Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011"

Transkriptio

1 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ULKOASU KANSILEHTI SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT LÄHTEET Lähdeviitteet Lähdeluettelo LIITTEET... 17

3 HUOM: tässä ohjeessa viitataan Studentiin, joka on Mikkelin amk:n opiskelijoiden intranetti. Studentiin pääseminen vaatii kirjautumisen, joten siellä olevat ohjeet eivät ole hakijoiden käytettävissä. Voit siis jättää huomioimatta kaikki viittaukset Studentissa oleviin ohjeisiin. 1 JOHDANTO Raportointiohje on Mikkelin ammattikorkeakoulun Studentissa olevan Opiskelukirjoittamisen oppaan tulostettava osa, joka sisältää opiskelutehtävien ja opinnäytteiden ulkoasun sanalliset ohjeet sekä lähdeviitteiden ja lähdeluettelon ohjeet. Muista, että ulkoasusta on olemassa Studentissa helppokäyttöisiä opiskelun tekstimalleja ja että lähteiden käytön yleiset periaatteet löytyvät Opiskelukirjoittamisen oppaasta. Lisäksi Studentissa on opinnäyteprosessia ohjaava Opinnäytetyön opas. Tämä Raportointiohje on tarkoitettu sinulle ainoastaan tulostettavaksi muistilapuksi. Opiskelukirjoittamisen opas ohjaa sinua sen sijaan syvällisesti ja tarkasti ammattikorkeakoulutasoiseen kirjoittamiseen lähtien ensimmäisistä kirjallisista tehtävistä päätyen opinnäytetyöhön ja kypsyysnäytteeseen. 2 ULKOASU Studentissa on tehtäviä ja opinnäytteitä koskevia opiskelun tekstimalleja, joista voit tallentaa tarvitsemasi itsellesi ja kirjoittaa sitten tallentamasi päälle, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia fonteista ja tekstin asetteluista. Tekstimallia kannattaa käyttää heti kirjoitusurakan alusta lähtien, koska jos leikkaat toisesta tekstidokumentista tekstiä ja liität sen tekstimalliin, jäävät vanhan tekstidokumentin tyylit uuteen mallipohjaan. Taulukossa 1 on sanalliset ohjeet raportin ulkoasuun.

4 TAULUKKO 1. Raportin ulkoasu Kirjasintyyppi Times New Roman Kirjasinkoko teksti 12, pääotsikot 12, alaotsikot 12 Riviväli 1,5 Reunat Tavutus tasataan käytetään Marginaalit vasen 4,3 cm, oikea 2 cm, ylä 2 cm ja ala 2 cm Kappalejako Sivunumero Otsikot tyhjä riviväli, ei sisennystä oikealla ylhäällä ei sisennystä, lihavoidaan, numeroidaan, numeron ja otsikon väliin 1 lyöntiväli, ennen pääotsikkoa 2 tyhjää riviväliä (pääotsikkoa ei siis aloiteta uudelta sivulta), ennen alaotsikkoa 1 tyhjä riviväli, kaikkien otsikoiden jälkeen 1 tyhjä riviväli Raporttiteksti voi sisältää erilaisia tekstiosuuksia, jotka on erotettava muusta tekstistä: Haastatteluesimerkit tms. sisennetään, kirjoitetaan haluttaessa rivivälillä 1 ja erotetaan tarvittaessa yhdellä tyhjällä rivillä molemmin puolin muusta tekstistä. Luetelmia ei tarvitse erottaa tyhjällä rivillä samaan kappaleeseen kuuluvasta tekstistä. Sisennykset aloitetaan aina sarkainkohdasta. Joskus voi tarvita myös luvun otsikkoa pienempiä tekstinsisäisiä otsikoita. Nämäkin otsikot lihavoidaan tai kursivoidaan. Näitä otsikoita ei numeroida, joten ne eivät näy sisällysluettelossa. Asiasta on kerrottu tarkemmin luvussa 4. Päälukuja ei tarvitse aloittaa uudelta sivulta, vaan uusi luku voidaan jatkaa heti edellisen luvun perään, eli esimerkiksi johdannon jälkeinen luku alkaa heti samalta sivulta kuin johdanto päättyy. Tarvittaessa pää- ja alaluvun väliin tulee tekstiä. On hyvä muistaa, että alalukuja täytyy olla vähintään kaksi. Lukijaystävällisessä raportissa kannattaa kiinnittää huomiota kappaleiden pituuteen. Hyvänä vinkkinä voidaankin sanoa, että kappaleessa pitäisi olla vähintään kolme virkettä ja luvun suositeltava vähimmäispituus on vähintään sivu. Raportin liitteissä pyritään noudattamaan raportin ulkoasun ohjeita. Mm. liitteiden marginaalit kannattaa olla samat, jotta esimerkiksi opinnäytetyön mahdollinen nidonta onnistuu.

5 Lyhyet tehtävät Kuuden sivun mittaisissa tai sitä lyhyemmissä tehtävissä voit käyttää halutessasi Studentin lyhyiden tehtävien tekstimallia. Tällöin kansilehteä ei käytetä, vaan ensimmäiselle tekstisivulle sivun yläreunaan lähettäjäksi merkitään opiskelijan nimi, ryhmätunnus ja koulutusohjelma. Asiakirjan nimen kohdalle sarkaimeen C4 merkitään opintojakson nimi, sen alle tehtävän nimi, jonka alle puolestaan päiväys. Vastaanottajaksi nimetään opettaja. Sivut kannattaa nitoa yhteen. Halutessasi voit käyttää lyhyempiinkin tehtäviin alla esiteltävää pitkien tehtävien ja opinnäytetöidenmallia. Pitkät tehtävät ja opinnäytteet Yli kuusi sivua pitkissä tehtävissä ja opinnäytteissä käytät Studentin opiskelun tekstimallia, jossa on kansilehti, sisällysluetteloja tekstisivu, opinnäytteissä lisäksi kuvailusivut. Tämän mallin käyttöä selostetaan luvussa 4. Mikkelin ammattikorkeakoulun sopimusta lähdeviitetekniikasta lähdeluetteloineen käytetään kaikissa lähteisiin pohjautuvissa tehtävissä, sekä lyhyissä että pitkissä. Eri laitoksilla ja eri opettajillakin on erilaisia käytänteitä siinä, voiko tehtäviä lähettää heille sähköpostin liitetiedostona vai onko ne lähetettävä paperitulosteena. Useimmat opettajat ottavat vastaan varsinkin lyhyitä tehtäviä sähköpostina, mutta opinnäytetyö lähetetään aina paperitulosteena. Virallisten asiakirjojen ulkoasu Asiakirjat (viralliset kirjeet, pöytäkirjat, hakemukset jne.) on organisaatioissa tapana kirjoittaa standardin mukaan. Mallit säästävät aikaa ja rahaa sekä yhtenäistävät organisaation tekstejä sekä toimivat asioiden tarkistuslistoina. Tietysti erikoistapauksissa, kun tavoitteena on herättää huomiota tai vaikuttaa, voi miettiä yksilöllisiä ja luovia ratkaisuja, esimerkiksi käsinkirjoitettua tekstiä ja kuvallista ilmaisua. Eri tietokoneohjelmistot tarjoavat ohjelmavalmistajien maakohtaisia malleja, virallisessa suomalaisessa kirjeenvaihdossa kannattaa käyttää kuitenkin suomalaista standardia, vakioasettelumallia. Käytännöllistä on myös tehdä koko työyhteisön käyttöön valmiiksi suomalaisen standardin mukaan valmiita asiakirjamallipohjia, esimerkiksi pöytäkirjamalleja.

6 Opinnoissasi saatat esimerkiksi projekteissa ja opinnäyteprosessissa päästä käyttämään virallisia asiakirjoja, kun otat yhteyttä yhteistyökumppaneihisi. Opiskelutehtävät ja opinnäytetyö kirjoitetaan kuitenkin hiukan suomalaisesta standardista poiketen (esimerkiksi rivinväli ja marginaalit ovat erilaisia). 3 KANSILEHTI Kansilehdellistä mallia käytät yli kuusi sivua pitkissä tehtävissä ja opinnäytteissä. Tehtävien kansilehdessä opiskelijan nimen jälkeen lisätään ryhmätunnus. Kansilehdellä oleva sana opinnäytetyö muutetaan tehtävää kuvaavaksi, esimerkiksi sanoiksi yhteisöviestinnän etätehtävä 1 tai harjoitteluraportti. Tämän alapuolelle tehtävien ollessa kyseessä kirjoitetaan opettajan nimi. Opinnäytetyön kansilehdelle ei ryhmätunnusta eikä opettajan nimeä luonnollisestikaan lisätä, vaan mallia käytetään sellaisenaan. Lyhyissä tehtävissä ei kansilehteä ole pakko käyttää, vaan voi käyttää lyhyiden tehtävien ohjetta. Jos haluat käyttää kannessa kuvaa julkaisuksi päässeessä tai toimeksiantajalle luovutettavassa opinnäytetyössä, käytät kansilehti toimeksiantajalle -nimistä mallia. 4 SISÄLLYSLUETTELO Otsikoinnista on ohjeita Studentin Opiskelukirjoittamisen oppaassa. Studentissa olevista opiskelun tekstimalleista voit tallentaa itsellesi mallin, jossa on sekä sisällysluettelo että tekstisivuja. Malli päivittää sisällysluetteloa automaattisesti, jos kirjoita tekstiin otsikot otsikkotyylillä. Kirjoitat siis tekstiin otsikot normaalisti, mutta tyylin klikkaat otsikoksi 1 pääotsikoissa, otsikoksi 2 ensimmäisen portaan alaotsikoissa jne. Tämän jälkeen viet kursorin sisällysluettelon päälle, klikkaat hiiren oikealla, päivitä kenttä ja päivitä koko luettelo. Sisällysluettelosivulla otsikot kirjoitetaan niin, että alaotsikot sisennetään alkaen edellisen otsikon ensimmäisen kirjaimen kohdalta. Sisällysluettelon otsikkoriveille tulee myös sivunumerot, jotka kirjoitetaan niin, että lukujen kymmenykset ovat kohdallaan. Otsikon nimen ja sivunumeron välillä käytetään pisteviivaa. Sisällysluettelosivun otsikkona käytetään sanaa SISÄLTÖ. Pääotsikkoja ennen tulee tyhjä rivi. Muut otsikot kirjoitetaan ilman välirivejä. Sisällysluettelon otsikot numeroidaan hierarkkisesti juok-

7 sevin numeroin paitsi kuvailulehdet ja lähteet. Opinnäytetyössä yleensä riittää kolmitasoinen jaottelu. Sisällysluettelosivulla itsellään ei ole sivunumeroa. Tarvittaessa voi työhön liittää liite-, taulukko- ja kuva/kuvioluettelon tai lyhenneluettelon. (Myös harvinaisista merkeistä, poikkeuksellisista omatekoisista symboleista tai lyhenteistä laaditaan tarvittaessa myös luettelo. Standardinmukaisia merkintöjä ei tarvitse selittää.) 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT Taulukot (tarkat, usein numeeriset todisteet) ja kuviot/kuvat (graafiset esitykset, piirrokset, valokuvat, kartat) ovat todistusaineistoa. Taulukoiden ja kuvioiden/kuvien on täydennettävä tekstiä, eli niiden on oltava tarpeellisia ja oikein sijoiteltuja niin, etteivät ne katkaise ajatusta. Niiden on oltava myös niin selkeitä, että ne ovat silmäillen ymmärrettävissä ilman varsinaisen tekstin lukemista. Varsinaisessa tekstissä ei tietenkään kannata toistaa yksityiskohtaisesti samaa tietoa, joka on nähtävissä taulukoista ja kuvioista/kuvista. Tekstissä viitataan tärkeimpiin kohtiin, ja viittaus suoritetaan taulukoiden ja kuvien/kuvioiden numeroilla, ei tekstin sivunumeroilla. Taulukko tai kuvio/kuva ei ala suoraan otsikon alta, eikä luku voi koostua niistä ja vain muutamasta tekstivirkkeestä. On varottava, etteivät taulukot ja kuviot/kuvat syö tekstiä niin, että tekstistä tulee puisevaa. Taulukot ja kuviot/kuvat (ks. Studentin Opiskelukirjoittamisen opas) nimetään ja numeroidaan kummatkin työssä erikseen juoksevin numeroin niin, että taulukkoon otsikko tulee yläpuolelle ja kuvioon/kuvaan alapuolelle. Sanat TAULUKKO ja KUVIO tai KUVA kirjoitetaan otsikossa suuraakkosin. Otsikot lihavoidaan. (Kuva 1.) Lähdetiedot merkitään tarvittaessa, ja joskus on ymmärrettävyyden varmistamiseksi tarpeen myös lyhyt selostava teksti tai lyhenteiden selitys. Yksinkertaisuus ja silmäiltävyys on usein eduksi, ja hillitöntä eri kuvaamistapojen vaihtelua on syytä välttää.

8 KUVA 1. MAMKin logo Varsinaisesta tekstistä taulukot ja kuvat/kuviot erotetaan molemmin puolin tyhjällä rivillä. Mielellään ne keskitetään, ulotetaan sivun levyiseksi ja kehystetään. Jos taulukko jatkuu seuraavalle sivulle, kirjoitetaan sivun alareunaan sulkuihin sana jatkuu. Seuraavalle sivulle kirjoitetaan ylös taulukon otsikon jälkeen sulkeisiin sana jatkuu. Jos aineistoa on runsaasti tai se on isokokoista, se sijoitetaan liitteeksi. Piirrokset, kansiot yms. on mahdollista myös sijoittaa erikseen opinnäytetyön osaksi 2. Matemaattisten yhtälöiden ja kaavojen sekä kemiallisten kaavojen esittämistä ohjeistetaan Studentissa. Tarvittaessa voi työhön liittää taulukko- ja kuva-/kuvioluettelon. 6 LÄHTEET Eri julkaisuilla ja oppilaitoksilla on omat lähteiden merkitsemiskäytänteensä, jotka on aina otettava selville ja joita on noudatettava johdonmukaisesti. Mikkelin ammattikorkeakoulussa käytetään ns. nimi-vuosijärjestelmää (Harvardin järjestelmää). Vain tekniikan ja liikenteen alalla voi käyttää vaihtoehtoisesti numeroviitejärjestelmää. Alla on esimerkkejä viitteistä ja luettelosta, ja tarkemmat lähteitten käytön ohjeet löytyvät Opiskelukirjoittamisen oppaasta. Muista käyttää vain luotettavia lähteitä. Esimerkiksi Wikipedia ei ole luotettava lähde. 6.1 Lähdeviitteet Lähdeviite sijoitetaan suoraan lainatun tai referoidun tekstin yhteyteen sulkeisiin. Viitteessä mainitaan teoksen tai artikkelin kirjoittajan sukunimi (tai sen puuttuessa julkaisijayhteisö tai teoksen tai artikkelin nimi tai nimen ensimmäiset sanat) ja tekstin ilmestymisvuosi sekä mahdolliset sivut. Sivut merkitään silloin, kun niillä selvästi viitataan tietyille lähteen sivuille. Kun viittaus koskee yhtä virkettä, se sisältyy virkkeeseen ja loppupiste tulee sulkeiden ulkopuolelle, muutoin viite muodostaa oman virkkeensä. Printtilähteissä ja sähköisissä lähteissä noudatetaan samoja periaatteita.

9 Esimerkki 1. VIITTAUS TEKSTIN LOPUSSA TAI TEKSTIIN UPOTETTUNA Koska on vaikea erillisiä ihmisiä haastattelemalla tavoittaa ihmisiä yhdistäviä piirteitä, voidaan tutkia kertomuksia, joita yksilöt toisilleen kertovat (Alasuutari 2001, 121). Paajasen ym. mukaan (2002, 18) tällä hetkellä Suomessa on 44 biojätteen käsittelypaikkaa. Esimerkki 2. VIITTAUS YHTEEN TAI USEAMPAAN VIRKKEESEEN (pisteen paikka!) Tämä vaiva saa yleensä alkunsa pienestä mikrorepeämästä plantaarifaskiassa (Orava ym. 2002, 1497). Työntekijän osaamisvaatimukset ovat erilaisia kuin ennen. Osaaminen koostuu hankkeiden ja projektien hallinnasta, kyvystä uusiin innovaatioihin, kyvystä työskennellä monikulttuurisissa verkostoissa ja neuvottelutaidoista sekä sosiaalisesta älykkyydestä. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 55.) Esimerkki 3. KOKO LUKU PERUSTUU SAMAAN LÄHTEESEEN (harvinainen poikkeustapaus) Tämän luvun kuvaus hoitotyön tulevaisuuden kehityshaasteista perustuu Risokon (2002) ja Leivon ym. (2002) pohdintoihin Esimerkki 4. SUORA LAINAUS (lainausmerkit!) Soikkeli (2005) kärjistää, että miestutkimus tuntuu muuttuneen valmiiden maskuliinisuuden stereotyyppien epätoteen näyttämiseksi.

10 Kauhanen (2002, E2) toteaa: - - koska kaikki on aina asiakaslähtöistä, saa yhden asiakkaan pikkurillin vinkkaus jossain päin maailmaa sadat ihmiset järjestelemään työnsä ja muut projektinsa. Esimerkki 5. LUENTO, ESITELMÄ, HAASTATTELU, SÄHKÖPOSTI, HENKILÖKOHTAINEN TIEDONANTO Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielelliset valmiudet opintoihin tullessa vaihtelevat suuresti (Koponen 2005). Esimerkki 6. TEKIJÖITÄ KAKSI Ongelmaperustainen oppiminen ei kiinnity mihinkään yhteen oppimisteoriaan. Keskeistä on kuitenkin opiskelijoiden ja tuutorin vuorovaikutustaidot ja kyvykkyys yhteisöllisyyteen. (Nummenmaa & Virtanen 2002, ) Nummenmaan ja Virtasen mukaan (2002, 35-36) ongelmaperustainen oppiminen ei kiinnity mihinkään yhteen oppimisteoriaan. Keskeistä on kuitenkin opiskelijoiden ja tuutorin vuorovaikutustaidot ja kyvykkyys yhteisöllisyyteen. Esimerkki 7. TEKIJÖITÄ USEAMPIA KUIN KAKSI Hakkarainen ym. (2001, 159) korostaa, että fyysinen ympäristö, kuten virtuaalinen työpöytä, strukturoi kognitiivisia toimintoja. Tätä pohdin myös minä pitkään työssäni (huom. siirtyminen lähteestä poimitusta omaan pohdintaan) Pohdin pitkään sitä, miten fyysinen ympäristö, kuten virtuaalinen työpöytä, strukturoi kognitiivisia toimintoja (ks. esim. Hakkarainen ym. 2001, 159). Esimerkki 8. TOISSIJAISEEN LÄHTEESEEN VIITTAAMINEN (harvinainen poikkeustapaus, lähdeluetteloon mielellään molemmat lähteet)

11 Häberli (2004) toteaa, että joskus muotoilijalle saatetaan sanoa, ettei tuotetta voi toteuttaa vain siksi, että tekijät ovat laiskoja kokeilemaan uutta ja laiskoja ottamaan haasteita vastaan (Kinturi 2004, 110). Sinkkosen (2002, 152) mukaan Harris (2000) on kritisoinut sitä, että lapsen varhaisen hoivan vaikutukset yleistetään koskemaan lapsen muita myöhempiä suhteita. Esimerkki 9. SAMAN TEKIJÄN SAMANA VUONNA ILMESTYNEET LÄHTEET (erotellaan pienellä kirjaimella a, b, c ) Internet rikkoo yhteisön rajoja ja aiheuttaa yhteisön rajattomuutta (Eisenhart 2001b, 16-27). Esimerkki 10. LAIT, ASETUKSET, KOMITEAMIETINNÖT JA DIREKTIIVIT (STANDARDIT ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Ympäristösuojelulain 1. luvun 1. :n mukaan on pyrittävä ehkäisemään ympäristön pilaantumista sekä poistamaan ja vähentämään pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja (Ympäristönsuojelulaki 86/2000). Esimerkki 11. LÄHTEELLÄ EI HENKILÖTEKIJÄÄ (viitteeksi julkaisijayhteisön nimi tai julkaisun otsikko, huom. sama hakusana lähdeluetteloon) Sairaanhoitajaliiton mukaan (2005) yrittäjäsairaanhoitajaksi liittynyt on samalla myös yrittäjäsairaanhoitajaverkoston jäsen. Fysioterapeutti on liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija (Fysioterapeutin työ 2005). Esimerkki 12. SAMASSA VIITTEESSÄ USEITA JULKAISUJA (aika- tai aakkosjärjestys)

12 Arjen elämä muotoutuu sitä elävän ihmisen näköiseksi. Arkea ohjaavat kirjoitetut ja kirjoittamattomat normit, ja voikin sanoa, että ihminen on kulttuurinsa tuote. (Ks. Flow & Morris 2000, ; Eisenhart 2001a, ) Esimerkki 13. LYHENTÄMINEN Puutuotealan kasvukyky vaihtelee toimialoittain (Puutuotealan perheyritys 2004). (koko nimenä lähdeluetteloon: Puutuotealan perheyritys kasvaa, mikäli yrittäjän motivaatio riittää Puumies 2, 2 4.) Esimerkki 14. SAMAAN LÄHTEESEEN TOISTUVASTI VIITTAAMINEN Tämä on muotoilun alalla melko uutta (mts. 23), vaikka joitakin kokeiluja Suomessakin on jo tehty. (pieni alkukirjain virkkeen keskellä, mts. = mainitussa teoksessa sivulla) Käyttäjälähtöisyys on menestyksekkään tuotekehittelyprosessin kulmakivi. Tuotteen on oltava helppokäyttöinen, hyödyllinen ja haluttava. (Mt.) (iso alkukirjain viitattaessa useaan virkkeeseen, mt. = mainitussa teoksessa) Esimerkki 15. OMAAN TEKSTIIN VIITTAAMINEN Oppivassa organisaatiossa tekeminen, tietojen kerääminen, arviointi ja suunnittelu vuorottelevat päättymättömän kehän tavoin (kuva 8). (pieni alkukirjain virkkeen sisällä, huom. pisteen paikka!) Kyselylomake koostuu strukturoiduista kysymyksistä ja avoimesta kysymyksestä. Avoimena kysymyksenä tiedusteltiin henkilöstön kehittämisehdotuksia toimintojen sujuvuuden lisäämiseksi. (Liite 3.) (iso alkukirjain viitattaessa useaan virkkeeseen, huom. pisteen paikka!)

13 Esimerkki 16. LEHTIARTIKKELIIN VIITTAAMINEN Kauhasen (2005, E2) mukaan luovaksi luultujen asiantuntijoiden jokainen työ on liukuhihnaan kahlittu ja projektoitu. (henkilötekijä vuosi, sivu; huom. ei lehden nimeä!) On esitetty, että kaavoitukseen tulisi ottaa maininta lämmitystavasta (Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla 2005, 6). (ei henkilötekijää; ks. esim. 11 yllä; huom. ei lehden nimeä!) Esimerkki 17. PATENTIT JA KARTAT (ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Esimerkki 18. ELEKTRONISIIN LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN (Lue näitä rinnakkain esimerkkejä lähdeluettelosta kohdan 15 kanssa, sillä nämä esimerkit löytyvät sieltäkin. Pääsääntö on, että sähköisiin lähteisiin viitataan samoin kuin paperimuotoisiin. Lähdeluettelosta voi sitten lukija tarkistaa, millaisesta lähteestä on kyse.) Sairaanhoitajaliiton mukaan (2005) yrittäjäsairaanhoitajaksi liittynyt on samalla myös yrittäjäsairaanhoitajaverkoston jäsen. Hauskoja ja hyviä englanninkielisiä kirjoittamisen oppaita (ks. esim. Harvey 2001) löytyy myös netistä runsaasti. Työn kehittämisen tarve syntyykin Kolkan (2001, 203) mukaan arkipäivän koetusta ongelmasta. Koposen (2005) mukaan ammattikorkeakoulussa kielitaidon tasossa on opintojen alussa huomattavia eroja.

14 6.2 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon kootaan kaikki käytetyt lähteet tekijöiden sukunimen (jos henkilötekijää ei ole, julkaisijayhteisön tai julkaisun nimen) mukaan aakkosjärjestykseen. Tekijöistä valitaan aakkosperusteeksi teoksen nimiölehdellä ensin mainittu. Kaikki lähteet merkitään samaan aakkosjärjestykseen, ei ryhmitellä erikseen esimerkiksi painettuja ja painamattomia lähteitä. Lähdeluettelon riviväli voi olla yksi. Otsikoksi merkitään LÄHTEET. Otsikko KIRJALLISUUS viittaa siihen, että mukana on lähteitä, joihin ei ole viitattu, tai lähteitä, joita itse ei ole omin silmin lukenut. Opinnäytteessä riittänevät useimmiten pelkät lähteet. Teksti alkaa koko ajan samasta marginaalikohdasta kuin varsinaisessa tekstissäkin. Lähdeluettelosivuilla käytetään normaalia sivunumerointia. Vain tekniikan ja liikenteen alalla voi käyttää vaihtoehtoisesti numeroviitejärjestelmää. Esimerkki 1. KÄYTETTÄVÄT VÄLIMERKIT Luukkonen, Jussi Digitaalisen median käsikirjoitusopas. Helsinki: Edita. Esimerkki 2. TOIMITTAJANA HENKILÖ TAI JULKAISIJAYHTEISÖ Hallila, Liisa (toim.) Hoitotyön kirjallinen suunnitelma. Helsinki: Kirjayhtymä Oy. Metsähallitus Yleissuunnitelma suojelualueiden yleisö- ja opetuskäytöstä. Esimerkki 3. EI KIRJOITTAJAA EIKÄ TOIMITTAJAA Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla Länsi-Savo , 6. Toimintasuunnitelma vuodelle Savonlinnan perusterveydenhuollon ky. Fysioterapiaosasto. Moniste.

15 Esimerkki 4. SAMAN TEKIJÄN SAMANA VUONNA ILMESTYNEET LÄHTEET (erotellaan pienellä kirjaimella a, b, c ) Alasilta, Anja 2002a. Verkkokirjoittajan käsikirja. Tampere: Inforviestintä. Esimerkki 5. SARJAJULKAISUT Kauppinen, Sari & Niskanen, Tapani Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stakes. Raportteja 288. Saarijärvi: Gummerus. Orava, Hanne, Liukkonen, Hanne, Saksanen, Anna & Kuopanportti, Hannu Biojätteen ja jätevesilietteen käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Etelä-Savossa. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia 17. Esimerkki 6. ARTIKKELI LEHDESSÄ: Sukunimi, Etunimi vuosi. Artikkelin otsikko. Lehden nimi lehden numero, sivut. (jos ei kirjoittajaa, hakusanaksi artikkelin nimi) Hubley-Kozey, Cheryl Training the Abdominal Musculature. Physiotherapy Canada 1, Puutuotealan perheyritys kasvaa, mikäli yrittäjän motivaatio riittää Puumies 2, 2 4. Esimerkki 7. ARTIKKELI SANOMALEHDESSÄ (kirjoittaja tai ei kirjoittajaa) Kauhanen, Anna-Liina Luova luokka palaa loppuun. Helsingin Sanomat , E2. Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla Länsi-Savo , 6.

16 Esimerkki 8. KOKOOMATEOKSEN, ESIMERKIKSI TOIMITETUN TEOKSEN, ARTIKKELI Nordman, Tarja Viestintä terveydenhuollon organisaatiossa. TeoksessaTorkkola, Sinikka (toim.) Terveysviestintä. Vammala: Tammi, Jacobsen, Barbara Organizing and Displaying Data. Teoksessa Munro, Barbara (toim.) Statistical Methods for Health Care Research. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, Esimerkki 9. PAINAMATTOMAT OPINNÄYTTEET Niemi, Ranja Sisäisen viestinnän kartoitus Nokia Networksissä. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Matkailun koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Itkonen, Arja Parisuhteen muutosvaiheen tukeminen terveydenhoitajan työssä. Haastattelututkimus puolisolle ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen laitos. Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma. Pro gradu -tutkielma. Esimerkki 10. HAASTATTELU, HENKILÖKOHTAINEN TIEDONANTO, SÄHKÖPOSTI Taitava, Tauno Haastattelu Tiedottaja. Yritys Oy. Taitava, Ulla Henkilökohtainen tiedonanto Tiedottaja. Yritys Oy. Taitaja, Vilho Sähköpostikeskustelu Tiedottaja. Yritys Oy. Esimerkki 11. LUENTO TAI ESITELMÄ (työn laatu ja muut täydentävät tiedot viimeiseksi, esim. moniste, mistä saatavissa)

17 Dunwell, Janice Community health assessment tool: Does it work crossculturally? Towards new approaches in international learning. Conference in Savonlinna Abstracts. Esimerkki 12. VIERASKIELINEN LÄHDE Crill, Rosemary, Wearden, Jennifer & Wilson, Verity Dress in Detail from around the World. New York: V&A Publications. Jacobsen, Barbara Organizing and Displaying Data. Teoksessa Munro, Barbara (toim.) Statistical Methods for Health Care Research. Philadelphia: Lippincott, Esimerkki 13. LAIT, ASETUKSET, KOMITEAMIETINNÖT JA DIREKTIIVIT (STANDARDIT ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Ympäristönsuojelulaki 86/2000. WWW-dokumentti. Ei päivitystietoa. Luettu Esimerkki 14. PATENTIT JA KARTAT (ks. Opiskelukirjoittamisen opas) Esimerkki 15. ELEKTRONINEN LÄHDE Lue rinnakkain esimerkkejä viitteistä kohdan 18 kanssa, sillä viitteissä ja luettelossa on samoja esimerkkejä. Pääsääntö on, että sähköisiin lähteisiin viitataan samoin kuin paperimuotoisiin. Jos sama julkaisu löytyy sekä painettuna että elektronisena versiona, merkitään käytetyn version tiedot. Yleensä nettiosoitteen saa nopeasti kopioimalla se suoraan osoiteikkunasta. Jos nettiosoite näyttää kuitenkin kovin pitkältä ja sisältää loppuosassaan turhaa monimutkaista koodia, loppuosan voi jättää pois. Lisäksi on olemassa frameihin perustuvia sivustoja, joissa koko sivustolla näkyy osoiteikkunassa vain yksi pääosoite eikä tarkkaa osoitetta, jolloin osoitteeksi riittää tämä pääosoite. Päivitys löytyy esim. WWW-sivun lähdekoodista (klikkaamalla hiiren oikeaa

18 painiketta tekstin ensimmäiselle sivulle/ominaisuudet). Dokumentin tyyppejä ovat esim. WWW-dokumentti, PDF-dokumentti, keskusteluryhmän artikkeli ja verkkolehti. Fysioterapeutin työ Suomen fysioterapeuttiliitto. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Näre, Lena Pohjoismaista sivistystä. Ylioppilaslehti 10. Verkkolehti. Päivitetty Luettu Harvey, Michael The Nuts and Bolts of College Writing. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Jaakkola, Jari Sonera sopi alustavasti koko Pannon-omistuksensa myymisestä Telenorille. Pörssitiedote. WWW-dokumentti. tteet/html. Päivitetty Luettu Kangas, Pia Elämä on juna eikä puu - elämäkerrallinen tutkimus yksilön akkulturaatiokokemuksista. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tiivistelmä opinnäytetyöstä. WWW-julkaisu. Päivitetty Luettu Kolkka, Marjo Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja. PDFdokumentti. Päivitetty Luettu Koponen, Marita Lähtötasoerojen huomioiminen kieltenopetuksessa. Yksityinen sähköpostiviesti Lehtori. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Nokia Yrityksen WWW-sivut. Päivitetty Luettu Sairaanhoitajaliitto Yrittäjäsairaanhoitajat. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu

19 Valkama, Airi (toim.) En osaa, mutta haluan oppia. Kolmiosainen sarja oppimisvaikeuksista kärsivien aikuisten kuntoutusvaihtoehdoista. Helsinki: Yleisradio. Video. 7 LIITTEET Liitteenä esitetään kaikki se, minkä asian ymmärtämisen takia ei tarvitse olla tekstin yhteydessä tai mikä häiritsee tekstin luettavuutta laajuutensa vuoksi. Liitteinä voi olla piirroksia, taulukoita, karttoja, kuvioita, luetteloita, projektisuunnitelmia, pöytäkirjoja, esimerkkejä laadullisen aineiston analysoinnista, lupa-anomuksia ja kyselylomakkeita. Liitteisiin viitataan tekstissä. Ennen liitteitä kannattaa tekstiin lisätä osanvaihto, jotta liitteisiin saadaan sopivat otsikot. Liitteissä ei ole yleensä sivunumeroita, vaan sivun yläosaan kirjoitetaan sana LIITE, sen jälkeen liitteen numero ja piste. Tämän alapuolelle kirjoitetaan liitteen otsikko ja mahdolliset lähdetiedot. Liitteen otsikot lihavoidaan niin kuin kaikki otsikot. Jos liite on monisivuinen, sivut numeroidaan, esim. liitteessä 5 on kaksi sivua, LIITE 5(1) ja LIITE 5(2). Liitteet voi tarvittaessa luetella sisällysluettelossa.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen

Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Pääotsikko Times New Roman, fonttikoko 16 Alaotsikko omalle rivilleen Onni Opiskelija Tampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot / Kertomus- ja tekstiteorian

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle

Tekstinkäsittelystä II. Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Tekstinkäsittelystä II Tekstinkäsittelyohjelmien edistyneempiä piirteitä Tuki ryhmätyölle Edistyneempiä piirteitä Harjoituksen 5 avulla käsitellään o Kieleen liittyvät apuvälineet tekstin tavutus tekstin

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite

Artikkelit pyydetään lähettämään X.X.201X mennessä osoitteella: toimittajan sähköpostiosoite OHJEITA AFinLA:N VUOSIKIRJAAN KIRJOITTAVALLE Toivomme sinun ottavan seuraavat asiat huomioon tekstiä laatiessasi. Julkaisuprosessi on seuraava. Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme artikkelisi sähköisenä versiona,

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintutkielma BioMediTech. Kandidaatintutkielman sisältö. Kandidaatintutkielman rakenne Kandidaatintutkielma BioMediTech Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava pääaineesta kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielman tavoitteena on, että

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen. Ohjeistus TE3 kurssille

Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen. Ohjeistus TE3 kurssille Tutkielman tai tutkimusraportin kirjoittaminen Ohjeistus TE3 kurssille Matti Meikäläinen Mikkelin etä- ja aikuislukion Puumalan toimipiste Terveystieto, TE3 -kurssi Syksy 2010 1 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Tavoitteena saavutettava ja esteetön korkeakoulu

Tavoitteena saavutettava ja esteetön korkeakoulu Tavoitteena saavutettava ja esteetön korkeakoulu Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus 23.5. 2012 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Hannu Puupponen Jyväskylän yliopisto Esityksen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Laatijaorganisaatio Asiakirjatyyppi Sivunumero

Laatijaorganisaatio Asiakirjatyyppi Sivunumero Lähettävä organisaatio Asiakirjamalli 2 1 (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Asiakirjojen kirjoittaminen Asiakirjan tunnistetietoja ovat lähettäjä, asiakirjaa ja vastaanottajaa koskevat tiedot. Lähettäjän ja

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen

Opiskelutaitoilta 6. ja Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto/aducate/avoin yliopisto Opiskelutaitoilta 6. ja 22.11.2012 Esseen ja oppimistehtävän kirjoittaminen Järjestäjinä: Snellman-kesäyliopisto/Snellman-instituutti Itä-Suomen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasun malli

Opinnäytetyön ulkoasun malli hyväksymispäivä arvosana arvostelija Opinnäytetyön ulkoasun malli Hannu Erkiö Matti Mäkelä Matti Nykänen Inkeri Verkamo Helsinki 1. maaliskuuta 2001 Kirjallisen esityksen harjoitus HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 1(6) Päivitetty 1.8.2016 Ohjeita lopputyön tekoon Lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä

Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Tiivistetysti lähdeviitteistä, lähdeluettelosta ja kirjoittamisen tyylistä Jouni Enqvist 2 Jouni Enqvist Mitä asioita tässä aineistossa? Seuraaviin muutamiin sivuihin on tiivistetty aivan keskeisimmät

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2012- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen muotoon laaditut

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 4. Asiakirjamallit ja suomalainen asiakirjastandardi. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 4. Asiakirjamallit ja suomalainen asiakirjastandardi. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 4 Asiakirjamallit ja suomalainen asiakirjastandardi Tavoitteet ja sisältö Tavoite Taito luoda ja käyttää asiakirjamalleja sekä hyödyntää suomalaista asiakirjastandardia. Sisältö Asiakirjamallit

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma

Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma 1 Ohjeita tutkielmaseminaarilaisille / kandidaatin tutkielma Tutkielmaseminaarin tavoitteet Jokainen seminaarilainen laatii lukuvuoden aikana yksin tai parin kanssa itsenäisen kandidaatin tutkielman jostakin

Lisätiedot

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Lähteiden käyttö. Yleistä lähteistä. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma Lähteiden käyttö Yleistä lähteistä Tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin kuuluu, että kirjoittaja aiemmin tehtyjä tutkimuksia selostamalla ja arvioimalla paitsi valmistaa tietä omalle tutkimukselleen

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot