa. Mikä tahansa liiketoimintasuhde Bemisin nimissä kenen tahansa henkilön kanssa, joka on sukulainen tai henkilökohtainen ystävä, tai yrityksen kanssa, jota tällainen henkilö hallitsee. Mikä tahansa asema, jossa työntekijä voi vaikuttaa tai hallita sukulaisen tai henkilökohtaisen ystävän työsuorituksen arvioimista tai rahallisia korvauksia. Mikä tahansa Bemisin luottamuksellisten tietojen henkilökohtainen käyttö tai välitys ansaitsemismielessä. Tähän lukeutuu esim. tällaisiin tietoihin perustuvien, Bemisin omaisuuden tai tuotteiden ostamista tai myymistä koskevien neuvojen antaminen muille. Mikä tahansa henkilökohtainen myynti Bemisille tai osto Bemisiltä. Työntekijöiden ja heidän läheisten perheenjäsentensä tulee välttää osakkeiden tai muiden taloudellisten intressien omistamista ulkopuolisessa yhtymässä, jonka kanssa Bemis tekee yhteistyötä tai kilpailee, ja joka saattaisi vaikuttaa vahingollisesti työntekijän velvollisuuksiin Bemisiä kohtaan. Työntekijät saavat sijoittaa tällaisten yhtymien laajasti hajautettuihin osakkeisiin, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena yleisesti hyväksytyssä arvopaperipörsissä tai sopimusmarkkinoilla, mikäli sijoitus ei ylitä yhtä prosenttia merkittäväksi laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä. Jos Bemisin työntekijällä tai hänen läheisellä perheenjäsenellään on taloudellisia intressejä (muita kuin sallitut sijoitukset julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin) Bemisin ja kolmannen osapuolen väliseen oletettuun liiketoimeen liittyen, työntekijän on ilmoitettava asiasta esimiehelleen välittömästi. Asiakkaat ja tavarantoimittajat Olemme sitoutuneet kehittämään, valmistamaan ja toimittamaan tuotteita, jotka täyttävät kaikki sopimuksiin perustuvat vaatimukset ja meidän omat laatustandardimme. Olennaisten tietojen ilmoittaminen Olemme pörssissä noteerattu yhtiö (NYSE: BMS) ja noudatamme United States Securities and Exchange Commissionin (SEC) sääntöjä ja määräyksiä. Annamme SEC: ille toimittamissamme raporteissa ja asiakirjoissa sekä muussa julkisessa viestinnässämme täydellisiä, oikeudenmukaisia, oikeita, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä tietoja. Pyrimme raportoimaan osakkeenomistajille, valvontaviranomaisille, työntekijöille ja muille asiaankuuluville sidosryhmille taloudellisesta tilanteestamme tarkasti ja tavalla, joka ei ole harhaanjohtava. Toimitamme sidosryhmillemme tietoja, jotka ovat oikeita, täydellisiä, objektiivisia, merkityksellisiä, ajankohtaisia ja ymmärrettäviä, ja noudatamme liittovaltion, valtion, paikallishallinnon ja muiden julkisten valvontaviranomaisten taloussääntöjä ja -määräyksiä. Liiketoimet hallinnon kanssa Liiketoimet paikallisen, valtion ja liittovaltion hallinnon kanssa ovat sekä kunnia että etuoikeus. Työtekijöiden tulisi olla tietoisia siitä, että monet valtiot määräävät merkittäviä sääntöjä ja määräyksiä yrityksille, joiden kanssa heillä on liiketoimia, ja että nämä säännöt ja määräykset saattavat erota huomattavasti niistä, joiden mukaisesti Bemis toimii täysin kaupalliselle asiakkaalle myydessään. Meidän jokaisen velvollisuus on tutustua näihin erityissääntöihin ja -määräyksiin ja noudattaa niitä. Saatamme tehdä sopimuksen suoraan valtiollisen yksikön kanssa (ts. toimia pääurakoitsijana) tai toimia valtiollisen yksikön kanssa sopimuksen tehneen pääurakoitsijan aliurakoitsijana. Vaikka Bemisillä ei aliurakoitsijana ole suoraa sopimusta valtion kanssa, useat erityissäännöt ja määräykset saattavat kuitenkin koskea meitä (ja yhteistyökumppaneitamme, myyjiämme ja tavarantoimittajiamme jne.), koska viimekädessä näiden tavaroiden ja palveluiden maksaja on valtio. Lahjat ja kestitseminen Työntekijämme ja heidän perheenjäsenensä eivät saa antaa, tarjota tai ottaa vastaan mitään lahjoja, kestitsemistä, kuljetuksia tai muita suosionosoituksia, joiden tarkoituksena on tai jotka saatetaan tulkita yrityksenä vaikuttaa sääntöjenvastaisella tavalla Bemisin ja minkä tahansa nykyisen tai mahdollisen tavarantoimittajan, asiakkaan tai muun liiketoimintakumppanin väliseen liikesuhteeseen. Valitsemme tavarantoimittajamme ja palveluntarjoajamme ja kohtelemme heitä puolueettomasti ja syrjimättä. Tavarantoimittajia arvioidaan hintojen, laadun, aikataulun mukaisen toiminnan, sitoutuneisuuden ja luotettavuuden perusteella. Haluamme toimia sellaisten tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka noudattava kanssamme samoja eettisiä standardeja. Asioidessaan kolmansien osapuolten kanssa työntekijöillä on vastuu pitää silmällä mahdollisia eettisiä rikkomuksia ja raportoida niistä, tapahtuivatpa ne sitten Bemisin sisällä tai ulkoisessa kanssakäymisessä asiakkaiden, yritysten tai valtionvirkamiesten kanssa. Mikäli työntekijälle annetaan lahja, hänen tulee ilmoittaa siitä esimiehelleen ja lahja on joko luovutettava Bemisille tai palautettava. Tämä ei koske pieniä lahjoja, joiden arvo on enintään 250 Yhdysvaltain dollaria, joita yleisesti liikesuhteissa vaihdetaan ja joita työntekijä ei ota vastaan säännöllisesti tai usein. Tavanmukaisten liikelahjojen vaihto tavarantoimittajien tai asiakkaiden ja yhtiön työntekijöiden välillä, tavallisten liiketoimien yhteydessä tarjotut kuljetukset tai ateriat mukaan lukien, on sallittua, mikäli sillä on selkeä, liiketoimintaan liittyvä tarkoitus. Mikä tahansa kohtuuton kestitseminen on kiellettyä

9 Tämän lisäksi kuluraporteista on selvästi ilmettävä asiakkaille tarjotut palvelukset, lahjat ja kestitseminen. Verotussääntöjen ja muiden lakiin perustuvien raportointisääntöjen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että yhtiöön liittyen tarjotuista palveluksista, lahjoista tai kestitsemisestä aiheutuneet kulut raportoidaan. Raporteista tulee ilmetä tarkasti kulujen tarkoitus sekä henkilöt, jotka vastaanottivat palveluksia, lahjoja tai kestitsemistä. Raporteista on myös ilmettävä oliko palveluksen, lahjan tai ajanvietteen vastaanottanut henkilö julkisen sektorin virkamies tai työntekijä. Valtionvirkamiehet Työntekijämme eivät saa tarjota sääntöjenvastaisia maksuja valtionvirkamiehille toimiessaan Bemisin nimissä. Bemisin varoja ei saa käyttää suorien tai välillisten (edustajien tai muiden kolmansien osapuolien avulla tapahtuvien) maksujen suorittamiseen tai minkään muun edun (omaisuuden, palvelun jne.) antamiseen valtionvirkamiehelle, poliittiselle puolueelle tai ehdokkaalle, mikäli sen tarkoituksena on: Vaikuttaa mihin tahansa valtionvirkamiehen päätökseen, mukaan lukien päätökset virkamiehen lainmukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä. Houkutella valtionvirkamiestä käyttämään vaikutusvaltaansa valtioon tai mihinkään valtion tahoon vaikuttaakseen hallituksen tai sen tahojen päätöksiin tai hankkiakseen mitään sääntöjenvastaisia etuja. Auttaa Bemisiä hankkimaan tai säilyttämään liiketoimia. Useat lait, U.S. Foreign Corrupt Practices Act ja U.K. Bribery Act mukaan lukien, kieltävät valtionvirkamiesten lahjonnan. Näiden lakien rikkomisesta saattaa aiheutua Bemisille ja sen henkilökunnalle sakkoja ja muita rangaistuksia, vankeusrangaistus mukaan lukien. Termi maksut käsitetään sen laajimmassa merkityksessä ja tarkoittaa mitä tahansa arvokasta, ei ainoastaan rahaa tai lahjoja. Samat käytännöt ja menettelytavat, jotka säätelevät maksujen ja lahjojen antamista asiakkailleen ja tavarantoimittajille, on huomioitava myös valtionvirkamiesten kohdalla. Työntekijöidemme tulee myös varmistaa, että Bemisin puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät tarjoa mitään sääntöjenvastaisia etuja valtionvirkamiehille. Tämän on erityisen tärkeää maissa, joilla on korruptioon viittaava maine. Pyrimme myös valitsemaan ja säilyttämään liikekumppaneita, jotka jakavat avoimuutta ja rehellisyyttä koskevat arvomme kaikissa liiketoimissaan, ja muutoin toimivat näissä toimintaohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Eräät näistä lahjontalaeista velvoittavat Bemisiä myös ylläpitämään tarkkoja arkistoja ja sisäistä valvontaa. Työntekijöiden on kirjattava kaikki valtion palveluksessa oleville henkilöille tehdyt maksut tai annetut lahjat. Tapahtuman jättäminen ilmoittamatta tai sen vääristely sekä valheellisten tai virheellisten asiakirjojen luominen on ankarasti kielletty. Mikäli olet epävarma suoritettavaksesi annetun maksun laillisuudesta, pyydä neuvoa lainopilliselta osastolta. Kaikkien työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava kaikista epäillyistä rikkomuksista esimiehelleen tai In Touch -järjestelmään. Valtion virkamiesten matka- ja kestitsemiskulujen maksaminen saattaa myös kuulua erilaisten lahjontalakien piiriin. Kohtuullisten ja hyvässä uskossa suoritettujen matka-, ruoka- ja majoituskulujen sekä muiden vastaavien maksaminen valtion virkamiehille, puolueiden virkamiehille tai ehdokkaille saattaa olla luvallista, jos: Maksu ei ole sovellettavien lakien vastainen. Matka ei suuntaudu kohteisiin, joissa Bemisillä ei ole liiketoimintaa. Kaikkien matkakulujen on liityttävä perusteltuun liiketoimintatarkoitukseen. Esimerkiksi kulut, jotka liittyvät suoraan palveluidemme esittelyyn tai selittämiseen, tai sopimuksen solmimiseen tai täyttämiseen valtion tai viraston kanssa, voidaan maksaa. Ennen minkään maksun suorittamista valtion virkamiehelle tai ennen minkään matka- tai kestitsemiskulujen korvaamista valtion virkamiehelle, tarkista asia Bemisin lainopilliselta osastolta. Lainsäädäntö eri lainsäädäntöalueilla, joissa yhtiö toimii, eroaa maksun määrän suhteen, jos lainkaan, tällaiset maksut ovat sallittuja. Suhteet julkishallintoon ja viranomaisiin Näihin luetaan kaikki yhteydenpito Bemisin ja valtioiden, valtion virastoiden ja niiden edustajien välillä ympäri maailman. Työntekijöidemme tulee asioida valtiollisten yksiköiden kanssa vakiintuneita käytäntöjä ja menettelytapoja sekä korkeimpia eettisiä standardeja noudattaen. Teemme yhteistyötä kaikkien valtion tekemien perusteltujen tietopyyntöjen täyttämiseksi, edellyttäen, että pyydetyt materiaalit eivät ole asianajajan ja asiakkaan välisen salassapitovelvollisuuden alaisia. Mikäli valtion viranomainen pyytää tietoja tai pääsyä arkistoihin, asiasta on ensin keskusteltava Bemisin lainopillisen osaston kanssa ennen pyyntöön vastaamista. Mikäli pyynnön esittää etsintäluvan omaava viranomainen, työntekijöiden tulee tehdä yhteistyötä välittömästi, mutta ottaa viipymättä yhteyttä Bemisin lainopilliseen osastoon. Työntekijät eivät koskaan saa tuhota tai muuttaa Bemisin asiakirjoja ennakoidessaan valtion viraston pyyntöä. Tietojenhallintakäytäntö (saatavilla intranetistä ja Bemisin lainopilliselta osastolta) sisältää lisätietoja Bemisin asiakirjojen säilytysvaatimuksista. Antaessamme tietoja mille tahansa viranomaiselle, meidän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Useissa tilanteissa valtion arkistoissa olevat tiedot ovat pyynnöstä julkisesti saatavilla. Vaikka tällaisten julkisia tietoja koskevien lakien tarkoitus on tukea avointa ja vastuuvelvollista hallintoa, ne voivat saattaa tietomme myös kilpailijoidemme ulottuville. Emme saa palkata valtion työntekijää suorittamaan palvelua muutoin kuin valtion allekirjoittaman sopimuksen nojalla, jossa määritellään tarjottavien palveluiden luonne. Meidän on huolehdittava siitä, ettei suoritettua palvelua voida tulkita tavaksi tarjota sääntöjenvastaisia maksuja. Työntekijöiden odotetaan rajoittavan valtion edustajien kestitsemisen siten, ettei se vaaranna tai vaikuta vaarantavan työntekijöitä, edustajia tai Bemisiä millään tavoin

10 Sääntöjenvastaiset maksut Bemisin tavarantoimittajien tai asiakkaiden työntekijöille tai valtionvirkamiehille ei saa tehdä mitään laittomia tai sääntöjenvastaisia maksuja. Konsulteille, jakelijoille, edustajille ja muille välikäsille suoritettavien maksujen on oltava voimassa olevan, tavanomaisen hinnoittelun mukaisia, ja ne on maksettava todellisista ja perustelluista palveluista. Bemisin tavarantoimittajan, asiakkaan tai minkä tahansa muun osapuolen, jonka kanssa Bemisillä on liikesuhde, suorittamat maksut Bemisin työntekijöille tai näiden perheenjäsenille ovat ehdottomasti kiellettyjä. Sisäpiirikaupat Sisäpiirikaupat tarkoittavat osakkeiden ostamista tai myyntiä ei-julkisten tietojen perusteella. Nämä toimintaohjeet sekä liittovaltion ja valtion arvopapereita koskeva lainsäädäntö kieltää sisäpiirikaupat. Työntekijät eivät saa ostaa tai myydä Bemisin osakkeita tai minkään muun yrityksen osakkeita tai ostaa tai myydä mitään omaisuutta tai varoja sellaisten ei-julkisten tietojen perusteella, joita heidän tietoonsa on tullut Bemisillä työskenneltäessä. Työntekijät eivät myöskään saa paljastaa tällaista tietoa kenellekään Bemisin ulkopuoliselle henkilölle ennen kuin tieto on virallisesti julkistettu ja osakemarkkinoilla on ollut riittävät mahdollisuudet tarkastella sitä. Tämä kielto on voimassa siitä riippumatta, onko tällainen tieto peräisin Bemisiltä tai toiselta osapuolelta, jonka kanssa Bemisillä on luottamuksellinen suhde. Tämän lisäksi työntekijät eivät saa ostaa tai myydä ei-julkisten tietojen perusteella minkään sellaisen yrityksen arvopapereita, jonka kanssa Bemis harjoittaa liiketoimintaa. Lisätietoja sisäpiirikaupoista saat Bemisin arvopaperikauppaa ja tietojen paljastamista koskevasta käytännöstä. Kansainväliset liiketoimet Toimintamme on maailmanlaajuista ja kuuluu sen vuoksi kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten piiriin, joissa on eroavaisuuksia eri lainsäädäntöalueiden välillä. Menettelytapamme on noudattaa lakeja, missä ikinä toimimmekin. Työntekijöiden on erityisesti: Varmistettava, että edustajille tai jakelijoille maksetaan aina suoritetuista palveluista ja että maksut ovat kohtuullisia näiden palveluiden luonteeseen ja markkinahintaan nähden. Huomioitava, ettei liiketoimintaa saa koskaan laajentaa maahan, jossa Bemis ei ole aiemmin toiminut, ennen kuin asia on käsitelty Bemisin johdon ja lainopillisen osaston kanssa. Oltava selvillä liiketoimista maissa, joissa on levottomuuksia tai jotka ovat kansainvälisten pakotteiden alaisia. Viennin yhteydessä huomioitava kaikki määräykset, jotka säätelevät Bemisin tuotteiden ja palveluiden vientiä tuojamaahan, sekä sovellettavat kansainväliset kauppasopimukset. Oltava täsmällinen antaessaan tietoja vientiin tai tuontiin liittyvien liiketoimien järjestämiseen palkatulle henkilölle. Pyydettävä Bemisin lainopilliselta osastolta erityisiä ohjeita Bemisin ulkomaisten liiketoimien hallintaan (mukaan lukien ulkomailla sijaitsevien yritysten hallitusten jäsenyys). Poliittiset lahjoitukset Työntekijät eivät saa, suoraan tai välillisesti, tehdä missään maassa mitään poliittisia lahjoituksia Bemisin nimissä tai minkään Bemisin liiketoimintaan liittyvän tarkoituksen johdosta, ilman Bemisin lainopillisen osaston etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Joissakin maissa poliittiset lahjoitukset ovat laillisia ja niitä odotetaan hyvän yrityskansalaisuuden osoituksena. Näissä tilanteissa lahjoitusten tekeminen saattaa olla sopivaa, mikäli ne ovat määrältään järkeviä ja muutoin hyvän arvostelukyvyn mukaisia. Poliittisia lahjoituksia säätelevät lait ovat yleensä monimutkaisia. Lahjoitusten tulkinta saattaa olla vaikeaa ja ne saatetaan mieltää lahjonnaksi, mikäli asiaa ei hoideta oikein. Jotta voimme varmistaa, että sovellettavia lakeja noudatetaan, Bemisin lainopillisen osaston on etukäteen hyväksyttävä Bemisin (tai sen tytäryhtiön) varojen tai omaisuuden käyttö suoraan tai välillisesti poliittisiin lahjoituksiin

11 Liite A Usein kysyttyjä kysymyksiä Työntekijöiden resurssit ja sitoutuminen Mitä teen, jos minulla on jotain toimintaohjeiden kohtaa koskeva ongelma tai kysymys? Jos sinulla on toimintaohjeiden kohtaa koskeva ongelma tai kysymys, keskustele siitä esimiehesi, henkilöstöosaston edustajan tai Bemisin lainopillisen osaston kanssa. Vaikka olisit eri mieltä toimintaohjeiden kohdan kanssa, velvollisuutesi on silti noudattaa siinä määritettyjä toimintatapoja. Raportointi Mitä jos ilmoitin ongelmasta, mutta en koskaan kuullut mitään ratkaisusta? Muistele, ilmoititko ongelmasta nimettömästi. Jos näin oli, ja olettaen että ratkaisuista voidaan ilmoittaa, saattaa olla, että meillä ei ole keinoa ottaa sinuun yhteyttä, jos ilmoitus tehtiin nimettömänä. Tämän lisäksi, vaikka kaikki tilanteet tutkitaan asianmukaisesti, ratkaisun ilmoittaminen ei yleensä ole sopivaa yksityisyyden ja luottamuksellisuuden kannalta. Jos käytit In Touch -järjestelmää, huomioi, että Bemis pyrkii lähettämään vastauksen mahdollisimman nopeasti, ja vastaa kaikissa tapauksissa viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluttua. Toimintaohjeiden noudattaminen Mitä teen, jos en ole varma, onko tietty toiminta toimintaohjeiden vastaista? Tarkista vastaus näistä toimintaohjeista. Jos et vieläkään ole varma, mieti, haluaisitko paikallislehtesi julkaisevan tiedot toiminnasta tai päätöksestä etusivullaan. Jos vastaus on ei, sinun tulisi luultavasti jättää se väliin. Ollessasi epävarma, keskustele aina esimiehesi, henkilöstöosaston edustajan tai Bemisin lainopillisen osaston kanssa. Häirinnänvastaisuus Mitä teen, jos minua häiritsevä henkilö on esimieheni? Jos valitan asiasta, voinko menettää työpaikkani? Ei, et menetä työpaikkaasi ja sinulla on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa ei esiinny uhkaavaa, vihamielistä tai loukkaavaa käytöstä. Ota yhteyttä henkilöstöosaston apulaisjohtajaan tai henkilöstöosaston edustajaan saadaksesi neuvoja. Emme suvaitse kostotoimia, jotka johtuvat käytöksestä ilmoittamisesta tai yhteistyöstä tutkimuksen yhteydessä. Asiakirjojen säilytys Olen hiljattain saanut projektin valmiiksi. Saanko poistaa kaikki projektiin liittyvät asiakirjat tai heittää ne pois? Projekteihin liittyvien tallenteiden säilytyksellä on liikearvoa. Meidän tulisi kuitenkin säilyttää vain tarpeelliset asiakirjat. Katso tietojenhallintakäytännöstä neuvoa määrittääksesi tallenteiden säilytysvaatimukset. Jos et ole varma siitä, mitä sinun pitäisi asiakirjoillesi tehdä, tai jos tietojenhallintakäytännöstä tulisi mielestäsi tehdä poikkeus, ota yhteyttä Bemisin lainopilliseen osastoon. Yhtiön omaisuuden suojelu Mitä jos minulla on pieni yritys, jota hoidan kotoa käsin? Sekä päällikköni että Bemisin lainopillinen osasto on tullut siihen tulokseen, että yritykseni ja Bemisillä tekemäni työn välillä ei ole eturistiriitaa. Saako asiakkaani jättää viestejä vastaajaani Bemisillä? Ei, ellei se ole täysin satunnaista. Vaikka eturistiriitaa ei ole, velvollisuutesi on käyttää Bemisin omaisuutta (viestintäjärjestelmä ja puhelinvastaaja mukaan lukien) vain Bemisin liiketoimia varten. Työtekijät eivät saa käyttää Bemisin omaisuutta tukeakseen toista työtä, yksityisyritystä tai konsultointityötä. Jos odotat tällaisesta toiminnasta säännöllisiä yhteydenottoja, velvollisuutesi on luoda ja kustantaa oma viestintäjärjestelmäsi

12 Kirjanpito ja asiakirjat Mitä teen, jos päällikköni painostaa minua saamaan luvut täsmäämään? Kilpailulainsäädäntö Mitä jos edellinen työnantajani on yksi kilpailijoistamme? Voinko puhua työtovereilleni heidän myyntistrategioistaan? Et. Velvollisuutesi on suojella entisen työnantajasi luottamuksellisia tietoja, eikä tämä velvollisuus pääty, vaikka vaihdat työpaikkaa. Sinun tulisi ilmoittaa päälliköllesi, että työskentelit ennen kilpailijan palveluksessa ja varmistaa, että noudatat kaikkia entistä työnantajaasi koskevia vaitiolovelvollisuuksia. Olin odottamassa aulassa ennen valtion tarjouskokousta. Mitä jos satuin kuulemaan hankintavirkailijan ja yhden kilpailijamme välisen keskustelun, jossa käsiteltiin tuotteen teknisiä tietoja ja kustannuksia? Voinko yhä osallistua tarjouskilpailuprosessiin ja jos voin, saanko käyttää tietoja laatiakseni vastaavan ehdotuksen ja lähettää sen edullisempana tarjouksena? Vastaus kumpaankin kysymykseen on ei. Et saa käyttää näitä tietoja hyväksesi millään tavalla. Sinun tulisi kohteliaasti poistua kokouksesta, välttää paljastamasta tietoja kenellekään ohjelmaan tai tarjoukseen liittyvälle henkilölle ja ottaa yhteyttä Bemisin lainopilliseen osastoon. On todennäköistä, että sinun on vetäydyttävä tarjoustiimistä, jotta Bemisin kykyä osallistua oikeudenmukaisesti tarjouskilpailuun voidaan suojella. Mitä teen, jos juuri huomasin että asiakkaalle on annettu joitain virheellisiä tietoja sen jälkeen, kun hinnasta ja ehdoista oli jo sovittu? Noudatanko asianmukaista menettelytapaa, jos ilmoitan tästä asiakkaalle välittömästi? On tärkeää, että otat yhteyttä tukitiimiin, joka hoitaa myyntiin liittyviä talous- ja lakiasioita ja toimit yhteistyössä heidän kanssaan varmistaaksesi, että asiakkaalle ilmoitetaan virheestä mahdollisimman nopeasti. Velvollisuutesi on olla rehellinen ja täsmällinen. Jos sinua painostetaan muuhun, keskustele esimiehesi tai Bemisin lainopillisen osaston kanssa. Jos et mielelläsi etenisi asiassa sisäisten kanavien kautta, voit käyttää Bemisin In Touch -järjestelmää koska tahansa, vuorokauden ympäri. Eturistiriidat Mitä teen, jos yksi sukulaisistani tai läheisistä ystävistäni työskentelee Bemisin asiakkaan tai kilpailijan palveluksessa? Sinun on ilmoitettava asiasta esimiehellesi. Meidän on tiedettävä siitä, jotta voimme ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin estääksemme mahdollisten eturistiriitojen vaikutuksen Bemisin päätöksiin (tai sen, että eturistiriidat näyttävät vaikuttavan päätöksiin). Jos esimerkiksi sisaresi työskentelee tavarantoimittajan palveluksessa ja on ollut mukana hankintatoiminnassa, ja päällikkösi on juuri kertonut sinulle haluavansa sinun liittyvän tarjoustiimiin, joka etsii tarjouksia eri yrityksiltä, sisaresi työnantaja mukaan lukien, sinun on ilmoitettava asiasta ja pyydettävä neuvoa tarjoustiimiin kuulumisesta. Mitä teen, jos en ole varma siitä, aiheuttaako työn ulkopuolinen toiminta eturistiriidan? Sinun tulee kysyä neuvoa Bemisin lainopilliselta osastolta. Valitettavasti emme voi luetella kaikkia mahdollisia olosuhteita, jotka saattavat viitata mahdollisiin eturistiriitoihin. Yksi parhaista tavoista selvittää, aiheutuuko toiminnasta eturistiriita, on kysyä itseltäsi seuraavat kysymykset: Haittaako toiminta (tai antaako sellaisen vaikutelman) velvollisuuksia, joita sinulla Bemisiä kohtaan on? Saatko sinä, perheenjäsenesi tai läheinen ystäväsi sääntöjenvastaisia henkilökohtaisia etuja toiminnasta, koska työskentelet Bemisillä? Kilpaileeko toiminta Bemisin etujen kanssa? Jos vastaat johonkin näistä kysymyksistä kyllä, toiminta saattaa todellakin aiheuttaa eturistiriidan, ja siitä on ilmoitettava. Jos et ole varma, paras vaihtoehto on kysyä neuvoa. Mitä jos saan tuntemattomalta lähettäjältä postitse kirjeen, joka sisältää kilpailijan hinnoittelutietoja? En löydä mitään merkintää siitä, että se olisi lähetetty tai vastaanotettu valtuutettujen kanavien kautta. Mitä minun tulee tehdä? Älä lue asiakirjaa, äläkä näytä sitä työtovereillesi. Kirje on välittömästi sinetöitävä, eristettävä ja lähetettävä Bemisin lainopilliselle osastolle

13 Ulkomaiset valtion virkamiehet Kuka on valtion virkamies Lahjat ja kestitseminen Mitä jos tarjoamme lounaan kokouksen aikana, joka meillä on suuren asiakkaamme kanssa? Lounaan tarjoaminen on hyväksyttävää, jos se tehdään lahjojen antamista koskevan käytäntömme hengessä ja noudattaa maksuja koskevia ohjeita sen suhteen, mikä käsitetään hyväksyttäväksi. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä kaupallisen asiakkaan kanssa toteuttaaksemme laajan järjestelmän, joka on nyt valmis. Mitä jos haluamme projektin päätteeksi huomioida asiakkaamme työntekijät antamalla jokaiselle tiimin jäsennelle Bemis-logolla varustetun läppärilaukun muistoksi? Olisiko tämä lahjojen antamista koskevan käytäntömme vastaista? Valtion virkamies on henkilö, jolla on hallinnollisia valtuuksia. Tähän lukeutuvat myös poliittisten puolueiden virkamiehet ja ehdokkaat. Valtion virkamies tarkoittaa myös valtion omistamien yritysten työntekijöitä. Entä liikelahjat valtion virkamiehille tai heidän sukulaisilleen ovatko ne hyväksyttäviä Foreign Corrupt Practices Act -lainsäädännön puitteissa? On mahdollista, että tällaiset lahjat ovat Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota koskevan lain vastaisia. Ratkaisevaa on, onko lahjan tarkoitus vaikuttaa sääntöjenvastaisesti valtion viranomaiseen liiketoimien hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi. Mitä suurempia ja toistuvampia lahjat ovat, sitä todennäköisemmin ne eivät ole ainoastaan liikelahjoja, vaan kuuluvat FCPA:n kiellettyjen lahjusten piiriin. Sinun on ilmoitettava Bemisin lainopilliselle osastolle ennen minkään lahjan antamista valtion viranomaiselle. Kaikissa tapauksissa liikelahjojen on oltava Bemisin lahjojen antamista ja kestitsemistä koskevan käytännön mukaisia. FCPA:n perusteella yritys on vastuussa edustajansa toimista, jotka ovat tämän lain vastaisia. Ketkä ovat edustajia? Ei ole. Voitte tarjota tällaisia lahjoja, kunhan niiden arvo on enintään 250 Yhdysvaltain dollaria tai kuten näissä toimintaohjeissa kuvataan. Tästä huolimatta, sinun tulisi ehdottaa ajatusta ensin asiakkaan edustajalle varmistaaksesi, että lahja on vastaanottavan yrityksen käytäntöjen mukainen. Emme halua asettaa asiakkaitamme tukalaan tilanteeseen, jossa heidän on palautettava lahjoja. Vaikka sinun ei tarvitse hankkia kirjallista hyväksyntää lahjojen sopivuudesta, on kuitenkin hyvä käytäntö keskustella tällaisista lahjoista aina etukäteen päällikkösi kanssa. Mitä jos minulle annetaan lahja, jonka tiedän olevan sääntöjenvastainen? Mitä minun tulee tehdä? Palauta se lahjoittajalle ja selitä kohteliaasti, että Bemisin käytäntö estää sinua pitämästä sitä. Joissakin tapauksissa, kuten silloin, jos lahja on toisen maan viranomaiselta, muita vaihtoehtoja saatetaan harkita, kuten lahjan esille asettamista julkisessa tilassa, sen lahjoittamista hyväntekeväisyyteen tai samanarvoisen lahjoituksen tekemistä hyväntekeväisyyteen lahjan antajan nimissä. Pyydä neuvoa päälliköltäsi tai Bemisin lainopilliselta osastolta. Mitä jos yksi asiakkaistani järjestää arvonnan, jonka palkintona on Yhdysvaltain dollarin arvoinen matka? Voinko osallistua? Kyllä, voit osallistua, kunhan arvontamenettely on oikeudenmukainen, puolueeton ja suoritetaan julkisella paikalla. Jos voitat palkinnon, sinun on ilmoitettava siitä päälliköllesi, ja koska palkinnon arvo ylittää 250 Yhdysvaltain dollaria, sinun on saatava päällikkösi kirjallinen hyväksyntä. Edustaja on henkilö tai yksikkö, jolla on valtuudet toimia Bemisin nimissä. Näin ollen Bemisin tytäryhtiö voi toimia Bemisin edustajana. Yhdysvaltain ulkopuolella toimivan tytäryhtiön työntekijä voi toimia yhdysvaltalaisen yhtiön edustajana. Yhteishankekumppani, myyntiagentti, myyntiedustaja, konsultti, myyntivälittäjä, jakelija kaikki nämä voivat toimia edustajina eri lahjontalakien perusteella, ja kaikki nämä saattavat myös näiden lakien mukaan tehdä Bemisistä vastuuvelvollisen. Meillä on hyvin vähän, mikäli lainkaan, vaikutusvaltaa joihinkin osapuoliin (esim. ulkomaiset välittäjät ja jakelijat), joiden kanssa meillä on liikesuhde kuinka me voimme lahjontalakien mukaan olla vastuussa näiden itsenäisten yritysten toimista? Eräät lahjontalait eivät kiellä ainoastaan suoraa lahjontaa, vaan myös tahallisen silmien sulkemisen tosiasioilta ja lainvastaisuuteen viittaavilta olosuhteilta, sekä niiden tietoisen huomiotta jättämisen. Kyse ei ole Bemisin liikekumppanin hallinnasta, vaan sitä, onko Bemis tietoinen (tai tulisiko sen olla tietoinen) siitä, mitä osapuoli tekee myydäkseen Bemisin tuotteita. Sillä, että tuotteiden omistusoikeus siirtyi jakelijalle tai että jakelija maksoi oikeudenmukaisen markkinahinnan tuotteista, ei ole merkitystä. Jos jakelija lahjoo valtionvirkamiehiä ja Bemis on tietoinen tästä (tai sen pitäisi olla tietoinen tästä), mutta jatkaa liiketoimia jakelijan kanssa, Bemis todennäköisesti rikkoo tiettyjä lahjontalakeja. Tämä saattaa olla monimutkainen aihe, joten mikäli ongelmia ilmenee, ota aina yhteyttä Bemisin lainopilliseen osastoon

14 Liite B - Yhteystiedot Lähetä kaikki näitä toimintaohjeita koskevat kysymykset osoitteeseen: The Bemis Legal Department One Neenah Center P.O. Box 669 Neenah, WI (920) In Touch -järjestelmä: Sisäpiirikaupat Mitä jos tietooni tulee Bemisin neljännesvuosittainen liikevoitto ennen niiden julkista ilmoittamista? Saanko ostaa Bemisin osakkeita, kun tämä on tiedossani? Et. Tämä on ei-julkista tietoa, ja osakkeiden ostaminen tai myyminen olisi Bemisin arvopaperikauppaa ja tietojen paljastamista koskevan käytännön vastaista, sekä mahdollisesti myös Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilainsäädännön vastaista. Voit ostaa tai myydä Bemisin osakkeita ainoastaan kun tällaiset tiedot on yleisesti julkaistu. Yritykseni arvioi erään toimittajamme ehdotusta uudesta tuotteesta, jonka he aikovat esitellä markkinoilla pian. Tulimme siihen tulokseen, että tuote ei olisi hyödyllinen meidän yhtiöllemme, mutta uskon, että se tulee olemaan todellinen läpimurto muilla teollisuuden aloilla ja että se tulee nostamaan toimittajamme osakkeiden hintaa. Mitä jos haluan ostaa osakkeita toimittajan yrityksestä? Onko se Bemisin sisäpiirikauppoja koskevan käytännön vastaista? Kyllä. Et saa ostaa näitä osakkeita ennen kuin uutta tuotetta koskevat tiedot ovat yleisesti tiedossa. Sillä, ettei tuote ole tarpeellinen Bemisille, ei ole merkitystä. Merkityksellistä on, että sinulla on uudesta tuotteesta (ja sen mahdollisesta vaikutuksesta toimittajan liikevoittoon) tietoja, jotka eivät vielä ole yleisesti tiedossa. 24 Argentiina Australia Belgia Brasilia Kanada Kiina Tanska Suomi Ranska Saksa Hongkong Irlanti Italia Japani Malesia Meksiko Uusi-Seelanti Norja Puola Puerto Rico Singapore Espanja Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhdysvallat Shanghai (SH), Jiangsu (JS), Zhejiang (ZJ), Shaanxi (SN), Gansu (GS), Xinjing (XJ), Xizang (XZ), Yunan (YN), Guangxi (GX), Guangdong (GD), Fujian (FJ), Jiangxi (JX), Hunan (HN), Hubei (HB), Sichuan (SC), Chongqing (CQ), Anhui (AH), Hainan (HQ), Guizhou (GZ), Ningxia (NX), Qinghai (QH) 2 Peking (BJ), Tianjin (TJ), Hebei (HEB), Heilongjiang (HL), Jilin (JL), Liaoning (LN), Henan (HEN), Shandong (SD), Inner Mongolia (NM), Shanxi (SX) 3 Ainostaan lankaverkosta 25

15 One Neenah Center, 4th Floor P.O. Box 669 Neenah, Wisconsin (920)

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet

4.11.2013. Sampo-konsernin. Toimintaperiaatteet 4.11.2013 Sampo-konsernin Toimintaperiaatteet 1 Business areas in 2011 SISÄLTÖ Yleistä sivu 3 CORPORATE GOVERNANCE sivu 4 YRITYSVASTUU sivu 5 YLEISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET sivu 6 SIDOSRYHMÄSUHTEET sivu

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET

KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET Corporate Code of Conduct and Ethics Policy KONSERNIN TOIMINTAOHJEET JA EETTISET PERIAATTEET Kesäkuu 2014 1. Johdanto Amcor tiedostaa vastuunsa globaalina pakkausmateriaalien ja -palvelujen tuottajana,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT s. 2 Styronin eettinen ohjeisto s. 3 1. STYRONIN ARVOT s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA Ministerikomitean suositus Rec(2003)4 jäsenvaltioille yhteisistä korruption vastaisista säännöistä puolue- ja vaalirahoituksessa (Hyväksytty ministerikomiteassa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy

Eettiset Säännöt. Nebula Oy. Code of conduct. Nebula Oy Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Laajuus... 3 1.2. Nebulan sitoumus... 3 1.3. Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioitus... 4 1.3.1. Kunnioitamme ihmisoikeuksia... 4 1.3.2. Tarjoamme työntekijöillemme

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta

Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Opas kolmansille osapuolille Smith & Nephew:n toimintaohjeiden ja liiketoiminnan periaatteiden noudattamisesta Puh. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Faksi 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 23.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/3 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus 1 Suomenkielinen versio Tervetuloa Tervetuloa Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus. Tämän kurssin avulla kumppanit

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden Työ- ja sosiaalioikeus Aineopinto 25.4.20L4 Korvaavuus ja vasta usohjeet: Tentissä on 5 kysymystä. Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Jos kysymys 1 on suoritettu pakollisilla luennoilla, vastaa opiskelija

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot