Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobiiliapu-hanke, loppuraportti"

Transkriptio

1 Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

2 Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset, s. 48

3 Sisällys 1 Mobiiliapu-hanke ajan hermolla muuttuvassa informaatioyhteiskunnassa... 6 Mobiiliapu-hankkeen loppuraportti, osa 1 Mobiiliapu-hankkeen ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiö, arviointi- ja koulutusyksikkö Outi Linnolahti Henna Harju Pauliina Juntunen 2 Arvioinnin kohdentuminen, aineistot ja menetelmät Arvioinnin kohdentuminen Aineistot ja menetelmät Mobiiliapu-hankkeen toteutuksen onnistuminen Hankkeen hallinnointi Hankkeen verkosto ja kumppanuudet Mobiilipalveluiden käyttö Terveysneuvontapisteiden asiakkaat Terveysneuvontapisteiden työntekijät Muut sidosryhmät ja yhteistyökumppanit Mobiiliapu-hankkeen hyöty, tulokset ja vaikuttavuus Mobiiliapu-hankkeen hyödyt ja tulokset Juurruttaminen, vaikuttavuus ja kestävyys Yhteenveto ja kehittämisehdotukset Liitteet... 23

4 1 Mobiiliapu-hanke ajan hermolla muuttuvassa informaatioyhteiskunnassa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö (entinen Innokuntoutus) on toteuttanut Mobiiliapu-hankkeen ulkoisen arvioinnin Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n (entinen Elämä On Parasta Huumetta ry) toimeksiannosta vuosina Mobiiliapu-hanke on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoituksella vuosina Käsillä oleva raportti on ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Arviointiraportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Outi Linnolahti, Henna Harju ja Pauliina Juntunen, joka on toiminut toimeksiannon vastuuhenkilönä lähtien 1. Lisäksi loppuraportointiin on osallistunut erityisasiantuntijana lähtien VTT Kari Huotari Referenssi Oy:stä. Raportti koostuu viidestä luvusta. Raportin toisessa luvussa esitellään arvioinnin kohdentuminen, aineistot ja menetelmät. Kolmannessa luvussa tarkastellaan Mobiiliapu-hankkeen toteutuksen onnistumista. Raportin neljännessä luvussa paneudutaan Mobiiliapu-hankkeen hyötyihin, tuloksiin ja vaikuttavuuteen ja viimeisessä luvussa esitetään raportin yhteenveto ja johtopäätökset. Mobiiliapu-hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa, neuvoa ja tukea vaativissa elämäntilanteissa eläville ihmisille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille matkapuhelimen ja Internetin välityksellä. Mukana hankkeen kehittämistyössä on ollut viisi kumppaniorganisaatiota: A-klinikkasäätiön keskustoimisto ja Helsingin Vinkki, Helsingin Diakonissalaitos, Pro-tukipiste, Hiv-tukikeskus ja Rikosuhripäivystys. Hankkeen kohderyhmänä olevien ruiskuhuumeiden käyttäjien, seksityöläisten, hiv-positiivisten, rikoksen uhrien ja heidän omaistensa kynnys hakea apua on korkea. Myös heidän tarpeisiinsa vastaava palvelujärjestelmä on perinteisen jäykkä, eikä asiakkaiden tarpeista lähtevä. Hankkeen ja sen edeltäjän, eli Mobiilivinkin, tekemä kehittämistyö onkin merkittävää. Suomalaisessa palvelujärjestelmässä ei ole aiemmin tehty matalan kynnyksen apua ja palvelua sisältävää terveysneuvontaa. Mobiilisovellusten hyödyntäminen on myös kansainvälisesti uraauurtavaa. Mobiilisovelluksissa kohderyhmään kuuluvat saavat neuvontaa anonyymisti, maksuttomasti, nopeasti ja helposti ajasta ja paikasta riippumatta sinne, missä he sattuvat olemaan. Tieto ja tuki ovat helposti saavutettavissa ympäri vuorokauden myös alueilla, joilla ei ole kiinteitä palveluita. Tämä on erityisen tärkeää syrjäisimmillä paikkakunnilla eläville. Palvelua voidaan myös räätälöidä paikallisesti ja asiakasryhmien tarpeiden mukaan, mikä lisää asiakkaiden valtakunnallista tasa-arvoa. Kyseessä on siten erityisen matalakynnyksinen ja joustava palvelu käyttäjilleen. Palvelun avulla asiakkaat on mahdollista saada myös muiden palvelujen piiriin ja siten kiinnittymään hoitoon, joten voisi olettaa, että mobiilisovellutukset eivät lopultakaan etäännytä asiakkaita tuki- ja hoitopalvelujen kasvokkaisesta kohtaamisesta, vaan antavat pikemminkin mahdollisuuden integroida asiakkaita paremmin palvelujärjestelmään. Arvioinnin mukaan mobiilisovellukset sopivat hyvin tälle kohderyhmälle. Palvelut saavat kokonaisuudessaan myönteistä palautetta. Terveysneuvontapisteiden asiakkaita on onnistuneesti tavoitettu ja tuettu. He ovat olleet tyytyväisiä palveluihin ja pitäneet niitä helppokäyttöisinä. Asiakkaat kokivat saaneensa palveluista tarvitsemansa tiedon, joka oli myös vastannut heidän tarpeitaan. Palvelut olivat auttaneet kriisi- ja ongelmatilanteiden ehkäisyssä sekä elämänlaadun kohentamisessa. Tässä mielessä hanke on vaikuttava ja sillä on myös laajempaa kansanterveydellistä merkitystä. Mobiiliapu-hankkeeseen on myös tullut mukaan uusia ja hyvinkin erityyppisiä yhteistyökumppaneita, jotka ovat hyödyntäneet palvelua omassa toiminnassaan ja joiden kokemukset palvelusta ovat myönteisiä. Muidenkin kuin ruiskuhuumeiden käyttäjien osalta voisi kartoittaa edelleen käyttäjäkokemuksia. Arvioinnista ei selviä, miten seksityöläiset, rikoksen uhrit ja heidän omaisensa tai hiv-positiiviset ovat palvelua käyttäneet ja missä määrin he ovat siitä hyötyneet. Myös tarkempaa tietoa siitä, onko palvelua hyödynnetty terveysneuvontaa tekevien työntekijöiden ja seksityöntekijöiden välisenä tiedonvaihtokanavana esimerkiksi joidenkin katuilmiöiden, kuten jonkin käyttäytymistavan tai uuden aineen esiintymisen osalta, olisi hyvä kerätä. Kansainvälisissä tutkimuksissa mobiilisovellutukset nähdään tyypillisesti perusterveydenhuoltoa tukevina interventioina. Useissa kansainvälisissä mobiilisovelluksia hyödyntäneissä terveydenhuollon tukitoimissa on myös todettu, että mobiilisovellusten avulla asiakkaiden voimaantumisen tunnetta on voitu nostaa ja tekstiviesteihin perustuvilla tukitoimilla vaikkapa tupakoinnin lopettaminen on onnistunut paremmin. Tutkimusten mukaan esimerkiksi hiv-positiivisille puolestaan on tyypillistä hakea tietoa Internetistä, sillä hiv-tartunta koetaan usein niin leimaavana, että kasvotusten annettavan avun hakeminen on aluksi hankalaa. Mobiilisovellutuksista hiv-positiiviset voivat saada helposti ja anonyymisti esimerkiksi vertaistukea tai tietoa hoidosta. Yksi palvelun tärkeä ominaisuus onkin se, että se ei leimaa käyttäjäänsä. Palvelu on hyvä myös vasta huumeiden käytön aloittaneille, jotka eivät halua näyttäytyä terveysneuvontapisteissä joko siksi, ettei kukaan tuttu näkisi tai siksi, että he eivät pidä itseään huumeiden ongelmakäyttäjinä, eivätkä halua leimautua heihin. Jotkut vasta huumeiden käytön aloittaneet myös yksinkertaisesti pelkäävät käydä terveysneuvontapisteissä niissä asioivien ongelmaisempien käyttäjien takia, mikä on tullut esille esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen Liikkuvan terveysneuvontapisteen arvioinnissa. Mikään yksi palvelu ei kuitenkaan tavoita kaikkia avun tarvitsijoita. Vaikka tämä palvelu on tarkoitettu heikossa asemassa oleville, jää osa esimerkiksi hyvin huono-osaisista päihteiden käyttäjistä helposti tämänkin palvelun ulkopuolelle. Heillä on monesti se tilanne, että puhelinta ei ole, se on varastettu tai kadonnut. Puheaika voi myös olla lopussa, eikä heillä ole varaa tai energiaa ostaa sitä lisää. Prepaid-liittymästä Mobiilivinkkiin soitettaessa saldoa pitää olla 8 senttiä, jotta viesti lähtee. Viestin lähetys ei kuitenkaan vähennä saldoa. Älypuhelimet ja Internet ovat melko etäisiä heidän elämäntilanteessaan. Siksi etsivä työ on edelleen tärkeää. Laajalti erilaisille kohderyhmille tarjottavat mobiilisovellutukset olisi hyvä saada sisällöltään riittävän selkeiksi ja monipuolisiksi. Yksi haaste on myös se, pysyvätkö asiakkaat mobiilitekniikan jatkuvan kehittymisen ja muuttumisen tasalla vai meneekö mobiilitekniikka lopulta liian vaikeaksi kohderyhmälle, jolla ei aina ole mahdollisuutta ostaa uusinta laitetta. Palvelu on varmasti hyvä esimerkiksi tietyille aktiiveille nuoremmille huumeiden käyttäjille, jotka muutenkin pelaavat ja säätävät puhelimiensa kanssa. Mutta ovatko he sitä kaikkein haavoittuvinta kohderyhmää vai juuri sitä huumeiden käyttäjien valtavirtaa, joka muutenkin käy terveysneuvontapisteissä ja on jo kiinnittynyt haittojen ehkäisypalveluihin? Arviointi tarjoaa uuden näkökulman terveysneuvonnan ajankohtaiseen ja moniulotteiseen arkeen ja sitä koskeviin keskusteluihin. Perinteisten palveluvalikoimien rinnalle kehittyy jatkuvasti uusia terveysneuvonnan tuki- ja apumenetelmiä. Mobiilisovelluksilla on monia mahdollisuuksia haittoja vähentävän päihde- ja muun työn välineinä. Siksi erityisesti tämän aihealueen parissa työskentelevien ammattilaisten ja asiantuntijoiden on kiinnostavaa lukea tämä arviointi. Muuhun saatuun apuun ja tukeen suhteutettuna hankkeen kehittämistyö osoittaa selkeästi täydentävänsä palvelujärjestelmän palveluvalikoimaa sekä vastanneensa ja reagoineensa siihen yhteiskunnalliseen muutostilanteeseen, jossa uudenlaisille tiedonhakumenetelmille on ja tulee olemaan kysyntää myös tulevaisuudessa. Palvelun edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen pysyväksi toiminnaksi on tärkeää. Välineet näiden mobiilisovellutusten tekniseen ja ammatilliseen toteuttamiseen ovat jo olemassa. Jatkossa olisikin hyvä panostaa erityisesti mobiilisovellutusten valtakunnallistamiseen, jossa hanke on jo lähtenyt hyvin liikkeelle. Salossa Kari Huotari VTT, tutkija Referenssi Oy 1. Arvioinnin vastuuhenkilönä saakka toimi Tuomas Koskela. Arvioinnin toteutukseen osallistuivat tällöin myös Mona Särkelä-Kukko, Elina Vedenkannas ja Janne Jalava. Ulkopuolisena erityisasiantuntijana vuosina toimi Jukka Halme Koulutuspalvelut Resonanssi Oy:stä. 6 Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Mobiiliapu-hanke, loppuraportti 7

5 2 Arvioinnin kohdentuminen, aineistot ja menetelmät 2.1 Arvioinnin kohdentuminen Mobiiliapu-hanke pohjautuu vuonna 2005 alkaneeseen Mobiilivinkki -toimintaan, jota toteuttivat yhteistyössä Elämä On Parasta Huumetta ry (EOPH), A-klinikkasäätiö ja Helsingin Diakonissalaitos. Mobiiliapu-hankkeessa lähdettiin kehittämään mobiilipalveluita yhteistyössä viiden kumppaniorganisaation kanssa. A-klinikkasäätiön ja Helsingin Diakonissalaitoksen lisäksi hankkeeseen tulivat mukaan Pro-tukipiste, Hiv-tukikeskus (entinen AIDS-tukikeskus) ja Rikosuhripäivystys. Nämä viisi kumppaniorganisaatiota ovat olleet tiiviisti mukana hankkeen kehittämistyössä osallistumalla muun muassa projektiryhmätyöskentelyyn. Mobiiliapu-hankkeen myötä Mobiilivinkki -palvelu on kehittynyt valtakunnalliseksi, kustannustehokkaaksi ja vuorovaikutteiseksi Mobiiliapu-järjestelmäksi, joka tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa, neuvoa ja tukea vaativissa elämäntilanteissa eläville ihmisille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille matkapuhelimen ja Internetin välityksellä. Mobiilivinkki -palvelun lisäksi Mobiiliapu-järjestelmään on kehitetty uusia palveluja samalla, kun palvelun kohderyhmä ja yhteistyökumppaneiden kirjo on laajentunut. Uusia palveluita ovat vertaistukipalvelu, julkaisut-osio (josta käytetty tässä raportissa myös nimitystä uutispalvelu), ryhmäviestipalvelu, kysy-vastaa -palvelu sekä kyselytoiminto 2. Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelu toimii numerossa sekä Internetissä osoitteessa mobiiliapu.fi sekä sovellusversiona Mobiiliapu. Mobiilivinkki -palvelusta voi hakea haittoja vähentävää tietoa ja erilaisia yhteystietoja. Palvelusta löytyy tietoa huumaus- ja lääkeaineista, pistämisestä ja käyttämisestä, lastensuojelusta, taudeista ja sairauksista, seksuaaliterveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hakusanoja on yli Rikumobiili-tekstiviestipalvelusta (18184) saa tietoa rikoksen uhrien tukipalveluista sekä Rikosuhripäivystyksen palvelupisteiden yhteystiedot kuntakohtaisesti. Mobiiliapu-järjestelmään kuuluvan vertaistukipalvelun kautta käyttäjät voivat tarjota toisilleen tietoa, neuvoa ja tukea. Julkaisut-osio puolestaan tiedottaa, varoittaa ja tavoittaa nopeasti palvelun eri käyttäjiä. Ryhmäviestipalvelua on mahdollista käyttää monin eri tavoin esimerkiksi info-, uutis- ja kannustusviestien lähettämiseen. Kysy-vastaa -palvelussa ammattilaiset vastaavat käyttäjien lähettämiin kysymyksiin. Kyselyiden tarkoituksena on kannustaa, toimia hyvinvointikyselynä ja seurantavälineenä sekä jälkihoidon työkaluna. Palvelut ovat maksuttomia ja anonyymeja. Mobiiliavun välityksellä kulkee keskimäärin viestiä kuukausittain 3. Mobiiliapu-hankkeen arviointia on toteutettu kehittävän tilivelvollisuusarvioinnin otteella, jonka mukaisesti arvioinnissa on pyritty jatkuvasti tuottamaan konkreettisia ehdotuksia hankkeen toiminnan kehittämiseksi ja tueksi samalla, kun on otettu huomioon hankkeen toteuttajan tarve raportoida toiminnastaan ja tuloksista niin rahoittajalle kuin laajemminkin. Mobiiliapu-hankkeen arviointia on ohjannut viitekehys, jossa on tarkasteltu hankkeen 1) tarvelähtöisyyttä, 2) toimeenpanon ja toteutuksen onnistumista sekä 3) hyötyä, tuloksia, vaikuttavuutta sekä kestävyyttä huomioiden hankkeen viisiportainen laatukriteeristö. Läpileikkaavina tarkastelunäkökulmina hankkeen arvioinnin viitekehyksessä ovat olleet valtakunnallinen taso, alueellinen taso, hanketoimijoiden taso, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmat sekä hankkeen kohderyhmien edustajien näkökulmat. Arvioinnin painopiste on vuosina ollut Mobiiliapu-hankkeen tarvelähtöisyydessä sekä toimeenpanon ja toteutuksen onnistumisessa. Vuonna 2013 on tarkasteltu näiden lisäksi Mobiiliapu-hankkeen hyötyä, tuloksia, vaikuttavuutta ja kestävyyttä. 2.2 Aineistot ja menetelmät Arvioinnissa on hyödynnetty rinnakkain sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja ja menetelmiä, jotta arvioinnin kohteesta saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja todenmukainen kokonaiskuva. Arviointiraporttia lukiessa kannattanee huomioida, että hyödynnetyt aineistot heijastelevat aineistonkeruiden aikaista tilannetta. 2. Mobiiliapua tarjoavat jo useat kaupungit ja kunnat. Mobiiliapu sopii mainiosti esimerkiksi A-klinikoille, terveyskeskuksille sekä sosiaali- ja terveysneuvontapisteille. Tavoitteena on saada palvelu kattamaan tasa-arvoisesti koko Suomi. Terveysneuvontapisteet ja päihdeklinikat markkinoivat Mobiilivinkkiä seuraavissa kunnissa: Espoo, Forssa, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lappeenranta, Laukaa, Liperi/Outokumpu, Lohja, Mikkeli, Muurame, Oulu, Pieksämäki, Pori, Porvoo, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa ja Vantaa. Muita toimijoita olivat: YAD, Kris, Munkkisaari, Kalliola, Hietalinna-yhteisö, A-klinikka, Hiv-tukikeskus, Pro-tukipiste, Riku, Päiväperho, Stoori, HAL-poliklinikka, VVA ry, NA, AA, Hursti, Kalkkers, Tukinainen, Naistenkartano, Matala, Katuklinikka, Apteekki, Sillanpirtin pienyhteisö, Aurinkoinen Hymy, Stop huumeille. 3. Mobiiliavun Internet-sivut Arvioinnin tuloksia on raportoitu noin puolivuosittain arvioinnin väliraporteissa. Tiedonlähteinä arvioinnissa ovat toimineet hankehenkilöstö (hankeryhmä), hankkeen ohjausryhmä, kumppaniorganisaatiot ja sidosryhmät sekä hankkeen kohderyhmien edustajat. Koko arviointitoimeksiannon ajan kuvaa Mobiiliapu-hankkeesta ja sen keskeisimmistä sisällöistä on syvennetty asiakirja- ja tilastollisen aineiston analyysin myötä. Mobiiliapu-hankkeen henkilöstö on toimittanut arviointitiimille hanketta koskevaa kirjallista ja tilastollista aineistoa vuosittain. Aineisto on koostunut mm. hankkeen toimintasuunnitelmasta, hankkeen väli- ja vuosiraporteista, ohjausryhmän kokousten muistioista sekä hankkeen itsensä tuottamasta materiaalista, kuten hankkeen vuosikelloista. Arviointitiimin keräämät aineistot: 2010 Kysely terveysneuvontapisteiden työntekijöille (N=28) Kysely terveysneuvontapisteiden asiakkaille sekä täydentävät haastattelut (kolmessa terveysneuvontapisteessä) (N=157) Sidosryhmähaastattelut (N=15) Väliraportin esittelyn yhteydessä kerätty työpaja-aineisto Väliraportin esittelyn yhteydessä kerätty työpaja-aineisto 2011 Kysely hankeryhmälle ja yhteistyökumppaneille (N=20) 4 Hankeryhmä (N=4) Ohjausryhmä (N=5) Yhteistyökumppanit (N=9) Sidosryhmähaastattelut (N=10) Väliraportin esittelyn yhteydessä kerätty työpaja-aineisto Väliraportin esittelyn yhteydessä kerätty työpaja-aineisto 2012 Kysely ammattioppilaitosten opiskelijoille 5 (N=116) Helsingin Maalariammattikoulu (N=50) Pohjois-Karjalan ammattioppilaitos, Lieksa (N=54) SataEdu, Harjavalta (N=12) Väliraportin esittelyn yhteydessä kerätty työpaja-aineisto 2013 Kysely terveysneuvontapisteiden työntekijöille (N=25) Kysely terveysneuvontapisteiden asiakkaille (N=105) Kysely hankeryhmälle ja yhteistyökumppaneille (N=17) Hankeryhmä (N=3) Ohjausryhmä (N=3) Yhteistyökumppanit (N=11) Kysely uusille kumppanijärjestöille (N=8) 6 Väliraportin esittelyn yhteydessä kerätty työpaja-aineisto Arvioinnissa hyödynnetty laadullinen aineisto (haastattelut, sidosryhmätyöpajojen aineistot ja muu kirjallinen materiaali) on analysoitu laadullista sisällönanalyysiä hyödyntäen. Kyselyaineiston analyysissä on hyödynnetty aritmeettisia keskiarvoja, ristiintaulukointia sekä suoria jakaumia. Kyselyiden avovastaukset on analysoitu sisällönanalyysilla. 4. Kaksi vastaajaa ei ollut määritellyt mihin vastaajaryhmään kuului. 5. Loppuraportoinnissa kyselyn tuloksia on hyödynnetty soveltuvin osin, sillä kyselyvastaajat eivät edustaneet Mobiilivinkki -palvelun varsinaista kohderyhmää. 6. Kysely lähetettiin seuraaville järjestöille: Eläkeliitto ry, Nuorisoasuntoliitto ry, Uniliitto ry, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto (Voikukkia-hanke), Lapin Ensi- ja turvakotiyhdistys ja Mikkelin A-klinikka. Vastauksia saatiin neljästä järjestöstä yhteensä kahdeksan kappaletta. 8 Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Mobiiliapu-hanke, loppuraportti 9

6 3 Mobiiliapu-hankkeen toteutuksen onnistuminen 3.1 Hankkeen hallinnointi Mobiiliapu-hankkeen toteutusta ja laatua on seurattu ja arvioitu viisiportaisen laatukriteeristön avulla. Laatukriteeristö on koostunut seuraavista osa-alueista: 1. Onko kehittämistyötä johdettu ja hallinnoitu tarkoituksenmukaisella tavalla? 2. Mitä hyötyä asiakkaat ovat saaneet palvelusta? Miten asiakkaat ja keskeiset sidosryhmät ovat hyötyneet palvelusta? 3. Miten laaditut mittarit ovat toimineet tavoitteisiin nähden? 4. Ovatko tavoitteet toteutuneet tarkoituksenmukaisella tavalla? 5. Ovatko kumppanuuksien hallinta ja verkostoyhteistyö toteutuneet tavoitteiden mukaisella tavalla? 7 Vuosien 2011 ja 2013 hanke- ja sidosryhmäkyselyissä kysyttiin vastaajien näkemyksiä laatukriteeristöstä. Molempina vuosina suuri osa vastaajista 8 ei osannut ottaa kantaa laatukriteeristön tarkoituksenmukaisuuteen, mutta niiltä osin, kun vastaajat vastasivat kysymykseen, laatukriteeristö nähtiin tarkoituksenmukaisena ja kattavana. Sen nähtiin sisältävän myös loppukäyttäjän kokeman hyödyn, joka on oleellista toiminnan kehittämisen sekä RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen kannalta. Mobiiliapu-hankkeessa on työskennellyt hankepäällikön lisäksi kaksi hankesuunnittelijaa. Tämän lisäksi hankkeeseen siirtyi EHYT ry:n Internet- ja mobiilityön yksikön sisältä hankkeessa 50-prosenttista työaikaa tekevä työntekijä vuoden 2012 alusta 9. Vuonna 2010 tehtyjen sidosryhmähaastatteluiden mukaan hanketta pidettiin hyvin suunniteltuna ja resursoituna. Hankkeen nähtiin lähteneen liikkeelle hieman hitaasti ja hajanaisesti, ja hankkeen johto ja organisointi näyttäytyi osalle sidosryhmän jäsenistä hieman sekavana. Hankkeen verkkainen eteneminen ja tuttujen asioiden toistaminen tapaamisissa turhautti kumppaneita. Eräs yhteistyökumppani kuvasi yhteistyötä seuraavasti: Alkuvaihe on ollut hitaasti etenevää. Joskus kokouksissa tuntuu, ettei mitään tapahdu. Samoja asioita käydään läpi. Hankkeen etenemisen myötä hankejohtaminen on kuitenkin jämäköitynyt ja vuosien 2011 ja 2013 hanke- ja sidosryhmäkyselyissä hankkeen johtaminen sai hyvät arviot 10. Erityistä kiitosta hankejohto sai laajan kumppanuushankkeen onnistuneesta hallinnoinnista. Eräs sidosryhmän edustaja kommentoikin hankkeen johtamista seuraavasti: Kumppanuushankkeen johtaminen on aina vaativa tehtävä, koska siinä vaaditaan niin monien asioiden huomioimista. Hankehenkilöstö nähtiin osaavana ja yhteistyö heidän kanssaan oli sujunut hyvin. Myöskään henkilöstövaihdoksilla ei ole ollut haitallisia vaikutuksia hankkeen toteutukseen, vaan hankehenkilöstön vaihtumisen myötä hankkeeseen saatiin uudenlaista osaamista. Hankehenkilöstö 11 koki, että hankkeen loppua kohden kunkin oma rooli ja tehtävät hankkeessa selkiytyivät entisestään 12. Hankehenkilöstö näki myös toimineensa osaltaan hankkeen tehtävänmäärittelyjen ja vastuiden mukaisesti 13. Myös muiden toimijoiden roolit ja tehtävät näyttäytyvät hankehenkilöstölle selkeinä. Hieman kriittisemmän arvion sai muiden toimijoiden toimiminen tehtävämäärittelyjen ja vastuiden mukaisesti 14. Mobiiliapu-hankkeen resursointi, niin talouden kuin henkilöstön osalta, näyttäytyi vuosien 2011 ja 2013 hanke- ja sidosryhmäkyselyiden vastaajien mukaan riittävänä. Samoin hankehenkilöstön osaaminen on ollut riittävällä tasolla ja hankeryhmällä on ollut riittävästi tarkoituksenmukaisia tehtäviä, joita he ovat vieneet eteenpäin. Tarkasteltaessa tarkemmin hankehenkilöstön ja sidosryhmien näkemyksiä edellä mainituista asioista, huomataan, että hankeryhmän vastaukset ovat sidosryhmän näkemyksiä selkeästi positiivisemmat 15. Kysyttäessä, mihin tekijöihin Mobiiliapu-hankkeen toteutuksen hallinnassa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota, sidosryhmän edustajat nostivat esiin muun muassa tiiviin yhteistyön tärkeyden sekä hankeryhmän ja yhteistyökumppaneiden välisen tiedonkulun merkityksen. Yhteistyön pitäminen tiiviinä, jotta kaikki saavat hankkeesta mahdollisimman suuren hyödyn ja myös jakavat omaa tietoaan siten hyödyttäen muita hankekumppaneita. Hanke- ja sidosryhmäkyselyssä nostettiin kehittämiskohteena esiin muun muassa markkinoinnin vahvistaminen ja siihen keskittyminen Mobiilivinkki - Laatutähti arvioinnin jäsentämiseen 8. Molempina vuosina 10 vastaajaa ei ottanut kantaa. 9. RAY-projektiseloste Vuonna 2011 väittämien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,7 4,8 asteikolla 1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Kaikkien johtamista koskevien väittämien yhteiskeskiarvo oli 4,2. Vuonna 2013 väittämien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,8 4,7. Kaikkien johtamista koskevien väittämien yhteiskeskiarvo oli 4, Vuonna 2011 N=4, vuonna 2013 N= Vuoden 2013 vastausten keskiarvo oli 4,7, kun se vuonna 2011 oli 4,5. (ks. asteikko alaviitteestä 10) Mobiiliapu-hanke kävi keväällä 2012 esittelemässä Mobiilivinkki -palvelua kolmessa ammattioppilaitoksessa 17. Tarkoituksena oli kartoittaa Mobiilivinkki -palvelun sisältöjen sopivuutta ammattikouluikäisille ja tämän perusteella tuottaa uusia sisältöjä numeroon Kartoituksen jälkeen kuitenkin todettiin, että sisältöjen tuottaminen olisi vaatinut laajaa yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa, eikä hankkeella ollut siihen resursseja. Käynnin jälkeen oppilaille suunnattiin sähköinen kysely, jonka avulla kartoitettiin Mobiilivinkki -palvelun toimivuutta. Juuri kukaan ammattioppilaitosten opiskelijoista ei ollut aikaisemmin kuullut tai käyttänyt Mobiilivinkki -palvelua 18. Hieman yli 2/3 kyselyyn vastanneen mielestä Mobiilivinkki -palvelu sisälsi ammattiin opiskelevalle tarpeellista tietoa. Näistä vastaajista naiset kokivat miehiä paremmin Mobiilivinkki -palvelun vastaavan ammattiin opiskelevien tarpeita. Vastaajat kokivat myös, että palvelusta sai muun muassa nopeasti ja helposti tietoa paikasta riippumatta, ja että selitykset ovat hyviä, tiiviitä ja ymmärrettäviä. Kuitenkin osa vastaajista koki, että sanasto olisi voinut olla kattavampikin ja että saman tiedon saa myös muualta, esimerkiksi Internetistä. Vastaajista % piti Mobiilivinkki -palvelun tiedonhakua tekstiviestillä toimivana ratkaisuna. Erityisen hyvänä nähtiin palvelussa säilyvä anonyymius, ilmaisuus ja nykyaikaisuus. Hanke- ja sidosryhmäkyselyyn vastanneiden mukaan sekä hankehenkilöstön että sidosryhmien lakeihin ja asetuksiin liittyvä tieto-taito arvioitiin hyväksi. Samoin hankkeessa katsottiin toimitun lakien ja asetusten Kuvio 1. Lakien ja asetusten toteutuminen hanke- ja sidosryhmien mukaan vuosina 2011 ja (Keskiarvot asteikolla1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä ja 5= täysin samaa mieltä.) mukaisesti. Myös asiakkaiden tietosuojasta on huolehdittu asianmukaisella tavalla (kuvio 1). Vuonna 2013 terveysneuvontapisteiden asiakkaille suunnatun kyselyn perusteella Mobiilivinkki -palvelua käyttäneistä asiakkaista jopa 97 % piti palvelua tietosuojaltaan turvallisena 20. Erityisesti palvelun tietosuoja sekä käyttäjien anonyymius nähtiin suurina etuina ja edellytyksinä palvelun laajetessa myös jatkossa. Tietoturva-asioihin tulee jatkossa kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, sillä palvelun laajetessa myös palvelun käyttäjät lisääntyvät. Tietosuoja-asioita onkin pohdittu kumppaneiden kanssa koko hankekauden ajan. Hankkeen kuluessa tietosuojasta on keskusteltu ja siihen on kiinnitetty huomiota koko hankkeen ajan sitä parantaen. Eri kumppaneiden mielipiteitä ja ajatuksia ja tarpeita on kuunneltu ja järjestelmää on kehitetty. 13. Vuosien 2011 ja 2013 vastausten keskiarvo oli 4. (ks. asteikko alaviitteestä 10) 14. Vuoden 2013 vastausten keskiarvo oli 3,7 ja vuoden 2011 oli 3,5. (ks. asteikko alaviitteestä 10) 15. Vuoden 2013 kyselyssä hankeryhmän keskiarvot olivat välillä 4,7 5, kun taas sidosryhmien keskiarvot olivat välillä 3,5 3, Vuoden 2011 keskiarvo 3,4 ja vuoden 2013 keskiarvo 3,6. (ks. asteikko alaviitteestä 10) 17. Helsingin Maalariammattikoulu, Pohjois-Karjalan ammattioppilaitos, Lieksa ja SataEdu, Harjavalta % vastaajista (N=115) ei ollut aikaisemmin kuullut Mobiilivinkki -palvelusta ja 99 % vastaajista (N=114) ei ollut aikaisemmin käyttänyt Mobiilivinkki -palvelua. 19. N=99 10 Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Mobiiliapu-hanke, loppuraportti 11

7 Kuvio 2. Mobiiliapu-hankkeen arvojen toteutuminen hanke- ja sidosryhmien mukaan vuosina 2011 ja (Keskiarvot asteikolla 1 5, jossa 1=heikosti, 2=tyydyttävästi, 3=siltä väliltä, 4=hyvin ja 5=kiitettävästi.) Mobiiliapu-hankkeella on ollut neljä arvoa 1) tasa-arvo, 2) läpinäkyvyys, 3) asiakaslähtöisyys ja 4) ammatillisuus. Tarkasteltaessa arvojen toteutumista Mobiiliapu-hankkeen toiminnassa, hanke- ja sidosryhmien edustajat näkivät arvojen toteutuneen pääsääntöisesti kiitettävästi (kuvio 2). Arvojen toteutumisen katsottiin näkyneen muun muassa siinä, että hankkeessa on luotu matalan kynnyksen palvelu, jossa kaikki käyttäjät ovat tasa-arvoisessa asemassa. Mobiiliapu auttaa kaikkein vaativimmissa oloissa eläviä heitä arvostaen. Palvelua kehitettiin myös eri kieliryhmien tarpeisiin. Kaikessa toiminnassa on huomioitu asiakaslähtöisyys ja se näkyy viestinnän kielenkäytössä. 3.2 Hankkeen verkosto ja kumppanuudet Mobiiliapu-hanketta on toteutettu verkostomaisesti tiiviissä yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Alun perin verkostoyhteistyötä on toteutettu yhdessä A-klinikkasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen, Hiv-tukikeskuksen, Pro-tukipisteen ja Rikosuhripäivystyksen kanssa 21. Mobiiliapu-hanke solmi hankkeen alussa em. tahojen kanssa kumppanisopimukset, jotka kattoivat yhteistyön koko hankekauden ajan (tammikuu 2009 joulukuu 2013). Verkoston työskentelyä määritti kumppanisopimus, jolla hanke osti vuosittain verkoston jäseniltä asiantuntijapanosta kehittämistyöhönsä. Hanke- ja sidosryhmäkyselyn perusteella kumppanisopimukset palvelivat hyvin tarkoitustaan. Yhteinen kehittämistyö on ollut hankkeessa hyvin resursoitu, ja se on todennäköisesti ollut yksi verkoston tiiviyteen positiivisesti vaikuttanut tekijä, jolla on luotu perusta yhteiselle tekemiselle. Hankkeen edetessä mukaan on tullut uusia kumppaneita. Vuonna 2010 toteutetuissa haastatteluissa sidosryhmät nostivat esiin projektin alkutaipaleen yhdeksi kehittämiskohteeksi palvelun tekniikkaan liittyvät hankaluudet. Yhteistyökumppanit olisivat kaivanneet enemmän tietoa Mobiilivinkki -palvelun teknisestä sovelluksesta ja sen reunaehdoista. Hankehenkilöstön olisi toivottu tekevän tiiviimpää yhteistyötä teknisen palveluntarjoajan kanssa, ja jakavan sitä kautta saatua tietoa toteutunutta enemmän. Palvelun sisällön kehittäminen nähtiin haasteellisena, koska sen teknisistä ominaisuuksista ei ollut riittävää tietoa. Myös hankintaosaaminen on jossain määrin ontunut tämän kalliin ja teknisesti haastavan hankinnan kohdalla. Yhteistyö teknisen alustan toimittajan kanssa kariutui hankkeen loppuvaiheessa, ja tekninen osio kilpailutettiin uudelleen. Tämän jälkeen hankkeen tekniseen puoleen liittyvät asiat ovat hankehenkilöstön mukaan sujuneet paremmin. Tekniikasta aiheutuvien ongelmien vuoksi on siihen jouduttu 20. Vuonna 2013 palvelua käyttäneistä 97 % (N=31) ja ei-käyttökokemusta omaavista vastaajista 71 % (N=48) piti Mobiilivinkki -palvelua tietosuojaltaan turvallisena. Vuonna 2010 palvelua käyttäneistä 95 % (N=41) ja ei-käyttökokemusta omaavista vastaajista 86 % (N=42) piti Mobiilivinkki-palvelua tietosuojaltaan turvallisena. 21. Osa Mobiiliapu-hankkeen kumppaneista on ollut mukana jo hanketta edeltäneen Mobiilivinkin kehittämistyössä. 22. Kyselyaineistosta on suodatettu pois hankehenkilöstön vastaukset, joten tämä kuvio kertoo ainoastaan kumppanien näkemyksistä. Kuvio 3. Mobiiliapu-hankkeen yhteistyökumppaneiden näkemyksiä yhteistyöstä 22. Vuosina 2011 (N=14) ja 2013 (N=14). (Keskiarvot asteikolla 1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä.) käyttämään suunniteltua enemmän rahaa. Hanke- ja sidosryhmäkyselyn tulosten perusteella Mobiiliapu-hankkeen yhteistyökumppanit olivat saaneet riittävästi tietoa hankkeen tapahtumista. Kriittisimmät näkemykset vastaajien keskuudessa liittyivät verkoston muiden toimijoiden roolien ja tehtävien tuntemukseen, sekä muiden toimijoiden toimintaan (kuvio 3). Vuoden 2011 ja 2013 hanke- ja sidosryhmäkyselyiden tulosten perusteella Mobiiliapu-hankkeen vaikuttamisverkostot olivat laajentuneet hankkeen edetessä. Kysyttäessä hankkeen riittävistä yhteyksistä politiikkoihin, päättäjiin ja mediaan yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi hanke- ja sidosryhmien edustajien näkemykset olivat 2013 vuoden kyselyssä positiivisemmat kuin vuonna 2011 toteutetussa kyselyssä 23. Sen sijaan Mobiiliapu-hankkeen kunnille (päättäjät, Kaste aluejohtoryhmät, A-klinikat ja terveyskeskukset) tiedottamisen suhteen vuoden 2013 näkemykset olivat hieman kahden vuoden takaista kriittisemmät 24. Vuonna 2013 vastaajat kertoivat myös edustamansa tahon tuottaneen entistä enemmän asiakkaan edun näkökulmasta tarpeellisia sisältöjä Mobiilivinkki -palveluun verrattuna vuoteen Vastaajat kertoivat markkinoineensa palvelua aktiivisesti omien asiakkaidensa keskuudessa. Markkinointia oli toteutettu mm. erilaisilla asiantuntijapäivillä, terveyskeskuksissa, apteekeissa, terveysneuvontapisteissä ja sosiaalisessa mediassa. Hanke- ja sidosryhmien edustajat olivat tiedottaneet palvelusta myös oman organisaationsa sisällä sekä oman organisaationsa projekteissa. Mobiiliapu-hankkeen verkostoyhteistyön sujuvuudesta ja onnistuneisuudesta kertoi myös se, että vastaajat pitivät toistensa tekemää palvelun markkinointityötä riittävän aktiivisena. Verrattaessa vuosien 2011 ja 2013 näkemyksiä vaikuttaa siltä, että verkostoyhteistyö on sujuvoitunut entisestään hankkeen edetessä. Keväällä 2013 toteutetun kyselyn perusteella terveysneuvontapisteiden työntekijöillä oli riittävästi tietoa 25 Mobiilivinkki -palvelusta, jotta he voivat kertoa siitä asiakkailleen. Toisin sanoen hanke on onnistunut kiitettävästi tiedottamaan sidosryhmiään tarjoamastaan palvelusta. Kyselytulosten perusteella terveysneuvontapisteiden henkilöstö oli pääasiassa tyytyväinen yhteistyön sujuvuuteen hankehenkilöstön kanssa. Kuitenkin osa vastaajista toivoi hankehenkilöstöltä enemmän yhteydenottoja sekä tiiviimpää yhteistyötä. Hankehenkilöstön antamaa henkilökohtaista infoa kaivattiin, jotta asiat pysyisivät myös työntekijöiden mielissä ja he muistaisivat itse edelleen jakaa säännöllisesti tietoa asiakkailleen. Terveysneuvontapisteiden työntekijät kokivat, etteivät he olleet viime aikoina saaneet hankehenkilöstöltä yhtä paljon tietoa kuin aikaisemmin. Tällöin uudet, vasta-aloittaneet työntekijät ovat riskissä jäädä ns. katvealueelle. Yhtenä kehittämiskohteena terveysneuvontapisteiden henkilöstö nosti esiin palvelun markkinoinnin hankehenkilöstön toimesta erilaisin keinoin, kuten kampanjoiden, 23. Vuoden 2013 vastausten keskiarvo oli 3,24, kun se vuonna 2011 oli 2,85, asteikolla 1 5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. 24. Vuoden 2013 vastausten keskiarvo oli 3,63, kun se vuonna 2011 oli 4. (ks. asteikko alaviitteestä 23) /23 vastaajasta koki omaavansa riittävästi tietoa. Ainoastaan 2/23 koki, että tietoa ei ollut riittävästi. 12 Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Ulkoinen arviointi, Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö Mobiiliapu-hanke, loppuraportti 13

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin?

Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin? Tietoa ja neuvontaa: Missä Vinkki? Miten toimin? Tutkimus Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelun käytöstä Satu Kaleva 22.06.2010 Mobiilivinkki -tekstiviestipalvelun palautekyselyn loppuraportti Elämä On Parasta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 24 Pirjo Kupila Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista Tietoa ja tukea Internetissä kansalaisten terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Sidosryhmien näkemyksiä osaamisestaan peliongelmien tunnistamisessa ja hoidossa, sekä yhteistyöstä Pelissä-osahankkeen kanssa 9.6.0

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI PELAAJIEN VERTAISTUKIVERKOSTO- PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI Loppuyhteenveto Kuntoutussäätiö/Innokuntoutus Sisällys 1. Johdanto...2 2. Arviointitehtävä... 2.1 Arvioinnin kohdentuminen... 2.1 Hyödynnetyt

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot