AET. Alueellinen Energiaselvityskonsepti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AET. Alueellinen Energiaselvityskonsepti"

Transkriptio

1 AET Alueellinen Energiaselvityskonsepti

2 Esipuhe 2 Alueellinen Energiaselvityskonsepti on luotu Maunulan energiatalouden parantamisprojektissa (MET). Maunulan energiatalouden parantamisen -projekti on ollut ennen muuta pilottihanke, jossa asuinalueen taloyhtiöiden, asuntokiinteistöyhtiöiden, toimitilojen ja yleisten alueiden energiataloutta parannetaan yhteistoiminnassa alan yritysten kanssa ja tavoitteena on selkiyttää kehitettyjen energiatehokkuuden parantamistoimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja soveltuvuutta. Yrityksille hanke on myös kehitysprojekti, jonka puitteissa ne saavat palautetta loppukäyttäjiltä ja voivat kehittää uusia toimintamalleja muiden toimijoiden kanssa. Tuloksena on kehitetty alueen toimijoiden ja yritysten vuorovaikutuksella alueellinen toimintakonsepti, joka on sovellettavissa muille vastaavantyyppisille asuntoalueille. Alueellisen energiaselvitys on työkalu alueen asukkaille ja taloyhtiöille, toimitilojen ja yleisten alueiden haltijoille energiatehokkuuden parantamiseen. Se ohjaa niiden elinkaariajattelua ja toimintaa sen mukaisesti. Alueellinen energiaselvityskonseptin tavoitteena on tarkastella asuinalueen koko energiakäyttöä ja tehdä energiatehokkuussuunnitelma sekä ehdotukset toimenpiteistä ja keinoista energiatehokkuuden parantamiseksi energiatehokkuuskyselyn ja energiakatselmusten pohjalta. Alueellinen energiaselvityskonsepti on valmisteltu taloyhtiöiden ja yritysten yhteistyönä energiaselvitystyöryhmässä. Kiitokset työryhmän jäsenille Ari Nortamo, Risto Mässeli, As.oy Pakilantie 8, Esko Oinonen, As.oy Vesakko, Kirsti Porttinen, As.oy Koivikkotie 14, Paavo Kaipainen, Maunula Seura, Turo Eklund, Pekka Takki; Helsingin Energia, Risto Alander, Jarkko Vento, Elisa Oyj, Pasi Ellonen, Ekoveto Palvelut Oy, Jukka Pakarinen, Optiplan Oy, Anne-Maria Vierinen, Vahanen Oy, Kim Karves, LVIS-Karves Suunnittelu Oy, Mikko Virkamäki, Paavo Kykkänen Kotialue Oy. Energiaselvityskonsepti on yksi vastaus ERA 17 toimintaohjelman ehdotukseen Alueille ja rakennuksille tehdään ja otetaan käyttöön ympäristöluokitukset, joilla alueita ja rakennuksia voidaan luokitella niiden energiatehokkuuden ja kestävyyden perusteella.

3 Sisältö 3 sivu 1. Yleistä 4 2. Alueellisen energiatehokkuusselvityksen rakenne 4 3. Alueen energiankulutuksen nykytila ominaiskulutukset 5 4. Taloyhtiöiden kohdetiedot AET kysely 5 5. Energiatehokkuussopimukset Alueellinen energiatehokkuussopimus (AET) Sopimus alueellisen energiaselvityksen laatimisesta Taloyhtiön ja energiakatselmusyrityksen välinen sopimus 6 6. Energiatehokkuussuunnitelma - PTS ET -energiakatselmus Taloyhtiö aktiivisesti mukana energiakatselmuksessa Raportointi 8 7. Energiatehokkuusviestintä Energiatehokkuus (ET) -keskus 9 8. Taloyhtiöille tarjottavat palvelupaketit 9 Liite 1 Esimerkki Maunulan alueellisen kulutuksen raportoinnista 10

4 4 1. Yleistä Alueellinen energiaselvitys on työkalu, jolla analysoidaan ja ohjataan alueen ja ennen muuta alueen asunto-osakeyhtiöiden energiatehokkuuden parantamista. Energiaselvitys kattaa koko alueen, asuinkiinteistöt, toimitilakiinteistöt sekä julkiset alueet. Energiaselvityksessä käsitellään lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksia. Alueellisessa energiaselvityksessä: kuvataan alueen energiatehokkuutta lähtötilanteessa sekä määritetään kohteiden energiansäästökohteet, potentiaali ja keinovalikoima, ottaen huomioon sisäilmaston viihtyvyys- ja terveellisyysnäkökohdat, muut seurannaisvaikutukset ja ehdotettujen säästötoimenpiteiden CO2 -vaikutus tehdään kiinteistökohtaiset energiatehokkuuden parantamissuunnitelmat tehdään ehdotukset kannattavista, helposti käyttöön otettavista ja hyväksyttävissä olevista energiatehokkuuden parantamistoimista ET -taloyhtiöiden palvelukonsepti laaditaan selkeät ja ymmärrettävät toimenpidesuositukset, jotka kehittävät kiinteistöjen päätöksentekijöiden elinkaariajattelua sekä motivoivat ja opastavat asukkaita, päätöksentekijöitä ja huoltohenkilökuntaa energiataloudellisempaan toimintaan luodaan alueellinen viestintäjärjestelmä, jolla parannetaan energiatehokkuuden avoimuutta, vertailtavuutta ja toimintaan ohjautuvuutta ET -viestintäkonsepti 2. Alueellisen energiatehokkuusselvityksen rakenne Alueellinen energiatehokkuusselvitys koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: Kuva 1. Alueellisen energiaselvityksen osat

5 5 3. Alueen energiankulutuksen nykytila ominaiskulutukset Alueen energian- ja veden toimittajalta saatavien tietojen pohjalta laaditaan nykytilan kuvaus. Kuvauksessa esitetään niiden taloyhtiöiden osalta, jotka ovat tehneet peruskorjauksia, kuvaus ennen korjauksia ja korjausten jälkeen, jotta taloyhtiöt, toimitilojen ja yleisten alueiden ylläpitäjät voivat nähdä mahdollisesti tekemiensä korjausten vaikutukset. Taloyhtiöittäin esitetään lämmitysenergian-, kiinteistösähkön-, lämpimän käyttöveden- ja veden kulutus. Huoneistosähkön kulutus esitetään kokonaisuutena kiinteistöittäin. Lämmön, sähkön ja veden kulutuslukemat saadaan energiantoimittajalta. Nykytilan kuvaus on kaikkien niiden taloyhtiöiden käytössä ja vertailtavissa, jotka ovat tehneet alueellisen energiatehokkuussopimuksen. Vertailutietona käytetään ominaiskulutusta (per am2) Vertailtavuuden parantamiseksi taloyhtiökohtaiset tiedot esitetään siten, että ne ottavat huomioon taloyhtiön "reunaehdot" mm. talotyypin ja valmistumisvuoden. Alueen energiakulutuksen nykytila kuvataan kaavioilla: 1. alueen energiankulutuksen jakaantuminen (kokonaiskulutus) o asunto-osakeyhtiöt o asuntokiinteistöyhtiöt o toimitilakiinteistöt o yleiset alueet 2. alueen asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden energiankulutus (ominaiskulutus per am2) o alueellisen energiatehokkuussopimuksen tehneet asunto-osakeyhtiöt taloyhtiöiden nimillä o muut alueen asunto-osakeyhtiöt o alueen vuokrataloyhtiöt Alueen energiatehokkuuskoordinaattori vastaa kyselyn toteuttamisesta 4. Taloyhtiöiden kohdetiedot ET -kysely ET -kyselyllä selvitetään taloyhtiöiden perustiedot; energiatehokkuuden parantamisen tahtotila, päättäjien, erityisesti taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän rooli, energian kulutuksen nykyinen seuranta, taloyhtiön näkemys energiatehokkuuden parantamisen tarpeesta ja keinoista. ET -kysely toteutetaan nettikyselynä, joka osoitetaan taloyhtiön hallitukselle/hallituksen puheenjohtajalle sekä isännöitsijälle. Alueen energiatehokkuuskoordinaattori vastaa kyselyn toteuttamisesta Alueen energiatehokkuuden energiatehokkuuskoordinaattorin tehtävänä on saada alueen toimijat liittymään mukaan alueelliseen energiaselvitykseen, tilaamaan ET energiakatselmuksen /energiatarkastelun sisältävän kuntoarvion, tehdä tarvittavat taloyhtiökyselyt sekä kerätä olemassa olevat kuntoarvio ja energiakatselmukset sekä tehdyt asukaskyselyt energiakatselmusten tekijän käyttöön.

6 6 5. Energiatehokkuussopimukset 5.1 Alueellinen energiatehokkuussopimus (AET) Taloyhtiöt tekevät alueen energiatehokkuuskoordinaattorin kanssa alueellisen energiatehokkuussopimuksen, jossa sovitaan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä salassapidosta ja sopimuksen voimassaoloajasta. Sopimuksella taloyhtiö antaa alueen energiatehokkuusoperaattorille riittävät tiedot ja valtakirjan valtion mahdollisten avustusten hakemista ja muita tämän sopimuksen toteuttamista koskevien toimenpiteiden suorittamista varten. Sopimuksella taloyhtiöt antavat energiantoimittajalle valtakirjan käyttää taloyhtiön kulutustietoja - lämmitysenergia, kiinteistösähkö, huoneistosähkö kokonaisuutena, lämmin käyttövesi, kiinteistön veden kulutus energiahallintajärjestelmässään ja julkistamaan oman taloyhtiönsä energiatehokkuuden seurantatiedot sekä antamaan tiedot energiatehokkuusoperaattorille energiatehokkuuden parantamiseksi käynnistetyistä toimenpiteistä. 5.2 Sopimus alueellisen energiaselvityksen laatimisesta Energiakatselmukset tehdään yhteistilauksena. Tätä varten energiatehokkuusoperaattori neuvottelee energiakatselmusyritysten kanssa taloyhtiöiden puolesta sopimusehdot. Sopimuksella sovitaan energiakatselmusten laatu ja hinta sekä taloyhtiöiden maksuehdot. Sopimus takaa energiakatselmusten laadun ja vertailukelpoisuuden sekä sen, että taloyhtiöt tietävät sopimusta energiakatselmusyrityksen kanssa tehdessään, paljonko on taloyhtiön maksama lopullinen hinta energiakatselmuksesta. 5.3 Taloyhtiön ja energiakatselmusyrityksen välinen sopimus Taloyhtiö tekee energiakatselmusyrityksen kanssa sopimuksen energiakatselmusten tekemisestä Alueellisen energiatehokkuussopimuksen ja sopimuksen alueellisen energiaselvityksen laatimisesta pohjalta. 6. Energiatehokkuussuunnitelma - PTS Energiakatselmuksen/energiatehokkuustarkastelun sisältävän kuntoarvion pohjalta energiakatselmusyritys tekee yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa energiatehokkuussuunnitelman, josta ilmenee taloyhtiön tavoitteet, ET -luvun suunnitelmapolku, suoritettavat lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet ja niiden ajoitus, arvioitu säästö, arvioidut toimenpiteiden kustannukset sekä toimenpiteiden arvioitu takaisinmaksuaika. Energiatehokkuussuunnitelman vaiheet on esitetty kuvassa 2.

7 7 Kuva 2. Energiatehokkuussuunnitelman vaiheet 6.1 ET energiakatselmus/energiatarkaselu ET -energiakatselmus/energiatarkastelun sisältävä kuntoarvio tehdään taloyhtiöiden yhteishankintana. Yhteishankinnan organisoinnista vastaa energiatehokkuusoperaattori. ET -energiakatselmus tehdään Motivan -raportin ( ) mukaisesti. Tekemisestä vastaa ammattitaitoinen, valtuutettu katselmuksen tekijä. Energiakatselmuksessa esitettävät toimenpiteiden on oltava taloyhtiölle hyväksyttäviä ja sellaisia että ne tukevat taloyhtiötä energiatehokkuussuunnittelussa ja -toteutuksessa. Energiakatselmuksen tekemisessä tarvittavissa mittauksissa hyödynnetään olemassa olevan tekniikan mahdollisuuksia. Ennen energiakatselmuksen tekemiseen ryhtymistä energiakatselmuksen tekijä järjestää taloyhtiöiden kanssa palaverin, jossa selvitetään taloyhtiön lähtötiedot ja erityispiirteet ja tavoitteet. Lämmön, sähkön ja veden kulutuslukemat energiakatselmuksen tekijä saa energiantoimittajalta.

8 6.2 Taloyhtiö aktiivisesti mukana energiakatselmuksessa 8 Energiakatselmuksen tekeminen aloitetaan taloyhtiön ja energiakatselmusyrityksen yhteisellä aloituskokouksella, jossa selvitetään energiakatselmuksen tekemisen aikataulu, taloyhtiön perustietojen saanti, tarvittavien asukaskyselyjen tekeminen, asuntoihin ja muihin tiloihin pääsy sekä muut käytännön kysymykset. Energiakatselmusten valmistuttua energiatehokkuusoperaattori organisoi taloyhtiöiden ja energiakatselmusyritysten yhteisen arviointitilaisuuden. Ennen loppuraportin talokohtaisten tavoitteiden asettamista ja toimenpidesuositusten antamista energiakatselmuksen tekijä käy katselmuksen tulokset läpi taloyhtiöiden kanssa. 6.3 Raportointi Energiakatselmuksen raportointi tehdään taloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on selkeys, ymmärrettävyys ja että esitettyihin toimenpiteisiin ryhdytään. Raportissa on esitettävä on esitettävä kuvan 2 mukaiset perustiedot. Kuva 2. MET -energiakatselmuksen tietokentät Energiatehokkuuskoordinaattori laatii energiakatselmusten pohjalta alueellisen yhteenvedon. 7. Energiatehokkuusviestintä Alueen energiaselvityksen tulosten viestinnällä on keskeinen osa sen tavoitteiden saavuttamisessa, toimenpiteiden toteutumisessa ja niiden vaikutusten seurannassa. Tavoitteena on taloyhtiöiden vertailutietojen avoin saatavuus.

9 9 Energiatehokkuusviestintä on selkeää, ymmärrettävää ja suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan ohjaavaa. Viestinnässä hyödynnetään alueen olemassa olevaa kommunikaatiorakennetta. Viestintää kehitetään hyödyntämällä uutta viestintätekniikkaa. Keskeisessä roolissa energiatehokkuusviestinnässä on alueelle perustettava energiatehokkuus (ET) -keskus. 7.1 Energiatehokkuus (ET) -keskus Jokaiselle alueelle perustetaan energiatehokkuus (ET) -keskus. ET -keskus: hankkii tiedot taloyhtiöiden energiankulutuksesta ja taloyhtiöiden toimenpiteistä energiatehokkuuden parantamiseksi muuttaa energiatehokkuutta kuvaavat tekniset tiedot ymmärrettäviksi ja huolehtii niiden viestittämisestä organisoi taloyhtiöiden ja asukkaiden ET -yhteishankinnat kehittää alueen ET -toimintaa Taloyhtiöt liittyvät ET -keskuksen toimintaan tekemällä alueellisen energiatehokkuussopimuksen (AET -sopimus). Sopimuksen myötä ne saavat rahanarvoista tietoa tuloksia tuottavista ET -toimenpiteistä ja pääsevät mukaan edullisiin yhteishankintoihin. Yritykset liittyvät ET keskuksen toimintaan tekemällä yhteistoimintasopimuksen. Näin ne saavat ajantasaista tietoa taloyhtiöiden ET -tarpeista ja näkyvyyttä yrityksensä osaamiselle ja tuotteille. ET -keskuksen rahoituksesta vastaavat taloyhtiöt ja ET -palveluja tarjoavat yritykset. Energiatehokkuusviestintä kokonaisuudessaan on esitetty viestintäkonseptissa. 8. Taloyhtiöille tarjottavat palvelupaketit Alueen energiatehokkuuden parantamiseen osallistuvat yritykset kehittävät taloyhtiöiden lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeisiin soveltuvia palvelupaketteja. Palvelupaketit on esitetty kokonaisuudessaan Taloyhtiöiden palvelukonseptissa.

10 10 Liite 1. Esimerkki Maunulan alueellisen kulutuksen raportoinnista Kaukolämmön kulutus Maunulassa v % 16 % 23 % MET As Oy Muut As Oy Maunulan asunnot Toimitilat 47 % 300 Kaukolämmön ominaiskulutus (kwh/m 2 ) Maunulassa v MET As Oy Muut As Oy Maunulan asunnot Toimitilat

11 11

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Maunulan MET projekti Start Up tilaisuus

Maunulan MET projekti Start Up tilaisuus Maunulan MET projekti Start Up tilaisuus Paikka: Maunulan yhteiskoulu Aika: torstai 1.10.2009 kello 18.00 21.00 Ohjelma: 18.00 Maunulan visio 2020 Paavo Kaipainen; Maunula Seura ry johtokunnan jäsen Tavoite

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

AET -KÄYNNISTYSKONSEPTI

AET -KÄYNNISTYSKONSEPTI AET -KÄYNNISTYSKONSEPTI 2 Sisältö sivu 1. Alueellinen energiatehokkuus toimintamallissa (AET malli) on kuusi pääosiota 3 2. AET mallin kuvaaminen ja yleismarkkinointi kaiken lähtökohta 3 3. Aluelähtöiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Kestävän asumisen työkalupakki. vuokrataloyhtiölle

Kestävän asumisen työkalupakki. vuokrataloyhtiölle Ville Heinilä, Hanna Lilja, Risto Saarikivi, Heidi Huvila, Minna Moritz Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiölle OHJELMATYÖ TARKISTUSLISTAT HYVÄT KÄYTÄNNÖT Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energia-analyysi Teollisuus Energiatehokkuus Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energiakatselmuksen tarkennetut toteutusohjeet 11/2011 H&L-siirtojärjestelmän katselmuksen tarkennetut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot