YHTEENVETO TYÖPAJOJEN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO TYÖPAJOJEN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 Tavoitteista totta! Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman työpajat kaupunkisuunnittelukeskuksen auditoriossa viranomaisille ja yleisölle YHTEENVETO TYÖPAJOJEN TULOKSISTA

2 Viranomaistyöpaja

3 Työpajan tavoitteet Työpaja oli jatke toukokuussa pidettyyn Tavoitekaupunki- työpajaan. Työpajan tarkoituksena oli yhdessä koostetun tavoitteiston esittely ja hyväksyttäminen kaikilla osallistujilla sekä sitä toteuttavien toimenpidelinjausten tunnistaminen, vaikuttavuus ja priorisointi. Työpajaan osallistuvien painotuksia liikkumisen ja kaupunkiympäristön eri osatekijöiden välillä selvitettiin osallistavan, avoimen ja pohtivan suunnittelun menetelmiä soveltaen. Työpajaan oli kutsuttu edustajia kaupungin eri virastoista (KSV, HKR, HKL, Ympäristökeskus, TASKE) sekä lisäksi seudullisia toimijoita (HSL, Vantaa, Uudenmaan liitto) Työpajassa kuultiin alustuksena yhteisesti koostettujen tavoitteiden esittely sekä edellisen työpajan anti. Tavoitteista totta - työskentelyn avulla mietittiin ryhmissä tavoitteita tukevia toimenpidelinjauksia ja arvioitiin niiden vaikuttavuutta ja haasteita Helsingissä. Lopputuloksena syntyi yhteisesti koostettu keinovalikoima Helsingille sopivia toimenpidelinjauksia.

4 Työpaja järjestettiin KSV:n auditoriotiloissa.

5 Osallistujat Kaupunkisuunnitteluvirasto Susa Tulikoura Ville Lehmuskoski Heikki Palomäki Pekka Nikulainen Timo Piepponen Marko Mäenpää Leena Silfverberg Taneli Nissinen Heikki Salmikivi Maija Mattila Lauri Kangas Hanna Strömmer Rakennusvirasto Penelope Sala-Sorsimo Helena Ström Anni Tirri Marko Jylhälehto (HKL, Infrapalvelut) Artturi Lähdetie Talous- ja suunnittelukeskus Max Takala Minna Maarttola Ympäristökeskus Outi Väkevä Vantaan kaupunki Emmi Koskinen Tiina Sirniö Helsingin seudun liikenne (HSL) Tapani Touru Uudenmaan liitto Hannu Siitonen Konsulttiryhmä Mari Siikonen, WSP Reetta Putkonen, WSP Minna Raatikka, WSP Tilaisuuden vetäjinä toimivat Lauri Kangas, Reetta Putkonen ja Mari Siikonen, jotka vastasivat myös työpajan suunnittelusta.

6 Ohjelma 9:00 Orientoituminen ja kahvitauko Tavoitekaupunki- työpajan tulokset Tavoitteiston esittely ja niiden toteutuminen omassa työskentelyssä Ryhmätyöskentelyn ohjeistus Reetta Putkonen (WSP) esitteli edellisen työpajan tulokset ja Lauri Kangas KSV:stä esitteli yhteisesti koostetun tavoitteiston osallistujille. Osallistujia pyydettiin arvioimaan, kuinka he toteuttavat esitettyjä tavoitteita työssään tällä hetkellä. Alustuksien jälkeen työskentely aloitettiin parityönä. 09:45 Parityöskentely: Tavoitteista totta Toimintalinjausten pohdinta: seuraukset, heikkoudet, vastuut, seuranta, yhteistyö Priorisointi Ryhmien tuli miettiä heille annetusta sekä vapaasti valittavasta tavoitealueesta sitä tukeva toimenpidelinjaus (1-3 kpl). Parit pohtivat toimenpiteen vaikutuksia, heikkouksia, sen toteuttamisen vastuutahoja sekä yleisesti tavoitealueen ominaisuuksia ja näkymistä kaupunkikuvassa ja kaupunkilaisten elämässä. 10:50 Yhteenveto ja keskustelu Toimenpidelinjausten esittely Äänestys 12:00 Tilaisuuden lopetus Löydetyistä toimenpidelinjauksista tuli valita yksi, jonka olisi valmis itse toteuttamaan heti ja markkinoida se työpajan muille osallistujille. Esittelyiden lopuksi järjestettiin äänestys eri toimenpidelinjausten kesken.

7 TEHTÄVÄ 1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET OMASSA TYÖSSÄ Lauri Kangas esitteli liikennejärjestelmän tavoitteet työpajan osallistujille. Tavoitteet ovat syntyneet vuoropuhelun, asiantuntemuksen sekä olemassa olevien strategian ja ohjelmien myötä. Esittelyn aikana osallistujia pyydettiin arvioimaan, miten heidän oma päivittäinen työnsä edesauttaa tavoitteiden toteutumista vai auttaako se juuri ollenkaan. Haasteelliseksi nousivat resurssien tehokkaaseen käyttöön sekä matka-ajan ennustettavuuteen vaikuttaminen. Eniten oman työn koettiin edesauttavan kestävien liikennemuotojen saavutettavuuden parantamista. TEHTÄVÄN 1. TULOKSET Tekemäni työ ei juurikaan edesauta seuraavia tavoitteita (suluissa vastauksien määrä/vastaajat): Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö (11) Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla (9) Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla (2)

8 TEHTÄVÄ 2: TOIMINTALINJAUKSIA TAVOITTEILLE Pareille annettiin yksi kahdeksasta liikennejärjestelmän tavoitteesta työstettäväksi. Lisäksi he saivat vapaasti valita lisää. Parin tehtävänä oli miettiä tavoitetta tukevia toimintalinjauksia ja niiden ominaisuuksia erilaisten kysymysten avulla. Mitkä toimintalinjat tukevat tavoitetta? Heikkoudet ja vastuutahot? Toimintalinjausten toteutuminen nykytilanteessa?

9 TEEMA: SUJUVA ARKI TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 9 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Osallistujien arviot siitä, onko tavoite jo toteutunut, vaihtelivat: Nykyinen kehitys ei toteuta tavoitetta ja toteutumassa.

10 TEEMA: SUJUVA ARKI TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 7 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoite nähtiin jo melko hyvin toteutuneena: osittain toteutumassa tai toteutumassa.

11 TEEMA: SUJUVA ARKI TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 10 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tämän tavoitteen toteutuminen nähtiin ristiriitaisena: osittain toteutumassa/toteutunut ja Nykyinen kehitys on vastakkainen tavoitteelle.

12 TEEMA: ELINVOIMAISUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 12 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutumisesta oltiin yksimielisiä: toteutumassa.

13 TEEMA: ELINVOIMAISUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 9 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutuminen nähtiin eri tavoilla: Osittain toteutunut /Nykyinen kehitys on osittain vastakkainen tavoitteelle ja Toteutumassa

14 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 3 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutumista koskeva yleinen mielipide oli: osittain toteutumassa.

15 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 3 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Mielipide tavoitteen toteutumisesta tällä hetkellä oli negatiivinen: Nykyinen kehitys on vastakkainen tavoitteelle.

16 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 8 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutumisesta oltiin tätä mieltä: osittain toteutumassa ja toteutumassa.

17 TEHTÄVÄ 3: TAVOITTEIDEN NÄKYMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Luotuaan valitsemalleen tavoitteelle toimintalinjauksia osallistujat pohtivat, millaisia vaikutuksia tavoitteella on. Miten tavoitteen toteutuminen näkyy käytännössä? Mitä tapahtuu jos tavoite ei toteudu? Miten tavoitetta voidaan mitata ja seurata? Esimerkkejä siitä, miten tavoite huomioi sidosryhmiä ja asukkaita.

18 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle Miten tavoitteen toteutuminen näkyy käytännön elämässä? Henkilöautoliikenne ja ruuhkat vähenee. Joukkoliikenne ja pyöräily kasvaa Kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuus kasvaa arjen matkoilla --> väylä investointien paine kasvaa Matka-ajan ennustettavuus paranee. Liikkuminen helpottuu, monipuolistuu. Ilmastotavoitteisiin päästään helpommin. Matkustamiseen tarvitsee varata vähemmän aikaa. Liityntäliikenne toimii paremmin ja luotettavammin. Joukkoliikenteen täsmällisyys parantaa käytettävyyttä matkaan tarvitsee varata vähemmän aikaa "varmuuden vuoksi" Helpottaa ajankäytön suunnittelua Viihtyisyys lisääntyy. Turvallisuus ja terveellisyys paranevat Liikkuminen on kestävästi helppoa ja mukavaa Joukkoliikenne on toimivaa koko kaupungissa Liikkumisympäristön laatu on hyvä kävelijän näkökulmasta Ihmiset ovat tyytyväisempiä omaan elinympäristöönsä Rennompaa, vapaampaa, elävämpää kaupunkielämää; Lisää aktiivisuutta ja myönteisyyttä; Parantaa kaupungin imagoa ja houkuttelevuutta (myös elinkeinoelämän suuntaan Liikutaan enemmän omalla asuinalueella ja käytetään lähipalveluita. Autoriippuvuus vähenee. Elävämpi kaupunkiympäristö Kaduilla on "elämää"; yritysten toimintaedellytykset paranevat Katuympäristö paranee ja maailma pelastuu: -matka-ajat ennakoitavissa; - saavutettavuus paranee; - resurssien tehokas käyttö (logistiikka) 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus Liikenne sujuvaa, työmatkaliikenne ennustettavaa, työmatkat ei vie kohtuuttomasti aikaa, joukkoliikenteen osuus työmatkaliikenteestä kasvaa, asuminen kohtuuhintaista. Mahdollisuudet valita asuinpaikka kasvaa. Kaupunkiympäristön paraneminen; liikenteen sujuvuus paranee 6. Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö Liikenne toimii kaupungin kasvusta huolimatta, koska resurssitehokkuus mahdollistaa liikennejärjestelmän tarpeen mukaisen kehittämisen 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin Joukkoliikenteen palvelutaso pienenee, autojen määrä katukuvassa ei kasva 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin AM- ohjelman ja liikenteen tavoitteet toteutuu raamibudjetissa Toteutetaan kokonaisvaikutuksiltaan tavoitteiden mukaisia investointeja TEHTÄVÄN 3. TULOKSET

19 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus 6. Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö Mitä tapahtuu, jos tavoite ei toteudu? Ruuhkat kasvaa, autoriippuvuus pahenee, ilmanlaatu huononee, melu kasvaa, viihtyisyys vähenee, kaupungin toimivuus heikkenee Yhdyskuntarakenne hajaantuu entisestään. Autoriippuvuus lisääntyy. Henkilöautoliikenne lisääntyy, kaupunkirakenne hajaantuu Jos julkinen liikenne ja sujuvuus ei kehity, ei voida tehokkaasti ohjata ihmisiä henkilöauton käytöstä julkisen käyttöön. Liikennekaaos Turvallisuus ja terveellisyys heikkenevät Kaupunki toimii autoilun ehdoilla Viihtyisän kaupungin ala pienenee Liikenne kasvaa, haitat asukkaille kasvaa Liian myöhäisellä vuorovaikutuksella voi nousta suurta vastarintaa ja koko hanke myöhästyy/vesittyy kaupan ja palveluiden keskittyminen isoihin keskittymiin. (Pahimmillaan luontaisen kaupunkitilan ulkopuolelle.) keskustat kuolevat, liikkuminen henkilöautoilla lisääntyy liiketilat jäävät tyhjiksi, negatiivinen kierre; turvattomuuden (tunteen?) lisääntyminen Nykytila jatkuu: -ruuhkia, pysäköintiongelmia Ruuhkautuminen, toimintojen siirtyminen pois Helsingistä, tuotteet ja palvelut + asuminen kallistuu, eriytyminen lisääntyy pahoja ruuhkia; matka-ajat heikommin ennustettavissa Liikennejärjestelmän yleinen toimivuus heikkenee, vaikutuksiltaan riittämättömien, resurssitehottomien investointien seurauksena 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin Ruuhkat kasvavat. Meluhaitat ja saasteet kasvavat. 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin Kvston strategiatavoitteet eivät toteudu TEHTÄVÄN 3. TULOKSET

20 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja mitataan? Liikennelaskennoilla, matka-aika tutkimuksilla, henkilöliikenteen kulkutapatutkimuksilla Saavutettavuusanalyysi työkaluilla --> alueiden laajeneminen (esim. vuosittain) Jl-tarjonta: vuoroväli jne. Saavutettavuus eri liikennemuodoilla Matka-aikojen ja niiden hajonnan seuraaminen 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla Kerätään tilastoja matkaan käytetystä ajasta Seurataan ja mitataan säännöllisesti joukkoliikenteen ja autoliikenteen matka-aikojen kehitystä Kyselyt (viihtyisyys ja turvallisuuden tunne), melumittaukset, liikennelaskennat 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus Päästömittaukset Kaupunkiympäristön laatumittarit Kestävien kulkumuotojen kilpailukyky Tutkitaan ihmisten mielipiteitä elinympäristöstään Asuntojen ja toimitilojen houkuttelevuus (hinnat ym.); Kävelyalueiden käyttäjätutkimukset; jalankulkijoiden, kahvilatuolien ym. määrät + asenteet Palveluverkon ja asiointikäyttäytymisen mittaaminen. Laadulliset kaupunkiympäristön mittarit, kasainväliset vertailut, elinkeinoelämän seuranta (liiketoiminta, turismi ym.) yritysten vaihtuvuus, tyhjien liiketilojen määrä; jalankulkijoiden määrän seuranta Liikennemäärien mittaus; käyttäjäpalaute Ruuhkien mittaus, työpaikat (määrä, laatu) ja asuminen (asukkaita) Helsingissä, työ- ja asiointimatkoihin käytetty aika kerätään liikennetietoja, matka-aikaseuranta 6. Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö Liikennejärjestelmätasoinen hyöty/ kustannusanalyysi ja sen seuranta 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin Liikennelaskennat jne. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien seuranta. Asetetaan tavoitteet ja seurataan niiden toteutumista AM-ohjelman ja budjetin seuranta ja mittaus olemassa. Liikenne suoritteita seurataan. Asiakaspalaute TEHTÄVÄN 3. TULOKSET

21 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin Kerro jokin esimerkki siitä, miten tavoitteen toteutumisessa huomioidaan sidosryhmiä tai kaupunkilaisia Parannetaan palveluja (pysäköinti, joukkoliikennepalvelut kuten reittioppaat, aikataulunäytöt yms.) Sidosryhmien kuuleminen merkittävimpien ongelmien, alueiden ja toimenpiteiden määrittämisessä. Asukkaiden osallistuminen Matka-aikojen ennusttettavuuden kehittämisessä huomioidaan kaikki kulkumuodot Viihtyisyys ja turvallisuuden tunne Vuorovaikutteinen suunnittelu esim. Vaasankadun kokeilu 2013 Kehitetään paikkoja, missä ihmiset luontaisesti liikkuvat. yrittäjät mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa; järjestetään ideakilpailuja katutila käytöstä Vuorovaikutus suunnittelun eri vaiheissa. Suunnittelua tehdään yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa asukkaat vahvasti, alusta lähtien, mukaan suunnitteluun, samoin sidosryhmät (yritykset, satama, jne.) Pidetään kivoja yleisötilaisuuksia. Suunnitellaan toimintalinjaukset yhdessä eri hallintokuntien kanssa 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin Vuorovaikutus asukkaiden/ osallisten kanssa

22 Läpileikkaavat toimintalinjat Liikennejärjestelmän kahdeksan tavoitetta luovat toimivan kaupungin kokonaisuuden. Täten osa tavoitteiden toimintalinjoista tukee useita tavoitteita. Kestäviin kulkumuotoihin panostaminen hinnoittelun, resursoinnin ja suunnittelun keinoin Katuhierarkian tärkeys viihtyisyyden, elinkeinoelämän ja kestävien liikennemuotojen kilpailukyvyn kannalta

23 TEHTÄVÄ 4. MINKÄ TOIMENPITEEN TOTEUTTAISIN HETI? 1. KEHITETÄÄN KAUPUNKITILAA KOKO KAUPUNGIN TASOLLA (Erikokoiset keskukset, lähipalvelut). 2. JOUKKOLIIKENNEKAISTOJEN KAMERAVALVONTA. 3. INFRAN KEHITTÄMISTÄ TULEE SUUNNATA VAHVEMMIN KESTÄVÄÄ/ KAPASITEETTITEHOKASTA LIIKKUMISTA EDISTÄVÄKSI. 4. HUOLEHDITAAN KANTAKAUPUNGISSA JAKELULIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ - Toteutetaan jakelupysäköintipaikkoja riittävästi. 5. ALUEKESKUKSET HOUKUTTELEVIMMIKSI SUOSIMALLA KATUTILAN KÄYTÖSSÄ KÄVELYÄ, PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ LÄPIAJOLIIKENTEEN SIJAAN. 6. LIIKENNESUUNITTELUSTA SIIRRYTÄÄN KOKONAISVALTAISEEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUUN. 7. LIIKENTEEN HINNOITTELULLA EDISTETÄÄN KESTÄVIÄ LIIKKUMISMUOTOJA JA VÄHENNETÄÄN RUUHKAUTUMISTA. 8. ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUEET SIJOITETAAN HYVIEN JL-YHTEYKSIEN VARRELLE, ALUEIDEN TIIVISTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN, JL-YHTEYKSIÄ PARANNETAAN. 9. TOTEUTETAAN LAADUKAS POIKITTAISTEN RUNKOYHTEYKSIEN VERKKO. 10. VARMISTETAAN KATUVERKON HIERARKIA SITEN, ETTÄ ETENKIN ASUNTOKADUILLA PRIORIDOIDAAN MUUTA KUIN AUTOLIIKENNETTÄ. TEHTÄVÄN 4. TULOKSET Ryhmätöiden jälkeen osallistujat valitsivat yhden itse kehittämistään toimintalinjoista muille esitettäväksi kriteerillä: Minkä toimenpiteen itse olisimme valmiit toteuttamaan heti? 10 toimenpiteen välillä järjestettiin äänestys suosituimmasta ja kiireellisimmästä toimenpiteestä. Eniten ääniä keräsivät toimenpiteet nro 3 ja 8.

24 Asukkaiden ja sidosryhmien työpaja 13.6

25 Työpajan tavoitteet ja taustat Työpaja pidettiin kaupunkisuunnittelukeskuksen tiloissa (Kansakoulukatu 3). Ovet olivat avoinna klo 16-19, jona aikana yleisö sai vapaasti osallistua työpajan työskentelyyn. Työpaja oli suunniteltu vapaasti kierrettäväksi kolmen eri tehtävän avulla. Työpajasta oli virallisesti tiedotettu yleiskaavan nettisivuilla sekä KSV:n omilla nettisivuilla. Kävijöitä oli yhteensä noin 15 henkilöä. Työpaja oli jatke toukokuussa pidettyyn Tavoitekaupunki- työpajaan ja se täydensi viranomaisten vastaavaa työpajaa. Tarkoituksena oli kerätä asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä ja ajatuksia siitä, miten liikennejärjestelmän kahdeksan tavoitetta näkyvät heidän elämässään. Työpajassa oli esillä aiemmin samalla viikolla viranomaistyöpajassa kehitetyt, tavoitteita tukevia toimintalinjaukset. Työpajaan osallistuvilla oli mahdollisuus kommentoida niitä omasta näkökulmastaan. Työpajan avulla pyrittiin saamaan asukkaat ja sidosryhmät tietoiseksi tekeillä olevasta liikkumisen strategiasta ja esitellä sen roolia Helsingissä.

26 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 1) Vähemmän melua ja turvallisuus lisääntyy Pyöräparkkiruudun mahdollisuudet hauskuus ja elämyksellisyys mukaan arkeen. Talvipyöräilyn potentiaali Tavoitteet 1 ja 2 olivat toisiaan tukevia ja esimerkiksi liityntäliikenne nähtiin erittäin tärkeänä asiana. Haluttiin, että liityntäliikenne tarjoaa aidon mahdollisuuden henkilöautoilulle.

27 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 3) MALPE- ajattelun näkyminen: liikenne nähdään asukkaan ja tavaran keinona liikkua ja siirtyä paikasta toiseen. 4) Kivijalkakaupat tuovat viihtyisyyttä

28 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 5 ja 6) Yhteistyön merkitys koettiin isona asiana. 5. tavoitteen vaikutukset olivat selkeitä: Elinkeinoelämän kasvu kaupungin elinvoiman kasvu. 6. Tavoitteen toteuttamisessa tulisi hyödyntää teknologian mahdollisuudet

29 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 7) Kustannusniukkuus synnyttää uusia keinoja. Esimerkiksi kaasubussien käyttäminen ja automatiikan mahdollisuudet. 8) Tehokas hankkeiden arviointi vähentäisi kustannuksia ja helpottaisi niin suunnittelijan kuin asukkaan arkea.

30 Viranomaisten toimintalinjat asukkaiden kommentoitavana Tavoitekohtaisia kommentteja koottuna seuraavilla sivuilla

31 TEEMA: SUJUVA ARKI Jokeri, joukkoliikenteen runkolinjat ja liityntäliikenteen kehittäminen saivat positiivista palautetta

32 TEEMA: SUJUVA ARKI Matka-ajan hyödyntäminen joukkoliikenteessä, poikkeustilanteiden hallinta ja opastuksen kehittäminen vaihdoissa ja turistien kannalta nähtiin tärkeänä

33 TEEMA: SUJUVA ARKI Viihtyisyyden sekä katuverkon hierarkian ristiriita! huolehditaan ettei tehdä umpikujia turhaan. Aluekeskuksiin halutaan toimintojen ja sujuvan liikenteen lisäksi myös ihmisiä, eli tiivistä asutusta.

34 TEEMA: ELINVOIMAISUUS Hauska ympäristö myös talvisin. Pysäköinnin aseman selventäminen myös asukkaille. Pienet liiketilat saivat kannatusta.

35 TEEMA: ELINVOIMAISUUS Tavaraliikenteen terminaalien sijoittaminen? Vapaa-ajan toimintojen sijoittaminen joukkoliikenteen solmukohtiin. Työaikojen porrastus. Työpaikkojen sijainti keskustassa, onko tarpeellista?

36 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS Joukko- ja kutsuliikenteen yhteensovittaminen muunkin kuin puhelinsovellusten kanssa. Ylläpidon suunnittelu mukaan.

37 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS Kaasubussien mahdollisuudet.

38 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS Seurannan määrittely mukaan. Terveysvaikutuksien huomioiminen liikenneratkaisuiden arvioinnissa. Projektien toteuttamiskriteerit mukaan arviointiin.

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA. Seutufoorumi Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA. Seutufoorumi Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA Seutufoorumi 4.5.2016 Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus 1 ESITYKSEN RAKENNE Yleiskaavan vaiheet, käsittely- ja päätöksentekoprosessi ja aikataulu

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VASTINEET 1 (8) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LAUSUNTOIHIN

HELSINGIN KAUPUNKI VASTINEET 1 (8) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LAUSUNTOIHIN HELSINGIN KAUPUNKI VASTINEET 1 (8) Vastineet Liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen lausuntoihin ja muihin kannanottoihin Liikkumisen kehittämisohjelman käsittelyhistoria ja lausuntopyyntö Vastineet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen

Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen Tuulia Innala, kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi, Seinäjoki 23.-24.10.2014 Harkittua omistajuutta - projektikokonaisuus Miksi?» Teknisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Hankearvioinnin keskustelutilaisuus Kannattavuuslaskelman rooli eri tyyppisten hankkeiden arvioinnissa

Hankearvioinnin keskustelutilaisuus Kannattavuuslaskelman rooli eri tyyppisten hankkeiden arvioinnissa Kannattavuuslaskelman rooli eri tyyppisten hankkeiden arvioinnissa Esimerkkiarviointeihin liittyviä huomioita: Arvioinneissa on yleensä selvitetty vaikutukset huolellisesti ja monipuolisesti Arvioinnin

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA

MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA MOBILITY AS A SERVICE HÄMEENLINNA Liikkuminen palveluna: Maas - Eri liikkumismuodot on yhdistetty puhelinsovelluksen avulla toisiinsa - Ovelta ovelle-palvelu LIIKKUMINEN KASVUKÄYTÄVLLÄ Mobiilipalvelu mahdollistaa

Lisätiedot

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo

Espoon liikenneverkkovisio. Petri Suominen Soukan palvelutalo Espoon liikenneverkkovisio Petri Suominen Soukan palvelutalo 16.4.2015 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 16.4.2015 2 Tavoitteet Ohjaa liikenneverkon strategista suunnittelua ja palvelee maankäytön kehityskuvaa

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

25.6.2013. tekninen ja ympäristoimiala. Lahden kaupunki. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut

25.6.2013. tekninen ja ympäristoimiala. Lahden kaupunki. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut 25.6.2013 tekninen ja ympäristoimiala Lahden kaupunki Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Kadut Ympäristölautakunta hyväksynyt 23.4.2013 KUNNALLISTEKNIIKKA Meluntorjunnan toimintasuunnitelma Kadut

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Viisas liikkuminen aluesuunnittelussa - haasteita, ratkaisuja ja pilottialueiden havaintoja. Terhi Tikkanen-Lindström, WSP

Viisas liikkuminen aluesuunnittelussa - haasteita, ratkaisuja ja pilottialueiden havaintoja. Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Viisas liikkuminen aluesuunnittelussa - haasteita, ratkaisuja ja pilottialueiden havaintoja Terhi Tikkanen-Lindström, WSP VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen +

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät

Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät Reetta Keisanen Pyöräilykoordinaattori @keisasenreetta Puh 09 310 37017 pyöräliikenne.fi Pyöräliikenteen olosuhteiden rakentaminen Helsingissä Maarakennuspäivät 29.9.2016 Miksi pyöräliikenteen olosuhteita

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot