Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013"

Transkriptio

1 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014

2 2

3 Eviran raportti Hyväksymispäivä Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Riitta Rannikko Lisätietoja

4 4

5 Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN.4 3. TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Todetut puutteet ja niiden yleisyys Puutteiden analyysi AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE ENNALTAEHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Toimijoiden säädöstentuntemuksen varmistaminen Toimijoille annetut seuraamukset ja puutteiden korjaamisen varmistaminen Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet VALVONNAN RESURSSIT MUUTOKSET SEURAAVIEN VUOSIEN VALVONTAAN

6 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA Rehuvalvonnan strategisena vaikuttavuustavoitteena on varmistaa, että markkinoille saatettujen rehujen koostumus vastaa tuotteista annettuja tietoja ja että ne ovat hyvälaatuisia, turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Rehuvalvonnan haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehunäytteiden virallisten valvontatulosten perusteella arvioiden Suomessa valmistetut ja markkinoille saatetut rehut täyttävät edelleen pääosin rehulainsäädännössä rehujen turvallisuudelle ja laadulle asetetut vaatimukset. Tässä on esitettynä kooste rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden tuotevalvonnasta kemiallisten tutkimusten osalta. Evira rehu ja lannoitevalvontayksikön rehujen valvonta on esitetty kokonaisuudessaan ko. sektorin raportissa (Evira/843/0411/2014). 2. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Rehujen tuotevalvonnassa näytteenoton suorittavat Eviran valtuuttamat tarkastajat ja ELYkeskusten tarkastajat. Näytteenottokäynnillä tarkastaja valitsee rehuerän näytteenoton kohteeksi. Rehuerä valitaan Eviran antaman näytteenottosuunnitelman ja ohjeistuksen mukaisesti satunnaisesti tai kohdennetusti. Näytteenoton tavoitteena on myös saada kattava kuva valvontakohteen rehuista. Evira päättää näytteestä tehtävät analyysit riskiperusteisesti mm. valvontakohteen valvontahistoriaa ja ko. rehun todennäköisimpiä riskitekijöitä painottaen. Pääpaino rehujen valvonnassa on haitallisten ja kiellettyjen aineiden seurannassa, mutta myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuotannon kannalta tärkeiden ravitsemuksellisten aineiden analysoinnissa. Viranomaisnäytteenotossa ja analyysien määrittelyssä huomioidaan erityyppisiin rehuihin liittyvät riskitekijät, eläinlajien herkkyydet tietyille aineille sekä valmistuksessa käytettävien aineiden mahdollinen siirtyminen eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Vuosittaista rehujen tuotevalvontaa ohjaa rehujen valvontasuunnitelman lisäksi valvonnasta saadut tulokset, havaitut poikkeamat, epäilyt, reklamaatiot ja RASFFjärjestelmän kautta saadut tiedot rehuihin liittyvistä vaaratekijöistä. Rehujen viranomaisvalvonnan näytteenottomäärät toteutuivat pääosin valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehujen viranomaisvalvonnan kemiallisten haitallisten ja kiellettyjen aineiden analyysien määrä oli 2253 analyysia, mikä vastasi 103 % suunnitellusta määrästä (Taulukko 1). Taulukko 1. Rehujen kemiallisten haitallisten ja kiellettyjen aineiden analyysien määrät v Analyysi Suunniteltu analyysien (näytteiden) lukumäärä yhteensä ( a ) Toteutunut; rehuaineet Toteutunut; rehuseokset Toteutunut; rehun lisäaineet, esiseokset Toteutunut analyysien lukumäärä yhteensä (a) (a) (a) ( a) Aflatoksiinit B1, B2, G1, G2 100 a (25 n) 12 a 120 a 132 a 132 Muut hometoksiinit 1) 220 a (20 n) 132 a 110 a 242 a 110 Kadmium Lyijy Elohopea Arseeni Kromi Nikkeli Melamiini Dioksiinit summa 2) 10 (10 n) Toteutunut 6

7 Dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet summa 3) Muut kuin dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet summa 4) Kasvinsuojeluaineet 5) 890 a (10 n) 505 a 211 a 716 a 100 LasalosidiNa 6) Narasiini 6) MonensiiniNa 6) SalinomysiiniNa 6) MaduramisiiniNH4 6) Semduramisiini 6) Lääkerehut ja niiden carry over seuranta 6) Olakvindoksi 6) Karbadoksi 6) Amprolium 6) Dimetridatsoli 6) Muuntogeenisyyden analysointi 7) Kemialliset haitallisten ja kiellettyjen aineiden analyysit yhteensä n. 320 a (32 n) 340 a (26 n) 340 a a= rehujen analyysien lukumäärä yhteensä a = analyysien lukumäärä n = näytteiden lukumäärä 1) Tutkittavat hometoksiinit ovat DON, DAS, 3AcDON, NIV, FX, T2toksiini, HT2 toksiini, okratoksiini A, zearaleoni ja fumonisiinit (B1 ja B2). 2) Dioksiiniyhdisteiden summa (17 eri yhdistettä) 12 %:n kosteuteen suhteutettuna WHO(2005)PCDD/F TEQ mukaisesti sisältäen määritysrajan. 3) Dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden summa (PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 168 ja PCB 189) 12 %:n kosteuteen suhteutettuna WHO(2005)Dioxinlike PCBs TEQ mukaisesti sisältäen määritysrajan. 4) Muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden summa (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ja PCB 180) (ICES6) 12 % kosteuteen suhteutettuna sisältäen määritysrajan. 5) Kasvinsuojeluaineet määritysmenetelmässä on enintään 89 eri tutkittavaa yhdistettä. Kaikkia yhdisteitä ei aina ole mahdollista tutkia kaikista rehunäytteistä. 6) Yhdisteitä tutkitaan valmiista rehuseoksista. 7) Suunnitelmassa näytteiden määrä on arvio. Suunniteltu a toteutunut a. Analyysien määrä per näyte vaihtelee näytteittäin. Näytteistä tutkitaan sekä EU:ssa hyväksyttyjä että hyväksymättömiä muuntogeenisiä aineksia. 3 TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS 3.1 Todetut puutteet ja niiden yleisyys Rehujen tuotevalvonnassa todettujen säännöstenvastaisuuksien sekä annettujen huomautusten ja toimenpidemääräysten esiintymistiheys on esitetty taulukossa 2. Huomioitavaa on, että poikkeamien prosentuaaliseen esiintymistiheyksien vaihteluun eri vuosina vaikuttavat valvonnan painotukset ja analyysien kohdentaminen eri rehuihin sekä ko. analyyseihin ohjattujen näytteiden kokonaismäärä (esim. lääkerehut ja melamiini). Näytteiden kokonaismäärää voi rajoittaa myös käytettävissä oleva menetelmävalikoima. Kokkidiostaatteja rehun lisäaineena käyttäviltä kotimaisilta rehutehtailta otettiin valvontasuunnitelman mukaisesti näytteitä rehuista kokkidiostaattien jäämäanalyyseja varten (Taulukko 1). Yhdessä kalkkunanrehuerässä todettiin narasiinin jäämiä ja samalla näytteenottokäynnillä otetusta toisesta kalkkunanrehuerässä todettiin monensiinin ja narasiinin jäämiä yli säädösten sallimien pitoisuuksien (Taulukko 2). Lisäksi yhdessä broilerinrehun valmistuserässä todettiin monensiinia yli säädösten sallimien rajojen (Taulukko 2). Kaikki rehuerät oli valmistanut sama rehutehdas. Rehuerät kiellettiin ja määrättiin poistettavaksi markkinoilta. Rehualan toimijoille annettiin toimenpidemääräykset saattaa kokkidiostaattien jäämät hallintaan rehun valmistuksessa. 7

8 Toimijaan asetettiin viranomaisvalvonnassa tehostettuun valvontaan kokkidiostaattien jäämien suhteen. Myöhemmin otetuissa viranomaisnäytteissä ei todettu kokkidiostaattien jäämiä yli säädösten sallimien pitoisuuksien. Taulukko 2. Rehujen tuotevalvonnassa v kemiallisten haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonnassa todettujen säännöstenvastaisuuksien sekä annettujen huomautusten ja toimenpidemääräysten esiintymistiheys. Esiintymistiheys on laskettuna prosentuaalisena määränä analysoiduista näytteistä eri analyysiryhmissä. Todettu säännöstenvastaisuus Mykotoksiinit 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Raskasmetallit 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Melamiini 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 Dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet sekä muut kuin 0,0 0,0 0,0 0,0 dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet Kasvinsuojeluaineet 0,0 0,0 0,0 Kokkidiostaatti, antibiootti ja/tai muut lääkkeenkaltaiset aineet 2,8 1,9 2,7 1,8 1,3 rehun lisäaineina tai niiden jäämät Lääkerehut ja niiden jäämät 7,1 0,0 14,3 25 0,0 Hyväksymätön muuntogeeninen aines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 Puutteiden analyysi Lääkerehuja valmistavilta rehutehtailta otetuista lääkerehunäytteistä ei voitu kaikissa tapauksissa määrittää lääkerehussa käytettyä lääkeaineen tehoainepitoisuutta. Lääkerehujen jäämäanalyyseja varten ei viranomaisnäytteenotossa onnistuttu menetelmävalikoiman suppeuden vuoksi saamaan sopivia rehueriä näytteenoton kohteeksi (Taulukko 1). Lääkerehujen valmistus on ajoittaista ja määräytyy kulloisenkin eläintautitilanteen mukaan. Lääkerehujen jäämien valvontaan on kuitenkin Evirassa kehitteillä uusi ns. multimenetelmä, jolloin tutkittavien lääkeaineiden valikoima valvonnan käytössä laajenee huomattavasti nykyisestä. Tutkituista viranomaisnäytteistä ei todettu säädöstenvastaisuuksia. Mykotoksiinien, raskasmetallien, melamiinin, dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden, kasvinsuojeluaineiden tai kiellettyjen aineiden osalta ei viranomaisnäytteiden analyyseissa todettu säännöstenvastaisuuksia. Muuntogeenisten organismien valvonnassa näytteenotto kohdistettiin rehuihin, joissa ei ollut merkintää muuntogeenisyydestä. EU:ssa hyväksymättömiä muuntogeenisiä rehuja ei viranomaisnäytteistä todettu. Haitallisten aineiden, kuten esim. raskasmetallien, kertymät eläimiin ja sitä kautta eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ovat riski sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden osuus ihmisten ja etenkin lasten ja nuorten ruokavaliossa voi olla merkittävä. Haitallisista aineista on myös eniten haittaa pienille eläimille ja kasvuvaiheessa oleville eläimille. Kun kokkidiostaatteja tai lääkkeen tehoaineita käytetään rehujen valmistuksessa, voi tuotantoprosessissa tapahtua väistämättömiä tuotantoteknologisia aineiden jäämien siirtymiä seuraaviin rehujen valmistuseriin. Tämä jäämien siirtymä ns. carry over rehuissa voi aiheuttaa vaaraa elintarviketurvallisuudelle. Jäämien taustalla voi olla esim. tuotantoprosessissa esiseosten annosteluun tehdyt muutokset. Säännöstenvastaisuuksien moninaisuudesta johtuen myös syyt poikkeamiin ovat tapauskohtaisia eikä niistä ollut johdettavissa rehuja tai koko rehusektoria koskevia muutostrendejä. 8

9 4 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE Komission suorittamat tarkastukset Komissio (FVO) teki rehuketjun vaarojen tunnistamista ja hallintaa koskevan auditoinnin Komissio totesi, että rehujen virallisesta valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset on määritelty, rehualan laitokset rekisteröidään tai hyväksytään vaaditulla tavalla ja virallista valvontaa suoritetaan koko rehuketjussa. Viranomaisilla on hyvä tuntemus myös laitoksista, joiden päätoiminta ei kuulu rehualaan (kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja muut teollisuudenalat). Riskiin perustuvat tarkastukset ja näytteenotto ovat pääosin kunnossa ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon asiankuuluvat riskikriteerit. HACCPpohjaisten menettelyjen virallinen valvonta on pääosin tyydyttävää, ja vierailluissa laitoksissa nämä menettelyt olivat pääosin tarkoituksenmukaisia. Myös rehualan toimijoiden toteuttamat toimenpiteet, joilla minimoidaan ristikontaminaatio kokkidiostaattien kanssa, ovat tyydyttäviä, ja niihin sovelletaan hyvin kohdennettua virallista näytteenottoa. Komissio ei esittänyt suosituksia toimivaltaiselle viranomaiselle. Vierasaineiden ja kontaminanttien sekä dioksiinien, furaanien ja PCB:n valvontaa koskevassa komission auditoinnissa käytiin läpi myös rehujen valvontaa dioksiinien varalta. Auditoinnissa ei tullut esiin rehuvalvontaan kohdistuvia suosituksia. Auditoinnit Auditointeja tehtiin suunnitelman mukaisesti ja niistä näytteenottoon liittyviä oli kaksi: ELYkeskus tarkastaja markkinavalvonnassa sekä yhtäaikaisesti kaksi valtuutettua tarkastajaa valmistuksen valvonnassa. Rehuprosessi oli myös kohteena koko talon ELMO prosessia käsitelleessä auditoinnissa. Auditoinneissa annettiin kehittämiskohteita tarkastajille liittyen tarkastusten perusteiden selvittämiseen toimijalle, toimijoiden ohjeistuksen ja neuvonnan lisäämiseen, havaintojen tarkempaan kirjaamiseen ja tarkastusaikataulussa pysymiseen. Eviralle annettuja kehittämiskohteita annettiin liittyen mm. näytteenottosuunnitelmaan, näytteenottopöytäkirjaan, näytteenottovälineisiin, näytteenottopalkkioihin, koulutusaiheisiin ja tiedottamiseen. Poikkeamana todettiin, että näytteenottotiheys ei toteutunut kaikilta osin yhdessä tapauksessa. Rehuprosessin auditoinnissa tuli esille huomioina rehunäytteiden kirjaamisvaiheen oikeellisuuden tärkeys, tietojärjestelmän rakenteelliset puutteet sekä toimijoiden kannalta laskujen vaikeaselkoisuus. Poikkeamana todettiin, että tilavalvonnan asiakastietojen lisäämisestä vastaavalla henkilöllä on käytössä vanha versio ko. toiminnon ohjeesta. Kehittämiskohteet, poikkeamat, huomiot ja havainnot huomioidaan valvonnan suunnittelussa ja ohjauksessa sekä koulutuksissa ja tiedotuksessa. Tarkastajien koulutuksesta antamat palautteet Valtuutettujen tarkastajien koulutus järjestettiin Palaute oli pääsääntöisesti positiivista mm. tehokas ajankäyttö, luennoitsijoiden asiantuntemus ja koulutusmateriaalien hyvä taso. Kehitettävää oli osin puheilmaisussa ja kokoushuoneen tekniikassa. ELYtarkastajien koulutus järjestettiin videon välityksellä 8.2. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista mm. luennoitsijoiden asiantuntemus. Kehitettävää oli osin videokoulutusmuodossa ja koulutusmateriaalin saatavuudessa koulutuspalvelun kautta. 9

10 Asiakaspalautteet Rehualan toimijoilta tulleista yksittäisistä yhteydenotoista muutama johti Eviran tekemien rehujen valvontanäytteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien päätösten muuttamiseen. Yhdessä tapauksessa laboratorion analyysivirheen takia asetettu kielto ja takaisinvetomääräys peruttiin. Toimijalle syntyneet kustannukset korvattiin. Lisäksi rehualan toimijoilta tuli yksittäisiä kyselyjä valvonnan näytteisiin ja laitostarkastuksiin liittyvistä laskuista. 5 ENNALTAEHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 5.1 Toimijoiden säädöstentuntemuksen varmistaminen Vuoden aikana Evira laati rehujen turvallisuuteen liittyviä tiedotteita, joissa muun muassa muistutettiin toimijoita lakisääteisistä vaatimuksista tai uusien vaatimusten voimaantulosta sekä kerrottiin edellisen vuoden valvontatuloksista. Tiedotteet käsittelivät mm. mykotoksiinikontaminaation vähentämiseen tarkoitettujen rehun lisäaineiden hyväksyntää, sioista ja siipikarjasta valmistetun käsitellyn eläinvalkuaisen käytön sallimista kalojen rehuissa ja rehun lisäaineena käytettävän selenometioniinin enimmäismäärän muuttamista. Lisäksi julkaistiin useita ajankohtaistiedotteita (mm. rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 ja rehujen pakkausmerkintäoppaan päivitys). Toimijoiden säädöstentuntemuksen varmistamiseksi laadittiin tai päivitettiin ulkoisia ohjeita ja päivitettiin evira.fi sivustoa. Evira vastasi aktiivisesti sähköiseen postilaatikkoon tulleisiin asiakaspalautteisiin ja kyselyihin liittyen rehu ja sivutuotelainsäädännön vaatimuksiin. Tiedotusvälineilmoituksia tehtiin myös aikaisempaa enemmän Toimijoille annetut seuraamukset ja puutteiden korjaamistoimenpiteiden varmistaminen Kaikista kohdassa 3.1 kuvatuista säännöstenvastaisuuksista on annettu kirjallinen huomautus, toimenpidemääräys ja ehdoton markkinoille saattamiskielto. Rehualan toimijaan kohdistuvaa viranomaisvalvontaa on lisäksi tehostettu tapausten johdosta. Rehusta todettu haitallisten / kiellettyjen aineiden pitoisuus tai muu vakava poikkeama johtaa yleensä rehuerän tuonti, valmistus, käyttö tai markkinoille saattamiskieltoon. Kielto voi olla ehdollinen, jolloin toimijalla on mahdollisuus poistaa laatupoikkeama esimerkiksi rehun käsittelyllä, tai ehdoton, jolloin rehulle annetaan hävitysmääräys. Haitallisten aineiden toteaminen johtaa rehun kieltoon silloin, kun niiden määrä ylittää niille lainsäädännössä annetun enimmäispitoisuuden. Rehuerän laimentaminen on kiellettyä. Rehussa todettu poikkeama ravintoaineissa ja/tai pakkausmerkinnöissä, rehun lisäaineissa kokkidiostaatteja ja lääkeaineita lukuun ottamatta, johtaa ensin kirjalliseen huomautukseen ja kehotukseen korjaavista toimenpiteistä. Toistuvat huomautukset tai vakavat puutteellisuudet voivat johtaa rehuerän kieltoon. Toimija voidaan tarvittaessa asettaa tehostettuun valvontaan (esim. kokkidiostaattien jäämät). 5.3 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet Valvonnan yhdenmukaisuutta edistettiin valvontaohjeiden, tiedottamisen ja koulutuksen avulla. Evira osallistui kattavasti rehuvalvontaan liittyviin komission järjestämiin BTSFkoulutuksiin. Lisäksi osallistuttiin vuosittaiseen rehu ja sivutuotevalvonnan NordicBalticviranomaiskokoukseen ja NordicBalticgmyhteistyöryhmän kokoukseen. Valtuutetuille tarkastajille, laitostarkastuksia tekeville valtuutetuille tarkastajille ja ELYkeskusten tarkastajille järjestettiin kullekin omat koulutuspäivät helmikuussa. Tullin virkamiehille annettiin koulutusta tullin järjestämillä rajoituspäivillä. 10

11 Valvonnan sisäisiä ja ulkoisia ohjeita laadittiin taulukon 13 mukaisesti. Taulukko 13. Viranomaisille ja toimijoille annettu ohjeistus Ohjeet toimijoille päivitytetyt/uudet, kpl Ohjeet viranomaisille päivitetyt/uudet, kpl Vuoden 2013 lopulla suunniteltiin Evira.fisivuille sähköinen palautelomake, joka otettiin käyttöön v VALVONNAN RESURSSIT Evira vastaa rehuvalvonnan toimenpanoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Evira käyttää apunaan valtuutettuja tarkastajia ja ELYkeskusten tarkastajia näytteenotossa sekä osittain myös laitostarkastusten tekemisessä. Tarkastajaresurssit ovat olleet pääosin riittävät. Elmotietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto edellytti edelleen runsaasti Eviran resursseja. Valvontatapahtumien käsittely Elmotietojärjestelmässä vie kaikkine työvaiheineen paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin valvonnan ja laboratorion yhteiskäytössä ollut tietojärjestelmä, mikä on huomioitava tietojärjestelmän käyttöresursseissa ja osaksi myös näytteenotossa. 7 MUUTOKSET SEURAAVAN VUODEN VALVONTAAN Näytteenottomenettelyt viranomaisvalvonnassa muuttuvat komission rehuja koskevan näytteenottoasetuksen muutoksen myötä. Erityisesti rehueristä otettavien osanäytteiden määrään, laboratorioon lähetettävän näytteen kokoon, näytteen esikäsittelyyn ja varastointiin tulee muutoksia. Valvontakohteista otettavien viranomaisnäytteiden määrää on mahdollista vähentää edelleen jonkin verran, sitä mukaan kun käyttöön saadaan uusia ns. multimenetelmiä. Tällöin yksittäisestä näytteestä tehtävien analyysien määrä suurenee, kun samasta näytteestä voidaan tutkia yhtä aikaa useita eri aineita /yhdisteitä. Samalla valvontakohteesta näytteen myötä kerralla saatava tilannekuva laajenee. 11

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Maatalouskemian Hyväksyjä Esittelijä Tarja Root Riitta Rannikko Lisätietoja

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014 Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 19.5.2014 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2014

Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2014 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2014 Evira/1570/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 4.5.2015 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Rehujen markkinavalvonnan suorittaminen

Rehujen markkinavalvonnan suorittaminen Vastuuhenkilö Tarja Root Sivu/sivut 1 / 1 Valvonnan tavoite Valvonnan kohteet Tarkastuskohteet Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa markkinoille saatettujen rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Evira 843/041/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3. Rehualan laitosvalvonnan tuloksista 2011 Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.2012 1 Laitostarkastajat v. 2011 Evira: Laura Blomqvist Arvo

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA Sivu/sivut 1 / 9 VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA 1 Salmonellan tutkiminen erityisen riskialttiiden rehujen tuontieristä virallisena valvontana Rehujen maahantuonnin yhteydessä

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Evira 1570 /041/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1 Rehut 1 Rehut Yleistä Rehulainsäädännöllä varmistetaan eläinten terveyden ja niistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi rehujen laatua, turvallisuutta, jäljitettävyyttä sekä rehuista annettavien

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011

Lihantarkastus 2010. Dnro 1170/0411/2011 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 24.3.2011 Lihantarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Eeva-Riitta Wirta Hanna Laatio Pienteurastamoita ja alueellista valvontaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Taija Rissanen, Evira Jäljitettävyys ja dokumentointi Näytteenoton syitä monia: toimijoiden valvonta ruokamyrkytysepäily, muu epäily kansallisen

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

OMAVALVONTANÄYTTEENOTTOKYSELY KALA-ALAN LAITOSTEN VALVOJILLE

OMAVALVONTANÄYTTEENOTTOKYSELY KALA-ALAN LAITOSTEN VALVOJILLE OMAVALVONTANÄYTTEENOTTOKYSELY KALA-ALAN LAITOSTEN VALVOJILLE Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hygieniayksikössä toteutettiin vuoden aikana kysely kunnan valvomien kala-alan laitosten mikrobiologisesta

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus Katja Korkalainen Rehujaosto Neuvo 2020 Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen rehuvalvonnoista eläintiloilla Rehut Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 1.4.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Tarja Lehtonen Tarja Lehtonen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

LASTENRUOKIEN VALVONTAHANKE - LOPPURAPORTTI

LASTENRUOKIEN VALVONTAHANKE - LOPPURAPORTTI LASTENRUOKIEN VALVONTAHANKE - LOPPURAPORTTI Tiivistelmä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toteutti yhdessä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa lastenruokien valvontahankkeen vuoden

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä

Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä 8.-10.10.2014 Elintarviketuotantolaitosten vientihyväksyntä Kirsi Montonen, Makery Oy Maija Hurri-Martikainen Atao Oy, Pasilankatu 2, FI-00240 Helsinki, Finland // www.makery.fi Venäjän viennistä Venäjä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 Dnro 5711/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.7.2014 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R0401 FI 01.07.2014 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Miten selviän helpommin raportoinnista

Miten selviän helpommin raportoinnista Miten selviän helpommin raportoinnista Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7.-8.10.2014 Katri Klingberg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Pienin askelin kohti yhteistä hyvää Kertakirjaaminen

Lisätiedot

Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna 2002 suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista

Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna 2002 suorittamien virallisten rehutarkastusten tuloksista EUROOPAN KOMISSIO TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Linja D Elintarviketurva (tuotanto ja jakeluketju) D1 Eläinten ravinto Yhteenvetona laadittu kokonaiskertomus jäsenvaltioiden vuonna suorittamien

Lisätiedot

Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Stina Hakulin

Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Stina Hakulin Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? 31.1.2013 Stina Hakulin Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Miksi homemyrkkyjä on tärkeätä hallita viljaketjussa? Miten me seuraamme homemyrkkyjä? Analyysituloksia

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data

Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data Tiedonsiirron pilottihanke: Electronic transmission of chemical occurence data Tutkimusprofessori Anja Hallikainen Evira/Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö EFSAn ja Suomen välinen tieteellinen yhteistyöseminaari,

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisällys Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Kuinka

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen Eviran raskasmetallitutkimukset Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä tutkitaan raskasmetalleja elintarvikkeiden lisäksi myös

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 15 päivänä

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Teknologia: Tekniikan auditointi ja sertifiointi Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira 1 Määritelmiä ja aiheeseen liittyvät lait 2 Auditointi, sertifiointi,

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

VIERAAT AINEET ELÄIMISTÄ SAATAVISSA ELINTARVIKKEISSA (Vierasaineasetus)

VIERAAT AINEET ELÄIMISTÄ SAATAVISSA ELINTARVIKKEISSA (Vierasaineasetus) sivu 1/10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS 13/EEO/2001 VIERAAT AINEET ELÄIMISTÄ SAATAVISSA ELINTARVIKKEISSA (Vierasaineasetus) 1 Soveltamisala Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä asetuksessa

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot