SISÄLLYS. N:o 222. Laki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 222. Laki"

Transkriptio

1 SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päiänä huhtikuuta N:o SISÄLLYS N:o Siu 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soeltamisesta Laki kansainälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 2 :n muuttamisesta Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Laki huoltoarmuuden turaamisesta annetun lain muuttamisesta Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta Tasaallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä uonna 1973 tehtyyn kansainäliseen yleissopimukseen liittyän uoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten oimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluien määräysten oimaansaattamisesta annetun lain oimaantulosta Tasaallan presidentin asetus Puolan kanssa turallisuusluokitellun tiedon astauoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen oimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluien määräysten oimaansaattamisesta annetun lain oimaantulosta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettaien kulujen jakamista arten annetun sosiaalija tereysministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soeltamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Puitepäätöksen täytäntöönpano Brysselissä 6 päiänä lokakuuta 2006 astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin tehdyn neuoston puitepäätöksen 2006/783/YOS, jäljempänä puitepäätös, lainsäädännön alaan kuuluat säännökset oat lakina noudatettaia, jollei tästä laista muuta johdu. 2 Soeltamisala Tämän lain ja puitepäätöksen mukaisesti: 1) pannaan Suomessa täytäntöön puitepää- HE 47/2007 LaVM 3/ EV 7/ Neuoston puitepäätös 2006/783/YOS; EVL N:o L 328, , s

2 542 N:o 222 töksessä tarkoitettu toisen Euroopan unionin jäsenaltion tuomioistuimen tekemä ja puitepäätöksen mukaisesti lähettämä päätös; sekä 2) lähetetään Suomen tuomioistuimen päätös täytäntöönpantaaksi toiseen Euroopan unionin jäsenaltioon. Suomen ja muiden pohjoismaiden älisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia (326/1963) oidaan soeltaa tämän lain estämättä. 3 Toimialtainen iranomainen Puitepäätöksessä tarkoitettu toimialtainen iranomainen on Suomessa Oikeusrekisterikeskus. 2 luku Toisen jäsenaltion tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano Suomessa 4 Toisen jäsenaltion tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano Toisen jäsenaltion tuomioistuimen 2 :ssä tarkoitettu päätös pannaan täytäntöön Suomen lain mukaan ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) mukaisessa järjestyksessä. Menetetyksi tuomitsemista koskean päätöksen sijasta ei oida määrätä puitepäätöksen 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja aihtoehtoisia toimenpiteitä. Puitepäätöksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tiettyä omaisuutta koskean täytäntöönpanon sijasta suoritettaaan omaisuuden aroa astaaaan rahamäärään kohdistettaaan täytäntöönpanoon oidaan ryhtyä ain, jos päätöksen tehnyt jäsenaltio ilmoittaa tuomioistuimen määräämän omaisuuden aroa astaaan rahamäärän. Tällöin esineeseen kohdistua täytäntöönpano Suomessa lakkaa. 5 Ehdoton kieltäytymisperuste Toisen jäsenaltion tuomioistuimen 2 :ssä tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanosta tulee kieltäytyä, jos on perusteltua syytä epäillä, että päätökseen johtaneessa menettelyssä on loukattu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita ja täytäntöönpano olisi kokonaisuutena arostellen kohtuutonta. 6 Kuuleminen päätöksen tunnustamis- ja täytäntöönpanoasiassa Oikeusrekisterikeskus oi ratkaista toisen jäsenaltion tuomioistuimen 2 :ssä tarkoitetun päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskean asian araamatta päätöksen kohteena olealle henkilölle tilaisuutta tulla kuulluksi, jollei ole todennäköistä, että asiassa tulee soellettaaksi jokin kieltäytymisperuste. Tilaisuutta ei kuitenkaan taritse arata, jos se on selästi tarpeetonta tai jos on syytä olettaa, että se saattaa aarantaa päätöksen täytäntöönpanon. 7 Kielet Puitepäätöksen 4 artiklassa tarkoitettu toisen jäsenaltion tuomioistuimen päätöstä koskea todistus on toimitettaa joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä taikka siihen on liitettää käännös jollekin näistä kielistä. Oikeusrekisterikeskus oi hyäksyä myös muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä toimitetun todistuksen, jos hyäksymiselle ei muutoin ole estettä. Oikeusrekisterikeskus huolehtii todistuksen ja tarittaessa myös päätöksen kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle. 3 luku Muutoksenhaku 8 Toimialtainen käräjäoikeus Oikeusrekisterikeskuksen tämän lain ja puitepäätöksen mukaisesti tekemän toisen jäsenaltion tuomioistuimen 2 :ssä tarkoitetun päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeaan päätökseen saa hakea muutosta alittamalla Tampereen käräjäoikeuteen.

3 N:o Käräjäoikeus on päätösaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja. 9 Valituksen tekeminen Valitus on tehtää kirjallisesti 30 päiän kuluessa siitä, kun päätöksen kohteena olea henkilö on hänen läsnä ollessaan toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla taoin todisteellisesti saanut tiedon Oikeusrekisterikeskuksen päätöksestä. Päätöksen kohteena olean henkilön katsotaan saaneen tiedon rahamäärään kohdistuaa menettämisseuraamusta koskeasta päätöksestä silloin, kun seuraamuksen suorittaminen on Oikeusrekisterikeskuksen lähettämän maksukehotuksen johdosta apaaehtoisesti aloitettu. Valittajan on alituksessaan ilmoitettaa aatimuksensa ja niiden perusteet sekä aatiiko alittaja asian suullista käsittelyä. Valittajan on alituksessaan ilmoitettaa myös oikeudenkäymiskaaren 5 luun 2 :n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Valituskirjelmä toimitetaan Oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on iipymättä toimitettaa alituskirjelmä käräjäoikeuden kansliaan sekä liitettää siihen jäljennökset kertyneestä asiakirja-aineistosta ja oma lausumansa. Asiakirjoja käräjäoikeudelle toimitettaessa on ilmoitettaa, milloin alituskirjelmä on saapunut. Valitus tulee ireille käräjäoikeudessa silloin, kun 3 momentissa tarkoitetut asiakirjat saapuat sen kansliaan. Käräjäoikeuden on iiytyksettä annettaa alittajalle ja Oikeusrekisterikeskukselle tieto mahdollisen istunnon ajasta ja paikasta sekä alittajan poissaolon seurauksista. Jos alittaja on toimittanut alituskirjelmän määräajassa suoraan toimialtaiseen käräjäoikeuteen, hän ei menetä puhealtaansa. 10 Asian käsittely tuomioistuimessa Asian käsittelystä on soeltuin osin oimassa, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetään. Tuomioistuin ei alitusta käsitellessään saa tutkia, onko menettämisseuraamuksen tuomitsemiselle ollut edellytyksiä toisessa jäsenaltiossa. Asia on käsiteltää istunnossa, jos käräjäoikeus asian tai sen osan selittämiseksi pitää asian istuntokäsittelyä tarpeellisena taikka jos alittaja sitä aatii, eikä käräjäoikeus pidä sitä ilmeisen tarpeettomana. Käräjäoikeuden on huolehdittaa siitä, että asia tulee perusteellisesti käsitellyksi. Oikeusrekisterikeskusta edustaan irkamiehen on oltaa läsnä käräjäoikeuden istunnossa alitusta käsiteltäessä. Valituksen tekijällä on oikeus olla läsnä käräjäoikeuden istunnossa. Asia oidaan tutkia ja ratkaista alituksen tekijän poissaolosta huolimatta, jollei käräjäoikeus pidä hänen henkilökohtaista kuulemistaan tarpeellisena ja jos hänet on sellaisella uhalla kutsuttu käräjäoikeuteen. 11 Muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan hoioikeudelta alittamalla siten kuin oikeudenkäymiskaaressa säädetään. Asian käsittelystä hoioikeudessa ja muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen on soeltuin osin oimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 26 ja 30 luussa säädetään. Hoioikeuden on alitusasiaa käsiteltäessä arattaa Oikeusrekisterikeskukselle tilaisuus tulla kuulluksi alituksen johdosta ja tarittaessa esittää selitystä. 12 Valituksen aikutus täytäntöönpanoon Valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei tuomioistuin toisin määrää. Omaisuutta ei kuitenkaan saa myydä eikä aroja tilittää ennen kuin toisen jäsenaltion tuomioistuimen päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskea päätös on lainoimainen. 13 Ilmoituselollisuus Tuomioistuimen on ilmoitettaa päätöksestään Oikeusrekisterikeskukselle.

4 544 N:o luku Erinäiset säännökset 14 Koraaminen ja kulut Oikeusministeriö päättää puitepäätöksen 18 artiklassa tarkoitetun korauksen aatimisesta toiselta jäsenaltiolta tai sen maksamisesta toiselle jäsenaltiolle. Oikeusministeriö päättää myös puitepäätöksen 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta kulujen jakamisesta toisen jäsenaltion kanssa tai kulujen jakamisen pyytämisestä toiselta jäsenaltiolta. 15 Vaihtoehtoiset seuraamukset ja päätöksenteko eräissä tapauksissa Suomessa tuomittua menettämisseuraamusta ei saa toisessa jäsenaltiossa muuntaa aihtoehtoiseksi seuraamukseksi. Puitepäätöksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa päätöksen täytäntöönpanon kohdistamisesta tekee ulosottoiranomainen. 16 Suhde muihin lakeihin ja kansainälisiin eloitteisiin Tässä laissa tarkoitetun yhteistyön osalta on lisäksi oimassa, mitä siitä erikseen soitaan tai säädetään. 17 Asetuksenantoaltuus Valtioneuoston asetuksella säädetään, mitkä lainsäädännön alaan kuulumattomat puitepäätöksen säännökset oat asetuksena noudatettaia, ja annetaan tarittaessa tarkempia säännöksiä puitepäätöksen ja lain täytäntöönpanosta. 18 Voimaantulo ja siirtymäsäännös Tämä laki tulee oimaan 24 päiänä marraskuuta. Ennen tämän lain oimaantuloa täytäntöönpantaaksi toimitettuun päätökseen soelletaan tämän lain oimaan tullessa oimassa oleia säännöksiä. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Oikeusministeri Tuija Bra

5 545 N:o 223 Laki kansainälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansainälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 16 päiänä tammikuuta 1987 annetun lain (21/1987) 2 seuraaasti: 2 Suomen ja muiden pohjoismaiden älisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia (326/1963) sekä astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soeltamisesta annettua lakia (222/) oidaan soeltaa tämän lain estämättä. Tämä laki tulee oimaan 24 päiänä marraskuuta. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Oikeusministeri Tuija Bra HE 47/2007 LaVM 3/ EV 7/ Neuoston puitepäätös 2006/783/YOS; EVL N:o L 328, , s. 59

6 546 N:o 224 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakon täytäntöönpanosta 9 päiänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) 1 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 232/2007, seuraaasti: 1 Lain soeltamisala Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pannaan täytäntöön seuraaat seuraamukset: 1) rikoslain (39/1889) 2 a luun 3 :n 1 momentin mukaisesti päiäsakoin ahistettu sakko sekä uhkasakko, yhteisösakko, rikesakko ja kurinpitosakko (sakko); 2) sotilaskurinpitolain (331/1983) 44 :n 2 momentissa ja 45 b :ssä tarkoitettu maksu; 3) omaisuuteen tai rahamäärään kohdistua menettämisseuraamus; 4) rikokseen perustua altiolle tuomittu koraus; 5) muussa kuin rikosasiassa altiolle tuomittu koraus, jos irallinen syyttäjä on esiintynyt siinä irkansa puolesta; 6) altiolle tuomittu koraus, joka perustuu sen aroista suoritettujen oikeudenkäyntiin liittyien kustannusten koraamiseen; 7) rikosahinkolain (1204/2005) 31 :n mukaiseen altion takautumisoikeuteen perustua saaminen ahingosta astuussa olealta ja saman lain 42 :n 2 momentissa tarkoitettuun takaisinperintää koskeaan päätökseen perustua altion saaminen korauksen saajalta; 8) oikeudenkäymiskaaren 14 luun 7 :ssä tarkoitettu järjestyssakko; 9) astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soeltamisesta annetussa laissa (231/2007) tarkoitettu taloudellinen seuraamus sekä astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soeltamisesta HE 47/2007 LaVM 3/ EV 7/ Neuoston puitepäätös 2006/783/YOS; EVL N:o L 328, , s. 59

7 N:o annetussa laissa (222/) tarkoitettu menetetyksi tuomitsemista koskea päätös. Tämä laki tulee oimaan 24 päiänä marraskuuta. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Oikeusministeri Tuija Bra

8 548 N:o 225 Laki huoltoarmuuden turaamisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan huoltoarmuuden turaamisesta 18 päiänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) 4 8, 9 :n 1 momentti, 12 a, 14 :n 3 momentti ja 15, sellaisina kuin niistä oat 6 osaksi laissa 688/2005 ja 9 :n 1 momentti sekä 12 a ja 15 iimeksi mainitussa laissa, sekä lisätään lakiin uusi 8 a 8 e ja 17 a seuraaasti: 4 Huoltoarmuuden kehittäminen ja arautumistoimien yhteensoittaminen kuuluat työja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittäät huoltoarmuutta omalla toimialallaan. 5 Huoltoarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa arten on Huoltoarmuuskeskus. Keskuksen toimielimiä oat hallitus ja toimitusjohtaja. Keskuksen yhteydessä toimii Huoltoarmuusneuosto sekä pysyinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimiia sektoreita ja pooleja. Keskuksen ohjaus ja alonta kuuluat työ- ja elinkeinoministeriölle. 6 Huoltoarmuuskeskuksen tehtäänä on: 1) kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa huoltoarmuusasioissa; 2) armistaa huoltoarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimiuus; 3) turata älttämätön taara- ja palelutuotanto sekä sotilaallista maanpuolustusta tukea tuotanto; 4) hoitaa eloite- ja turaarastointia; 5) ylläpitää altion armuusarastoissa materiaaleja, jotka oat älttämättömiä 1 :ssä tarkoitettujen taoitteiden saauttamiseksi ja Suomea sitoien kansainälisten sopimuseloitteiden täyttämiseksi. Muista huoltoarmuuden turaamiseksi tarpeellisista Huoltoarmuuskeskuksen tehtäistä oidaan antaa säännökset altioneuoston asetuksella. 7 Huoltoarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja arapuheenjohtaja mukaan luettuina ähintään 9 ja enintään 11 jäsentä, joista ähintään 4 edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on kaksi uotta. Puheenjohtajan, arapuheenjohtajan ja muut jäsenet nimittää Huoltoarmuusneuostoa kuultuaan työ- ja elinkeinoministeriö. Pu- HE 152/2007 TaVM 1/ EV 10/

9 N:o heenjohtajan, arapuheenjohtajan ja muiden jäsenten astuuseen soelletaan, mitä altion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään hallituksen astuusta. Työ- ja elinkeinoministeriö ahistaa hallituksen palkkiot. 8 Hallituksen tehtäänä on: 1) johtaa Huoltoarmuuskeskuksen toimintaa; 2) ohjata sektoreiden ja poolien toimintaa; 3) nimittää sektorien jäsenet ja hyäksyä yhteistyöosapuolien kanssa tehtäät poolisopimukset; 4) huolehtia huoltoarmuusrahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä; 5) päättää Huoltoarmuuskeskuksen talousariosta ja toimintasuunnitelmasta; 6) antaa tilinpäätös ja toimintakertomus; 7) astata Huoltoarmuuskeskuksen kirjanpidon ja sisäisen alonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 8a Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Huoltoarmuuskeskukselle toimitusjohtajan. 8b Toimitusjohtajan tehtäänä on: 1) johtaa Huoltoarmuuskeskuksen toimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; 2) antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka oat tarpeen hallituksen tehtäien hoitamiseksi; 3) ottaa Huoltoarmuuskeskuksen henkilökunta; 4) almistella ja panna täytäntöön hallituksen ja Huoltoarmuusneuoston päätettäät asiat lukuun ottamatta toimitusjohtajan nimittämistä; 5) toimia Huoltoarmuusneuoston pääsihteerinä. 8c Huoltoarmuusneuoston tehtäänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltoarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. 2 /36 Valtioneuosto nimittää Huoltoarmuusneuostoon ähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään neljän uoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja ähintään puolet muista jäsenistä edustaat elinkeinoelämää. Huoltoarmuusneuosto tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. 8d Huoltoarmuuskeskuksen hallitus nimittää huoltoarmuuden eri aloja edustaia asiantuntijoita jäseniksi sektoreihin, joiden tehtäänä on arioida huoltoarmuuden tilaa ja edistää iranomaisten ja elinkeinoelämän älistä yhteistyötä huoltoarmuusasioissa. Pooleja perustetaan keskuksen ja yksityisten toimijoiden älisillä sopimuksilla huolehtimaan toimiala- ja toimipaikkakohtaisesta arautumisesta. 8e Huoltoarmuuskeskuksella, sektoreilla ja pooleilla on oikeus saada elinkeinonharjoittajilta ja elinkeinoelämän järjestöiltä tietoja tuotantokapasiteetista, toimitiloista, henkilöstöresursseista sekä muista seikoista, jotka oat älttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtäien hoitamiseksi. Tämän lain nojalla saatuihin tietoihin soelletaan, mitä iranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään asiakirjasalaisuudesta sekä aitioloelollisuudesta ja hyäksikäyttökiellosta. 9 Huoltoarmuuskeskuksen kirjanpitoon soelletaan kirjanpitolakia (1336/1997) ja tilintarkastukseen tilintarkastuslakia (459/2007). 12a Valtioneuosto ahistaa Huoltoarmuuskeskuksen tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä ahistaessaan altioneuosto oi keskuksen hallituksen esityksestä päättää huoltoarmuusrahastoon kertyneiden arojen siirtämisestä altion talousarioon, jos ne eiät ole älttämättömiä altioneuoston 2 :n 2 momentin nojalla asettamien

10 550 N:o 225 huoltoarmuuden taoitteiden toteuttamiseksi tai 15 :ssä säädettyjen menojen kattamiseksi. 14 Huoltoarmuuskeskuksen omistamiin osakkeisiin ja muihin sijoituksiin soelletaan altion liikelaitoksista annetun lain 3 :n 2 momenttia. 15 Huoltoarmuusrahastosta katetaan Huoltoarmuuskeskuksen ja Huoltoarmuusneuoston toiminnasta aiheutuneet menot sekä muissa laeissa huoltoarmuusrahastosta katettaiksi säädetyt menot. 17a Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää määräajassa toimittamatta 8 e :n nojalla pyydetyn tiedon tai antaa irheellisen tiedon, on tuomittaa huoltoarmuusrikkomuksesta sakkoon. Tämä laki tulee oimaan 1 päiänä heinäkuuta. Ennen lain oimaantuloa oidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Työministeri Tarja Cronberg

11 551 N:o 226 Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Tällä lailla kumotaan puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 20 päiänä toukokuuta 1960 annettu laki (238/1960). 2 Tämä laki tulee oimaan 1 päiänä heinäkuuta. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Työministeri Tarja Cronberg HE 152/2007 TaVM 1/ EV 10/

12 552 N:o 227 Tasaallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä uonna 1973 tehtyyn kansainäliseen yleissopimukseen liittyän uoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten oimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluien määräysten oimaansaattamisesta annetun lain oimaantulosta Annettu Helsingissä 4 päiänä huhtikuuta Tasaallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään: 1 Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä uonna 1973 tehtyyn kansainäliseen yleissopimukseen liittyän uoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) VI liitteeseen Lontoossa 22 päiänä heinäkuuta 2006 Kansainälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.132(53) tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyäksynyt 27 päiänä marraskuuta 2007 ja jotka tasaallan presidentti on hyäksynyt 1 päiänä helmikuuta, tuleat oimaan 30 päiänä huhtikuuta. 2 Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä uonna 1973 tehtyyn kansainäliseen yleissopimukseen liittyän uoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluien määräysten oimaansaattamisesta 1 päiänä helmikuuta annettu laki (73/) tulee oimaan 30 päiänä huhtikuuta. 3 Muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluat määräykset oat asetuksena oimassa. 4 Tämä asetus tulee oimaan 30 päiänä huhtikuuta. Helsingissä 4 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Liikenneministeri Anu Vehiläinen (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 45/)

13 553 N:o 228 Tasaallan presidentin asetus Puolan kanssa turallisuusluokitellun tiedon astauoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen oimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluien määräysten oimaansaattamisesta annetun lain oimaantulosta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään: 1 Suomen tasaallan ja Puolan tasaallan älillä turallisuusluokitellun tiedon astauoroisesta suojaamisesta Varsoassa 25 päiänä toukokuuta 2007 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyäksynyt 20 päiänä marraskuuta 2007 ja jonka tasaallan presidentti on hyäksynyt 7 päiänä joulukuuta 2007 ja jonka hyäksymistä koskeat nootit on aihdettu 10 päiänä maaliskuuta, tulee oimaan 1 päiänä toukokuuta niin kuin siitä on soittu. 2 Puolan kanssa turallisuusluokitellun tiedon astauoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluien määräysten oimaansaattamisesta 7 päiänä joulukuuta 2007 annettu laki (1199/2007) tulee oimaan 1 päiänä toukokuuta. 3 Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluat määräykset oat asetuksena oimassa. 4 Tämä asetus tulee oimaan 1 päiänä toukokuuta. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN lkoasiainministeri Aleander Stubb (Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 47/)

14 554 N:o 229 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista 9 päiänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 1, ja 5.1 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä oat liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 5 kohta asetuksessa 1248/2007, seuraaasti: Tämä asetus tulee oimaan 25 päiänä huhtikuuta ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön uodelta tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Sosiaali- ja tereysministeri Liisa Hyssälä Matemaatikko Pirjo Moilanen

15 N:o LIITTEET 1 2 MTOS LASKPERSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( bn ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuperusteiden merkintöjä b n.

16 556 N:o VAKTSTEKNISET SREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko 1.1. b 1 = 0,0625 Kuoleuus - miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 0, kun < , kun 1940 < , kun 1950 < 1960 b 2 = 3, kun 1960 < , kun 1970 < , kun1980 < , kun 1990, - naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke missä 7, kun < , kun 1940 < , kun 1950 < 1960 b 2 = 10, kun 1960 < , kun 1970 < , kun1980 < , kun 1990, on työntekijän syntymäuosi.

17 N:o Työkyyttömyys b 3 = 1 b 4 = 1 b 5 = 1 b 6 = 1 b 7 = 1 b 8 = 1 Rahanaron muuttuuus 1.1. b 15 = 0,0325 Vakuutusteknisiä astuita laskettaessa käytettää rahastokorko i 0 = b1 b15 Eläkeastuun täydennyskerroin 1.1. b 16 = 0, ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN ELÄKEVAST Alkaneiden työttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla (15) V A 1 2 = V + V. Eläkeastuut 1 V ja 2 V lasketaan kaaojen (16) ja (17) mukaisesti.

18 558 N:o 229 Eläkeastuu 1 V lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työttömyyseläkkeille. (16) 1 V = N D - N R E +1/2 w, +1/2 missä R E on työttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ja w on 63 uotta, kuitenkin ennen sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta tai eläkeikä siinä työsuhteessa, johon tulea aika on liitetty. Tilinpäätöksessä oidaan arioida loppuuonna myönnetyt eläkkeet. Eläkeastuu 2 V lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten kaaalla (17) 2, uw 4 V = us k us k us k us k uk S missä esiintyien kertoimien k, k2, k3, k4 1 ja u arot on annettu liitteessä 2. Toisessa summalausekkeessa kertoimelle u käytetään uoden 1 aroa, kolmannessa summalausekkeessa uoden 2 aroa ja neljännessä summalausekkeessa uoden 3 aroa. Viidennessä summalausekkeessa kertoimille u ja k uw käytetään uodelle 4 annettuja aroja. Tilinpäätöksessä oidaan määränä 2 V käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa

19 N:o (18) S V u us k us k us 2 uw = S 1 + k u S + k u k S, missä kertoimen u aro on annettu liitteessä VOSIMAKSN TASASOSA Vuosimaksun tasausosa kaaalla T P uodelta lasketaan kunkin työnantajan osalta (32) P = y S - N E l D + T p 65 R M ( ) ( i u p ) S H n p { { p } } - min ma S ; p 697 ; y S, missä kertoimien P y, i, u, M p, l, H p ja n p arot on annettu liitteessä 2.

20 560 N:o 229 VAKTSTEKNISIIN PERSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET LIITE 2 1. Eläkkeen perusteena olean palkan ariointi M S = 2860 (kaaa (2)) N S = 1980 (kaaa (2)) 2. Työkyyttömyyskertoimet i 100i 100i 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3. Työttömyyskertoimet u = 0 (kaaat (17) ja (18))

21 N:o Tasauskertoimet p y = 0,224 (kaaa (32)) 5. Rahastoitua anhuuseläkettä koskeat kertoimet i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 1 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 2 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 3 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 4 6. Alkaneiden työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia I k 1 = 0,40 (kaaa (14)) I k 2 = 0,49 (kaaa (14)) I k 3 = 0,12 (kaaa (14)) k 1 = 0 (kaaat (17) ja (18)) k 2 = 0 (kaaat (17) ja (18)) k 3 = 0,90 (kaaat (17) ja (18)) k 4 = 0,60 (kaaat (17) ja (18)) u = 0,00 (kaaa (18)) s u 2007 = 0,161 (kaaa (24))

22 562 N:o 229 s u = 0,166 (kaaa (24)) M p = 0,0015 (kaaa (32)) l = 0,00094 (kaaa (32)) H p = 0, (kaaa (32)) n p = 1 (kaaa (32)) u = 0 (kaaa (33)) q = 0,0132 (kaaa (33)) 7. Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden astuun laskemiseen liittyiä kertoimia 1 VI k = 1,05 (kaaat (9) ja (10)) 2 VI k = 0,50 (kaaat (9) ja (10)) i = 0,900 (kaaa (10)) 8. Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Q V k = aro annetaan myöhemmin (kaaa (30))

23 563 N:o 230 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettaien kulujen jakamista arten annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettaien kulujen jakamista arten 7 päiänä joulukuuta 2007 annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 1:n 1, 5.3 ja 6 kohta ja liite 2, sekä lisätään liitteeseen 1 uusi 2.3 kohta seuraaasti: Tämä asetus tulee oimaan 25 päiänä huhtikuuta ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan uodelta tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Helsingissä 11 päiänä huhtikuuta Sosiaali- ja tereysministeri Liisa Hyssälä Matemaatikko Pirjo Moilanen

24 564 N:o 230 LIITTEET 1 2 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MKAISTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( bn ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuperusteiden merkintöjä b n.

25 N:o VAKTSTEKNISET SREET LIITE 1 Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko 1.1. b 1 = 0,0625 Kuoleuus - miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 0, kun < , kun 1940 < , kun 1950 < 1960 b 2 = 3, kun 1960 < , kun 1970 < , kun1980 < , kun 1990, - naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke missä 7, kun < , kun 1940 < , kun 1950 < 1960 b 2 = 10, kun 1960 < , kun 1970 < , kun1980 < , kun 1990, on työntekijän syntymäuosi.

26 566 N:o 230 Työkyyttömyys b 3 = 1 b 4 = 1 b 5 = 1 b 6 = 1 b 7 = 1 b 8 = 1 Rahanaron muuttuuus 1.1. b 15 = 0,0325 Vakuutusteknisiä astuita laskettaessa käytettää rahastokorko i 0 = b1 b15 Eläkeastuun täydennyskerroin 1.1. b 16 = 0, VOSIMAKSN TASASOSAAN VAIKTTAVA SRE F S Vuoden uosimaksun tasausosan kertoimen M p laskennassa käytettää suure F S on osakkaan uoden 2 palkkasumma S 2. Mikäli osakas on järjestänyt työntekijöidensä eläketuran useissa eri työeläkelaitoksissa, käytetään yhteenlaskettua palkkasummaa. Osakkaan palkkasumman käyttää uodelle arioitua palkkasummaa S F S tilalla oidaan, jos uoden alusta tai

27 N:o aikaisemmin tapahtuneen yritysjärjestelyn tuloksena 2 poikkeaa palkkasummasta S uositasolla ähintään I euroa. S 5.3 ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN VASTVELKA Alkaneiden työttömyyseläkkeiden astuuelka hetkellä lasketaan kaaalla (11) A 1 2 V = V + V. Vastuuelan osat 1 V ja 2 V lasketaan kaaojen (12) ja (13) mukaisesti. Vastuuelan osa 1 V lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työttömyyseläkkeille. (12) N N =, 1 R + 12 w V E D+ 12 missä R E on työttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ja w on 63 uotta, kuitenkin ennen sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta tai eläkeikä siinä työsuhteessa, johon tulea aika on liitetty. Vastuuelan osa 2 V lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten kaaalla (13) 2, = uw 4 V us k us k us k us k uk S

28 568 N:o 230 missä esiintyien kertoimien k 1, k 2, k 3, k 4, ja u arot on annettu liitteessä 2. Toisessa summalausekkeessa kertoimelle u käytetään uodelle 1 annettua aroa, kolmannessa uodelle 2 annettua aroa ja neljännessä uodelle 3 annettua aroa. Viidennessä summalausekkeessa kertoimille u ja k uw käytetään uodelle 4 annettuja aroja. 6 VOSIMAKSN TASASOSA Eläkekassan uosimaksun tasausosa osalta kaaalla T P uodelta lasketaan kunkin osakkaan (14) N P y S E i u p l S D T p 65 R M = ( ) ( ) H n p { { p } }, - min ma S ; p 697 ; y S missä kertoimien P y, i, u, M p, l, H p ja n p arot on annettu liitteessä 2.

29 N:o LIITE 2 VAKTSTEKNISIIN PERSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET 1. Työkyyttömyyskertoimet i 100i 100i 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

30 570 N:o Työttömyyskertoimet u u = 0 (kaaa (13)) 3. Tasauskertoimet p y = 0,224 (kaaa (14)) 4. Rahastoitua anhuuseläkettä koskeat kertoimet 1 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (2)) 2 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (2)) 3 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (2)) 4 i = aro annetaan myöhemmin (kaaa (2)) 5. Alkaneiden työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia I k 1 = 0,40 (kaaa (10)) I k 2 = 0,49 (kaaa (10)) I k 3 = 0,12 (kaaa (10)) k 1 = 0 (kaaa (13)) k 2 = 0 (kaaa (13)) k 3 = 0,90 (kaaa (13)) k 4 = 0,60 (kaaa (13))

31 N:o M p = missä F R = F F 0,003, kun S 0,1R 0,0015, kun 0,1R < S 0, 4 R F F F 0,0005, kun 0, 4 R < S R F F 0,0015, kun R < S, I I R F 2004 ja F F F (kaaa (14)) F R 2004 = 1,5 M. l = 0,00094 (kaaa (14)) H p = 0, (kaaa (14)) n p = 1 (kaaa (14)) u = 0 (kaaa (23)) q = 0,0132 (kaaa (23)) 6. Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden astuun laskemiseen liittyiä kertoimia 1 2 VI k = 1,05 (kaaa (6)) VI k = 0,50 (kaaa (6)) 7. Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Q V k = aro annetaan myöhemmin (kaaa (21))

32 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS JLKAISIJA: OIKESMINISTERIÖ N:o , 4 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI EDITA PBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o 117 129 SISÄLLYS N:o Sivu 117 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 317 118 Laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 310. Laki. merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008 N:o 310 317 SISÄLLYS N:o Sivu 310 Laki merilain 6 luvun 1 :n muuttamisesta... 817 311 Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 69/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 613 617 SISÄLLYS N:o Sivu 613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista...

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 42 48 SISÄLLYS N:o Sivu 42 ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 550 556 SISÄLLYS N:o Sivu 550 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 N:o 766 771 SISÄLLYS N:o Sivu 766 Laki lukiolain muuttamisesta... 2159 767 Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 768. Laki

SISÄLLYS. N:o 768. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1998 N:o 768 774 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 843. Laki. perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002 N:o 843 848 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Laki perintökaaren 7 luvun 5 :n muuttamisesta... 3975 844 Tasavallan presidentin asetus Singaporen

Lisätiedot