Työssäoppimisen yleisopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työssäoppimisen yleisopas"

Transkriptio

1 Työssäoppimisen yleisopas

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON? OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN KIRJALLINEN SOPIMUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA OSAPUOLTEN VASTUUT OPISKELIJA AMMATTILAISEN OHJAUKSESSA PALAUTEKESKUSTELUT OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN TAI TUTKINTOTILAISUUTEEN VALMISTAUTUMINEN PULMATILANTEISSA TOIMIMINEN LAIT LIITTEET... 5 Hyväksytty Etelä-Savon ammattiopiston opetuksen johtoryhmässä

3 1 JOHDANTO Tämä opas on Etelä-Savon ammattiopiston eri koulutusalojen yhteinen työssäoppimisen yleisopas. Sen tarkoituksena on antaa tietoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen yleisistä periaatteista niin opiskelijalle kuin työpaikkaohjaajalle. Oppaassa on huomioitu sekä näyttötutkintona toteutettava aikuisten koulutus, että ammatillisena peruskoulutuksena toteutettava nuorten opiskelijoiden koulutus; oppaassa opiskelijalla tarkoitetaan myös aikuista tutkinnonsuorittajaa. Työssäoppimisen yleisoppaan lisäksi opasta voivat täydentää tai korvata tutkintokohtaiset oppaat. 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA Etelä-Savon ammattiopisto on Etelä-Savon Koulutus Oy:n ylläpitämä ammatillinen oppilaitos. Toimipisteemme sijaitsevat Juvalla, Pieksämäellä ja Mikkelissä. Esedussa koulutetaan ammatillisiin perustutkintoihin seitsemällä koulutusalalla. Vuonna 2011 perustutkinnon opiskelijoita oli yhteensä 2752 opiskelijaa, joista 2212 ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ja 495 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa (luvut pa ka.). Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta suoritti Esedussa vuonna 2011 lähes 5000 opiskelijaa. Esedun tehtävänä on kouluttaa työelämään ammattilaisia sekä täydentää jo työssä olevien ammatillisia valmiuksia kehittää ja palvella alueemme yrityksiä ja organisaatioita ohjata jokaista opiskelijaa löytämään paikkansa työelämässä 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON? Työssäoppimisella tarkoitetaan ammattitaidon oppimista työpaikalla käytännön työssä ammattilaisen ohjauksessa. Työtehtävät aidossa työympäristössä harjoituttavat opiskelijan aikaisempaa työtaitoa, auttavat soveltamaan koulussa opittua tietoa sekä opettavat aivan uutta ammatissa tarvittavaa osaamista. 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN Opiskelijalle nimetään työssäoppimisjakson ajalle työpaikkaohjaaja ja oppilaitoksesta ohjaava opettaja. Työpaikkaohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja keskustelevat ja linjaavat yhdessä työssäoppimisjakson tavoitteita. On selvitettävä, mitä opiskelija jo mahdollisesti osaa, mitä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset edellyttävät ja mitä opiskelijan on mahdollista oppia työpaikalla ammattilaisen ohjauksessa. Opiskelijan työtaidon kehittyessä opiskelijan tavoitteita tulee tarkastella uudelleen. 2

4 5 KIRJALLINEN SOPIMUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA Työssäoppimisjaksosta tehdään yhteistyösopimus työnantajan/työnantajan edustajan, oppilaitoksen ja opiskelijan kesken. (Liite 1.) Sopimus tulisi tehdä ennen työssäoppimisjaksoa tai heti sen alkuvaiheessa. Sopimuksessa sovitaan työssäoppimisjakson kestosta, mahdollisista opiskelun lähijaksoista oppilaitoksessa ja loma-ajoista. Siinä sovitaan opiskelijan työajasta, joka määräytyy pääsääntöisesti työpaikan työaikojen mukaisesti. Opiskelija merkitsee tekemänsä työajan työaikaseurantalomakkeelle, joka voi olla tutkintokohtainen tai oppilaitoksen yleinen lomake (liite 2). Opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että työpaikkaohjaaja vahvistaa lomakkeen tiedot allekirjoituksellaan työssäoppimisjakson päättyessä. Työtehtävissä tarvittavista suojavarusteista huolehtii sopimuksen mukaan joko työpaikka tai oppilaitos. Sopimuksessa sovitaan opiskelijan mahdollisuudesta ruokailuun työssäoppimisen aikana. Hän ruokailee oppilaitoksessa, työpaikka tarjoaa ilmaisen aterian tai opiskelijalle maksetaan jälkikäteen ruokaraha oppilaitokselta ohjeistuksen mukaan. Kela myötää opiskelijalle koulumatkatukea, mikäli työmatka on riittävän pitkä. Opiskelija saa tietoa siitä koulutusalan opintosihteeriltä ja KELA:sta. 6 OSAPUOLTEN VASTUUT Oppilaitos vastaa opiskelijan tapaturmavakuutuksesta työssäoppimisen aikana. Opettaja vastaa, siitä että opiskelija saa ohjausta työssäoppimisjakson aikana. Keinoina ohjauskäyntien lisäksi ovat tapaamiset, puhelinsoitot, sähköposti tai muu media. Opettajan tulee olla tarvittaessa tavoitettavissa. Hänen yhteystietonsa tulee olla selkeästi työpaikkaohjaajan ja opiskelijan tiedossa. Opiskelijalla on päävastuu omasta oppimisestaan. Hänen tulee noudattaa työaikoja, työturvallisuussäädöksiä sekä salassapitosäännöksiä. Työssäoppiminen voidaan keskeyttää, mikäli opiskelija ei noudata määräyksiä. Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta lainsäädännön puitteissa. Työpaikkaohjaajan tehtävänä on perehdyttää, ohjata ja opettaa opiskelijaa ammattimaiseen turvalliseen työskentelyyn. Mahdollinen työssäoppimisjakson aikana solmittu työsuhde siirtää opiskelijan työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin. Opiskelijan kannattaa myös selvittää KELA:sta, vaikuttavatko työtulot opintososiaalisiin etuihin. 3

5 7 OPISKELIJA AMMATTILAISEN OHJAUKSESSA Työpaikkaohjaajan tehtävänä on perehdyttää opiskelijaa riittävästi työhön, työolosuhteisiin työ- ja tuotantomenetelmiin työvälineisiin turvallisiin työtapoihin Työssäoppijan ammatillinen kehittyminen saattaa olla hyvin alkuvaiheissaan, siksi opiskelija saattaa tarvita toistoa oikeisiin työtapoihin ja -menetelmiin ohjaamisessa. Perehdytyksen apuna voidaan tarvittaessa käyttää liitteenä olevaa perehdytyslomaketta, mikäli työpaikalla ei ole omaa perehdytysohjelmaa (liite 3). 8 PALAUTEKESKUSTELUT Työpaikkaohjaajan on hyvä antaa palautetta työtehtävien lomassa tai erillisissä palautekeskusteluissa. Palaute tulee olla kannustavaa, ammattitaitovaatimuksiin ja opiskelijan työssoppimisjakson tavoitteisiin kohdistuvaa. Oppilaitoksen opettajilla on varattu työaikaa työpaikkaohjauskäynteihin tai opiskelijan ohjaamiseen puhelimitse, sähköpostitse tai muilla tietoteknisillä laitteilla. 9 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja antavat kannustavaa ja ohjaavaa palautetta opiskelijan oppimisjaksosta työpaikalla. Suositeltavaa on antaa opiskelijalle palaute kirjallisesti, jotta hän voi palata sen sisältöön. Työssäoppimisjaksosta opiskelija tekee kirjallisen itsearvioinnin. Opiskelijan on hyvä oppia tunnistamaan osaamisensa tasoa, missä hän on hyvä ja missä hän vielä voi kehittyä. 10 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN TAI TUTKINTOTILAISUUTEEN VALMISTAUTUMINEN Työpaikalla oppimisen aikana opiskelija oppii lisää ja harjaantuu erilaisissa työtehtävissä. Työpaikan kanssa sovitaan erikseen, mikäli opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus osaamisen osoittamiseen työpaikassa. Osaaminen osoitetaan joko ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. Osaamisen osoittamisesta jaetaan erilliset arviointiohjeet tutkintokohtaisesti. 11 PULMATILANTEISSA TOIMIMINEN Työssäoppija ja työpaikkaohjaaja voivat ottaa aina yhteyttä ohjaavaan opettajaan. Pulmatilanteita saattavat aiheuttaa esimerkiksi aiheettomat poissaolot, myöhästelyt, sairastuminen tai päihteet. 4

6 12 LAIT Työssäoppimisen sopimukset ja periaatteet perustuvat ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön. Tärkeimmät lait löytyvät sopimuksesta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (Liite 1.). Internetistä ne löytyvät osoitteesta seuraavilla nimillä: Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998). Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998). Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista (216/2001). Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998). Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998). Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuolisten opintojen aikana (799/2007). Työturvallisuuslaki /738. Työsopimuslaki / LIITTEET Liite 1. Sopimuslomake Liite 2. Työajanseurantalomake Liite 3. Perehdytyslomake 5

7 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto PL MIKKELI SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LIITE 1. työssäoppimisen ja /tai ammattiosaamisen näyttöjen* ja tutkintotilaisuuksien järjestämisestä* työpaikalla SOPIMUSOSAPUOLET: OPISKELIJA, YRITYS/MUU ORGANISAATIO, OPPILAITOS Sopimus koskee ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta (työssäoppiminen). työssäoppiminen ammattiosaamisen näyttö näyttötutkintoja ja tutkinnon osia Opiskelijan tiedot Sukunimi ja etunimet Syntymäaika Opiskelija on yli 18-vuotias Kyllä Puhelinnumerot Katuosoite Sähköpostiosoite Tutkinto ja koulutusohjelma/ osaamisala Postinumero ja postitoimipaikka Opiskeluvuosi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Yrityksen / muun organisaation tiedot ja työpaikkaohjaajan tiedot, työssäoppimisen kesto ja ajoitus Yrityksen / muun organisaation Työpaikkaohjaaja / Työnantajan edustaja nimi nimi Y-tunnus toimipiste Työssäoppimispaikan osoite nimike Puhelin Työssäoppimisen aika ja kesto(voimassaoloaika) Työaika Noudatetaan pääsääntöisesti työpaikan työaikoja, vähintään 35 t/vko. Viikoittainen työssäoppimisen työaika määräytyyhenkilö-kohtaisen suunnitelman mukaan, keskimäärin t/vk. Lisäksi opiskelijalla voi olla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisia lähiopintopäiviä, itsenäistä opiskelua jne. Oppilaitoksen edustajan tiedot Ohjaava opettaja Toimipiste ja osoite Sähköposti Työpaikkaohjaajakoulutus on suoritettu kyllä ei Loma-aika: Puhelin Sähköposti Työjärjestelyt Työssäoppiminen tapahtuu ilman työsuhdetta työsuhteessa Päivittäinen ateria ruokailee oppilaitoksessa työpaikka tarjoaa ruokaraha oppilaitokselta ei kuulu opiskelijaetuihin Työvaatetus / suojavälineet työpaikka oppilaitos opiskelija Muuta huomioitavaa perehdytys Suostumukset (Työpaikan tietoja ei luovuteta oppilaitoksen ulkopuolelle) Työssäoppimispaikan nimi voidaan merkitä opiskelijan todistuksiin Työssäoppimispaikkaa koskevat tiedot saa tallentaa Esedun työssäoppimispaikkarekisteriin. Lähtötilanne:edelliset työssäoppimispaikat ja muu työkokemus 6

8 Tutkinto ja tutkinnon osat, joihin työssäoppiminen sisältyy. Työssäoppimisjakson tavoitteet ja työtehtävät (täydennetään ohjauskäynnin yhteydessä): Opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet (täydennetään ohjauskäynnin yhteydessä): Opiskelijan ohjaus/ ohjauskäynnit/ muu ohjaus (täydennetään ohjauskäynnin yhteydessä) pvm pvm pvm pvm Yhteistyö Suunnittelu, ohjaus ja arviointi Ohjaava opettaja osallistuu työssäoppijan oppimisen ohjaamiseen, tukemiseen ja arviointiin sekä ammattiosaamisen näytön ja tutkintotilaisuuden suunnitteluun puhelimella, sähköpostilla ja tekemällä tarpeelliset työpaikkakäynnit annettujen resurssien puitteissa. Lisäksi ohjaava opettaja perehdyttää tarvittaessa työpaikkaohjaajaa tämän ohjaus- ja arviointitehtävään. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitteluun ja arviointiin / arviointikeskusteluun osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja. Arvioinnissa sovelletaan ammattiosaamisen näytön arviointikriteerejä. Työssäoppimisen ja sen arviointiin (tarvittaessa) sekä tutkintotilaisuuden suunnitteluun osallistuvat ohjaava opettaja, työpaikan edustaja/ työpaikkaohjaaja sekä tutkinnon suorittaja. Tutkintotilaisuuden arviointiin osallistuu oppilaitoksen -, työnantajan- ja työntekijän edustaja sekä tutkinnon suorittaja. Korvaukset ja oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen numero ja vakuutusyhtiö Työnantajalle ei makseta korvausta työssäoppimisen ajalta. Tapaturmavakuutuksen numero ja vakuutusyhtiö Pohjola Työturvallisuus (tarvittaessa oppilaitos tekee ilmoituksen työsuojelupiirille) Työnantajalla on vastuu opiskelijan työturvallisuudesta (perehdytysvelvollisuudesta tarkemmin sopimusehdoissa). Opiskelijalla on voimassa oleva työturvallisuuskortti tulityökortti tieturvakortti trukkikortti hygieniapassi SPR:n EA 1 -kortti sähköturvallisuuskortti Allekirjoitukset ja nimenselvennykset (osapuolet ovat perehtyneet sopimukseen ja sen ehtoihin) Paikka ja päivämäärä Opiskelija Työnantajan edustaja/työpaikkaohjaaja Oppilaitoksen edustaja/ohjaava opettaja Tästä sopimuksesta on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. *Ammattiosaamisen näytöistä tai tutkintotilaisuuksista opiskelija tekee erillisen suunnitelman. 7

9 SOPIMUKSEN EHDOT Opiskelijan tehtävät ja vastuut Opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan. Opiskelija noudattaa työpaikan työaikoja, työturvallisuusmääräyksiä ja salassapitosäännöksiä (Opiskelija ei saa ilmaista ulkopuolisille työssäoppimisen yhteydessä saatuja yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja). Mikäli määräyksiä ei noudateta, työssäoppiminen voidaan keskeyttää. Muuta: Opiskelija on opintososiaalisten etujen piirissä työssäoppimisen aikana. Oppilaitoksen tehtävät ja vastuut Oppilaitos (ohjaava opettaja)vastaa siitä, että tyopaikkaohjaaja saa riittävästi tietoa, valmennusta ja perehdytystä ohjaus- ja arviointitehtäväänsä ja että työpaikalle välittyy riittävästi tietoa opiskelijan osaamisesta lähtötilanteessa. Oppilaitos ( ohjaava opettaja) vastaa siitä, että opiskelija on saanut riittävästi valmennusta työelämäjaksolle ja ammattiosaamisennäyttöä ja tutkintotilaisuutta varten. Oppilaitos nimeää opettajat, jotka on valtuutettu toimimaan oppilaitoksen edustajina sopimusta laadittaessa ja allekirjoitettaessa. Ohjaava opettaja ei saa ilmaista ulkopuolisille työssäoppimisen yhteydessä saatuja yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Työnantajan tehtävät ja vastuut Jos työssäoppimisjakson aikana solmitaan työsopimus, tämä sopimus raukeaa vakuutusten osalta. Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin kuin opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Työturvallisuuslain 2 luvun 14 koskee opetusta ja ohjausta sekä perehdyttämistä, jota työnantajan on annettava työntekijälle. Opetuksen ja ohjauksen tulee sisältää erityisesti seuraavia asioita työssäoppija perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; työssäoppijalle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; työssäoppijalle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää, asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) säädetään niistä edellytyksistä, joilla alle 18-vuotiailla työntekijöillä voidaan teettää em. töitä. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä (302/2007). Työnantaja nimeää yhteyshenkilön / työpaikkaohjaajan, jolla on riittävät valmiudet tämän tehtävän hoitamiseen ja joka toimii työpaikan edustajana työssäoppimisen suunnittelussa, järjestämisessä ja valvonnassa. Työpaikka antaa oppilaitokselle tarpeelliset tiedot työhön ja työympäristöön liittyvistä oloista ja työvälineistä. Tapaturmat Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijan työpaikalla tapahtuvien tapaturmien varalta. Korvattavia ovat työssäoppimisjakson aikana sattuneet ja niille ominaisiin olosuhteisiin luonteenomaisessa syy-yhteydessä olevat tapaturmat. Korvattavia ovat myös työssäoppimiseen liittyvillä siirtymisillä sattuneet tapaturmat. Tapaturmasuoja kattaa myös ulkomailla tapahtuvan tilapäisen opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaisen opetuksen ja työssäoppimisen. Opiskelijan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Työssäoppimisjaksolla tapahtuneen vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 :n mukaan. Jos oppilas aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä, on se, jonka lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Siten työnantaja/yritys on ns. "isännän vastuun" periaatteen mukaan ensisijaisesti vastuussa opiskelijan sivulliselle aiheuttamasta vahingosta. Mikäli työnantajalla on normaali vastuuvakuutus, sisältyvät opiskelijan aiheuttamat vahingot vakuutusehtojen mukaisesti sen korvauspiiriin. Myös opiskelija voi vahingonkorvauslain 412/ luvun 1 :n mukaan olla henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, mikäli hän aiheuttaa vahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. 8

10 9

11 TYÖAJANSEURANTALOMAKE LIITE 2 Opiskelija Tutkinto Ryhmä Työpaikka Ohjaava opettaja TOP-jakson kesto Pvm Työaika Tunnit Työtehtävät Ma Ti Ke To Pe La Su Viikon työtunnit yht. h Ma Ti Ke To Pe La Su Viikon työtunnit yht. h 10

12 Pvm Työaika Tunnit Työtehtävät Ma Ti Ke To Pe La Su Viikon työtunnit yht. h Ma Ti Ke To Pe La Su Viikon työtunnit yht. h Ma Ti Ke To Pe Viikon työtunnit yht. h Jakson tunnit yht. h Päiväys / Allekirjoitukset: Työpaikkaohjaaja Opiskelija 11

13 LIITE 3. TYÖSSÄOPPIJAN PEREHDYTTÄMINEN TYÖSSÄOPPIMISPAIKALLE Yrityksen tiedot: Perehdyttäjän nimi: Perehdytettävän nimi: Tehtävä/aloituspäivä: 1. Työpaikan yleisesittely o kohteen ja työpaikan esittely o henkilöstön tilat o yrityksen tuotteet ja palvelut o yrityksen asiakkaat o yrityksen toimintatavat ja ohjeet 2. Työyhteisö o henkilöiden esittely o yrityksen organisaatio ja toiminta 3. Työtehtävät ja työturvallisuuskoneiden käyttö- ja huolto- ja turvallisuusohjeet o työturvallisuusohjeet ja määräykset o työn vaara- ja haittatekijät o terveydelle vaaralliset aineet o työvaatetus ja -jalkineet o henkilönsuojaimet o työkoneiden- ja laitteiden turvallinen käyttö o kulkutiet ja liikkuminen o siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen o työpaikan ensiaputoiminta ja työterveyshuolto o vaaroista, vioista ja suojavälineiden puutteista ilmoittaminen o työsuojelutoiminta, työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia 4. Toiminta poikkeustilanteissa o vaarat poikkeus- ja katastrofitilanteissa o palohälytys ja alkusammutus o suojeluohjeet ja suojeluvälineiden käyttö o menettely tapaturman sattuessa 5. Vastuut ja velvollisuudet o työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet o omasta ja muiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen o vahingonkorvausvelvollisuus o työajat ja tauot o sopimusasiat 12

14 o o o poissaolot tupakointi puhelimen ja tietokoneen käyttö 6. Muut asiat Päivämäärä ja paikka: Perehdyttäjän kuittaus: Perehdytettävän kuittaus: 13

15 MUISTIINPANOJA 14

16 Etelä-Savon ammattiopiston toimipisteet Mikkeli Otavankatu Otavankatu 4, Mikkeli Raviradantie Raviradantie 4-6, Mikkeli Raviradantie 8-10, Mikkeli Taitola Raviradantie 18, Mikkeli Kinnari Kinnarinkatu 3, Mikkeli Otavan koulutila Koulutilantie 12, Otava Salosaari Metsäkouluntie 10, Mikkeli Koulutuskonepaja Viilarintie 2, Mikkeli Pieksämäki Kuusitie Kuusitie 41, Pieksämäki Nikkarila Metsäopistontie 100, Pieksämäki Juva Tirrolantie 7, Juva Postiosoitteet ja puhelinvaihteet MIKKELI Etelä-Savon ammattiopisto PL 304 (Otavankatu 4) Mikkeli Vaihde PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon ammattiopisto Kuusitie Pieksämäki Vaihde JUVA Etelä-Savon ammattiopisto Tirrolantie Juva Vaihde

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 17/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU MAATALOUSALAN PERUSTUTKINNOSSA 2. muutettu painos Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3008-2 (nid.) ISBN 952-13-3009-0 (pdf) Edita Prima

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3006-6 (nid.) ISBN 952-13-3007-4 (pdf) Edita Prima Oy,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot