ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

2 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus Energiansäästötavoite Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Energiansäästöä toimintatapoja muuttamalla Tilojen ylläpito, korjaukset ja uudisrakentaminen Yhteistyömuodoista sopiminen Energiansäästön pilottikohteet Tietolähteet ja seuranta Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Liite: energiansäästön pilottikohteet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisemissa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeissa (päivätty ) on todettu, että strategiaohjelman mukaisesti hallintokunnille tulee laatia sitovat energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi energian säästämisellä on kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Vuoden 2013 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 4 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta on esittänyt vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet (energiansäästöneuvottelukunnan kirje Helsingin kaupungin hallintokunnille ). Työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on 9 % kiinteä energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuotuisilla noin kahden prosentin välitavoitteilla pyritään varmistamaan sopimuksen mukaisen säästötavoitteen saavuttaminen. Hallintokuntien tulee laatia tai päivittää tarvittaessa sitovia energiansäästötavoitteita koskeva toimintasuunnitelma viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämä energiansäästösuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolle.

3 3 (7) 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus Sosiaali- ja terveysviraston oma energiankulutus muodostuu pääosin tilojen käytöstä ja toiminnan vaatimasta kulutuksesta. Tiloja on vuonna 2013 noin 250 osoitteessa. Suurinta osaa tiloista hallinnoi kiinteistövirasto, joka myös seuraa näiden kiinteistöjen energiankulutusta. Samoissa kiinteistöissä toimii usein myös muita hallintokuntia, joten kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus ei synny pelkästään sosiaali- ja terveysviraston toiminnasta. Lisäksi virastolla on toimintaa useissa kiinteistöissä, jotka eivät ole kaupungin omistuksessa eivätkä siten kiinteistöviraston hallinnoimia. Näistä syistä yksilöityjä tietoja viraston kohteiden energiankulutuksesta ei ole kaikkien kiinteistöjen osalta saatavissa. Viraston kokonaisenergiankulutus muodostuu lämmitysenergiasta, kiinteistösähköstä (sisältäen ilmanvaihdon), käyttösähköstä, vedenkulutuksesta sekä polttoaineiden kulutuksesta. Suurin osa sosiaali- ja terveysviraston kiinteistöistä on kaukolämmön piirissä. Muutamia kohteita lämmitetään sähköllä tai öljyllä. Sosiaali- ja terveysvirastolla on leasing-autoja Staralta yhteensä 159 kappaletta. Omia autoja on 81 sekä näiden lisäksi joitain traktoreita, veneitä, mopoja ja muita ajoneuvoja. 1.2 Energiansäästötavoite Sosiaali- ja terveysviraston kokonaisenergiankulutuksen vähentämistavoite vuoden 2010 kulutuksesta on 4 % vuonna 2013 ja 6 % vuonna 2014 sähkön ja kaukolämmön päämittareilta luettuna. Kuten kohdassa 1.1 on mainittu, yksilöityjä kulutustietoja kaikista kohteista ei ole saatavissa. Sama päämittari voi mitata energian kulutusta useasta eri kiinteistöstä ja kaikki kiinteistöt eivät ole saman hallintokunnan alaisuudessa. Energiankulutus ei siis kohdistu vain yhteen osastoon tai toimijaan vaan jakautuu usealle käyttäjälle. Tarkempi kulutustietojen kerääminen vaatii keskitetyn järjestelmän energian kulutuksen seurantaan. Vuoden 2010 kulutuksen arviointiin vaikuttaa se, että tuolloin sosiaalivirastoon kuului myös nykyisen varhaiskasvatusviraston tiloja. Tästä syystä ei voida ainoastaan laskea yhteen sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen energiankululutusta, ja seurata energiansäästöä suhteessa tähän. Kun tarkastellaan nykyisen sosiaali- ja terveysviraston kiinteistökannan mukaista kulutusta, oli näiden kiinteistöjen yhteenlaskettu kulutus vuonna 2010 lähes megawattituntia (MWh). Tästä kulutuksesta suurin osa, yli 60 %, muodostui lämmityksestä ja loput sähkönkulutuksesta. Näiden tietojen perusteella säästötavoite on noin MWh vuonna 2013 ja MWh vuonna 2014 vuoteen 2010 verrattuna (taulukko 1).

4 4 (7) Taulukko 1. Toteutunut kulutus ja tavoite vuosille 2013 ja Prosentuaaliset vähentämistavoitteet on laskettu vuoden 2010 kokonaiskulutuksesta Lämpö Sähkö Yht. Lämpö Sähkö Yht. Tavoite MWh (%) Kulutus MWh (%) ( -2 %) (+ 7 %) (- 4 %) (- 6 %) Vuonna 2012 virasto ei saavuttanut 2 % säästötavoitetta, vaan viraston energiankulutus kasvoi 7 prosenttia. Tämä asettaa haasteita tulevien vuosien säästötavoitteille. Myös veden- ja polttoaineenkulutus on ollut kasvussa. 2 Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Keskeiset toimenpiteet voidaan jakaa tilojen käyttöön ja tilojen ylläpitoon sekä korjauksiin liittyviin toimenpiteisiin. Nämä koskevat kaikkia sosiaali- ja terveysviraston kohteita. Lisäksi erityisseurantaan valitaan tietty määrä kohteita, jotka edustavat erilaisia viraston toimintoja. Näissä energiansäästöä seurataan tehostetusti, ja hyvät käytännöt laajennetaan kattamaan koko viraston toiminta. Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. Toimipisteiden energiankulutuksen tarkempi kartoittaminen asetetaan lähitulevaisuuden tavoitteeksi. Tämä koskee sähkönkulutuksen lisäksi myös vedenkulutusta ja lämmitystä. Energiansäästötavoitteen toteutumista arvioidaan vuosittain muun ympäristöraportoinnin yhteydessä. 2.1 Energiansäästöä toimintatapoja muuttamalla Sosiaali- ja terveysviraston kohteita tiedotetaan energiankulutuksen vähentämistavoitteista. Tiedotuskanavina toimivat viraston intranet-sivut sekä ekotukihenkilöille lähetettävät sähköpostitiedotteet. Viraston henkilökuntaa ja tilojen muita käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön ja toimintatapojen muuttamiseen. Tarvittaessa järjestetään koulutuksia energiansäästöön, kulutusseurantaan sekä hankintojen energiatehokkuuteen liittyen. Itse toiminta, esimerkiksi hoitotyö tai asiakaspal-

5 5 (7) velutoiminta, ei kuitenkaan saa häiriintyä energian säästämisestä. Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään mahdollisimman monessa sosiaali- ja terveysviraston toimipisteessä lokakuussa. Turhaa kulutusta, esimerkiksi tyhjien tilojen valaistusta, vähennetään. Samoin kiinnitetään huomiota huonelämpötiloihin, ilmanvaihdon käyntiaikoihin, laitteiden energiatehokkaaseen käyttöön sekä veden- ja paperinkulutuksen vähentämiseen. Sisäilman lämpötilaan ja muihin energiankulutukseen liittyvissä ongelmissa käyttäjän on viivytyksettä otettava yhteyttä isännöitsijään tai käyttöpäällikköön. Tilakeskuksen, tietohallintoyksikön ja hankintayksikön on noudatettava koneiden, laitteiden ja järjestelmien hankinnassa hankintaohjeita energiatehokkuuden osalta. Tietoa energiansäästöstä annetaan myös sosiaali- ja terveysviraston tiloissa toimiville muille hallintokunnille ja käyttäjille. Tarvittaessa tehdään erillisiä, tila- ja käyttäjäryhmäkohtaisia ohjeistuksia. 2.2 Tilojen ylläpito, korjaukset ja uudisrakentaminen Käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten ylläpidossa ja käytössä on erittäin tärkeää, jotta energiankulutuksen vähentäminen kaupungin rakennuksissa olisi mahdollista. Sosiaali- ja terveysviraston toimitiloista ja niiden ylläpidosta vastaavat pääosin kiinteistöviraston tilakeskus ja Palmia, jotka ovat tehneet toimitilojen ja ylläpidon energiansäästöstä omat suunnitelmansa 1. Palmia huolehtii kulutustietojen syöttämisestä kiinteistönhallintajärjestelmä Pakkiin, josta on linkki kulutusseuranta Webkuluun. Tilakeskus seuraa ja raportoi energiankulutuksista. Sosiaali- ja terveysviraston tilahallinto huolehtii, että tilojen perusparannushankkeiden suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys ja energiansäästötavoitteet ja että viraston tiloissa korjaukset ja peruskorjaukset tehdään energiatehokkaasti. Energiatehokkuus huomioidaan kaikissa kohteissa mahdollisuuksien mukaan. Päävastuu energiatehokkuuden toteuttamisesta jää kuitenkin rakennuttajalle ja kiinteistövirastolle. Uusien hankkeiden ja muuttojen yhteydessä kiinnitetään huomiota kalusteiden ja muiden tavaroiden kierrättämiseen ja uusiokäyttöön. Uusien kalusteiden hankkimisen sijaan kannustetaan kierrätyskalusteiden hankintaan. 2.3 Yhteistyömuodoista sopiminen Hallintokunnan, käyttäjän ja ylläpidon yhteyshenkilöinä toimivat: 1 Kiinteistöviraston energiansäästösuunnitelma: Palmian energiansäästösuunnitelma:

6 6 (7) Sosiaali- ja terveysviraston ympäristöasiantuntija Sosiaali- ja terveysviraston tilahallinto Kiinteistövirasto Tilakeskuksen isännöitsijät Palmia kiinteistönhuolto Yhteyshenkilöt tapaavat energiansäästöasioissa tarvittaessa. Energiankulutuksen muutosten raportoinnista sovitaan yhteisesti. Kiinteistövirasto on merkittävin yhteistyökumppani energiansäästön toteuttamisessa. Hallintokuntien toimintamalli on riippuvainen siitä, miten kaupungin omistamissa kohteissa energiankulutuksen seuranta toteutetaan. 2.4 Energiansäästön pilottikohteet Koska kaikkia sosiaali- ja terveysviraston kohteita ei ole mahdollista vielä tarkastella erikseen, valitaan erityisseurantaan noin 8-10 pilottikohdetta (ks. liite). Seurantakohteet poikkeavat toisistaan rakenteeltaan ja energiankäytöltään, joten niissä tehtyjen energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvien toimenpiteiden ja seurannan avulla saadaan hyviä käytäntöjä ja ohjeistuksia erityyppisille toimipisteille. Keskeiset toimenpiteet ovat: Pilottikohteita ja niiden energiankulutustietoja seurataan tehostetusti WebKulujärjestelmän sekä Helsingin Energian Sävel+ -raportointipalvelun avulla. Tästä päävastuu on viraston ympäristöasiantuntijalla sekä pilottikohteiden ekotukihenkilöillä. Kohteissa on käytössä kiinteistönhoito-ohjelma Pakki ja henkilöstöä opastetaan sen käyttöön. Henkilökuntaa ja tilojen käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön ja toimintatapojen muuttamiseen tiedotteiden, materiaalien, tietoiskujen ja koulutusten avulla. Tästä vastuu on ympäristöasiantuntijalla sekä esimiehillä ja ekotukihenkilöillä. Lisätään yhteistyötä energia-asioissa tilakeskuksen, Palmian ja HKR:n kanssa esimerkiksi selvittämällä energiakatselmusten tilanne sekä mahdollisuudet hyödyntää seurantaja kulutustietoja nykyistä tehokkaammin. 3 Tietolähteet ja seuranta Energiankulutuksen seurannan tärkeimmät tietolähteet ovat sähköinen huoltokirja Pakki, HKR - Rakennuttajan tietokannat seurattavista kohteista sekä kirjanpidosta saatavat energiakustannukset. Vesi sekä lämmitysenergia kaukolämmön osalta on sisällytetty vuokraan kuuluvaksi. Öljy- ja sähkölämmityksen kustannukset maksaa sosiaali- ja terveysviraston tilahallinto. Virasto tekee itse sähkösopimukset kohteisiinsa. Joissain kohteissa, kuten sairaaloissa, sähkö sisältyy vuokraan. Tämä koskee sekä käyttö- että kiinteistösähköä.

7 7 (7) Tavoitteiden toteutumisen seuranta lämmitysenergian ja vedenkulutuksen osalta perustuu kiinteistöviraston raportointiin. Sähköenergian kulutusta seuraa sosiaali- ja terveysviraston tilahallinto laskutuksen perusteella niissä kiinteistöissä, joista tietoja ei ole saatavissa kaupungin seurantajärjestelmistä. Kaupungin kiinteistöjen osalta tiedot kerätään kiinteistöviraston raportista. Virastotason seurannasta vastaa ympäristöasiantuntija yhdessä HKR-Rakennuttajan asiantuntijoiden kanssa. Mikäli energiansäästötavoitteen toteutuminen ei näytä todennäköiseltä, sosiaali- ja terveysviraston ympäristöasiantuntija yhdessä tilahallinnon ja kiinteistöviraston kanssa selvittää syitä ja pyrkii korjaamaan ne. Tarvittaessa kohteissa järjestetään lisäkoulutusta energiansäästöstä. 4 Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Sosiaali- ja terveysviraston ympäristöasiantuntija ja ympäristötyöryhmä tarkentavat viraston energiansäästötavoitetta vuosittain ja päivittävät suunnitelman tarvittaessa. Energiankulutuksen seuranta pyritään tulevaisuudessa laajentamaan koskemaan kaikkia viraston käytössä olevia tiloja. Sosiaali- ja terveysviraston energiansäästön toimintasuunnitelma on voimassa toistaiseksi. 5 Liite: energiansäästön pilottikohteet - Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A - Läntinen sosiaaliasema, Hopeatie 6 - Malmin sairaalan uudisrakennus (käyttöönotto 2014) - Auroran sairaala, Nordenskiöldinkatu 20 - Myllypuron terveysasema, Jauhokuja 4 - Lauttasaaren terveysasema, Taivaanvuohentie 6 - Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus, Isonnevantie 28 - Myllypuron vanhustenkeskus, Myllymatkantie 4 - Vattuniemen ryhmäkoti, Köysikuja 8 A - Toivolan lastenkoti, Mikkolankuja 6 Energiansäästötoimenpiteet koskevat koko kiinteistöä, eli Jauhokujalla ja Taivaanvuohentiellä myös hammashoitolaa ja kotihoidon tiloja.

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 MYNÄMÄEN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016 5.1.2011 SISÄLLYS JOHDANTO...3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET...3 2 SOPIMUKSEN RAJAUKSET JA TOIMINTASUUNNITELMAN KATTAVUUS...4 3 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali 2011 HENNA TEERIHALME Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali TAUSTAMUISTIO ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMISEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA Henna Teerihalme Radanpidon

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot