Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta Evira/7307/0411/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010"

Transkriptio

1 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010

2 Eviran raportti Hyväksymispäivä Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan yhteistyöryhmä

3 1 VIERASAINEVALVONTA RAPORTTI VUODELTA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arvio valvonnan onnistumisesta Keskeiset valvonnassa havaitut ongelmat ja mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin VAIKUTTAVUUSANALYYSI ELI KUINKA HYVIN VALVONNALLA ON PYSTYTTY VAIKUTTAMAAN TOIMIALAN YHTEISKUNNALLISIIN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEISIIN JA KUINKA HYVIN YLEISET VALVONNA TAVOITTEET TOTEUTUVAT RAPORTIN TULOKSISTA JA NIIDEN ARVIOINNISTA ESIIN TULLEET KESKEISET KEHITTÄMISTARPEET LIITTEET

4 1 VIERASAINEVALVONTA RAPORTTI VUODELTA 2009 Vierasainevalvonnan raportointi vuodelta 2009 perustuu seuraaviin osa-raportteihin: Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma; Elintarvikkeiden muu vierasainevalvonta (ns. kontaminattivalvonta); Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma; Vierasainevalvonta eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä; Rehujen haitallisten aineiden valvonta. 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1 Arvio valvonnan onnistumisesta Kotimaisten elintarvikkeiden ja rehujen jäämävalvontaa tehdään sekä kohdennettuna että satunnaisotantaan perustuvana valvontana, kun taas tuontituotteiden valvonta on pääasiassa kohdennettua valvontaa. Vierasainevalvonta oli kattavaa ja valvontajärjestelmä säännöstenvastaisuuksien selvittämiseksi oli toimiva, joten valvontaa pidettiin pääosin onnistuneena. Kotimaisten kasviperäisten elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvonnassa samoin kuin kotimaisen viljan hometoksiinivalvonnassa näytemäärät jäivät tavoitetta pienemmäksi, mutta sen sijaan maahantuotujen elintarvikkeiden osalta kasvinsuojeluainejäämien näytetavoite ylitettiin selkeästi. Myös muiden kotimaisten elintarvikkeiden osalta vierasainevalvonta toteutui suunnitelman mukaisesti ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevalle vierasainevalvontaohjelmalle EU-säädöksissä asetetut tavoitteet toteutuivat ja valvonta onnistui suunnitelmien mukaisesti. Myös eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä tapahtuva vierasainevalvonta toteutui odotetusti. Rehujen haitallisten aineiden valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti ja asetetut tavoitteet saavutettiin. 2.2 Keskeiset valvonnassa havaitut ongelmat ja mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin Kasvinsuojeluainejäämävalvonnan kaikki kotimaiset elintarvikkeet olivat määräystenmukaisia. Neljässä mansikkanäytteessä havaittiin pieniä pitoisuuksia sellaista kasvinsuojeluainetta, jonka käyttö Suomessa ei ole ollut sallittua enää vuonna Virallisten selvitysten perusteella jäämät olivat peräisin vielä edellisenä vuonna sallitusta käytöstä. Maahantuoduista tuotteista todettiin kasvinsuojeluainejäämien sallittujen enimmäismäärien ylityksiä 8,2 %, mikä on hieman aiempia vuosia korkeampi. Enimmäismäärien ylitysten johdosta kiellettiin määräystenvastaisten tuote-erien maahantuonti ja kaupanpito ja tehtiin tarvittaessa RASFF-ilmoitukset. Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeiden valvonnassa esiin tulleiden yksittäisten määräystenvastaisten näytteiden takia tehtiin vaadittavat viranomaisselvitykset eikä säännösten vastaista toimintaa todettu. Aikaisempien vuosien tapaan riistaeläin- 4

5 ten sisäelimistä osoitettiin kohonneita raskasmetallipitoisuusia. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä ei todettu määräystenvastaisia näytteitä. Kotimaisen rehun valmistuksen valvonnassa rehusta todettiin kahdessa tapauksessa sallitun rajan ylittävä pitoisuus kokkidiostaattien jäämiä. Lääkerehujen valmistuksen valvonnassa todettiin yhdessä rehuerässä sinkkiä enemmän kuin EU-säädösten mukaisen hyväksyttyjen rehun lisäaineiden rekisterin enimmäismäärässä sallitaan. Rehuerät määrättiin kieltoon ja vedettäväksi markkinoilta ja tehtailta edellytettiin selvitystä sekä toimenpiteitä kokkidiostaattien ja lääkerehun tehoaineen jäämien saamiseksi hallintaan. Muissa rehujen kiellettyjen ja haitallisten aineiden, kuten mykotoksiinien ja raskasmetallien analyyseissa ei todettu säännösten vastaisuuksia. 3 VAIKUTTAVUUSANALYYSI ELI KUINKA HYVIN VALVONNALLA ON PYSTYTTY VAI- KUTTAMAAN TOIMIALAN YHTEISKUNNALLISIIN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEISIIN JA KUINKA HYVIN YLEISET VALVONNAN TAVOITTEET TOTEUTUVAT Vierasainevalvonnan osalta yleiset valvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin. Kasvinsuojeluainejäämävalvonta on riskiperusteista ja sitä suunnataan aiemmin todettuihin epäkohtiin ja ruokavalion kannalta keskeisiin tuotteisiin. Suomen jäämävalvontajärjestelmää pidetään kansainvälisesti tehokkaana. Vierasainevalvontaohjelman toteuttaminen säännösten mukaisesti on eläimistä saatavien elintarvikkeiden vapaan sisämarkkinakaupan edellytys. Ohjelman toteuttamisella ja siitä saatavilla tuloksilla on suuri taloudellinen merkitys eläimistä saatavia elintarvikkeita jalostaville yrityksille ja ne ovat edellytyksenä myös kolmasmaakaupan sujuvuudelle mm. Venäjän ja USA:n kanssa. Valvonnan tavoitteet toteutuivat niin eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden osoittamisessa kuin myös eläinten lääkityksestä annettujen säännösten noudattamisessa niiltä osin, kuin ne liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonnan tavoitteena on osaltaan varmentaa, että Suomessa markkinoille saatetut rehut ovat rehulainsäädännön mukaisia, hyvälaatuisia ja turvallisia sekä eläinten ravitsemukseen sopivia. Rehujen kiellettyjen ja haitallisten aineiden osalta rehujen yleiset valvonnan tavoitteet toteutuivat hyvin. Niin kasviksista saatavien kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden sekä rehujen maahantuojat välttävät sellaisten erien tuontia, joista on tehty RASFF-ilmoituksia vieraista- tai haitallisista aineista, tai jos tuotteen laatuun kohdistuu epäilyjä esimerkiksi sen alkuperämaan tilanteen suhteen. Maahantuojille aiheutuvat taloudelliset seuraamukset voivat olla huomattaviakin erien hylkäämisen tai palauttamisen vuoksi. 4 RAPORTIN TULOKSISTA JA NIIDEN ARVIOINNISTA ESIIN TULLEET KESKEISET KE- HITTÄMISTARPEET Vaikka valvonta on pääsääntöisesti toteutunut hyvin, eri osa-alueiden kehittämistä tulee jatkaa. Kotimaisten tuotteiden osalta panostetaan nykyistä enemmän erityisesti kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan. Kotimaisten tuotteiden näytteenoton suunnittelussa ja toteuttamisessa on kehittämistarpeita etenkin riittävän näytemäärän varmistamiseksi. Käynnistyneen kasvinsuojeluainejäämien saanninarvioinnin tuloksia käytetään hyväksi jäämävalvonnan riskiperusteisuuden lisäämiseksi entisestään. 5

6 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelma noudattaa EUsäädöksiä ja sitä toteutetaan eri jäsenmaissa samalla tavalla. Kansallista liikkumavaraa riskiperusteisuus huomioon ottaen tulisi olla nykyistä enemmän. Kehittämistarpeet kohdistuvat ensisijaisesti valvonnan eri vaiheissa käytännön työn sujuvuuden lisäämiseen. Haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta rehuissa perustuu EU-säädöksiin, valvontahistoriaan, erilaisiin rehuihin mahdollisesti esiintyviin vaaroihin sekä RASFFjärjestelmän kautta saataviin ajankohtaisiin tietoihin akuuteista vaaroista. Näytteenoton ja analyysien kohdistamisessa tulee lisäksi huomioida eri eläinlajien herkkyydet tietyntyyppisille haitallisille ja kielletyille aineille sekä näiden mahdollinen siirtyminen eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Rehuihin liittyvien vaarojen kartoittaminen edellyttää jatkuvaa kehitysprosessia mm. liittyen saatavilla olevaan analytiikkaan. 5 LIITTEET Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma; Elintarvikkeiden muu vierasainevalvonta (ns. kontaminattivalvonta); Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma; Vierasainevalvonta eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä; Rehujen haitallisten aineiden valvonta. 6

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS

KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS KOTIMAISTEN JA MAAHANTUOTUJEN ELINTARVIKKEIDEN KEMIALLINEN TURVALLISUUS Arja Kortelainen Pro gradu tutkielma Biotieteiden laitos Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto 2007

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2010 Dnro 3278/0411/2011 Eviran raportti 3278/0411/2011 Hyväksymispäivä 4.5.2011 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille Elintarvikevirasto 15.6.2005 15.6.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MARKKINOINTIA

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot