ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit Aikataulut Ajankäytön suunnittelu 61

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61"

Transkriptio

1 3 Sisällysluettelo Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. Projekteista ja niiden johtamisesta 7.2 Projektijohtamisen näkökulmia 2.3 Projektinjohtaminen Suomessa 8 2 Aikataulutyypit Jana-aikataulut Vinoviiva-aikataulut Valvontavinjetti Toimintaverkot Lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo 37 3 Aikataulut Hankeaikataulu eli projektiaikataulu Yleisaikataulu Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu Hankinta-aikataulu Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu Rakentamisvaiheaikataulu Viimeistelyvaihe Viikkoaikataulu 57 4 Ajankäytön suunnittelu 6 4. Rakentamisen kesto ja ajoitus Kohteen osittelu Tuotannon jakaminen tehtäviin Tehtävien mitoitus Työjärjestyksen määrittäminen Tehtävien tahdistus ja rytmitys Aikataulun laadinta Aikataulun toteutuskelpoisuus Korjausrakentamisen erityispiirteet Aikataulun valvonta 93 5 Tarkentuva tuotannonohjaus Uusiutuva tuotannonohjaus Last Planner toimiva tuotannonohjaus 95 Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS

2 4 6 Tietotekniikkasovellukset PlaNet ja Planet PlanMan Project Vico Control Perusohjelmat Rakennuksen tietomallinnus (Building Information Modeling, BIM) 6.6 Tekla Structures 2 7 Harjoitustehtävät 3 7. Hankkeen kesto ja ajoitus Kohteen osittelu Tuotannon jakaminen tehtäviin Tehtävien mitoitus Työjärjestyksen määrittäminen Tehtävien tahdistus ja rytmitys Aikataulutyypit Aikataulutasot ja aikataulun seuranta Vastaukset 27 Hakemisto ja liitteet 36

3 39 3 Aikataulut Aikataulusuunnittelun kannalta hankkeen keskeisimmät ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot, tavoitteet ja laatii hankeaikataulun. Tästä aikataulut tarkentuvat asteittain hankkeen edetessä tiettyihin ajankohtiin sidottuihin osatavoitteisiin ja määrätyn kestoisiin tehtäviin. Kuvassa 36 esitetään aikataulusuunnittelun tarkentuminen hankkeen aikana ja mistä eri aikataulut saavat lähtötietonsa. Tässä luvussa esitellään hankeaikataulu sekä eri aikataulujen merkitystä hankkeen vaiheissa. Lisäksi käydään läpi kuvassa 36 mainitut aikataulut, näiden lähtötietoja, esitysmuotoja ja laadintatekniikkaa. Aikataulusuunnittelun merkitystä korostettaessa tulee aina muistaa, että onnistunut hanke edellyttää toiminnan ohjaamista hankkeen kaikissa vaiheissa. Hyvin suunniteltu on tässä tapauksessa vasta hyvä alku. Toteutuksen ohjaus ja tuotannon johtaminen on rakennustyömaalla aina merkittävimmässä roolissa. Hankintaaikataulu Suunnitteluaikataulu (arkkitehti, rakennesuunnittelu) Suunnitelmaaikataulu (tarkennetaan tarvittavat arkkitehtija rakennesuunnitelmat) Talotekniikkaaikataulut Hankkeen/projektin aikataulu Alustava yleisaikataulu (tarjousvaiheessa) Sopimusyleisaikataulu (urakkasopimuksessa) Työaikataulu (toteuttajan yleisaikataulu) Tehtäväsuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu (esim. maarakennus-, perustus-, runko-, sisävalmistus- ja viimeistelyvaihe) Viikkosuunnittelu (viikkoaikataulu) Toteutuksen valvonta Kuva 38. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen. Nuolet kuvaavat tiedon liikkumista aikataulusuunnitelmasta toiseen.

4 Yleisaikataulu Urakoitsijan tai päätoteuttajan näkökulmasta työmaan rakennustöiden ajoittaminen yleisaikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisaikataululla on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa muotoa: alustava yleisaikataulu sopimusyleisaikataulu työaikataulu 3.2. Alustava yleisaikataulu Alustava yleisaikataulu Tarjousvaiheessa kohteesta laadittava karkea yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on selvittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen kesto, tärkeimpien resurssien kuormitus yms. Muita alustavia tuotantosuunnitelmia ovat mm. alustavat henkilöstö-, hankinta- ja kalustosuunnitelmat sekä alustava työmaan aluesuunnitelma. Alustavien suunnitelmien taso riippuu hankkeesta ja käytettävissä olevista resursseista. Päätoteuttaja laatii ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Alustavalla yleisaikataululla tarkistetaan miten työt sopivat rakennuttajan hankeaikataulussa antamaan rakennusaikaan ja mikä on hankkeen ajallinen kireystaso. Alustava yleisaikataulu laaditaan yleensä vain karkealla tasolla ja siinä kuvataan työn kulkua ohjaavat päätyövaiheet. Alustavaa yleisaikataulua voidaan hyödyntää tarjouslaskennassa töiden ajoituksen mallina sekä esimerkiksi aikasidonnaisten kustannusten laskentaperusteenä. Alustavan tuotannonsuunnittelun tärkein tavoite on eri toteutusvaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu. Hankkeen yleisaikataulun laadinnassa tavoitteena on ajan jakaminen hallitusti suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. Alustavan yleisaikataulun avulla arvioidaan aikataulun kireys vaadittavien välitavoitteiden saavuttaminen töiden ajoittuminen eri vuodenaikoihin (talvilisätyöt) aikaan sidotut työmaan käyttökustannukset ja yhteiskustannukset tarvittava henkilöstö ja kalustoresurssit tärkeimpien materiaali- ja alihankintojen toimitusajat. Urakkaneuvotteluissa alustavasta yleisaikataulusta tulee usein sopimuksen osa rakennuttajan ja toteuttajan välille. Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyy tarjouspyyntökirje kaupalliset asiakirjat - urakkaohjelma - urakkarajaliite - yksikköhintaluettelo - tarjouslomake tekniset asiakirjat - piirustukset - selostukset Alustavan yleisaikataulun lähtötiedot Toimivan aikataulun luominen edellyttää, että rakennuskohteeseen perehdytään huolellisesti. Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoina toimivat tarjouspyyntöasiakirjat. Urakkaohjelmassa tyypillisesti määritellään mm. urakoitsijalta vaadittavat laadunvarmistusmenettelyt, sakolliset välitavoitteet ja urakka-aikaa koskevat erityiset vaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät myös tekniset suunnitelma-asiakirjat, joita ovat piirustukset sekä rakennus- ja työselostukset. Piirustuksista selviää rakennuskohteen mitattavat ominaisuudet kuten laajuus ja tarkat mitat. Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija voi muodostaa käsityksen oman suoritusvelvollisuutensa piiriin kuuluvista asioista sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. Jo tässä vaiheessa etsitään keinot, joilla asetettuihin aikarajoihin päästään. Hankkeen riskien arvioinnin perusteella varataan vaiheiden sekä tehtävien väliset pelivarat.

5 43 Alustavan yleisaikataulun laadinta Alustavaan yleisaikatauluun valitaan työmaan tärkeimmät tehtävät rakennussuunnitelmien, piirustusten ja työselitysten sekä kokemuksen perusteella. Tyypillisesti aluksi laaditaan rakennusteknisten töiden aikataululuonnos. Tehtäviä valitaan rakennuskohteen laajuuden ja monimuotoisuuden mukaan nimikettä, joskus useampiakin. Alustavassa yleisaikataulussa rakennusvaiheille ja tehtäville määritetään aloitus- ja valmistumisajankohdat. Alustavassa yleisaikataulussa esitetään myös hankesuunnitelman mukainen valmistumispäivämäärä ja välitavoitteet sekä toteutuksen kannalta merkittävät tavoitteet kuten lämpö päälle tai sähköpääkeskus asennettu. Tehtävien osalta aikatauluun merkitään määrä ja yksikkö, jotka saadaan määräluettelosta. Kullekin tehtävälle määritetään tahdistava resurssi ja työmenekki. Lähtötietoina voidaan käyttää yrityksen omaa tiedostoa, Ratu-tiedostoa tai omaa kokemusta. Lähtötieto tulee merkitä aikatauluun, jotta tiedon hyödyntäminen ja arviointi on jatkossa mahdollista. Menekkitietojen perusteella lasketaan kunkin tehtävän kesto kokonaisaikana (työvaiheaika, T4). Alustava yleisaikataulu esitetään yleisimmin jana-aikataulun tai paikka-aikakaavion muodossa. Aikataulun kalenteripohjaan merkitään työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät eli pekkaspäivät. Tehtäessä maanrakennustai runkotöitä talvikaudella otetaan aikataulua laadittaessa huomioon keskimääräiset pakkaspäivät kullekin talvikuukaudelle. Hyvässä alustavassa yleisaikataulussa esitetään nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero aikataulutehtävä suoritemäärä ja -yksikkö mitoitustyöryhmä työmenekki tai työsaavutus tehtävän kesto ajoitus ja riippuvuudet. Työvaiheaika, T4 kuvaa rakentamiseen käytettävissä olevaa aikaa. Ajassa ovat mukana pakkaspäiviä ja työehtosopimuksen mukaisia vapaapäiviä lukuun ottamatta kaikki työhön käytetyt tunnit mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset. ALUSTAVA YLEISAIKATAULU Hierarkia Määrä Kesto Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa + PURKU JA RAIVAUS 2 MAANRAKENNUS 2 3 PERUSTUKSET 3 4 RUNKORAKENTEET 4 5 VESIKATOT 5 6 PIHAKANSI KELLARIN LATTIAVAL SISÄTYÖVAIHEET 7 8 Kuva 4. Esimerkkikohteen viiden kerrostalon alustava yleisaikataulu jana-aikatauluna.

6 Sopimusyleisaikataulu Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Tarvittaessa alustavaa yleisaikataulua muokataan muokataan ja tarkennetaan. Sopimuosapuolten hyväksymä ja tarkentama alustava yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Rakennuttajan ja päätoteuttajan välisessä sopimusaikataulussa on oleellista, että siitä löytyvät niin toteuttajan kuin rakennuttajan kannalta toisille osapuolille tärkeät ajankohdat, kuten rakennuttajan hankinnat ja toisaalta toimintakokeiden käynnistäminen. Sopimusaikataulusta tulee käydä ilmi ainakin aloitus ja valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet. Sopimusyleisaikataulu perustuu kokonaisaikoihin (T4). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 998 (RT ) Työaikataulu ( 4, 5 ) Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan, muiden urakoitsijoiden ja tilaajan tulee laatia yhteistyössä työmaan työaikataulu. Työmaan aikataulussa tulee esittää työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuunottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Työn aloitus- ja valmistumispäivämäärään voidaan harvoin muuttaa, joten töiden ja ennen kaikkea vaiheiden realistinen kesto pitää tarkastaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sopimusaikataulu toimii rakennuttajan valvontatyökaluna ja ohjaa pääurakoitsijan toimia. Välitavoitteisiin voidaan sitoa sakkoja, jolloin lohkojen työjärjestystä tai tehtävien kestoja on vaikeaa muuttaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli aikataulua halutaan vielä muokata sopimuksen teon jälkeen pitää sopimukseen kirjata tapa, jolla pääurakoitsija voi hyväksyttää tarkennetun aikataulun rakennuttajalla. Aikataulumuutokset voivat useimmiten koskea vain työjärjestystä ja tehtävien tai työvaiheiden kestoja Sopimusyleisaikataulun tarkentaminen työaikatauluksi Päätoteuttaja tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi työmaata ja eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu toimii urakoitsijoiden ja päätoteuttajan välisten sopimusten ajallisena pohjana. Työaikataulua kutsutaan tyypillisesti työmaalla yleisaikatauluksi. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin ja jaotellaan lohkoittain tai jaetaan osatehtäviin. Työaikatauluun merkitään mukaan myös talotekniikkatöiden tehtävät. Työaikataulun tarkoituksena on toimia rakennuskohteen totetuttamisprosessin punaisena lankana. Työaikataulu on koko rakennushankkeen kestolle suunniteltu aikataulu, josta hankkeen eri osapuolet saavat oleellisimmat tiedot hankkeen keskeisistä työvaiheista, tapahtumista, tehtävien kestoista ja resurssien käytöstä. Työmaan muut aikataulut perustuvat työaikatauluun. Tyypillisesti työaikataulu pyritään laatimaan mahdollisimman nopeasti heti kun talotekniset työt on saatu mukaan. Työaikataulun lähtötietoina käytetään alustavaa yleisaikataulua/sopimusyleisaikataulua ja niiden lähtötietoja. Työaikataulussa esitetään töiden toteuttamisajat ilman mahdollisia häiriöitä. Työaikataulu perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3) ja erillisiin häiriöpelivaroihin.

7 45 Työaikataulun laadinnan lähtötietoja ovat: alustava yleisaikataulu/sopimusyleisaikataulu tekniset suunnitelmat, esimerkiksi työselostukset ja piirustukset sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät määrälaskelma ja kustannusarvio tärkeimmät työmenetelmävalinnat työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt tuotantotiedostot: yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot ja RATU-tiedostot käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset rakennuspaikan olosuhdetiedot lomapäivät ja vapaapäivät. Työaikataulun laadinta Alustavan yleisaikataulun nimikkeistön karkeudesta johtuen tehtävien ajoitus suunnitellaan työaikataulussa tarkemmin jaotellen. Esimerkiksi tehtävä Runko saattaa sisältää elementtiasennuksen ja elementtien saumauksen sekä paikalla valettavien kanatavien seinien muottityön, raudoituksen ja betonoinnin. Työaikataulussa nuo tehtävät saatetaan eriyttää tuotannon loogisen etenemisen esittämiseksi. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin, jaotellaan lohkoittain, tehtäviä jaetaan osatehtäviin ja eri tehtävien välille jätetään pelivaraa, jotta mahdolliset häiriöt rakentamisessa eivät vaikuta koko aikatauluun. Tehtävät mitoitetaan tehollisten työvuoroaikojen,t3 perusteella. Tehtävien häiriöt eli yli tunnin mittaisiin katkoksiin varatut ajat esitetään aikatauluissa Rappu A krs YP+vesikatto Perustus YLEISAIKATAULU As. Oy Vantaan Marenki Vastuuhenkilö: PA.4.20 Suunnittelija: MV Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo KPH LATTIAVALUT 2 Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. YP+vesikatto VESIKATTO B Perustus YP+vesikatto YLäPOHJAN PUUTYöT Lämpö päällä LEVYSEINäT JA ALAKATOT LISTOITUS LOPPUSIIVOUS Itselle luovutukset Toimintakokeet Viranomaistarkastukset Projektin loppu TASOITE MAALAUS LAATOITUS KALUSTEET LAMINAATTI LATTIATASOITE VARUSTEET 4 C 3 2 Perustus MAANLEIKKAUS PAALUTUS PERUSTUKSET VSS PERUSTUSELEMENTIT ELEMENTTIRUNKO SAUNOJEN PYSTYTYS Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Suunnitelma: Toteutuma: Ennuste: Suunnittelutila Vico Control 2009 v Kuva 42. Työaikataulu paikka-aikakaavio muodossa. Lopussa on varattu aikaa itselleluovutuksille, toimintakokeille sekä viranomaistarkastuksille. Vihreä pystysuora viiva kertoo milloin lämpöjen tulee olla päällä. Tämä on asetettu urakoitsijoille välitavoitteeksi.

8 62 Maanrakennusvaihe Perustusvaihe Runko Sisävalmistusvaihe Viimeistely ja luovutus Kuukaudet T T4 Kuva 50. T3-aika yhdessä TL3-ajan kanssa muodostavat T4-ajan. T4-ajoilla mitoitettu aikataulu teht. teht. 2 T3-ajoilla mitoitettu aikataulu TL3 teht Rakentamisen kesto ja ajoitus 4.. Aikataulusuunnittelun käsitteet Kokonaisaika, työvaiheaika, T4 Kokonaisaika eli työnvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään kustannusten arvioimiseen ja alustavan yleisaikataulun laadintaan. Kokonaisaika saadaan Ratu-työmenekeistä kertomalla työvuoroajat työvaiheen TL3-lisäaikakertoimella. Työvaiheen lisäaika, TL3 Työvaiheen lisäaika tarkoittaa yli tunnin mittaisia työn keskeytyksiä, pieniä erillisiä työvaiheita tai koneiden ja laitteiden rikkoutumista tai huoltoja, odotusaikoja, säähaittoja, tapaturmia tms. Työvaiheen lisäaikakertoimella eli TL3-kertoimella muunnetaan työvuoroaika työvaiheajaksi. TL3-kertoimet vaihtelevat,0,30 työlajista riippuen. Kertoimet on esitetty Ratu-kortissa työmenekkien yhteydessä. Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa. Teoreettinen menekki M2 Menetelmämenekki M3 Työnvaihemenekki M4 Työmaamenekki M5 Menetelmälis ä ML2 Työnvaihelis ä ML3 Työmaalis ä ML4? teht. teht. 2 Betoniastian täytön odottelu on menetelmän lisäaikaa (TL). Nosturin odottelu on työvuoron lisäaikaa (TL2), jos nosturi on muussa käytössä. Koneen rikkoutuminen voi aiheuttaa yli tunnin mittaisen työn keskeytymisen (TL3). teht. 3 pelivara TL3 Kuva 5. T4 ja T3 ajoilla mitoitetut aikataulut. T4-ajoilla mitoitetussa aikataulussa työvaiheiden lisäajat ovat tehtävien sisällä. T3-ajoilla mitoitetussa aikataulussa työvaiheen lisäajat kannattaa koota aikataulun loppuun pelivaraksi. Perusaika T Menetelmäaika T2 Menetelmän lisäaika TL Tehollinen aika (työvuoroaika) T3 Kokonaisaika (työnvaiheaika) T4 Kuva 52. Aikataulukäsitteitä. Työnvuoron lisäaika TL2 - alle,0 tunnin keskeytykset - työehtosopimuksen mukaiset ehdot Työvaiheen lisäaika TL3 - yli,0 tunnin keskeytykset - odotustyö Pienet erilliset työvaiheet T3p

9 Rakennusajan määritys Rakennuttaja määrittää koko hankkeen rakentamisajan. Rakennushankkeen varsinaiseen rakentamiseen varattuun aikaan saattavat vaikuttaa mm. tilaajan ja rakennuttajan käsitys kohtuullisesta rakennusajasta, rakennuksen suunniteltu käyttöönottoajankohta, rahoitustilanne ja myyntimahdollisuudet sekä viranomaisten toiminta ja suunnitelmien valmistuminen. Myös rakennusyritysten tuotannon kokonaissuunnittelun vuoksi yksittäisten hankkeiden aikataulujen kireystaso vaihtelee ja aloitusajankohdat eivät ole tuotannon kannalta parhaita mahdollisia. Rakentamisen läpivientiin ja aikataulutukseen vaikuttavat mm. olosuhteet päärakennusmateriaali rakennejärjestelmä (elementti, esivalmistettu, paikalla rakennettu) talotekniikka toteutus aloitusajankohta Aikataulua eli tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoitteiden tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa aikaan ja tuotokseen sidottuina. Rakennukselle voidaan tehdä teoreettinen optimiaikataulu kustannusten kautta (Kuva 53). Lisääntyvä rakennusaika nostaa aikasidonnaisia kustannuksia ja laskemalla työvaiheiden suorittamisen kustannuksia tiettyyn rajaan asti. Optimikesto minimoi näiden yhteissumman. Se miten optimiaikatauluja löydetään voi olla haasteellista. Käytännössä aika on rakennuttajalle rahaa. Mitä aikaisemmin tila saadaan käyttöön sitä nopeammin tila alkaa tuottamaan. Tällöin optimikeston perusteet ovat pääosin lukitut jo sopimuksessa ja optimikesto eroaa teoreettisesta. Välittömästi aikasidonnaisia kustannuksia palkat konevuokrat kalusto työmaan ylläpito rakennuksen ylläpitö tilaajan sanktiot. kustannukset työvaiheissa rynnätään liikaa työmaan rämpiminen sakkojen maksaminen työvaiheita pitkitetään liikaa työvaiheiden suorittamiskulut nousevat O - x kk Optimikesto O O + x kk aika Sopimuskesto Kuva 53. Teoreettinen ja käytännön optimiaikataulu rakennukselle

10 Aikataulun kireyden tarkistus Aikataulu on työvoiman käytön malli. Aikataulussa osoitetun työvoiman käyttö tulee olla tavoitearvion kokonaistyömenekin mukainen. Aikataulu ei saa lisätä tavoitearvion työkustannuksia. Resurssipohjainen aikataulu perustuu määriin, työmenekkeihin ja työryhmiin sekä tehtävien välisiin riippuvuuksiin. Kun tehtävien kestot mitoitetaan, aikataulusta tulee realistinen ja tavoitteellinen. Suunnitelmiltaan ja tuotantotekniikaltaan erilaisten hankkeiden kokonaistyötuntimäärän määrittämisen apuna voidaan käyttää hankkeen tavoitearviota, työmenekkien tunnuslukua tai talonrakennuksen ajoituskustannusmallia. Usein rakennusyritysten laatimissa kustannus- ja tavoitearvioissa työtunnit on esitetty vain omana työnä tehtäville nimikkeille. Tavoitearviosta puuttuvat tuntitiedot voidaan arvioida yleisiin työmenekki- ja työsaavutustietoihin pohjautuen esimerkiksi Ratu -tiedoston avulla. Muun muassa Ratu Aikataulukirja antaa lähtötiedot niin rakennus- kuin taloteknisten töiden työmenekkien arviointiin yleisaikataulusuunnittelusta tehtävä- ja viikkotasolle. Aliurakoitsijoiden tunnit on arvioitava kuten omat työt. Esimerkki. Resurssitarve hankkeelle. Yhden talon tekemiseen menee tth. Mikäli hankkeen kesto on 2 kk mikä hankkeen keskimääräinen resurssitarve on? Entä jos hanke kestää 0 kk? Kuukaudessa työtunteja = 2 tv x 8 h/tv = 68 h/kk Aikaa 2 kuukautta = tth/(2 kk x 68 h/kk) = 7 henkilöä Aikaa 0 kuukautta = tth/(0 kk x 68 h/kk) = 9 henkilöä Keskiarvo Kirvesmies Muurari Rakennusmies Maalari Kuva 54. Hankkeen yhden vaiheen työntekijöiden tarve. Keskimääräinen resurssitarve on yhdeksän henkilöä.

11 65 Suomessa 980-luvulla tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen on luotu ajoituskustannusmalli rakennushankkeen ns. normaalikeston laskentaan. Mallin luomiseen on käytetty usean yrityksen toteutuneiden kohteiden kestoja ja kokonaistyömenekkejä. Mallin avulla voidaan tutkia esimerkiksi tarjouspyynnössä esitetty rakennusaikataulun kireys vertaamalla hankkeen toteuttamiseen varattua aikaa hankkeen normaalikestoon. Normaalikestolla tarkoitetaan hankkeen rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukaista rakennusaikaa, josta on vähennetty kesälomakuukaudet ja ennalta tiedetyt keskeytykset. Mallissa normaalikesto lasketaan hankkeen tuotannollisen laajuuden eli työmaalla tehtävien töiden kokonaistyöpanoksen avulla. Hankkeen normaalikesto (T N ) kuukausissa lasketaan Isoissa kohteissa (kokonaistyötuntimäärä yli tth) kaavalla T N = 4,6 x ln(hankkeen kokonaistyötuntimäärä) 36,6 Pienissä kohteissa (kokonaistyötuntimäärä alle tth) kaavalla T N = 2 + 3,8 x (hankkeen kokonaistuntimäärä)/0 000 Kaavaa on myös esitetty muodossa, jossa hankkeen kokonaistuntimäärällä tarkoitettiin hankkeen kokonaistyöpanos (tth) määritettynä Talo 80:n nimikkeistön rakentamisosien pääryhmien 9 mukaan. Työmaan kokonaistyötuntimäärä sisältää pääurakoitsijan tekemien töiden sekä rakennusteknisten ja LVIS-töiden tekemiseen työmaalla tarvittavat työtunnit. Kokonaistyötuntimäärään vaikuttavat ensisijaisesti hankkeen laajuus ja suunnitteluratkaisut. Esimerkki. Rakennushankkeen kokonaistyömenekki ja normaalikesto Kohdetietoja: kolme 5-kerroksista asuinkerrostaloa laajuus brm 2 ja rm 3 asuntoja 60 kpl tontin pinta-ala m 2 yksi väestönsuoja betonielementtirunko, elementtijulkisivut, ontelolattavälipohjat ja yläpohjat, puurunkoinen vesikatto, vesikatolla kevytsora lämmöneristys Hankkeen kokonaistyömenekki, T4 tth tth/brm 2 osuus, % C Työmaatekniikka 8 400,83 9 % D Aluerakenteet ,9 0 % E Pohjarakenteet 600 0,35 4 % F Rakennustekniikka ,39 46 % G LVI-järjestelmät 6 900,50 6 % H Sähköjärjestelmät ,50 6 % Yhteensä ,57 00 % Laskennassa on käytetty Aikataulukirjan 2008 T4-työmenekkejä, ks. sivut

12 66 Hankkeen normaalikesto, T N T N = 4,6 x ln (Σ tth(...9)) 36,6 T N = 4,6 x ln (44000) 36,6 = 2,8 kk Hankkeen normaalikestoksi saadaan 2,8 kuukautta. Hankkeen kokonaiskeston laskentakaava on esitetty mm. Aikataulukirjan 2008 sivulla 20. F Rakennustekniikka F Perustukset F2 Rakennusrunko F3 Julkisivu F4 Yläpohjarakenteet Lämpö päälle F5 Täydentävät sisäosat F6 Sisäpinnat F7 Rakennusvarusteet Rakennustekniikan osuus hankkeen kokonaistyömenekeistä F8 Siirtolaitteet Hankkeen rakennustekniikan kokonaistyömenekki, T4 Rakennusosa Kokonaistyömenekki Osuus rakennusteknisistä töistä Osuus hankkeen kokonaistyömenekistä tth tth/brm 2 F Rakennustekniikka ,39 00,00 % 46,00 % F Perustukset 200 0,26 6,00 % 3,00 % F2 Rakennusrunko ,49,00 % 5,00 % kantavat väliseinät ja pilarit laatat, palkit, pilarit portaat väestönsuojarakenteet F3 Julkisivu ,66 5,00 % 7,00 % ulkoseinät ikkunat ulko-ovet ulkotasot ja parvekkeet F4 Yläpohjarakenteet 570 0,2 3,00 %,00 % yläpohja räystäät yläpohjavarusteet F5 Täydentävät sisäosat ,92 2,00 % 0,00 % sisäovet kevyet väliseinät alakatot F6 Sisäpinnat 7 580,65 37,50 % 7,00 % seinäpinnat kattopinnat lattiapinnat F7 Rakennusvarusteet 200 0,26 6,00 % 3,00 % F8 Siirtolaitteet 40 0,03 0,50 % 0,00 % hissit

13 68 Arkipyhät ja yleiset juhlapäivät Sopimusperusteisia (TES ) vapaapäiviä ovat talonrakennusalalla: uudenvuodenpäivä -.. loppiainen pitkäperjantai - pääsiäistä edeltävä perjantai toinen pääsiäispäivä - pääsiäispäivää seuraava maanantai vapunpäivä -.4. helatorstai - neljäkymmentä päivää pääsiäisestä juhannusaatto - perjantai, joka osuu 9. kesäkuuta ja 25. kesäkuuta väliselle ajalle itsenäisyyspäivä jouluaatto sekä ensimmäinen joulupäivä Näistä uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto ja joulupäivä ovat kalenteripäivämäärään sidottuja ja aiheuttavat vuosikohtaisesti erilaisen katkon työaikaan. Vuosilomat Vuosilomalain ( /62) mukaan vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 2 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Rakennusalan työehtosopimuksessa suositetaan kesälomien pitämistä heinäkuussa. Työajan lyhennys Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan työajan lyhennys (pekkaspäivät) on 96 tuntia vuodessa. Jos muusta kertymistavasta ei ole sovittu, katsotaan työntekijällä olevan oikeus työajan lyhennykseen siltä osin kuin hänen säännöllinen viikoittainen työaikansa on ylittänyt 38 tuntia. Työajan lyhennys ja pidettävät vapaat tulee tarkastaa kulloinkin voimassaolevasta työehtosopimuksesta. YLI ALLE 500 Kuva 57. Keskimääräinen vuosisade. Sään vaikutus Myrskyt, pakkaset, vesi- ja lumisade hidastuttavat rakennustyötä ja aiheuttavat usein keskeytyksiä. Sään vaikutuksia ei ole helppoa arvioida ennakkoon ja niiden ajoittaminen yleis- ja rakentamisvaiheaikatauluissa voi olla haasteellista. Tilastojen avulla voimme kuitenkin todeta, että syys-, loka- ja marraskuussa sataa yli mm vuorokaudessa noin kymmenenä päivänä. Syysmyrskyt puolestaan haittaavat nosturilla työskentelyä keskimäärin pari kolme kertaa kuukaudessa. Säähäiriöihin varaudutaan kohdekohtaisesti merkitsemällä ne erillisiksi puskuriajoiksi eri rakennusvaiheiden loppuun tai ne sijoitetaan aikatauluun 2 3 kuukauden välein. Viikkosuunnitelmissa sääolosuhteet on sen sijaan mahdollista ottaa huomioon kohtuullisen tarkasti ja näin varautua poikkeaviin tilanteisiin. Jos työmaalla ei voida sään vuoksi taata kunnollisia työskentelyolosuhteita tai työn

14 69 laatu ei ole vaatimusten mukainen, on työnantajan velvollisuus keskeyttää työskentely. Keskeytykseen johtavia säätekijöitä voivat olla mm. tuuli, rankka vesisade, pakkanen sekä lumi- ja räntäsade. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 998 (RT ) 20 :n mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos rakennuskohteen sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on "poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet". Poikkeuksellisista sääolosuhteita voivat aiheuttaa mm. pakkaset, rankkasateet, pitkäaikaiset sateet, runsaat lumipyryt ja sateet, myrskyt, kovat tuulet ja tulvat. Talvirakentaminen Talvi ei itsessään ole riski, yllätys tai poikkeus. Talvi Suomessa on vuodenaika, jolloin sataa lunta, räntää ja vettä ja jolloin päivälämpötilatkin saattavat olla pitkään pakkasen puolella. Tyypillisesti sateeseen liittyy myös kova tuuli. Rakentamisen ajoittuminen talvelle pidentää rakennusaikaa. Talvilisätyöt, kuten suojaus ja lumityöt, aiheuttavat keskeytyksiä rakentamiseen, talvi kasvattaa työmenekkiä ja työmaan pakkasrajat sekä talvilomat ja arkipyhät aiheuttavat katkoksia rakentamiseen. Materiaalien käytön lämpötilarajoitukset, niiden vaatimat suojaukset sekä koneiden ja laitteiden käyttörajoitteet voivat myös vaikuttaa aikatauluun. Yhteisenä piirteenä talven vaikutuksista tehdyille tutkimuksille on talvilisätöiden ja kustannusten riippuvuus rakennustyön aloitusajankohdasta. Rakentamisen alkuvaiheen eli maarakentamisen sekä perustus- ja runkovaiheen ajoittuessa talveen ovat vaikutukset ainakin alle vuoden mittaisissa hankkeissa huomattavasti suuremmat kuin sisävalmistusvaiheen ajoittuessa talveen. Kokonaistyömenekin kasvuun talvella vaikuttavat ainakin: töiden talvityöhaitat ja -lisät lyhyiden ja pidempien tuotantokatkosten ja keskeytysten lisääntyminen talvilisätyöt työnaikaiset asennukset työmenekin kasvu kesäarvoon nähden [%] kk 9 kk 3,5 kk 7 kk 0 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Aloituskuukausi Kuva 58. Laajuudeltaan erilaisten kohteiden työmenekin vaihtelu kesäarvoon nähden prosentteina Kuva 59. ensimmäinen Talven todennäköinen lumipeite tulo. keskimääräinen pysyvä lumipeite Ratu C Talvityöt ja kustannukset suunnitteluohje käsittelee talvisään häiriöiden vaikutusta mm. työhön ja aikatauluun sekä talvilisätöihin. Ohje on tarkoitettu talven vaikutusten huomioon ottamiseen rakennushankkeen tuotannonsuunnittelussa

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUSUUNNITTELU

RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUSUUNNITTELU Eero Viita RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUSUUNNITTELU Case Kaupinojan pintavesilaitos Tekniikan yksikkö 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Eero Viita Opinnäytetyön nimi Rakennushankkeen

Lisätiedot

Pientalokohteen rakentamisajan lyhentäminen

Pientalokohteen rakentamisajan lyhentäminen Niko Aaltonen Pientalokohteen rakentamisajan lyhentäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 25.4.2016 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Sivumäärä Aika Niko Aaltonen

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

RS-kohteen yleisaikataulu

RS-kohteen yleisaikataulu RS-kohteen yleisaikataulu Pasi Tauru Opinnäytetyö.. Valitse kohde. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Korjauskohteiden suunnitellut ja toteutuneet aikataulut

Korjauskohteiden suunnitellut ja toteutuneet aikataulut Eetu Kuvala Korjauskohteiden suunnitellut ja toteutuneet aikataulut Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 23.4.2014 Alkusanat Alussa kiitos seisoo, tai ainakin tässä

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Rakennuttajan toimenpiteet urakan ajallisessa ohjauksessa

Rakennuttajan toimenpiteet urakan ajallisessa ohjauksessa Rakennuttajan toimenpiteet urakan ajallisessa ohjauksessa Jouko Kankainen, professori Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous jouko.kankainen@hut.fi Riku Kolhonen, erikoistutkija Teknillinen korkeakoulu,

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 1. JAKSO 5.-7.4.2016 Tiistai 5.4.2016 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi PÄTEVYYDET JA VASTUUT 8.30 Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset, vastuut ja velvoitteet järjestöpäällikkö

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

As. Oy Pielisentie 24

As. Oy Pielisentie 24 As. Oy Pielisentie 24 Rakennusurakan valmistelu Jukka Ollilainen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

AIKATAULUSUUNNITTELUN MERKITYS TUOTANNON- OHJAUKSESSA

AIKATAULUSUUNNITTELUN MERKITYS TUOTANNON- OHJAUKSESSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA AIKATAULUSUUNNITTELUN MERKITYS TUOTANNON- OHJAUKSESSA T E K I J Ä : Vili Haatanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset

1.3 Vuorotyölisät ja luottamusmiesten kuukausikorvaukset 11.11.2015 sivu 1 Anne Jansson 1. Toimihenkilöiden palkankorotukset 1.12.2015 2. Työntekijäsopimusten palkankorotukset 3. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 4. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Juho Saarikettu KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA

Juho Saarikettu KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA Juho Saarikettu KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA KERROSTALOTYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA -HALLINTA Juho Saarikettu Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

VILLE VÄÄNÄNEN AIKATAULULLISEN TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄN KÄYT- TÖ PROJEKTINJOHTOLÄHTÖISESSÄ RAKENNUSURAKASSA. Diplomityö

VILLE VÄÄNÄNEN AIKATAULULLISEN TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄN KÄYT- TÖ PROJEKTINJOHTOLÄHTÖISESSÄ RAKENNUSURAKASSA. Diplomityö VILLE VÄÄNÄNEN AIKATAULULLISEN TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄN KÄYT- TÖ PROJEKTINJOHTOLÄHTÖISESSÄ RAKENNUSURAKASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Pekkanen ja tohtorikoulutettava Anssi Koskenvesa Tarkastajat

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan copyright 9.6.2010 PlaNet+ ohje sivu: 2 (16) copyright: 9.6.2010 Projektiaikataulun laadinta 1. Jana-aikataulun laadinta (Gantt-kaavio) Työskentelyn

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Asuinkerrostalon rakennusajan lyhentäminen

Asuinkerrostalon rakennusajan lyhentäminen Tuomas Keskitalo Asuinkerrostalon rakennusajan lyhentäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.4.2016 ALKUSANAT Haluan kiittää työni ohjaajia,

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Työturvallisuus Seminaari Turvapuisto

Työturvallisuus Seminaari Turvapuisto Työturvallisuus Seminaari 11.5.2016 Turvapuisto Opiskelijamäärät, rakennusalan, perustutkinto Kaukovainio talonrakennuksen osaamisala 160 nuorta 24 aikuista Haukipudas talonrakennuksen osaamisala 80 nuorta

Lisätiedot