TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ"

Transkriptio

1 Rakentamisen prosessit TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työriskien arviointiin sekä siihen liittyvät apuvälineet. Tutkimuksen osatavoitteita ovat: Saada riskien arviointi osaksi rakennusyritysten tuotannonsuunnittelua. Saada työntekijät kaikilla tasoilla osallistumaan riskien arviointiin. Kehittää toimintatavat työkalut helpottamaan kahta edellistä osatavoitetta. 2

2 Lainsäädäntö Työlakilaki 10 Työn vaarojen selvittäminen arviointi Työnantan tehtävä. VNp 629/1994, muutettu asetuksella Rakennuttan on rakennustyön suunnittelua valmistelua varten asiakir 7, 8, Päätoteuttan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä tunnistettava rakennustyön yleiset vaara- haittatekijät 3 Rakennusalan riskienarvioinnin erityispiirteet Yhteinen työpaikka, jossa toimii usean työnantan työntekijöitä Muuttuvat työolosuhteet Suunnitellaan arvioidaan tulevaa toimintaa, jolloin havainnointi on vaikeaa Paljon osapuolia Paljon tunnistettu vaarallisia työvaiheita, joista on säädetty eritasoisia määräyksiä. Vnp 629/1994, liite 2 Projekteilla muuttuvat organisaatiot. Suunnitelmiin tulevat muutokset Kiire 4

3 Rakennushankkeen tehtävät ovat joko tavanomaisia tai hankkeen erityispiirteitä sisältäviä 10-50% Hankkeen erityispiirteitä sisältäviä tehtäviä Hankekohtainen riskinarviointi 50-90% tavanomaisia tehtäviä, jotka toistuvat useimmilla työmailla Yrityskohtainen riskinarviointi 5 Yritystason (tulosyksikkötason) riskinarviointi Normaali rakennushanke Jaetaan hanke suurtehtäviin (yleisaikataulutehtäviin) Tunnistetaan tehtäviin liittyvät vaarat käyttäen apuna STM:n työkira tai Riski-Arvi sovellusta. (Tai tätä kehitettävää menetelmää). Arvioidaan vaaroihin liittyvät riskit em. sovelluksella. Suunnitellaan toimenpiteet riskien poistamiseksi pienentämiseksi. Tallennetaan tiedot. Turvallinen yrityskohtainen tehtäväkuvaus työterveyshuolto mukaan (RATSien hyödyntäminen) 6

4 Käsitteet Tehtävä on työ tai toiminto, johon tarvitaan aikaa resursse Suurtehtävä Yleisaikataulutehtävä Elementtiasennus Tehtävä Rak. vaiheaikataulun tehtävä Laattaelementtien asennus Seinäelementtien asennus >Osatehtävä Työvaihe Välivarastointi paikalleen mittaus asennus saumavalu 7 Yritystason arvioinnin organisointi Yrityksen turvallisuudesta vastaavat henkilöt: Turvallisuusjohta työsuojelupäälliköt kavat eri projekteille tehtäviksi suorittaa perusteellisempia tehtäväkohtaisia riskinarviointe. Riskinarviointiin koulutettu menetelmään perehtynyt ammattilainen osallistuu arviointeihin, jolloin arvioinneista saadaan kattavia yhteismitallisia. Lisäksi niiden tulokset saadaan näin suoraan yritystasolle. 8

5 Yritystason arvioinnin organisointi Tavanomainen rakennushanke etaan tuotantotehtäviin Proj. 1 Teht.1 riskinarviointi Teht.2 riskinarviointi Proj. 2 Teht.3 riskinarviointi Proj. n Teht.4 riskinarviointi Teht.n riskinarviointi Teht.n+1 riskinarviointi Yrityskohtaiset tehtäväkuvaukset, joissa otettu huomioon tiedotus koulutus 9 Tuotannonsuunnittelun vaiheet aikajänteet Yleissuunnittelu Perustusvaihe Rakennusvaihesuunnittelu Runkovaihe Sisävalmistusvaihe Teht. 1 Tehtäväsuunnittelu Väliseinät Vesikatto Elementtiasennus Teht. n vk1 vk2 vk n vkn+1 10

6 Hankekohtaisen arvioinnin organisointi Riskinarvioinnin tulee olla ylhäältä johdettua koordinoitua Arviointi tehdään aina ryhmätyönä riskipalaverissa tai workshopissa Palaverin koollekutsuna vetävänä toimii työmaan vastaava työnjohta. (=Useimmiten myös VNP:n mukainen päätoteuttan vastuuhenkilö). Osallistujien lukumäärä asema on harkittava tapauskohtaisesti se riippuu hankkeen vaativuudesta. 11 Yleissuunnitteluvaiheen arviointiin osallistut (esim.) Vaativat hankkeet Vastaava työnjohta, projektin johta, työpäällikkö, työmaamestari/-insinööri, rakennuttan edusta, pääsuunnitteli, keskeisimpien aliurakoitsijoiden vastuuhenkilöt, rakennesuunnitteli, työntekijöiden edusta turvallisuuden asiantunti. Normaalit hankkeet Vastaava työnjohta, työ-/projektipäällikkö, työmaamestari/-insinööri työntekijöiden edusta Pienet yksinkertaiset hankkeet Vastaava työnjohta (vastuuhenkilö) työntekijöiden edusta (nokkamies tai työsuojeluvaltuutettu) 12

7 Rakennuttaminen suunnittelu Tuotannon yleissuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu Tehtävä- toteutustapasuunnittelu seuranta Työnsuorituksen Rakennutta teettää kohteesta suunnittelun lähtötiedoiksi esiselvityksiä: maaperätutkimus, asbestikartoitus, ongelmajätekartoitus ym.ym. Rakennutta tai tämän asiantunti tunnistaa ympäristöstä olosuhteista johtuvat vaarat. Suunnittelun kuluessa suunnittelit tunnistavat, ottavat suunnittelussa huomioon listaavat vaaro. Rakennutta tai tämän asiantunti kokoaa eri suunnittelijoiden itsensä tunnistamat vaarat asiakiran, johon liitetään myös esiselvitykset. Tulokset Suunnitelmat Urakkaasiakirt Turvallisuusasiakir 13 Rakennuttaminen suunnittelu Tuotannon yleissuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu Tehtävä- toteutustapasuunnittelu seuranta Työnsuorituksen Lähtötiedot Turvallisuusasiakir Sopimus asiakirt Alustavat tuotantosuunnitelmat Piirustukset Rakennuspaikka Tarkastellaan yleisaikataulutehtäviä tunnistetaan niistä vaaro. Tunnistetaan erityistä vaaraa sisältävät työt listataan ne tehtäväkohtaista arviointia vaativiin tehtäviin. Tunnistetaan ympäristöstä johtuvia työmaan yleisiä vaaro (Olosuhteet, vuodenaika, koneet, liikenne). Suunnitellaan toimenpiteet asiakirssa esitettyjen itse tunnistettujen vaarojen poistamiseksi. Määritetään missä suunnitelmassa tai asiakirssa vaara otetaan huomioon tai miten asia muuten hoidetaan Tulokset Yleisaikataulu Aluesuunnitelma Muut tuotantosuunnitelmat Turvallisuussuunnitelma Luettelo tehtäväkohtaista arviointia vaativista tehtävistä 14

8 Rakennuttaminen suunnittelu Tuotannon yleissuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu Tehtävä- toteutustapasuunnittelu seuranta Työnsuorituksen Lähtötiedot Yleisaikataulu Aluesuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Luettelo tehtäväkohtaista arviointia vaativista tehtävistä Suunnitelmien arvioinnin tarkentaminen päivittäminen. Tunnistetaan muuttuneiden olosuhteiden tuomat vaarat. Suunnitellaan toimenpiteet vaarojen poistamiseksi. Tulokset Rak.vaiheaikataulu Päivitetty aluesuunnitelma Päivitetty suunnitelma 15 Rakennuttaminen suunnittelu Tuotannon yleissuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu Tehtävä- toteutustapasuunnittelu seuranta Työnsuorituksen Lähtötiedot Yleisaikataulu Aluesuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Luettelo vaarallisista tehtävistä Yrityskohtaiset tehtäväkuvaukset Kuvataan tehtävän työnkulku työvaiheittain. (menetelmä, koneet kalusto) Tunnistetaan työvaiheeseen liittyvät vaarat. (Mitä vaaro tehtävästä aiheutuu tekijälleen? Mitä vaaro siitä aiheutuu muille työntekijöille ympäristölle? Mitä vaaro muista tehtävistä ympäristöstä aiheutuu tehtävän tekijälle?) Suunnitellaan miten vaarat poistetaan tai niiden muodostamia riskejä pienennetään hallitaan Käsitellään asiat aloituspalaverissa Tulokset Tehtäväsuunnitelma, jossa otettu huomioon 16

9 Rakennuttaminen suunnittelu Yleissuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu Tehtävä- toteutustapasuunnittelu seuranta Työnsuorituksen Lähtötiedot Rak.vaiheaikataulu Päivitetty aluesuunnitelma Päivitetty suunnitelma Tehtäväsuunnitelmat Tunnistetaan eri tehtävien päällekkäisyydet tarkasteluksolla. Sovitetaan eri tehtävät yhteen. Tehdään työmaan viikkotarkastus TRmittarin avulla. Kortaan tarkastuksessa havaitut puutteet. Tulokset Viikkosuunnitelma TR-mittaustulokset 17 Rakennuttaminen suunnittelu Yleissuunnittelu Rakentamisvaihesuunnittelu Tehtävä- toteutustapasuunnittelu seuranta Työnsuorituksen Lähtötiedot Turvallisuussuunnitelma Viikkosuunnitelma Tehtäväsuunnitelma Tehtäväkohtainen riskien arviointi RATURVA - kortit Perehdytään tehtävään liittyvin suunnitelmiin arviointeihin Havainnoidaan tkuvasti työympäristöä tunnistetaan siitä vaaro Poistetaan vaaro Tiedotetaan vaaroista sekä läheltä piti tilanteista Vältetään riskien ottoa 18

10 Tehtäväsuunnitteluun perustuva riskinarviointi Hankkeen ko tuotantotehtäviin Erityistä vaaraa sisältävien tehtävien tunnistaminen Tehtäväsuunnittelu Tehtävän kuvaaminen vaiheittain Tehtävän vaarojen tunnistaminen Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi Turvallinen tehtäväsuunnitelma 19 Ali- sivu-urakoitsijoiden rooli Urakoitsi tulee työmaalle yleensä tekemään yhtä (joskus useampaa) yleisaikataulutehtävää. Yleissuunnitteluvaiheessa päätoteutta tunnistaa tehtävän keskeisimmät vaarat velvoittaa urakoitsin tekemään siitä tehtäväkohtaisen arvioinnin suunnitelman yhteistyössä päätoteuttan kanssa. Suunnitelma käsitellään tehtävän aloituspalaverissa Rakennuttan tulee sopimuksissa velvoittaa sivuurakoitsit osallistumaan päätoteuttan vaatimaan arviointityöhön 20

11 Turvallisuussuunnitelman sisältö Työmaan organisaatio Työmaan turvallisuuden pelisäännöt Ensiapu palontorjunta Putoamissuoussuunnitelma JNE Tehtäväkohtaista arviointia etukäteissuunnittelua edellyttämät tehtävät. Aikataulu vastuuhenkilö 21 Lomake1 yleissuunnitteluvaiheen arviointiin Kohdassa 1 käydään jokainen yleisaikataulutehtävä läpi, tunnistetaan tehtäväkohtaiset vaarat suunnitellaan, miten ne huomioidaan tuotannonsuunnittelussa. Erityistä vaaraa sisältävät tehtävät tunnistetaan siirretään tehtäväkohtaiseen arviointiin. (Vnp 7) Kohdassa 2 käydään työmaan alueen käytön suunnitteluun liittyvät asiat läpi tunnistetaan niihin liittyvät vaarat. (Vnp 8) Kohdassa 3 aikataulutetaan vastuutetaan tarpeelliset tkotoimenpiteet. 22

12 Lomake 2 tehtäväkohtaiseen arviointiin Kuvataan tehtävän kulku vaiheittain Tunnistetaan vaiheisiin liittyvät vaarat Suunnitellaan toimenpiteet vaarojen torjumiseksi Lomake käydään läpi aloituspalaverissa työntekijöiden perehdyttämisessä. 23 Tukiaineisto Vaaralistat: Valmiit listat esim. Listo käytetään tehtäväkohtaisessa etenkin yritystason arvioinnissa. Lomakkeiden täyttöohjeet esimerkit!! RATU menetelmäkortitkortit RATURVA aineisto RATSit. 24

13 Milloin tulee tehdä tehtäväkohtainen arviointi lomakkeella 2? Tehtävän epäillään sisältävän erityisiä vaaro Rakennutta, suunnitteli tai päätoteutta edellyttää Tehtävää ei ole arvioitu ohjeistettu yritystasolla Jos tehtävästä ei ole tarpeeksi tietoa tai aikaisempaa kokemusta. 25 Tehtäväkohtaiseen arviointiin osallistut (esim.) Päätoteuttan työnjohta Urakoitsin työnjohta Urakkaporukan nokkamies Tarvittaessa suunnittelin tai tuotetoimittan edusta 26

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot