Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013"

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot Investoinnit Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Toisessa osavuosikatsauksessa arvioidaan kuntayhtymän toimintaa kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden alussa on annettu ohjeistus tiukkaan talouden seurantaan, vuosilomaohjeistukseen sekä hankintakielto. Myös sijaismäärärahojen käytössä on saavutettu säästöjä, mikä ansaitsee myös erityisen kiitoksen. Toimenpiteet näkyvät kuntayhtymän oman toiminnan osalta selkeästi ja olemme pysyneet talousarviossa. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ylittää kuntayhtymän talousarvioon varatut määrärahat, vaikka kunnat ovatkin tarkistaneet määrärahavarausta kuluvan kevään aikana. Kuntayhtymän alkuperäisessä talousarviossa oli n. 4 miljoonan euron määrärahavajaus ostettuun erikoissairaanhoidonpalveluihin verrattuna sairaanhoitopiirin budjettiin ja ennakkolaskutuksen perusteena olevaan jäsenkuntien maksuosuuteen. Kyseinen määrärahavarauksen vajaus aiheutti myös kassavajauksen, joka oli ennustettavissa talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Kyseinen riskiarvio on kirjattu toimitusjohtajan talousarvioesityksessä ja valtuuston käsittelyssä Sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista ja palvelujen käytöstä on toteutunut kuntayhtymän jäsenkuntien osalta lähes suunnitellusti tai alle arvion, mitä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Loppuvuoden osalta kalliin hoidon tasausrahaston osuus tullee kasvamaan, mikä nostaa jäsenkuntien maksuosuutta. Kalliin hoidon tasausmaksua ei voida vielä ennustaa loppuvuoden osalta. Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty erikseen ennustetta kuluvan vuoden palvelujen käytöstä. Palvelutoiminta on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti valtaosaltaan. Edelleen lääkärityövoiman heikko saatavuus on aiheuttanut jonojen kasvua ja riskin hoitotakuun toteutumiselle. Lääkäritilanteen kokonaisarvio on tehty elokuun aikana ja rekrytointitoimenpiteitä on edelleen voimistettu. Kevään aikana valmisteltiin vastaanottotoiminnan ja päivystyksen uusi toimintamalli, johon liittyi myös terveyskeskuslääkäreiden palkkojen korotus erillislisällä määräaikaisena kokeiluna vuoden 2014 loppuun saakka. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti sekä psykiatrian että sisätautien päivystyksen järjestelyistä ja korvauksista. Uusi vastaanottomalli on tuottanut kesän seurantajakson aikana erinomaisen hyvää tulosta ja myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Hoito- ja hoivapalveluissa on jatkettu kotihoidon kehittämistä Kotihoito 2020 hankkeen johdolla. Uudet toimintamallit pyritään siirtämään kaikkien jäsenkuntien alueelle ja vahvistamaan kotihoidon resursointia erityisesti sisäisin resurssisiirroin. Samalla pyritään vastaamaan 1.7. voimaan tulleen vanhuspalvelulain vaateisiin. Kuntoutuksen kumppanuusmallin kilpailutus saatiin päätökseen kesäkuussa ja varsinainen palvelutoiminta vaativan ja erittäin vaativan kuntoutuksen osalta aloitettiin yhdessä Vetrea Oy:n kanssa elokuussa. Samassa yhteydessä vahvistettiin kuntoutuslääkäriresurssia. Kuntayhtymässä ei ole ollut aiemmin kuntoutuslääkäriä. Jatkossa kotona selviämisen tueksi tulee kehittää kuntoutuksen toimintatapaa, jolla vahvistetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja arjessa selviytymistä. Ikääntymisen voimakas kasvu edellyttää ennakoivaa toimintatapaa kaikilla toiminta-alueilla. Kuntayhtymässä valmisteltiin toukokuun aikana tuottavuusohjelma, jolla myös linjataan palvelutoimintaa ja resursointia pidemmällä aikavälillä. Kunnat antoivat lausuntonsa ohjelman toimenpiteistä samassa yhteydessä, kun lausuntoa pyydettiin vuoden 2014 talousarvioraamin asettamiseen. Tuottavuusohjelmaan sisältyi toimenpiteitä erityisesti tehostetun palveluasumisen, osastotoiminnan ja sairaalan toiminnan linjauksista. Linjauksia käsitellään kuluvan syksyn aikana lisävalmistelujen jälkeen mm. palvelusopimusneuvottelujen ja kuntakokouksen yhteydessä.

4 Palvelutoiminnan linjausten yhteydessä ratkaistaan myös linjaukset toimitilojen osalta. Alkuperäinen linjaus siitä, että kuntayhtymä käyttää ensisijaisesti jäsenkuntiensa omistamia tiloja, on edelleen lähtökohta. Monien sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu tekemään väliaikaisratkaisuja ja käyttämään väistötiloja, joista pyritään luopumaan, kun pysyvät tilaratkaisut ovat mahdollisia. Tulevien vuosien investointiohjelmaa on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien ja erityisesti Iisalmen kaupungin kanssa. Ratkaisut tehdään talousarvion valmistelun yhteydessä. Koljonvirran kiinteistön osalta ratkaisu tehdään ensi keväänä tilankäytön selvityksen valmistuttua. Kuntayhtymän operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu kevään aikana. Henkilöstön edustus on ollut mukana työryhmätyöskentelyssä ja vaihtoehtoisia malleja on käsitelty sekä osittain työpaikkakokouksissa että yhteistyöryhmässä. Hallitus vahvisti jatkotyöskentelyn pohjaksi vastuualuekokonaisuudet kesäkuussa. Jatkovalmistelu on meneillään ja sitä työstetään osallistavalla toimintatavalla siten, että mallien valmistelusta vastaavat johtoryhmän jäsenet. Mallien läpikäymistä edellytetään kaikissa työyksiköissä työpaikkakokouksissa tai esimiehen /päällikön vastuulla muulla tavalla. Asiasta raportoidaan työpaikkakokousmuistioissa. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on tukea ennakoivaa, ennaltaehkäisevää hyvinvointia ja terveyttä edistävää prosessimaista toimintatapaa. Samalla vahvistetaan lähijohtamista ja lähiesimiestyötä järjestämällä tehtäväkokonaisuuksia uudelleen. Malli otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Henkilöstöhallinto on valmistellut kevään aikana uuden toimintamallin, jossa pyritään tukemaan osatyökykyisten työssäjatkamista eläkeikään saakka ja siten, että vältyttäisiin varhaiseläkemaksuista. Toimenpiteillä on merkittävä taloudellinen vaikutus, koska yksi ennenaikainen työkyvyttömyyseläke maksaa keskimäärin Ennuste mm. vuodelle 2014 olisi n Toimintamallissa hyödynnetään henkilökohtaisen avun järjestäminen kuntayhtymän omana toimintana mm. vammaispalveluiden osalta. Mallia työstetään yhdessä Kevan kanssa. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu keväästä alkaen n. vuoden kestävää esimieskoulutusohjelmaa kaikille esimiehille ja syventävää osiota hakumenettelyn perusteella. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Osallistuminen koulutukseen on ollut laajaa ja innostunutta sekä palaute tähänastisesta koulutuksesta on ollut hyvää. Kokonaisuutena kuntayhtymän toiminta alkuvuoden aikana on saavuttanut asetetut tavoitteet. Kuntayhtymän ohjausvaikutus ostettuun erikoissairaanhoitoon (KYS) kiteytyy mm. lähetekäytäntöihin ja toiminnan seurantaan. Omistajaohjaus on jäsenkuntien tehtävää ja olemme pyrkineet omistajaohjauksen keinojen kehittämistä pohtimaan yhteistyössä. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman työstämiseen eri työryhmissä. Ennuste loppuvuoden toteutumasta perustuu tilannearvioon kesäkuun lopussa. Myös nyt on käytettävissä heinä- ja elokuun alun tilanne. Erityinen riski ylityksiin on olemassa KYS:in palvelujen käytössä. Kuntayhtymän oman toiminnan ohjaus on edelleen ohjeistettu tiukasti ja tavoitteena on pysyä tältä osin raamissa. Omasta toiminnasta emme kuitenkaan pysty kattamaan todennäköisiä KYS:in palvelujen ylityksiä. Iisalmi 9.9. Leila Pekkanen, toimitusjohtaja 3

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / Tammikuu-Kesäkuu 150 Sote TA TA muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,0 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,1 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut ,0-40 0,0 Vuosikate , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poisto t , ,8 Tilikauden tulos ***** ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,9 Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 50,0 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 51,0 %, joten kustannukset ylittivät tasaisen kulutuksen 1 %:lla. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 50,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen noin 2,7 milj. (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Mikäli henkilöstökulujen toteutumasta vähennetään laskennallinen loppuvuoden osuus, toteutumaprosentti on yhteensä 48,4 %. Tämä alittaa tasaisen kulutuksen oleellisesti.

6 Palvelujen ostot ylittävät kesäkuuhun mennessä tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 52,2 %. Tammi-kesäkuun aikana ylittyivät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (54,5 %). Vaalijan laitoshoidon osalta toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 60,9 %, Kiuruvesi 60,7 %, Sonkajärvi 41,9 % ja Vieremä 51,9 %. KYSin ostojen toteumat ovat alkuvuoden aikana ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat, joten kesäkuun yhtymävaltuustossa sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon lisättiin määrärahaa: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi ja Vieremä , yhteensä 1,549 milj.. Lisämäärärahat huomioiden toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 54,4 %, Kiuruvesi 59,6 %, Sonkajärvi 49,7 % ja Vieremä 47,1 %, yhteensä 54,3 %. Toteutumiin sisältyy kalliin hoidon tasausrahastokustannukset huhtikuun loppuun mennessä. Touko-kesäkuulta tasausrahastoon on kertynyt lisämaksua seuraavasti: Iisalmi , Sonkajärvi ja Vieremä sekä Kiuruvedelle hyvitystä yhteensä Aikaisempien vuosien perusteella loppuvuoden aikana tasausrahastokustannukset kasvavat. ICT-palvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 59,4 %), mutta vastaavasti palvelinkustannukset (toteutuma 44,1 %) sekä verkko- ja laitepalvelut (toteutuma 22,4 %) alittavat selkeästi tasaisen kulutuksen. Verkkokustannuksiin ei ole tähän mennessä tullut uuden Citrixympäristön palvelumaksuja, mikä puuttuu siis toteutumasta. Palvelujen oston toteutumaa nostavat vakuutukset (toteumaprosentti 105,3 %), jotka erääntyvät kerran vuodessa. Alkuvuoden osavuosikatsauksesta poiketen lääkäripalvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 53,9 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 49,4 %) ja ovat euromääräisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Erityisesti kalustohankintoja pienentänee myös osaltaan voimaan astunut hankintakielto. prosentti ylitti tasaisen kulutuksen lääke- (57,9 %) ja lämmityshankinnoissa (61,7 %). Lisäksi hoitotarvikkeissa tapahtui pientä ylittymistä. Myös avustuksien toteuma alittaa tasaisen kulutuksen (48,3 %). Alkuvuoden tavoin työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää tasaisen kulutuksen edelleen (54,4 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on jäsenkunnittain seuraava: Iisalmi 53,8 %, Kiuruvesi 63,4 %, Sonkajärvi 40,5 %, Vieremä 60,2 %. Näin ollen kaikissa muissa jäsenkunnissa paitsi Sonkajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti tasaisen kulutuksen. Perustoimeentulotuen kulut sen sijaan alittuivat 4,4 %. Vaikka otetaan huomioon, että avustusten toteutumaan sisältyy vain viiden kuukauden osalta omaishoidon tuen kustannukset, arvioidaan avustusten kokonaisuudessaan alittavan tasaisen kulutuksen. Muiden toimintakulujen toteumaprosentti oli 51,1 %, joka vastaa lähes tasaisen kulutuksen mukaista toteumaprosenttia. prosenttia nostavat erityisesti vuokra- ja leasingkustannukset. Toteutumasta puuttuu isoimpana eränä kiinteistövero; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 52,9 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 48,4 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen 1,6 %:lla. Myyntituottojen toteutumaprosentti on 49,0 %, mutta kun huomioidaan toteumasta puuttuvat erät, sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä kesäkuussa päätetyt lisämaksuosuudet jäsenkunnille, arvioidaan myyntituottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut tammi-kesäkuun aikana tasaisen kertymän mukainen (toteumaprosentti 48,8 %) ja maksutuottojen osalta on huoli talousarvion alittumisesta. Tukien ja avustusten toteuma on alhainen toteumaprosentin ollessa 32,4 %. Isoimpina erinä puuttuvat Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä hankkeisiin tulevat avustukset. Muiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 52,2 %, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot. Puolen vuoden osuus korkokuluista on yhteensä euroa. 5

7 6 Edellisen vuoden tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet 1,7 % (+ 1,2 milj. ), mutta toimintakulut ovat samaan aikaan nousseet 2,1 % (+ 1,6 milj. ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 10,2 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Jäsenkuntien tilausten toteutuma tammi-kesäkuun osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3,9 % (+ 2,5 milj. ). Kesäkuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän talous on puolen vuoden jälkeen 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava toimintatuotoista puuttuvat suuret erät (mm. sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon korvaukset Kelalta) sekä toimintakuluihin sisältyvät koko vuoden lomarahakustannukset (mukana laskennallisesti loppuvuoden kustannuksiin kuuluvia lomarahoja yhteensä 1,355 milj. ). Kun otetaan huomioon valtuuston kesäkuussa vahvistamat 1,5 milj. :n lisämäärärahat KYSin palvelujen ostoon, kesäkuun toteutuman perusteella sairaanhoitopiirin ostoihin tarvitaan vuoden loppuun mennessä lisärahaa yhteensä 2,4 milj. (Iisalmi + 1,5 milj. ja Kiuruvesi ). Sonkajärven ja Vieremän lisämäärärahat ovat tässä vaiheessa riittävät. Tässä arviossa ovat mukana kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset. Aikaisempien vuosien kokemuksen pohjalta sairaanhoitopiirin lopullisia maksuosuuksia nostaa kalliin hoidon tasausrahaston maksuosuuksien kasvu loppuvuoden aikana. Kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena kaikkien jäsenkuntien osalta ja osittain pienentävän sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin tulevaa lisälaskutusta. Koska jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopiirille eivät ole olleet täysimääräisesti mukana kuntayhtymälle suoritettavissa ennakkomaksuissa, kuntayhtymän kassan riittävyys on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana heikompi kuin aikaisempien kolmen toimintavuoden aikana. Lomarahojen maksuun ja kesän sijaiskustannuksiin jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kesäkuussa yhteensä 5 milj.. Lisäksi heinäkuussa nostettiin lisälainaa 1,5 milj.. Lainat maksetaan pois elokuun loppuun mennessä ja alkusyksyn aikana arvioidaan lisälainan tarve.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN TARKISTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ), YVALT Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,9 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,0 ESH oma yht , , , , , , , , , ,1 ESH ostettu , , , , , , , , , ,1 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,7 Kuntoutus , , , , , , , , , ,1 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,6 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,3 Työterveyshuolto ,4 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,2 Vastaanotto , , , , , , , , , ,7 Ympäristötoimi*) , , , , ,8 93 1, ,1 83 1, , ,4 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,1 Seudullinen hallinto**) Kunnittaiset poikkeamat YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS Lomarahat 7-12/ ***) Ttt:n valt.os poikkeama Kalliin hoidon tasaus SotilavammaL:n korv TTH tulot 7-12/ MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,8 KYSin toteuma , , , , ,2 Oman toiminnan tot , , , , ,9 TP arvio Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Hallinnon seudullisten yksiköiden tuloksesta on eroteltu kunnittaisten yksiköiden tulokset mennessä ***) Loppuvuoden lomarahoista (1,355 milj. ) on vähennettu kirjanpidosta puuttuvat erät

9 8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa kesäkuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin kesäkuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-6/2012 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain sekä otettu huomioon yhtymävaltuuston vahvistamat Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän lisätilaukset KYSin osalle. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 69,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 36,0 milj eli 52,0 %. ylittyy + 4,0 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 51,9 %, toteuma ylittyy + 3,7 % ( ); konservatiivisen hoidon kustannukset toteutuu suunnitellusti, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,98 % ( ). - ostettu erikoissairaanhoito 54,5 %, toteuma ovat ylittyneet + 8,9 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,1 % ( ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (58,5 %). - hoito ja hoiva 53,7 %, toteuma ylittyy + 7,4 % ( ), ylitys selittyy mm. kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu ), muistivastaanoton asiakasmäärän ja kustannusten kasvu, palveluasumisen varaamattomat vuokrakulut ), tehostetun palveluasumisen toteutumattomat määrärahan mukaiset paikkavähennykset (+ 5 %, ostojen osuus ) ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten kasvulla (toteutumattomat vuodeosastopaikkojen vähennys 5). Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % % (+ 38). - perhepalvelut 53,6 %, toteuma ylittyy + 7,2 % ( ), joka selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla, perhehoidoin tot 58,2 %. Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vastaanotot 51,6 %, toteuma ylittyy + 3,2 % ( ), ylitys selittyy lääkäripalvelujen ostopalvelukustannuksilla ja tuottojen alituksella. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,9 % % ( ).

10 9 Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 46,5 %, toteuma alittuu 6,9 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien (tot 36 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien (tot 44 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 48,5 %, toteuma alittuu 2,9 % ( ), selittyy toimeentulotukien menojen (tot 48,1 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 4,4 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (tot 53,8 %). - suun terveydenhuolto 47,4 %, toteuma alittuu 5,2 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 49,7 %, toteutuma alittuu -0,5 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (tot 45,33 %, ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 59,8 %, ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 49,27 %) kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 65 %), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (tot 52, 2 %). - kuntoutus 47,1 %, toteuma alittuu 5,7 % ( ) selittyy lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella jalkaterapiassa ja toimintaterapiassa. Ostopalvelut jalkahoidosta ja toimintaterapiasta kohdentuvat syksylle. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 16,5milj eli 53,2 %. ylittyy + 6,4 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 52,7 %, toteuma ylittyy + 5,4 % ( ); mm. työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 63,4 %, ), toimeentulotukimenot (tot 45,8 %). - oma erikoissairaanhoito 51,7 %, toteutuma ylittyy + 3,3 % ( ); konservatiivisen hoidon kustannukset alittuneet, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien ja sisätautien poliklinikkakäyntien laskulla. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna -7,6 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 59,6 %. on ylittynyt + 19,1 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 26,3 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (59,6 %). Ensivastetehtävien kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 54,3 %, toteuma ylittyy + 8,5 % ( ), selittyy kotihoidon kustannusten kasvulla + 10 % (hoitotarvikejakelu , muistivastaanoton käyntien asiakkaiden ja kustannusten kasvu), tehostettu palveluasumisen kustannusten kas-

11 10 vulla 7 %, pitkäaikaishoidon hoitopäivien ja kustannusten kasvulla vuodeosastolla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,6 % ( ). - kuntoutus 54,1 %, toteuma ylittyy 8,2 % ( ), selittyy lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnoilla ja palveluilla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. Oma laitoskuntoutuksen tarve on vähentynyt ja resurssit avokuntoutuksessa. - perhepalvelut 56,0 %, toteuma ylittyy + 12,0 % ( ), selittyy suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvua perhehoidoissa (tot 56 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 96,5 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vammaispalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3,0 % ( ), toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (tot 63,3 %, ylitys ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 62,1 %, ylitys ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 61,9 %, ), kehitysvammahuollon laitoshoitopäivät (tot 55,4 %, ylitys ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,1 %, toteuma alittuu 9,8 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - suun terveydenhuolto 37,2 %, toteuma alittuu 25,6 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 48,3 %, toteuma alittuu 3,9 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti vastaanotoilla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Asiakkaiden määrä on suunniteltua suurempi vastaanottotoiminnassa. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 8,3 milj eli 51,3 %. ylittyy + 2,5 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito oma 66,8 %, toteutuma ylittyy + 33,5 % ( ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä neurologian ja hematologian poliklinikkakäynneillä ja dialyysien hoidoilla. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat nousseet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 19,1 % ( ).

12 11 - erikoissairaanhoito ostettu 50,0 %, toteuma suunnitelman mukainen. Osin on korvannut ostettua erikoissairaanhoitoa. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 7,2 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (53,2 %). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 53,0 %, toteuma ylittyy + 6,6 % ( ), selittyy asumispalvelujen ateriakustannusten kasvulla, kotihoidon asiakasmäärä kasvulla ja kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu ) ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien nousulla (ostopalveluiden ylitys ) sekä muistivastaanoton käyntimäärän ja siitä aiheutuneiden kulujen kasvulla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 5,0 % ( ). - kuntoutus 57,8 %, toteuma ylittyy + 15,5 % ( ), selittyy terapia-asiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - perhepalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3 %, ( ), suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien lisääntymisestä johtuvaa kustannustenkasvua perhehoidoissa (tot 42,5 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 144 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 45,2 %, toteuma alittuu 9,6 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon nousulla ja laitoshoidon hoitopäivien laskulla sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 47,8 %, toteuma alittuu 4,4 % ( ), selittyy toimeentulotuki (tot 24 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 19 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 40,5 %). - suun terveydenhuolto 40,2 %, toteuma alittuu -19,5 % ( e), selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 45,4 %, toteuma alittuu 9,17 % ( ), toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 73,4 %, ylitys ) ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot. 44,26 %, ). - vastaanotot 48,2 %, toteuma alittuu 3,5 % ( ), selittyy vastaanoton lääkäriresurssien ajoittaisesta rajallisuudesta. Asiakkuuksien määrä on toteutunut suunnitellusti. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28,3 % ( ). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,9 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 6,5 milj eli 50,3 %. ylittyy + 0,8 %, ( ).

13 12 Oleelliset ylitykset: - aikuissosiaalityö 50,1 %, toteuma ylittyy + 0,2 % (+ 400 ), toimeentulotukimenot (tot 41,5 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 60,2 %). - erikoissairaanhoito oma 59,1 %, toteutuma ylittyy + 18,2 % ( ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä hematologian poliklinikkakäynneillä. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,3 % ( ). - hoito ja hoiva 55,0 %, toteuma ylittyy + 10 % ( ), selittyy omaishoidon tukipalkkion toteuma 62,3 %, kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu 3 000, kotihoidon tukipalveluateriat, yöpartiokäyntien tukea ostopalveluna) ja tehostetun palveluasumisen (tot. 53 %, ylitys ) ja pitkäaikaislaitoshoidon (tot. 64 %, ylitys ) käytön kasvulla. Asumispalveluiden kulujen kasvuun on osittain vaikuttanut terveydenhuollon väistötilojen tarve Sotkanhelmen tiloissa. - kuntoutus 57,7 %, toteuma ylittyy + 9,9 % ( ), selittyy terapia-, kuntoutusasiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden määrän nousulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - vammaispalvelut 50,3 %, toteuma ylittyy + 0,6 % ( ). toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (57 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot.49 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (99,01 %, ). - vastaanotto 53,5 %, toteuma ylittyy + 6,94 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti. Väistötilat ovat rajoittaneet hoitajien vastaanottotoimintaa. Vastaanottojen asiakkuuksien määrä on suunnitelman mukainen. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 37,9 %, toteuma 24,2 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - erikoissairaanhoito ostettu 47,1 %, toteuma alittuu 5,8 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna - 5,08 % ( ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (52,0 %). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 44,4 %, toteuma alittuu 11,1 % ( ), perhehoito (tot 46,3 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 43,6 %). - suun terveydenhuolto 34,1 %, toteuma alittuu 31,7 % ( ), selittyy hammaslääkärivajeella.

14 13 Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 129,4 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 67,3 milj. eli 52,1 %. ylittyy + 4,1 % ( ). terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi aikuisten puheterapiassa (9). Terveydenhuollon tuotot 48,9 % alittuu maksutuottojen osalta. Tulokseen vaikuttavat jatkossa kesän aikaiset sulut Iisalmen sairaalassa ja Vieremän terveysasemalla lähinnä toimintatuottojen ja suoritteiden kautta sekä henkilöstökulujen nousu vuosilomissa. ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu lähinnä Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensihoito ylittyy 7,5 %. Ensivastetoiminnan kustannuksiin ei ole varauduttu Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski lähinnä kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. Loppuvuodesta resursseja on tarkistettu vastaamaan pitkäaikaishoitoa. määrärahasiirtoja on toteutettu kauttaaltaan kattamaan ylityksiä. toiminnassa toteutettu hankintakieltoa ja henkilöstön käyttöä tehostettu sijaisia vähentämällä, tarkistamalla mitoitukset ja optimoimalla hoitohenkilöstön henkilöstön määrä lääkäriresursseihin ja toiminnan muutoksiin työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; yhteensä Sotavammalain mukaiset korvaukset ovat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos ja sähköinen resepti on otettu käyttöön alkuvuodesta. valmistautuminen earkiston käyttöönottoon alkanut. suun terveydenhuollon palveluseteli tulee käyttöön viimeistään syyskuun aikana. terveysneuvonnan suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. terveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa ja laitoshoidossa 2014 talousarviossa. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon

15 14 tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toiminta vähensi n. 50 % aulapotilaista yhteispäivystyksessä. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresurssia. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. Sosiaalityön perhepalveluissa kehitetään edelleen palveluitaan tavoitteena resursoida ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 54,4 %, toteutunut kokonaisuutena lähes suunnitellusti ( ); riski talousarvion ylitykseen on Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ylitys kohdistuu operatiiviseen toimintaan ja lähinnä operatiivisiin hoitopäiviin ja leikkaus- ja anestesiapalveluihin ja poliklinikkakäynteihin. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 54,4 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 11 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % ( ). Ylitys kohdistuu Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän talousarvioon. - perhepalvelut 53,0 %, perhehoito ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. - vastaanotto 50,5 %, toteutunut lähes suunnitellusti. - hoito ja hoiva 53,9 %, toteuma - pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja aiheuttaa lisäkustannuksia n Kaikissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä on pitkäaikaishoitoa perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään kaikissa kunnissa, jos toteumaa ennakoi tasaisen toteuman mukaan (kuntamaiseman toteumassa vain 5 kk). - kuntoutus 51,2 %, laskua omassa fysioterapiassa ja jalkaterapian ostopalvelut eivät ole toteutuneet. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,2 %, toteuma alittuu 24,2 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Ylitystä on ainoastaan päihdehuollon käynneissä. - aikuissosiaalityö 49,2 %, toteuma 0,2 % (- 400 ) riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - suun terveydenhuolto 42,4 % selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella.

16 15 - vammaispalvelut 49,7 %. riski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä sekä henkilökohtaisen avun menojen ylittymiseen Kiuruvedellä Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA TOT 1-6 % ENNUSTE TOT / TP 2012 % Keiteleen kunta ,17 Lapinlahden kunta ,43 Pielaveden kunta ,56 Rautavaaran kunta ,14 Varpaisjärven kunta * 0 Yhteensä , ,53 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT/ TP 2012 % , ,53 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT /TP 2012 % , ,28

17 16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA Yhtymähallitus TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET , ,76 37,3 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus , ,46 55,7 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max ) , ,30 81,0 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa , ,00 5,4 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen ,00 0,0 Hissin saneeraus, Isa:n pkl ,00 0,0 Koljonvirran sairaala: Teht. kuntoarvion ja Avin tark.rap. perusteella , ,00 30,9 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. Rakennus R2( käytetty korjauksiin 2003 alkaen) KONEET JA LAITTEET , ,63 46,6 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,67 61,33 99,9 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa ,00 0,0 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset ,00 0,0 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys , ,30 29,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS ,00 0,0 Dialyysikoneet ( 3) ,00 0,00 100,0 UÄ-laite, ISA dialyysi ,00 0,0 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg ,00 0,0 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto ,00 0,0 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto, KNK-pkl, Isa ,00 0,0 Ultraäänilaite, Isa urologia , ,00 151,9 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto , ,00 37,6 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto ,00 0,0 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut ,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT , ,59 60,0 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä , ,75 78,1 Tuotteistusohjelma , ,00 82,4 Potilastietojärjestelmän lisäosat , ,40 11,6 Effican e-resepti ,00 0,0 Toimikortti , ,24 21,7 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,00 0,0 MS-lisenssien hankinta ,80 967,20 99,7 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä ,00 0,0 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat , ,00 69,0 YHTEENSÄ , ,98 51,4 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,76 37,3 KONEET JA LAITTEET , ,63 46,6 ATK-INVESTOINNIT , ,59 60,0 YHTEENSÄ , ,98 51,4

18 17 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 51,4 % ( ). Investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä (60 % määrärahasta). Korkea toteutumaprosentti johtuu siitä, että suurin yksittäinen investointi, Microsoft lisenssien hankinta, toteutui kokonaan tammikuun aikana. Kustannukset olivat yhteensä MS- lisenssien ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän ( ), tuotteistusohjelman( ) sekä potilastietojärjestelmän lisäosien hankinta ( ). Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 46,6 % määrärahoista (yhteensä ); suurimpia hankkeita ovat paloilmoituskeskuksen uusiminen sekä dialyysikoneen ja urologisen kameran hankinnat. Iisalmen sairaalalle hankitun urologian ultraäänilaitteen investointimeno ylitti talousarviossa annetun määrärahan yli eurolla, mikä katetaan investointiohjelman sisältä. Rakennusinvestointeihin on käytetty 37,3 % määrärahoista (yhteensä ). Isompana rakennushankkeena on sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, johon on käytetty yhteensä Muutoin suurempia rakennushankkeita ovat olleet Iisalmen sairaalan lääkehuoneen remontti sekä aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus sekä Koljonvirran sairaalan ja rakennus R2:den kuntotutkimukset.

19 18 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,05 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,01 0, ,05 Investointien rahavirta Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,02 0, ,37 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,42 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,51 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,00 Korottomien velkojen muutos , , , ,52 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,90 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,98 Rahavarat , , , ,90

20 19 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,0 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,6 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,6 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,9 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 509/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 136 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot