Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. - valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi"

Transkriptio

1

2 Johdanto Jokaisella organisaatiolla tulee olla näkemys siitä, mihin se on menossa, tai ainakin tahtotila haluamastaan suunnasta. Kunnan toimintaympäristö on monella tapaa stabiilimpi kuin yrityksen mutta ei kuitenkaan omien päätöstensä vaikutusten ulkopuolella. Kirkkonummella Porkkalan palautuksesta vuonna 1956 alkanut kasvuvaihe on vain joitakin hiljaisempi vuosia lukuun ottamatta jatkunut yhtäjaksoisesti yli viisi vuosikymmentä. Tänä päivänä olemme yli asukkaan kunta Helsingin seudulla, jonka kasvupotentiaalin on arvioitu olevan jatkossakin edelleen mittava. Vuoden 2008 talousarvion ns. sitovissa tavoitteissa asetettiin yhdeksi tavoitteeksi Kirkkonummen kunnan kehityskuvan laatiminen. Tätä työtä tehtäessä osoittautui kuitenkin mahdottomaksi laatia koko kunnan käsittävä yksiselitteinen kehityskuva. Siksi virkamiesvalmistelussa on päädytty tähän yleispiirteisempään asukaslukuperusteiseen maankäytön kehitysvisioon, jossa aikajaksotarkastelun kautta arvioidaan asukasmäärän ja maankäytön kehittymistä nykyhetkestä aina vuoteen Kehitysvisio on tarkoitus saattaa uuden kunnanvaltuuston linjattavaksi ja sen jälkeen siitä jalostetaan yksityiskohtaisempi ja mahdollisesti alueittainen varsinainen kehityskuva, joka voisi toimia mm. kunnan harjoittaman maapolitiikan työkaluna. Kehityskuvan laadintaprosessista on tarkoitus tehdä mahdollisimman vuorovaikutteinen. Toimijoina tässä kuntamme tulevaisuutta visioivassa työssä ovat kuntalaiset, luottamushenkilöt ja asiaa valmistelevat viranhaltijat ja sen on tarkoitus valmistua viimeistään syksyllä valtuuston päätös kehityskuvan laatimisesta - maankäyttövisio on laadittu kunnan kehityskuvan laadinnan pohjaksi Kirkkonummen kunnan vaiheittaisten maankäyttövisioiden laatimisen tausta-aineistona on monia viime vuosina tehtyjä tai käynnissä olevat selvityksiä ja suunnitelmia, jotka liittyvät etupäässä asumisen, maankäytön ja liikenteen järjestämiseen. Näitä tehtyjä ja käynnissä olevia selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm. seuraavat: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (uudistetut tavoitteet voimassa lähtien) Uudenmaan maakuntakaava (Uudenmaan liitto aloittaa kaavan laatimisen vuonna 2009) Uudenmaan liiton maakuntasuunnitelma 2030, Uudenmaan liiton maakuntaohjelma ja sen toteuttamisohjelma (hanke vireillä) Uudenmaan kehityskuva (Uudenmaan liiton johdolla laadittu) Läntisen Uudenmaan kehityskuva (Uudenmaan liiton johdolla laadittu) Liikennejärjestelmäsuunnitelmat o Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 200X, laadittu YTV:n johdolla) o Läntisen Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältäen hankkeita koskevan aiesopimuksen (Uudenmaan liiton johdolla laadittu) o Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011, vireillä ja laaditaan YTV:n johdolla) sisältäen mm. maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) Kaupunkiseutusuunnitelmat o Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelma (MAL) 2017 (MAL-neuvottelukunnan johdolla laadittu) sisältäen mm. kuntakohtaiset asuntotuotantotavoitteet o Greater Helsinki Vision ideakilpailu (avoin kansainvälinen suunnittelukilpailu Helsingin seudun kehittämiseksi) o Helsingin seutu 2050 näkökulma seutuvisioon (jatkotyö Greater Helsinki Vision 2050 kansainvälisen ideakilpailun palkittujen töiden pohjalta); seuraavassa vaiheessa seudun kunnat laativat ja jalostavat kehitysvision seudulle vuoden 2009 aikana o Kuntaryhmä Nelosten maankäyttö, liikenne ja asuminen: nykyiset strategiat ja yhteistyön kehittäminen Helsingin seudulla (Kuntaryhmän teettämä selvitys, liittyy Helsingin seudun MAL-hankkeeseen) o Toinen selvitys myös tehty (asuntopoliittinen selvitys) o YTV:n ilmastostrategiahanke Julia-2030 o Helsingin seudun asuntoraportti 2008 Uudenmaan läntisen alueiden kehityssuunnitelmat (vireillä mm. Länsiradan maankäytön kehityskuva sekä Läntisen Uudenmaan rannikkokuntien ja Kirkkonummen hanke Lännentiet) Kunnan omat ohjelmat ja suunnitelmat o Kirkkonummen yleiskaava 2020 o Kuntakeskuksen kehityskuva o Jorvaksen ja Inkilän kehityskuva o Rakentamisohjelma (päivitetään 2009) o Kunnan väestösuunnite vuosille o Kaavoitusohjelma o Kunta- ja palvelustrategia o Talousarvio 2009, taloussuunnitelma Lähtötiedot Kunta- ja palvelustrategian mukaisesti Kirkkonummen kunta pysyy itsenäisenä. Selvityksiä ja suunnitelmia on huomioitu maankäyttövisioiden laadinnassa siltä osin, kun niiden tulokset ovat valmistuneet. Keskeisinä lähtökohtina on ollut seudullisten suunnitelmien huomioonottamisen lisäksi mm. kunnan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen, ilmastonmuutoksen haasteisiin varautuminen, ekologisesti kestävän ja terveen yhdyskuntarakenteen turvaaminen sekä ympäristö- ja yhdyskuntataloudellisten kustannusten huomioiminen. Kuntalaisten näkökulmasta on lisäksi tärkeää turvata hyvä elinympäristö ja toimiva joukkoliikenne. Lisäksi esim. osayleiskaavoituksen kautta on tarkoitus syventää alueiden identiteettiä ja vahvistaa paikallisia kulttuuriarvoja, mitä tukee osaltaan lähivuosina käynnistyvän arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatiminen. Keskeisten osayleiskaavojen lähtökohtatiedoksi laaditaan alueellisia kehityskuvia mm. Kuntakeskuksen sekä Jorvaksen ja Inkilän kehityskuvien tapaan. Osa näistä tavoitteista on alustavasti määritetty myös Uudenmaan maakuntakaavan tarkistamistyön keskeisiksi linjauksiksi. Tulevaisuudessa seudullinen yhteistyö tullee myös vaikuttamaan aikaisempaa isommalla painoarvolla Kirkkonummen valintoihin ja seudullisten infrahankkeiden priorisointeihin. Vaihe- ja teemakartat Vaihekartoilla esitetään Kirkkonummen maankäytön tilanne vuonna 2010 sekä maakäyttövisiot vuosille 2020 ja Kartat sisältävät vuoden 2010 osalta nykytietoon perustuvia lähtötietoja ja maankäyttövisioiden osalta arvioita eri alueiden väestömäärän, taaja-asutuksen ja kylämäisen asutuksen, työpaikka-alueiden sekä liikennejärjestelmän kehittymisestä. Maankäyttövisioiden pohjana on nykyinen yleiskaavan perusasetelma, jossa valtaosa uudesta rakentamisesta sijoitetaan Rantaradan ja kantatien 51 (Länsiväylän) vaikutusalueelle. Pohjoisen Kirkkonummen ja Veikkolan suunnan kehityssuunnasta ei ole tehty päätöksiä, mutta vireillä olevien seudullisten suunnitelmien ja Uudenmaan liiton antamien lausuntojen valossa alueen tulevaisuuskuvan lähtökohdaksi on otettu Länsirata eli Espoosta Lohjalle mahdollisesti rakennettava rautatie ja sen myötä alueen muuttuva maankäyttö. Teemakarttoja on kaksi. Toinen niistä ilmentää nykytilanteen mukaisia luontoarvoja ja virkistystä kuten esim. kunnan alueella sijaitsevia merkittäviä luonto- ja maisema-alueita sekä maankäytön suunnittelua rajoittavia tekijöitä kuten esim. pohjavesialueita tai matkailullisesti kehitettäviä kohteita. Toiseen teemakarttaan on koottu vuoden 2040 tilanteen mukainen liikenneverkko ja siihen liittyvät mahdollisuudet. Maankäyttövisioita täydentävä teksti Skenaariotyyppisessä tekstiosuudessa kuvataan yhdyskuntarakenteessa ja maankäytön suunnitteluperiaatteissa oletettavasti tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia kunnan kehitykseen. Yleisiin yhdyskunnallisiin kehityssuuntiin tai muutoksiin ei oteta kantaa. Tekstissä kuvattu suunnittelutilanne vuonna 2010 on lähtökohta kahdelle vaiheittaiselle maankäytön kehitysvisiolle vuosille ja Maankäyttövisioiden keskeiset muutokset sekä niiden kehityssuunnat on yleispiirteisesti kommentoitu tekstiosuudessa. Kertomuksen muodossa kuvataan yhtä tulevaisuusskenaariota eli sitä miten Suomi ja Kirkkonummi mahdollisesti muuttuvat seuraavien 30 vuoden aikana. Kehityksen suunta ei perustu tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen aineistoon eikä muutoinkaan yhteiskunnallisten megatrendien sävyttämään tulevaisuuskuvaan. Teksti on laadittu Kirkkonummen olosuhteista lähteväksi peilaten vallitsevaa suunnittelukäytäntöä, maankäyttösuunnittelun ajankohtaisia perusolettamuksia ja sen todennäköisiä kehityssuuntia. Tavoitteena on antaa mielikuva siitä, millaisia kysymyksiä maankäytön suunnittelussa jouduttaneen pohtimaan ja miten tulevaisuuden oletetut muutokset voivat vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen sekä Kirkkonummen kehittymiseen osana metropolialuetta.

3 Kirkkonummen kunnassa hanketta on johtanut kunnanjohtaja Tarmo Aarnio. Muina asiantuntijoina ovat toimineet elinkeinotoimenjohtaja Marko Tiirinen, yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Ewa Forstén, kunnangeodeetti Anna-Kaisa Kauppinen ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi. Kartta-aineiston toteutuksesta on vastannut suunnitteluavustaja Irma Karjalainen. Maankäyttö vuonna 2010 lähtökohdat tulvalle kehitykselle Kirkkonummen maankäyttövision lähtökohtana on kaavoitusohjelmien mukainen maankäytön tilanne vuonna Kaavoituksen keinoin eheytetään mm. yhdyskuntarakennetta ja turvataan joukkoliikenteen kehittymisedellytykset. Aluekeskuksina toimivat kuntakeskus, Masala ja Veikkola. Kantvikin ja Lapinkylän palvelukeskittymät ovat lähialueen asukkaiden kannalta tärkeitä. Tilastokeskuksen arvio Kirkkonummen asukasluvusta vuonna 2010 on noin Kansainvälinen taloustilanne on johtanut siihen, ettei kunnan oman väestösuunnitteen mukaista tavoitetta eli noin asukkaan rajapyykkiä ei aivan saavuteta (vuoden 2008 lopussa asukasluku oli noin 36000), vaikka koko 2000-luvulla Tilastokeskuksen väkilukuennusteet ovat olleet toteutunutta pienempiä. Lukuisat ylikunnalliset ja maakunnalliset suunnitelmat tulevat todennäköisesti vaikuttamaan entistä voimakkaammin Kirkkonummen kunnan kehityssuuntiin. Seutuyhteistyön tavoitteena on esim. suurien infrahankkeiden edistäminen. Uudistuneita tavoitteita tukee uuden maakuntakaavan laatiminen. Tulevaisuuskuvan muotoon vaikuttavat mm. Helsingin seudun eli metropolialueen MAL-suunnitelmat käsittäen mm. seudun vision ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ). Kunnan keskeisten liikennekäytävien kehityskuvatyyppiset hankkeet edistävät seudullisen kokonaisnäkemyksen muodostumista, kun kunnilla on tiedossa aikaisempaa tarkemmin naapurien tavoitteet. Ne ovat hyvä pohja kunkin kunnan yksityiskohtaiselle maankäytön suunnittelulle, jota palvelevat kuntakohtaiset maankäyttövisiot ja ohjelmat kuten esim. osayleiskaavojen kehityskuvat ja arkkitehtuuripoliittinen ohjelma. Uusia toimintamuotoja valmistellaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kansainvälisellä tasolla ja ennen muuta Euroopan unionin johdolla. Maankäyttöja rakennuslakiin liitettiin ensimmäisen kerran sana ilmastonmuutos, kun valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita uudistettiin ja täydennettiin. Tietoisuus ja täsmentyvät ilmastonmuutosta koskevat tiedot sekä muutoksen analysointi tulevat lähivuosina vaikuttamaan maankäytön suunnitteluperiaatteisiin. Tällä hetkellä on syytä puhua ilmastonmuutoksen torjunnan sijaan sen hillitsemisestä. Hillintäkeinoja selvitetään kuumeisesti ja tieteen tarjotessa uusia menetelmiä ne otettaneen pikaisesti huomioon sekä lainsäädännössä että tuotteina ja prosesseina, joita tullaan soveltamaan maankäytön suunnittelussa sekä yleensä rakentamisessa. Kunnan merkittävin liikennehanke eli kantatien 51 rakentaminen moottoritieksi käynnistynee vuonna Kunta edistää myös Rantaradan rakentamista Kirkkonummelle kaupunkiratana, mutta ennen sitä tulee toteuttaa Leppävaaran ja Espoon keskukseen välinen osuus sekä lisätä raidekapasiteettiä Helsingin päässä. Kunnalle on elintärkeää saada pääkaupunkiseudun suunnan joukkoliikennejärjestelyt kuntoon siten, että kunnan hallittu kasvu mahdollistuu. Keskeisin haaste tällä hetkellä on saada varmuus kantatien 51 toimivuudesta joukkoliikenneväylänä myös moottoritien rakentamisen aikana, sillä tehokkaamman raidekaluston hankinta on vasta vireillä, eikä junaliikenne voi korvata useita bussivuoroja. Kirkkonummi liittyy Helsingin seudun liikennekuntayhtymään ja sen seurauksena kehitetään myöskin kunnan sisäistä joukkoliikennettä tulevaisuudessa.

4 Keskinen kirkkonummi: Länsiväylän ja Rantaradan vyöhyke Kuntakeskuksen liikealueen uudet liikennejärjestelyt ovat pitkälti valmiit. Ervastintien ja Kirkkolaakson asemakaavojen mukaiset uudet asuinkorttelit ovat rakenteilla. Kauppakeskus Jellonan avajaisia juhlittiin vuoden 2009 lopulla. Liikealueen kaupalliset palvelut ovat parantuneet keskeisten asemakaavojen toteuttamisen myötä. Kunnantalon rakentaminen on niin ikään vireillä. Matkakeskuksen, Asemapuisto ja rautatieaseman läntisen ajoneuvoliikenteen alikulku suunnitellaan. Myös kuntakeskuksen uusi yhtenäiskoulu (Jokiniityn koulu) on suunnitteluvaiheessa ja nykyisen koulukeskuksen kaavoitus vireillä. Paloasema on valmistumassa. Kuntakeskuksen vaiheittainen osayleiskaavoitus jatkuu kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavoitus käynnistyttyä. Kuntakeskuksen pohjoispuolisessa Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavassa linjataan tieyhteys kuntakeskuksesta pohjoiseen ja osoitetaan yhdyskuntarakentaminen siten, että nykyinen ja täydentyvä pientalorakentaminen pystyy hyödyntämään uutta kunnallistekniikkaa. Tielinjauksen muutos mahdollistaa myös Gesterbyn kerrostalojen lähialueen suunnittelun käynnistämisen. Tolsan aseman rakennustyöt Laajakallion keskustan kohdalla käynnistetään. Liityntäliikenteen käyttäjiä varten tarjotaan merkittävä määrä autopaikkoja. Muutoinkin aseman kerrostalokortteleiden rakentaminen on vireillä tai käynnistymässä. Alueen asukkaiden tarpeita ajatellen pienen päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle olisi tärkeää. Läheisen Drusibackenin pientaloalueen täydennysrakentaminen ja Heikkilän itäosien tuleva rakentaminen lisäävät Laajakallion palveluiden monipuolistamisen tarvetta. Kuntakeskuksen eteläpuolella Kolsarin asuntoalueen rakentaminen on vireillä ja alueen päiväkoti on valmistumassa. Merikantvikin asuntoalueiden suunnittelu on pantu vireille, myös Kantvikin eteläsataman ja siihen liittyvän yritysalueen kehittäminen etenee. Alueelle kaavaillun veneiden talvisäilytysalueen soveltuvuus askarruttaa sekä asukkaita että päättäjiä ja toimivia ratkaisuja etsitään yhteistyössä mm. eri asiantuntijatahojen ja venealan yritysten kanssa. Masalan keskustan uusien asuntoalueiden, Ratavallin ja Tinanpuiston, rakentaminen on käynnistymässä. Kirkon ja rautatieaseman lähialueen maankäytön suunnittelu on niin ikään edistynyt. Käytännössä Masalan keskeisin alue uudistuu täydellisesti, mutta se edellyttää kunnan ja Tiehallinnon yhteistyönä laaditun Masalantien yleissuunnitelman toteuttamista. Lähivuosina käynnistyvät osayleiskaavat mahdollistavat sekä Masalan ja Luoman alueiden kehittämisedellytykset, joskin suunnittelun aikana on tarkkaan mietittävä miten suuri osa keskustan kaavoitetuista työpaikka-alueista on järkevää muuttaa asuntotuotantoon. Sarvvikin rakentaminen päässee viimein alkuun, tosin alueen koulu ja päiväkodit toteutetaan vasta kun riittävä asuntokannan on toteutettu. Alue lienee kokonaisuudessaan valmis kuitenkin vasta vuoden 2020 jälkeen. Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan päätieverkon yleissuunnittelu vei ennakoitua pidemmän ajan. Myös muut osayleiskaavan tiehankkeet edellyttävät tarkkaa suunnittelua. Jorvaksen aseman muutossuunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamista valmistellaan. Tavoitteena on hyödyntää asemaa liityntäliikenteen vaihtopaikkana. Kaupan suuryksiköiden hankkeet ovat käynnistymässä, kun alueen ajoneuvo- ja joukkoliikenteen toimivuus varmistuu. Pohjoinen Kirkkonummi: Turunväylän vaikutusalue Veikkolan osayleiskaavan laatiminen alkaa vuonna Asukkaita ja päättäjiä puhuttaa kuitenkin jo nyt Länsirata ja Veikkolan asukasluku tulevaisuudessa. Mahdollisen rautatien toteuttamisen johdosta asukasluvun ja työpaikkaomavaraisuuden tulisi olla huomattavasti nykyistä korkeampi. Ensivaiheessa Länsirata toteutettaneen taajamaratana Espoosta Lohjalle, mutta mitä todennäköisimmin uusi rata tullee palvelemaan Helsingin ja Turun välisen kaukojunaliikenteen pääratana. Espoon Histan maankäyttö (noin asukasta) ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt koskettavat voimakkaasti Veikkolaa. Kirkkonummen ja Espoon kanssa sekä Vihdin kanssa sovittaneen julkisten palvelujen järjestämisestä tulevalla vuosikymmenellä. Veikkolan vanhojen kaavojen muutostyöt on saatu valmiiksi ja niiden viimeisimpien alueiden vesihuollon rakentaminen on vireillä. Turunväylän pohjoispuoleisen työpaikka-alueen markkinointi on käynnistynyt. Keskustan uudet liikerakennushankkeet ovat vireillä ja toimenpiteet torin läpikulkuliikenteen rajoittamiseksi on pantu käyntiin. Kylien Kirkkonummi ja Rannikko-Kirkkonummi Haja-asutusalueilla asuntorakentamisen määrä on taloustilanteen takia hiipunut 2000-luvun huippuvuosista, mutta sen ennustetaan pikkuhiljaa elpyvän. Ennen pitkään rakentamisen seurauksena yleiskaavan mukaiset rakennusoikeudet kuitenkin hiipuvan siinä määrin, että hajarakentamisen osuus asuntotuotannosta laskee ensin noin 25 %:n tasolle ja sen jälkeen asteittain vähenee noin 10 %:n tasolle. Osayleiskaavoituksella voidaan täydentää kyläalueiden pienimuotoista kasvua. Kylmälän osayleiskaava kytkeytyy ennen muuta Veikkolan tavoiteltuun kehitykseen ja maakuntakaavoitukseen, sillä alueen sivuitse on tarkoitus linjata seudullinen siirtoviemäri. Pian vuoden 2010 jälkeen pannaan vireille Långvikin ja Honskbyn osayleiskaava, jonka toteuttaminen edistää mm. alueen palvelujen monipuolistumista ja vesihuollon järjestämistä. Suhtautuminen maaseutumaiseen asumiseen ja loma-asumiseen muuttunee lähivuosikymmenen aikana. Epätietoisuus merennousun mahdollisista vaikutuksista vaikeuttanee rannikon ja saariston rakentamista sekä yleistä kehitystä ennen kuin tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista lisääntyy.

5 Maankäyttövisio mitä Kirkkonummella voisi tapahtua vuosina ? Kirkkonummen maankäytön kehittymiseen ja väestönkasvuun vaikuttaa Suomen ja Helsingin seudun yleiseen kehitykseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät: yleinen taloustilanne, liikennejärjestelmien kehitys ja energian hinta, globalisaatio, maahanmuutto jne. Voimakkaana jatkuva väestönkasvu pääkaupunkiseudulla aiheuttaa edelleen Kirkkonummella kasvupainetta. Vuonna 2020 Kirkkonummen väkiluvun arvioidaan olevan asukasta. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen vuodesta 2010 vuoteen 2020 on merkittäviltä osin ratkaistu jo käsillä olevassa kaavoitusohjelmassa Kaavoitusohjelmassa ohjelmoidut asemakaavahankkeet mahdollistavat arvion mukaisen väestönkasvun ja ovat vuonna 2020 pääosin rakennettu valmiiksi. Alueita on kehitetty olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja vesihuoltoon tukeutuen yleiskaavan mukaisesti. Asuntorakentaminen painottuu kantatien 51 (Länsiväylän) ja Rantaradan vyöhykkeelle kuntakeskuksen läheisyyteen, Kantvikiin ja Masalaan sekä pohjoisessa Veikkolaan. Maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti asemanseutujen rakentaminen on saatu hyvin käyntiin. Pääosa uusista asukkaista sijoittuu kantatien 51 ja Rantaradan vaikutusvyöhykkeelle. Veikkolan kasvaa tasaisesti, mutta Länsiradan (Espoo-Lohja rata) suunnittelu asettaa taajaman kehittämiselle uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Länsiradan toteuttamisesta lienee tehty päätös 2020 mennessä. Kantatie 51 rakennetaan moottoritieksi (Länsiväylä) Espoosta Kirkkonummen keskustaan 2010-luvun alkupuolella. Kehä III:n rakentamista moottoritieksi suunnitellaan. Vuoteen 2020 mennessä Rantaradan käyttö joukkoliikenteen pääkulkumuotona muulle metropolialueelle lisääntyy kaupunkiradan valmistuttua Leppävaarasta Espoon keskukseen. Kaupunkiradan jatkorakentamista Kirkkonummelle selvitetään, mutta sitä ennen on raideliikenteen ongelmat ratkaistava Helsingissä. Liityntäpysäköintipaikkojen tarve Kirkkonummen rautatieasemilla ja vilkkaimmilla linja-autopysäkeillä on kasvanut mahdollisesti myös metropolialueen joukkoliikenteen tariffialueen rajan siirtymisen myötä. Liikkuminen kävellen tai pyörällä joukkoliikenteen solmukohtiin on kasvussa ja sen johdosta 2000-luvulla laaditusta kevytliikenneverkostosuunnitelmasta tärkeimmät kevytliikenneyhteydet on toteutettu. Sisäinen joukkoliikenne on tyydyttävällä tasolla. Jorvaksen ja Inkilän työpaikka- ja kaupallinen alue on rakentunut. Alueen menestystä tukee Kirkkonummen myönteisenä jatkunut väestökehitys ja asukkaiden keskimääräistä korkeampi tulotaso. Lisäksi 2020-luvulla aloitetaan Sundsbergin rakentaminen kunnan uudeksi aluekeskukseksi kuntakeskuksen, Masalan ja Veikkolan rinnalle. Kirkkonummi on osallistunut Helsingin seudun muiden kuntien tapaan metropolialueen yhteisten päämäärien määrittämiseen ja sitoutunut niiden toteuttamiseen. Kunnan strateginen yleiskaava on saatu lainvoimaiseksi ja sen laatimisessa on otettu huomioon lainsäädännön edellyttämät muutokset ja vaatimukset maankäytön suunnittelulle pitäen sisällään esim. EU:n tiukentuneet päästötavoitteet. Strateginen yleiskaava on joustava ja sen tarkistaminen vaikkapa kymmenen vuoden välein on mahdollista. Uuteen yleiskaavaan on linjattu kunnan kehittämisen painopisteet seuraavalle 20 vuodelle eli vuoteen 2040 saakka. Merkittävimmät periaatteet ovat raideliikenteeseen pohjautuva liikennejärjestelmä ja autoriippuvuuden vähentäminen sekä ekologisesti kestävä yhdyskuntarakentaminen ja asutuksen sijoittaminen hyvien joukkoliikennereittien varsille ja asemien ympäristöön. Keskinen kirkkonummi: Länsiväylän ja Rantaradan vyöhyke Kuntakeskus Liikealueen tuntumassa asukasluku on kasvanut henkilöllä lähestyen Kuntakeskuksen kehityskuvan tavoitevuoden 2020 väestöennustetta, joka oli asukasta. Keskustan ja Munkinmäen liikealue on pitkälti rakennettu ja uusien asukkaiden aiheuttama kysyntä liiketilojen laajentamiseen on edelleen suuri; alueelle laaditaan tämän takia postimerkkikaavoja. Gesterbyn ja Kantohaan alueet on täydennysrakennettu. Valtaosa Heikkilän, Myllykylän ja Kolsarin uusista asuntoalueista on valmiina. Ensimmäinen vaihe kuntakeskusta ympäröivästä kehäyhteydestä Gesterbyntieltä Vanhalle Rantatielle on rakennusvaiheessa. Sen varrelle sijoittuvien asuntoalueiden rakentaminen ja alueen jatkokaavoitus on vireillä. Kaavoissa on varauksia kouluille, päiväkodille ja muille julkisille palveluille. Maankäytön suunnittelussa varaudutaan entistä painokkaammin ikäihmisten palvelujen järjestämiseen. Samoin kuntakeskuksen ja Humaljärven välinen alue suunnitellaan pääasiassa pientaloalueeksi. Kantatieltä Kantvikiin johtavan Upiniementien pohjoisosan suunnittelu nelikaistaisena on käynnistymässä. Se on jatkoa nelikaistaiselle Kirkkonummentielle, jonka pullonkaulana oli pitkään kapea rautatiesilta. Kuntakeskuksessa on otettu käyttöön useita kouluja. Entisen koulukeskuksen tilalle nousee siksi liikealuetta täydentävää rakentamista. Myös päiväkotiverkosta on täydennetty kuntakeskuksen alueella. Kuntakeskuksen 2. vaiheen yleiskaavassa on varauksia julkiselle rakentamiselle. Kauppakeskus Jellonan ja Munkinmäen kaupallisten palveluja vetovoima on suuri matkakeskuksen käyttäjävirtojen ansiosta. Bussiliikenteen keskittäminen Kirkkonummen aseman yhteyteen sujui odotettua juohevammin. Aseman eteläpuolelle on nousut tornitalo alueen maamerkiksi. Terveyskeskuksen saneeraus ja laajennus ovat valmistuneet. Asemanseudun ja Lignellin aukio vastapainoksi on Kirkkotorin laidalle entisen S-Marketin paikalle suunnitteilla Galleriatyyppinen kauppakeskus. Ervastintien ja Kirkkolaakso kerrostaloalueet ovat valmiit. Kauan odotetun kirjaston laajennus saatiin valmiiksi ennen vuotta Espoon keskukseen rakennetun kaupunkiradan jatkaminen Kirkkonummelle on yksi kunnan päätavoitteista. Muutoinkin liikealueen toimivuutta parantaa uusi rautatien alittava ajoneuvoliikenneyhteys, joka on helpottanut keskustan liikenneolosuhteita merkittävästi samoin kuin rautatiesillan toteuttaminen nelikaistaisena. Tolsan aseman läheisyyteen on rakentunut Laajakallion kerros- ja rivitaloalue, jonka yhteyteen onnistuttiin saamaan lähipalveluja. Heikkilän itäosan kaavoitus pannaan pian vireille. Myös Drusibackenin alueelle on sijoitettu nykyrakennetta täydentävää pientalorakentamista ja uusi päiväkoti. Vanhan Rantatien varren maankäytön tehostamisprojekti Laajakallion tuntumassa pantiin vireille. Gesterbyn ja Sepänkylän vesihuoltoa ei olla päästy hyödyntämään täysipainoisesti, koska kuntakeskuksesta pohjoiseen johtavan Gesterbyntien tiesuunnitelman laatiminen on vasta vireillä. Alueen täydennysrakentaminen voidaan aloittaa vasta kun uusi tie on toteutettu. Kunnan tavoitteena on päästä rakentamaan mutkaisen tieosuuden sivuuttava oikaisu 2020-luvun alkupuolella. Kuntakeskuksen pohjoissuunnan vesihuoltoverkoston ansiosta on pantu käyntiin Aavarannan kehittäminen ja sitä ennen Svartvik-Veklahden alueet on pitkälti täydennysrakennettu. Hanke mahdollistaa myöhemmin työpaikka-alueen rakentamisen Aavarannan pohjoispuolelle Oitmäen peltojen eteläpuolelle. Kunta etsii alueen toteuttamiseen yhteistyökumppaneita. Kantvik Kantvikin alue on kehittynyt voimakkaasti: väkiluku on kasvanut vuoteen 2020 mennessä uudella asukkaalla ollen liki Tämä on turvannut ruuhkatunteina linja-autovuorotiheyden kolmesti tunnissa. Uusi koulu ja päiväkoti on rakennettu vanhan Strömsbyn kartanon alueelle miljöön asettamien vaatimusten mukaisesti. Merikantvikin ranta-aluetta raitteineen ja toreineen on pian tarkoitus päästä rakentamaan. Asukkaat ovat ottaneet omakseen myös Strömsbyn yritysalueen tuntumassa sijaitsevan uimarannan. Sepänkannaksen asuntoalueet on toteutettu luonnonläheisinä pientaloalueina. Merikantvikin helmeksi rakennetaan Strömsbyvikenin rantamaisemaan korkeatasoinen kaupunkimainen alue kaupunkivilloineen sekä rantaraitteineen ja -toreineen. Hanke on toteutettu kunnan ja yhteistyökumppanien kanssa siten, että rakentamisen laatuun ja ekologiseen rakentamistapaan on pantu voimavaroja. Kantvikin sataman ympärille on syntynyt uusi pienvenesatama ja satamatoimintoihin liittyvää palvelutoimintaa. Lähes kaikki Strömsbyn yritysalueen tontit on rakennettu. Kunnassa pohditaan Vuohimäen kunnallistekniikan rakentamista yhteistyössä Siuntion kanssa. Asemakaavan valmistuttua alueen markkinointi on pantu todenteolla käyntiin ja mikäli alueelle saadaan riittävän isot toimijat tai työvoimavaltaista toimintaa, niin niiden perustella voidaan rautatielle sijoittaa uusi asema palvelemaan henkilöliikennettä. Masala Masalan keskusta on pitkälti rakennettu uusittujen asemakaavojen mukaisesti ja siitä on tullut vetovoimainen hyvien liikenneyhteyksiensä ja palvelutasonsa ansiosta. Kerrostalotontteja on tosin vielä rakentamatta. Vanhoille yritystonteille on toteutunut laadukkaita, kaupunkimaisia asuntokortteleita. Väkiluku on kasvanut asukkaaseen edellyttäen lisää kaupallisia palveluja. Tämän johdosta oli aikoinaan perusteltua sijoittaa keskustan asuinkerrostalojen kivijalkoihin liike- ja palvelutilaa. Kunta kiirehtii Kehä III välityskyvyn parantamista ja Majvikin eritasoliittymän rakentamista, jotta Masalan keskustan pohjoispuolisten alueen toteuttamisedellytykset paranisivat. Masalan keskustan pohjoispuoleisten rakentamattomien yritysalueiden kaavamuutokset asuntoalueiksi on vireillä. Kauempana asemasta on toteutunut pientalovaltaisia asuntoalueita: Kartanonrannan alue on valmis ja Suvimäen pientaloaluetta rakennetaan Majvikin eteläpuolella. Masalan keskustan länsipuolelle on rakenteilla laaja pientalovaltainen asuntoalue. Koulu- ja päiväkotiverkostoa on laajennettu asukasluvun edellytysten mukaisesti alueen osayleiskaavoissa. Masalantie rakennetaan kaupunkimaiseksi kaduksi, mikä on aiheuttanut eripuraa elinkeinoelämän taholta, toisaalta asukasluvun kasvu on saanut kauppiaat kiinnostumaan alueesta. Suuren kauppakeskuksen sijoittaminen Masalantien varteen on kunnassa torjuttu. Kunta kuitenkin edistää pienimuotoisen kauppakeskuksen ja tilaa vievän kaupan sijoittamista Kehä III:n melualueelle. Vaihto-

6 ehtona kunta on esittänyt ajoneuvoliikennettä aiheuttavan kaupan (ts. päivittäistavara- ja tilaa vievän kauppa) sijoittamista Sundsbergin keskustaan, jonka suunnittelussa on otettu liike-elämän ja yleensä liikkumistarpeet huomioon sekä liiketilojen mitoituksessa että niiden sijoittamisessa. Kunnan tavoitteena on liittää Masala esim. pikaraitiotieyhteydellä Sundsbergin keskustaan ja edelleen Länsimetroon. Tämä olisi yksi peruste suuren kauppakeskuksen sijoittamiseksi Sundsbergiin, sillä Masalan ja Sundsbergin välinen matka-aika ratikalla kestäisi vain muutamia minuutteja. Jorvas ja Inkilä Jorvaksen ja Inkilän työpaikka- ja kaupallisesta alueesta on tullut menestys. Sitä tukee Kirkkonummen myönteisenä jatkunut väestökehitys ja asukkaiden muuta Suomea korkeampi tulotaso. Kunnan merkittävin liikennevirtojen solmukohta on Länsiväylän (kantatie 51) ja Kehä III:n risteys, jonne keskitetään jatkossakin vähittäiskaupan suuryksiköt. Asiakasvirrat ovat kasvaneet, vaikka ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimykset ovat yleisesti rajoittaneet jonkin verran ajoneuvoliikennettä. Ihmiset ovat siirtyneet joukkoliikenteen käyttäjiksi. Kunta on panostanut työpaikkojen omavaraisuuden tukemiseen vuosikymmenet. Alueesta on tullut kunnan merkittävin työpaikka-alue ja seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksiköiden keskittymä. Yritysalueelle on vuoteen 2020 mennessä toteutunut kolme kaupan suuryksikköä, joiden suojissa toimii lukuisia myymälöitä. Alueen toteuttamiseen vaikuttaa suuresti kulloinkin vallitseva taloudellinen tilanne. Kiilakallion yritysalue valmistui juuri ennen vuoden 2020 vaihdetta. Myös ns. Ericssonin alueen kehittäminen Jorvaksessa pantiin käyntiin ja uusia rakennuksia on noussut alueelle ja lisää on suunnitteilla teknologiayritysten tarpeisiin. Jorvaksenkolmion kaupallinen keskittymä avattiin Länsiväylän valmistumisen jälkeen. Jorvaksen asemasta on kehittymässä tärkeä joukkoliikenteen vaihtopaikka. Aseman läheisyyteen sijoittuva asuinrakentamiseen painottuva keskustatoimintojen alue lähipalveluineen on vasta kaavoitusvaiheessa, vaikka alueen liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen. Arviot Sundetin vedenpinnan nousun aiheuttamista muutoksista ovat kuitenkin hidastaneet alueen suunnittelua. Asukasluku on siksi kasvanut vain muutamilla sadoilla asukkailla vuodesta 2010, mutta lähipalveluja alueelle on onnistuttu saamaan. Kunnan tavoitteena on Jorvaksen aseman liittäminen Sundsbergin keskustaan ja edelleen Länsimetroon johtavaan raideliikennekokonaisuuteen. Yhteys olisi toteutettava mahdollisimman nopeasti Sundsbergin rakentamisen käynnistymisen jälkeen. Tavoitteena on lisäksi saada vaihdoton jatkoyhteys kuntakeskukseen uutta kaupunkirataan myöten. Sundsberg Länsiväylän eteläpuoliset Sarvvikin ja sen lähialueen asuntoalueet ovat pian rakennettu: asemakaava mahdollistaa lähes 2000 asukkaan väestönkasvun. Alueen rakentumisvauhti hidastuin 2010-vaihteen taloustaantuman takia eikä se toteutunut täydellisenä vuoteen 2020 mennessä. Alueiden läpi on osoitettu kevytliikenneyhteys Espooseen. Finnträskin uimaranta on suosittu. Sundsbergin alueen arkkitehtuurikilpailuehdotukset olivat kehittämiskelpoisia ja alueen osayleiskaavan mukainen asemakaavoitus on tarkoitus panna käyntiin 2020-luvun alussa. Alueelle tullaan rakentamaan mm. kauppakeskus päivittäistavaramarketteineen ja lisäksi keskustatoimintojen alueella asuinkerrostalojen pohjakerroksiin osoitetaan liike- ja toimistotilaa. Alueen liikenteellisen suunnittelun perustana on raideverkkoon, jopa mahdollisen metroaseman toteuttaminen. Länsimetron laajentamisesta Kirkkonummelle on käyty kiivasta poliittista kädenvääntöä vuoden 2015 jälkeen. Tämän takia päätöstä soveltuvimmasta liikennejärjestelmästä ole onnistuttu tekemään, koska Sundsbergin lopullisesta asukasluvusta ei olla päästy yksimielisyyteen. Sundbergin alueen suunnittelun erityispiirteenä ja kestävänä ajatuksena on ollut energiatehokas ja ekologisesti kestävä Kirkkonummen uusi aluekeskus, jonka joukkoliikenne tukeutuu raideliikenteeseen. Alueen kehittäminen on saanut kansainvälistä kiinnostusta alueen kehittämistä. Jotta tavoitteisiin päästäisiin on alueen suunnittelussa mukana ympäristöministeriö, jonka kautta on saatu EU-rahoitusta ns. ilmastonmuutoksen torjuntarahastosta. Pohjoinen Kirkkonummi: Turunväylän vaikutusalue Veikkolan taajaman väkiluku vuonna 2020 lähenee 6000 asukasta. Vuosittainen kasvu vaihtelee suhdanteiden mukaan: hyvinä aikoina maanomistajat lohkovat ja myyvät innokkaasti tonttimaata, hiljaisina aikoina asukasluku kasvaa vähemmän. Toisaalta merkittävä kasvu ei ole ollut mahdollista päätieverkon liikennejärjestelmän toimimattomuuden takia. Turunväylän läpäisykykyä on tarkoitus parantaa 2020-luvun alussa lisäkaistoilla. Samalla rakennetaan tien viimeiset meluesteet. Turunväylän kapasiteetin parantaminen pani käyntiin Veikkolan eteläosien pientaloalueiden kaavoittamisen sekä toimenpiteet Länsiradan ja asemanseudun osalta, kun rautatien rakentamispäätökset on tehty. Uusille alueille tulee useita kouluja ja päiväkoteja. Veikkolan osayleiskaavan mukaisesti keskusta laajenee uuden rautatieaseman ja siihen liittyvän matkakeskuksen suuntaan. Perinteinen keskusta-alue liitetään asemanseutuun Turunväylän yli rakennettavan kannen avulla ja sen päälle toteutetaan liike- ja asuntorakentamista. Kunta on edellyttänyt rautatien painamista maan alle keskusta-alueella, jotta aseman lähiympäristöön voitaisiin sijoittaa riittävä määrä uusia asukkaita. Aseman suosiota Nuuksion porttina on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa. Histaan päin, Vanhan Turuntien varrella on laajennettu nykyistä yritysaluetta. Kaavoitus käynnistettiin kunnan hankittua maat. Kuntien välinen kilpailu uusien yritysten sijoittumisesta tälle suunnalle onnistuttiin välttämään yhteistyön ansiosta. Veikkolan etu on infrastruktuurin valmius, joka mahdollistaa melko vähäisillä lisäpanostuksilla alueen käyttöönoton. Pohjoisella Kirkkonummella on lähikuntien kesken solmittu yhteistyösopimukset useilla julkisen sektorin aloilla. Sopimukset koskevat mm. terveydenhuollon ja opetuksen järjestämistä joustavasti yli kuntarajojen. Kylien Kirkkonummi Länsiväylän ja Rantaradan vyöhykkeen sekä Veikkolan välisen alueen kehitystä ohjataan yleiskaavalla, erillisillä osayleiskaavoilla ja rakennusvalvonnan keinoin sekä tarpeen mukaan laadittavilla kyläasemakaavoilla, mikäli vesihuolto on järjestettävissä. Rakennusvalvonnan painopiste on matalaenergiatalojen rakentamisen ohjaamisessa. Kylien erityispiirteitä vaalitaan ohjaamalla uudisrakentamista arkkitehtuuripoliittisen ohjelman periaatteiden mukaan. Osayleiskaavoin eheytetään kylärakennetta: asuminen ja virkistys ohjataan maisemallisesti perustelluille alueille. Järvien virkistyskäyttö ja vesien suojelu on yksi kestävän kehityksen tukipilareista. Myös alueiden palvelutarpeet ja vesihuoltojärjestelyt selvitetään. Haja-asutuksen ohjaamisessa kiinnitetään huomiota rakennusten liittymiseen maisemaan, rakennustapaan ja kiinteistöjen vesihuoltojärjestelmiin. Kunta on edistänyt maakuntakaavoituksen siirtoviemärihanketta Espoosta Lapinkylän kautta Vihtiin. Sekä Lapinkylän että Kylmälän alueiden talouksia on tarkoitus liittää siihen. Lisärakentamisen uskotaan parantavan Lapinkylän lähipalvelujen monipuolistumista. Evitskogin ja Haapajärven alueita on toteutettu haja-asutusalueena eikä kasvupaineita ole kohdistettu niihin. Alueiden peltomaisemat on säilytetty rakentamattomina ja niiden hyödyntämistä maanviljelyyn on tarkoitus tehostaa. Asukasmäärän hallittu kasvu on pitänyt pienet kyläkoulut hengissä ja kylien pääkielenä on säilynyt ruotsi. Kyläkoulujen säilyttäminen on ollut perusteltua myös autoriippuvuuden vähentämisen näkökulmasta. Samanaikaisesti Suomi on EU:n jäsenmaana sitoutunut ilmastonmuutokseen hillinnän seurauksena yhä tiukemmin haja-asutuksen rajoittamiseen, mikäli rakentamisalueet ovat toimivan joukkoliikenneverkoston ulkopuolella. Niitä kyläalueita, joille ei pystytä tarjoamaan säännöllisiä bussivuoroja, on päätetty kehittää maltillisesti. Rannikko-Kirkkonummi Långvikin tienoon osayleiskaava eheyttää kylärakennetta ja turvaa palvelujen kehittymisen, lisäksi asumisen sijoittumista ja virkistystä ohjataan yhdyskuntarakenteen ja luonnonolojen näkökulmasta järkeviin paikkoihin. Vesihuoltojärjestelyissä hyödynnetään viimeisimpiä innovaatioita. Mikäli verkostoon liittyvä täydennysrakentaminen on riittävää, laajennetaan alueen koulu- ja päiväkotipalveluja. Samalla luodaan edellytykset lähikaupan perustamiselle. Haja-asutuksen ohjaamisessa kiinnitetään huomiota rakennusten liittymiseen maisemaan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Långvikin väestömäärän kasvattaminen mahdollistuu Jorvaksesta rakennetun vesihuollon runkolinja uusimisen jälkeen, kun se mitoitetaan riittävän suurelle asukasmäärälle. Sen rakentaminen käynnistynee pientalovaltaisten asuntoalueiden kaavoittaminen Hirsalantien pohjoispäässä lähellä Kiilakallion yritysaluetta. Eteläisen Kirkkonummen kyliä kehitetään maltillisesti haja-asutusalueina eikä vastaisuudessakaan sinne ole tarkoitus ohjata tehokasta maankäyttöä. Rannikon ja saariston alueet on osoitettu lomailuun ja virkistykseen. Matkailun kehittämiseksi on päätetty jatkaa Porkkalan merikylän toimintojen monipuolistamista.

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset

asukkaat / asunnot (uudet, arvio) riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset NCC, Sato seurakunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Kirkkotori, edell. mahdoll. sopimuksia Keskusta, Asemanseutu, 4. vaihe, Keskusta, Munkinniitty (Prisman alue)

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato

uudet asukk. / asunn. (arvio) LiVi VR-yhtymä kunta asukk. 200-300 asunn. 100-150 sisällöstä kunta yksityiset riippuu kaavan kunta yksityiset NCC Sato Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Kirkkolaaks kauppakeskus, muutos Keskusta, Tallinmäki, muutos (korttelit 110,

Lisätiedot

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset

asukkaita / asuntoja (arvio) kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset kunta yksityiset riippuu kaavan sisällöstä kunta yksityiset Keskinen Kirkkonummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2009 suunnittelukohteet Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe, Keskusta, Asemanseutu, 3. vaihe, Keskusta, Kirkkotori, edellyttää pysäköimissopimuksia,

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta

uudet asukk. / asunn. (arvio) asukk. 150-250 asunn. 75-125 LIVI VR-yhtymä kunta hyväks. 2014 2015-2016, LIVI Varub.-Osla kunta Keskinen Kirkkummi (sis. keskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2014 suunnittelukohteet Keskusta, Munkinmäenpuisto, muutos Keskusta, Munkinniitty, muutos ja laajennus Keskusta, Tallinmäki, muutos (käsittäen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

SIBBESBORG TYÖPAKETIT YHTEISTYÖSSÄ: 1SUUNNITTEET

SIBBESBORG TYÖPAKETIT YHTEISTYÖSSÄ: 1SUUNNITTEET SIBBESBORG TYÖPAKETIT YHTEISTYÖSSÄ: 1SUUNNITTEET 23.09.2013 Tekijät Sipoon kunta: Asiantuntijat: Mikael Grannas Rauno Tiainen Minna-Marja Jokinen Kaisa Yli-Jama Eveliina Harsia Johanna Horelli Suvi Kaski

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN MALe työn taustaselvitys, jossa on dokumentoitu kahden kuntakierroksen anti Materiaali on ollut keskeinen lähtökohta- ja tavoiteaineisto

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot