Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta / /2013. Yhall 55

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta / /2013 Yhall 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at) ylasavon so te.fi, puh Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh ty mähal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu raa van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas tajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saa tet ta va se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nes sä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden lii te tie dot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja toi mi tus joh ta ja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit tei den toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös an net ta va tietoja sellaisista talouteen olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toi min ta ker to muk ses sa tulee lisäksi esittää selonteko sisäisen valvonnan jär jes tä mi ses tä. Vuoden 2013 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja nii den nojalla annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mu kai ses ti. Vuosi 2013 oli kuntayhtymän neljäs toimintavuosi. Vuoden 2013 tuloksen ja taseen tiedot ovat vertailukelpoisia edelliseen vuo teen. Syyskuun osavuosikatsauksen mukaan arvioitiin, että sairaanhoitopiirin palvelujen ostoihin tarvitaan lisämäärärahaa n. 2,2 milj.. Tuolloin arvoitiin, että kuntayhtymän oma toiminta toteutuisi talousarvion mukaisena, mutta kunnittaisia eroja on ennustettavissa. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä 132,6 milj.. Talousarviovuoden aikana tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen talousarvion mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä 130,9 milj. Ylitys oli yhteensä 1,7 milj., josta sairaanhoitopiin ostojen osuus oli 1,055 milj. ja kuntayhtymän oman toiminnan osuus ylittyi Oman toiminnan ylitys sisältää euroa pakolaisten toimeentulotukimenoja, joista valtionosuustulot ovat menneet suoraan ko. jäsenkunnille. Tämä huomioon ottaen kuntayhtymän oman toiminnan ylitys oli

2 Kuntayhtymän oman toiminnan osuus jäsenkuntalaskutuksessa kasvoi 0,1 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu kokonaisuudessaan oli noin 3,2 %, sillä sairaanhoitopiirin ostojen osalta kasvu oli 15,3 %. Toimintatuotot Kun toimintatuottoihin ei huomioida jäsenkuntien maksuosuuksia, toimintatuotot alittivat talousarvion 1,5 milj. (toteutuma 94,0 %). Suurin alitus oli myyntituotoissa, joiden toteutuma ilman jäsenkuntien maksuosuuksia, alitti talousarvion (toteutuma 90,6 %), mikä johtui erityisesti terveydenhuollon myyntituottojen alittumisesta. %). Toimintatuottojen pieneneminen johtui myös talousarviovuonna tapahtuneista rakenteellisista muutoksista; ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin tehtäväksi ja työtoiminta TOIMI-säätiölle, jolloin ko. kulut ovat palvelujen ostoissa eivätkä toimintatuotot kirjaudu enää kuntayhtymälle Toimintakulut Muutetun talousarvion toimintakulujen toteutumaprosentti on 100,1 % (154,8 milj. ). Henkilöstökulujen toteutuma on 98,4 % (alitus yhteensä 1,1 milj. ). Palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 1,7 milj. (toteutuma 102,5 %), mikä aiheutui erityisesti palvelujen ostosta sairaanhoitopiiriltä. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylittyivät erikoissairaanhoidon ostot yhteensä 4,0 milj.. Ylityksiä oli myös lastensuojelun ja kehitysvammaisten laitoshoidossa sekä asumispalvelujen ja lääkäripalvelujen ostoissa. Avustusten kokonaismäärä alitti talousarvion (toteutuma 97,8 %), mutta työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi ja perustoimeentulotuki alittui Maisemamallin suurtuotteiden mukaan tarkasteltuna kun ta yh ty mä tasol la suurimmat poikkeamat olivat: Keskeiset syyt jäsenkuntien tilausten ylittymiseen olivat: Sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito +1,055 milj. Oman erikoissairaanhoidon palvelujen ennustettua suurempi käyttö ( ): operatiivisen vuodeosaston käytön lisääntyminen, dialyysikäyntien ennustettua korkeampi määrä sekä naisten- ja äitiyspoliklinikan ennustettua suurempi käyttö. Myös hematologian poliklinikan käyttö oli ennustettua suurempaa. Perhepalveluissa ylitys johtuu kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ( ) Hoito- ja hoivapalveluissa kustannusten kasvu johtui siitä, että pitkäaikaislaitoshoidon purkamista ei pystytty tekemään suunnitellusti ja pitkäaikaislaitoshoidon asiakkaita oli ennustettua enemmän. Tehostetun palveluasumisen tarve oli myös ennustettua suurempaa.

3 Keskeiset talousarviomäärärahojen alitukset kohdistuivat seuraaviin palveluihin: Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ( ) osoittaa avohoitopainotteisen mallin käyttöönotossa. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen menot alittuivat Henkilöstömenot alittuivat n. 1,0 milj. ja aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa menot alittuivat n e. Suun terveydenhuollossa alitus johtui lääkärivajeesta tästä johtuvasta palvelujen suoritemäärän alhaisuudesta. Kuluvan vuoden aikana on palvelu saatettava hoitotakuun mukaiseksi. Rahoituskulut, poistot ja investoinnit Rahoituskulut olivat talousarvion mukaiset (toteutuma 101,3 %). Vuosikate oli heikko keväästä alkaen, koska jäsenkuntien maksuosuudet eivät olleet riittävät suhteessa sairaanhoitopiirin laskutukseen. Lyhytaikaista lainaa jouduttiin nostamaan kesä-heinäkuussa yhteensä 6,5 milj., jotka maksettiin pois kesälomakauden jälkeen elokuun loppuun mennessä. Kuntayhtymä selvisi loppuvuoden ilman ulkopuolista rahoitusta. Poistojen määrä oli talousarvion mukainen 1,4 milj. (99,9 %). Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investointeihin käytettiin viime vuonna yhteensä 1,3 milj. (94,64 %). Investointeihin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä yhteensä Investointimäärärahoja käytettiin eniten atk-investointeihin, yhteensä suurin investointi oli Microsoft-lisenssien hankinta ( ). Microsoft-lisenssien hankintainvestointi jatkuu vielä vuonna Muita suuria atk-investointeja olivat potilastietojärjestelmän lisäosat ( ) ja työterveyshuollon tietojärjestelmä ( ). Kone- ja laiteinvestointeihin käytettiin (103,52 %). Suurimpia hankintoja olivat paloilmoitinkeskuksen uusiminen ( ), urologian ultraäänilaite ( ), leikkaussalin urologinen kamera ja videoskooppi ( ), kolme dialyysikonetta ( ) ja röntgenin mammografia ( ). Rakennusinvestointeihin käytettiin yhteensä (77,66 %). Merkittävimmät investoinnit olivat Iisalmen sairaalan varavoima ( ), sairaalateknisen huollon tilat ( ) ja alakeskuksen uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään ( ). INVESTOINTIOHJELMA 2013 TA 2013 Muutettu TA TP 2013 Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,66 KONEET JA LAITTEET ,52

4 ATK-INVESTOINNIT ,55 YHTEENSÄ ,64 Ennen jäsenkuntien loppulaskujen kirjaamista tilikauden tulos oli alijää mäi nen yhteensä 1,742 milj.. Loppulaskujen en nak ko kir jausten jälkeen tilikauden tulos on +/- 0. Tilikauden tulos on al ku pe räisen talousarvion mukainen. Taseessa on edellisen vuo den alijäämää yhteensä euroa Ylä-Savon ter vey den huol lon kuntayhtymän toiminnasta. Kuntayhtymätasolla ja jäsenkunnittain tarkasteltuna mak su osuu det kasvoivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna seuraavasti: kasvu% oma toiminta SHP:n osuus Iisalmi + 2,4 % - 1,1 % + 15,9 % Kiuruvesi + 4,5 % + 1,1 % + 17,7 % Sonkajärvi + 3,4 % + 1,3 % + 11,4 % Vieremä + 4,3 % + 2,4 % % Koko kuntayht. + 3,2 % + 0,1 % + 15,3 % Jäsenkuntien maksuosuustaulukko suurtuotteineen sisältyy ti lin päätös kir jaan. Lisäksi todetaan, että vuosilomaohjeistuksen mukainen saavutettu säästö on lomapalkkavarauksen osalta yhteensä , mikä on kirjattu tilinpäätöksen yhteydessä hyvityksenä taseesta tuloslaskelmaan henkilöstömenojen tilille. Lomapalkkavarauksen kertymästä on erillinen liite tilinpäätösaineistossa. Toiminnalliset tavoitteet Asetetut toiminnalliset tavoitteet on saavutettu muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Toimintakertomuksessa tavoitteet on esitetty taulukkomuodossa. Muutama esimerkki: terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi suun terveydenhuollossa ja puheterapiassa. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei toteutettu, mikä vaikutti kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä.

5 Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toimintaa laajennetaan muihin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle vuoden 2014 aikana. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013 on tilinpäätöksessä erillisenä julkai su na. Yhteistyöryhmä käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan Muu tilinpäätösinfo sovittiin annettavaksi yhteistyöryhmälle seuraavassa kokouksessa. Tuloksen käsittely Kuntalain 70 :n mukaan yhtymähallituksen on tehtävä esitys toi minta ker to muk ses sa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tu lok sen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toi men pi teik si. Yhtymävaltuusto päättää tuloksen käsittelystä ti lin pää tök sen hyväksymisen yhteydessä. Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus pe rus tuu kuukausittaiseen ennakkolaskutukseen. Kuntayhtymän ti lin pää tökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mu kai ses ti kuntakohtainen käyttö ja kustannukset. Ali- ja ylikäyttö pe ri tään tai hyvitetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen val mis tu mi ses ta. Jotta kuntayhtymän tilinpäätös on vertailukelpoinen jäsenkuntien tilin pää tös ten kanssa, tilinpäätökseen on tehty ennakkokirjaukset jäsen kun tien ylikäytön mukaisista loppulaskuista, jotka ovat seu raa vat: Iisalmen kaupunki yhteensä ,38, Kiuruveden kau pun ki yhteensä ,45, Sonkajärven kunta yhteensä ,67 ja Vieremän kunta yhteensä ,94. Lisäperinnät ovat yh-

6 teen sä ,45. Hyvitysten ja lisäperinnän jälkeen kun ta yh tymän tilikauden tulos oli +/- 0 euroa. Esityslistan mukana jaetaan: - Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen ti lin tar kas ta jan tarkastettavaksi, oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen tek nis luotoi sia korjauksia ja tarkistuksia, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion menojen ylitykset/ ali tuk set, tulojen alitukset/ ylitykset, tuloksen ylitys ja in ves tointimää rä ra ho jen alitukset/ ylitykset hyväksytään. Päätös: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen ja vastuualuejohtajat esittelivät vuoden 2013 tilinpäätöksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Kaupunginhallitus 366 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 90 13.10.2014 Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon 908/02.02.02/2014 KHALL 29.09.2014 366 Liite

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot