Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)"

Transkriptio

1 Ilmoitus avoinna olevasta COI-tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/006 Julkaistaan Ulkoinen Tehtävänimike COI-tiedottaja 1. KEITÄ OLEMME Asetuksella (EU) N:o 439/ perustettu turvapaikka-asioiden tukivirasto (jäljempänä "EASO") lujittaa turvapaikka-asioita koskevaa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden välistä käytännön yhteistyötä, edistää Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja antaa tukea niille jäsenvaltioille, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita. EASO keskittyy erityisesti kolmeen päätehtävään: 1. jäsenvaltioiden välisen turvapaikka-asioita koskevan käytännön yhteistyön tukeminen, jonka tärkeimpiä välineitä ovat koulutus, laatua edistävät toimet, alkuperämaatiedot (COI), tilastot ja analyysit, erityisasiantuntijaverkostot ja käytännön yhteistyötä edistävät työpajat sekä aihekohtainen tuki asioissa, jotka liittyvät ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin, ihmiskauppaan ja sukupuolinäkökulmaan 2. erityisten paineiden kohteeksi joutuneiden jäsenvaltioiden tukeminen antamalla kiireellistä tukea sekä lähettämällä turvapaikka-asioiden tukiryhmiä avustamaan EU:n jäsenvaltioita turvapaikkahakemusten hallinnoinnissa ja tarvittavien vastaanottopalvelujen käyttöönotossa 3. Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanon edistäminen keräämällä ja vaihtamalla tietoja parhaista käytännöistä, laatimalla vuosittain turvapaikkatilannetta koskevan kertomuksen, joka kattaa EU:n jäsenvaltioiden turvapaikkamenettelyt, ja hyväksymällä teknisiä asiakirjoja turvapaikka-asioita koskevan unionin uuden säännöstön täytäntöönpanosta. EASOn toimipaikka sijaitsee Vallettan satamassa (Maltassa). 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19. toukokuuta 2010 (EUVL L 132, , s. 11). 1

2 2. MITÄ TARJOAMME EASOn tieto-, dokumentointi- ja analyysikeskus (CIDA) vastaa kaikista alkuperämaata koskeviin tietoihin liittyvistä tehtävistä. Näihin kuuluvat muun muassa yhteisesti laadittavat COI-raportit keskeisistä alkuperämaista, EASOn COI-portaalin ylläpito ja kehittäminen sekä käytännön yhteistyökokousten järjestäminen alkuperämaata koskeviin tietoihin liittyvistä sekä maakohtaisia toimintalinjoja koskevista kysymyksistä. Tiedottaja toimii dokumentoinnista ja alkuperämaata koskevista tiedoista vastaavan toimihenkilön alaisuudessa ja huolehtii lähinnä seuraavista tehtävistä: EASOn alkuperämaata koskeviin tietoihin liittyvien tuotteiden valmisteleminen ja (yhdessä) laatiminen sekä niiden laadun tarkastaminen EASOn alkuperämaata koskevien tietojen raportointimenetelmän mukaisesti jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtuvan, EASOn alkuperämaata koskevien tuotteiden yhdessä tuottamisen edistäminen sekä julkaisuprosessin tukeminen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon edistäminen EASOn alkuperämaata koskevien tietojen asiantuntijaverkostojen yhteydessä alkuperämaata koskeviin tietoihin liittyvien työpajojen, tapaamisten ja konferenssien järjestämisessä avustaminen alkuperämaata koskevissa tiedoissa käytettävien menetelmien ja koulutuksen kehittämisen tukeminen COI-portaalin hallinnoinnin ja sisällönhallinnan tukeminen yhteydenpito jäsenvaltioiden asiantuntijoihin, ulkopuolisiin asiantuntijoihin, kansalaisjärjestöihin, kansainvälisiin organisaatioihin ja EU:n toimielimiin keskuksen päällikön osoittamien muiden tehtävien suorittaminen EASOn etujen mukaisesti. 3. KETÄ ETSIMME A) Kelpoisuusvaatimukset Hakija katsotaan valintakelpoiseksi, jos hän täyttää seuraavat muodolliset kriteerit hakuajan päättyessä: 1. Hakija on suorittanut vähintään neljän vuoden korkeakouluopintoja vastaavan koulutuksen, josta on osoituksena tutkintotodistus 2 tai hakija on suorittanut vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaavan koulutuksen, josta on osoituksena tutkintotodistus, ja hänellä on tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta. 2 Huomioon otetaan ainoastaan tutkintotodistukset, jotka on myönnetty jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai jotka edellyttävät kyseisen jäsenvaltion viranomaisten myöntämää vastaavuustodistusta. 2

3 2. Hakija on jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion, Norjan tai Sveitsin kansalainen. 3. Hakija on täysivaltainen kansalainen. 4. Hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa. 5. Hakijalla on yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen tyydyttävä, toimeen liittyvien tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito. 6. Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset Hakijalla on terveydelliset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. 4 B) Valintaperusteet Jäljempänä luetellaan valintaperusteet, joiden perusteella arvioidaan niiden hakijoiden hakemukset, jotka täyttävät kohdassa A) Kelpoisuusvaatimukset esitetyt edellytykset. Sopivimmat hakijat kutsutaan haastatteluun. Olennaiset valintaperusteet 1. Työkokemus ihmisoikeuksia ja/tai turvallisuusasioita koskevan tutkimuksen tekemisestä EU:n ulkopuolisissa maissa 2. Työkokemus alkuperämaata koskevista tiedoista ja/tai yhteiskuntatutkimuksen menetelmistä ja työkaluista 3. Työkokemus englanninkielisten raporttien laatimisesta ja tarkastamisesta 4. Erinomaiset verkostoitumistaidot ja kyky edistää monien sidosryhmien yhteistyötä. Eduksi luettavat valintaperusteet 1. Työkokemus kansainvälisten kokousten, konferenssien ja/tai työpajojen suunnittelusta ja järjestämisestä 2. Työkokemus turvapaikkapolitiikasta, -lainsäädännöstä ja/tai -käytännöistä. Arviointi haastatteluvaiheen aikana Haastatteluvaiheeseen (haastattelu ja kirjallinen testi) kutsuttavia hakijoita arvioidaan seuraavien toimen kannalta keskeisten kriteerien perusteella: 3 Toimeen valittavan henkilön on ennen nimittämistä toimitettava rikosrekisteriote. 4 Ennen palvelukseen ottamista toimielimen asiantuntijalääkäri suorittaa valituksi tulevalle hakijalle lääkärintarkastuksen sen varmistamiseksi, että tämä täyttää unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan e kohdan edellytykset. 3

4 1. englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito 2. taito käyttää sähköisiä toimistolaitteita ja sovelluksia (tekstinkäsittely, laskentataulukot, esitystyökalut, sähköinen viestintä, internet jne.). Haastatteluvaiheen aikana hakijoita voidaan arvioida myös seuraavien kriteerien perusteella: 1. EASOn toiminta-ajatuksen ja organisaatiorakenteen sekä EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan tuntemus 2. kyky työskennellä tehokkaasti monialaisessa asiantuntijaryhmässä monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. 3. Kyky kirjalliseen viestintään englanniksi sekä tehtävään liittyvä tietämys, osaaminen ja valmiudet arvioidaan myös kirjallisella kokeella. 4. VALINTA JA PALVELUKSEENOTTO EASOn oikeusperustan muodostava asetus on annettu toukokuussa 2010 (Euroopan unionin virallinen lehti L 132, ). Valintalautakunta arvioi hakijoiden kelpoisuuden sen perusteella, täyttävätkö nämä kaikki hakuedellytykset hakemusten viimeiseen jättöpäivään mennessä. Hakuedellytykset täyttävien hakijoiden hakemuksia arvioidaan myös valintaperusteiden nojalla. Tämän arvioinnin perusteella parhaiksi katsotut hakijat voidaan kutsua kirjalliseen kompetenssikokeeseen ja haastatteluun, joka pidetään pääosin englanniksi. Haastattelussa arvioidaan seuraavia osatekijöitä: yleinen soveltuvuus ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukainen toimeen liittyvien tehtävien hoitamiseen riittävä kielitaito tämän hakuilmoituksen valintaperusteiden mukaiset erityiskompetenssit, jotka liittyvät hakijoiden profiileihin. Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden on tuotava mukanaan jäljempänä lueteltujen asiakirjojen jäljennökset: kansalaisuuden osoittava asiakirja (esim. passi) koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevat todistukset ja erityisesti kyseessä olevan profiilin kannalta olennaiset todistukset 4

5 kyseessä olevan profiilin edellyttämän pätevyyden saavuttamisen jälkeen hankittua työkokemusta koskevat asiakirjat, joista käy selvästi ilmi työn alkamis- ja päättymispäivät, työn kokoaikaisuus tai osa-aikaisuus ja suoritettujen tehtävien luonne. Valintalautakunta ehdottaa hyväksyttyjen hakijoiden esivalintalistaa nimittävälle viranomaiselle, joka päättää hyväksytyn hakijan nimittämisestä ja varallaololuettelon laatimisesta ilmoitettua tointa varten. Hakijoiden on otettava huomioon, ettei varallaololuetteloon pääsy ole tae palvelukseen ottamisesta. Palvelukseen ottaminen riippuu siitä, onko toimia avoimina ja onko määrärahoja käytettävissä. Tätä tointa koskeva varallaololuettelo on voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka, ja sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää nimittävän viranomaisen harkinnan mukaan. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista valitulle hakijalle tehdään pakollinen lääkärintarkastus. Sen tekee toimielimen asiantuntijalääkäri sen varmistamiseksi, että valittu hakija täyttää Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan e alakohdan edellytykset. 5. YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET EASO noudattaa yhtäläisten mahdollisuuksien politiikkaa ja vastaanottaa hakemuksia katsomatta sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen. 6. PALVELUSSUHTEEN EHDOT Valintamenettelyn jälkeen pääjohtaja nimittää väliaikaisen toimihenkilön valintalautakunnan suosituksesta. Valituksi tuleva hakija nimitetään unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan mukaisesti väliaikaiseksi toimihenkilöksi viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Kyseessä oleva väliaikaisen toimihenkilön toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 5. Palkattaviin henkilöihin sovelletaan yhdeksän kuukauden koeaikaa. Väliaikaisen toimihenkilön, AD 5 (palkkataso 1), palkka koostuu 4 489,61 euron peruspalkasta, johon sovelletaan korjauskerrointa (Maltan osalta nykyään 84,5 %) ja johon lisätään erilaisia korvauksia ja lisiä, esimerkiksi perhelisiä. Henkilöstön jäsenten palkoista peritään ennakonpidätyksenä yhteisön vero. Henkilöstön jäsenten palkoista ei pidätetä kansallista veroa. Työntekijät kuuluvat EU:n sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin. Lisätietoja väliaikaisten toimihenkilöiden työehdoista on unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa osoitteessa: Työpaikka sijaitsee Vallettan satamassa Maltassa 5

6 7. HAKUMENETTELY Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on käytettävä EASOn verkkosivustolla olevaa virallista hakulomaketta. Hakemus on tehtävä englannin kielellä ja kaikki osat on täytettävä täydellisesti. hakijan on lähetettävä hakemus määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen sähköpostiviestin otsikkokentässä on mainittava tämän avoimen toimen viite ja hakijan sukunimi. Puutteelliset hakemukset hylätään ja katsotaan kelpaamattomiksi. hakevat useampaa kuin yhtä tointa samalla hakemuksella. Samoin hylätään hakijat, jotka Valintaprosessi voi kestää useita kuukausia. Hakijoita, joille tarjotaan tointa, pyydetään toimittamaan alkuperäiset tutkintotodistukset ja työtodistukset tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset. Valintaprosessin helpottamiseksi kaikki tätä tointa koskeva yhteydenpito tapahtuu englanniksi. Hakijan suorat tai välilliset yhteydenotot valintalautakuntaan tätä palvelukseenottoa koskevissa asioissa ovat kiellettyjä. Nimittävällä viranomaisella on oikeus sulkea valintamenettelyn ulkopuolelle hakija, joka rikkoo tätä sääntöä. Määräaika hakemusten jättämiselle: Hakemusten jättämisen määräaika: Hakemusten jättämisen määräaika on 15. kesäkuu 2016 klo (Brysselin aikaa). EASO ei ota huomioon hakemuksia, jotka on vastaanotettu määräajan umpeuduttua. Hakemista ei pidä jättää viimeiseen päivään, sillä saattaa olla, ettei hakemuksen toimittaminen onnistu ensi yrittämällä verkkoliikenteen ruuhkien tai internetyhteyden katkosten vuoksi. EASO ei ole vastuussa edellä mainittujen ongelmien aiheuttamista viivästyksistä. Jos menettelyn missä tahansa vaiheessa todetaan, että hakijan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, kyseisen hakijan hyväksyminen valintamenettelyyn mitätöidään. 8. TIETOSUOJA Hakijan toimittamien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tutkia hakijan hakemus (hakemukset) mahdollisen valinnan tekemiseksi ja EASOn palvelukseen otettavan hakijan valitsemiseksi. EASO ei julkista varallaololuetteloon valittujen hakijoiden nimiä. On kuitenkin mahdollista, että EASOn johtoryhmän jäsenet saavat rekrytointia ja siihen liittyviä suunnittelutarkoituksia varten käyttöönsä varallaololuettelon ja eräissä erityistapauksissa hakijan hakemuslomakkeen (ilman todistusasiakirjoja, jotka henkilöstöosasto pitää salassa). Valinnan ulkopuolelle jääneiden hakijoiden hakemustiedostot 6

7 säilytetään kahden vuoden ajan varallaololuettelon voimassaolon päättymisestä lukien, minkä jälkeen ne hävitetään. Pyydettyjen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisön toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä. 9. MUUTOKSENHAKU Jos hakija katsoo, että jokin tietty päätös on vaikuttanut häneen haitallisesti, hän voi tehdä valituksen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen nojalla seuraavaan osoitteeseen: The Executive Director European Asylum Support Office MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917 Malta Valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Tämäntyyppisen menettelyn aloittamisen määräaika alkaa kulua siitä ajankohdasta, kun hakijalle ilmoitetaan toimesta, joka vaikuttaa häneen haitallisesti. 7

Viite: EASO/2016/TA/005

Viite: EASO/2016/TA/005 Ilmoitus avoinna olevasta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan ( ICT-asiantuntija ) (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/005

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta kenttätoimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 6) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta kenttätoimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 6) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta kenttätoimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 6) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/015 Julkaisu Tehtävänimeke Ulkoinen Kenttätoimihenkilö

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/004. Operatiivinen toimihenkilö Ulkoinen ulottuvuus

Viite: EASO/2017/TA/004. Operatiivinen toimihenkilö Ulkoinen ulottuvuus Ilmoitus avoinna olevasta operatiivisen toimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta ulkoisen ulottuvuuden alalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/004

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/035. Turvapaikka-asioiden tukihenkilö Dublin

Viite: EASO/2017/TA/035. Turvapaikka-asioiden tukihenkilö Dublin Ilmoitus turvapaikka-asioiden tukihenkilön Dublin (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) avoinna olevasta toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/035 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta logistiikkavastaavan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta logistiikkavastaavan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta logistiikkavastaavan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/008 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta viestintäasiantuntijan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta viestintäasiantuntijan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta viestintäasiantuntijan (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/003 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta johdon tukihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta johdon tukihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta johdon tukihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/033 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/013. Suunnittelu- ja arviointiyksikön päällikkö

Viite: EASO/2016/TA/013. Suunnittelu- ja arviointiyksikön päällikkö Ilmoitus avoinna olevasta suunnittelu- ja arviointiyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/013 Julkaistaan

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/017

Viite: EASO/2017/TA/017 Ilmoitus avoinna olevasta tilastoalan hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST2) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/017 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta kansalaisyhteiskunta-asiantuntijan toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta kansalaisyhteiskunta-asiantuntijan toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta kansalaisyhteiskunta-asiantuntijan toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/009 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/008. Koulutuksesta vastaava toimihenkilö

Viite: EASO/2017/TA/008. Koulutuksesta vastaava toimihenkilö Ilmoitus avoinna olevasta koulutuksesta vastaavan toimihenkilön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/008 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/019. Vanhempi tiedottaja (maaohjeistus)

Viite: EASO/2017/TA/019. Vanhempi tiedottaja (maaohjeistus) Ilmoitus avoinna olevasta vanhemman tiedottajan (väliaikainen toimihenkilö, AD 7) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/019 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta tietosuojavaltuutetun (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta tietosuojavaltuutetun (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta tietosuojavaltuutetun (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/018 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/007

Viite: EASO/2017/TA/007 Ilmoitus avoinna olevasta vanhemman suunnittelijan (AD 7) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/007 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti Vanhempi suunnittelija

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/002

Viite: EASO/2017/TA/002 Ilmoitus avoinna olevasta data-analyysia suorittavan informaatikon (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/002 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta hankintatoimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 6) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta hankintatoimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 6) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta hankintatoimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 6) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/021 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti Hankintavastaava

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta viestintätoimihenkilön toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta viestintätoimihenkilön toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta viestintätoimihenkilön toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/011 Julkaiseminen Tehtävänimike

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/009. Operatiivisen osaston päällikkö

Viite: EASO/2016/TA/009. Operatiivisen osaston päällikkö Ilmoitus avoinna olevasta operatiivisen osaston päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/009 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/026. Operatiivisen osaston päällikkö

Viite: EASO/2017/TA/026. Operatiivisen osaston päällikkö Ilmoitus avoinna olevasta operatiivisen osaston päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/026 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/CA/010. Ulkoisesti

Viite: EASO/2016/CA/010. Ulkoisesti Ilmoitus avoinna olevasta yleisten asioiden avustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/010 Julkaistaan Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/011. Oikeusalan (tuomioistuimet) ylempi toimihenkilö

Viite: EASO/2017/TA/011. Oikeusalan (tuomioistuimet) ylempi toimihenkilö Ilmoitus avoinna olevasta oikeusalan (tuomioistuimet) ylemmän toimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 7) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/011 Julkaistaan

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta operaatioyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta operaatioyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta operaatioyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/001 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta vanhemman toimihenkilön johdon tuki (väliaikainen toimihenkilö, AD 7) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta vanhemman toimihenkilön johdon tuki (väliaikainen toimihenkilö, AD 7) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta vanhemman toimihenkilön johdon tuki (väliaikainen toimihenkilö, AD 7) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/034 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/010. Turvapaikka-asioiden tukiosaston päällikkö

Viite: EASO/2016/TA/010. Turvapaikka-asioiden tukiosaston päällikkö Ilmoitus avoimesta turvapaikka-asioiden tukiosaston (DAS) päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/010 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/012. Turvapaikka-asioiden tukiyksikön päällikkö

Viite: EASO/2016/TA/012. Turvapaikka-asioiden tukiyksikön päällikkö Ilmoitus avoimesta turvapaikka-asioiden tukiyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/012 Julkaiseminen Tehtävänimike

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/005. Suunnittelu- ja arviointiyksikön päällikkö

Viite: EASO/2017/TA/005. Suunnittelu- ja arviointiyksikön päällikkö Ilmoitus avoinna olevasta suunnittelu- ja arviointiyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/005 Julkaistaan

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/025. Viestintä- ja sidosryhmäyksikön päällikkö

Viite: EASO/2017/TA/025. Viestintä- ja sidosryhmäyksikön päällikkö Ilmoitus avoinna olevasta viestintä- ja sidosryhmäyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/025 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta viestintäassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta viestintäassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta viestintäassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/009 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/020. Rahoitusasioiden/talousarvioasioiden ylempi toimihenkilö AD7 (2 profiilia)

Viite: EASO/2016/TA/020. Rahoitusasioiden/talousarvioasioiden ylempi toimihenkilö AD7 (2 profiilia) Ilmoitus avoinna olevasta rahoitusasioiden/talousarvioasioiden ylemmän toimihenkilön (väliaikainen toimihenkilö, AD 7) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/020

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta tietoanalyytikon toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta tietoanalyytikon toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta tietoanalyytikon toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/006 Julkaiseminen Tehtävänimeke Ulkoinen

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta ICT-yksikön hankkeista ja sopimuksista vastaavan päällikön toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta ICT-yksikön hankkeista ja sopimuksista vastaavan päällikön toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta ICT-yksikön hankkeista ja sopimuksista vastaavan päällikön toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/020 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti ICT-yksikön

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta palkka- ja etuusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta palkka- ja etuusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta palkka- ja etuusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/031 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/TA/011. Tieto- ja analyysiyksikön päällikkö

Viite: EASO/2016/TA/011. Tieto- ja analyysiyksikön päällikkö Ilmoitus avoinna olevasta tieto- ja analyysiyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/011 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/003 Julkaisu Tehtävänimike Ulkoinen

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta viestintäavustajan IDS (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta viestintäavustajan IDS (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta viestintäavustajan IDS (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/023 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti Viestintäavustaja

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta varainhoitoavustajan toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta varainhoitoavustajan toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta varainhoitoavustajan toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/008 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta turvallisuusassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta turvallisuusassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta turvallisuusassistentin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/007 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta turvallisuusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta turvallisuusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta turvallisuusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/010 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta hankekoordinaattorin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta hankekoordinaattorin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta hankekoordinaattorin (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/004 Julkaiseminen: Tehtävänimeke: ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 3) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 3) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 3) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/013 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta hallintoavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta hallintoavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta hallintoavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/CA/003 Julkaistaan Tehtävänimike ulkoisesti Hallintoavustaja

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta tutkimusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta tutkimusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta tutkimusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/017 Julkaiseminen Tehtävänimeke Ulkoinen

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta henkilöstöyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta henkilöstöyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta henkilöstöyksikön päällikön (väliaikainen toimihenkilö, AD 10) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/016 Julkaiseminen Ulkoisesti Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta ICT-avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta ICT-avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta ICT-avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/012 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti Avustaja, tieto-

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta rahoitusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta rahoitusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta rahoitusjaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/019 Julkaiseminen Ulkoinen Tehtävänimeke

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/CA/004. tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija (ICT-asiantuntija)

Viite: EASO/2017/CA/004. tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija (ICT-asiantuntija) Ilmoitus avoimesta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/CA/004 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija (ICT-asiantuntija)

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija (ICT-asiantuntija) Ilmoitus avoimesta tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijan toimesta (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG IV) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/CA/005 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta hallinto-osaston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta hallinto-osaston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta hallinto-osaston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 12) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/022 Julkaiseminen Ulkoinen Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta ICT-avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta ICT-avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta ICT-avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 4) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/036 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti ICT-avustaja

Lisätiedot

Ilmoitus osastopäällikön avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 5) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus osastopäällikön avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 5) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus osastopäällikön avustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST 5) toimesta Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/027 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti Osastopäällikön

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöassistentin (väliaikainen toimihenkilö, AST 3) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöassistentin (väliaikainen toimihenkilö, AST 3) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöassistentin (väliaikainen toimihenkilö, AST 3) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/029 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST1) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST1) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta hallintoavustajan (väliaikainen toimihenkilö, AST1) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/015 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti Hallintoavustaja

Lisätiedot

Viite: EASO/2017/TA/030. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö

Viite: EASO/2017/TA/030. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö Ilmoitus avoinna olevasta henkilöstöhallinnon toimihenkilön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 5) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/TA/030 Julkaistaan Tehtävänimike

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta turvallisuusavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoinna olevasta turvallisuusavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoinna olevasta turvallisuusavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2017/CA/002 Julkaistaan Tehtävänimike Ulkoisesti

Lisätiedot

Ilmoitus avoimesta hankintajaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO)

Ilmoitus avoimesta hankintajaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Ilmoitus avoimesta hankintajaoston päällikön toimesta (väliaikainen toimihenkilö, AD 8) Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/TA/014 Julkaistaan Ulkoisesti Tehtävänimeke

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/HR/13/AD9 VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA HENKILÖSTÖHALLINNON JA TURVALLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTON PALVELUKSEEN Komissio järjestää valintamenettelyn neuvonantajan tehtävän täyttämiseksi henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

Viite: EASO/2016/CA/005. Avustaja, tieto- ja viestintätekniikka (ICTavustaja)

Viite: EASO/2016/CA/005. Avustaja, tieto- ja viestintätekniikka (ICTavustaja) Ilmoitus avoinna olevasta tieto- ja viestintätekniikka-avustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö, FG III) toimesta Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastossa (EASO) Viite: EASO/2016/CA/005 Julkaistaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO 7.5.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 108 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTO ILMOITUS EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON PÄÄJOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2003/C 108 A/01)

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 22.5.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 168 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO Ilmoitus avoinna olevasta johtajan tehtävästä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa

Lisätiedot

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksessa (ECDC).

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksessa (ECDC). Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Ilmoitus seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikössä avoinna olevasta johtavan hepatiittiasiantuntijan toimesta (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Edellä mainittu väliaikaisen

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA. ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa 18.6.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 172 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT ALUEIDEN KOMITEA ILMOITUS AVOIMESTA VIRASTA CDR/AD 14/ 13 BIS /13 johtajan VIRKA (M/N) käännösosastossa

Lisätiedot

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksessa (ECDC).

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksessa (ECDC). Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Ilmoitus seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikössä avoinna olevasta yleisen seurannan johtavan asiantuntijan / yleisen seurannan ryhmänjohtajan toimesta (ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

Lisätiedot

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Ilmoitus avoinna olevasta toimesta. Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Ilmoitus avoinna olevasta toimesta Henkilöstöhallinnon toimihenkilö (palkkaluokka AD5) Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Viite: ACER/2016/06 Julkaistaan Nimike ja tehtävä Emopääosasto/yksikkö

Lisätiedot

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksessa (ECDC).

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksessa (ECDC). Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Ilmoitus seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikössä avoinna olevasta tiedonhallinnan johtavan asiantuntijan / seurantatietopalvelujen ryhmänjohtajan toimesta (ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

Hakuaika päättyy: Avoin toimi: väliaikainen toimihenkilö AD8 AD9. 2. Tehtävät:

Hakuaika päättyy: Avoin toimi: väliaikainen toimihenkilö AD8 AD9. 2. Tehtävät: ILMOITUS AVOIMESTA TOIMESTA nro AD/T/01/16 YKSI HALLINTOVIRKAMIEHEN toimi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ryhmän I:n (työnantajat) sihteeristössä Julkaistaan EU:n muuhun henkilöstöön sovellettavien

Lisätiedot

AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2015/JUR

AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2015/JUR Henkilöstöasiat Palvelukseenotto ja urakehitys AVOINTA VIRKAA KOSKEVA ILMOITUS ECA/2015/JUR 2 lakimiehen virkaa Palkkaluokat AD 8 - AD 9 Oikeudelliset asiat Presidentin alaisuuteen kuuluvat yksiköt EUROOPAN

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 9.7.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 177 A/11 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA KOM/AD/2/04 (2004/C 177 A/02) Euroopan komissio järjestää todistuksiin ja suulliseen kokeeseen perustuvan avoimen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 24.2.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 48 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/92/S JOHTAJA (ura-alue A*/AD 14) SUHTEET POLIITTISIIN RYHMIIN

Lisätiedot

Hakuaika päättyy: kello (Belgian aikaa). 1. Avoin toimi: väliaikainen toimihenkilö AD11 AD Tehtävät:

Hakuaika päättyy: kello (Belgian aikaa). 1. Avoin toimi: väliaikainen toimihenkilö AD11 AD Tehtävät: ILMOITUS AVOIMESTA TOIMESTA nro AD/T/01/17 YKSI YKSIKÖNPÄÄLLIKÖN toimi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ryhmä I:n (työnantajat) sihteeristössä Julkaistaan EU:n muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA

Euroopan unionin virallinen lehti PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/5 PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/78/S TIEDOTUKSEN JA SUHDETOIMINNAN PÄÄOSASTON PÄÄJOHTAJA (ura-alue A, palkkaluokka 1) (2003/C 201

Lisätiedot

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01)

KOMISSIO III. 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3. (Tiedotteita) HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) 19.10.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 257 A/3 III (Tiedotteita) KOMISSIO HAKUOPAS (2004/C 257 A/01) Tämä opas on tarkoitettu tiedoksi hakijoille. Kilpailun valintalautakunnan työskentelyä sitoo

Lisätiedot

C 164 A. Euroopan unionin virallinen lehti. Tiedonantoja ja ilmoituksia. Ilmoitukset. 60. vuosikerta. 24. toukokuuta Suomenkielinen laitos

C 164 A. Euroopan unionin virallinen lehti. Tiedonantoja ja ilmoituksia. Ilmoitukset. 60. vuosikerta. 24. toukokuuta Suomenkielinen laitos Euroopan unionin virallinen lehti C 164 A Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 24. toukokuuta 2017 Sisältö V Ilmoitukset HALLINNOLLISET MENETTELYT Tilintarkastustuomioistuin

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA)

EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) 4.3.2004 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 56 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN HUUMAUSAINEIDEN JA NIIDEN VÄÄRINKÄYTÖN SEURANTAKESKUS (EMCDDA) ILMOITUS EMCDDA:N JOHTAJAN AVOIMESTA TOIMESTA (2004/C 56

Lisätiedot

Nykyään valituslautakunnat koostuvat yhdestä valituslautakuntien puheenjohtajasta,

Nykyään valituslautakunnat koostuvat yhdestä valituslautakuntien puheenjohtajasta, HALLINTONEUVOSTO TYÖPAIKKAILMOITUS Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), jäljempänä virasto, hakee ehdokkaita valituslautakunnan puheenjohtajan tehtävään. Tehtävän nimi VALITUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN

VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN VÄLIAIKAISEN HENKILÖSTÖN VALINTA BUDJETTIPÄÄOSASTON PALVELUKSEEN COM/TA/BUDG.R3/14/AD5 Euroopan komissio järjestää valintamenettelyn täyttääkseen yhden hallintovirkamiehen toimen budjettipääosaston linjaan

Lisätiedot

EKP järjestää tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön nimittääkseen lautakuntaan yhden varajäsenen päätöksen EKP/2014/ artiklan mukaisesti.

EKP järjestää tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön nimittääkseen lautakuntaan yhden varajäsenen päätöksen EKP/2014/ artiklan mukaisesti. Kiinnostuksenilmaisupyyntö ulkopuolisen asiantuntijan nimittämiseksi varajäseneksi Euroopan keskuspankin oikaisulautakuntaan (Frankfurt am Main, Saksa) 1. Johdanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 9.11.2010 C 302 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO ILMOITUS AVOIMESTA TOIMESTA Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtaja Bilbao (Espanja) (KOM/2010/10285) (2010/C

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02)

FI Euroopan unionin virallinen lehti HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02) C 198 A/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 HYVÄKSYNNÄSTÄ VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/02) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 31.7.2013 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 219 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU Ilmoitus avoinna olevista Euroopan tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

59. vuosikerta 7. lokakuuta 2016 Euroopan komissio

59. vuosikerta 7. lokakuuta 2016 Euroopan komissio Euroopan unionin virallinen lehti C 368 A Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 59. vuosikerta 7. lokakuuta 2016 Sisältö V Ilmoitukset HALLINNOLLISET MENETTELYT Euroopan komissio 2016/C 368

Lisätiedot

Euroopan lääkevirasto hakee henkilökuntaa

Euroopan lääkevirasto hakee henkilökuntaa 26 July 2011 EMA/592239/2011 Administration Virasto on vastuussa ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja eläinlääkkeiden arvioinnin ja valvonnan yhteensovittamisesta Euroopan unionissa (ks. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA TYÖPAIKASTA VARALLAOLOLUETTELON LAATIMISTA VARTEN

ILMOITUS AVOIMESTA TYÖPAIKASTA VARALLAOLOLUETTELON LAATIMISTA VARTEN ILMOITUS AVOIMESTA TYÖPAIKASTA VARALLAOLOLUETTELON LAATIMISTA VARTEN Tehtävän nimi Tehtäväryhmä ja palkkaluokka Sopimuksen tyyppi Viite Määräaika hakemusten jättämiselle Työpaikan sijainti Varallaololuettelon

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 336 A/5 ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Kiinnostaako ura EU:n toimielimissä? Oletko etsimämme henkilö? Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

PALVELUKSEEN OTTAMINEN

PALVELUKSEEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN EUROOPAN KALASTUKSENVALVONTAVIRASTO (EFCA) ON VUONNA 2005 PERUSTETTU EUROOPAN UNIONIN VIRASTO, JONKA TEHTÄVÄNÄ ON JÄRJESTÄÄ JÄSENVALTIOIDEN KALASTUKSENVALVONTA- JA -TARKASTUSTOIMIEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot