Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013"

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot Investoinnit Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Toisessa osavuosikatsauksessa arvioidaan kuntayhtymän toimintaa kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden alussa on annettu ohjeistus tiukkaan talouden seurantaan, vuosilomaohjeistukseen sekä hankintakielto. Myös sijaismäärärahojen käytössä on saavutettu säästöjä, mikä ansaitsee myös erityisen kiitoksen. Toimenpiteet näkyvät kuntayhtymän oman toiminnan osalta selkeästi ja olemme pysyneet talousarviossa. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ylittää kuntayhtymän talousarvioon varatut määrärahat, vaikka kunnat ovatkin tarkistaneet määrärahavarausta kuluvan kevään aikana. Kuntayhtymän alkuperäisessä talousarviossa oli n. 4 miljoonan euron määrärahavajaus ostettuun erikoissairaanhoidonpalveluihin verrattuna sairaanhoitopiirin budjettiin ja ennakkolaskutuksen perusteena olevaan jäsenkuntien maksuosuuteen. Kyseinen määrärahavarauksen vajaus aiheutti myös kassavajauksen, joka oli ennustettavissa talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Kyseinen riskiarvio on kirjattu toimitusjohtajan talousarvioesityksessä ja valtuuston käsittelyssä Sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista ja palvelujen käytöstä on toteutunut kuntayhtymän jäsenkuntien osalta lähes suunnitellusti tai alle arvion, mitä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Loppuvuoden osalta kalliin hoidon tasausrahaston osuus tullee kasvamaan, mikä nostaa jäsenkuntien maksuosuutta. Kalliin hoidon tasausmaksua ei voida vielä ennustaa loppuvuoden osalta. Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty erikseen ennustetta kuluvan vuoden palvelujen käytöstä. Palvelutoiminta on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti valtaosaltaan. Edelleen lääkärityövoiman heikko saatavuus on aiheuttanut jonojen kasvua ja riskin hoitotakuun toteutumiselle. Lääkäritilanteen kokonaisarvio on tehty elokuun aikana ja rekrytointitoimenpiteitä on edelleen voimistettu. Kevään aikana valmisteltiin vastaanottotoiminnan ja päivystyksen uusi toimintamalli, johon liittyi myös terveyskeskuslääkäreiden palkkojen korotus erillislisällä määräaikaisena kokeiluna vuoden 2014 loppuun saakka. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti sekä psykiatrian että sisätautien päivystyksen järjestelyistä ja korvauksista. Uusi vastaanottomalli on tuottanut kesän seurantajakson aikana erinomaisen hyvää tulosta ja myös asiakastyytyväisyys on parantunut. Hoito- ja hoivapalveluissa on jatkettu kotihoidon kehittämistä Kotihoito 2020 hankkeen johdolla. Uudet toimintamallit pyritään siirtämään kaikkien jäsenkuntien alueelle ja vahvistamaan kotihoidon resursointia erityisesti sisäisin resurssisiirroin. Samalla pyritään vastaamaan 1.7. voimaan tulleen vanhuspalvelulain vaateisiin. Kuntoutuksen kumppanuusmallin kilpailutus saatiin päätökseen kesäkuussa ja varsinainen palvelutoiminta vaativan ja erittäin vaativan kuntoutuksen osalta aloitettiin yhdessä Vetrea Oy:n kanssa elokuussa. Samassa yhteydessä vahvistettiin kuntoutuslääkäriresurssia. Kuntayhtymässä ei ole ollut aiemmin kuntoutuslääkäriä. Jatkossa kotona selviämisen tueksi tulee kehittää kuntoutuksen toimintatapaa, jolla vahvistetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja arjessa selviytymistä. Ikääntymisen voimakas kasvu edellyttää ennakoivaa toimintatapaa kaikilla toiminta-alueilla. Kuntayhtymässä valmisteltiin toukokuun aikana tuottavuusohjelma, jolla myös linjataan palvelutoimintaa ja resursointia pidemmällä aikavälillä. Kunnat antoivat lausuntonsa ohjelman toimenpiteistä samassa yhteydessä, kun lausuntoa pyydettiin vuoden 2014 talousarvioraamin asettamiseen. Tuottavuusohjelmaan sisältyi toimenpiteitä erityisesti tehostetun palveluasumisen, osastotoiminnan ja sairaalan toiminnan linjauksista. Linjauksia käsitellään kuluvan syksyn aikana lisävalmistelujen jälkeen mm. palvelusopimusneuvottelujen ja kuntakokouksen yhteydessä.

4 Palvelutoiminnan linjausten yhteydessä ratkaistaan myös linjaukset toimitilojen osalta. Alkuperäinen linjaus siitä, että kuntayhtymä käyttää ensisijaisesti jäsenkuntiensa omistamia tiloja, on edelleen lähtökohta. Monien sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu tekemään väliaikaisratkaisuja ja käyttämään väistötiloja, joista pyritään luopumaan, kun pysyvät tilaratkaisut ovat mahdollisia. Tulevien vuosien investointiohjelmaa on valmisteltu yhdessä jäsenkuntien ja erityisesti Iisalmen kaupungin kanssa. Ratkaisut tehdään talousarvion valmistelun yhteydessä. Koljonvirran kiinteistön osalta ratkaisu tehdään ensi keväänä tilankäytön selvityksen valmistuttua. Kuntayhtymän operatiivisen toiminnan johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu kevään aikana. Henkilöstön edustus on ollut mukana työryhmätyöskentelyssä ja vaihtoehtoisia malleja on käsitelty sekä osittain työpaikkakokouksissa että yhteistyöryhmässä. Hallitus vahvisti jatkotyöskentelyn pohjaksi vastuualuekokonaisuudet kesäkuussa. Jatkovalmistelu on meneillään ja sitä työstetään osallistavalla toimintatavalla siten, että mallien valmistelusta vastaavat johtoryhmän jäsenet. Mallien läpikäymistä edellytetään kaikissa työyksiköissä työpaikkakokouksissa tai esimiehen /päällikön vastuulla muulla tavalla. Asiasta raportoidaan työpaikkakokousmuistioissa. Johtamisjärjestelmän tavoitteena on tukea ennakoivaa, ennaltaehkäisevää hyvinvointia ja terveyttä edistävää prosessimaista toimintatapaa. Samalla vahvistetaan lähijohtamista ja lähiesimiestyötä järjestämällä tehtäväkokonaisuuksia uudelleen. Malli otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Henkilöstöhallinto on valmistellut kevään aikana uuden toimintamallin, jossa pyritään tukemaan osatyökykyisten työssäjatkamista eläkeikään saakka ja siten, että vältyttäisiin varhaiseläkemaksuista. Toimenpiteillä on merkittävä taloudellinen vaikutus, koska yksi ennenaikainen työkyvyttömyyseläke maksaa keskimäärin Ennuste mm. vuodelle 2014 olisi n Toimintamallissa hyödynnetään henkilökohtaisen avun järjestäminen kuntayhtymän omana toimintana mm. vammaispalveluiden osalta. Mallia työstetään yhdessä Kevan kanssa. Lisäksi kuntayhtymässä on toteutettu keväästä alkaen n. vuoden kestävää esimieskoulutusohjelmaa kaikille esimiehille ja syventävää osiota hakumenettelyn perusteella. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kanssa. Osallistuminen koulutukseen on ollut laajaa ja innostunutta sekä palaute tähänastisesta koulutuksesta on ollut hyvää. Kokonaisuutena kuntayhtymän toiminta alkuvuoden aikana on saavuttanut asetetut tavoitteet. Kuntayhtymän ohjausvaikutus ostettuun erikoissairaanhoitoon (KYS) kiteytyy mm. lähetekäytäntöihin ja toiminnan seurantaan. Omistajaohjaus on jäsenkuntien tehtävää ja olemme pyrkineet omistajaohjauksen keinojen kehittämistä pohtimaan yhteistyössä. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman työstämiseen eri työryhmissä. Ennuste loppuvuoden toteutumasta perustuu tilannearvioon kesäkuun lopussa. Myös nyt on käytettävissä heinä- ja elokuun alun tilanne. Erityinen riski ylityksiin on olemassa KYS:in palvelujen käytössä. Kuntayhtymän oman toiminnan ohjaus on edelleen ohjeistettu tiukasti ja tavoitteena on pysyä tältä osin raamissa. Omasta toiminnasta emme kuitenkaan pysty kattamaan todennäköisiä KYS:in palvelujen ylityksiä. Iisalmi 9.9. Leila Pekkanen, toimitusjohtaja 3

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / Tammikuu-Kesäkuu 150 Sote TA TA muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,0 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,1 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut ,0-40 0,0 Vuosikate , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poisto t , ,8 Tilikauden tulos ***** ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,9 Kesäkuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 50,0 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 51,0 %, joten kustannukset ylittivät tasaisen kulutuksen 1 %:lla. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 50,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen noin 2,7 milj. (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Mikäli henkilöstökulujen toteutumasta vähennetään laskennallinen loppuvuoden osuus, toteutumaprosentti on yhteensä 48,4 %. Tämä alittaa tasaisen kulutuksen oleellisesti.

6 Palvelujen ostot ylittävät kesäkuuhun mennessä tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 52,2 %. Tammi-kesäkuun aikana ylittyivät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (54,5 %). Vaalijan laitoshoidon osalta toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 60,9 %, Kiuruvesi 60,7 %, Sonkajärvi 41,9 % ja Vieremä 51,9 %. KYSin ostojen toteumat ovat alkuvuoden aikana ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat, joten kesäkuun yhtymävaltuustossa sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon lisättiin määrärahaa: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi ja Vieremä , yhteensä 1,549 milj.. Lisämäärärahat huomioiden toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 54,4 %, Kiuruvesi 59,6 %, Sonkajärvi 49,7 % ja Vieremä 47,1 %, yhteensä 54,3 %. Toteutumiin sisältyy kalliin hoidon tasausrahastokustannukset huhtikuun loppuun mennessä. Touko-kesäkuulta tasausrahastoon on kertynyt lisämaksua seuraavasti: Iisalmi , Sonkajärvi ja Vieremä sekä Kiuruvedelle hyvitystä yhteensä Aikaisempien vuosien perusteella loppuvuoden aikana tasausrahastokustannukset kasvavat. ICT-palvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 59,4 %), mutta vastaavasti palvelinkustannukset (toteutuma 44,1 %) sekä verkko- ja laitepalvelut (toteutuma 22,4 %) alittavat selkeästi tasaisen kulutuksen. Verkkokustannuksiin ei ole tähän mennessä tullut uuden Citrixympäristön palvelumaksuja, mikä puuttuu siis toteutumasta. Palvelujen oston toteutumaa nostavat vakuutukset (toteumaprosentti 105,3 %), jotka erääntyvät kerran vuodessa. Alkuvuoden osavuosikatsauksesta poiketen lääkäripalvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 53,9 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 49,4 %) ja ovat euromääräisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Erityisesti kalustohankintoja pienentänee myös osaltaan voimaan astunut hankintakielto. prosentti ylitti tasaisen kulutuksen lääke- (57,9 %) ja lämmityshankinnoissa (61,7 %). Lisäksi hoitotarvikkeissa tapahtui pientä ylittymistä. Myös avustuksien toteuma alittaa tasaisen kulutuksen (48,3 %). Alkuvuoden tavoin työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää tasaisen kulutuksen edelleen (54,4 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on jäsenkunnittain seuraava: Iisalmi 53,8 %, Kiuruvesi 63,4 %, Sonkajärvi 40,5 %, Vieremä 60,2 %. Näin ollen kaikissa muissa jäsenkunnissa paitsi Sonkajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti tasaisen kulutuksen. Perustoimeentulotuen kulut sen sijaan alittuivat 4,4 %. Vaikka otetaan huomioon, että avustusten toteutumaan sisältyy vain viiden kuukauden osalta omaishoidon tuen kustannukset, arvioidaan avustusten kokonaisuudessaan alittavan tasaisen kulutuksen. Muiden toimintakulujen toteumaprosentti oli 51,1 %, joka vastaa lähes tasaisen kulutuksen mukaista toteumaprosenttia. prosenttia nostavat erityisesti vuokra- ja leasingkustannukset. Toteutumasta puuttuu isoimpana eränä kiinteistövero; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 52,9 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 48,4 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen 1,6 %:lla. Myyntituottojen toteutumaprosentti on 49,0 %, mutta kun huomioidaan toteumasta puuttuvat erät, sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä kesäkuussa päätetyt lisämaksuosuudet jäsenkunnille, arvioidaan myyntituottojen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut tammi-kesäkuun aikana tasaisen kertymän mukainen (toteumaprosentti 48,8 %) ja maksutuottojen osalta on huoli talousarvion alittumisesta. Tukien ja avustusten toteuma on alhainen toteumaprosentin ollessa 32,4 %. Isoimpina erinä puuttuvat Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä hankkeisiin tulevat avustukset. Muiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 52,2 %, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot. Puolen vuoden osuus korkokuluista on yhteensä euroa. 5

7 6 Edellisen vuoden tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet 1,7 % (+ 1,2 milj. ), mutta toimintakulut ovat samaan aikaan nousseet 2,1 % (+ 1,6 milj. ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 10,2 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Jäsenkuntien tilausten toteutuma tammi-kesäkuun osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3,9 % (+ 2,5 milj. ). Kesäkuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän talous on puolen vuoden jälkeen 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava toimintatuotoista puuttuvat suuret erät (mm. sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon korvaukset Kelalta) sekä toimintakuluihin sisältyvät koko vuoden lomarahakustannukset (mukana laskennallisesti loppuvuoden kustannuksiin kuuluvia lomarahoja yhteensä 1,355 milj. ). Kun otetaan huomioon valtuuston kesäkuussa vahvistamat 1,5 milj. :n lisämäärärahat KYSin palvelujen ostoon, kesäkuun toteutuman perusteella sairaanhoitopiirin ostoihin tarvitaan vuoden loppuun mennessä lisärahaa yhteensä 2,4 milj. (Iisalmi + 1,5 milj. ja Kiuruvesi ). Sonkajärven ja Vieremän lisämäärärahat ovat tässä vaiheessa riittävät. Tässä arviossa ovat mukana kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset. Aikaisempien vuosien kokemuksen pohjalta sairaanhoitopiirin lopullisia maksuosuuksia nostaa kalliin hoidon tasausrahaston maksuosuuksien kasvu loppuvuoden aikana. Kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena kaikkien jäsenkuntien osalta ja osittain pienentävän sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin tulevaa lisälaskutusta. Koska jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopiirille eivät ole olleet täysimääräisesti mukana kuntayhtymälle suoritettavissa ennakkomaksuissa, kuntayhtymän kassan riittävyys on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana heikompi kuin aikaisempien kolmen toimintavuoden aikana. Lomarahojen maksuun ja kesän sijaiskustannuksiin jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kesäkuussa yhteensä 5 milj.. Lisäksi heinäkuussa nostettiin lisälainaa 1,5 milj.. Lainat maksetaan pois elokuun loppuun mennessä ja alkusyksyn aikana arvioidaan lisälainan tarve.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN TARKISTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ), YVALT Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12M% Ta13 1-6/13 Tot% 1-6/12 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,9 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,0 ESH oma yht , , , , , , , , , ,1 ESH ostettu , , , , , , , , , ,1 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,7 Kuntoutus , , , , , , , , , ,1 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,6 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,3 Työterveyshuolto ,4 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,2 Vastaanotto , , , , , , , , , ,7 Ympäristötoimi*) , , , , ,8 93 1, ,1 83 1, , ,4 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,1 Seudullinen hallinto**) Kunnittaiset poikkeamat YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS Lomarahat 7-12/ ***) Ttt:n valt.os poikkeama Kalliin hoidon tasaus SotilavammaL:n korv TTH tulot 7-12/ MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,8 KYSin toteuma , , , , ,2 Oman toiminnan tot , , , , ,9 TP arvio Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Hallinnon seudullisten yksiköiden tuloksesta on eroteltu kunnittaisten yksiköiden tulokset mennessä ***) Loppuvuoden lomarahoista (1,355 milj. ) on vähennettu kirjanpidosta puuttuvat erät

9 8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa kesäkuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin kesäkuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-6/2012 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain sekä otettu huomioon yhtymävaltuuston vahvistamat Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän lisätilaukset KYSin osalle. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 69,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 36,0 milj eli 52,0 %. ylittyy + 4,0 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 51,9 %, toteuma ylittyy + 3,7 % ( ); konservatiivisen hoidon kustannukset toteutuu suunnitellusti, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,98 % ( ). - ostettu erikoissairaanhoito 54,5 %, toteuma ovat ylittyneet + 8,9 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,1 % ( ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (58,5 %). - hoito ja hoiva 53,7 %, toteuma ylittyy + 7,4 % ( ), ylitys selittyy mm. kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu ), muistivastaanoton asiakasmäärän ja kustannusten kasvu, palveluasumisen varaamattomat vuokrakulut ), tehostetun palveluasumisen toteutumattomat määrärahan mukaiset paikkavähennykset (+ 5 %, ostojen osuus ) ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten kasvulla (toteutumattomat vuodeosastopaikkojen vähennys 5). Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % % (+ 38). - perhepalvelut 53,6 %, toteuma ylittyy + 7,2 % ( ), joka selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla, perhehoidoin tot 58,2 %. Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vastaanotot 51,6 %, toteuma ylittyy + 3,2 % ( ), ylitys selittyy lääkäripalvelujen ostopalvelukustannuksilla ja tuottojen alituksella. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,9 % % ( ).

10 9 Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 46,5 %, toteuma alittuu 6,9 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien (tot 36 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien (tot 44 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 48,5 %, toteuma alittuu 2,9 % ( ), selittyy toimeentulotukien menojen (tot 48,1 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 4,4 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (tot 53,8 %). - suun terveydenhuolto 47,4 %, toteuma alittuu 5,2 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 49,7 %, toteutuma alittuu -0,5 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (tot 45,33 %, ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 59,8 %, ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 49,27 %) kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 65 %), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (tot 52, 2 %). - kuntoutus 47,1 %, toteuma alittuu 5,7 % ( ) selittyy lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella jalkaterapiassa ja toimintaterapiassa. Ostopalvelut jalkahoidosta ja toimintaterapiasta kohdentuvat syksylle. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 16,5milj eli 53,2 %. ylittyy + 6,4 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 52,7 %, toteuma ylittyy + 5,4 % ( ); mm. työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 63,4 %, ), toimeentulotukimenot (tot 45,8 %). - oma erikoissairaanhoito 51,7 %, toteutuma ylittyy + 3,3 % ( ); konservatiivisen hoidon kustannukset alittuneet, mutta hinnat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien ja sisätautien poliklinikkakäyntien laskulla. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna -7,6 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 59,6 %. on ylittynyt + 19,1 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 26,3 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (59,6 %). Ensivastetehtävien kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 54,3 %, toteuma ylittyy + 8,5 % ( ), selittyy kotihoidon kustannusten kasvulla + 10 % (hoitotarvikejakelu , muistivastaanoton käyntien asiakkaiden ja kustannusten kasvu), tehostettu palveluasumisen kustannusten kas-

11 10 vulla 7 %, pitkäaikaishoidon hoitopäivien ja kustannusten kasvulla vuodeosastolla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 2,6 % ( ). - kuntoutus 54,1 %, toteuma ylittyy 8,2 % ( ), selittyy lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnoilla ja palveluilla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. Oma laitoskuntoutuksen tarve on vähentynyt ja resurssit avokuntoutuksessa. - perhepalvelut 56,0 %, toteuma ylittyy + 12,0 % ( ), selittyy suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvua perhehoidoissa (tot 56 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 96,5 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. - vammaispalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3,0 % ( ), toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (tot 63,3 %, ylitys ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 62,1 %, ylitys ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 61,9 %, ), kehitysvammahuollon laitoshoitopäivät (tot 55,4 %, ylitys ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,1 %, toteuma alittuu 9,8 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - suun terveydenhuolto 37,2 %, toteuma alittuu 25,6 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 48,3 %, toteuma alittuu 3,9 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti vastaanotoilla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Asiakkaiden määrä on suunniteltua suurempi vastaanottotoiminnassa. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,2 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 8,3 milj eli 51,3 %. ylittyy + 2,5 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito oma 66,8 %, toteutuma ylittyy + 33,5 % ( ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä neurologian ja hematologian poliklinikkakäynneillä ja dialyysien hoidoilla. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat nousseet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 19,1 % ( ).

12 11 - erikoissairaanhoito ostettu 50,0 %, toteuma suunnitelman mukainen. Osin on korvannut ostettua erikoissairaanhoitoa. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 7,2 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (53,2 %). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 53,0 %, toteuma ylittyy + 6,6 % ( ), selittyy asumispalvelujen ateriakustannusten kasvulla, kotihoidon asiakasmäärä kasvulla ja kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu ) ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien nousulla (ostopalveluiden ylitys ) sekä muistivastaanoton käyntimäärän ja siitä aiheutuneiden kulujen kasvulla. Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 5,0 % ( ). - kuntoutus 57,8 %, toteuma ylittyy + 15,5 % ( ), selittyy terapia-asiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - perhepalvelut 51,5 %, toteuma ylittyy + 3 %, ( ), suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien lisääntymisestä johtuvaa kustannustenkasvua perhehoidoissa (tot 42,5 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 144 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 45,2 %, toteuma alittuu 9,6 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon nousulla ja laitoshoidon hoitopäivien laskulla sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 47,8 %, toteuma alittuu 4,4 % ( ), selittyy toimeentulotuki (tot 24 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 19 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 40,5 %). - suun terveydenhuolto 40,2 %, toteuma alittuu -19,5 % ( e), selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 45,4 %, toteuma alittuu 9,17 % ( ), toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 73,4 %, ylitys ) ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot. 44,26 %, ). - vastaanotot 48,2 %, toteuma alittuu 3,5 % ( ), selittyy vastaanoton lääkäriresurssien ajoittaisesta rajallisuudesta. Asiakkuuksien määrä on toteutunut suunnitellusti. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28,3 % ( ). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,9 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 6,5 milj eli 50,3 %. ylittyy + 0,8 %, ( ).

13 12 Oleelliset ylitykset: - aikuissosiaalityö 50,1 %, toteuma ylittyy + 0,2 % (+ 400 ), toimeentulotukimenot (tot 41,5 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 60,2 %). - erikoissairaanhoito oma 59,1 %, toteutuma ylittyy + 18,2 % ( ). Hoidon tarve ylittyy sekä konservatiivisessa että operatiivisessa toiminnassa. Selittyy lähinnä sisätautien vuodeosaston hoitopäivien nousulla sekä hematologian poliklinikkakäynneillä. Operatiivisessa toiminnassa ylitys selittyy hoitopäivillä, toimenpiteillä ja polikliinisilla käynneillä. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,3 % ( ). - hoito ja hoiva 55,0 %, toteuma ylittyy + 10 % ( ), selittyy omaishoidon tukipalkkion toteuma 62,3 %, kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu 3 000, kotihoidon tukipalveluateriat, yöpartiokäyntien tukea ostopalveluna) ja tehostetun palveluasumisen (tot. 53 %, ylitys ) ja pitkäaikaislaitoshoidon (tot. 64 %, ylitys ) käytön kasvulla. Asumispalveluiden kulujen kasvuun on osittain vaikuttanut terveydenhuollon väistötilojen tarve Sotkanhelmen tiloissa. - kuntoutus 57,7 %, toteuma ylittyy + 9,9 % ( ), selittyy terapia-, kuntoutusasiakkaiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden määrän nousulla. Ostopalvelut jalkahoidosta kohdentuvat syksylle. - vammaispalvelut 50,3 %, toteuma ylittyy + 0,6 % ( ). toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (57 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot.49 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (99,01 %, ). - vastaanotto 53,5 %, toteuma ylittyy + 6,94 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti. Väistötilat ovat rajoittaneet hoitajien vastaanottotoimintaa. Vastaanottojen asiakkuuksien määrä on suunnitelman mukainen. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 37,9 %, toteuma 24,2 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. - erikoissairaanhoito ostettu 47,1 %, toteuma alittuu 5,8 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna - 5,08 % ( ). Ensihoidon osuus hoitolaskusta on (52,0 %). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 44,4 %, toteuma alittuu 11,1 % ( ), perhehoito (tot 46,3 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 43,6 %). - suun terveydenhuolto 34,1 %, toteuma alittuu 31,7 % ( ), selittyy hammaslääkärivajeella.

14 13 Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 129,4 milj. ja toteutuma on 1 6/ on 67,3 milj. eli 52,1 %. ylittyy + 4,1 % ( ). terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi aikuisten puheterapiassa (9). Terveydenhuollon tuotot 48,9 % alittuu maksutuottojen osalta. Tulokseen vaikuttavat jatkossa kesän aikaiset sulut Iisalmen sairaalassa ja Vieremän terveysasemalla lähinnä toimintatuottojen ja suoritteiden kautta sekä henkilöstökulujen nousu vuosilomissa. ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu lähinnä Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensihoito ylittyy 7,5 %. Ensivastetoiminnan kustannuksiin ei ole varauduttu Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski lähinnä kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. Loppuvuodesta resursseja on tarkistettu vastaamaan pitkäaikaishoitoa. määrärahasiirtoja on toteutettu kauttaaltaan kattamaan ylityksiä. toiminnassa toteutettu hankintakieltoa ja henkilöstön käyttöä tehostettu sijaisia vähentämällä, tarkistamalla mitoitukset ja optimoimalla hoitohenkilöstön henkilöstön määrä lääkäriresursseihin ja toiminnan muutoksiin työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; yhteensä Sotavammalain mukaiset korvaukset ovat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos ja sähköinen resepti on otettu käyttöön alkuvuodesta. valmistautuminen earkiston käyttöönottoon alkanut. suun terveydenhuollon palveluseteli tulee käyttöön viimeistään syyskuun aikana. terveysneuvonnan suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. terveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa ja laitoshoidossa 2014 talousarviossa. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon

15 14 tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toiminta vähensi n. 50 % aulapotilaista yhteispäivystyksessä. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresurssia. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. Sosiaalityön perhepalveluissa kehitetään edelleen palveluitaan tavoitteena resursoida ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 54,4 %, toteutunut kokonaisuutena lähes suunnitellusti ( ); riski talousarvion ylitykseen on Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ylitys kohdistuu operatiiviseen toimintaan ja lähinnä operatiivisiin hoitopäiviin ja leikkaus- ja anestesiapalveluihin ja poliklinikkakäynteihin. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 54,4 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 11 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % ( ). Ylitys kohdistuu Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän talousarvioon. - perhepalvelut 53,0 %, perhehoito ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. - vastaanotto 50,5 %, toteutunut lähes suunnitellusti. - hoito ja hoiva 53,9 %, toteuma - pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja aiheuttaa lisäkustannuksia n Kaikissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä on pitkäaikaishoitoa perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään kaikissa kunnissa, jos toteumaa ennakoi tasaisen toteuman mukaan (kuntamaiseman toteumassa vain 5 kk). - kuntoutus 51,2 %, laskua omassa fysioterapiassa ja jalkaterapian ostopalvelut eivät ole toteutuneet. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 45,2 %, toteuma alittuu 24,2 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Ylitystä on ainoastaan päihdehuollon käynneissä. - aikuissosiaalityö 49,2 %, toteuma 0,2 % (- 400 ) riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - suun terveydenhuolto 42,4 % selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella.

16 15 - vammaispalvelut 49,7 %. riski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä sekä henkilökohtaisen avun menojen ylittymiseen Kiuruvedellä Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TA TOT 1-6 % ENNUSTE TOT / TP 2012 % Keiteleen kunta ,17 Lapinlahden kunta ,43 Pielaveden kunta ,56 Rautavaaran kunta ,14 Varpaisjärven kunta * 0 Yhteensä , ,53 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT/ TP 2012 % , ,53 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-6 TA % ENNUSTE TOT /TP 2012 % , ,28

17 16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA Yhtymähallitus TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET , ,76 37,3 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus , ,46 55,7 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max ) , ,30 81,0 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa , ,00 5,4 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen ,00 0,0 Hissin saneeraus, Isa:n pkl ,00 0,0 Koljonvirran sairaala: Teht. kuntoarvion ja Avin tark.rap. perusteella , ,00 30,9 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. Rakennus R2( käytetty korjauksiin 2003 alkaen) KONEET JA LAITTEET , ,63 46,6 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,67 61,33 99,9 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa ,00 0,0 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset ,00 0,0 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys , ,30 29,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS ,00 0,0 Dialyysikoneet ( 3) ,00 0,00 100,0 UÄ-laite, ISA dialyysi ,00 0,0 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg ,00 0,0 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto ,00 0,0 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto, KNK-pkl, Isa ,00 0,0 Ultraäänilaite, Isa urologia , ,00 151,9 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto , ,00 37,6 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto ,00 0,0 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut ,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT , ,59 60,0 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä , ,75 78,1 Tuotteistusohjelma , ,00 82,4 Potilastietojärjestelmän lisäosat , ,40 11,6 Effican e-resepti ,00 0,0 Toimikortti , ,24 21,7 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,00 0,0 MS-lisenssien hankinta ,80 967,20 99,7 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä ,00 0,0 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat , ,00 69,0 YHTEENSÄ , ,98 51,4 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,76 37,3 KONEET JA LAITTEET , ,63 46,6 ATK-INVESTOINNIT , ,59 60,0 YHTEENSÄ , ,98 51,4

18 17 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 51,4 % ( ). Investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä (60 % määrärahasta). Korkea toteutumaprosentti johtuu siitä, että suurin yksittäinen investointi, Microsoft lisenssien hankinta, toteutui kokonaan tammikuun aikana. Kustannukset olivat yhteensä MS- lisenssien ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän ( ), tuotteistusohjelman( ) sekä potilastietojärjestelmän lisäosien hankinta ( ). Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 46,6 % määrärahoista (yhteensä ); suurimpia hankkeita ovat paloilmoituskeskuksen uusiminen sekä dialyysikoneen ja urologisen kameran hankinnat. Iisalmen sairaalalle hankitun urologian ultraäänilaitteen investointimeno ylitti talousarviossa annetun määrärahan yli eurolla, mikä katetaan investointiohjelman sisältä. Rakennusinvestointeihin on käytetty 37,3 % määrärahoista (yhteensä ). Isompana rakennushankkeena on sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, johon on käytetty yhteensä Muutoin suurempia rakennushankkeita ovat olleet Iisalmen sairaalan lääkehuoneen remontti sekä aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus sekä Koljonvirran sairaalan ja rakennus R2:den kuntotutkimukset.

19 18 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,05 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,01 0, ,05 Investointien rahavirta Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,02 0, ,37 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,42 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,51 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,00 Korottomien velkojen muutos , , , ,52 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,90 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,98 Rahavarat , , , ,90

20 19 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,0 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,6 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,6 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,9 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55 Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at) ylasavon so te.fi, puh 040 830 2789

Lisätiedot

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia

Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014. Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia Yhtymähallitus 09.12.2014 Yhtymävaltuusto 16.12.2014 Talousarvio lukuina Alueen väestöpohja (suluissa edellinen talousarvio) 39365 (39440) Talousarvion ulkoiset toimintakulut 157,7 milj. (156,0 milj. )

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014

TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 TASEKIRJA 2013 Kuntayhtymähallitus 25.3.2014 Kuntayhtymävaltuusto 10.6.2014 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot