Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasainevalvonta OSA: 5. Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013"

Transkriptio

1 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2013 Evira/843/0411/2014

2 2

3 Eviran raportti Hyväksymispäivä Rehu ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Riitta Rannikko Lisätietoja

4 4

5 Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN.4 3. TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Todetut puutteet ja niiden yleisyys Puutteiden analyysi AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE ENNALTAEHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Toimijoiden säädöstentuntemuksen varmistaminen Toimijoille annetut seuraamukset ja puutteiden korjaamisen varmistaminen Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet VALVONNAN RESURSSIT MUUTOKSET SEURAAVIEN VUOSIEN VALVONTAAN

6 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA Rehuvalvonnan strategisena vaikuttavuustavoitteena on varmistaa, että markkinoille saatettujen rehujen koostumus vastaa tuotteista annettuja tietoja ja että ne ovat hyvälaatuisia, turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Rehuvalvonnan haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehunäytteiden virallisten valvontatulosten perusteella arvioiden Suomessa valmistetut ja markkinoille saatetut rehut täyttävät edelleen pääosin rehulainsäädännössä rehujen turvallisuudelle ja laadulle asetetut vaatimukset. Tässä on esitettynä kooste rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden tuotevalvonnasta kemiallisten tutkimusten osalta. Evira rehu ja lannoitevalvontayksikön rehujen valvonta on esitetty kokonaisuudessaan ko. sektorin raportissa (Evira/843/0411/2014). 2. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Rehujen tuotevalvonnassa näytteenoton suorittavat Eviran valtuuttamat tarkastajat ja ELYkeskusten tarkastajat. Näytteenottokäynnillä tarkastaja valitsee rehuerän näytteenoton kohteeksi. Rehuerä valitaan Eviran antaman näytteenottosuunnitelman ja ohjeistuksen mukaisesti satunnaisesti tai kohdennetusti. Näytteenoton tavoitteena on myös saada kattava kuva valvontakohteen rehuista. Evira päättää näytteestä tehtävät analyysit riskiperusteisesti mm. valvontakohteen valvontahistoriaa ja ko. rehun todennäköisimpiä riskitekijöitä painottaen. Pääpaino rehujen valvonnassa on haitallisten ja kiellettyjen aineiden seurannassa, mutta myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuotannon kannalta tärkeiden ravitsemuksellisten aineiden analysoinnissa. Viranomaisnäytteenotossa ja analyysien määrittelyssä huomioidaan erityyppisiin rehuihin liittyvät riskitekijät, eläinlajien herkkyydet tietyille aineille sekä valmistuksessa käytettävien aineiden mahdollinen siirtyminen eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Vuosittaista rehujen tuotevalvontaa ohjaa rehujen valvontasuunnitelman lisäksi valvonnasta saadut tulokset, havaitut poikkeamat, epäilyt, reklamaatiot ja RASFFjärjestelmän kautta saadut tiedot rehuihin liittyvistä vaaratekijöistä. Rehujen viranomaisvalvonnan näytteenottomäärät toteutuivat pääosin valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehujen viranomaisvalvonnan kemiallisten haitallisten ja kiellettyjen aineiden analyysien määrä oli 2253 analyysia, mikä vastasi 103 % suunnitellusta määrästä (Taulukko 1). Taulukko 1. Rehujen kemiallisten haitallisten ja kiellettyjen aineiden analyysien määrät v Analyysi Suunniteltu analyysien (näytteiden) lukumäärä yhteensä ( a ) Toteutunut; rehuaineet Toteutunut; rehuseokset Toteutunut; rehun lisäaineet, esiseokset Toteutunut analyysien lukumäärä yhteensä (a) (a) (a) ( a) Aflatoksiinit B1, B2, G1, G2 100 a (25 n) 12 a 120 a 132 a 132 Muut hometoksiinit 1) 220 a (20 n) 132 a 110 a 242 a 110 Kadmium Lyijy Elohopea Arseeni Kromi Nikkeli Melamiini Dioksiinit summa 2) 10 (10 n) Toteutunut 6

7 Dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet summa 3) Muut kuin dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet summa 4) Kasvinsuojeluaineet 5) 890 a (10 n) 505 a 211 a 716 a 100 LasalosidiNa 6) Narasiini 6) MonensiiniNa 6) SalinomysiiniNa 6) MaduramisiiniNH4 6) Semduramisiini 6) Lääkerehut ja niiden carry over seuranta 6) Olakvindoksi 6) Karbadoksi 6) Amprolium 6) Dimetridatsoli 6) Muuntogeenisyyden analysointi 7) Kemialliset haitallisten ja kiellettyjen aineiden analyysit yhteensä n. 320 a (32 n) 340 a (26 n) 340 a a= rehujen analyysien lukumäärä yhteensä a = analyysien lukumäärä n = näytteiden lukumäärä 1) Tutkittavat hometoksiinit ovat DON, DAS, 3AcDON, NIV, FX, T2toksiini, HT2 toksiini, okratoksiini A, zearaleoni ja fumonisiinit (B1 ja B2). 2) Dioksiiniyhdisteiden summa (17 eri yhdistettä) 12 %:n kosteuteen suhteutettuna WHO(2005)PCDD/F TEQ mukaisesti sisältäen määritysrajan. 3) Dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden summa (PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 168 ja PCB 189) 12 %:n kosteuteen suhteutettuna WHO(2005)Dioxinlike PCBs TEQ mukaisesti sisältäen määritysrajan. 4) Muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden summa (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ja PCB 180) (ICES6) 12 % kosteuteen suhteutettuna sisältäen määritysrajan. 5) Kasvinsuojeluaineet määritysmenetelmässä on enintään 89 eri tutkittavaa yhdistettä. Kaikkia yhdisteitä ei aina ole mahdollista tutkia kaikista rehunäytteistä. 6) Yhdisteitä tutkitaan valmiista rehuseoksista. 7) Suunnitelmassa näytteiden määrä on arvio. Suunniteltu a toteutunut a. Analyysien määrä per näyte vaihtelee näytteittäin. Näytteistä tutkitaan sekä EU:ssa hyväksyttyjä että hyväksymättömiä muuntogeenisiä aineksia. 3 TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS 3.1 Todetut puutteet ja niiden yleisyys Rehujen tuotevalvonnassa todettujen säännöstenvastaisuuksien sekä annettujen huomautusten ja toimenpidemääräysten esiintymistiheys on esitetty taulukossa 2. Huomioitavaa on, että poikkeamien prosentuaaliseen esiintymistiheyksien vaihteluun eri vuosina vaikuttavat valvonnan painotukset ja analyysien kohdentaminen eri rehuihin sekä ko. analyyseihin ohjattujen näytteiden kokonaismäärä (esim. lääkerehut ja melamiini). Näytteiden kokonaismäärää voi rajoittaa myös käytettävissä oleva menetelmävalikoima. Kokkidiostaatteja rehun lisäaineena käyttäviltä kotimaisilta rehutehtailta otettiin valvontasuunnitelman mukaisesti näytteitä rehuista kokkidiostaattien jäämäanalyyseja varten (Taulukko 1). Yhdessä kalkkunanrehuerässä todettiin narasiinin jäämiä ja samalla näytteenottokäynnillä otetusta toisesta kalkkunanrehuerässä todettiin monensiinin ja narasiinin jäämiä yli säädösten sallimien pitoisuuksien (Taulukko 2). Lisäksi yhdessä broilerinrehun valmistuserässä todettiin monensiinia yli säädösten sallimien rajojen (Taulukko 2). Kaikki rehuerät oli valmistanut sama rehutehdas. Rehuerät kiellettiin ja määrättiin poistettavaksi markkinoilta. Rehualan toimijoille annettiin toimenpidemääräykset saattaa kokkidiostaattien jäämät hallintaan rehun valmistuksessa. 7

8 Toimijaan asetettiin viranomaisvalvonnassa tehostettuun valvontaan kokkidiostaattien jäämien suhteen. Myöhemmin otetuissa viranomaisnäytteissä ei todettu kokkidiostaattien jäämiä yli säädösten sallimien pitoisuuksien. Taulukko 2. Rehujen tuotevalvonnassa v kemiallisten haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonnassa todettujen säännöstenvastaisuuksien sekä annettujen huomautusten ja toimenpidemääräysten esiintymistiheys. Esiintymistiheys on laskettuna prosentuaalisena määränä analysoiduista näytteistä eri analyysiryhmissä. Todettu säännöstenvastaisuus Mykotoksiinit 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Raskasmetallit 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Melamiini 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 Dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet sekä muut kuin 0,0 0,0 0,0 0,0 dioksiinien kaltaiset PCByhdisteet Kasvinsuojeluaineet 0,0 0,0 0,0 Kokkidiostaatti, antibiootti ja/tai muut lääkkeenkaltaiset aineet 2,8 1,9 2,7 1,8 1,3 rehun lisäaineina tai niiden jäämät Lääkerehut ja niiden jäämät 7,1 0,0 14,3 25 0,0 Hyväksymätön muuntogeeninen aines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 Puutteiden analyysi Lääkerehuja valmistavilta rehutehtailta otetuista lääkerehunäytteistä ei voitu kaikissa tapauksissa määrittää lääkerehussa käytettyä lääkeaineen tehoainepitoisuutta. Lääkerehujen jäämäanalyyseja varten ei viranomaisnäytteenotossa onnistuttu menetelmävalikoiman suppeuden vuoksi saamaan sopivia rehueriä näytteenoton kohteeksi (Taulukko 1). Lääkerehujen valmistus on ajoittaista ja määräytyy kulloisenkin eläintautitilanteen mukaan. Lääkerehujen jäämien valvontaan on kuitenkin Evirassa kehitteillä uusi ns. multimenetelmä, jolloin tutkittavien lääkeaineiden valikoima valvonnan käytössä laajenee huomattavasti nykyisestä. Tutkituista viranomaisnäytteistä ei todettu säädöstenvastaisuuksia. Mykotoksiinien, raskasmetallien, melamiinin, dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCByhdisteiden, kasvinsuojeluaineiden tai kiellettyjen aineiden osalta ei viranomaisnäytteiden analyyseissa todettu säännöstenvastaisuuksia. Muuntogeenisten organismien valvonnassa näytteenotto kohdistettiin rehuihin, joissa ei ollut merkintää muuntogeenisyydestä. EU:ssa hyväksymättömiä muuntogeenisiä rehuja ei viranomaisnäytteistä todettu. Haitallisten aineiden, kuten esim. raskasmetallien, kertymät eläimiin ja sitä kautta eläimistä saataviin elintarvikkeisiin ovat riski sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden osuus ihmisten ja etenkin lasten ja nuorten ruokavaliossa voi olla merkittävä. Haitallisista aineista on myös eniten haittaa pienille eläimille ja kasvuvaiheessa oleville eläimille. Kun kokkidiostaatteja tai lääkkeen tehoaineita käytetään rehujen valmistuksessa, voi tuotantoprosessissa tapahtua väistämättömiä tuotantoteknologisia aineiden jäämien siirtymiä seuraaviin rehujen valmistuseriin. Tämä jäämien siirtymä ns. carry over rehuissa voi aiheuttaa vaaraa elintarviketurvallisuudelle. Jäämien taustalla voi olla esim. tuotantoprosessissa esiseosten annosteluun tehdyt muutokset. Säännöstenvastaisuuksien moninaisuudesta johtuen myös syyt poikkeamiin ovat tapauskohtaisia eikä niistä ollut johdettavissa rehuja tai koko rehusektoria koskevia muutostrendejä. 8

9 4 AUDITOINNIT JA MUU SAATU PALAUTE Komission suorittamat tarkastukset Komissio (FVO) teki rehuketjun vaarojen tunnistamista ja hallintaa koskevan auditoinnin Komissio totesi, että rehujen virallisesta valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset on määritelty, rehualan laitokset rekisteröidään tai hyväksytään vaaditulla tavalla ja virallista valvontaa suoritetaan koko rehuketjussa. Viranomaisilla on hyvä tuntemus myös laitoksista, joiden päätoiminta ei kuulu rehualaan (kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja muut teollisuudenalat). Riskiin perustuvat tarkastukset ja näytteenotto ovat pääosin kunnossa ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon asiankuuluvat riskikriteerit. HACCPpohjaisten menettelyjen virallinen valvonta on pääosin tyydyttävää, ja vierailluissa laitoksissa nämä menettelyt olivat pääosin tarkoituksenmukaisia. Myös rehualan toimijoiden toteuttamat toimenpiteet, joilla minimoidaan ristikontaminaatio kokkidiostaattien kanssa, ovat tyydyttäviä, ja niihin sovelletaan hyvin kohdennettua virallista näytteenottoa. Komissio ei esittänyt suosituksia toimivaltaiselle viranomaiselle. Vierasaineiden ja kontaminanttien sekä dioksiinien, furaanien ja PCB:n valvontaa koskevassa komission auditoinnissa käytiin läpi myös rehujen valvontaa dioksiinien varalta. Auditoinnissa ei tullut esiin rehuvalvontaan kohdistuvia suosituksia. Auditoinnit Auditointeja tehtiin suunnitelman mukaisesti ja niistä näytteenottoon liittyviä oli kaksi: ELYkeskus tarkastaja markkinavalvonnassa sekä yhtäaikaisesti kaksi valtuutettua tarkastajaa valmistuksen valvonnassa. Rehuprosessi oli myös kohteena koko talon ELMO prosessia käsitelleessä auditoinnissa. Auditoinneissa annettiin kehittämiskohteita tarkastajille liittyen tarkastusten perusteiden selvittämiseen toimijalle, toimijoiden ohjeistuksen ja neuvonnan lisäämiseen, havaintojen tarkempaan kirjaamiseen ja tarkastusaikataulussa pysymiseen. Eviralle annettuja kehittämiskohteita annettiin liittyen mm. näytteenottosuunnitelmaan, näytteenottopöytäkirjaan, näytteenottovälineisiin, näytteenottopalkkioihin, koulutusaiheisiin ja tiedottamiseen. Poikkeamana todettiin, että näytteenottotiheys ei toteutunut kaikilta osin yhdessä tapauksessa. Rehuprosessin auditoinnissa tuli esille huomioina rehunäytteiden kirjaamisvaiheen oikeellisuuden tärkeys, tietojärjestelmän rakenteelliset puutteet sekä toimijoiden kannalta laskujen vaikeaselkoisuus. Poikkeamana todettiin, että tilavalvonnan asiakastietojen lisäämisestä vastaavalla henkilöllä on käytössä vanha versio ko. toiminnon ohjeesta. Kehittämiskohteet, poikkeamat, huomiot ja havainnot huomioidaan valvonnan suunnittelussa ja ohjauksessa sekä koulutuksissa ja tiedotuksessa. Tarkastajien koulutuksesta antamat palautteet Valtuutettujen tarkastajien koulutus järjestettiin Palaute oli pääsääntöisesti positiivista mm. tehokas ajankäyttö, luennoitsijoiden asiantuntemus ja koulutusmateriaalien hyvä taso. Kehitettävää oli osin puheilmaisussa ja kokoushuoneen tekniikassa. ELYtarkastajien koulutus järjestettiin videon välityksellä 8.2. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista mm. luennoitsijoiden asiantuntemus. Kehitettävää oli osin videokoulutusmuodossa ja koulutusmateriaalin saatavuudessa koulutuspalvelun kautta. 9

10 Asiakaspalautteet Rehualan toimijoilta tulleista yksittäisistä yhteydenotoista muutama johti Eviran tekemien rehujen valvontanäytteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien päätösten muuttamiseen. Yhdessä tapauksessa laboratorion analyysivirheen takia asetettu kielto ja takaisinvetomääräys peruttiin. Toimijalle syntyneet kustannukset korvattiin. Lisäksi rehualan toimijoilta tuli yksittäisiä kyselyjä valvonnan näytteisiin ja laitostarkastuksiin liittyvistä laskuista. 5 ENNALTAEHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 5.1 Toimijoiden säädöstentuntemuksen varmistaminen Vuoden aikana Evira laati rehujen turvallisuuteen liittyviä tiedotteita, joissa muun muassa muistutettiin toimijoita lakisääteisistä vaatimuksista tai uusien vaatimusten voimaantulosta sekä kerrottiin edellisen vuoden valvontatuloksista. Tiedotteet käsittelivät mm. mykotoksiinikontaminaation vähentämiseen tarkoitettujen rehun lisäaineiden hyväksyntää, sioista ja siipikarjasta valmistetun käsitellyn eläinvalkuaisen käytön sallimista kalojen rehuissa ja rehun lisäaineena käytettävän selenometioniinin enimmäismäärän muuttamista. Lisäksi julkaistiin useita ajankohtaistiedotteita (mm. rehuvalvonnan analyysitulokset 2012 ja rehujen pakkausmerkintäoppaan päivitys). Toimijoiden säädöstentuntemuksen varmistamiseksi laadittiin tai päivitettiin ulkoisia ohjeita ja päivitettiin evira.fi sivustoa. Evira vastasi aktiivisesti sähköiseen postilaatikkoon tulleisiin asiakaspalautteisiin ja kyselyihin liittyen rehu ja sivutuotelainsäädännön vaatimuksiin. Tiedotusvälineilmoituksia tehtiin myös aikaisempaa enemmän Toimijoille annetut seuraamukset ja puutteiden korjaamistoimenpiteiden varmistaminen Kaikista kohdassa 3.1 kuvatuista säännöstenvastaisuuksista on annettu kirjallinen huomautus, toimenpidemääräys ja ehdoton markkinoille saattamiskielto. Rehualan toimijaan kohdistuvaa viranomaisvalvontaa on lisäksi tehostettu tapausten johdosta. Rehusta todettu haitallisten / kiellettyjen aineiden pitoisuus tai muu vakava poikkeama johtaa yleensä rehuerän tuonti, valmistus, käyttö tai markkinoille saattamiskieltoon. Kielto voi olla ehdollinen, jolloin toimijalla on mahdollisuus poistaa laatupoikkeama esimerkiksi rehun käsittelyllä, tai ehdoton, jolloin rehulle annetaan hävitysmääräys. Haitallisten aineiden toteaminen johtaa rehun kieltoon silloin, kun niiden määrä ylittää niille lainsäädännössä annetun enimmäispitoisuuden. Rehuerän laimentaminen on kiellettyä. Rehussa todettu poikkeama ravintoaineissa ja/tai pakkausmerkinnöissä, rehun lisäaineissa kokkidiostaatteja ja lääkeaineita lukuun ottamatta, johtaa ensin kirjalliseen huomautukseen ja kehotukseen korjaavista toimenpiteistä. Toistuvat huomautukset tai vakavat puutteellisuudet voivat johtaa rehuerän kieltoon. Toimija voidaan tarvittaessa asettaa tehostettuun valvontaan (esim. kokkidiostaattien jäämät). 5.3 Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet Valvonnan yhdenmukaisuutta edistettiin valvontaohjeiden, tiedottamisen ja koulutuksen avulla. Evira osallistui kattavasti rehuvalvontaan liittyviin komission järjestämiin BTSFkoulutuksiin. Lisäksi osallistuttiin vuosittaiseen rehu ja sivutuotevalvonnan NordicBalticviranomaiskokoukseen ja NordicBalticgmyhteistyöryhmän kokoukseen. Valtuutetuille tarkastajille, laitostarkastuksia tekeville valtuutetuille tarkastajille ja ELYkeskusten tarkastajille järjestettiin kullekin omat koulutuspäivät helmikuussa. Tullin virkamiehille annettiin koulutusta tullin järjestämillä rajoituspäivillä. 10

11 Valvonnan sisäisiä ja ulkoisia ohjeita laadittiin taulukon 13 mukaisesti. Taulukko 13. Viranomaisille ja toimijoille annettu ohjeistus Ohjeet toimijoille päivitytetyt/uudet, kpl Ohjeet viranomaisille päivitetyt/uudet, kpl Vuoden 2013 lopulla suunniteltiin Evira.fisivuille sähköinen palautelomake, joka otettiin käyttöön v VALVONNAN RESURSSIT Evira vastaa rehuvalvonnan toimenpanoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Evira käyttää apunaan valtuutettuja tarkastajia ja ELYkeskusten tarkastajia näytteenotossa sekä osittain myös laitostarkastusten tekemisessä. Tarkastajaresurssit ovat olleet pääosin riittävät. Elmotietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto edellytti edelleen runsaasti Eviran resursseja. Valvontatapahtumien käsittely Elmotietojärjestelmässä vie kaikkine työvaiheineen paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin valvonnan ja laboratorion yhteiskäytössä ollut tietojärjestelmä, mikä on huomioitava tietojärjestelmän käyttöresursseissa ja osaksi myös näytteenotossa. 7 MUUTOKSET SEURAAVAN VUODEN VALVONTAAN Näytteenottomenettelyt viranomaisvalvonnassa muuttuvat komission rehuja koskevan näytteenottoasetuksen muutoksen myötä. Erityisesti rehueristä otettavien osanäytteiden määrään, laboratorioon lähetettävän näytteen kokoon, näytteen esikäsittelyyn ja varastointiin tulee muutoksia. Valvontakohteista otettavien viranomaisnäytteiden määrää on mahdollista vähentää edelleen jonkin verran, sitä mukaan kun käyttöön saadaan uusia ns. multimenetelmiä. Tällöin yksittäisestä näytteestä tehtävien analyysien määrä suurenee, kun samasta näytteestä voidaan tutkia yhtä aikaa useita eri aineita /yhdisteitä. Samalla valvontakohteesta näytteen myötä kerralla saatava tilannekuva laajenee. 11

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta - OSA: 5 Rehujen haitallisten aineiden valvonta Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Maatalouskemian Hyväksyjä Esittelijä Tarja Root Riitta Rannikko Lisätietoja

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2013 Evira 843/041/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3. Rehualan laitosvalvonnan tuloksista 2011 Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.2012 1 Laitostarkastajat v. 2011 Evira: Laura Blomqvist Arvo

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014

Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Vierasainevalvonta OSA: 3 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (96/23/EY) raportointi 2014 Evira 1570 /041/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä Elintarvikehygienia

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 21.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 ARVIO

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2014

Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2014 Vierasainevalvonta OSA: 5 Rehujen haitallisten ja kiellettyjen aineiden valvonta 2014 Evira/1570/0411/2015 Eviran raportti Hyväksymispäivä 4.5.2015 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Tullilaboratorion rooli - kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmiä Riskinarviointiseminaari

Tullilaboratorion rooli - kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmiä Riskinarviointiseminaari Tullilaboratorion rooli - kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmiä Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Terhi Andersson Tullilaboratorio Historia Perustettu 1907 Nykyinen rakennus 1979, n. 4200

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/1454/0411/2016

Rehuvalvonnan raportti Evira/1454/0411/2016 Evira/1454/0411/2016 Eviran raportti Hyväksymispäivä 15.4.2016 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti Evira/1005/0411/2012

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti Evira/1005/0411/2012 Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Maatalouskemian yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Marmo Sinikka Venelampi Olli Venelampi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9. ja 7.10.2015, Oulu ja Tampere Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira 1 LÄHTÖKOHTIA HANKKEELLE Kontaktimateriaaleja

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti Dnro 1170/0411/2011

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti Dnro 1170/0411/2011 Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2010 Dnro 1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.4.2011 Maatalouskemian yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Marmo Sinikka Vuorinen Arja Vuorinen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/2119/0411/2013

Rehuvalvonnan raportti Evira/2119/0411/2013 Evira/2119/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 17.4.2013 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Miten selviän helpommin raportoinnista

Miten selviän helpommin raportoinnista Miten selviän helpommin raportoinnista Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7.-8.10.2014 Katri Klingberg Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Pienin askelin kohti yhteistä hyvää Kertakirjaaminen

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Stina Hakulin

Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Stina Hakulin Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? 31.1.2013 Stina Hakulin Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Miksi homemyrkkyjä on tärkeätä hallita viljaketjussa? Miten me seuraamme homemyrkkyjä? Analyysituloksia

Lisätiedot

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN 1.3.2017 Vesianalyysitulosten tiedonsiirto Ari Markkanen ari.markkanen@valvira.fi Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien oikeellisuus, täsmällisyys ja toteamisraja - vaatimukset STMa 461/2000 Ylitarkastaja Heli Laasonen, FT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti Evira/1170/0411/2011

Rehuvalvonnan raportti Evira/1170/0411/2011 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 3.5.2011 Maatalouskemian yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 23.3.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan

Lisätiedot

Uusia tulokulmia vierasaineiden lainsäädäntöön akryyliamidi uuden ajan alku?

Uusia tulokulmia vierasaineiden lainsäädäntöön akryyliamidi uuden ajan alku? Uusia tulokulmia vierasaineiden lainsäädäntöön akryyliamidi uuden ajan alku? Annika Nurttila ja Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Akryyliamidi? Muodostuu nk. Maillard-reaktiossa

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen

Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen Näytetiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin Taija Rissanen Mitä näytteitä tiedonsiirto koskee? Elintarvikevalvonnan näytteet, jotka tutkittu laboratoriossa Elintarvikkeet ympäristönäytteet

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Lannoitevalmisteiden valvonta Evira/2908/0411/2013

Lannoitevalmisteiden valvonta Evira/2908/0411/2013 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 19.4.2013 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Sinikka Marmo Olli Venelampi Lisätietoja Sisällysluettelo 1 ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen. Riskinarviointiseminaari Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen Eviran raskasmetallitutkimukset Eviran kemian ja toksikologian tutkimusyksikössä tutkitaan raskasmetalleja elintarvikkeiden lisäksi myös

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli

ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maaherrankatu 16, PL 50, Mikkeli Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue ISAVI/400/05.14.08/2012 ELINTARVIKEVALVONNAN AUDITOINTIEN YHTEENVETO JA TOTEUTUMARAPORTTI Vastaanottaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kirjaamo

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Yleistietoa luomuvalvonnasta

Yleistietoa luomuvalvonnasta Yleistietoa luomuvalvonnasta Luomuvalvonta Suomessa ja miten se liittyy laboratorioihin Koulutuksessa ollut aina yleistietoa jostakin sellaisesta aiheesta, joka ei suoraan labroja kosketa, mutta joka liittyy

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojelulain mukaisissa kohteissa Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 17.-18.5.2016 1 Esityksen sisältö Mikä ulkopuolinen asiantuntija? Mitä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Kotieläintuki-info (nauta ja lammas) Läänineläinlääkäri 1 Täydentävien ehtojen (TE) valvonta Säädösperusta Neuvoston ja parlamentin

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan?

Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Miten terveydenhuollon laitteiden turvallisuutta arvioidaan ja valvotaan? Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Valvira, Jari Knuuttila, ylitarkastaja Jari Knuuttila Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen 08.03.2016 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Valvonnat 2013-2014 ja ajankohtaista tukijärjestelmistä

Valvonnat 2013-2014 ja ajankohtaista tukijärjestelmistä Valvonnat 2013-2014 ja ajankohtaista tukijärjestelmistä Viljelijäkoulutukset 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Huom. Vain kulloinkin voimassaolevat säädökset ovat virallisia lähteitä. Valvonta-asiaa Valvontamäärät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotukset ( 1 ), L 268/24 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit ja Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut. Joni Haapanen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja rehut Joni Haapanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Venäjä Laitoksen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

Kliinisten auditointien viranomaisvalvonta

Kliinisten auditointien viranomaisvalvonta Kliinisten auditointien viranomaisvalvonta Seminaari Kliinisten auditointien kehittäminen 19.1.2010 Eero Kettunen STUK Kliinisen auditoinnin tavoitteista Edistää hyvien käytäntöjen jalkautumista Läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot