VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015"

Transkriptio

1 VILJELIJÄTUKI-INFOT 2015 Uusi lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Laura Haltia ESAVI

2 Uusi lainsäädäntö Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) ja lisäksi neljä asetusta Uudistuksella on pyritty ottamaan huomioon eläintuotannon rakennemuutos: tilakokojen suurentuminen ja erikoistuminen eläinten tuotantovaiheen tai tyypin mukaan Rakennemuutos on tuonut uusia vaatimuksia eläinten, tuottajien ja eläinlääkäreiden kannalta järkeville hoitokäytännöille 2

3 Lääkkeiden käytön periaatteet ja rajoitukset Edistää eläimen terveyttä ja hyvinvointia Lääke annetaan siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eläimelle eikä eläimestä saatavan elintarvikkeen turvallisuus tai laatu heikkene Lääkkeiden käyttö voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Haittaa eläimille, ihmisille, ympäristölle Lääkkeiden käytön tulee olla hallittua 3

4 Lääkkeiden käyttö käytännössä 1 Yhteisymmärrys eläimen omistajan ja eläinlääkärin välillä, eläinlääketieteellisesti tai eläimen hyvinvoinnin kannalta perusteltua. Hoidetaan vain todettua sairautta oikealla lääkkeellä ja oikein annosteltuna. Lääkkeitä saa antaa eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija sekä näiden valtuuttama henkilö. Käytetään vain sellaisia lääkevalmisteita tai lääkeaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tuotantoeläimille. ESAVI

5 Lääkkeiden käyttö käytännössä 2 Noudatetaan eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen säilytyksestä ja käytöstä, esim. pakkausselosteesta poikkeavaa varoaikaa. Varmistutaan ennen lääkkeen antamista sen oikeasta käytöstä, annostelusta ja tarvittavasta varoajasta Tämä koskee erityisesti ns. varalle luovutettuja lääkkeitä 5

6 Tuotantoeläimen on oltava tunnistettavissa lääkityksen ja lääkehoidon aikana sekä varoajan kuluessa Eläimen tunnistamiseen voidaan käyttää esim. - Spray-maalia ja / tai nilkkaremmiä - Tarvittaessa eläin eristetään muista eläimistä lääkityksen ja varoajan ajaksi Lisäksi mm. - lääkitysmerkinnät tulisi laittaa esim. lehmäkorttiin 6

7 Merkinnät myös navetan/karsinan ilmoitustaululle Muiden eläimen hoitoon osallistuvien tiedottaminen (esim. lomittajat ja muu sijaistyövoima) Eläimen tietojen kirjaaminen lypsyrobotille ennen lääkitystä Merkinnät lääkityskirjanpitoon mahdollisimman pian! 7

8 Jos tuotantoeläimiä lääkitään, on noudatettava varoaikoja Varoajalla tarkoitetaan viimeisestä lääkkeen antamisesta laskettua vähimmäisaikaa, jonka kuluessa teurastetun eläimen lihaa tai muita tuotteita taikka eläintä tai eläimen tuottamaa maitoa tai munia ei saa luovuttaa elintarvikkeena käytettäväksi. Poikkeuksena on tilanne, jossa eläintä ei voi pitää hengissä eläinsuojelullisista syistä. Silloin on voitava Eviran hyväksymällä tavalla luotettavasti todistaa, ettei eläin sisällä tai tuote sisällä lääkejäämiä yli sallitun enimmäismäärän. 8

9 Jos varoaikoja ei noudateta, se voi johtaa liian korkeisiin lääkejäämäpitoisuuksiin elintarvikkeessa ja siten heikentää elintarviketurvallisuutta 9

10 Tuotantoeläinten lääkityksestä on pidettävä kirjanpitoa Tuottaja on velvollinen pitämään säädösten mukaista kirjanpitoa kaikista tuotantoeläinten lääkityksistä Omistajan tai haltijan on merkittävä kirjanpitoon kaikki eläinlääkärin, omistajan tai haltijan itsensä tai muun henkilön kaikille tuotantoeläimille antamat lääkkeet, myös lääkerehut Tuotantoeläimen määritelmä: eläimet, joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan tai kerätään elintarvikkeiden tuottamiseksi. 10

11 Tuotantoeläinten lääkityskirjanpitoon kirjattavat tiedot 1. Eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot 2. Lääkityksen antopäivämäärät 3. Lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö) UUSI VAATIMUS 4. Lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe (UUSI VAATIMUS) 5. Lääkkeen nimi 6. Lääkkeen tai lääkerehun määrä (esim. ml tai g) 7. Lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika ESAVI 11

12 8. Lääkkeen tai lääkerehun myyjä Kirjanpidon yhteydessä on säilytettävät tositteet: - eläinlääkärin reseptit ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta - eläinlääkäriltä, apteekista tai lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet lääkkeiden tai lääkerehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi apteekista ostettujen reseptivapaiden lääkkeiden kuitit (esim. porsasrauta ja suun kautta annettavat nesteytysvalmisteet) 12

13 Kirjaa heti ja säilytä viisi vuotta Tiedot lääkityksistä on merkittävä kirjanpitoon mahdollisimman pian. Tiedot kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikista lääkityksistä on saatava selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpidon säilytysaika on edelleen viisi vuotta viimeisestä lääkkeen annosta huolimatta siitä, onko eläin elossa vai ei. Eläinlääkärin on annettava jo tilakäynnillä omistajalle tai haltijalle kirjallinen selvitys antamastaan tai luovuttamastaan lääkkeestä (mm. varoaika, käyttöohje) 13

14 Valvontaoikeudesta on myös säädetty Eviralla ja Avilla sekä kunnaneläinlääkärillä, aluehallintoviranomaisen määräyksestä, on oikeus tarkastaa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito. Eläimen omistajan tai haltijan on viipymättä esitettävä lääkekirjanpidon tiedot valvontaa varten. Valvontaa tehdään otantalähtöisenä, antibioottimaitolöydöksien perusteella tai osana tuki- ja elintarvikevalvontaa. Sikava- ja Naseva-tilojen on pyydettäessä toimitettava luovutetuista lääkkeistä sähköisessä järjestelmässä 14

15 pidettävä kirjanpito valvontaviranomaisen nähtäväksi sähköisessä muodossa. 15

16 Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Luovuttaminen: eläinlääkäri luovuttaa omistajalle tai haltijalle vain sen määrän lääkkeitä, mitä tarvitaan eläimen tai eläinryhmän hoitoon tai jatkohoitoon. Lääkkeiden luovuttaminen varalle: tulevaisuudessa ilmenevien sairastapauksien varalle lääkkeitä, mahdollista valtakunnallisessa eläinten terveydenhuoltoohjelmassa. 16

17 Mitä lääkitsemislaki edellyttää? Valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma on olemassa nykyisin kahdelle eläinlajille: naudoille ja sioille Edellytykset lääkkeiden varalle luovuttamiselle 1. Eläinlääkärillä ja eläimen omistajalla tai haltijalla on oltava terveydenhuoltosopimus 2. Sopimuksen mukaiset eläinlääkärin käynnit eläinten pitopaikkaan on oltava aloitettu ja tehty säädetyn mukaisesti 3. Eläinlääkärin laatima terveydenhuoltosuunnitelma 17

18 4. Ehtona lainmukainen sähköinen lääkekirjanpito ja eläimen omistajan tai haltijan valtuutus, jonka nojalla valvontaviranomainen saa tiedot eläimen omistajan tai haltijan eläinlääkärin kanssa solmimasta THsopimuksesta, TH-suunnitelman olemassaolosta ja siitä, että TH-käynnit on tehty säädösten mukaisesti. 18

19 Mitä lääkitsemislaki edellyttää? Valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa sähköinen kirjanpito, jos lääkkeitä luovutetaan varalle - Eläimen omistajan tai haltijan, jolle eläinlääkäri luovuttaa lääkkeitä 16 :n mukaisesti, on kirjattava tiedot kaikista tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä terveydenhuollon seurantajärjestelmään, jos järjestelmässä on sellainen mahdollisuus, tai muuhun vastaavaan sähköiseen järjestelmään, josta tiedot ovat siirrettävissä terveydenhuollon seurantajärjestelmään. 19

20 Mitä lääkitsemislaki edellyttää? Lääkkeiden varalle luovuttamiseen liittyvät tavoitteet ja ilmoitusvelvollisuus - Suomessa on asetettava valtakunnalliset tavoitteet keskeisten eläintuotannossa käytettävien lääkkeiden käytölle hallitun ja tarkoituksenmukaisen lääkkeiden käytön edistämiseksi. - Terveydenhuolto-ohjelmaa hallinnoivan tahon on ilmoitettava eläinten pitopaikan toimialueen aluehallintovirastolle epäillessään, että tämän lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä ei ole noudatettu. 20

21 Edellytykset lääkkeiden varalle luovuttamiseen TH-suunnitelmaan sisällytettävät asiat a) Eläinten pitopaikkatunniste b) Valtakunnallisen TH-ohjelman mukainen selvitys tautisuojauksesta, eläinten pitopaikan toimintatavoista ja pito-olosuhteista, joilla on merkitystä eläinten lääkitystarpeen kannalta c) Terveydentilan ylläpito ja ennaltaehkäisy (mm. rokotukset, loishäätö, vitamiinit, hivenaineet) 21

22 d) Vasikoiden nupoutus ja porsaiden kastraatiokäytännöt e) Eläinten pitopaikassa tavanomaisesti ilmenevät lääkkeiden käyttötarvetta aiheuttavat sairaudet e) Ohjeet TH:sta vastaavan eläinlääkärin toteamien tavanomaisesti ilmenevien sairauksien tai yksittäisten pito-olosuhteisiin liittyvien sairastapausten hoidosta. g) UUSI asia: eläinten pitopaikkakohtaiset tavoitteet lääkkeiden käytölle. 22

23 Edellytykset lääkkeiden varalle luovuttamiseen TH-suunnitelman päivitys - Vähintään kerran vuodessa - Aina, jos lääkkeiden käyttösuunnitelmaa ja hoito-ohjeita on tarve muuttaa tai tarkentaa - TH:sta vastaava eläinlääkäri tallentaa TH-järjestelmään 23

24 Edellytykset lääkkeiden varalle luovuttamiseen Luovutus varalle ja varalle luovutettujen lääkkeiden käyttö - Käyttö vain niihin käyttötarkoituksiin, joihin suunnitelmassa ohjeistettu. Käyttöohjeiden oltava samassa paikassa, missä lääkkeitä säilytetään - Varalle luovutetaan enintään se määrä, jonka arvioi tarvittavan seuraavaan TH-käyntiin mennessä - Edellytyksenä varalle luovutukselle omistajan /haltijan 24

25 1. Kirjanpito käytetyistä lääkkeistä 2. Lääkkeiden oikea käyttö 3. Lääkkeiden ohjeiden mukainen säilytys Eläinlääkäri ei saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle lääkkeitä varalle, jos lääkitsemislaissa tai asetuksessa mainittuja ehtoja ei noudateta. Mikrobilääkkeiden luovutuksessa varalle toistuvasti esiintyvän sairauden hoitoon: vaatimuksena mm. 25

26 Säännöllinen näytteenotto, mikrobiologinen diagnostiikka ja herkkyysmääritys. Eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle: - tapauksiin, joissa eläin tarvitsee akuutisti eläinlääkärin apua - Sellaisten lääkitystarpeiden varalle, joita ei ole kuvattu terveydenhuoltosuunnitelmassa - Sellaisten sairastapausten hoitoon, joiden oireet voivat viitata eläintautilaissa määriteltyyn valvottavaan, vaaralliseen tai helposti leviävään eläintautiin 26

27 - silloin, kun sairauden toteaminen tai lääkitystarpeen arviointi edellyttää eläinlääkärin tekemää tutkimusta 27

28 Edellytykset lääkkeiden varalle luovuttamiseen TH-käynnit pitopaikassa - Käyntitiheydet - Lähtökohtana nyt vähimmäismäärät - Eläinlääkärin on lisättävä terveydenhuoltokäyntien tiheyttä, jos lääkkeiden käyttötarve tai eläinten sairastavuus lisääntyy. 28

29 Miten valvotaan? Koko maata koskeva valvonta - Eviran on laadittava lääkkeiden ja muiden eläinten käsittelyssä käytettävien aineiden sekä eläinlääkinnässä käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden käytön ja luovutuksen valvontaa varten monivuotinen valtakunnallinen valvontaohjelma - Evira toteuttaa valvontaa valtakunnallisesti ja AVI:t toimialueillaan. 29

30 Esityksen lähteet Luennot uudesta lääkitsemislaista: Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, Evira Ylitarkastaja Kaija-Leena Saraste, Evira 30

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2841/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Valtuutussäännökset Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 Rehulaki (86/2008)

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö

LOPPURAPORTTI. 2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö ketjun MM- JA METSATALOUS MINISTERIÖ 08. 12, ad Nro SUOMEN SIIPIKARJALIITTO RY LOPPURAPORTTI Maa-ja metsätalousministeriön päätös erityisavustuksesta vuodelle 2011 Dnro: 2557/325/20 10 Kananmunatuotannon

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1 / 9 18.3.2011 22:48 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2010» 1088/2010 1088/2010 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli

Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Kansallinen elintarviketalouden laatustrategia Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli Suomen Meijeriyhdistys 2002 Sisällys Esipuhe lukijalle... 2 1. Johdanto... 3 2. Kansallinen elintarviketalouden

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot