Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013"

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot Investoinnit Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Toisessa osavuosikatsauksessa arvioidaan kuntayhtymän toimintaa kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden alussa on annettu ohjeistus tiukkaan talouden seurantaan, vuosilomaohjeistukseen sekä hankintakielto. Myös sijaismäärärahojen käytössä on saavutettu säästöjä, mikä ansaitsee myös erityisen kiitoksen. Toimenpiteet näkyvät kuntayhtymän oman toiminnan osalta selkeästi ja olemme pysyneet talousarviossa. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ylittää kuntayhtymän talousarvioon varatut määrärahat, vaikka kunnat ovatkin tarkistaneet määrärahavarausta kuluvan kevään aikana. Kuntayhtymän alkuperäisessä talousarviossa oli n. 4 miljoonan euron määrärahavajaus ostettuun erikoissairaanhoidonpalveluihin verrattuna sairaanhoitopiirin budjettiin ja ennakkolaskutuksen perusteena olevaan jäsenkuntien maksuosuuteen. Kyseinen määrärahavarauksen vajaus aiheutti myös kassavajauksen, joka oli ennustettavissa talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Kyseinen riskiarvio on kirjattu toimitusjohtajan talousarvioesityksessä ja valtuuston käsittelyssä Sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista ja palvelujen käytöstä on toteutunut kuntayhtymän jäsenkuntien osalta lähes suunnitellusti tai alle arvion, mitä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Loppuvuoden osalta kalliin hoidon tasausrahaston osuus tullee kasvamaan, mikä nostaa jäsenkuntien maksuosuutta. Kalliin hoidon tasausmaksua ei voida vielä ennustaa loppuvuoden osalta. Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty erikseen ennustetta kuluvan vuoden palvelujen käytöstä. Palvelutoiminta on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti valtaosaltaan. Edelleen lääkärityövoiman heikko saatavuus on aiheuttanut jonojen kasvua ja riskin hoitotakuun toteutumiselle. Lääkäritilanteen kokonaisarvio on tehty elokuun aikana ja rekrytointitoimenpiteitä on edelleen voimistettu. Kevään aikana valmisteltiin vastaanottotoiminnan ja päivystyksen uusi toimintamalli, johon liittyi myös terveyskeskuslääkäreiden palkkojen korotus erillislisällä määräaikaisena kokeiluna vuoden 2014 loppuun saakka. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti sekä psykiatrian että sisätautien päivystyksen järjestelyistä ja korvauksista. Uusi vastaanottomalli on tuottanut kesän seurantajakson aikana erinomaisen hyvää tulosta ja myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Hoito- ja hoivapalveluissa on jatkettu kotihoidon kehittämistä Kotihoito 2020 hankkeen johdolla. Uudet toimintamallit pyritään siirtämään kaikkien jäsenkuntien alueelle ja vahvistamaan kotihoidon resursointia erityisesti sisäisin resurssisiirroin. Samalla pyritään vastaamaan 1.7. voimaan tulleen vanhuspalvelulain vaateisiin. Kuntoutuksen kumppanuusmallin kilpailutus saatiin päätökseen kesäkuussa ja varsinainen palvelutoiminta vaativan ja erittäin vaativan kuntoutuksen osalta aloitettiin yhdessä Vetrea Oy:n kanssa elokuussa. Samassa yhteydessä vahvistettiin kuntoutuslääkäriresurssia. Kuntayhtymässä ei ole ollut aiemmin kuntoutuslääkäriä. Jatkossa kotona selviämisen tueksi tulee kehittää kuntoutuksen toimintatapaa, jolla vahvistetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja arjessa selviytymistä. Ikääntymisen voimakas kasvu edellyttää ennakoivaa toimintatapaa kaikilla toiminta-alueilla. Kuntayhtymässä valmisteltiin toukokuun aikana tuottavuusohjelma, jolla myös linjataan palvelutoimintaa ja resursointia pidemmällä aikavälillä. Kunnat antoivat lausuntonsa ohjelman toimenpiteistä samassa yhteydessä, kun lausuntoa pyydettiin vuoden 2014 talousarvioraamin asettamiseen. Tuottavuusohjelmaan sisältyi toimenpiteitä erityisesti tehostetun palveluasumisen, osastotoiminnan ja sairaalan toiminnan linjauksista. Linjauksia käsitellään kuluvan syksyn aikana lisävalmistelujen jälkeen mm. palvelusopimusneuvottelujen ja kuntakokouksen yhteydessä.

4 Palvelutoiminnan linjausten yhteydessä ratkaistaan myös linjaukset toimitilojen osalta. Alkuperäinen linjaus siitä, että kuntayhtymä käyttää ensisijaisesti jäsenkuntiensa omistamia tiloja, on edelleen lähtökohta. Monien sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu tekemään väliaikaisratkaisuja ja käyttämään väistötiloja, joista pyritään luopumaan, kun pysyvät tilaratkaisut ovat mahdollisia. Tulevien vuosien investointiohjelmaa on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien ja erityisesti Iisalmen kaupungin kanssa. Ratkaisut tehdään talousarvion valmistelun yhteydessä. Koljonvirran kiinteistön osalta ratkaisu tehdään ensi keväänä tilankäytön selvityksen valmistuttua. Kuntayhtymän operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu kevään aikana. Henkilöstön edustus on ollut mukana työryhmätyöskentelyssä ja vaihtoehtoisia malleja on käsitelty sekä osittain työpaikkakokouksissa että yhteistyöryhmässä. Hallitus vahvisti jatkotyöskentelyn pohjaksi vastuualuekokonaisuudet kesäkuussa. Jatkovalmistelu on meneillään ja sitä työstetään osallistavalla toimintatavalla siten, että mallien valmistelusta vastaavat johtoryhmän jäsenet. Mallien läpikäymistä edellytetään kaikissa työyksiköissä työpaikkakokouksissa tai esimiehen /päällikön vastuulla muulla tavalla. Asiasta raportoidaan työpaikkakokousmuistioissa. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on tukea ennakoivaa, ennaltaehkäisevää hyvinvointia ja terveyttä edistävää prosessimaista toimintatapaa. Samalla vahvistetaan lähijohtamista ja lähiesimiestyötä järjestämällä tehtäväkokonaisuuksia uudelleen. Malli otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Henkilöstöhallinto on valmistellut kevään aikana uuden toimintamallin, jossa pyritään tukemaan osatyökykyisten työssäjatkamista eläkeikään saakka ja siten, että vältyttäisiin varhaiseläkemaksuista. Toimenpiteillä on merkittävä taloudellinen vaikutus, koska yksi ennenaikainen työkyvyttömyyseläke maksaa keskimäärin Ennuste mm. vuodelle 2014 olisi n Toimintamallissa hyödynnetään henkilökohtaisen avun järjestäminen kuntayhtymän omana toimintana mm. vammaispalveluiden osalta. Mallia työstetään yhdessä Kevan kanssa. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu keväästä alkaen n. vuoden kestävää esimieskoulutusohjelmaa kaikille esimiehille ja syventävää osiota hakumenettelyn perusteella. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Osallistuminen koulutukseen on ollut laajaa ja innostunutta sekä palaute tähänastisesta koulutuksesta on ollut hyvää. Kokonaisuutena kuntayhtymän toiminta alkuvuoden aikana on saavuttanut asetetut tavoitteet. Kuntayhtymän ohjausvaikutus ostettuun erikoissairaanhoitoon (KYS) kiteytyy mm. lähetekäytäntöihin ja toiminnan seurantaan. Omistajaohjaus on jäsenkuntien tehtävää ja olemme pyrkineet omistajaohjauksen keinojen kehittämistä pohtimaan yhteistyössä. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman työstämiseen eri työryhmissä. Ennuste loppuvuoden toteutumasta perustuu tilannearvioon kesäkuun lopussa. Myös nyt on käytettävissä heinä- ja elokuun alun tilanne. Erityinen riski ylityksiin on olemassa KYS:in palvelujen käytössä. Kuntayhtymän oman toiminnan ohjaus on edelleen ohjeistettu tiukasti ja tavoitteena on pysyä tältä osin raamissa. Omasta toiminnasta emme kuitenkaan pysty kattamaan todennäköisiä KYS:in palvelujen ylityksiä. Iisalmi 9.9. Leila Pekkanen, toimitusjohtaja 3

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / Tammikuu-Kesäkuu 150 Sote TA TA muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,0 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,1 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut ,0-40 0,0 Vuosikate , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poisto t , ,8 Tilikauden tulos ***** ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,9 Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 50,0 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 51,0 %, joten kustannukset ylittivät tasaisen kulutuksen 1 %:lla. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 50,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen noin 2,7 milj. (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Mikäli henkilöstökulujen toteutumasta vähennetään laskennallinen loppuvuoden osuus, toteutumaprosentti on yhteensä 48,4 %. Tämä alittaa tasaisen kulutuksen oleellisesti.

6 Palvelujen ostot ylittävät kesäkuuhun mennessä tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 52,2 %. Tammi-kesäkuun aikana ylittyivät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (54,5 %). Vaalijan laitoshoidon osalta toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 60,9 %, Kiuruvesi 60,7 %, Sonkajärvi 41,9 % ja Vieremä 51,9 %. KYSin ostojen toteumat ovat alkuvuoden aikana ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat, joten kesäkuun yhtymävaltuustossa sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon lisättiin määrärahaa: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi ja Vieremä , yhteensä 1,549 milj.. Lisämäärärahat huomioiden toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 54,4 %, Kiuruvesi 59,6 %, Sonkajärvi 49,7 % ja Vieremä 47,1 %, yhteensä 54,3 %. Toteutumiin sisältyy kalliin hoidon tasausrahastokustannukset huhtikuun loppuun mennessä. Touko-kesäkuulta tasausrahastoon on kertynyt lisämaksua seuraavasti: Iisalmi , Sonkajärvi ja Vieremä sekä Kiuruvedelle hyvitystä yhteensä Aikaisempien vuosien perusteella loppuvuoden aikana tasausrahastokustannukset kasvavat. ICT-palvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 59,4 %), mutta vastaavasti palvelinkustannukset (toteutuma 44,1 %) sekä verkko- ja laitepalvelut (toteutuma 22,4 %) alittavat selkeästi tasaisen kulutuksen. Verkkokustannuksiin ei ole tähän mennessä tullut uuden Citrixympäristön palvelumaksuja, mikä puuttuu siis toteutumasta. Palvelujen oston toteutumaa nostavat vakuutukset (toteumaprosentti 105,3 %), jotka erääntyvät kerran vuodessa. Alkuvuoden osavuosikatsauksesta poiketen lääkäripalvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 53,9 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 49,4 %) ja ovat euromääräisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Erityisesti kalustohankintoja pienentänee myös osaltaan voimaan astunut hankintakielto. prosentti ylitti tasaisen kulutuksen lääke- (57,9 %) ja lämmityshankinnoissa (61,7 %). Lisäksi hoitotarvikkeissa tapahtui pientä ylittymistä. Myös avustuksien toteuma alittaa tasaisen kulutuksen (48,3 %). Alkuvuoden tavoin työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää tasaisen kulutuksen edelleen (54,4 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on jäsenkunnittain seuraava: Iisalmi 53,8 %, Kiuruvesi 63,4 %, Sonkajärvi 40,5 %, Vieremä 60,2 %. Näin ollen kaikissa muissa jäsenkunnissa paitsi Sonkajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti tasaisen kulutuksen. Perustoimeentulotuen kulut sen sijaan alittuivat 4,4 %. Vaikka otetaan huomioon, että avustusten toteutumaan sisältyy vain viiden kuukauden osalta omaishoidon tuen kustannukset, arvioidaan avustusten kokonaisuudessaan alittavan tasaisen kulutuksen. Muiden toimintakulujen toteumaprosentti oli 51,1 %, joka vastaa lähes tasaisen kulutuksen mukaista toteumaprosenttia. prosenttia nostavat erityisesti vuokra- ja leasingkustannukset. Toteutumasta puuttuu isoimpana eränä kiinteistövero; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 52,9 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 48,4 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen 1,6 %:lla. Myyntituottojen toteutumaprosentti on 49,0 %, mutta kun huomioidaan toteumasta puuttuvat erät, sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä kesäkuussa päätetyt lisämaksuosuudet jäsenkunnille, arvioidaan myyntituottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut tammi-kesäkuun aikana tasaisen kertymän mukainen (toteumaprosentti 48,8 %) ja maksutuottojen osalta on huoli talousarvion alittumisesta. Tukien ja avustusten toteuma on alhainen toteumaprosentin ollessa 32,4 %. Isoimpina erinä puuttuvat Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä hankkeisiin tulevat avustukset. Muiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 52,2 %, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot. Puolen vuoden osuus korkokuluista on yhteensä euroa. 5

7 6 Edellisen vuoden tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet 1,7 % (+ 1,2 milj. ), mutta toimintakulut ovat samaan aikaan nousseet 2,1 % (+ 1,6 milj. ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 10,2 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Jäsenkuntien tilausten toteutuma tammi-kesäkuun osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3,9 % (+ 2,5 milj. ). Kesäkuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän talous on puolen vuoden jälkeen 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava toimintatuotoista puuttuvat suuret erät (mm. sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon korvaukset Kelalta) sekä toimintakuluihin sisältyvät koko vuoden lomarahakustannukset (mukana laskennallisesti loppuvuoden kustannuksiin kuuluvia lomarahoja yhteensä 1,355 milj. ). Kun otetaan huomioon valtuuston kesäkuussa vahvistamat 1,5 milj. :n lisämäärärahat KYSin palvelujen ostoon, kesäkuun toteutuman perusteella sairaanhoitopiirin ostoihin tarvitaan vuoden loppuun mennessä lisärahaa yhteensä 2,4 milj. (Iisalmi + 1,5 milj. ja Kiuruvesi ). Sonkajärven ja Vieremän lisämäärärahat ovat tässä vaiheessa riittävät. Tässä arviossa ovat mukana kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset. Aikaisempien vuosien kokemuksen pohjalta sairaanhoitopiirin lopullisia maksuosuuksia nostaa kalliin hoidon tasausrahaston maksuosuuksien kasvu loppuvuoden aikana. Kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena kaikkien jäsenkuntien osalta ja osittain pienentävän sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin tulevaa lisälaskutusta. Koska jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopiirille eivät ole olleet täysimääräisesti mukana kuntayhtymälle suoritettavissa ennakkomaksuissa, kuntayhtymän kassan riittävyys on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana heikompi kuin aikaisempien kolmen toimintavuoden aikana. Lomarahojen maksuun ja kesän sijaiskustannuksiin jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kesäkuussa yhteensä 5 milj.. Lisäksi heinäkuussa nostettiin lisälainaa 1,5 milj.. Lainat maksetaan pois elokuun loppuun mennessä ja alkusyksyn aikana arvioidaan lisälainan tarve.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN TARKISTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ), YVALT Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,9 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,0 ESH oma yht , , , , , , , , , ,1 ESH ostettu , , , , , , , , , ,1 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,7 Kuntoutus , , , , , , , , , ,1 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,6 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,3 Työterveyshuolto ,4 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,2 Vastaanotto , , , , , , , , , ,7 Ympäristötoimi*) , , , , ,8 93 1, ,1 83 1, , ,4 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,1 Seudullinen hallinto**) Kunnittaiset poikkeamat YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS Lomarahat 7-12/ ***) Ttt:n valt.os poikkeama Kalliin hoidon tasaus SotilavammaL:n korv TTH tulot 7-12/ MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,8 KYSin toteuma , , , , ,2 Oman toiminnan tot , , , , ,9 TP arvio Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Hallinnon seudullisten yksiköiden tuloksesta on eroteltu kunnittaisten yksiköiden tulokset mennessä ***) Loppuvuoden lomarahoista (1,355 milj. ) on vähennettu kirjanpidosta puuttuvat erät

9 8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa kesäkuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin kesäkuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-6/2012 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain sekä otettu huomioon yhtymävaltuuston vahvistamat Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän lisätilaukset KYSin osalle. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 69,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 36,0 milj eli 52,0 %. ylittyy + 4,0 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 51,9 %, toteuma ylittyy + 3,7 % ( ); konservatiivisen hoidon kustannukset toteutuu suunnitellusti, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,98 % ( ). - ostettu erikoissairaanhoito 54,5 %, toteuma ovat ylittyneet + 8,9 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,1 % ( ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (58,5 %). - hoito ja hoiva 53,7 %, toteuma ylittyy + 7,4 % ( ), ylitys selittyy mm. kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu ), muistivastaanoton asiakasmäärän ja kustannusten kasvu, palveluasumisen varaamattomat vuokrakulut ), tehostetun palveluasumisen toteutumattomat määrärahan mukaiset paikkavähennykset (+ 5 %, ostojen osuus ) ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten kasvulla (toteutumattomat vuodeosastopaikkojen vähennys 5). Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % % (+ 38). - perhepalvelut 53,6 %, toteuma ylittyy + 7,2 % ( ), joka selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla, perhehoidoin tot 58,2 %. Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vastaanotot 51,6 %, toteuma ylittyy + 3,2 % ( ), ylitys selittyy lääkäripalvelujen ostopalvelukustannuksilla ja tuottojen alituksella. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,9 % % ( ).

10 9 Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 46,5 %, toteuma alittuu 6,9 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien (tot 36 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien (tot 44 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 48,5 %, toteuma alittuu 2,9 % ( ), selittyy toimeentulotukien menojen (tot 48,1 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 4,4 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (tot 53,8 %). - suun terveydenhuolto 47,4 %, toteuma alittuu 5,2 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 49,7 %, toteutuma alittuu -0,5 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (tot 45,33 %, ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 59,8 %, ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 49,27 %) kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 65 %), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (tot 52, 2 %). - kuntoutus 47,1 %, toteuma alittuu 5,7 % ( ) selittyy lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella jalkaterapiassa ja toimintaterapiassa. Ostopalvelut jalkahoidosta ja toimintaterapiasta kohdentuvat syksylle. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 16,5milj eli 53,2 %. ylittyy + 6,4 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 52,7 %, toteuma ylittyy + 5,4 % ( ); mm. työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 63,4 %, ), toimeentulotukimenot (tot 45,8 %). - oma erikoissairaanhoito 51,7 %, toteutuma ylittyy + 3,3 % ( ); konservatiivisen hoidon kustannukset alittuneet, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien ja sisätautien poliklinikkakäyntien laskulla. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna -7,6 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 59,6 %. on ylittynyt + 19,1 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 26,3 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (59,6 %). Ensivastetehtävien kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 54,3 %, toteuma ylittyy + 8,5 % ( ), selittyy kotihoidon kustannusten kasvulla + 10 % (hoitotarvikejakelu , muistivastaanoton käyntien asiakkaiden ja kustannusten kasvu), tehostettu palveluasumisen kustannusten kas-

11 10 vulla 7 %, pitkäaikaishoidon hoitopäivien ja kustannusten kasvulla vuodeosastolla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,6 % ( ). - kuntoutus 54,1 %, toteuma ylittyy 8,2 % ( ), selittyy lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnoilla ja palveluilla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. Oma laitoskuntoutuksen tarve on vähentynyt ja resurssit avokuntoutuksessa. - perhepalvelut 56,0 %, toteuma ylittyy + 12,0 % ( ), selittyy suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvua perhehoidoissa (tot 56 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 96,5 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vammaispalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3,0 % ( ), toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (tot 63,3 %, ylitys ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 62,1 %, ylitys ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 61,9 %, ), kehitysvammahuollon laitoshoitopäivät (tot 55,4 %, ylitys ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,1 %, toteuma alittuu 9,8 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - suun terveydenhuolto 37,2 %, toteuma alittuu 25,6 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 48,3 %, toteuma alittuu 3,9 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti vastaanotoilla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Asiakkaiden määrä on suunniteltua suurempi vastaanottotoiminnassa. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 8,3 milj eli 51,3 %. ylittyy + 2,5 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito oma 66,8 %, toteutuma ylittyy + 33,5 % ( ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä neurologian ja hematologian poliklinikkakäynneillä ja dialyysien hoidoilla. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat nousseet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 19,1 % ( ).

12 11 - erikoissairaanhoito ostettu 50,0 %, toteuma suunnitelman mukainen. Osin on korvannut ostettua erikoissairaanhoitoa. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 7,2 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (53,2 %). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 53,0 %, toteuma ylittyy + 6,6 % ( ), selittyy asumispalvelujen ateriakustannusten kasvulla, kotihoidon asiakasmäärä kasvulla ja kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu ) ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien nousulla (ostopalveluiden ylitys ) sekä muistivastaanoton käyntimäärän ja siitä aiheutuneiden kulujen kasvulla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 5,0 % ( ). - kuntoutus 57,8 %, toteuma ylittyy + 15,5 % ( ), selittyy terapia-asiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - perhepalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3 %, ( ), suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien lisääntymisestä johtuvaa kustannustenkasvua perhehoidoissa (tot 42,5 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 144 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 45,2 %, toteuma alittuu 9,6 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon nousulla ja laitoshoidon hoitopäivien laskulla sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 47,8 %, toteuma alittuu 4,4 % ( ), selittyy toimeentulotuki (tot 24 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 19 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 40,5 %). - suun terveydenhuolto 40,2 %, toteuma alittuu -19,5 % ( e), selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 45,4 %, toteuma alittuu 9,17 % ( ), toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 73,4 %, ylitys ) ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot. 44,26 %, ). - vastaanotot 48,2 %, toteuma alittuu 3,5 % ( ), selittyy vastaanoton lääkäriresurssien ajoittaisesta rajallisuudesta. Asiakkuuksien määrä on toteutunut suunnitellusti. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28,3 % ( ). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,9 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 6,5 milj eli 50,3 %. ylittyy + 0,8 %, ( ).

13 12 Oleelliset ylitykset: - aikuissosiaalityö 50,1 %, toteuma ylittyy + 0,2 % (+ 400 ), toimeentulotukimenot (tot 41,5 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 60,2 %). - erikoissairaanhoito oma 59,1 %, toteutuma ylittyy + 18,2 % ( ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä hematologian poliklinikkakäynneillä. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,3 % ( ). - hoito ja hoiva 55,0 %, toteuma ylittyy + 10 % ( ), selittyy omaishoidon tukipalkkion toteuma 62,3 %, kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu 3 000, kotihoidon tukipalveluateriat, yöpartiokäyntien tukea ostopalveluna) ja tehostetun palveluasumisen (tot. 53 %, ylitys ) ja pitkäaikaislaitoshoidon (tot. 64 %, ylitys ) käytön kasvulla. Asumispalveluiden kulujen kasvuun on osittain vaikuttanut terveydenhuollon väistötilojen tarve Sotkanhelmen tiloissa. - kuntoutus 57,7 %, toteuma ylittyy + 9,9 % ( ), selittyy terapia-, kuntoutusasiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden määrän nousulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - vammaispalvelut 50,3 %, toteuma ylittyy + 0,6 % ( ). toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (57 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot.49 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (99,01 %, ). - vastaanotto 53,5 %, toteuma ylittyy + 6,94 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti. Väistötilat ovat rajoittaneet hoitajien vastaanottotoimintaa. Vastaanottojen asiakkuuksien määrä on suunnitelman mukainen. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 37,9 %, toteuma 24,2 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - erikoissairaanhoito ostettu 47,1 %, toteuma alittuu 5,8 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna - 5,08 % ( ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (52,0 %). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 44,4 %, toteuma alittuu 11,1 % ( ), perhehoito (tot 46,3 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 43,6 %). - suun terveydenhuolto 34,1 %, toteuma alittuu 31,7 % ( ), selittyy hammaslääkärivajeella.

14 13 Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 129,4 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 67,3 milj. eli 52,1 %. ylittyy + 4,1 % ( ). terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi aikuisten puheterapiassa (9). Terveydenhuollon tuotot 48,9 % alittuu maksutuottojen osalta. Tulokseen vaikuttavat jatkossa kesän aikaiset sulut Iisalmen sairaalassa ja Vieremän terveysasemalla lähinnä toimintatuottojen ja suoritteiden kautta sekä henkilöstökulujen nousu vuosilomissa. ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu lähinnä Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensihoito ylittyy 7,5 %. Ensivastetoiminnan kustannuksiin ei ole varauduttu Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski lähinnä kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. Loppuvuodesta resursseja on tarkistettu vastaamaan pitkäaikaishoitoa. määrärahasiirtoja on toteutettu kauttaaltaan kattamaan ylityksiä. toiminnassa toteutettu hankintakieltoa ja henkilöstön käyttöä tehostettu sijaisia vähentämällä, tarkistamalla mitoitukset ja optimoimalla hoitohenkilöstön henkilöstön määrä lääkäriresursseihin ja toiminnan muutoksiin työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; yhteensä Sotavammalain mukaiset korvaukset ovat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos ja sähköinen resepti on otettu käyttöön alkuvuodesta. valmistautuminen earkiston käyttöönottoon alkanut. suun terveydenhuollon palveluseteli tulee käyttöön viimeistään syyskuun aikana. terveysneuvonnan suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. terveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa ja laitoshoidossa 2014 talousarviossa. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon

15 14 tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toiminta vähensi n. 50 % aulapotilaista yhteispäivystyksessä. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresurssia. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. Sosiaalityön perhepalveluissa kehitetään edelleen palveluitaan tavoitteena resursoida ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 54,4 %, toteutunut kokonaisuutena lähes suunnitellusti ( ); riski talousarvion ylitykseen on Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ylitys kohdistuu operatiiviseen toimintaan ja lähinnä operatiivisiin hoitopäiviin ja leikkaus- ja anestesiapalveluihin ja poliklinikkakäynteihin. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 54,4 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 11 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % ( ). Ylitys kohdistuu Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän talousarvioon. - perhepalvelut 53,0 %, perhehoito ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. - vastaanotto 50,5 %, toteutunut lähes suunnitellusti. - hoito ja hoiva 53,9 %, toteuma - pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja aiheuttaa lisäkustannuksia n Kaikissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä on pitkäaikaishoitoa perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään kaikissa kunnissa, jos toteumaa ennakoi tasaisen toteuman mukaan (kuntamaiseman toteumassa vain 5 kk). - kuntoutus 51,2 %, laskua omassa fysioterapiassa ja jalkaterapian ostopalvelut eivät ole toteutuneet. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,2 %, toteuma alittuu 24,2 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Ylitystä on ainoastaan päihdehuollon käynneissä. - aikuissosiaalityö 49,2 %, toteuma 0,2 % (- 400 ) riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - suun terveydenhuolto 42,4 % selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella.

16 15 - vammaispalvelut 49,7 %. riski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä sekä henkilökohtaisen avun menojen ylittymiseen Kiuruvedellä Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA TOT 1-6 % ENNUSTE TOT / TP 2012 % Keiteleen kunta ,17 Lapinlahden kunta ,43 Pielaveden kunta ,56 Rautavaaran kunta ,14 Varpaisjärven kunta * 0 Yhteensä , ,53 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT/ TP 2012 % , ,53 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT /TP 2012 % , ,28

17 16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA Yhtymähallitus TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET , ,76 37,3 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus , ,46 55,7 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max ) , ,30 81,0 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa , ,00 5,4 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen ,00 0,0 Hissin saneeraus, Isa:n pkl ,00 0,0 Koljonvirran sairaala: Teht. kuntoarvion ja Avin tark.rap. perusteella , ,00 30,9 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. Rakennus R2( käytetty korjauksiin 2003 alkaen) KONEET JA LAITTEET , ,63 46,6 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,67 61,33 99,9 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa ,00 0,0 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset ,00 0,0 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys , ,30 29,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS ,00 0,0 Dialyysikoneet ( 3) ,00 0,00 100,0 UÄ-laite, ISA dialyysi ,00 0,0 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg ,00 0,0 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto ,00 0,0 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto, KNK-pkl, Isa ,00 0,0 Ultraäänilaite, Isa urologia , ,00 151,9 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto , ,00 37,6 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto ,00 0,0 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut ,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT , ,59 60,0 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä , ,75 78,1 Tuotteistusohjelma , ,00 82,4 Potilastietojärjestelmän lisäosat , ,40 11,6 Effican e-resepti ,00 0,0 Toimikortti , ,24 21,7 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,00 0,0 MS-lisenssien hankinta ,80 967,20 99,7 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä ,00 0,0 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat , ,00 69,0 YHTEENSÄ , ,98 51,4 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,76 37,3 KONEET JA LAITTEET , ,63 46,6 ATK-INVESTOINNIT , ,59 60,0 YHTEENSÄ , ,98 51,4

18 17 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 51,4 % ( ). Investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä (60 % määrärahasta). Korkea toteutumaprosentti johtuu siitä, että suurin yksittäinen investointi, Microsoft lisenssien hankinta, toteutui kokonaan tammikuun aikana. Kustannukset olivat yhteensä MS- lisenssien ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän ( ), tuotteistusohjelman( ) sekä potilastietojärjestelmän lisäosien hankinta ( ). Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 46,6 % määrärahoista (yhteensä ); suurimpia hankkeita ovat paloilmoituskeskuksen uusiminen sekä dialyysikoneen ja urologisen kameran hankinnat. Iisalmen sairaalalle hankitun urologian ultraäänilaitteen investointimeno ylitti talousarviossa annetun määrärahan yli eurolla, mikä katetaan investointiohjelman sisältä. Rakennusinvestointeihin on käytetty 37,3 % määrärahoista (yhteensä ). Isompana rakennushankkeena on sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, johon on käytetty yhteensä Muutoin suurempia rakennushankkeita ovat olleet Iisalmen sairaalan lääkehuoneen remontti sekä aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus sekä Koljonvirran sairaalan ja rakennus R2:den kuntotutkimukset.

19 18 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,05 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,01 0, ,05 Investointien rahavirta Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,02 0, ,37 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,42 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,51 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,00 Korottomien velkojen muutos , , , ,52 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,90 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,98 Rahavarat , , , ,90

20 19 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,0 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,6 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,6 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,9 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Yhtymähallitus 17.9.2013 161 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2 Kuntayhtymän talous 4 Tuloslaskelma ja ennuste 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Yhtymähallitus 26.11. Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 0 28/02.02.01/ Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus 21.5. 91 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien maksuosuus ja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55 Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at) ylasavon so te.fi, puh 040 830 2789

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03.

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03. Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 25.03.2014 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot