FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.2.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti. PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S. (ura-alue A 2) (2004/C 42 A/04)"

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/17 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS nro PE/85/S JOHTAJA (ura-alue A 2) INFRASTRUKTUURI JA LOGISTIIKKA (2004/C 42 A/04) 1. VIRKA Euroopan parlamentin puhemies on päättänyt aloittaa pääsihteeristössään olevan johtajan viran (ura-alue A, palkkaluokka 2) täyttämismenettelyn virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämä valintamenettely, jonka tarkoituksena on laajentaa nimittävälle viranomaiselle annettavia valintamahdollisuuksia, toteutetaan samanaikaisesti virkojen sisäisen täyttämismenettelyn kanssa. Palvelukseen otettava hakija nimitetään ura-alueen A palkkaluokkaan 2 asiaankuuluvalle tasolle ( 1 ). Peruspalkka on näin ollen , ,27 euroa kuukaudessa. Peruspalkka on yhteisön verotuksen alainen, ja siitä ei pidätetä kansallista veroa. Sen lisäksi voidaan virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä määritetyin edellytyksin maksaa tiettyjä korvauksia ja lisiä. Viran hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että virka kuuluu henkilöstökiertojärjestelmään, josta on määrätty Euroopan parlamentin puhemiehistön 20. lokakuuta 1997 hyväksymässä henkilöstöpolitiikkaa koskevassa kertomuksessa. Tehtävät edellyttävät toistuvia virkamatkoja toimipaikkojen välillä, joustavuutta ja tiivistä yhteydenpitoa Euroopan parlamentin sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin sekä Euroopan parlamentin jäseniin. 2. TOIMIPAIKKA Luxemburg. Tämä virka saatetaan siirtää jompaankumpaan kahdesta muusta Euroopan parlamentin toimipaikasta. 3. YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja kannustaa päteviä naisia ja miehiä hakemaan virkaa sekä varmistaa, ettei palvelukseen ottamisessa syrjitä ketään iän, vammaisuuden, rodun, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. ( 1 ) Kun virkamies otetaan palvelukseen, hänet luokitellaan ura-alueensa palkkaluokkaan ja -tasoon koulutuksensa ja asiaankuuluvan työkokemuksensa pituuden perusteella. Tässä nimenomaisessa tapauksessa virkamies voidaan palkata korkeintaan tasolle 4.

2 C 42 A/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti TOIMENKUVA Korkean tason virkamies, joka vastaa seuraavista tehtävistä parlamentin päättävien elinten ja infrastruktuurin ja tulkkauksen pääosaston pääjohtajan vahvistamien suuntaviivojen ja päätösten mukaisesti: varmistaa pääsihteeristön alaisen useasta laite- ja logistiikkatukea antavasta jaostosta koostuvan organisaation sujuvan toiminnan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ( 2 ) johtaa, motivoi ja koordinoi useita toimihenkilöiden ryhmiä; optimoi organisaation resurssien käytön ja varmistaa palvelun laadun (organisaatio, henkilöstöhallinto, budjettivarojen hallinta, innovointi jne.) suunnittelee osaston toimintaa (tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien määrittely), tekee tarvittavat päätökset tavoitteiden saavuttamiseksi, arvioi tuotettuja palveluita laadun varmistamiseksi antaa toiminta-alaansa liittyviä neuvoja pääjohtajalle, pääsihteeristölle sekä parlamentin jäsenille tekee yhteistyötä pääsihteeristön pääosastojen kanssa, edustaa parlamenttia ja neuvottelee sopimuksia omalla toiminta-alallaan johtaa ja saattaa päätökseen hankkeita toimii johtavana edelleenvaltuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä. 5. EDELLYTYKSET A. Yleiset edellytykset hakijan on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet hakijan on pitänyt täyttää asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteensa hakijan on täytettävä tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. B. Erityiset edellytykset korkeakoulututkinto tai vastaava työkokemus hyvät yleistiedot Euroopan unionista hyvä käsitys sisäisistä, kansallisista ja kansainvälisistä poliittisista kysymyksistä toimielimissä edustettuina olevien kulttuuritaustojen tuntemus toimialan hallintomenettelyjen hallinta johtamistekniikoiden tuntemus (yli 30 henkilön ryhmä) perusteelliset yleistiedot hallinnosta (henkilöresurssit, johtaminen, talousarvio, varainhoito jne.) ( 2 ) Ks. liite: pääasialliset tehtävät.

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/19 yhden Euroopan unionin virallisen kielen ( 3 ) perusteellinen hallinta ja toisen virallisen kielen hyvä taito. Viran menestyksellisen hoidon kannalta englannin ja/tai ranskan kielen hyvä taito on toivottavaa. Toimenkuvaosuudessa (4 kohta) kuvatut tehtävät edellyttävät seuraavia ominaisuuksia: kyky strategiseen suunnitteluun ennakointikyky reagointikyky johtamistaito kommunikointikyky huolellisuus. 6. VALINTAMENETTELY Nimittävän viranomaisen valintatyön helpottamiseksi korkeiden virkamiesten nimittämistä käsittelevä neuvoa-antava komitea laatii hakijoista luettelon ja suosittelee puhemiehistölle niitä hakijoita, jotka olisi kutsuttava haastateltavaksi. Puhemiehistö päättää lopullisesta hakijoiden luettelosta, komitea järjestää haastattelut ja antaa puhemiehistölle lopullisen lausuntonsa päätöksentekoa varten. Päätöksen tekemiseksi puhemiehistö voi kuulla hakijoita. 7. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN Hakijoita pyydetään lähettämään hakemuksensa (mainittava viite palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus nro PE/85/S ), jossa on liitteenä tässä Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistava vastaavannumeroinen ansioluettelo asianmukaisesti täytettynä, seuraavaan osoitteeseen: Parlement européen Monsieur le Secrétaire Général Bâtiment SCHUMAN L-2929 Luxemburg Hakemus on lähetettävä kirjattuna kirjeenä viimeistään 3. maaliskuuta 2004, mistä postileimaa pidetään osoituksena. Pyydämme ottamaan huomioon, että hakijoiden ( 4 ) on haastattelupäivään mennessä esitettävä ainoastaan jäljennökset tai valokopiot opintoihin, työkokemukseen ja nykyisiin tehtäviin liittyvistä todistuksistaan ja mahdollisista muista asiakirjoista. Näitä asiakirjoja ei palauteta hakijoille. ( 3 ) Euroopan unionin viralliset kielet ovat: englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska. ( 4 ) Tämä ei koske hakijoita, jotka hakemusten jättämisen määräpäivänä ovat Euroopan parlamentin palveluksessa.

4 C 42 A/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKAOSASTON PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT Johtaa ja koordinoida osastoa, jonka alaisuuteen kuuluvat seuraavat jaostot/yksiköt: 1) Logistiikkajaosto pääasialliset tehtävät: vahtimestarien, autonkuljettajien, kokousteknikoiden ja muuttomiesten toiminnan koordinointi sopimusasiakirjojen laatiminen sekä materiaalihankintoihin ja ulkopuolisten yritysten tarjoamiin palveluihin liittyvät hallintomenettelyt toiminnan koordinointi muiden pääosastojen ja yksiköiden kanssa a) AUTONKULJETTAJIEN YKSIKKÖ yksikön toiminnan suunnittelu virka-autojen toimittaminen parlamentin jäsenten ja VIP-henkilöiden käyttöön materiaalikuljetukset toimipaikoissa ja niiden välillä sekä toimipaikoista parlamentin elinten kokouspaikkoihin liikennöinti toimielinten välillä ulkopuolisille palveluntarjoajille annettujen tehtävien suorittamisen valvonta autokannan huolto (yhteydet huoltamoihin, katsastukset jne.) b) MUUTTOYKSIKKÖ muuttopalvelut (parlamentin jäsenet, henkilöstö, kiinteistöt ja uudelleenjärjestelyt) materiaalikuljetukset toimipaikoissa ja niiden välillä asiakirja-arkkujen/materiaalin kuljettaminen kokous- ja istuntopaikoille postin, tarvikkeiden ja materiaalin kuljetukset sekä avustaminen COMART-tapahtumien käytännön toteutuksessa c) VAHTIMESTARIEN YKSIKKÖ postinjakelu kolmessa toimipaikassa vahtimestaripalvelut kaikissa EP:n elinten kokouksissa, täysistunnot mukaan lukien tukipalvelut protokollatilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa tapauksittaiset ja erityiset tukipalvelut d) KOKOUSTEKNIKOIDEN YKSIKKÖ tekninen tuki kaikissa EP:n kokouksissa kokousten tallentaminen laitteistojen huolto kolmessa toimipaikassa erityismateriaalin varaston hoito.

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 42 A/21 2) Hankinnoista ja ravintolapalveluista vastaava jaosto (sopimus- ja tarjouskilpailuyksikkö) pääasialliset tehtävät ravintolapalveluiden, hankintojen ja palvelusopimusten koordinointi sekä irtaimiston hallinnointi tarjouspyyntöjen, kiinnostuksenilmaisupyyntöjen sekä hankintoja ja sopimuksia käsittelevän neuvoaantavan komitean asiakirjojen valmistelu ja dokumentointi; EUVL:ssä julkaistujen ilmoitusten ja ennakkoilmoitusten seuranta, palvelusopimusten ja puitesopimusten arkistointi jne. a) RAVINTOLAPALVELUYKSIKKÖ ravintolapalveluista, ruokaloista, baareista ym. vastaavien alihankkijoiden hallinnointi kolmessa toimipaikassa palveluntarjoajien kanssa tehtävien sopimusten valmistelu, seuranta ja valvonta asianomaisten budjettivarojen, materiaalin ja laitteistojen hallinnointi koordinointi COMART-yksikön kanssa ja pitopalvelupyyntöihin vastaaminen tapauskohtaisesti b) HENKILÖSTÖMYYMÄLÄYKSIKKÖ Luxemburgin henkilöstömyymälän hallinnointi sopimussuhteisten työntekijöiden ja virkamiesten hallinnointi yhteistyö tilinpidosta vastaavan ulkopuolisen yrityksen kanssa, varastonhoito, kassantarkastus c) HANKINTA- JA SOPIMUSYKSIKKÖ tarjouskilpailujen koordinointi ja toteuttaminen sekä hallintomenettelyt jaoston talousarviotaulukoiden laatiminen seuraavien yksiköiden toiminnan koordinointi: hankinnat (Fobu-tilauslomakkeet, irtaimisto, työvaatteet, ajoneuvot, kokousteknikoiden materiaali) sopimukset (vakuutukset, kuljetukset, kokousteknikot) maksumääräykset ja Finord-sovelluksen käyttö d) HANKINTATOIMISTO toimistotarvikkeiden, irtaimiston, työvaatteiden, valokopiokoneiden ja vakuutusten (kiinteistöjen vakuutuksia lukuun ottamatta) hallinnointi tarvikkeiden, paperin ja kulutustavaroiden sekä toimistokoneiden, materiaalin ja teknisten laitteiden hankinta hankintojen, vuokrausten, sopimusten ja tilauslomakkeiden hoitaminen kuljetuksista/muutoista vastaavien yksiköiden ja kokousteknikoiden tarpeiden mukaan e) MAKSUMÄÄRÄYSYKSIKKÖ maksumääräysten valmistelu kaikilla hankinnoista ja sopimuksista vastaavan yksikön toimintaaloilla f) IRTAMISTON HALLINNASTA (FOBU JA TOIMISTOLAITTEET) VASTAAVA YKSIKKÖ toimistotarvikkeiden ja -laitteiden (sanelukoneet, laskimet jne.) toimittaminen pyynnöstä virkamiehille ja toimihenkilöille laitteistoon liittyvät toimenpiteet (laitteiston vaihtaminen, korjaukset jne.)

6 C 42 A/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti g) INVENTOINTIYKSIKKÖ pääosaston inventaarin hoito kolmessa toimipaikassa (inventaarin päivittäminen, irtaimiston inventointi viivakoodien lukumenetelmällä) jäsenten työhuoneissa, ravintolatiloissa, kokoushuoneissa ym. olevan irtaimiston inventaarista vastaaminen h) VARASTOISTA VASTAAVA YKSIKKÖ toimielimen irtaimiston päivittäinen hallinto kolmessa toimipaikassa uuden ja varastoon palautetun irtaimiston varastointi irtaimiston avainten hallinnointi.

7 PE/85/S ANSIOLUETTELOMALLI HENKILÖTIEDOT Nimi (suku- ja etunimet) Osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa) Puhelin Faksi Sähköposti Kansalaisuus Syntymäaika (päivä, kuukausi, vuosi) TYÖKOKEMUS (Aloita viimeisimmästä) Työnantajan nimi ja osoite Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala Toimi tai tehtävä Keskeiset tehtävät ja vastuualat Työnantajan nimi ja osoite Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala Toimi tai tehtävä Keskeiset tehtävät ja vastuualat Työnantajan nimi ja osoite Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala Toimi tai tehtävä Keskeiset tehtävät ja vastuualat

8 Työnantajan nimi ja osoite Ansiotoiminnan tyyppi tai toimiala Toimi tai tehtävä Keskeiset tehtävät ja vastuualat YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS (Aloita viimeisimmästä) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tärkeimmät oppiaineet tai ammattitaidot Tutkinnon nimi Koulutuksen kansallisen luokittelun taso (tarvittaessa) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tärkeimmät oppiaineet tai ammattitaidot Tutkinnon nimi Koulutuksen kansallisen luokittelun taso (tarvittaessa) Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi Tärkeimmät oppiaineet tai ammattitaidot Tutkinnon nimi Koulutuksen kansallisen luokittelun taso (tarvittaessa)

9 HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA TAIDOT Taidot, jotka on hankittu, mutta joista ei ole välttämättä saatu todistusta. ÄIDINKIELI (Ilmoita taso: erinomainen, hyvä, alkeistaso) KIELI 2 Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen KIELI 3 Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen KIELI 4 Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen KIELI 5 Lukeminen Kirjoittaminen Puhuminen MUUT KIELET SOSIAALISET TAIDOT (Kuvaa taitojasi ja kerro, missä ne on hankittu) Eläminen ja työskentely muiden ihmisten kanssa, monikulttuurisissa ympäristöissä, tehtävissä, joissa kommunikaatio on tärkeää, ja tilanteissa, joissa ryhmätyöskentely on olennainen edellytys (esimerkiksi kulttuuri ja urheilu), jne.

10 ORGANISATORISET TAIDOT Esimerkiksi ihmisten, projektien, budjettien koordinoiminen ja hallinto työssä, vapaaehtoistoiminnassa (esimerkiksi kulttuurin ja urheilun parissa) ja kotona jne. (Kuvaa taitojasi ja kerro, missä ne on hankittu) MUUT TIEDOT JA TAIDOT Taidot, joita ei ole mainittu edellä. (Kuvaa taitojasi ja kerro, missä ne on hankittu) AJOKORTTI (AJOKORTIT) LISÄTIETOA (Lisää tähän muita tietoja, joilla voi olla merkitystä, esimerkiksi yhteyshenkilöt, suositukset jne.) LIITTEET (Luettele liitteet tarvittaessa)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02)

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) C 249 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 8.10.2004 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYTTÄ KOSKEVA KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ (2004/C 249 A/02) Viraston ja sen valituslautakunnan

Lisätiedot

OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN

OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN Johdanto Ansioluettelon laatiminen on tärkeä vaihe kaikessa työnhaussa. Seuraavat ohjeet on syytä lukea tarkasti ennen mallin täyttämistä. Ansioluettelo on usein

Lisätiedot

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6.

ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2015) 300 FI 24.6. EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN FI COM(2015) 300 FI 24.6.2015 Tämän talousarvion määrät

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta,

PÄÄTÖS N:o 118/07. sekä katsoo, että on aiheellista antaa seuraavat säännökset neuvoston pääsihteeristössä suoritettavan harjoittelun osalta, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄTÖS N:o 118/07 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VARAPÄÄSIHTEERI, joka ottaa huomioon neuvoston työjärjestyksen ja erityisesti sen 23 artiklan, sekä katsoo, että on aiheellista antaa

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, 21.5.2012. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 6 1.1 YLEISET

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS, VUOSIA 2008 2013 KOSKEVAAN

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio

Otamme yhteyttä. Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa. Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan komissio Otamme yhteyttä sinuun... Mitä sinun pitäisi tietää, jos haet työtä toisessa ETA-maassa Euroopan

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT

EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT EUROOPAN KOMISSIO HYVÄÄ HALLIN- TOTAPAA KOSKEVAT TOIMINTASÄÄNNÖT Suhteet yleisöön Komissio hyväksyi 1. maaliskuuta 2000 hallinnonuudistusta koskevan valkoisen kirjan, jossa painotetaan eurooppalaisen

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n

Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS. äänt ä. enenn Kääntämin. K ä. n e n. i n. i e. l e. l t u s. k a. r k astus Kää nnöste n dointi S t andardointi Stand o ö T ermityö Termity T e rmityö Termity ö t e nn Käänt äminen n r kastus Kielentarkastus K k FI Asiakaskertomus 2011 EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS Kääntämin enenn

Lisätiedot

Tiivistelmä jäsenvaltioiden toiminnasta vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi

Tiivistelmä jäsenvaltioiden toiminnasta vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi Sosiaaliturva & yhteiskunnallinen integraatio iivistelmä jäsenvaltioiden toiminnasta vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi uroopan komissio iivistelmä jäsenvaltioiden toiminnasta vammaisten

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot