BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO Observer. P ä ä k i r j o i t u s. Pääkirjoitus. Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen"

Transkriptio

1 BDO Observer Pääkirjoitus Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 2 Kilan yleisohje; Tulon kirjaaminen tuotoksi valmiusasteen perusteella Uusi verotilimenettely alkaen 11 Tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetut poistot 13 BDO International BDO pähkinänkuoressa P ä ä k i r j o i t u s Kesälomat on jälleen vietetty, mutta monilla suomalaisilla on vielä erilaisia sopeuttamisiin liittyviä ylimääräisiä pakkovapaita jäljellä. Paluu arkeen on siis pääosin tapahtunut. Viime päivinä on saatu nykyiseen taloustilanteeseen liittyviä uutisia, joiden mukaan orastavaa nousua olisi jo näköpiirissä. Pahin aallonpohja arvioidaan saavutetuksi ja käänteen parempaan arvioidaan jo alkaneen. Omassa asiakaskunnassamme elokuussa tekemämme selvitys antaisi viitteitä samansuuntaisesta kehityksestä. Suurella osalla yrittäjistä on edellisen laman opetukset vielä kirkkaana mielessä. Yrittäjät ymmärtävät, että tuloksellisessa toiminnassa ei aina ole tärkeintä suuret tulot vaan pienet menot. Menoja on jouduttu karsimaan lähes kaikissa suomalaisissa yrityksissä viimeisen vuoden aikana. Joillakin aloilla, kuten esimerkiksi metsäteollisuudessa korjataan nyt rakenteellisia vääristymiä todellista markkinatilannetta vastaaviksi. Nämä uutiset tehtaiden lopettamisista tuntuvat pahalta, mutta ovat vääjäämättä edessä ennemmin tai myöhemmin. Nykyinen lama ei ole vertailukelpoinen 90-luvun lamaan. Yritysten omavaraisuusasteet ovat vielä yleisesti hyvällä tasolla. Tämä on osin ollut seurausta nykyisestä osingonjakojärjestelmästä, jossa on ollut edullista kerätä nettovarallisuutta yritykseen ja jakaa vain verovapaita osuuksia osinkoina. Tuleva syksy ja talvi tulevat olemaan edelleen haasteellisia monille yrityksille. Tilintarkastajakin saattavat joutua monissa tarkastuksissaan normaalia suuremman työmäärän eteen voidakseen antaa tilintarkastuskertomuksen. Tulevissa tilintarkastuksissa keskustelut yritysjohdon ja tilintarkastajan välillä saattavat joissakin tapauksissa olla tiukkojakin. Onneksi ainakin osalla meistä tilintarkastajista on luontainen kyky esittää myös ikävät asiat positiivisessa valossa. Tämä helpottaa yhteistyötä asiakkaan kanssa. Tarvitsemme tätä positiivista henkeä, jotta jaksamme jälleen ottaa vastaan tulevat haasteet. Hannu Riippi Toimitusjohtaja KHT

2 2 Asunto-osakeyhtiölain osakeyhtiölain uudistaminen Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan vuoden 1992 alussa. Vuosien varrella on kuitenkin ilmennyt tarvetta selventää tai muuttaa lain yksittäisiä säännöksiä. Myös osakeyhtiölain uudistus vaikutti muutostarpeeseen. Muutostarpeesta laadittiin oikeusministeriössä vuonna jo 2003 arviomuistio. Arviomuistiosta järjestettiin laaja lausuntokierros, jonka jälkeen oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksen asunto-osakeyhtiölain uudistamiseksi (asunto-osakeyhtiölakityöryhmä). Väliraporttien ja useiden lausuntokierrosten jälkeen oikeusministeriö julkaisi kesällä 2008 luonnoksen hallituksen esitykseksi. Saatujen lausuntojen perusteella esitykseen tehtiin virkatyönä muutoksia. Hallituksen esitys annettiin maaliskuussa Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alussa. Keskeisiä talouteen ja tilintarkastuk- seen liittyviä ehdotuksia Lain valmistelussa ei ilmennyt tarvetta muuttaa voimassa olevan lain periaatteita eikä muutenkaan tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yhtiön tai osakkeenomistajien oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Valmistelussa todettiin kuitenkin, että AsOyL:ssa tulisi määritellä nykyistä selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat. Tarpeet voitaisiin pääosin toteuttaa menettelytapoja selventämällä. Tarvittavat säännökset on tarkoitus kirjoittaa kattavasti AsOyL:iin. Viittauksista osakeyhtiölakiin luovutaan. Lakiuudistuksen toivotaan selventävän ja vahvistavan yhdenvertaisuusperiaatetta. Yhtiövastike ja vastikeperusteista poik- keaminen Lakiehdotuksen mukaan yhtiövastikkeella voitaisiin kattaa kaikki yhtiön menot, jotka yhtiö on lain, yhtiöjärjestyksen tai sopimuksen taikka muun perusteen mukaan velvollinen suorittamaan. Lisäksi lakiin ehdotetaan nimenomaisia säännöksiä tavanomaisista yhteishankintana hankittavien kulujen kattamisesta yhtiövastikkeella. Voimassa olevassa laissa ei asiasta säädetä vaikka käytännössä yhtiö huolehtii yleensä vastikevaroilla esimerkiksi jätehuollosta. Yhteishankinnan vastikerahoituksen edellytyksenä olisi, että asiasta on päätetty asianmukaisesti yhtiössä. Yhtiön perustamisen jälkeen yhtiökokous voisi päättää enemmistöpäätöksellä vain sellaisen uuden hyödykkeen yhteishankinnasta kaikilta osakkeenomistajilta perittävällä vastikkeella, joka liittyy kiinteistön tai rakennuksen käyttöön ja jonka vastikerahoitteinen yhteishankinta on tavanomaista. Yhtiöjärjestyksessä voitaisiin jatkossa määrätä myös muiden maksujen, kuten esimerkiksi saunavuoron, perimisestä vastikkeena. Vastikesääntöjen soveltaminen tarkoittaisi sitä, että maksun laiminlyöntiin voitaisiin soveltaa vastikkeen laiminlyöntiä koskevia säännöksiä. Lakiehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti määrätyllä pääomavastikkeella katetaan vain kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta ja rakentamisesta sekä peruskorjauksesta ja uudistuksesta aiheutuvat pitkävaikutteiset menot, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yhtiön toteuttama muutos Vastikerahoitusmahdollisuutta on tarkoitus laajentaa siten, että vastikkeella voidaan rahoittaa kaikki asianmukaisesti päätetyt perusparannukset, uudistukset, lisärakentamiset, aluehankinnat ja muut muutokset.

3 3 Nykyistä lakia vastaavalla tavalla pääsääntö olisi, että enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää sellaisesta vastikerahoitteisesta uudistuksesta aiheutuvat menot, jolla kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, jollei osakkeenomistajan maksuvelvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi. Lisäksi enemmistöpäätöksellä voitaisiin päättää vastikerahoitteisesta uudistuksesta, joka on yhtiöjärjestyksestä ilmenevän toimialan mukainen. Tällainen uudistus voisi olla esim. senioritalon yhtiöjärjestyksessä riittävällä tavalla yksilöity asumispalvelu. Uutta olisi se, että enemmistöllä voitaisiin päättää myös sellaisesta uudistuksesta, jonka toteuttamismahdollisuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä (esim. takkavaraus). Yhtiövastikkeen alentaminen yhtiölle tulevan säästön perusteella. Lakiin esitetään lisättäväksi nimenomaisia säännöksiä edellytyksistä, joilla yhtiökokous voisi päättää vastikeperusteesta poikkeamisesta sekä kunnossapidon että uudistuksen yhteydessä silloin, kun yhtiölle aiheutuu säästöä sen vuoksi, että uudistusta tai kunnossapitoa ei tarvitse tehdä tietyn osakkeenomistajan huoneistossa. Edellytyksenä on, että yhtiö voi toteuttaa toimenpiteensä pienemmillä kustannuksilla sen vuoksi, että osakkeenomistaja on aiemmin tehnyt vastaavan kunnossapitotyön tai uudistuksen omalla kustannuksellaan tai että kyseinen uudistus vastaa osakkeenomistajan huoneistossa muuten vallitsevaa tasoa. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä. Ehdotuksen tavoitteena on poistaa esteitä, jotka vähentävät osakkeenomistajien halukkuutta huolehtia huoneistojensa kunnossapidosta ja ajanmukaisuudesta, sekä vähentää yhtiön ja osakkeenomistajien välisiä erimielisyyksiä. Kustannusten tasajako kaikkien huoneistojen osalta samat edut ja kustan- nukset tuottavassa uudistuksessa Yhtiökokous voi päättää 2/3:n määräenemmistöllä kunnossapidosta ja uudistuksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken, jos toimenpide kohdistuu osakashallinnassa oleviin huoneistoihin ja siitä kunkin huoneiston osalle tuleva etu ja aiheutuva kustannus ovat yhtä suuret (esim. ulko-ovien vaihtaminen). Yhtiövastikeperusteesta poikkeaminen hissin jälkiasennuksessa Esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä yhtiökokous voi hissin jälkiasennuksen yhteydessä poiketa yhtiövastikeperusteen mukaisesta kustannusten jaosta. Poikkeaminen yhtiövastikeperusteesta enemmistöpäätöksellä hissin jälkiasennuksessa on mahdollista, jos vastikeperusteen noudattaminen olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Yhtiökokous voisi tällöin päättää, että näitä huoneistoja hallitsevilta osakkeenomistajilta peritään vähemmän tai ei lainkaan vastiketta tällaisen uudistuksen kuluihin. Asennuskustannusten jakoperusteena olisi huoneiston sijainti rakennuksessa. Hissin huoltokustannusten osalta ei ehdoteta vastaavaa erityissäännöstä, koska niiden hyvitys ei yleensä olisi yhtiön kannalta taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Yhtiövastikkeen alentaminen vain muun käyttötarkoituksen huoneistoissa tehtävän uudistuksen yhteydessä Yhtiökokous voi päättää tavallisella enemmistöpäätöksellä yhtiövastikkeen perimättä jättämisestä muissa osakehuoneistoissa toteutettavaa uudistusta varten, jos osakkeenomistajan huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus on toinen kuin niiden huoneistojen, joissa uudistus toteutetaan. Tällainen uudistus voi olla esimerkiksi kylpyhuoneiden rakentaminen asuinhuoneistoihin yhtiössä, jossa on autotalli-, myymälä- tai toimistohuoneistoja. Päätökseen vaadittaisiin lisäksi enemmistö niiden osakkeenomistajien annetuista äänistä, joiden osakehuoneistoihin uudistus liittyy. Nämä osakkaathan uudistuksen maksaisivat. Lakiin ehdotetaan lisäksi nimenomaista säännöstä mahdollisuudesta päättää tietyillä edellytyksillä yhtiön hallinnassa olevien tilojen luovuttamisesta vain osaa osakkeenomistajista hyödyttävään uudistukseen, kuten vain yhteen rakennukseen tai rappuun asennettavaan hissiin.

4 4 Hankkeeseen osallistuvat osakkeenomistajat vastaisivat tällaisen uudistuksen toteutus- ja ylläpitokuluista. Ylläpitokulut jaettaisiin toteutuskulujen jakoperusteen mukaan, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus Toiminnantarkastajan valinta ja toimikausi Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa, tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain tai muun lain perusteella taikka jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä. Ehdotettujen uusien säännösten mukaan, yhtiössä jossa ei ole tilintarkastajaa, on valittava toiminnantarkastaja, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Myös sellaisen yhtiön, jonka yhtiöjärjestyksestä on poistettu tilintarkastusta ja tilintarkastajaa koskevat määräykset, on valittava toiminnantarkastaja, jos myös velvollisuutta toiminnantarkastajan valitsemiseen ei ole poistettu yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Vaikka yhtiössä olisi luovuttu velvollisuudesta valita toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja, yhtiökokous voi päättää tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitsemisesta. Tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen lisäksi yhtiössä voidaan tarvittaessa päättää muun tarkastuksen, kuten lainaosuuslaskelman tai tietyn urakan kustannusten tarkastuksen, suorittamisesta. Tällaista tarkastusta koskevaan päätökseen sovelletaan yleisiä yhtiön päätöksentekoa koskevia säännöksiä. Tarkastus voi olla yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajia varten suoritettavaa ulkoista tarkastusta tai hallituksen päätökseen perustuvaa sisäistä tarkastusta. Jos velvollisuus toiminnantarkastajan valintaan on suljettu yhtiöjärjestyksessä pois, eikä yhtiöllä ole tilintarkastajaa, voi osakkeenomistajien määrävähemmistö (vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista) vaatia toiminnantarkastajan valitsemista. Ehdotuksen perusteella vähemmistö ei voi vaatia toiminnantarkastuksen suorittamista, jos yhtiössä on jo tilintarkastaja tai vähemmistö vaatii tilintarkastajan valitsemista. Jos yhtiössä on tilintarkastaja, suorittaa toiminnantarkastaja omaa erillistä tarkastustehtäväänsä tilintarkastajan rinnalla. Tarkoitus on, että toiminnantarkastus korvaa vuonna 2012 päättyvän uuteen tilintarkastuslakiin (459/2007) liittyvän siirtymäkauden aikana sallitun vanhan tilintarkastuslain mukaisen maallikkojen suorittaman tilintarkastuksen. Uudessa tilintarkastuslaissa on luovuttu maallikoiden suorittamasta tilintarkastuksesta. Vuonna 2012 päättyvän siirtymäkauden jälkeen asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen voi suorittaa ainoastaan KHT tai HTMtilintarkastaja. Tilintarkastuslain siirtymäsäännöksen perusteella alle 30 huoneiston asuntoosakeyhtiö voi kokonaan luopua lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Jos yhtiöissä tehdään suuria rakennustöitä tai yhtiöllä on suuria lainoja, tilintarkastajan valitseminen on kuitenkin usein tarkoituksenmukaista myös pienemmässä yhtiössä rakennustöiden kirjanpitokäsittelyn tai lainaosuuslaskelman asianmukaisuuden varmentamiseksi. Siirtymäkautta ehdotetaan lyhennettäväksi siten, että yhtiön rakennuksessa olevien asuntojen lukumäärää koskeva siirtymäaika päättyy tämän lain tullessa voimaan. Tästä seuraa, että asunnon asunto-osakeyhtiön on valittava ammattitilintarkastaja keskimäärin yhtä vuotta aiemmin kuin voimassa olevan lain siirtymäsäännöksen perusteella. Siirtymäajan lyhentämistä ehdotetaan eripituisista siirtymäajoista käytännössä aiheutuvien epäselvyyksien välttämiseksi. Tarkoitus on se, että toiminnantarkastaja tulee valita vanhoissa yhtiöissä, jos yhtiö ei valitse tilintarkastajaa. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä ei tarvitsisi muuttaa lain voimaantulon jälkeen, vaikka tilintarkastajan sijasta valittaisiinkin toiminnantarkastaja, jos muut edellytykset täyttyvät. Mikäli yhtiö haluaa jättää myös toiminnantarkastajan valitsematta, yhtiöjärjestykseen tulisi tehdä tätä tarkoittava muutos.

5 5 Toiminnantarkastajan kelpoisuus ja riippumattomuus Toiminnantarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset ovat lähtökohtaisesti samat kuin tilintarkastajaa koskevat tilintarkastuslain yleiset kelpoisuusvaatimukset. Toiminnantarkastajana ei voi olla oikeushenkilö taikka alaikäinen, konkurssissa oleva eikä muu toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö. Toiminnantarkastajalta edellytetään sellaista taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemusta ja kokemusta kuin yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi ja että hän kykenee riittävän luotettavalla tavalla lausumaan toiminnantarkastuskertomuksessa mainittavista seikoista. Koska toiminnantarkastajalle ei ole asetettu yksityiskohtaisia kelpoisuusvaatimuksia, myös päätös tietyn henkilön valitsemisesta toiminnantarkastajaksi voi osoittaa, mitä yhtiössä pidetään toiminnantarkastajalta edellytettävänä riittävänä osaamisena ja kokemuksena. Lakiehdotus vastaa asuntoosakeyhtiöiden maallikkotilintarkastajan valintakäytäntöä. Toiminnantarkastajan tulee lisäksi olla vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista tekijöistä riippumatta. Toiminnantarkastuksen sisältö Toiminnantarkastuksen kohde poikkeaa yleispiirteisyytensä vuoksi varsinaisesta tilintarkastuksesta. Toiminnantarkastuksen tavoitteena on lain perustelujen mukaan nykyistä maallikkotilintarkastuskäytäntöä vastaava tarkastus, jossa tarkastetaan osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla yhtiön taloudenpitoa ja hallintoa toiminnan asianmukaisuuden toteamiseksi. Yhtiön valitessa toiminnantarkastajaa, yhtiö itse asettaa kriteerejä tarkastajan osaamistasovaatimuksille, joka vaikuttaa myös toiminnantarkastuksen suorittamiseen, sisältöön ja tarkastuksen yksityiskohtaisuuteen. Toiminnantarkastuksessa tarkoituksena on tarkastaa yhtiön toimintaa sillä laajuudessa kuin on tarpeen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi yhtiön koko ja toiminnan luonne. Käytännössä toiminnantarkastajan tehtävänä on ensisijassa arvioida yhtiön hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan yhtiön toimintaan nähden riittävässä laajuudessa ja se koskee lähtökohtaisesti kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta seuraavia seikkoja: kirjanpidosta ilmenevät tulot, menot ja rahoituserät kuuluvat yhtiölle ja voidaan olettaa, että ne on merkitty kattavasti kirjanpitoon, tuotot, kulut, varat, oma pääoma, velat ja yhtiön antamat vakuudet ilmenevät olennaisilta osin tilinpäätöksestä, ja jaksotuksen ja kohdentamisen osalta olennaisimmat tuotto- ja kuluerät, kuten vastikkeet, lämmitys, kiinteistövero, huoltotoimen ja isännöinnin kustannukset sekä suurempien rakennustöiden kulut, on jaksotettu ja kohdennettu olennaisilta osin oikein tilinpäätöksessä Toimintakertomuksen osalta tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko toimintakertomuksessa annettu ainakin lain edellyttämät tiedot ja että tiedot vastaavat olennaisilta osin tarkastushavaintoja. Myös hallinnon tarkastus suoritetaan yhtiön toimintaan nähden riittävässä laajuudessa. Tarkoituksena on selvittää, onko hallinto yleisesti ottaen asianmukaisesti järjestetty. Tarkastus koskee lähtökohtaisesti seuraavia seikkoja: onko yhtiön hallinto, kuten kiinteistöhuollon ohjaus ja seuranta, kunnossapitotarpeen seuranta, maksuvalmiuden seuranta, vastikkeiden ja maksujen perintä, laskujen hyväksyminen ja maksatus, kirjanpito, varainhoito ja varojen panttaus, vakuutusten ja veroasioiden ja muiden lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden hoito, yhtiön informaatiojärjestelmät sekä osakeluettelon pitäminen, järjestetty hyväksyttävällä tavalla, ovatko yhtiön johdon palkkiot ja muut etuudet yhtiökokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisia sekä sopimukset ja yhtiön muut toimet lähipiirin kanssa tavanomaisin ehdoin tehtyjä, sekä noudatetaanko yhtiön toiminnassa yhdenvertaisuusperiaatetta esimerkiksi autopaikkoja yhtiön muiden tilojen käyttöoikeuksia jaettaessa sekä yhtiön kunnossapitotöissä. Jos yhtiössä on toteutettu esimerkiksi suuria rakennushankkeita tai muita poikkeuksellisia toimia,

6 6 edellyttää se yleensä normaalia yksityiskohtaisempaa tarkastusta. Tulevaisuudessa hyvä toiminnantarkastustapa voi ilmetä esimerkiksi kiinteistöalan suosituksista, muusta yhtiössä noudatusta käytännöstä, yhtiökokouksen päätöksistä ja oikeuskäytännöstä. Toiminnantarkastuskertomus Toiminnantarkastuskertomusta koskevissa vaatimuksissa on otettu huomioon se, että toiminnantarkastaja on yleensä maallikko ja että tarkastuskertomus palvelee lähtökohtaisesti vain yhtiön osakkeenomistajien tiedontarpeita. Toiminnantarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastuskertomuksessa tulee yksilöidä toiminnantarkastuskertomuksen kohteena oleva tilinpäätös. Jos yhtiössä on sekä tilintarkastaja että toiminnantarkastaja, nämä antavat erilliset omaa tarkastustehtäväänsä koskevat kertomuksensa. Toiminnantarkastuksen perusteella annettavaa kertomus on epäselvyyksien välttämiseksi otsikoitava selvästi toiminnantarkastuskertomukseksi, annettava erillään mahdollisesta tilintarkastuskertomuksesta ja esitettävä muutenkin siten, että sitä ei sekoiteta tilintarkastuskertomukseen. Kertomuksessa on lausuttava, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin tiedot yhtiön tuloista, kuluista, varoista, omasta pääomasta, veloista ja yhtiön antamista vakuuksista, sekä siitä, sisältääkö toimintakertomus olennaisilta osin tiedot laissa edellytetyistä seikoista. Jos toiminnantarkastaja ei voi antaa lausuntoa, on toiminnantarkastajan ilmoitettava siitä toiminnantarkastuskertomuksessa. Jos toiminnantarkastuksen suorittamista on rajoitettu siten, ettei toiminnantarkastaja voi antaa puhdasta puoltavaa lausuntoa, toiminnantarkastuskertomuksessa olisi kuvattava rajoituksia. Ehdollinen lausunto annetaan silloin, kun puhdasta puoltavaa lausuntoa ei voida antaa, mutta toiminnantarkastusta rajoittavat tekijät eivät ole niin merkittäviä, että ne edellyttäisivät kielteisen lausunnon antamista. Ehdollinen lausunto annetaan puoltavana muutoin paitsi tietyiltä osin tai tietyllä edellytyksellä. Kielteinen lausunto annettaisiin silloin, kun ehdollinen lausunto ei riittävällä tavalla tuo esiin tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen harhaanjohtavuutta tai puutteellisuutta. Toiminnantarkastaja voi antaa toiminnantarkastuskertomuksessa myös sellaisia muita tehtäväänsä liittyviä tarpeellisia tietoja, joista ei ole haittaa yhtiölle. Toiminnantarkastajan on huomautettava toiminnantarkastuskertomuksessa tietyistä tarkastuksessa ilmenneistä seikoista, joiden merkityksen arviointi jäisi yhtiökokoukselle. Vaatimus on tilintarkastuskertomusta lievempi, koska toiminnantarkastajalle ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia eikä tarkastuksen toteuttamista ole määritelty. Säännös koskee ensinnäkin lähinnä hallituksen jäsenten ja isännöitsijän tekoja tai laiminlyöntejä, joista saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Toiminnantarkastajan tulisi ilmoittaa toiminnantarkastuskertomuksessa myös siitä, että säännöksessä tarkoitettu henkilö on rikkonut tätä lakia taikka yhtiön yhtiöjärjestystä. Vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuun perusteista säädetään lähtökohtaisesti vastaavalla tavalla kuin tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkastajan vastuusta ja yhtiön johtoon kuuluvien vahingonkorvausvastuusta. Toiminnantarkastajan vastuu koskee ainoastaan toiminnantarkastajan tehtäviin kuuluvia toimia. Toiminnantarkastajan huolimattomuuden arvioinnin yleisenä mittapuuna on käytettävä sellaista yleistä maallikoiden suorittamaa tarkastustapaa ja huolellisuutta, jota voidaan odottaa muulta kuin ammattimaiselta tarkastajalta. Jos toiminnantarkastajalla on erityistä tarkastustehtävään liittyvää osaamista tämä otetaan yleisten periaatteiden mukaisesti huomioon kun arvioidaan toiminnantarkastajan vastuuta yksittäisessä tapauksessa. Tilintarkastajan suorittamaan toiminnantarkastukseen ei sovelleta tilintarkastusta koskevia säännöksiä, kuten tilintarkastuslain säännöksiä tilintarkastajan vastuusta.

7 7 Oma pääoma, tilinpäätös, toimintaker- tomus ja konserni Oma pääoma Ehdotettu omaa pääomaa koskeva sääntely poikkeaa tilinpäätöstä koskevista voimassa olevan lain säännöksistä. Olennaiset muutokset johtuvat nimellisarvottomuuteen perustuvasta pääomajärjestelmästä ja tähän liittyvästä pääomasijoituksia koskevien säännösten muuttumisesta. Sidottua omaa pääomaa olisivat osakepääoma ja rakennusrahasto sekä arvonkorotusrahasto ja muut kirjanpitolain mukaiset realisoitumattomiin arvonkorotuksiin perustuvat rahastot. Sijoitettu pääoma voidaan, sen sijaan että se kirjattaisiin kokonaan sidottuun omaan pääomaan, kirjata joko osakepääomaan, rakennusrahastoon tai vapaaseen omaan pääomaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Laissa sallitaan osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen myös rakennusrahastoon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään myös sellainen osakepääoman alentamismäärä, jota ei jaeta osakkeenomistajille eikä käytetä tappion kattamiseen. Rahastoon merkittäisiin myös sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Voimassa olevasta laista poiketen arvonkorotusrahastoa ei saisi käyttää osakepääoman korottamiseen. Myöskään rakennukseen arvonkorotusta ei voitaisi enää tehdä. Arvonkorotusrahaston aineelliset säännökset ovat kirjanpitolaissa. Lakiesityksen mukaan rahastokorotukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa ja rakennusrahastoa sekä vanhoissa yhtiöissä mahdollisesti olevaa, ehdoiltaan vapaaseen omaan pääomaan tai rakennusrahastoon rinnastuvaa vararahastoa. Voitonjaon ja muun varojenjaon lisäedellytykseksi otetaan se, ettei jaosta päätettäessä tiedetä tai pitäisikään tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon johtavan maksukyvyttömyyteen. Tilinpäätös ja toimintakertomus Aikaisemmin tilinpäätöksen liitetietoina ilmoitetut seikat ehdotetaan esitettäväksi toimintakertomuksessa ja asunto-osakeyhtiön olisi aina laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on oltava tiedot mm. yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastiketta voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja kuluksi kirjaamaton korko, tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä, tiedot talousarvion toteutumisesta, sekä hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi ja mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta. Jos muuta vapaata omaa pääomaa ei ehdoteta jaettavaksi, ei mainintaa tarvita. Toimintakertomuksessa on lisäksi annettava tiedot mahdollisista rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä sekä tiedot omista osakkeista. Konserni Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös konsernin määritelmä. Määritelmässä viitataan kirjanpitolaissa olevaan määräysvallan käsitteeseen. Konsernimääritelmä on samansisältöinen kuin uudessa osakeyhtiölaissa. Voimassa olevasta laista poiketen konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta ehdotetaan laajennettavaksi siten, että myös asuntoosakeyhtiömuotoisen emoyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös, jos konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat kirjanpitolaissa säädetyt raja arvot ylittyvät tai yhtiö jakaa varoja osakkeenomistajille. Antti Suulamo KTM Pääoman menettämisen osalta ehdotetaan kuitenkin voimassa olevasta laista poiketen, että asuntoosakeyhtiön sovelletaan osakeyhtiölakia vastaavia säännöksiä. Jos yhtiön koko osakepääoma on menetetty, yhtiön olisi välittömästi tehtävä tätä koskeva rekisteri-ilmoitus.

8 8 KILAN YLEISOHJE; TULON KIRJAAMINEN TUOTOKSI VALMIUS- ASTEEN PERUSTEELLA Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen tulon kirjaamisesta tuotoksi valmiusasteen perusteella, jota myös osatuloutukseksi kutsutaan. Yleisohje korvaa vuonna 2000 annetun vastaavan yleisohjeen. Uutta yleisohjetta on päivitetty Kilan uusien lausuntojen mukaiseksi, päivitetty lakiviittauksia ja tehty joitain täsmennyksiä. Olennaisin muutos verrattuna vanhaan yleisohjeeseen on tilinpäätösperiaatteiden muutosten kirjaaminen oman pääoman kautta. Kilan lausunto 1750/2005 mukaan: Tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden oikaisut tulee jatkossa tehdä yksinomaan omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaisemalla. Oikaisuja ei siten enää tehdä tulosvaikutteisesti vaan takautuvasti.. Lisäksi perustajaurakoinnista on annettu oma yleisohje ja päällekkäisyydet on poistettu tästä yleisohjeesta. Tässä kirjoituksessa esitetään joitain keskeisimpiä asioita valmiusasteen mukaisesta kirjaamisesta. Yleisohje löytyy kokonaisuudessaan kirjanpitolautakunnan kotisivuilta. Milloin valmiusasteen mukaista tulou- tusta voi tai saa soveltaa? Tulon kirjaamisen pääsääntönä toimii edelleen tulon kirjaaminen tuotoksi luovutuksen perusteella. Suoritteen valmiusasteeseen perustuva tuoton kirjausperiaate (engl. Percentage of Completion Method) on pitkän valmistusajan vaativan suoritteen osalta vaihtoehtoinen kirjausperiaate. Tätä periaatetta saadaan soveltaa vain KPL 5:4 :ssä mainituilla edellytyksillä, joiden tulkitsemisesta yleisohjeessa annetaan tarkempia ohjeita. Valmistusasteeseen perustuvan tuoton kirjausperiaatteen mukaan kirjanpitovelvollinen kirjaa pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvän tulon tuotoksi (ja hankintamenon kuluksi) sitä mukaa, kun suoritteen valmistusprosessi etenee. Näin meneteltäessä pitkän valmistusajan vaativia suoritteita tuottavan kirjanpitovelvollisen liikevaihto ja tulos kertyvät eri tilikausina tasaisemmin kuin suoritteiden luovutuksiin perustuvaa tuottojen jaksottamista sovellettaessa. Tämä parantaa eri tilikausien tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Valmiusasteen mukaista tulouttamista saadaan soveltaa ainoastaan, mikäli alla olevat ehdot täyttyvät: 1. Valmiusasteen mukaista tuloutusta sovelletaan pitkäaikaishankkeisiin, joille on tunnusomaista a. perustuu sitovaan tilaukseen b. sopimuksessa on määritelty kauppahinnan suuruus c. hanke on olennainen liikevaihtoon verrattuna d. hankkeen aloittamis- ja lopettamisajankohta tilikauden vaihteen yli e. hankeen edistymistä seurataan erillisen kustannuslaskennan avulla 2. Suoritteen erilliskate on luotettavasti ennakoitavissa a. hankkeen kokonaistulot ja kokonaismenot (mukaan lukien takuuajan menot) ovat luotettavasti arvioitavissa b. hankkeen suoriteperusteiset menot ovat luotettavasti arvioitavissa ja selvitettävissä kustannuslaskennan ja kirjanpidon perusteella c. hankkeen valmiusaste on luotettavasti tilinpäätöksessä luotettavasti määriteltävissä 3. Kirjaamistapa on johdonmukainen a. tilikaudesta toiseen b. kaikkien toisiaan vastaavien suoritteiden osalta samanlainen Lisäksi kirjanpitovelvollisen tulee 4. Noudattaa KPL 3:3.1 mukaista varovaisuuden periaatetta a. mikäli erilliskatteen ennakoinnissa ei ole kokemusperäistä tietoa tai lopputulosta ei kyetä luotettavasti arvioimaan, ei valmiusasteen mukaista tuloutusta tule käyttää b. suojata ulkomaanrahan määräiset erät valuuttakurssimuutosten varalta c. hankkeen alkuvaiheessa kirjata nollakate, kunnes kate on luotettavasti arvioitavissa 5. Dokumentoida hankekohtaisen kustannuslaskennan periaatteet sekä päivittää periaatteet säännöllisesti.

9 9 Miten ja mitkä tulot ja menot hankkeel- le kohdistetaan? Hankkeelle kohdistettavia tuloja ovat: 1. sopimuksen mukainen myyntihinta a. + myyntihinnan lisäykset (lisätyöt, korvaukset jne muut palkkiot) b. myyntihinnan vähennykset Lisäysten kohdistaminen hankkeelle edellyttää että niiden toteutuminen on ilmeistä ja niiden määrä kyetään arvioimaan luotettavalla tavalla. Hankkeen menoiksi luetaan suoriteperusteisesti hankkeelle kohdistettavat kulut. Lopettamispäivän jälkeiset menot ja ennakoitavissa olevat menetykset huomioidaan tarvittaessa pakollisena varauksena. Ennen hankkeen aloittamispäivää syntyneitä menoja ei kohdisteta hankkeelle (esimerkiksi markkinointi ja tarjousmenot). Hankkeelle kohdistettavia menoja ovat: 2. valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot 3. hankkeelle systemaattisesti ja johdonmukaisesti kohdistettavissa olevat kiinteät menot a. kiinteiden menojen kohdistaminen hankkeelle on suotavaa niiden pitkäaikaisesta luonteesta johtuen b. kohdistamisessa noudatetaan Kilan 2006 antamaa yleisohjetta kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 4. tappiollisen hankkeen tappio varauksena kuluksi heti, valmiusasteesta riippumatta Miten valmiusaste määritellään? Valmiusasteen määrittelyssä tulee noudattaa KPL 3:3.1 mukaista tilikauden tuloksesta riippumatonta varovaisuutta. Valmiusasteen määrittäminen edellyttää toimivaa projektiseurantaa ja projektikustannuslaskentaa. Mikäli toimivaa, luotettavaa seurantaa ei ole, ei valmiusasteen mukaista tulouttamista voi soveltaa. Tällöin sovelletaan pääsääntöä, eli tulon kirjaamista tuotoksi luovutuksen perusteella. Yleisohjeessa määritellään seuraavia menetelmiä valmiusasteen määrittelemiseksi. Yleisohjeen mukaan on myös mahdollista käyttää näiden yhdistelmiä. Samanlaisten hankkeiden osalta tulee noudattaa johdonmukaisuutta paitsi määrittelytavassa, myös johdonmukaisuutta tilikaudesta toiseen. Menetelmät valmiusasteen määrittämiseksi: 1. Hankkeen toteutuneiden menojen suhde arvioituihin kokonaismenoihin a. toteutuneissa menoissa otetaan huomioon ainoastaan ne menot, joita vastaava valmistustyö on tehty (esim. ei huomioon materiaalia, joka on hankittu, mutta ei asennettu) 2. Hankkeeseen käytetyn tuotannontekijämäärän suhde hankkeen valmistumiseksi tarvittavaan tuotannontekijämäärään (tuotannontekijämäärä voi olla esim. työtunnit) 3. Hankkeen valmistusvaiheiden mukaisesti a. edellyttää, että hanke on jaettu eri välivaiheisiin b. kukin vaihe lisää tietyn määrän valmiusastetta Miten valmiusasteen mukainen tulout- taminen esitetään tilinpäätöksessä? Yleisohjeessa ja sen liitteissä on esitetty yksityiskohtaisesti miten kirjaukset tuloslaskelmaan ja taseeseen tehdään. Niitä ei tässä kirjoituksessa käydä erikseen läpi. Yleisesti voidaan todeta, että kirjaukset tehdään pääpirteittäin luonteensa mukaisille tileille. Valmiusasteen mukainen tulouttaminen asettaa yleisohjeen mukaan seuraavat vaatimukset liitetietoihin: 1. pitkäaikaishankkeisiin sovellettu tuloutustapa ja sen valintakriteerit 2. pitkäaikaishankkeen valmistusasteen määrittämistapa 3. valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus tilikauden koko liikevaihdosta 4. valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kirjattu määrä 5. pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva yhteismäärä (tilauskanta) eriteltynä luovutuksen mukaan ja valmistusasteen mukaan tuloutettaviin hankkeisiin, mikäli kirjanpitovelvollinen soveltaa molempia tuottojen kirjaustapoja 6. vaihto-omaisuudesta, saamisista ja saaduista ennakoista koostuvien erien nettosummana taseessa esitettyyn erään sisältyvien erien määrät tase-erien mukaan eriteltyinä 7. pitkäaikaishankkeisiin liittyvät pakolliset varaukset 8. pitkäaikaishankkeisiin liittyvien pakollisten varausten muutokset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Siirryttäessä valmiusasteen mukaiseen tulouttamiseen edellisiin tilikausiin kohdistuvat oikaisut teh-

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tampereen aluekonttori kasvaa. Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä

Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tampereen aluekonttori kasvaa. Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tampereen aluekonttori kasvaa Turhien konkurssien torjunta vaatii yhteispeliä PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Viime viikkojen taloudellisen tilanteen myönteisistä merkeistä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TOIMINNANTARKASTUS - Tietoa ongelmista Osakkaille: Toiminnantarkastajan valitsemista harkittaessa Toiminnantarkastajaksi suostumista pohdittaessa Asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904 Niko Jakobsson TOIMINNANTARKASTUS MAALLIKKOTILINTARKASTUKSEN KORVAAJANA TARKASTELUA ASUNTO- OSAKEYHTIÖN JA PIENEN OSAKEYHTIÖN SEKÄ TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Referee-artikkeli Toukokuu 2011

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot