YHTEENVETO TYÖPAJOJEN TULOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO TYÖPAJOJEN TULOKSISTA"

Transkriptio

1 Tavoitteista totta! Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman työpajat kaupunkisuunnittelukeskuksen auditoriossa viranomaisille ja yleisölle YHTEENVETO TYÖPAJOJEN TULOKSISTA

2 Viranomaistyöpaja

3 Työpajan tavoitteet Työpaja oli jatke toukokuussa pidettyyn Tavoitekaupunki- työpajaan. Työpajan tarkoituksena oli yhdessä koostetun tavoitteiston esittely ja hyväksyttäminen kaikilla osallistujilla sekä sitä toteuttavien toimenpidelinjausten tunnistaminen, vaikuttavuus ja priorisointi. Työpajaan osallistuvien painotuksia liikkumisen ja kaupunkiympäristön eri osatekijöiden välillä selvitettiin osallistavan, avoimen ja pohtivan suunnittelun menetelmiä soveltaen. Työpajaan oli kutsuttu edustajia kaupungin eri virastoista (KSV, HKR, HKL, Ympäristökeskus, TASKE) sekä lisäksi seudullisia toimijoita (HSL, Vantaa, Uudenmaan liitto) Työpajassa kuultiin alustuksena yhteisesti koostettujen tavoitteiden esittely sekä edellisen työpajan anti. Tavoitteista totta - työskentelyn avulla mietittiin ryhmissä tavoitteita tukevia toimenpidelinjauksia ja arvioitiin niiden vaikuttavuutta ja haasteita Helsingissä. Lopputuloksena syntyi yhteisesti koostettu keinovalikoima Helsingille sopivia toimenpidelinjauksia.

4 Työpaja järjestettiin KSV:n auditoriotiloissa.

5 Osallistujat Kaupunkisuunnitteluvirasto Susa Tulikoura Ville Lehmuskoski Heikki Palomäki Pekka Nikulainen Timo Piepponen Marko Mäenpää Leena Silfverberg Taneli Nissinen Heikki Salmikivi Maija Mattila Lauri Kangas Hanna Strömmer Rakennusvirasto Penelope Sala-Sorsimo Helena Ström Anni Tirri Marko Jylhälehto (HKL, Infrapalvelut) Artturi Lähdetie Talous- ja suunnittelukeskus Max Takala Minna Maarttola Ympäristökeskus Outi Väkevä Vantaan kaupunki Emmi Koskinen Tiina Sirniö Helsingin seudun liikenne (HSL) Tapani Touru Uudenmaan liitto Hannu Siitonen Konsulttiryhmä Mari Siikonen, WSP Reetta Putkonen, WSP Minna Raatikka, WSP Tilaisuuden vetäjinä toimivat Lauri Kangas, Reetta Putkonen ja Mari Siikonen, jotka vastasivat myös työpajan suunnittelusta.

6 Ohjelma 9:00 Orientoituminen ja kahvitauko Tavoitekaupunki- työpajan tulokset Tavoitteiston esittely ja niiden toteutuminen omassa työskentelyssä Ryhmätyöskentelyn ohjeistus Reetta Putkonen (WSP) esitteli edellisen työpajan tulokset ja Lauri Kangas KSV:stä esitteli yhteisesti koostetun tavoitteiston osallistujille. Osallistujia pyydettiin arvioimaan, kuinka he toteuttavat esitettyjä tavoitteita työssään tällä hetkellä. Alustuksien jälkeen työskentely aloitettiin parityönä. 09:45 Parityöskentely: Tavoitteista totta Toimintalinjausten pohdinta: seuraukset, heikkoudet, vastuut, seuranta, yhteistyö Priorisointi Ryhmien tuli miettiä heille annetusta sekä vapaasti valittavasta tavoitealueesta sitä tukeva toimenpidelinjaus (1-3 kpl). Parit pohtivat toimenpiteen vaikutuksia, heikkouksia, sen toteuttamisen vastuutahoja sekä yleisesti tavoitealueen ominaisuuksia ja näkymistä kaupunkikuvassa ja kaupunkilaisten elämässä. 10:50 Yhteenveto ja keskustelu Toimenpidelinjausten esittely Äänestys 12:00 Tilaisuuden lopetus Löydetyistä toimenpidelinjauksista tuli valita yksi, jonka olisi valmis itse toteuttamaan heti ja markkinoida se työpajan muille osallistujille. Esittelyiden lopuksi järjestettiin äänestys eri toimenpidelinjausten kesken.

7 TEHTÄVÄ 1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET OMASSA TYÖSSÄ Lauri Kangas esitteli liikennejärjestelmän tavoitteet työpajan osallistujille. Tavoitteet ovat syntyneet vuoropuhelun, asiantuntemuksen sekä olemassa olevien strategian ja ohjelmien myötä. Esittelyn aikana osallistujia pyydettiin arvioimaan, miten heidän oma päivittäinen työnsä edesauttaa tavoitteiden toteutumista vai auttaako se juuri ollenkaan. Haasteelliseksi nousivat resurssien tehokkaaseen käyttöön sekä matka-ajan ennustettavuuteen vaikuttaminen. Eniten oman työn koettiin edesauttavan kestävien liikennemuotojen saavutettavuuden parantamista. TEHTÄVÄN 1. TULOKSET Tekemäni työ ei juurikaan edesauta seuraavia tavoitteita (suluissa vastauksien määrä/vastaajat): Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö (11) Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla (9) Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla (2)

8 TEHTÄVÄ 2: TOIMINTALINJAUKSIA TAVOITTEILLE Pareille annettiin yksi kahdeksasta liikennejärjestelmän tavoitteesta työstettäväksi. Lisäksi he saivat vapaasti valita lisää. Parin tehtävänä oli miettiä tavoitetta tukevia toimintalinjauksia ja niiden ominaisuuksia erilaisten kysymysten avulla. Mitkä toimintalinjat tukevat tavoitetta? Heikkoudet ja vastuutahot? Toimintalinjausten toteutuminen nykytilanteessa?

9 TEEMA: SUJUVA ARKI TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 9 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Osallistujien arviot siitä, onko tavoite jo toteutunut, vaihtelivat: Nykyinen kehitys ei toteuta tavoitetta ja toteutumassa.

10 TEEMA: SUJUVA ARKI TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 7 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoite nähtiin jo melko hyvin toteutuneena: osittain toteutumassa tai toteutumassa.

11 TEEMA: SUJUVA ARKI TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 10 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tämän tavoitteen toteutuminen nähtiin ristiriitaisena: osittain toteutumassa/toteutunut ja Nykyinen kehitys on vastakkainen tavoitteelle.

12 TEEMA: ELINVOIMAISUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 12 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutumisesta oltiin yksimielisiä: toteutumassa.

13 TEEMA: ELINVOIMAISUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 9 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutuminen nähtiin eri tavoilla: Osittain toteutunut /Nykyinen kehitys on osittain vastakkainen tavoitteelle ja Toteutumassa

14 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 3 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutumista koskeva yleinen mielipide oli: osittain toteutumassa.

15 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 3 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Mielipide tavoitteen toteutumisesta tällä hetkellä oli negatiivinen: Nykyinen kehitys on vastakkainen tavoitteelle.

16 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS TEHTÄVÄN 2. TULOKSET Työpajassa kirjattiin 8 tätä tavoitetta toteuttavaa toimenpidettä. Tavoitteen toteutumisesta oltiin tätä mieltä: osittain toteutumassa ja toteutumassa.

17 TEHTÄVÄ 3: TAVOITTEIDEN NÄKYMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Luotuaan valitsemalleen tavoitteelle toimintalinjauksia osallistujat pohtivat, millaisia vaikutuksia tavoitteella on. Miten tavoitteen toteutuminen näkyy käytännössä? Mitä tapahtuu jos tavoite ei toteudu? Miten tavoitetta voidaan mitata ja seurata? Esimerkkejä siitä, miten tavoite huomioi sidosryhmiä ja asukkaita.

18 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle Miten tavoitteen toteutuminen näkyy käytännön elämässä? Henkilöautoliikenne ja ruuhkat vähenee. Joukkoliikenne ja pyöräily kasvaa Kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuus kasvaa arjen matkoilla --> väylä investointien paine kasvaa Matka-ajan ennustettavuus paranee. Liikkuminen helpottuu, monipuolistuu. Ilmastotavoitteisiin päästään helpommin. Matkustamiseen tarvitsee varata vähemmän aikaa. Liityntäliikenne toimii paremmin ja luotettavammin. Joukkoliikenteen täsmällisyys parantaa käytettävyyttä matkaan tarvitsee varata vähemmän aikaa "varmuuden vuoksi" Helpottaa ajankäytön suunnittelua Viihtyisyys lisääntyy. Turvallisuus ja terveellisyys paranevat Liikkuminen on kestävästi helppoa ja mukavaa Joukkoliikenne on toimivaa koko kaupungissa Liikkumisympäristön laatu on hyvä kävelijän näkökulmasta Ihmiset ovat tyytyväisempiä omaan elinympäristöönsä Rennompaa, vapaampaa, elävämpää kaupunkielämää; Lisää aktiivisuutta ja myönteisyyttä; Parantaa kaupungin imagoa ja houkuttelevuutta (myös elinkeinoelämän suuntaan Liikutaan enemmän omalla asuinalueella ja käytetään lähipalveluita. Autoriippuvuus vähenee. Elävämpi kaupunkiympäristö Kaduilla on "elämää"; yritysten toimintaedellytykset paranevat Katuympäristö paranee ja maailma pelastuu: -matka-ajat ennakoitavissa; - saavutettavuus paranee; - resurssien tehokas käyttö (logistiikka) 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus Liikenne sujuvaa, työmatkaliikenne ennustettavaa, työmatkat ei vie kohtuuttomasti aikaa, joukkoliikenteen osuus työmatkaliikenteestä kasvaa, asuminen kohtuuhintaista. Mahdollisuudet valita asuinpaikka kasvaa. Kaupunkiympäristön paraneminen; liikenteen sujuvuus paranee 6. Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö Liikenne toimii kaupungin kasvusta huolimatta, koska resurssitehokkuus mahdollistaa liikennejärjestelmän tarpeen mukaisen kehittämisen 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin Joukkoliikenteen palvelutaso pienenee, autojen määrä katukuvassa ei kasva 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin AM- ohjelman ja liikenteen tavoitteet toteutuu raamibudjetissa Toteutetaan kokonaisvaikutuksiltaan tavoitteiden mukaisia investointeja TEHTÄVÄN 3. TULOKSET

19 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus 6. Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö Mitä tapahtuu, jos tavoite ei toteudu? Ruuhkat kasvaa, autoriippuvuus pahenee, ilmanlaatu huononee, melu kasvaa, viihtyisyys vähenee, kaupungin toimivuus heikkenee Yhdyskuntarakenne hajaantuu entisestään. Autoriippuvuus lisääntyy. Henkilöautoliikenne lisääntyy, kaupunkirakenne hajaantuu Jos julkinen liikenne ja sujuvuus ei kehity, ei voida tehokkaasti ohjata ihmisiä henkilöauton käytöstä julkisen käyttöön. Liikennekaaos Turvallisuus ja terveellisyys heikkenevät Kaupunki toimii autoilun ehdoilla Viihtyisän kaupungin ala pienenee Liikenne kasvaa, haitat asukkaille kasvaa Liian myöhäisellä vuorovaikutuksella voi nousta suurta vastarintaa ja koko hanke myöhästyy/vesittyy kaupan ja palveluiden keskittyminen isoihin keskittymiin. (Pahimmillaan luontaisen kaupunkitilan ulkopuolelle.) keskustat kuolevat, liikkuminen henkilöautoilla lisääntyy liiketilat jäävät tyhjiksi, negatiivinen kierre; turvattomuuden (tunteen?) lisääntyminen Nykytila jatkuu: -ruuhkia, pysäköintiongelmia Ruuhkautuminen, toimintojen siirtyminen pois Helsingistä, tuotteet ja palvelut + asuminen kallistuu, eriytyminen lisääntyy pahoja ruuhkia; matka-ajat heikommin ennustettavissa Liikennejärjestelmän yleinen toimivuus heikkenee, vaikutuksiltaan riittämättömien, resurssitehottomien investointien seurauksena 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin Ruuhkat kasvavat. Meluhaitat ja saasteet kasvavat. 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin Kvston strategiatavoitteet eivät toteudu TEHTÄVÄN 3. TULOKSET

20 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja mitataan? Liikennelaskennoilla, matka-aika tutkimuksilla, henkilöliikenteen kulkutapatutkimuksilla Saavutettavuusanalyysi työkaluilla --> alueiden laajeneminen (esim. vuosittain) Jl-tarjonta: vuoroväli jne. Saavutettavuus eri liikennemuodoilla Matka-aikojen ja niiden hajonnan seuraaminen 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla Kerätään tilastoja matkaan käytetystä ajasta Seurataan ja mitataan säännöllisesti joukkoliikenteen ja autoliikenteen matka-aikojen kehitystä Kyselyt (viihtyisyys ja turvallisuuden tunne), melumittaukset, liikennelaskennat 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus Päästömittaukset Kaupunkiympäristön laatumittarit Kestävien kulkumuotojen kilpailukyky Tutkitaan ihmisten mielipiteitä elinympäristöstään Asuntojen ja toimitilojen houkuttelevuus (hinnat ym.); Kävelyalueiden käyttäjätutkimukset; jalankulkijoiden, kahvilatuolien ym. määrät + asenteet Palveluverkon ja asiointikäyttäytymisen mittaaminen. Laadulliset kaupunkiympäristön mittarit, kasainväliset vertailut, elinkeinoelämän seuranta (liiketoiminta, turismi ym.) yritysten vaihtuvuus, tyhjien liiketilojen määrä; jalankulkijoiden määrän seuranta Liikennemäärien mittaus; käyttäjäpalaute Ruuhkien mittaus, työpaikat (määrä, laatu) ja asuminen (asukkaita) Helsingissä, työ- ja asiointimatkoihin käytetty aika kerätään liikennetietoja, matka-aikaseuranta 6. Liikennejärjestelmän suunnittelua ohjaa resurssien tehokas käyttö Liikennejärjestelmätasoinen hyöty/ kustannusanalyysi ja sen seuranta 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin Liikennelaskennat jne. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien seuranta. Asetetaan tavoitteet ja seurataan niiden toteutumista AM-ohjelman ja budjetin seuranta ja mittaus olemassa. Liikenne suoritteita seurataan. Asiakaspalaute TEHTÄVÄN 3. TULOKSET

21 TAVOITE 1. Saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla nostetaan kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla 2. Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla 3. Liikennesuunnittelun valinnoilla vähennetään liikennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille 4. Viihtyisät katutilat luovat edellytykset vilkkaalle kaupunkielämälle ja urbaanille liiketoiminnalle 5. Varmistetaan elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus sekä työvoiman ja asiakkaiden saavutettavuus 7. Ohjataan liikenteen kasvu kestäviin liikkumismuotoihin Kerro jokin esimerkki siitä, miten tavoitteen toteutumisessa huomioidaan sidosryhmiä tai kaupunkilaisia Parannetaan palveluja (pysäköinti, joukkoliikennepalvelut kuten reittioppaat, aikataulunäytöt yms.) Sidosryhmien kuuleminen merkittävimpien ongelmien, alueiden ja toimenpiteiden määrittämisessä. Asukkaiden osallistuminen Matka-aikojen ennusttettavuuden kehittämisessä huomioidaan kaikki kulkumuodot Viihtyisyys ja turvallisuuden tunne Vuorovaikutteinen suunnittelu esim. Vaasankadun kokeilu 2013 Kehitetään paikkoja, missä ihmiset luontaisesti liikkuvat. yrittäjät mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa; järjestetään ideakilpailuja katutila käytöstä Vuorovaikutus suunnittelun eri vaiheissa. Suunnittelua tehdään yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa asukkaat vahvasti, alusta lähtien, mukaan suunnitteluun, samoin sidosryhmät (yritykset, satama, jne.) Pidetään kivoja yleisötilaisuuksia. Suunnitellaan toimintalinjaukset yhdessä eri hallintokuntien kanssa 8. Hankkeen arviointia kehitetään vastaamaan kaupungin toiminnallisiin tarpeisiin Vuorovaikutus asukkaiden/ osallisten kanssa

22 Läpileikkaavat toimintalinjat Liikennejärjestelmän kahdeksan tavoitetta luovat toimivan kaupungin kokonaisuuden. Täten osa tavoitteiden toimintalinjoista tukee useita tavoitteita. Kestäviin kulkumuotoihin panostaminen hinnoittelun, resursoinnin ja suunnittelun keinoin Katuhierarkian tärkeys viihtyisyyden, elinkeinoelämän ja kestävien liikennemuotojen kilpailukyvyn kannalta

23 TEHTÄVÄ 4. MINKÄ TOIMENPITEEN TOTEUTTAISIN HETI? 1. KEHITETÄÄN KAUPUNKITILAA KOKO KAUPUNGIN TASOLLA (Erikokoiset keskukset, lähipalvelut). 2. JOUKKOLIIKENNEKAISTOJEN KAMERAVALVONTA. 3. INFRAN KEHITTÄMISTÄ TULEE SUUNNATA VAHVEMMIN KESTÄVÄÄ/ KAPASITEETTITEHOKASTA LIIKKUMISTA EDISTÄVÄKSI. 4. HUOLEHDITAAN KANTAKAUPUNGISSA JAKELULIIKENTEEN TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ - Toteutetaan jakelupysäköintipaikkoja riittävästi. 5. ALUEKESKUKSET HOUKUTTELEVIMMIKSI SUOSIMALLA KATUTILAN KÄYTÖSSÄ KÄVELYÄ, PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ LÄPIAJOLIIKENTEEN SIJAAN. 6. LIIKENNESUUNITTELUSTA SIIRRYTÄÄN KOKONAISVALTAISEEN KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUUN. 7. LIIKENTEEN HINNOITTELULLA EDISTETÄÄN KESTÄVIÄ LIIKKUMISMUOTOJA JA VÄHENNETÄÄN RUUHKAUTUMISTA. 8. ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUEET SIJOITETAAN HYVIEN JL-YHTEYKSIEN VARRELLE, ALUEIDEN TIIVISTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN, JL-YHTEYKSIÄ PARANNETAAN. 9. TOTEUTETAAN LAADUKAS POIKITTAISTEN RUNKOYHTEYKSIEN VERKKO. 10. VARMISTETAAN KATUVERKON HIERARKIA SITEN, ETTÄ ETENKIN ASUNTOKADUILLA PRIORIDOIDAAN MUUTA KUIN AUTOLIIKENNETTÄ. TEHTÄVÄN 4. TULOKSET Ryhmätöiden jälkeen osallistujat valitsivat yhden itse kehittämistään toimintalinjoista muille esitettäväksi kriteerillä: Minkä toimenpiteen itse olisimme valmiit toteuttamaan heti? 10 toimenpiteen välillä järjestettiin äänestys suosituimmasta ja kiireellisimmästä toimenpiteestä. Eniten ääniä keräsivät toimenpiteet nro 3 ja 8.

24 Asukkaiden ja sidosryhmien työpaja 13.6

25 Työpajan tavoitteet ja taustat Työpaja pidettiin kaupunkisuunnittelukeskuksen tiloissa (Kansakoulukatu 3). Ovet olivat avoinna klo 16-19, jona aikana yleisö sai vapaasti osallistua työpajan työskentelyyn. Työpaja oli suunniteltu vapaasti kierrettäväksi kolmen eri tehtävän avulla. Työpajasta oli virallisesti tiedotettu yleiskaavan nettisivuilla sekä KSV:n omilla nettisivuilla. Kävijöitä oli yhteensä noin 15 henkilöä. Työpaja oli jatke toukokuussa pidettyyn Tavoitekaupunki- työpajaan ja se täydensi viranomaisten vastaavaa työpajaa. Tarkoituksena oli kerätä asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä ja ajatuksia siitä, miten liikennejärjestelmän kahdeksan tavoitetta näkyvät heidän elämässään. Työpajassa oli esillä aiemmin samalla viikolla viranomaistyöpajassa kehitetyt, tavoitteita tukevia toimintalinjaukset. Työpajaan osallistuvilla oli mahdollisuus kommentoida niitä omasta näkökulmastaan. Työpajan avulla pyrittiin saamaan asukkaat ja sidosryhmät tietoiseksi tekeillä olevasta liikkumisen strategiasta ja esitellä sen roolia Helsingissä.

26 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 1) Vähemmän melua ja turvallisuus lisääntyy Pyöräparkkiruudun mahdollisuudet hauskuus ja elämyksellisyys mukaan arkeen. Talvipyöräilyn potentiaali Tavoitteet 1 ja 2 olivat toisiaan tukevia ja esimerkiksi liityntäliikenne nähtiin erittäin tärkeänä asiana. Haluttiin, että liityntäliikenne tarjoaa aidon mahdollisuuden henkilöautoilulle.

27 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 3) MALPE- ajattelun näkyminen: liikenne nähdään asukkaan ja tavaran keinona liikkua ja siirtyä paikasta toiseen. 4) Kivijalkakaupat tuovat viihtyisyyttä

28 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 5 ja 6) Yhteistyön merkitys koettiin isona asiana. 5. tavoitteen vaikutukset olivat selkeitä: Elinkeinoelämän kasvu kaupungin elinvoiman kasvu. 6. Tavoitteen toteuttamisessa tulisi hyödyntää teknologian mahdollisuudet

29 Asukkaiden ja sidosryhmien kommentteja 7) Kustannusniukkuus synnyttää uusia keinoja. Esimerkiksi kaasubussien käyttäminen ja automatiikan mahdollisuudet. 8) Tehokas hankkeiden arviointi vähentäisi kustannuksia ja helpottaisi niin suunnittelijan kuin asukkaan arkea.

30 Viranomaisten toimintalinjat asukkaiden kommentoitavana Tavoitekohtaisia kommentteja koottuna seuraavilla sivuilla

31 TEEMA: SUJUVA ARKI Jokeri, joukkoliikenteen runkolinjat ja liityntäliikenteen kehittäminen saivat positiivista palautetta

32 TEEMA: SUJUVA ARKI Matka-ajan hyödyntäminen joukkoliikenteessä, poikkeustilanteiden hallinta ja opastuksen kehittäminen vaihdoissa ja turistien kannalta nähtiin tärkeänä

33 TEEMA: SUJUVA ARKI Viihtyisyyden sekä katuverkon hierarkian ristiriita! huolehditaan ettei tehdä umpikujia turhaan. Aluekeskuksiin halutaan toimintojen ja sujuvan liikenteen lisäksi myös ihmisiä, eli tiivistä asutusta.

34 TEEMA: ELINVOIMAISUUS Hauska ympäristö myös talvisin. Pysäköinnin aseman selventäminen myös asukkaille. Pienet liiketilat saivat kannatusta.

35 TEEMA: ELINVOIMAISUUS Tavaraliikenteen terminaalien sijoittaminen? Vapaa-ajan toimintojen sijoittaminen joukkoliikenteen solmukohtiin. Työaikojen porrastus. Työpaikkojen sijainti keskustassa, onko tarpeellista?

36 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS Joukko- ja kutsuliikenteen yhteensovittaminen muunkin kuin puhelinsovellusten kanssa. Ylläpidon suunnittelu mukaan.

37 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS Kaasubussien mahdollisuudet.

38 TEEMA: RESURSSITEHOKKUUS Seurannan määrittely mukaan. Terveysvaikutuksien huomioiminen liikenneratkaisuiden arvioinnissa. Projektien toteuttamiskriteerit mukaan arviointiin.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Tavoitekaupunki. Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman työpaja Laiturilla 14.5.2013 YHTEENVETO TYÖPAJAN TULOKSISTA

Tavoitekaupunki. Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman työpaja Laiturilla 14.5.2013 YHTEENVETO TYÖPAJAN TULOKSISTA Tavoitekaupunki Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman työpaja Laiturilla 14.5.2013 YHTEENVETO TYÖPAJAN TULOKSISTA 20.5.2013 Työpajan tavoitteet Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmaan kootaan eri

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa.

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa. Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma TAVOITTEET Muistio 5.4.2013 TAVOITE 1: KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSE- VAT ARVOVALINTA: Turun keskusta on kaupungille ja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen

Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen Ajatuksia teemasta: Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen Mikä muuttuu, mikä pysyy? Projektipäällikkö, TkL Kati Kiiskilä Insinööritoimisto Liidea Oy kati.kiiskila@liidea.fi Liikennesuunnittelun paradigman

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA. Seutufoorumi Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA. Seutufoorumi Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGINEN YLEISKAAVA Seutufoorumi 4.5.2016 Kehittämismallit ja linjaratkaisun pohjustus 1 ESITYKSEN RAKENNE Yleiskaavan vaiheet, käsittely- ja päätöksentekoprosessi ja aikataulu

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 31.1.2012 Tuomo Pöyskö Ramboll Liikennejärjestelmät (ent. Liidea) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm

MUUTTUVA UUSIMAA. Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys. Henrik Sandsrtröm MUUTTUVA UUSIMAA Uudenmaan ympäristökeskuksen materiaaliin perustuva esitys Henrik Sandsrtröm 1 UUSIMAA JA ITÄ-UUSIMAA OVAT KOKONAISUUS TIIVIS METROPOLIN YDIN AKTIIVISTEN KAUPUNKIEN VERKOSTO SÄTEETTÄISET

Lisätiedot

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun luonnonsuojeluyhdistys Liikenne ja ympäristö Liikenne on Oulun seudun pahin ympäristöongelma! terveysvaikutukset, pöly viihtyisyyden väheneminen,

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke

Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Mikä on paras kulkumuoto?

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

Liikenneministeri Merja Kyllönen MAL-verkoston seminaari Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsinki 13.6.

Liikenneministeri Merja Kyllönen MAL-verkoston seminaari Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsinki 13.6. Liikenneministeri Merja Kyllönen MAL-verkoston seminaari Kuntaliitoskokemuksia maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä Helsinki 13.6.2012 LIIKENNE KAUPUNKIPOLITIIKAN KOVAA YDINTÄ Hyvät seminaarin osanottajat

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia

Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia Lausuntopyyntö: Lappeenranta 2028 strategia 1 Taulukon täyttöohjeet Voitte esittää kommentteja kaikkiin toimenpideohjelmiin Kaikkia ohjelmia ei tarvitse kommentoida Kirjoittakaa kommentit niille varattuihin

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

Hankearvioinnin keskustelutilaisuus Kannattavuuslaskelman rooli eri tyyppisten hankkeiden arvioinnissa

Hankearvioinnin keskustelutilaisuus Kannattavuuslaskelman rooli eri tyyppisten hankkeiden arvioinnissa Kannattavuuslaskelman rooli eri tyyppisten hankkeiden arvioinnissa Esimerkkiarviointeihin liittyviä huomioita: Arvioinneissa on yleensä selvitetty vaikutukset huolellisesti ja monipuolisesti Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT UUSIUTUVAN ENERGIAN JA ENERGIANSÄÄSTÖN/ENERGIATEHOKKUUDEN OHJAUSKEINOT PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIASSA Seminaari 29.02.2008 Tuuli Järvi Juhani Laurikko LIIKENTEEN

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö. Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012

Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö. Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012 Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012 Taustaa SYKEn rakennetun ympäristön yksikössä tutkitaan mm. yhdyskuntarakenteen kehitystä, siihen

Lisätiedot

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010. Työpajan keskeiset tulokset. Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun pysäköintipoliittinen työpaja 19.4.2010 Työpajan keskeiset tulokset Helsingin seudun liikenne Työpajan tavoite Tunnistaa, mitkä pysäköintiin liittyvät asiat ovat strategisesti tärkeitä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen

Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen Tuulia Innala, kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi, Seinäjoki 23.-24.10.2014 Harkittua omistajuutta - projektikokonaisuus Miksi?» Teknisen

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot