Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos Maija Sarpo 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Palmian energiankulutus Palmian energiansäästötavoite Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Tehdyt ja jatkuvat toimenpiteet Tulevat toimenpiteet Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta Energiansäästösuunnitelman päivittäminen

3 1. Johdanto Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitoksen energiasäästösuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kaupungin strategiaohjelman kohtaan Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi/ Energian tuotanto, hankinta ja käyttö. Sen mukaisesti kaupungin hallintokunnille laaditaan sitovat energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja sillä on myös kaupungin toimintamenoja vähentävä vaikutus. Helsingin kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen, jonka mukaan kaupunki tavoittelee 9 %:n energiansäästöä vuosina Talousarvio-ohjeessa on asetettu hallintokunnille välitavoitteiksi 2 %:n vuosittainen energiansäästö vuoden 2010 tasoon nähden. Kaikki kaupungin hallintokunnat laativat energiansäästön toimintasuunnitelmat tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Palmian energiansäästösuunnitelma on laadittu vuonna 2010 ja sitä on päivitetty vuosina 2012 ja Palmian energiankulutus Palmiassa on yhteensä noin 3000 työntekijää, jotka työskentelevät noin 1000 eri palvelukiinteistössä ympäri Helsinkiä. Palmialla on kahdenlainen rooli Helsingin kaupungin energiankulutuksessa. Yhtäältä Palmian omassa toiminnassa kuluu energiaa. Erityisesti catering-palvelujen ravintolat kuluttavat käyttösähköä sekä lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin tarvittavaa energiaa. Palmian Business Park Duetossa sijaitsevissa toimistotiloissa kuluu sähköä. Lisäksi eri yksiköiden kuljetukset, liikenne ja työkoneet kuluttavat polttoainetta. Toisaalta Palmia voi vähentää kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta tekemällä kulutusseurantaa ja kiinteistönhoidollisia toimenpiteitä. Palmian oma energiankulutus on kuvattu alla yksiköittäin. Palmian catering-palveluilla on ravintolatoimintaa pääosin Helsingissä yli 500 toimipaikassa, mm. kouluissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa, sairaaloiden ravintokeskuksissa, vanhusten- ja palvelukeskuksissa sekä lounasravintoloissa. Lisäksi Palmia tarjoaa kokous- ja juhla- sekä kotiateriapalveluja. Catering Pakkalan tuotantolaitoksessa Vantaalla suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan ruokatuotteita mm. kaupungin kouluihin, sairaaloihin ja lounasravintoloihin. Tuotantolaitoksessa tuotetaan vuosittain yli kaksi miljoonaa kiloa ruokaa. Catering-palveluilla on yhteensä noin 1600 työntekijää. Keittiöt voi jakaa valmistus- ja kuumennuskeittiöihin, joiden sähkönkulutukset poikkeavat toisistaan erilaisesta toimintatavasta johtuen. Valmistuskeittiössä ruoka valmistetaan alusta alkaen ja kuumennuskeittiössä kuumennetaan esikypsennettyjä puolivalmisteita tai valmiita ruokia. Valmistuskeittiöissä kuluu niiden toimintatavasta johtuen kuumennuskeittiöitä enemmän sähköä. Palmian keittiöistä suurin osa on valmistuskeittiöitä. Lähes kaikissa lounasravintoloissa ja hoitoalan ruokapalveluissa sekä päiväkodeissa on valmistuskeittiöt. 2

4 Suurimmassa osassa kouluista on kuumennuskeittiö, johon ruoka kuljetetaan Catering Pakkalan tuotantolaitoksesta. Keittiöissä käytetään merkittävä osa rakennusten energiasta. Erilaisten ammattikeittiöiden osuus rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta vaihtelee 12 %:sta 14 %:in lukuunottamatta pieniä valmistuskeittiöitä (kuva 1). Pienten valmistuskeittiöiden keskimääräinen osuus rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta on muita keittiötyyppejä suurempi, 25 % (lähde: energiakatselmukset). Pieniin valmistuskeittiöihin kuuluu Palmialla suuri määrä pieniä päiväkotien keittiöitä. Keittiön osuus rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta, % Kuva 1. Keittiön energiankulutuksen osuus rakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta Palmian mahdollisuudet vaikuttaa keittiölaitteiden energiatehokkuuteen ovat rajalliset, sillä laitteet eivät ole Palmian omia. Laitteiden tilaajien vastuulla on huolehtia siitä, että hankinnoissa huomioidaan energiatehokkuus. Palmian energiansäästökeinot keittiöissä rajoittuvatkin lähinnä energiatehokkaisiin työtapoihin ja toimintamalleihin. Motivan arvion mukaan toimintatapojen osuus energiansäästöpotentiaalista on merkittävä, sillä prosesseja kehittämällä voidaan saada aikaan jopa 60 % ammattikeittiön mahdollisesta energiansäästöstä (lähde: Energiatehokas ammattikeittiö -opas). Palmian kiinteistöpalvelut tuottaa kiinteistönhuollon ja -hoidon, teknisen huollon sekä kouluisäntä- ja kuljetuspalveluja. Kuljetuspalveluja ovat vaihtolavatoiminta ja sairaaloissa mm. ruoka-, potilas- ja apteekkitavaran kuljetukset. Kiinteistönhuollon kohteita on hoidettavana yhteensä noin 600 ja työntekijöitä kiinteistöpalveluilla on noin 400. Pääosa kohteista on Helsingin kaupungin omistamia palvelukiinteistöjä. Kiinteistöpalvelujen oma energiankulutus syntyy pääosin autojen ja työkoneiden polttoaineen kulutuksesta, mutta 3

5 kiinteistöpalveluilla on merkittävä rooli hoitamiensa kohteiden energiankulutuksen seurannassa ja vähentämisessä. Palmian siivouspalvelut huolehtii päivittäin puhtaudesta ja siisteydestä useimmissa Helsingin kaupungin virastoissa, laitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Peruspalveluihin kuuluu päivittäinen ylläpitosiivous ja asiakkaan kanssa erikseen sovittava perussiivous. Palmia tarjoaa siivouksen lisäpalveluja myös erilaisiin juhliin, tilaisuuksiin ja vapaa-ajan majoituksiin. Lisäksi Palmia hoitaa päivystystyönä ilkivaltasiivoukset, henkilövahinkojen jälkeiset siivoukset ja eritesiivoukset. Palmian siivouspalvelut siivoaa runsaat miljoona neliötä päivittäin ja työntekijöitä on lähes 700. Siivouspalvelujen energiankulutus muodostuu lähinnä autojen polttoaineen sekä laitospesukoneiden sähkön ja lämpimän veden kulutuksesta. Palmian turvapalvelut huolehtii päivittäin turvallisuudesta Helsingin kaupungin virastoissa ja laitoksissa sekä yksityisissä kohteissa. Turvapalvelut vastaa myös mm. järjestyksenvalvonnasta Helsingin metrossa ja erilaisissa tilaisuuksissa sekä ylläpitää hälytyskeskusta ja myy turvatekniikkapalveluja. Työntekijöitä turvapalveluilla on noin 250. Turvapalvelujen energiankulutuksesta merkittävimmän osan muodostaa ajoneuvojen polttoaineen kulutus. Palmian puhelin- ja hyvinvointipalvelut tuottaa vaihde- ja puhelinpalvelut Helsingin kaupungin virastoille ja laitoksille, välittää kuljetuksia erityisryhmille sekä tuottaa neuvontapalveluja ja järjestää yhteistyössä terveyskeskuksen ja Palmian turvapalvelujen kanssa kotihälytyspalveluja terveyskeskuksen kotihoidon asiakkaille. Työntekijöitä puhelinja hyvinvointipalveluissa on noin 120 ja yksikkö toimii Business Park Dueton tiloissa. Yksikön energiankulutus muodostuu pääosin puhelinpalvelujen toimistotilojen sähkönkulutuksesta sekä ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta. Yksiköllä on oman energiankulutuksensa lisäksi mahdollisuus vähentää polttoaineen kulutusta yhdistelemällä ja optimoimalla tilattuja erityisryhmien matkoja sekä lisäämällä virtuaalihoitajapalvelun käyttöä. Näiden lisäksi Palmian energiankulutukseen kuuluu Palmian yhteisten palvelujen sekä yksiköiden johdon osuus Palmian toimistotilojen sähkönkulutuksesta. Toimistotiloissa Duetossa työskentelee yhteensä hieman alle 300 työntekijää. 3. Palmian energiansäästötavoite Palmia on sitoutunut Helsingin kaupungin energiansäästötavoitteeseen, jonka mukaan hallintokuntien tulee säästää vuosittain 2 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Päätavoite on Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukainen 9 % energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä. Palmian energiansäästötavoitteen toteutumista ei pystytä todentamaan mittauksin, sillä Palmia toimii pääosin palveluntarjoajana muiden käyttäjien kiinteistöissä. Myöskään keittiöiden energiankulutusta ei mitata erikseen eikä keittiöiden osuutta pystytä erottamaan kiinteistöjen muusta kulutuksesta. 4

6 Catering Pakkalan tuotantolaitoksen energiankulutuksen kehitystä sen sijaan pystytään seuraamaan. Vuosien kulutuksen kehitys selviää kuvista 2 ja 3. Catering Pakkalan energiankulutus vaihtelee pääasiassa tuotannon määrän mukaan. Kiinteistö on vanha eikä sen energiatehokkuuden parantamiseen voida juuri investoida, koska sen tulevaisuudesta ei ole tehty päätöksiä. Tuotantolaitoksen tuotantomäärään suhteutettu energiankulutus on kasvanut johtuen mm. kotiateriapalvelun kuumien annosaterioiden korvaamisesta kylmillä. Kylmien kotiaterioiden valmistusprosessi kuluttaa muuhun ruoan valmistukseen nähden enemmän energiaa, sillä ruoka-annosten kokoaminen ja keräily tapahtuu tuoteturvallisuuden varmistamiseksi jäähdytetyissä tiloissa. MWh Catering Pakkalan kokonaisenergiankulutus vuosina (MWh) Kuva 2. Catering Pakkalan kokonaisenergiankulutus vuosina ,2 4,0 Catering Pakkalan tuotantokiloihin suhteutettu energiankulutus vuosina (MWh/kg) 4,1 MWh/kg 3,8 3,6 3,4 3,2 3,5 3,6 3, Kuva 3. Catering Pakkalan tuotantokiloihin suhteutettu energiankulutus vuosina

7 Myös Dueton sähkönkulutusta pystytään seuraamaan (kuva 4). Dueton tiloissa toimii mm. Palmian ja yksiköiden hallinto sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelut kokonaisuudessaan. Kulutuslukuihin sisältyy myös henkilöstöravintolan energiankulutus. Sähkönkulutus on ollut hienoisessa kasvussa vuoden 2010 tasoon nähden. Dueton kokonaissähkönkulutus vuosina (MWh) MWh Kuva 4. Dueton kokonaissähkönkulutus vuosina Myös Palmian omien ajoneuvojen polttoaineenkulutusta seurataan (kuva 5.), mutta ajokilometreihin suhteutetusta polttoaineen kulutuksesta saadaan ensimmäistä kertaa luotettavaa tietoa vuodelta Vertailukelpoisia kulutuslukuja edellisiltä vuosilta ei ole saatavilla. Luvuissa on mukana Palmian omat henkilö-, paketti- ja kuorma-autot sekä työkoneet. Työkoneiden polttoaineen kulutus on pitkälti riippuvainen keliolosuhteista, sillä niitä käytetään pääasiassa lumitöissä ja liukkauden torjunnassa. litraa Palmian omien ajoneuvojen polttoaineen kulutus vuosina Kuva 5. Palmian omien ajoneuvojen polttoaineen kulutus vuosina

8 Energiamääräksi muutettuna 2 %:n energiansäästötavoite tarkoittaa Catering Pakkalassa vuosittain 155 MWh:n ja Duetossa 7 MWh:n säästöä. Palmian omistamien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksessa tavoitellaan vuosittain 2556 litran tai 26 MWh:n säästöä. Näiden lukujen perusteella ei kuitenkaan saada kokonaiskuvaa Palmian energiansäästötyöstä. Pääasiallisesti säästötavoitteen toteutumista arvioidaan Palmiassa tehtyjen ja suunniteltujen energiansäästötoimenpiteiden perusteella. 4. Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi 4.1 Tehdyt ja jatkuvat toimenpiteet Palmiassa on tehty jo vuosia monenlaisia energiansäästötoimenpiteitä, joista tärkeimpiä on henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen. Catering-palvelujen koko henkilöstölle järjestetään ympäristökoulutusta vuosien aikana. Koulutuksen sisältöön kuuluvat myös energiatehokkaat työtavat. Kiinteistöpalvelujen kiertävät huoltomekaanikot osallistuivat vuonna 2012 neljän kuukauden mittaiseen koulutusohjelmaan, jonka keskeisiä teemoja oli energiansäästötoimenpiteet ja rakennustekniikka. Siivouspalvelujen kaikki uudet toimitilahuoltajat koulutetaan vettä säästävän siivousmenetelmän käyttöön ja autoileville työntekijöille järjestetään säännöllisesti taloudellisen ajon koulutusta. 40 koulutettua ekotukihenkilöä ovat muiden työntekijöiden tukena esim. energiansäästötoimenpiteiden jalkauttamisessa. Palmian ympäristöohjeet ja -materiaalit on koottu intranetin ympäristösivustolle, jossa on paljon muutakin ympäristötietoa. Sivustolta löytyy esim. catering-palvelujen Ympäristötehokas toimipaikka -lomake, jonka avulla pyritään karsimaan keittiölaitteiden turhaa päällä oloa. Lomakkeeseen merkitään kullekin keittiölle sopivat kellonajat keittiölaitteiden käynnistämiselle. Lomake on käytössä suurimmassa osassa Palmian keittiöistä. Kiinteistönhoidon toimenpiteillä pystytään vaikuttamaan merkittävästi rakennusten energiankulutukseen. Palmia, tilakeskus ja HKR-rakennuttaja aloittivat vuonna 2010 EkoTeko-hankkeen, jossa tehtiin tehostetusti energiansäästötoimenpiteitä, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutuksen ja sisälämpötilojen seurantaa, lämmitysjärjestelmien säätöjä sekä ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen tarkistamista. Sittemmin hankkeen toimintatavat ovat jalkautuneet osaksi kiinteistöpalvelujen arkea. Palmia seuraa tällä hetkellä kaikkien hoitamiensa 600 kiinteistön energiankulutusta ja puuttuu mahdollisiin poikkeamiin yhdessä kiinteistön käyttäjän kanssa. EkoTeko-hankkeessa aloitettujen energiansäästötoimien myötä Palmian huoltamien kiinteistöjen lämpöenergiankulutus väheni noin 6 % lämmityskaudella Polttoaineen kulutusseurantaa tehostettiin vuosina 2012 ja 2013, kun järjestelmiä kehitettiin niin, että Palmian omien ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineen kulutus voidaan suhteuttaa ajettuihin kilometreihin ja työsuoritteisiin. Ensimmäiset vertailukelpoiset luvut saadaan vuodelta Paljon työssään ajaville järjestetään taloudellisen ajotavan koulutusta tarpeen mukaan. Esimiesten tehtävänä on seurata 7

9 4.2. Tulevat toimenpiteet työntekijöiden käyttämiä ajoreittejä ja ohjata niiden optimointiin. Esimiehiä tuetaan tässä tehtävässä. Puhelin- ja hyvinvointipalvelut vähentävät ajokilometrejä merkittävästi yhdistelemällä erityisryhmien kuljetuspalvelujen asiakkaita samoihin autoihin. Vuonna 2012 palvelulla säästettiin yli kilometriä. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa on kehitetty yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa myös uutta virtuaalihoitajapalvelua, jossa asiakaskäyntejä korvataan kuva- ja ääniyhteydellä. Palvelu vähentää autoilun tarvetta. Vuonna 2013 selvitetään palvelulla aikaan saadut säästöt. Muutamassa catering-palvelujen ravintolassa pilotoitiin vuonna 2013 ns. yhden lautasen mallia, jossa luovutaan salaattilautasista ja/tai tarjottimista. Mallin avulla saavutetaan astianpesun tarpeen vähenemisen myötä merkittäviä säästöjä energian ja veden kulutuksessa. Eräässä pilottiravintolassa laskettiin, että tarjottimista ja salaattilautasista luopumalla vähennettiin pestävien astioiden määrää korillista vuodessa. Sähköä säästyi noin 3 MWh, vettä litraa ja astianpesuainetta 35 kg. Mallin käyttöä laajennetaan vuodesta 2014 lähtien. Siivouspalvelut on siirtynyt käyttämään ekologista siivousmenetelmää lähes kaikissa kohteissaan. Menetelmän myötä lämpimän veden ja pesuaineiden kulutus vähenee huomattavasti. Menetelmä on käytössä myös osassa catering-palvelujen keittiöistä ja sen käyttöä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Siivous- ja turvapalvelujen työntekijät säästävät sähköä myös sammuttamalla turhat valot ja sähkölaitteet kiertäessään kohteissa. Lisäksi Palmiassa on järjestetty erilaisia energiansäästöön liittyviä kampanjoita ja tempauksia esim. Energiansäästöviikon ja Liikkujan viikon aikana. Suurin osa edellä mainituista toimenpiteistä on sulautunut osaksi Palmian normaalia toimintaa ja ne jatkuvat myös tulevina vuosina. Näiden lisäksi vuodesta 2014 alkaen on suunnitteilla uusia energiansäästötoimenpiteitä. Koko catering-palvelujen keittiöhenkilöstö osallistuu ympäristökoulutukseen vuonna Koulutuksen sisällössä painotetaan energiatehokkaita työtapoja sekä Palmian energiakysymyksiin liittyviä ohjeita ja toimintatapoja. Yhden lautasen mallin laajentaminen nostettiin Palmian ympäristöohjelman tavoitteeksi vuodelle 2014 ja ruokahävikkiä pyritään vähentämään ottamalla käyttöön HSY:n kehittämän LEAN-työkalun avulla. Työkalu otetaan käyttöön osassa Palmian ravintoloita alkuvuodesta Helsingin kaupungin ilmastokumppani Siemens tekee mahdollisesti energiakatselmuksen Catering Pakkalan tuotantolaitoksella alkuvuonna Energiakatselmuksessa esitettäviä toimenpiteitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Polttoaineen kulutuksesta saadaan aiempaa käyttökelpoisempaa tietoa vuodelta 2013 ja kulutuksen seurantaa jatketaan. Ajoneuvo- ja logistiikkaseuranta- sekä toiminnanohjausjärjestelmää ollaan kilpailuttamassa vuoden 2014 aikana. Kilpailutuksen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristönäkökohtia ja ympäristöasioiden seurannan tarpeita. 8

10 Kiinteistö- ja turvapalvelut aloittavat yhteistyössä uuden palvelun, jolla vähennetään työkoneiden polttoaineen kulutusta. Palvelun avulla karsitaan turhia lähtöjä käynnistämällä lumityöt ja liukkauden torjunta oikeaan aikaan, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Palmialle tehdään liikkumissuunnitelma vuonna 2014 ja samalla selvitetään työsuhde- tai asiointipolkupyörien hankinnan mahdollisuus. Näillä keinoilla on mahdollista vähentää palmialaisten autoilun tarvetta. Puhelin- ja hyvinvointipalvelut jatkavat erityisryhmien matkojen yhdistelyä. Tavoitteena on, että välitetyistä matkoista 30 % yhdistetään. Virtuaalihoitajapalvelun kehittämistä jatketaan ja sen käyttöä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Näiden kahden palvelun avulla säästetyt ajokilometrit selvitetään. Kiinteistöpalveluissa jatketaan energiansäästötoimenpiteitä. Erityistä huomiota kiinnitetään lämmityksen, ilmanvaihdon ja vesikalusteiden toimivuuteen ja oikeisiin säätöihin, jotta lämpötila olisi sopiva ja ilmanlaatu pysyisi hyvänä. Sisäilman lämpötilaan ja muuhun energiankulutukseen liittyvät ongelmat pyritään ratkaisemaan yhdessä isännöitsijän kanssa. Sisälämpötiloja sekä energiankulutusta seurataan kaikissa Palmian hoitamissa kiinteistöissä. Kiinteistönhoidon vaikutusta kulutukseen seurataan yhteistyössä tilakeskuksen ja tilojen käyttäjän kanssa Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa Koska Palmia toimii pääosin muiden tiloissa, joissa on myös muita käyttäjiä (sekä kaupungin hallintokuntia että ulkopuolisia), on yhteistyö energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi tärkeää. Palmia kehittää jatkuvasti yhteistyössä tilakeskuksen kanssa tilakeskuksen hallinnoimien palvelukiinteistöjen energiankulutuksen seurantaa ja tekee kiinteistönhoidollisia energiansäästötoimenpiteitä. Tilakeskus teki vuonna 2013 ympäristöoppaan Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjen käyttäjille ja Palmia oli mukana kommentoimassa opasta. Opetusviraston kanssa tehdään yhteistyötä Palmian koulukohteissa. Palmia osallistuu mm. kouluilla tehtäviin kestävän kehityksen kartoituksiin sekä pilottikouluissa vuonna 2013 käynnistettyyn 50/50-hankkeeseen, jossa tavoitellaan energiansäästöä pääasiassa toimintatapoja muuttamalla. Catering-palveluilla oli vuosina käynnissä Syön mitä otan -biojätteen vähentämiskampanja yhteistyössä opetusviraston ja tilakeskuksen kanssa. Palmia osallistuu opetusviraston järjestämiin ympäristöyhteistyökokouksiin ja käy vuosittain kouluttamassa uusia ekotukiopettajia. Rakennusviraston HKR-rakennuttajan kanssa tehdään yhteistyötä energiankulutuksen seurannan parantamiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi energian säästämisessä. Myös energiakatselmusten osalta tehdään yhteistyötä rakennusviraston kanssa. Palmia on jäsenenä Energiansäästöneuvottelukunnassa ja sen julkisten rakennusten alatyöryhmässä. 9

11 5. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta Palmian johtoryhmä seuraa energiansäästötavoitteiden ja -toimenpiteiden toteutumista johdon ympäristökatselmuksissa aina tammikuussa ja johtoryhmälle esitetään tilannekatsaus toimenpiteiden toteutumisesta kesäkuussa. Lisäksi energiasäästötoimenpiteiden ja -tavoitteiden toteutumista seurataan liiketoimintayksiköiden kokouksissa. 6. Energiansäästösuunnitelman päivittäminen Palmia tarkentaa energiansäästötavoitetta ja päivittää suunnitelman tarpeen mukaan. Päivitetyn energiansäästösuunnitelman hyväksyy Palmian johtoryhmä joulukuun kokouksessaan. 10

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 3.12.2014 Maija Sarpo, Palmian johtoryhmä hyväksynyt 9.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät 9. 10 Pakki-sähköinen

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2014 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Nykytilanne...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Uudenmaan ELY-keskus Hanna Aho, Satu Pääkkönen ja Anu Hynninen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Sisällys

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali

Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali 2011 HENNA TEERIHALME Radanpidon sähkönkulutus ja energiansäästöpotentiaali TAUSTAMUISTIO ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMISEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA Henna Teerihalme Radanpidon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan

Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan Johdon ja koko yrityksen sitoutuminen energiatehokkuuden edistämiseen on onnistumisen edellytys. Energiatehokkuusjärjestelmä ohjaa yritystä laatimaan toimintamallit, joilla energiatehokkuus viedään strategiasta

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot