ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit Aikataulut Ajankäytön suunnittelu 61

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61"

Transkriptio

1 3 Sisällysluettelo Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. Projekteista ja niiden johtamisesta 7.2 Projektijohtamisen näkökulmia 2.3 Projektinjohtaminen Suomessa 8 2 Aikataulutyypit Jana-aikataulut Vinoviiva-aikataulut Valvontavinjetti Toimintaverkot Lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo 37 3 Aikataulut Hankeaikataulu eli projektiaikataulu Yleisaikataulu Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu Hankinta-aikataulu Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu Rakentamisvaiheaikataulu Viimeistelyvaihe Viikkoaikataulu 57 4 Ajankäytön suunnittelu 6 4. Rakentamisen kesto ja ajoitus Kohteen osittelu Tuotannon jakaminen tehtäviin Tehtävien mitoitus Työjärjestyksen määrittäminen Tehtävien tahdistus ja rytmitys Aikataulun laadinta Aikataulun toteutuskelpoisuus Korjausrakentamisen erityispiirteet Aikataulun valvonta 93 5 Tarkentuva tuotannonohjaus Uusiutuva tuotannonohjaus Last Planner toimiva tuotannonohjaus 95 Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS

2 4 6 Tietotekniikkasovellukset PlaNet ja Planet PlanMan Project Vico Control Perusohjelmat Rakennuksen tietomallinnus (Building Information Modeling, BIM) 6.6 Tekla Structures 2 7 Harjoitustehtävät 3 7. Hankkeen kesto ja ajoitus Kohteen osittelu Tuotannon jakaminen tehtäviin Tehtävien mitoitus Työjärjestyksen määrittäminen Tehtävien tahdistus ja rytmitys Aikataulutyypit Aikataulutasot ja aikataulun seuranta Vastaukset 27 Hakemisto ja liitteet 36

3 39 3 Aikataulut Aikataulusuunnittelun kannalta hankkeen keskeisimmät ratkaisut tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot, tavoitteet ja laatii hankeaikataulun. Tästä aikataulut tarkentuvat asteittain hankkeen edetessä tiettyihin ajankohtiin sidottuihin osatavoitteisiin ja määrätyn kestoisiin tehtäviin. Kuvassa 36 esitetään aikataulusuunnittelun tarkentuminen hankkeen aikana ja mistä eri aikataulut saavat lähtötietonsa. Tässä luvussa esitellään hankeaikataulu sekä eri aikataulujen merkitystä hankkeen vaiheissa. Lisäksi käydään läpi kuvassa 36 mainitut aikataulut, näiden lähtötietoja, esitysmuotoja ja laadintatekniikkaa. Aikataulusuunnittelun merkitystä korostettaessa tulee aina muistaa, että onnistunut hanke edellyttää toiminnan ohjaamista hankkeen kaikissa vaiheissa. Hyvin suunniteltu on tässä tapauksessa vasta hyvä alku. Toteutuksen ohjaus ja tuotannon johtaminen on rakennustyömaalla aina merkittävimmässä roolissa. Hankintaaikataulu Suunnitteluaikataulu (arkkitehti, rakennesuunnittelu) Suunnitelmaaikataulu (tarkennetaan tarvittavat arkkitehtija rakennesuunnitelmat) Talotekniikkaaikataulut Hankkeen/projektin aikataulu Alustava yleisaikataulu (tarjousvaiheessa) Sopimusyleisaikataulu (urakkasopimuksessa) Työaikataulu (toteuttajan yleisaikataulu) Tehtäväsuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu (esim. maarakennus-, perustus-, runko-, sisävalmistus- ja viimeistelyvaihe) Viikkosuunnittelu (viikkoaikataulu) Toteutuksen valvonta Kuva 38. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen. Nuolet kuvaavat tiedon liikkumista aikataulusuunnitelmasta toiseen.

4 Yleisaikataulu Urakoitsijan tai päätoteuttajan näkökulmasta työmaan rakennustöiden ajoittaminen yleisaikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelua. Yleisaikataululla on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan eroavaa muotoa: alustava yleisaikataulu sopimusyleisaikataulu työaikataulu 3.2. Alustava yleisaikataulu Alustava yleisaikataulu Tarjousvaiheessa kohteesta laadittava karkea yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on selvittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen kesto, tärkeimpien resurssien kuormitus yms. Muita alustavia tuotantosuunnitelmia ovat mm. alustavat henkilöstö-, hankinta- ja kalustosuunnitelmat sekä alustava työmaan aluesuunnitelma. Alustavien suunnitelmien taso riippuu hankkeesta ja käytettävissä olevista resursseista. Päätoteuttaja laatii ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouksen antamista hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Alustavalla yleisaikataululla tarkistetaan miten työt sopivat rakennuttajan hankeaikataulussa antamaan rakennusaikaan ja mikä on hankkeen ajallinen kireystaso. Alustava yleisaikataulu laaditaan yleensä vain karkealla tasolla ja siinä kuvataan työn kulkua ohjaavat päätyövaiheet. Alustavaa yleisaikataulua voidaan hyödyntää tarjouslaskennassa töiden ajoituksen mallina sekä esimerkiksi aikasidonnaisten kustannusten laskentaperusteenä. Alustavan tuotannonsuunnittelun tärkein tavoite on eri toteutusvaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu. Hankkeen yleisaikataulun laadinnassa tavoitteena on ajan jakaminen hallitusti suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. Alustavan yleisaikataulun avulla arvioidaan aikataulun kireys vaadittavien välitavoitteiden saavuttaminen töiden ajoittuminen eri vuodenaikoihin (talvilisätyöt) aikaan sidotut työmaan käyttökustannukset ja yhteiskustannukset tarvittava henkilöstö ja kalustoresurssit tärkeimpien materiaali- ja alihankintojen toimitusajat. Urakkaneuvotteluissa alustavasta yleisaikataulusta tulee usein sopimuksen osa rakennuttajan ja toteuttajan välille. Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyy tarjouspyyntökirje kaupalliset asiakirjat - urakkaohjelma - urakkarajaliite - yksikköhintaluettelo - tarjouslomake tekniset asiakirjat - piirustukset - selostukset Alustavan yleisaikataulun lähtötiedot Toimivan aikataulun luominen edellyttää, että rakennuskohteeseen perehdytään huolellisesti. Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoina toimivat tarjouspyyntöasiakirjat. Urakkaohjelmassa tyypillisesti määritellään mm. urakoitsijalta vaadittavat laadunvarmistusmenettelyt, sakolliset välitavoitteet ja urakka-aikaa koskevat erityiset vaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät myös tekniset suunnitelma-asiakirjat, joita ovat piirustukset sekä rakennus- ja työselostukset. Piirustuksista selviää rakennuskohteen mitattavat ominaisuudet kuten laajuus ja tarkat mitat. Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija voi muodostaa käsityksen oman suoritusvelvollisuutensa piiriin kuuluvista asioista sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. Jo tässä vaiheessa etsitään keinot, joilla asetettuihin aikarajoihin päästään. Hankkeen riskien arvioinnin perusteella varataan vaiheiden sekä tehtävien väliset pelivarat.

5 43 Alustavan yleisaikataulun laadinta Alustavaan yleisaikatauluun valitaan työmaan tärkeimmät tehtävät rakennussuunnitelmien, piirustusten ja työselitysten sekä kokemuksen perusteella. Tyypillisesti aluksi laaditaan rakennusteknisten töiden aikataululuonnos. Tehtäviä valitaan rakennuskohteen laajuuden ja monimuotoisuuden mukaan nimikettä, joskus useampiakin. Alustavassa yleisaikataulussa rakennusvaiheille ja tehtäville määritetään aloitus- ja valmistumisajankohdat. Alustavassa yleisaikataulussa esitetään myös hankesuunnitelman mukainen valmistumispäivämäärä ja välitavoitteet sekä toteutuksen kannalta merkittävät tavoitteet kuten lämpö päälle tai sähköpääkeskus asennettu. Tehtävien osalta aikatauluun merkitään määrä ja yksikkö, jotka saadaan määräluettelosta. Kullekin tehtävälle määritetään tahdistava resurssi ja työmenekki. Lähtötietoina voidaan käyttää yrityksen omaa tiedostoa, Ratu-tiedostoa tai omaa kokemusta. Lähtötieto tulee merkitä aikatauluun, jotta tiedon hyödyntäminen ja arviointi on jatkossa mahdollista. Menekkitietojen perusteella lasketaan kunkin tehtävän kesto kokonaisaikana (työvaiheaika, T4). Alustava yleisaikataulu esitetään yleisimmin jana-aikataulun tai paikka-aikakaavion muodossa. Aikataulun kalenteripohjaan merkitään työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät eli pekkaspäivät. Tehtäessä maanrakennustai runkotöitä talvikaudella otetaan aikataulua laadittaessa huomioon keskimääräiset pakkaspäivät kullekin talvikuukaudelle. Hyvässä alustavassa yleisaikataulussa esitetään nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero aikataulutehtävä suoritemäärä ja -yksikkö mitoitustyöryhmä työmenekki tai työsaavutus tehtävän kesto ajoitus ja riippuvuudet. Työvaiheaika, T4 kuvaa rakentamiseen käytettävissä olevaa aikaa. Ajassa ovat mukana pakkaspäiviä ja työehtosopimuksen mukaisia vapaapäiviä lukuun ottamatta kaikki työhön käytetyt tunnit mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset. ALUSTAVA YLEISAIKATAULU Hierarkia Määrä Kesto Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa + PURKU JA RAIVAUS 2 MAANRAKENNUS 2 3 PERUSTUKSET 3 4 RUNKORAKENTEET 4 5 VESIKATOT 5 6 PIHAKANSI KELLARIN LATTIAVAL SISÄTYÖVAIHEET 7 8 Kuva 4. Esimerkkikohteen viiden kerrostalon alustava yleisaikataulu jana-aikatauluna.

6 Sopimusyleisaikataulu Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Tarvittaessa alustavaa yleisaikataulua muokataan muokataan ja tarkennetaan. Sopimuosapuolten hyväksymä ja tarkentama alustava yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Rakennuttajan ja päätoteuttajan välisessä sopimusaikataulussa on oleellista, että siitä löytyvät niin toteuttajan kuin rakennuttajan kannalta toisille osapuolille tärkeät ajankohdat, kuten rakennuttajan hankinnat ja toisaalta toimintakokeiden käynnistäminen. Sopimusaikataulusta tulee käydä ilmi ainakin aloitus ja valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet. Sopimusyleisaikataulu perustuu kokonaisaikoihin (T4). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 998 (RT ) Työaikataulu ( 4, 5 ) Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan, muiden urakoitsijoiden ja tilaajan tulee laatia yhteistyössä työmaan työaikataulu. Työmaan aikataulussa tulee esittää työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuunottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Työn aloitus- ja valmistumispäivämäärään voidaan harvoin muuttaa, joten töiden ja ennen kaikkea vaiheiden realistinen kesto pitää tarkastaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sopimusaikataulu toimii rakennuttajan valvontatyökaluna ja ohjaa pääurakoitsijan toimia. Välitavoitteisiin voidaan sitoa sakkoja, jolloin lohkojen työjärjestystä tai tehtävien kestoja on vaikeaa muuttaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli aikataulua halutaan vielä muokata sopimuksen teon jälkeen pitää sopimukseen kirjata tapa, jolla pääurakoitsija voi hyväksyttää tarkennetun aikataulun rakennuttajalla. Aikataulumuutokset voivat useimmiten koskea vain työjärjestystä ja tehtävien tai työvaiheiden kestoja Sopimusyleisaikataulun tarkentaminen työaikatauluksi Päätoteuttaja tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi työmaata ja eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu toimii urakoitsijoiden ja päätoteuttajan välisten sopimusten ajallisena pohjana. Työaikataulua kutsutaan tyypillisesti työmaalla yleisaikatauluksi. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin ja jaotellaan lohkoittain tai jaetaan osatehtäviin. Työaikatauluun merkitään mukaan myös talotekniikkatöiden tehtävät. Työaikataulun tarkoituksena on toimia rakennuskohteen totetuttamisprosessin punaisena lankana. Työaikataulu on koko rakennushankkeen kestolle suunniteltu aikataulu, josta hankkeen eri osapuolet saavat oleellisimmat tiedot hankkeen keskeisistä työvaiheista, tapahtumista, tehtävien kestoista ja resurssien käytöstä. Työmaan muut aikataulut perustuvat työaikatauluun. Tyypillisesti työaikataulu pyritään laatimaan mahdollisimman nopeasti heti kun talotekniset työt on saatu mukaan. Työaikataulun lähtötietoina käytetään alustavaa yleisaikataulua/sopimusyleisaikataulua ja niiden lähtötietoja. Työaikataulussa esitetään töiden toteuttamisajat ilman mahdollisia häiriöitä. Työaikataulu perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3) ja erillisiin häiriöpelivaroihin.

7 45 Työaikataulun laadinnan lähtötietoja ovat: alustava yleisaikataulu/sopimusyleisaikataulu tekniset suunnitelmat, esimerkiksi työselostukset ja piirustukset sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät määrälaskelma ja kustannusarvio tärkeimmät työmenetelmävalinnat työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt tuotantotiedostot: yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot ja RATU-tiedostot käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset rakennuspaikan olosuhdetiedot lomapäivät ja vapaapäivät. Työaikataulun laadinta Alustavan yleisaikataulun nimikkeistön karkeudesta johtuen tehtävien ajoitus suunnitellaan työaikataulussa tarkemmin jaotellen. Esimerkiksi tehtävä Runko saattaa sisältää elementtiasennuksen ja elementtien saumauksen sekä paikalla valettavien kanatavien seinien muottityön, raudoituksen ja betonoinnin. Työaikataulussa nuo tehtävät saatetaan eriyttää tuotannon loogisen etenemisen esittämiseksi. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin, jaotellaan lohkoittain, tehtäviä jaetaan osatehtäviin ja eri tehtävien välille jätetään pelivaraa, jotta mahdolliset häiriöt rakentamisessa eivät vaikuta koko aikatauluun. Tehtävät mitoitetaan tehollisten työvuoroaikojen,t3 perusteella. Tehtävien häiriöt eli yli tunnin mittaisiin katkoksiin varatut ajat esitetään aikatauluissa Rappu A krs YP+vesikatto Perustus YLEISAIKATAULU As. Oy Vantaan Marenki Vastuuhenkilö: PA.4.20 Suunnittelija: MV Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo KPH LATTIAVALUT 2 Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. YP+vesikatto VESIKATTO B Perustus YP+vesikatto YLäPOHJAN PUUTYöT Lämpö päällä LEVYSEINäT JA ALAKATOT LISTOITUS LOPPUSIIVOUS Itselle luovutukset Toimintakokeet Viranomaistarkastukset Projektin loppu TASOITE MAALAUS LAATOITUS KALUSTEET LAMINAATTI LATTIATASOITE VARUSTEET 4 C 3 2 Perustus MAANLEIKKAUS PAALUTUS PERUSTUKSET VSS PERUSTUSELEMENTIT ELEMENTTIRUNKO SAUNOJEN PYSTYTYS Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Suunnitelma: Toteutuma: Ennuste: Suunnittelutila Vico Control 2009 v Kuva 42. Työaikataulu paikka-aikakaavio muodossa. Lopussa on varattu aikaa itselleluovutuksille, toimintakokeille sekä viranomaistarkastuksille. Vihreä pystysuora viiva kertoo milloin lämpöjen tulee olla päällä. Tämä on asetettu urakoitsijoille välitavoitteeksi.

8 62 Maanrakennusvaihe Perustusvaihe Runko Sisävalmistusvaihe Viimeistely ja luovutus Kuukaudet T T4 Kuva 50. T3-aika yhdessä TL3-ajan kanssa muodostavat T4-ajan. T4-ajoilla mitoitettu aikataulu teht. teht. 2 T3-ajoilla mitoitettu aikataulu TL3 teht Rakentamisen kesto ja ajoitus 4.. Aikataulusuunnittelun käsitteet Kokonaisaika, työvaiheaika, T4 Kokonaisaika eli työnvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. Kokonaisaikaa käytetään kustannusten arvioimiseen ja alustavan yleisaikataulun laadintaan. Kokonaisaika saadaan Ratu-työmenekeistä kertomalla työvuoroajat työvaiheen TL3-lisäaikakertoimella. Työvaiheen lisäaika, TL3 Työvaiheen lisäaika tarkoittaa yli tunnin mittaisia työn keskeytyksiä, pieniä erillisiä työvaiheita tai koneiden ja laitteiden rikkoutumista tai huoltoja, odotusaikoja, säähaittoja, tapaturmia tms. Työvaiheen lisäaikakertoimella eli TL3-kertoimella muunnetaan työvuoroaika työvaiheajaksi. TL3-kertoimet vaihtelevat,0,30 työlajista riippuen. Kertoimet on esitetty Ratu-kortissa työmenekkien yhteydessä. Tehollinen aika, työvuoroaika, T3 Teholliset ajat ovat tavoitteellisia työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehollista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien tehtävien kestoja laskettaessa. Teoreettinen menekki M2 Menetelmämenekki M3 Työnvaihemenekki M4 Työmaamenekki M5 Menetelmälis ä ML2 Työnvaihelis ä ML3 Työmaalis ä ML4? teht. teht. 2 Betoniastian täytön odottelu on menetelmän lisäaikaa (TL). Nosturin odottelu on työvuoron lisäaikaa (TL2), jos nosturi on muussa käytössä. Koneen rikkoutuminen voi aiheuttaa yli tunnin mittaisen työn keskeytymisen (TL3). teht. 3 pelivara TL3 Kuva 5. T4 ja T3 ajoilla mitoitetut aikataulut. T4-ajoilla mitoitetussa aikataulussa työvaiheiden lisäajat ovat tehtävien sisällä. T3-ajoilla mitoitetussa aikataulussa työvaiheen lisäajat kannattaa koota aikataulun loppuun pelivaraksi. Perusaika T Menetelmäaika T2 Menetelmän lisäaika TL Tehollinen aika (työvuoroaika) T3 Kokonaisaika (työnvaiheaika) T4 Kuva 52. Aikataulukäsitteitä. Työnvuoron lisäaika TL2 - alle,0 tunnin keskeytykset - työehtosopimuksen mukaiset ehdot Työvaiheen lisäaika TL3 - yli,0 tunnin keskeytykset - odotustyö Pienet erilliset työvaiheet T3p

9 Rakennusajan määritys Rakennuttaja määrittää koko hankkeen rakentamisajan. Rakennushankkeen varsinaiseen rakentamiseen varattuun aikaan saattavat vaikuttaa mm. tilaajan ja rakennuttajan käsitys kohtuullisesta rakennusajasta, rakennuksen suunniteltu käyttöönottoajankohta, rahoitustilanne ja myyntimahdollisuudet sekä viranomaisten toiminta ja suunnitelmien valmistuminen. Myös rakennusyritysten tuotannon kokonaissuunnittelun vuoksi yksittäisten hankkeiden aikataulujen kireystaso vaihtelee ja aloitusajankohdat eivät ole tuotannon kannalta parhaita mahdollisia. Rakentamisen läpivientiin ja aikataulutukseen vaikuttavat mm. olosuhteet päärakennusmateriaali rakennejärjestelmä (elementti, esivalmistettu, paikalla rakennettu) talotekniikka toteutus aloitusajankohta Aikataulua eli tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoitteiden tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa aikaan ja tuotokseen sidottuina. Rakennukselle voidaan tehdä teoreettinen optimiaikataulu kustannusten kautta (Kuva 53). Lisääntyvä rakennusaika nostaa aikasidonnaisia kustannuksia ja laskemalla työvaiheiden suorittamisen kustannuksia tiettyyn rajaan asti. Optimikesto minimoi näiden yhteissumman. Se miten optimiaikatauluja löydetään voi olla haasteellista. Käytännössä aika on rakennuttajalle rahaa. Mitä aikaisemmin tila saadaan käyttöön sitä nopeammin tila alkaa tuottamaan. Tällöin optimikeston perusteet ovat pääosin lukitut jo sopimuksessa ja optimikesto eroaa teoreettisesta. Välittömästi aikasidonnaisia kustannuksia palkat konevuokrat kalusto työmaan ylläpito rakennuksen ylläpitö tilaajan sanktiot. kustannukset työvaiheissa rynnätään liikaa työmaan rämpiminen sakkojen maksaminen työvaiheita pitkitetään liikaa työvaiheiden suorittamiskulut nousevat O - x kk Optimikesto O O + x kk aika Sopimuskesto Kuva 53. Teoreettinen ja käytännön optimiaikataulu rakennukselle

10 Aikataulun kireyden tarkistus Aikataulu on työvoiman käytön malli. Aikataulussa osoitetun työvoiman käyttö tulee olla tavoitearvion kokonaistyömenekin mukainen. Aikataulu ei saa lisätä tavoitearvion työkustannuksia. Resurssipohjainen aikataulu perustuu määriin, työmenekkeihin ja työryhmiin sekä tehtävien välisiin riippuvuuksiin. Kun tehtävien kestot mitoitetaan, aikataulusta tulee realistinen ja tavoitteellinen. Suunnitelmiltaan ja tuotantotekniikaltaan erilaisten hankkeiden kokonaistyötuntimäärän määrittämisen apuna voidaan käyttää hankkeen tavoitearviota, työmenekkien tunnuslukua tai talonrakennuksen ajoituskustannusmallia. Usein rakennusyritysten laatimissa kustannus- ja tavoitearvioissa työtunnit on esitetty vain omana työnä tehtäville nimikkeille. Tavoitearviosta puuttuvat tuntitiedot voidaan arvioida yleisiin työmenekki- ja työsaavutustietoihin pohjautuen esimerkiksi Ratu -tiedoston avulla. Muun muassa Ratu Aikataulukirja antaa lähtötiedot niin rakennus- kuin taloteknisten töiden työmenekkien arviointiin yleisaikataulusuunnittelusta tehtävä- ja viikkotasolle. Aliurakoitsijoiden tunnit on arvioitava kuten omat työt. Esimerkki. Resurssitarve hankkeelle. Yhden talon tekemiseen menee tth. Mikäli hankkeen kesto on 2 kk mikä hankkeen keskimääräinen resurssitarve on? Entä jos hanke kestää 0 kk? Kuukaudessa työtunteja = 2 tv x 8 h/tv = 68 h/kk Aikaa 2 kuukautta = tth/(2 kk x 68 h/kk) = 7 henkilöä Aikaa 0 kuukautta = tth/(0 kk x 68 h/kk) = 9 henkilöä Keskiarvo Kirvesmies Muurari Rakennusmies Maalari Kuva 54. Hankkeen yhden vaiheen työntekijöiden tarve. Keskimääräinen resurssitarve on yhdeksän henkilöä.

11 65 Suomessa 980-luvulla tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen on luotu ajoituskustannusmalli rakennushankkeen ns. normaalikeston laskentaan. Mallin luomiseen on käytetty usean yrityksen toteutuneiden kohteiden kestoja ja kokonaistyömenekkejä. Mallin avulla voidaan tutkia esimerkiksi tarjouspyynnössä esitetty rakennusaikataulun kireys vertaamalla hankkeen toteuttamiseen varattua aikaa hankkeen normaalikestoon. Normaalikestolla tarkoitetaan hankkeen rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukaista rakennusaikaa, josta on vähennetty kesälomakuukaudet ja ennalta tiedetyt keskeytykset. Mallissa normaalikesto lasketaan hankkeen tuotannollisen laajuuden eli työmaalla tehtävien töiden kokonaistyöpanoksen avulla. Hankkeen normaalikesto (T N ) kuukausissa lasketaan Isoissa kohteissa (kokonaistyötuntimäärä yli tth) kaavalla T N = 4,6 x ln(hankkeen kokonaistyötuntimäärä) 36,6 Pienissä kohteissa (kokonaistyötuntimäärä alle tth) kaavalla T N = 2 + 3,8 x (hankkeen kokonaistuntimäärä)/0 000 Kaavaa on myös esitetty muodossa, jossa hankkeen kokonaistuntimäärällä tarkoitettiin hankkeen kokonaistyöpanos (tth) määritettynä Talo 80:n nimikkeistön rakentamisosien pääryhmien 9 mukaan. Työmaan kokonaistyötuntimäärä sisältää pääurakoitsijan tekemien töiden sekä rakennusteknisten ja LVIS-töiden tekemiseen työmaalla tarvittavat työtunnit. Kokonaistyötuntimäärään vaikuttavat ensisijaisesti hankkeen laajuus ja suunnitteluratkaisut. Esimerkki. Rakennushankkeen kokonaistyömenekki ja normaalikesto Kohdetietoja: kolme 5-kerroksista asuinkerrostaloa laajuus brm 2 ja rm 3 asuntoja 60 kpl tontin pinta-ala m 2 yksi väestönsuoja betonielementtirunko, elementtijulkisivut, ontelolattavälipohjat ja yläpohjat, puurunkoinen vesikatto, vesikatolla kevytsora lämmöneristys Hankkeen kokonaistyömenekki, T4 tth tth/brm 2 osuus, % C Työmaatekniikka 8 400,83 9 % D Aluerakenteet ,9 0 % E Pohjarakenteet 600 0,35 4 % F Rakennustekniikka ,39 46 % G LVI-järjestelmät 6 900,50 6 % H Sähköjärjestelmät ,50 6 % Yhteensä ,57 00 % Laskennassa on käytetty Aikataulukirjan 2008 T4-työmenekkejä, ks. sivut

12 66 Hankkeen normaalikesto, T N T N = 4,6 x ln (Σ tth(...9)) 36,6 T N = 4,6 x ln (44000) 36,6 = 2,8 kk Hankkeen normaalikestoksi saadaan 2,8 kuukautta. Hankkeen kokonaiskeston laskentakaava on esitetty mm. Aikataulukirjan 2008 sivulla 20. F Rakennustekniikka F Perustukset F2 Rakennusrunko F3 Julkisivu F4 Yläpohjarakenteet Lämpö päälle F5 Täydentävät sisäosat F6 Sisäpinnat F7 Rakennusvarusteet Rakennustekniikan osuus hankkeen kokonaistyömenekeistä F8 Siirtolaitteet Hankkeen rakennustekniikan kokonaistyömenekki, T4 Rakennusosa Kokonaistyömenekki Osuus rakennusteknisistä töistä Osuus hankkeen kokonaistyömenekistä tth tth/brm 2 F Rakennustekniikka ,39 00,00 % 46,00 % F Perustukset 200 0,26 6,00 % 3,00 % F2 Rakennusrunko ,49,00 % 5,00 % kantavat väliseinät ja pilarit laatat, palkit, pilarit portaat väestönsuojarakenteet F3 Julkisivu ,66 5,00 % 7,00 % ulkoseinät ikkunat ulko-ovet ulkotasot ja parvekkeet F4 Yläpohjarakenteet 570 0,2 3,00 %,00 % yläpohja räystäät yläpohjavarusteet F5 Täydentävät sisäosat ,92 2,00 % 0,00 % sisäovet kevyet väliseinät alakatot F6 Sisäpinnat 7 580,65 37,50 % 7,00 % seinäpinnat kattopinnat lattiapinnat F7 Rakennusvarusteet 200 0,26 6,00 % 3,00 % F8 Siirtolaitteet 40 0,03 0,50 % 0,00 % hissit

13 68 Arkipyhät ja yleiset juhlapäivät Sopimusperusteisia (TES ) vapaapäiviä ovat talonrakennusalalla: uudenvuodenpäivä -.. loppiainen pitkäperjantai - pääsiäistä edeltävä perjantai toinen pääsiäispäivä - pääsiäispäivää seuraava maanantai vapunpäivä -.4. helatorstai - neljäkymmentä päivää pääsiäisestä juhannusaatto - perjantai, joka osuu 9. kesäkuuta ja 25. kesäkuuta väliselle ajalle itsenäisyyspäivä jouluaatto sekä ensimmäinen joulupäivä Näistä uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto ja joulupäivä ovat kalenteripäivämäärään sidottuja ja aiheuttavat vuosikohtaisesti erilaisen katkon työaikaan. Vuosilomat Vuosilomalain ( /62) mukaan vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 2 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa. Rakennusalan työehtosopimuksessa suositetaan kesälomien pitämistä heinäkuussa. Työajan lyhennys Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan työajan lyhennys (pekkaspäivät) on 96 tuntia vuodessa. Jos muusta kertymistavasta ei ole sovittu, katsotaan työntekijällä olevan oikeus työajan lyhennykseen siltä osin kuin hänen säännöllinen viikoittainen työaikansa on ylittänyt 38 tuntia. Työajan lyhennys ja pidettävät vapaat tulee tarkastaa kulloinkin voimassaolevasta työehtosopimuksesta. YLI ALLE 500 Kuva 57. Keskimääräinen vuosisade. Sään vaikutus Myrskyt, pakkaset, vesi- ja lumisade hidastuttavat rakennustyötä ja aiheuttavat usein keskeytyksiä. Sään vaikutuksia ei ole helppoa arvioida ennakkoon ja niiden ajoittaminen yleis- ja rakentamisvaiheaikatauluissa voi olla haasteellista. Tilastojen avulla voimme kuitenkin todeta, että syys-, loka- ja marraskuussa sataa yli mm vuorokaudessa noin kymmenenä päivänä. Syysmyrskyt puolestaan haittaavat nosturilla työskentelyä keskimäärin pari kolme kertaa kuukaudessa. Säähäiriöihin varaudutaan kohdekohtaisesti merkitsemällä ne erillisiksi puskuriajoiksi eri rakennusvaiheiden loppuun tai ne sijoitetaan aikatauluun 2 3 kuukauden välein. Viikkosuunnitelmissa sääolosuhteet on sen sijaan mahdollista ottaa huomioon kohtuullisen tarkasti ja näin varautua poikkeaviin tilanteisiin. Jos työmaalla ei voida sään vuoksi taata kunnollisia työskentelyolosuhteita tai työn

14 69 laatu ei ole vaatimusten mukainen, on työnantajan velvollisuus keskeyttää työskentely. Keskeytykseen johtavia säätekijöitä voivat olla mm. tuuli, rankka vesisade, pakkanen sekä lumi- ja räntäsade. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 998 (RT ) 20 :n mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos rakennuskohteen sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on "poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet". Poikkeuksellisista sääolosuhteita voivat aiheuttaa mm. pakkaset, rankkasateet, pitkäaikaiset sateet, runsaat lumipyryt ja sateet, myrskyt, kovat tuulet ja tulvat. Talvirakentaminen Talvi ei itsessään ole riski, yllätys tai poikkeus. Talvi Suomessa on vuodenaika, jolloin sataa lunta, räntää ja vettä ja jolloin päivälämpötilatkin saattavat olla pitkään pakkasen puolella. Tyypillisesti sateeseen liittyy myös kova tuuli. Rakentamisen ajoittuminen talvelle pidentää rakennusaikaa. Talvilisätyöt, kuten suojaus ja lumityöt, aiheuttavat keskeytyksiä rakentamiseen, talvi kasvattaa työmenekkiä ja työmaan pakkasrajat sekä talvilomat ja arkipyhät aiheuttavat katkoksia rakentamiseen. Materiaalien käytön lämpötilarajoitukset, niiden vaatimat suojaukset sekä koneiden ja laitteiden käyttörajoitteet voivat myös vaikuttaa aikatauluun. Yhteisenä piirteenä talven vaikutuksista tehdyille tutkimuksille on talvilisätöiden ja kustannusten riippuvuus rakennustyön aloitusajankohdasta. Rakentamisen alkuvaiheen eli maarakentamisen sekä perustus- ja runkovaiheen ajoittuessa talveen ovat vaikutukset ainakin alle vuoden mittaisissa hankkeissa huomattavasti suuremmat kuin sisävalmistusvaiheen ajoittuessa talveen. Kokonaistyömenekin kasvuun talvella vaikuttavat ainakin: töiden talvityöhaitat ja -lisät lyhyiden ja pidempien tuotantokatkosten ja keskeytysten lisääntyminen talvilisätyöt työnaikaiset asennukset työmenekin kasvu kesäarvoon nähden [%] kk 9 kk 3,5 kk 7 kk 0 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Aloituskuukausi Kuva 58. Laajuudeltaan erilaisten kohteiden työmenekin vaihtelu kesäarvoon nähden prosentteina Kuva 59. ensimmäinen Talven todennäköinen lumipeite tulo. keskimääräinen pysyvä lumipeite Ratu C Talvityöt ja kustannukset suunnitteluohje käsittelee talvisään häiriöiden vaikutusta mm. työhön ja aikatauluun sekä talvilisätöihin. Ohje on tarkoitettu talven vaikutusten huomioon ottamiseen rakennushankkeen tuotannonsuunnittelussa

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236 Hannu Koski Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2236 Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen Hannu Koski VTT Rakennus-

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot