!"#$%!&'(%))*%+$,$'-,)&.+/0.%$'' +,1&"+%&2-%)3,'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%!&'(%))*%+$,$'-,)&.+/0.%$'' +,1&"+%&2-%)3,'"

Transkriptio

1 "#$%&'(%))*%+$,$'-,)&.+/0.%$'' +,1&"+%&2-%)3,' "#$%&'#((#)*+,-./( ( (5# (*&'-''09:;9<;=9>> "#$%&'#((#)*+,-./( ( (5#7.#1-2'&+&+*&'-''0>?;9:;=9>> "#$%&'#((#)*+,-.C (+.301+'(*'(2-(--112'-''%(+2,2&*..0''0=B;<;=9>=

2

3 )/)DEEF) ' > = KJLMIGNM)GN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;> =;> KJLMICH"/GF)IFCF/)HHIJEJOMJGJJI)N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;> =;= KJGM)MJOH))N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;B B PDKPH)GQJKRNI/)NNG/JPN)HI"/)GJK/N;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;A A KJLMIIFCFG/ENIIH;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;< A;> SJSMENNG/JIKNCHIIHPNPNEJ)GM)SJ"PN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;< A;= EMJIIHPNCDFGGQJO/IN/)MMLHG;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>9 A;=;> K+(*,%%52(-1,%., (1*+.(--'(0T&%#((%#(#,2'-'(%305+U*.(05&+2(*&'-'(0;;;;>9 A;=;= E*+..-30&%#((%#(#,2.-.V%2$2((%2'(210.(-2''0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>> A;=;B C%#((WX30&+-+,2.02'**U-(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>= A;=;A C+(2&%#((%#(#, '%%.(#,2.-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>A A;=;< F8(--.$-(+5+U*.&%#((%#(#,2'-.301*+.(--.&-'&-2'2,,2'(%+.Y-1,0&+8U2'(0;;;;;;;>< A;B A;B;> A;B;= K+U*110(+U-(*('0250*U-(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;>? A;B;B F1-2'2,,%(&*+12.'##(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=9 A;B;A E2'%%.(#,2.-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=9 A;B;< )0250*&' '%%.(#,2'+.Y-1,211-01(2'(0$0(0.0(+,2'-(V225(--(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=> A;B;? F8(--.$-(+5+U*.&-'&-2'2,,2'(%8#$2.$+2.(2X30(-5$-#'+.Y-1,2'(0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=> A;A MECJOMJGJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=> < )MJ)/GMC)HGPNEJ)GM)CJ/K/EEHPNF"L/)GHEO/EEH;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=B?;B KJGMPDKPH)GQIGJ/OHIS/GHHG;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=A?;A : ED"GHHG ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:

4 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( 6 "#$$%&$#'' U-11Z-(.0 [V*8-&2-1-''% \ +. (*80.'20 $*+'20 $0.80 &+2505+(*T 3+.&0 3**5-( #,V%52'(WW.; K+(* +. &*2(-.&2. &-82((#.#(.#&#2'--.,*+(++.'0)2'2120.' T3+''05+(*0+.&%#(-((#1%82..%& ,-('%'(#&'--.; /8,2.-.+.$0'(0$22,-2'(-.,**(0,2-.&#,,-.2-.$*+'2-.02&0.0V**((*.*(5+U*. *1&+.%W. 301+'(*&'--.; K+(* 8#$%&'#((22. /(0120. C (+''0 $250112'-'(2 $*+..0 >]B]; U-11Z-(.0 +. '21-%&05$02.-.T -1-Y0.((2 30 5*.Y+1( W,%2.-.; )211% +. '*+50'-1&%T&-$#(1**'(+2'-(50030(30V2(&%8&W&0*10;S%%+.V2(&%T&*+.+'*2VV+T30 &*+.+.30&011+.#1%12.30(+$0(#8U-.'**.(02'-(;C+5$0(+$0(3%#&%(3002.0V#'(#''%; )21,%(30&25'*+$0((*5&2.$%52'-(;K+U*110-2-'22..#102.&00.,*'(00V2Y,-.((2%T$00. (*5&2.$%52+.&-110.5*'&-0-52'%$#2.--.; U-11Z-(.0+.-U $ (*T,*((0)*+,-''0'-+.$22,-$*+'2.0 &0'$0((0.*('*+'2+(00.T30.#&#%%.)*+,-'' >] ;P01+'(*'&0.(0+. V2-.2T301%8-'&02&&2&+250(+$0(&-'&-.%%.$%82.(%%.&2.&0*&02'(0'*&*0T,2&%(-& '(*&'-'(0800'(--112'(0; K+(* +. 1*+.(--1(00. $21&0'T 28,2'50&0' 30 10V'2#'(%$%112.-.; M'-2,,0( #&'21W( +$0( '+'20012'20T,*((0,#W' 5-$2252(2-(+2'20 #&'21W2(% -'22.(##; ( +$0( &-'&2,%%52. (-5$-2(%T (+'2. 3+2(0&2. 28+X+.Y-1, '22.(#.#(; U-. '21,2% 30 V+1$20 +. (*(&2((* 08&-50'(2 )*+,-''0T 30 (*(&2,*'(*1+&'-( +$0( +11--( '**52,,0&'2 +'0&'2 V+'2(22$2'20; P01+'(*''(50(-Y20. &-'&-2.-. &+8(0 +. '%21#((%% 5+(* '-1102'-.0T &*2. ' *( $*+'2'0( ^Y-.--((2'-'(2-12.$+2,02'-.0T-1-Y0.((2.0,-('%'(#'&+250.0; 4 "#$%&'($)'(' 4F U-11Z-( &*&0.(02.-.,-('%'(#'&+250T 3+&0 +. &+(+2'2. (*12V-5%2'-1(% )2'2120. '005-1(0T /(0120'(0; K+U*. 01&*V-5%2.-. &%#((W(05&+2(*' +. $2112& ,-('%'(#'$02&-0&*1&*2'-''0$*1&00.2'-''0,00'(+''0; &%#(-(%%.-U-11--.&2. )2'2120''0-.2,,%&'--.,-('%'(#'&+250.0T,*((0,**0110'2(%V2U-(%%.V%%0'20112'-'(2 $02.'-*50&+250.0; 1

5 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( K+U*. 82'(+520 *1+((** -'282'( '-11-02&0&0*U-11-; %&W2'2% &+5&+&*$ W#U-((# _0050+2U-. 80*U+2'(0T HY#V(2'(%; '2X2'2-. 05$ $2((%#(#.--. _+2.2&20102'(-.,*&0.0T V% -52 ' '#.(#2 +,20 5+(*300.T &*(-. -'2,-5&2&'2 )2' O01( #$2. V013+.,*2'(*((0$0 _0050+&+250; )2'2120'(0 1W#U-((#T $*+(--. >A99 -C5; 03+2(-((*T '%&%&+5&-*U-1(00..; A< 6,7.-. & **50.&+,*2'(*((00 '**5-'( (##VV2'(% &+2500; E**50.&+ +..%8(%$2''% S2Y+52.2X,*'-+''0T K++,0''0; E2'%&'2 $0.80( &+12&+(T 3+2''0 -'22.(## 1%8-'.#&# &01(02'20 &+2520T V*+1(0$0( 5+U*. $ &*V-5%%; C '(0 (2-( '(0 +. $%8%.; N52'(+(-1-' [B`A^B== -C5;\,02.2('-- (-&'(-2''%%. $%12,-5-.&+250.T (-5%$%&%5&2'-( &+5$0(; )2' &*V-5%2'&0.'0 V2(2 5+(*0 V#8%.%T V% (0 &%#(-((22.&2. '2-11% (-,VV-12-. $08(2&+252.0; 410*U2+H120.+.[>:<^=B<3C5;\&253+2(*'(-.,*&00.NU520.+.(-,VV-12.$05(230& '0.+((22.+1-$0.#121* $02'(+T3+.&00$*110.-&05&+((2$0(&02&&23*,010((+,0( 30$05&00(T,*((0*'&+$02'-(.-(+2$+((2$0((-5$-(*11-2&'2-52((%2.2..+&&00'(2; O#W8-,, '(0 &-82(-((22. 08&-50,-('%'(%3%T 3+&0 V%53%'2 $02&-2''0&2.,00'(+X+1+'*8(-2''0; (,-('%'(2$%( &02&-.102'(0 522'(00T,*((0 V%%522'(0.0 $08$0&'2 30 &-'(%$%&'2 5+U*&'2T '211% 28,2'-11% +12 8#$2. $%8%. $02&*(*'(0 5+U*. >]B9X1*$*. 01*''0 5+(**. 01-((22. &22..2((%% 1003-,V00 8*+,2+(0T &*. 2( '-''0,-('%'(#'1-8U-''% 3*1&02'(22. 05(2&&-12T 3+''0 V+8U2((22. 5+U*. * '**((0 30 (*1-$02'**((0; $2-1% (* *( $ (*T (0 +,2'(2$0( 30 &0'$0((2$0( 1%82..% V02&0112'-(,-('%'(%3%(; K+U* *(,2.&%%.102'(0 5+(*,%%52(-1,%%; )2' '(+&500((2 NY0(0 S0(-5.aX40'(-11+ U-2 L*682U240560'2TbL+..0NY0(0bT&22..+'(*25+U*'(03001&+2-('2%O0*52c2+O2Y.-6+. &0.''0 5+U*. (##V2112'2% -U*'(0320 #,V% &-5%'2$%(.22(%T 30 &* $0( $05,+30T -((% +12$0( '00.--( 80.&2((*0 +2&-0. (##VV2'2% 30 +2&-2. 50&-.(*.-2(0T,-('%'(#&'--. '+$-1(*$ U-11Z-(.+30T 8- +((2$0( #8(-#((% V5+_-''+52 ) T 3+&0 (-&2 5+U*11- '-. -.'2,,%2'-. 5+(*,%%52(-1,%.; )- 8#$%&'#((22./(0120.C (+''0$*+..0>]B]T '(0(*12$ (*;)-. 3%1&--. L+..0 NY0(0 01&+2 &0'$0((00 5+(*0T 30 8%.-. &0'$0((0,0.'0 &+250( 1+2$0(&2. V-5*'(0. 5+U*11-; U-. &0.(0& *( 5+U*. 8#$%&'#,2'-'(% 1%8(2-. 0*&2 /(0120''0T 30 5+(**. $+2U00. +((00 5-&2'(-5W2,%(W. &+250T,2&%12 '- '00.%#((-1#''% $%82.(%%.&08U-1(02( '-1(0(*+,0521(0100(*05$+'0.0.b-52((%2.8#$%b; O-('%'(#'$02'(+0 V2U-(%%. /(0120''0-52((%2. (%5&-%.% +' U-. &0'$0(*'(0; >]]9X1*$*.01*''0(*12/(0120''0$+2,00.'%%.(WT-((%$+2U0&'--.&21V02110.%#((-1#2''% '-5(2_2&00(-2'( (*1---.'2.+'0112'(*05+U*.,-('%'(#'&+&--'--.301%V%2'(% '- 8#$%&'#(#'(2 3+&+ 05$+' ,02.-. (02-52((%2. 8#$%; K+U*. (##VV2 +. 2

6 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( V#'#.#( (+U-..%&W2'-'(2 $*+'2'0(+30 '0,0.102'-.0T 30 &0'$0(( &2. '##(% V2(%% 8*+1(0'22(%T-((-2$%((##VV230&%#((%#(#,2.-.V%%'-,**((*,00.; 4F4 >]]= )*+,--. (*+(22. S+83+2',02U-. -.'2,,% )1+$-.20'(0; C#'-2.-. & ,-1(%%. J )-(0 U-1 J5+T 3+&0 '#..#((2,#W' )*+,-. -.'2,,%2' V-.(*--. 8*8(2&**''0 =999X1*$*. V* U-. 5-&2'(-5W2.(2,%%5%( 01&+2$0( 1%8(-% &0'$**. [&00$2+ >\T 30 $*+..0 =9>9 )*+,-''0 5-&2'(-5W2( %(#',%%5% (0T AA &0VV01-((0 [(0*1*&&+ >T '; A\; E2'%&'2 (0*1*&+. >,*&00. $*+..0 =9>9 V-.(*-2(0 5-&2'(-5W2(22. #8(--.'% 3+V0 &**U >]]B^=9>9 )*+,-''0 5-&2'(-5W2(22. #8(--.'% >]> T 3+2'(0 +'0 +. $2-(# =9>9 1+V*''0 )*+,-. /( ( ( 5# 05$2+2 )*+,-''0 +1-$0. 82-,0. #12 >A ; G*+.(2& &2'(-5W2(#)*+,-.C ((++.#8(--.'%=B$*+'2.0>]]B^=9>9; 5--2"'(6"#$%&'()%**+%,$'.%$(#%1"/,%#7"$$",(80'4%//-(699:;<=6= #" '# '" &# &" %# %" $# $" # " "#$%&'"(%$)#%*"+,%#-"$$",)./'0%++1) 2334)5)6727) 3

7 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( ( 6LLL' 4555' 4556' 4554' 455K' 455M' 455N' 4558' 455O' 455P' 455L' 4565' EI>' Q<=>9<<>' > > > > = = A A A B A : BA Q<==9>' REI><=JST' < B <? >9 ` >` =9 >< >] >] A9 >?` Q<==9>'R9C:HJ<>T' B > = A? B ] >> A ` : =9 :` Q<==9>'R=?C>9>T' = = B = A < ] ] >> >> >= =9 ]9 +9:==A>' = B = 9 > = = B A >] +9:==A>' R9C:HJ<>T' 9 9 > 9 > > > B B >9 +9:==A>'R=?C>9>T' = B > > > 9 > ] K ""#$%&'()*+$))%+',""#$%"&'#()*'' )*+,-./( ( (5#[)/4\+.5+(*#8U2'(#'T3+&0V-5*'(-((22.$*+..0>]]]; )-. (05&+2(*&' (+2,20 2(0120.$2.((2&+250X U-11d-(.0 X80550'( X &0'$0((032-. #8U#''2(--.% 30 -U2'(%%.%2U-. 5+(* '(*'X 30 &0'$0(*'(+2,2.(00 )*+,-.C (+.30"-1'2.Y2.&-..-1V2252.3%'-.; )*+,-./( ( (5#7''%+12$*+U-.=9>91+V*''0#8(--.'%>:<$05'2.02'(0 3%'-.(%; F8U2'(#&'-. (+2,2..0'(0 $0'( (*'T &**1** '-2('-,%. 3%'-.(%7.-13%$05'2.02'(03%'-.(%T&0&'2$0503%'-.(%'-&%V* (030;F8U2'(#&'-11%+.&0&'2 #1-2'&+&+*'(0e '##'&+&+*' +. $0012&+&+*' 30 &-$%(&+&+*' +. (212&+&+*'; F8U2'(#&' (*' $012('-- #8U2'(#&'-. (+2,28-.&21W( 30 (+2,2&*..0(T 3+2(0 +$0( 301+'(*'XT (2-U+(*'XT 3*+&'*XT.%#((-1#X 30 0Y212(#(+2,2&*.(0; E%82(*1-$02'**U-. (0$+2(( T -((%)*+,-./( ( (5#7'(%(*1--5+(*080550'(0$0#8U2'(#'; F8U2'(#&'-. 1-8(2 C22(%3%( 21,-'(## &+1,- &-5(00 $*+U-''0; G%,%. 12'%&'2 #8U2'(#' 3*1&02'-- $*+'2((02. $*+'2&2530.T 3+'(0 1W#(#$%(.%#((-1#05$+'(-1*( &+252((02. '-&% (210'(+(2-(+30;)*+,-./( ( (5#3%53-'(%%$*+'2((02.41*f)8+g.T3+&0 +.2(0120.$2.((2& U-11Z-(.+3-.-V%$ &+2'.%#((-1#; 301+'(*&' ,2'-''0 30 *1&+,*+(+(*+,05-2U-. &+*1*(*&'-''0; F8U2'(#&'-. '2'%11% 0'2+2(0 $01,2'(-1--T (210'( (*&' '(*'(+2,2&*.(0; F8U2'(#&' (*' $012(' '(*'(+2,2&*..0.; P01+'(*'(+2,2&*.(0 0.(00 V##U-((%-''%.-*$ '(*&' ((#$2''% 0'2+2''0 30 (-&-- (2-(#2. $% (-5$-#'&#'-1#.5+U*.80550'(03211-; 4

8 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( M "#$%&%'(')*+,%%-' MF U-11Z-(.0 +. V+V*100(2+1(00. * (*,0021,0''0; )*+,-'' $2+2( $ >A9 5+U*. -U*'(0300; K-&2'(-5W2..2( 01&+2$0(.+*'(0 $*+..0 =99<T30'**52..+*'*(0V08(*2$*+..0=9>9T &2'(-5W2(22.V-5%(2AA [(0*1*&&+ >T '; >]]B^=9>9 02&0.0 *1&+,021(0 +. (*+(* #8(--.'% =B [(0*1*&&+ >\T.%2'(% >= & &%#(-((# 301+'(*&'--.; E2'%&'2.05((* '(*(-((*3+.&2.$-550.*1&+,00102'2110*5+&'2110; S-.(*-2(0 +. '#.(#.#( $*+'2-. >]]]^=9>9 02&0.0 BAT 3+2'(0 >: V-.(*--'' *( &+(2,00''0&0'$0(-((*2'%T>9V-.(*--''0*1&+,021100'*$02'%30:V-.(*--''0(*+.(2X 2'%[(0*1*&&+=\;I05(*2''0=AV-.(*--.-,%+.&+(2,00''0&0'$0(-((*.05((*T30>9 V-.(*--''0+.(*+.(2-,%;C-'&2,%%5%2.-.V-.(*-&+&+5+U*''0+.AT]V-.(*0; >-0*011'( <( >"*-/,'-( 1-/2-,,-."%$( *0104BB#B/,B( /%1B(.-*'/,01/%%$( 2-$3%44"/,-(80'4%//-(20'/"$-(6999;<=6=C( 6LLL' 4555' 4556' 4554' 455K' 455M' 455N' 4558' 455O' 455P' 455L' 4565' 0?JV?>>?B?>' > > > > = > B B B B B? 0:>A;?A=<='AJS' > B B B = = B 9 > > 9 = 9 > > > 9 = > +9:=>AWAJS' > 9 9 > 9 > > 9 B "JS>'EI>F' > > > > = = A A A B A : HSE>>XAHSYAJS' =$>> && =$< && >9$ >$>> && 0:>A;?A=<='<;S' > > = B A B A? +9:=>A<;S' > > > > > > = > > %;S>'EI>F' > > > > = = A A A B A : HSE>>XAHSY<;S'?$>> && B$> && B$>> && =$` && )** U-11Z-(.0 XV+V*100( U*. &+(2,00''0 /(0120''0T 3+''0 05$2+2U $0. #12 > &2'(-5W2(#% ; /( '-( &0'$0((030( 05$2+2$0(T -((% 5-&2'(-5W2,%((W,2%T 02$0. 5+U*.+,02'20 #&'21W2(% +12'2 '**52. V225(-2. '0,0. $-550. &*2. 5-&2'(-5W2(#3%; U-11Z-(.00 V2U-(%%. )2'2120''0 1%82..%,-('%'(#'&+250.0; )**52.+'0&0'$0((032'(0+.,-('%'(%32%T3+(&0-2$%(5-&2'(-5W2& T&+'&08--2$%( +1-&22..+'(*.-2(0$250112'-'(0&-..-1(+2,2..0'(0; 5 `$] && B$>9 && A$B && B$: && B$< && A$` && B$` && A$A && =$< && <$< && B$< && B$>> && 0?F'U<=>9<H:H:' < B <? < A AT< < BT`?TB AT` <T: =$] && A$< && A$>> && A$? &&

9 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( /( %1&--. '-*500$0&'2 -.2( U-11Z-( F8U#'$011+2''0T 3+''0.22(% 05$2+2U00.+1-$0.#12=99&0VV01-((0;F8U#'$01( $2-(#5*.'00'( (0T30 '228-..%8U-.V-.(*-2(0'#.(##,-1&+$%8%.[.+2.$22'2$*+U-''0\;K+(*0-2+1-$2-1% (%#'2.8#$%&'#((#$250112'-&'25+U*&'2N,-5260.C *f2''0[NC4\T30'2&' ( 5-&2'(-5W2U%%. S*-5(+ K26+. C *f22. [$012(-((0$0'(2 5-&2'(-5W2.(2U0( '00(0$2110\;)*+,-''0+.&+1,0..-&'2-.2( (0,0021,0''0;)*+,-.3%1& ( (0 30 /'+''0Xh52(0..20''0T 3+2''0 5+(* +. 01&0.*( '00U0 =9>9 5-&2'(-5W2(22. #8(--.'% <A [(0*1*&&+ B\; /'+''0Xh52(0..20''0 5+(* 8#$%&'#((22. G8- C *f2''0 $*+..0 =99BT $02&&0&00. '211% $2-1% 1*V00 &21V02110.%#((-1#2''%+,0.05+(*.00.;/'+.Xh52( (V+1$-*(*$0(-52(#2'-'(2 )*+,-'(0 (02 I+530'(0 $2-U#2'(% =999^=99] /'+''0Xh52(0..20''0 5-&2'(-5W2(22.?9#&'21W%[(0*1*&&+B\; K*+('2''0 +..; A [A< &2'(-5W2(# =999^=9>9\T 30 -.'2,,% &2'(-5W2(22. $*+..0 =999; I '2,,% (*+(22.,0080. $*+..0 >]]`T 30 $*+'2.0 =999^=99] I+530''0 5-&2'(-5W2(22. A< [(0*1*&&+ B\; O*2''0 H*5++V0.,02'' U-11Z-(.+30 -'22.(## $02. $%8%. [011- =9 #&'21W%\7 K0.'&0''0T h-1y20''0t N10.&+,02''0T S+5(*Y012''0T )$-2('2''%T /(%$0110''0T )0&'0''0T >-0*011'(:(("#$%&'")%$(#%1"/,%#7"$$",(D,-*"-//-E(F0',/"//-E(G'#.-//-E(D/'//-H I#",-$$"-//-(.-(?%$B.B**B(20'/"$-(<===;<==9( 4555' 4556' 4554' 455K' 455M' 455N' 4558' 455O' 455P' 455L' 4565' ><B >`: ><= =9` >?A ><` >:< >>A >9< >A<? #9:>JA' : 9 < 9 9 : > A > >> ] $:CB?' : 9? 9 >9 9 ] 9 A?? "J:WZCA>?==A?' 9 9 9? B : > >9 =B >9? 1<=SBS' > 9 > ` >= : =< G*..-(*2,,0( '*&*12.30( +$0( &%#(W''% 1%V2,0021,0.T,*((0 )2'2120''0 +. $2-1%,**(0,0 '*&*12.30T 3+(0 +. &%#(-((# 8#$2. $%8%. )2'2120. *1&+V*+1-110; E2'%,08U+112'**U-. Y--.2V (0,2'--. 0.(00 5+U*. &+(2,00''0 0$ $0&0.(0&2530T-125+(**.$+2U00.+((005-&2'(-5W2,%((W,2%&+2520; E%8-' &02&& U-11Z-(.+3-. '*&*(0*1*2'(0 1W#(## '0,+30.2,2%; H'2,-5&2&'2 >]`9X1*$*.,-.-'(#&'-&%'*5+'R02+U-1R-1'+h20.6+1W#(#2$2-1%=999X1*$*.01*''0,+.-. &+250. '*&*(0*1*'(0 $22U-..-''% '*&*V+1$-''0; )*+,0102'( U-. '*&*(0*1*''0 -'22.(#$%( #1-2'2,,2. '-*500$0( (*+..2(7 h0,f2t E0.',05(-T J

10 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( &+252'(0'-&%*1&+,00102'2'(0301+'(*&'--.&%#(-(#2'(%*5+&'2'(0G+(+30P-5268+XP0,2' U-S-56#$01; K+U*.Y--.2V+830+.V2-.230'*&*'22(+'0'(-+.&+5&-0-52(#2'-'(2'211+2.T&*.10'&-(00. #12 $22U-. V+1$-. '*&*'22(+'&-5(+2,2110; PGJ7''0 -'2(-(#( '*&*'22(+'&-5(+2,-( +. 10'&-((*C+250'*&*X+83-1,0110T'211%C+250I-(( ( ((*&02&& U-. '*&*(0*1*30$22U-.'*&*V+1$-.+'01(0; )*&*'22(+'0'(--( +$0( +11--( $*+'2((02. &-'&2,%% '-5&*'V052(*&'-.T?T=< j; G0*1*&+'(0 A &%# 21,2 $*+'2((02'-( >]]]^=9>9 02& '#.(#.#($22'2#8U2'(-1,%%T3+2U-.'*&*'22(+'0'(-+.+11*(#12?T=<j; )*&*'22(+'0'(--..+*'*,-5&2('-- '2(%T -((% **U-.'*&*2' '(*',0( W#(%,2.-. $ $02& (2-(#( '0250*U-( $+2$0( #1-2'(#% 5+U*''0T '211%,+.2,*+(+2'**U-. V2-.-.(#,2'-.,#W(% Y--.2&253+ &0V-.--T 30 -'2,-5&2&'2 (*1-8U*''0250*U-(T 0*(+2,,**.2'0250*U-( '-&% 011-5Y20( #1-2'(#$%(; P01+'(*' 30 V-52..W U2'(#, ,08U+112'(0 $02.T 3+' & $%1211% +. V-52..W112'(% $028(-1*0;F&'21W,%%5%1(%%.'**52&2.&+2505+(*+.,+.2,*+(+2'**U-1(00.'*VV-0T3+' $02.V2-.(%+'005+U*.&+252'(030'*&*12.3+2'(0+.&%#(-((#301+'(*&'--.(023+'5+U*''0 +.&+2520T U*.#&'21W,%%5%%..%8U V013+.3%1&-1%2'2%;G%1102'-(&+250( 1-$2((%$%( Y--.2$-5'2+.'0 $%82(-11-. &+&+ 5+(**.T '(0&2. #&'2((%2'-'(% 1W#(%%301+'(*&'--.&+2520T (%(%Y--.2$-5'2+(0+1-;[C0(0522.0O%&2T=9>9\ S+V*100(2+. Y-.--((2'(% &+&+0-12 V-52..W112'(%,+.2,*+(+2'**((0 $+2U00. &*$0(0 (-8+112'-.V+V*100(2+&++.&%'2((--11%T3+&0$+2U00.10'&-0&00$01107 M'['$;'['$\'Y'R$;']'$\T' 3+''0 $; '(*'*5+'(-. 30 $\ 301+'(*'.05((*3-. 1*&*,%%5%; G%11%&2. &00$ '&-((*1*&*0.(00(-8+112'-'(0&++'(0#1205$2+.T&+'&0'22.%-28*+,2+2U0-'2,-5&2&'2 301+'(*&'--. &%#(-((#3-. & '*&*102'**''*8(-2(0; S+V*100( ((%2. 800$+2((*$02'-''0 (210''0T 3+' ( &+&+ [GS\ <9; G0*1*&+''0 A +. 80$ '(-((* 5+U*. (-8+112'(0 V+V*100(2+&+&+0T 3+& ((%2. V2-.2 ['**52,,21100.$02.>A\T$02&&0&2.&0'$0,0''05-&2'(-5W2.(2,%%52-.,*&0.0; >-0*011'(J((F')0$(,%3'**"$%$(A'A0*--,"'1'1'(.-(/010/"",'/-/,%(K(A'*2%**-(*-/1%,,0$-( ' 4555' 4556' 4554' 455K' 455M' '455N' 4558' 455O' 455P' 455L' 4565' = = = B A : ` `? ` >A #<HAJ><CXA==A>'? :? >> ` >` =9 >: => == AA >T>` <T?` AT=< 9T=9?T=< BT]A >T?] >9TB< BT>= AT:] AT9: 7

11 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( O+.2,*+(+2'**((0 (*5$00$ (*' #&'2((%2'-. & &%2'-11-3%1&-1%2',%%5%11- +.C (+.,*&00.V2-.21*&*2'2''05+U*2''0<j'*8(--''05+U*..-13%.$*+U-. 5-&2'(-5W2.(-282. [#&'2 &+250'*&*V+1$2\; G+2'-. V+1$-. 3%1&-1%2'2% & '02'2 V2-.21*&*2'2''0 5+U*2'' &+5&-2.(00. >9 j '*8(--''0.-13%. $*+U-. 5-&2'(-5W2.(-282.; )*+,-''0 '#.(##.#&#2'-11% (5-.U211% &-'&2,%%52. =B U-11Z-(.00 $*+U-''0T #8U-. &+250'*&*V+1$-. 02&0.0 $+2U ((00 '#.(#$%..+2. ] ; C+'&0 '*+,0102' U-11Z-(.0 XV+V*100(2+. ( ((%2. * [( V+V*100(2+&+& <9\T +12'2 #&'2((%2'-. &+250. '**52. '*+'2(-1(* 3%1&-1%2',%%5%<j'*&*V+1$-.3%1&-1%2',%%5%'(%;]9#&'21W.'*&*V+1$-'(0<j$0'(00.+2.$22((%V-.(*0T,2&%+.&-'&2,%%52.'0,0&*2.&-'&2,%%5%2.-.V-.(*-&+&+[AT] $*+'2.0 =999^=9>9\; C%#(%..W''% (%,% (05&+2((02'2 '2(%T -((% #&'2 &+250 $+2'2 '00U0 $02. #8U-. V-.(*--.T 3+' 801*(00. V050.(00 (-8+112'(0 V+V*100(2+(0; )-. $*+&'2 '-1102' '(*'&%#((W% (*12'2 805&2(0 (05&+2.T #&'2 V-.(*- )*+,-''0T303+''-.V-.(*-#12((%%&-'&2,%%5%2'-.V-.(*-&++.;P+'&+;&+2500$2-1% &%#(-(%%. 301+'(*&'--.T '*+'2( &0'$0((032-. '**..2((-1-$0. #8U2'(-1,%( '2(-.T -((%.-12'%%$%(V+V*100(2+.(-8+112'(0&+&+0-2$%(&%&0'$0(0&0..0.'*&*'22(+'0'(-((0; "*+,2++. (*1-- &*2(-.&2. +((00 '-T -((% &%#(-((#3-. *5+'( ((*3-. $02&*(*' V+V*100( VV*$02.-. '22(%T &*2.&0,+.(0.22U-. 3%1&-1%2'2'(% &%#(-(%%. -U '(*&'--.; P+' 301+'(*'& %1&-1%2'2% -2 &%#(-(% 301+'(*&'--.T '-. $02&*(*' &0(+00 5+U*'(0 8-(2 '-*500$0''0 '*&*V+1$-''0T $02&&0 301+'(*'& ('-11%%.+12'2&2.5*.'00'(2V-.(*-2(0; C+'&05+(*+.V+V*100(2+1(00.V2-.2T-'22.(##8-1V+'(2#&'2((%2'(-.& &0&%#((W%; I#&#2'211% 5-&2'(-52,%%5211% '2T -((% #8U-11% & ,0&'2,2''00. #&'2 V-.(*-;E2'%&'2,+.-110& *.'00'(2(+2'-.V+1$-.3%1&-1%2'2%;P+((0(-8+112'(0 V+V*100(2+(0 30 Y--.2V+8300 $+2U00. &0'$0((00T (*12'2 (+2'-. V+1$-. 3%1&-1%2'2% +110,0&'2,2''00. ]^>9; J.,#W' '-1102'20 &+2520T 3+2(0 +. &%#(-((#,01(2112'-'(2 301+'(*&'--. -.'2,,%2'-''% V+1$-''0T,*((0 (+2'-''0 V+1$-''0 -'22.(## 3+ 5*.'00'(2 3%1&-1%2'2%; )-*500$2''0 (0*1*&+2''0 -'2(-(%%. >< -.2( '(*&'--. &%#(-((#% *5+'(0 )*+,-''0[(0*1*&&+<\30><-.2(-.&%#(-((#% ((*0)*+,-''0[(0*1*&&+?\; G0*1*&+2''0 < 30? +. (+2'--. V+1$--. +(-((*,*&00. $02. )*+,-''0 '#.(#.--( V-.(*--(T-2(*+.(2&+2520; M5+&'2''0 -.2(-. 3%1&-1%2'2% [>? &V1\ V-52#((%.#( R21(-UY-U /,V1260( ((*3-. 12'(0110(+2'-.0+1-$0.C2,f1-g26&P &+1,0.(-.0+1-$0.C2,f1-g26&P*U2(82.2'%; R;/,V1260( '%&'2*5+'(-.(0*1*&+''0.-13%.(-.%+1-$0.R21(-UY-UK-1+0U-U2. -,%.$-12'-&%*5+'(-.12'(0110(+2'-.0+1-$0.4+1+,f20.k52-.UZ'R+1U-.R2_(2.2'+2'%; R21(-UY-U K-1+0U-U +. *5+'(-. 12'(0110 (+2' $ ,f20. k52-.uz' R+1U-. 8

12 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( S-VV-52. 2'+2'%; M5+'(-. 12'(0110 $22U-.(-.% +1-$0 4#ZH ((*3-. 12'( %.(-.%+1-$0.C2,f1-g26&"-f-.2'%; I05(*2''0-.2(-.3%1&-1%2'2%[=9&V1\V-52#((%.#(/+'+.+O2110O0Y20+.*5+'(-.12'(0110 (+2'-.0+1-$0.4+1+,f20.k52-.UZ'R+1U-.R2_(2.T.05((*3-.12'( %.(-.%+1-$0. C2,f1-g26& "-f-. '-&% >B; +1-$ ,f20. k52-.uz' R+1U ,f20. -,%; /; O2110 O0Y20 +.,#W' $-13-'(-. 4;k; S-VV-52. 2'+%2(2; I05((*3-. 12'(0110 #8U-&'%.(-.% +1-$0 h0,f ((*3-. 12'(0. -.'2,,%2'-. /+'+.+ O2110 O0Y20.T >9; +1-$0. /+'+.+ N2U0 >=; +1-$0. /+'+.+ O-0 U-110 O-0. '-&% *5+'(-. 12'(0110 '-2('-,%.(-.% +1-$0. /+'+.+ O Y-1+. -,%; E2'%&'2 ' ((*3-.12'(0110&08U-&'0.(-.0+1-$0./+'+.+/.65-U2f21-.2'+%2(2; G+2'-''0 V+1$-'' (-. &%#(-((# h0,f2. [A>\T R020. [B]\T /+'+.+ O2110 O0Y20. [B`\T G+(a. [BB\T R21(-UY-U /,V1260(2+.2. [B=\T E0.',05(-. [=?\ 30 J )-(0 U-1 J5+. [=?\ 3%1&-1%2'2%; h0,f2 30 G+(+ +$0( *5+'(-. 12'(0. '-2('-,%..-.T /+'+.+ O Y-1+.T'-&%.05((*3-.12'(0.-.'2,,%2'-.T/+'+.+O2110O0Y20.T$0.8-,,0(; E0.',05(- 30 J )-(0 U-1 J5+ +$0( *5+'(-. 12'(0. -.'2,,%2'-. R21(-UY-U /,V1260( ((*3-.12'(0.&**U-..-.TR21(-Y-U/.'V250(2+.2.T$0.8-,,0(; 4%$$%//B( $A;A'.E=>E;SV9:JA' Q<=>9<<>' Q<==9>'EI>F' > >]]] B >? B= = =99< = >A >? B (?V<C9'(b)<?' =99A = >A 9 A =99B = >9 =9 < =999 = >9 >`? >]]A = >9 >? : =99> = : : =99` > : 9 ] #<G'2?dHbJ'Z:JJ:' =99< >? < >9 =99? >? 9 >9 =99? >? 9 >= +:>:' >]]> > < BB >B )?=J;?C><' >]]? > < =? >A,<>=<9J'ADDA:' >]]] > < ] >< =99: > < 9 >< aa:ca=:' =99B > < 9 >< =99] > < 9 9

13 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( 4%$$%//B( ( $A;A'.E=>E;SV9:JA' Q<=>9<<>' Q<==9>' > =99> A =9 B` = =99A = >A >? B =99A = >A 9 A =99A B >= 9 < 1<JUA=?' >]]] B >9 ><? >]]] = >9 >9 : ^?A?' >]]] = ] B] ` =99A = ] < ] Z?;`A' >]]: = ` A> >9 ":J:=:',AG?'GA'1<CGA' =999 = ` ] =99? > : 9 >= =99> >? < >B =99< >? 9 >B a?>?' >]]] >? 9 >B =99B >? 9 )*+,-''0+.(-8(#,**(0,0**'2.(0#8U2'(-1,%'-&%1%82'*&*102'V052(*';P+((05+U*. Y--.2V++12 V#'#2'2,08U+112'2,, T 301+'(*&'--. (*12'2 &%#((%%,08U+112'2,,0.,+.( ((*0 30 *5+'(0; M*'2.(0X 30 1%82'*&*102'#8U2'(-1,2% -2 '*+'2(-110-2&%'2'05*&'211-'*+'2(-110&%#(-((%$%&'2'0,00&+2500;)*&*'22(+'0'(-V2(%2'2 V#5&2%V2(%,%%.011-?T=<j$22U-11%V+1$-11010'&-((*.0; MF4 )9:==<'B?'HSE>>X:;A=?AJ99G<>' A;=;> *+..-((030&%#((%#(#,2'(%&*$0(00.5+(*,%%52(-1,%''%[122(->\'-*500$0'(27 '+$-1(*$0,-('%'(#'&+250T 3+(0 &%#(-(%%. -52(#2'-'(2 $2112&0.2-.,-('%'(#&'--.; "#$2. (-,V-50,-.((2.-.T '21(2 1-,V-% 30 +,2'(0300.'0 &22.(#$%;b C%#((W(05&+2(*' +. 5+(*,%%52(-1,%.,*&00. bh(-.&2. $2112&0.2-.,-('%'(#&'--. &%#(-((%$%,-('%'(#'&+250;b U-11Z-(.0 +. (-,V-50,-.((2.-.,-('%'(#'&+250T 3+&0 '+$-1(** 8#$2.,#W' '-*50&+250&'2; 10

14 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( A;=;= )*+,-./( ( (5#(-&2(-5$-#'X301*+..-&#'-1#.=99]^=9>9;C#'-1##. $0'(0((22. BA & '01(0; <B j &+252'(0 1*+..-8U2((22. 1*+.(--.'0 V*+1-'(0-52.+,02'-&'2TAAj8#$%&'230Bj&+8(**112'-&'2;C#'-1#.,*& *+.(--11- (##V2112'(% +. '-T -((% '- +. &21((2T $21&0'T 0&(22$2.-.T *(-120'T 28,2'50&0' &&2'%; )**52. +'0 +,2'(032'(0 1*+..-8(2 &+2500.'0 '+'20012'-&'2T '- V2(%% 28,2'2'(% 30 (*1--,21(-2 &02&&2-. & &0.''0 V2-.2 +' '(0 '*8(0*(*2 01*&'2 82-,0.l8#$2.V2U%((%#(#$%2'-'(2$2-502(0&+8(00.T,*((0#1--.'%(*(*'(*,2'-.3%1&--. $2-502'22.'*8(0*U*((22.8#$2.; I-Y0(22$2'2.01*+.(--.V225(-2.%-'22.(#2#12$21&&0*((0>?T:j7110&+252'(0T30.22'(%??T:j >X$*+U-. 2&%2'2%; H5+08U2'(*'(0 +12 >?T: j7110 $0'(0..-2'(0 &+252'(0; N8U2'(*' -'22.(#2 *1$+,2'-.0T 80*&&*,2'-.0 (02 (0$05+2U-. 5-V2,2'-.% & ''0 #&'2.; NYY5-''22$2'**' [>>T>> j7110 $0'(0..-2U-. &+252'(0\ &+8U2'(*2 $02.,*282. &+2522.T -2 &+'&00. 28,2'--.; S0*&&*05&**((0 -'22.(#2 <T? j7110 &+252'(0T 05&**(( &%%. <T? j711030'2'%11-,-5&&021*0<t?j7110; (0 +. 1*+.(--.'0 V*+1-'(0 (-'(0((* )*+,-''0,#W' 1*+..-(-'(-2''%; > '0112'(*.*( (-'(22.T 3+2'(0 &08U-&'0. &+250. V2'(--( +$0( 0'-((*.--( V2'(-01*--11-:>^>=<;F8U-.&+250.1*+..-(-'(2+.3+*U*((*&-'&-#((%,%%.T30#8U-. &+250. V2'(--( +$0(,22.*&'-110; *+..-(-'(2''% 1+VV*V2'(-211% ,-5&2(#'(%; J'0X01*-2'(0 '00(0$20 (2-(+30 $+2U00. &*2(-.&2. &%#((%% 8#$%&'2 301+'(*'(#W''%; J'0X01*-&+8(02'-(30&0*,0(1*+..-(-'(2''%[.m]\7 G+2,2.(0&#&#7S2-.2[>99j\ G-5%$##'7S2-.221,0.3% %%$%%8#W&&%#'801*0[`]j\T&+8(** ,0.3% %%$%%8#W&&%#'801*0[>>j\ S*+1*'(*'801*7S2-.2[<?j\T&+8(**112.-.T82112((#[==j\T801*(+.[==j\ G02'(-1*801*7S2-.2[<?j\T&+8(**112.-.[BBj\T522((%,%(W.[>>j\ "-5,+50&-..-7"2-,0.50*80(+.[`]j\T$%8%.8-5,+'(*.*([>>j\ C+$**'7"2-,0.V-8,-%[<?j\TV-8,-%[AAj\ E*+&'-V%%'(%$##'7 M*+&'-V%%'(%$%T 82-,0. V2U%((#$%2.-. [`] j\t 8#$%.(08(+2.-.T 1*+&'-V%%'(%$%T0$+2.[>>j\T E0*&0*'V-1+((+,**'7E0*&0*'$05,0[<?j\T10*&0*'&+&-,0(+.[AAj\ 11

15 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( (+2,2.(0&#&#+.+11*(1*+..-(-'(2''%&02&2''0(0V0*&'2''0V2-.2;G-5%$##'+. +11*( 1%8-' &02&2''0 (0V0*&'2''0 V ,0. 3% %%.#((% 8#W&&%#'801*0; S*+1*'(*'801*30(02'(-1*801*+$0(+11--(-.-,,2'(W.+'01(0V2-.-(;"-5,+50& *(.22. 2&%%.,#W' 1%8-' &02&2110 (-'(0(*2110 & ,0. 50*80(+.; G-,V-50,-.((2+.(-'(2.,*&00.5+U*110$21&0'T-52((%2.$21&0'(02&+8(**112'-.$21&0'; E*+..-(-'(2.,*& ( +$0( 3+&+ 82-,0. V-8,-2(% (02 V-8,-2(%; S-8,-% & V-1%'(#((#%%. V0100 $0V00-8(+2'-'(2 '0,00. (210.(--'--.; E*+&'-V%%'(%$##U-1(%%. '**52. +' '(0 +. 1*+..-(-'(2.,*&00. 1*+&'-V%%'(%$2%T,*((0 82-,0. V2U%((#$%2'2%; E*+..-(-'(2''% 1*+&'-V%%'(%$##U-11% (-'(0(00. &+250. '*8(0*(*,2'(0 $2-500' &21WW.; E0*&0*'V-1+((+,**U-1( *(3+&+10*&0*'$05,0(0210*&0*'&+&-,0(+.; )*+,-. /( ( ( 5# &0..*'(00 5+U* '(0320 $2-,%%. & *+..-(-'(-282. (02 O"X1*+..-&*$0*&'--.T 3+(( U-. 1*+.(-2'(0 '00(02' ,,%.,2(0((*0(2-(+0; A;=;B 0SE>>XW'B?'H:<:;A=?AJ99G<>' U-11Z-( &*V-5%2'-1(% &%#(W1(%%.,-('%'(#'&+250T 3+&0,-('%'(%% $02&-0''0$*1&00.2'-''0,00'(+''0& ;)2'2120''0+.-U-11--.,-('%'(%32%T3+(&0 &%#((%$%( (0H(.0.& $212'-$211%52.(-211%,-('%'(#&'--.; #&'2 805$+2'(0 &+2505+U*2'(0T 3+&0 &%#((%%,-('%'(%-''%%. '-&%.%&W%%.T &** ((% 803*02'(200.; O-('%'(%3% '00((00,#W' &%#((%% _5-((2%,-('%'(%-''%% &0.''0; O-('%'(%-''%% (*1---('2%'0012'[*'-2,,2(-.&0.22.2\&%#((%,%11%803*X30 &**1+02'(200.; "0$02((*00. & '-. &+1++.; G%,%. 3%1&--. &+250. (*1-- 0.(00,-5&&2 & V221+V02&0'(0,-('%'(%3%11-80*&&*, &02$0,0110 &+1+0; O-('%'(%3% (*1-- V02& ((00 &+1++. _5-(2.T & (*1-- *1+' 30,-('%'(%3%$+20,V*0'-.; (,-('%'(%$%( 3+&+ #&'2&'--.T V05-2((02. (02 V05802,, V0 &+1,-.&#,,-.-.#&'21W.10*,0''0;M5+&'-(,-('%'(%$%($02.805$+2.#8U-''%2'+''0 10*,0''0T'211%.--2$%($%1((%,%((%(*1-(+2,--.&-'&-.%%.; /(0120''0 3%53-'(-(%% ,-('%'(#'&+&-2(0T ,2(0(00. 5+U*.,-('%'(#'$02'(+0;O-('%'(#'&+&--'' ,-('%'(%%&+&--'(0522VV*-.3+&+#&'2. (02 V052. &0.''0; C =9^B9,2.**((20 02&00 -('2% & '-1102'-1(0 01*--1(0T 3+''0& V2(%2'2-'22.(#%;O-('%'(%$% (*12'2& ('2-''%%.&%#((%% &02&&2002'(-300.[&**1+XT.%&WX30803*02'(2\; 12

16 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( ' G*+,0520.(00& (*05$+'0.0.'-.'*+52(*&'-.V-5*'(--110;C+5&-2.05$+'0.0 '-5(2_2&00((20,-('%'(#'&+&--'(0 (*1-- &+250'(0 &%#((W$012+; P+' & '+2(0 -.'2,,%2'--. $22(--.,2.**((22.,-5&&-3%,-('%'(#'$02'(+'(0 (02 '- -2 8*+,00 1%8-11%+1-$00& T'-.'*+52(*'8#1%(%%.; )*+,-''0-2 $+2U0 3%53-'(%% $0'(00$0.102'20 &+&-2(0,2((00, ,-('%'(#'$2-((2%T &+'&0 )*+,-. 1*+.(+ 30-1%2,2'(W V+2&&-0$0(.22. V013+. /( '(0;O-('%'(#' &0.''0+.805$2.02'(0)*+,-''0; K0(0X30,00'(+3*+&'*&+&--(-2$%(,2((00-('2,2'(%T803*0(02&**1+0T3+(-.&#'-2'-( &+&--( -2$%( (%#'2.,2(( U-.,-('%'(#'+,2.02'**&'20; ( +$0( &*2(-.&2. +'0112'(*.--(,00'(+3*+&'*&+&-2'22. $*+U-'(0 >]]] 30 50(03*+&'*&+&-2'22. $*+U-'(0=99=01&0-.; O00'(+3*+&'*&+&-2''0 +. $*+'2.0 >]]]^=9>9 3*+''*( A9-52 &+2500T 3+2'(0 BA +. '00$*((0.*( 8#$%&'#(#. (*1+&'-. [01&*-5%''% #12 ><9 V2'(-((% (02 01&*-5%''% 30 _2.0012''0#12B99V2'(-((%\30B>& #1(%.#('-5(2_2&00(2.05$+2'--.'*+52(*&'--.; B9.%2'(% &+252'(0 +. '00.*( $%82.(%%. #8U-. =99>^=9>9 +. $01,2'(*.*( #8(--.'% #8U-&'%. &%#((W$012+(0,00'(+3*+&'*&+&-2'(0 [(0*1*&&+ :\; L2'&$012_2+2(*30'*+52(*&'20T3+2''0& &-'&2((#.#($ ,2'--.$00.'- +. 8%252..#( &21V0&*,VV &-'&-. 3*+&'*'*+52(*&'-.T +. (*11*( &02&2'(0 '*+52(*&'2'(0[B>9\&**'2&0VV01-((0-12=j&02&2'(0&21V021*'*+52(*&'2'(0; >-0*011'(N((>"*-/,'-(4--/,'.0'1/01'1%"/""$('/-**"/,0$%"/,-(&"#$%&'"/,-( Vuosi Kilpailevia koiria (kpl) Kilpailuikäisiä koiria (kpl) Osallistumisaktiivisuus (% kilpailuikäisistä koirista) Kilpailusuoritukset (suoritus = alkuerä tai alkuerä+finaali) (kpl) Hyväksyttyjä suorituksia (yli 150 p ae tai yli 300 p finaali)(%) Hylättyjä suorituksia (alle 150 p) (%) Diskaukset (%) SA-tuloksia (yli 400 p) (% suorituksista) >]]] = < A9 A > >99 9 =99> A >A =] : :> 9 =] <: > =99= < >` =` : > =] 9 =99B A B9 >B =A > `B > =99A ] B] =B =B > `B = =99< ` A? >: =< > := > =99? >> <: >] =? > <A = =99: >B?] >] A: `: ] A?9 9 =99` >? `< >] A:?` B9 = <> 9 =99] >? >9= >? A> :? =A 9 <> 9 =9>9 => >== >: <B :< =B = << = Käyttövaliot (kpl) 13

17 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( ' K0(03*+&'*&+&-2''0 +. $*+'2.0 =99=^=9>9 3*+''*( >> -52 &+2500T 3+(&0 &02&&2 +$0( 3*+''--( 8#$%&'#(#'(2 02.0&2. &-550.; ] & '00$*((0.*( &%#((W$ $%82.(%%. &-550.; ["MJOn C%#((W$012+02&+30 (2*&-..-((22. $*+U-. =99? "#1%((#3% '*+52(*&'20T 3+2''0 & &%%. 8%252..#( &21V0&*,VV *+&'*'*+52(*&'-.02&0.0-2&%&-'&2((#.#($2-8--'--.T+.(*11*(&02&2'(0'*+52(*&'2'(0 [><`\&**'2&0VV01-((0;[(0*1*&&+`\ >-0*011'(O((>"*-/,'-(#-,-.0'1/01'1%"/""$('/-**"/,0$%"/,-(&"#$%&'"/,-( 19:JA' 0:ACA?'.9:CA>9HJA?'' (AJH<BS' ' ' =99= = = >T9 9 9 = >` >> =99B B =` ]TB > 9 =: B9 >9 =99A < BB?T? 9 B =< B] >B =99< < =A AT` 9 > >< A? >> =99? B ` =T: <: < =99: < >? BT= > 9 =?] : =99` < =< <T9 = > < `<? =99] < >9 =T9 > 9 > >9= < =9>9 < >= =TA > 9 > >== A ( +$0( V%%0'20112'-'(2 '00.--( 8#$2% ( ,02'20 05$2+2.(-30 &%#((%#(#,2'-'(%%..%#((-1#''%; N2.+0'(00. & *U*((* 8#1&%%,%%..%#((-1#''%0YY5-''22$2'-.&%#((%#(#,2'-.$*+&'2; A;=;A )*+,-. /( ( ( 5#7. (-5$-#'&#'-1#''% =99]^=9>9 V##U-((22. +,2'(0320 $0'(00,00. &#'#,#&'22.,#W' &+252-.' '2'(0 '00(22.B?&V1; V%%'%%.(W2'-'(2$2-502U-.28,2'(-.T10'(-.30&+252-.&0.''0 '+' ;C#'-1#.,*&00.8*+,0((0$0'(2'**52.+' '(0'*8(0*(*2$2-502'22. 28,2'22.[122(-=T&00$2+>\3010V'22.[122(-=T&00$2+=\-52((%2.#'(%$%112'-'(2(02#1--.'% 2..+&&00'(2; K+(*,%%52(-1,% [122(- >\ -2 &*$00 '2(%T,2( (*1-- '*8(0*(*0 14

18 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( ' $2-502'22. 28,2'22.T,*((0.#&#X#8(-2'&*..0''0 &+250. (*1-- '*8(0*(*0 28,2'22. 21,0. 0YY5-''2+(0; C#'-1#.,*&00. >?T: j '(0 '*8(0*(*2,*282. & U+,2.+2$0'(2 (02 0YY5-''22$2'-'(2 [122(- =T &00$2+ B\; C#'-1#''% -2-52(-1(# '2(%T &*,V00. '*&*V*+1--. (%,%&%#(W'&+8U2'(*2T,*((0&%#(%.(W+.+'+2((0.*(T-((% U-11Z-(.0X*5+'$ $2252(2-( &% 02.0 V2U%,*2'(0 *5+&'2'(0; /( '-(,-('%'(%3%( -2$%( #1--.'%&%#(%*'-0,V00*5+'(0'0,0''0,-('%'(#'10*,0''0T$02&&0'22.%'00(( *'-0,V20.05((*30; C#'-1#''% &%$2 12'%&'2 21,2T -((% $+2 (+2' '22.(#% #12$21&&0*(( U2'(*'(0 [,+1-,V20 -'22.(#2 &**U-110 & T >?T: j\; F12$21&&0*((0 21,-.2 1%82..% 011- $*+U-. 2&%2'211% & ; N5&**' (02 '2'%11-,-5&&021* +12$0( 5+U* $2.02'20[=#&'21W%T<T?j\; C+'&0 5+(* +.,-('%'(#'&+250T '-. (*12' U+((+,0'(2 V0*&&*$05,0; C#'-1#''% &#'#((22.,#W' &+250. '*8(0*(*,2'(0 &+$ #11%((%$22. %%.22.;??T? j &+252'(0-2 3**52&00.5-0Y+2.*(T=:T`j05& ,0.T,*((0V010*(*2.+V-0'(230<T?jV-1&%'2 &+$20%%.2%[122(-=T&00$2+A\; V2-.-11%$050*&'-11030>?T:j'*8(0*(*23+&+05&0211-.T3%..2((#.--'(2(02$050*(*.--'(2 [122(-=T&00$2+<\; G-5$-#'X 30 1*+..-&#'-1#. #8(-#U-''% &#'#((22. '0, ((*3-. 3*+&'*3-. $%1-2'(%T (22.-8(#$##U-'(% 30 1* '2'(0 0'(*(*&'2'(0; C#'-1#'(% &%$2 21,2T -((% '**52,,011- +' (*2'(03*+&'*(*1-->^>T<$*+U-.2&%2'-.%(02>T<$*+U-.2%.3%1&--.; P*+&'*$% U*110?^>= &**&0*((0 #&'21W'(% 522VV*-.; I05((*3-. (22.-8(#$##' +12 &#'-1#.,*& ,02.-.T300'(*(*&'-(+12$0('*3*.--(1* '-'(2; K+U*'' (+U-((* +1-$0. 50&-.(--112'20 (02 V-52..W112'2% (-5$-#U-112'2% '-2&&+30T 3+(&0$+2$0($02&*((00&+250.&%#((%#(#,2'--.; A;=;< C-'&-2'2,,%(+.Y-1,0&+8U0(5+U*.&%#((%#(#,2'-''%+$0('+'20012'**U-.V**(-'-&% $050*(*.--( 30 V0*&&*050( #&'21W(; I%2U-. +,2.02'**&'2-. &2(&-,2'--. (*1-- &22..2((%%8*+,2+(0301+'(*'(#W''%; 15

19 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( MFK +%#1%c.'' A;B;> A;B;= &-'&2,%%52. (-5$- 5+(*; G2-U+( U-. (-5$-#U-'(% V-5*'(*$0( )*+,-. /( ( ( 5#7. (-&-,22. (-5$-#'&#'-1#282.T )*+,-. C (+. #11%V2(%,%. C+250I-(2. (-5$-#'(2-(+282. '-&% 301+'(*'(+2,2&*..0. $0'(00.+((0,22. $0'(0*'(0 [& '#.(#,%$*+U-( >]]?^=99]\; G-5$-#'(*(&2,*&'-.,*& $2-1%+1-(+U-((*'-1$%'(2V-52..W112'2%'0250*&'20[,08U+112' Y2+2( X+.Y-1,20 1*&**. +((0,0((0\T '211% &02&& (+U-(*( '0250*U-( +12$0( #&'2((%2'(0V0*&'20; F1-2'2,,%( (-5$-#'+.Y-1,0( $0( )*+,-.C (+.301+'(*'(2-(+&0..0.,*&00.$*+'2.0>]]B^=9>9+.5-&2'(-5W2(# >]> T 3+2'(0.; >A $2+2U00. 0'*$0. )*+,-''0; K+(*#8U2'(#' +. '*+'2(-11*( $*+U-'(0 =99` 01&0-. &02&& '(*'& '21,%(05&0'(*'( '(*(*'(0T,2&% +. (+(-*(*.*( -52.+,02'-'(27 &02&&2 '*+,0102'-( &0'$0((030( +$0( (*(&2(*((0.--( +, '(*'& V0 &0..*'(0.--( 1-,,2&&2& ,2'(0320 (*(&2(*((0,00. &+250.'0 '21,%(; K+U*''0 +. (*(&2((* #8(--.'%?? &+250. '21,%(T 30 )*+,2 +. (%11% 8-(&-11% 02.+0,00,0021,0''0T 3+'' (0 '21,%(*(&2(00.5*(22.2.+,02'-'(2; )21,%( +$0( #1-2'-'(2 +((0-. (-5$--(; K+U*''0 +. (0$0((* $02.,**(0,20 '21,%'0250*&'20T30.-&2.+$0(1%82..%$02.#&'2((%2'(0V0*&'20T3+(-.V-52#(#$##U-'(%+. $2-1% $02&-0 (%''% $028--''0 '0.+0,2(%%.; N2.+0'(00. SSOX528, '22.(#.#(,**(0,0110 & T,*((0.22'(% $*+U-. =99` 3%1&--. (*11*(,-5&2.(%% C+250I-((22.; SSOXU20Y.++'2( +$0(.%8(%$2''% )*+,-. /( ( ( 5#711- (+2,2(-(*2''0 $250112'(-. '21,%(05&0'(*'10*'*.(+3-. &+V2+2''0; E2'%&'2 5+U*''0 +. (+U-((* )NKL)T -V%21#((%$% SKNT 10'202'-. 50VV-*,0 30 U2'(26820'2' '-&% $0.8**U-.&0282T,*((0&02&&2+$0(+11--(#&'2((%2'(0V0*&'20; 16

20 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( P+((0,08U+112'20 '21,%'0250*&'20 $+2U00. -8&%2'(%T '*+'2(-1100.T -((% 3+&02' '(*&'--. &%#(-((%$%. &+250. '21,%( (05&0'(-( '(*(*'(0 30 -((% '21,%(05&0'(*'(*1+' +. 0'(*(*'8-(&-11% &+5&-2.(00. $*+U-. $0.80; I'; 12-$-,V2-. '21,%'0250*&'2-. [10'202'-. 50VV-*,0T U2'(26820'2'T 0'(- >T SSOT,KUX,*1(2_+&0012\ 21,-(-''% -2 '*+'2(-110 #8U2'(-((%$%&'2 &+2520T '0,0 '21,%'0250*&'20 [&0(050&(0 [-2 $0.8**U-.2%.\T SKNT 12.''21*&'00(2+T Q#,' RUC:_C<JJAAVA=<=' <><=<VS' J9CH?J>9;?T' +. 5-'-''22$2'-'(2 V-52#(#$% '0250*'; )22.% ,*+(+30T,,; Y '+2(*.*( -12 #1-2'(#.#( SKN [V-52_ SKN\T 3+&0 028-*(** $ '(2$2-. '+1*3-. $0300&-82(#&'-'(%30l(0250VV-*(*,2'-'(0T'-&%'-.( SKNT3+&0028-*(**$ '(2$2-. '+1* '-. V2Y,-.((2-V2( $2('-,*'8%252W2'(%; SKN 3+8( '+&-*(*,2'--.T'211%$-5&&+&01$+30'-..%&W'+1*(&*28(*$0($%82(-11-.;SKNX'0250*U-. (##VV2 30 '-. 21,-.-,2'2&% +$0( 5+(*&+8(02'20; P+2110&2. 5+U* * 01&00 $0'(0 &-'&2X2&%2'211%& (0$0112'-'(28%,%5%.%W.8-2&&-.-,2'-.%T,*(( &2.5+U* (2,2.-. $+2 01&00 3+,**(0,0. &**&0*U-. 2%''%; )0250*U-. &0.(030( +$0( &122.2'-'(2(%#'2.(-5$-2(%;)*+,-''0+.(+U-((*&0&'2SKN7&'2-V%21(#%(0V0*'(0T3+2'(0 (+2.-.(0V0*'V0130'(*2(05&-,,2''0HKRX(*(&2,*&'2''0(%#'2.-52'0250*U-&'2[)NKL)\; G+2'(0& (*(&2((*-.%%(05&-,,2.U20Y.++'2.3%1&--.;)*+'2(*'+.T-((%3+' & (+U-(00. SKNT '2(% (02 '-. 3%1&-1%2'2% -2 (*12'2 &%#((%% 301+'(*&'--.T 3+((0 +.Y-1,0-2 V%%'- 1-$2%,%%. 5+(**.; SKNX&+250. '2'05*'(-. 30 $0.8-,V '(*'&%#((W%(*1--805&2(0(05&+2.T'211%5+U* $2-1%&-82(-((#Y--.2(-'(-3%; )?JA?AJ<=' C?UU<9;?' RVA>C<9J' G<_<=<C?>A:=g' ;:C`A' D:CU:CAJ' VA>C<AT'j' E0' &25&0'T 8##(-1W,%2.-. '21,%. +'0; G-5$- 10' (%5&-% '21,%..+5, (+2, e '- 0.(00 '21,%11-,*+U+.T (*+((00 50$2.(-2(0 30 V+2'(00 &*+.0X02.-2(0 '-&%(*&--5-(2.00;E0'202.-.&++'(**1%8-']]j7'-'(2$-U-'(%;P+'10'202.-.,**((** '0,-0&'2T$-'2((##(02'225(##V02&+21(00.T.%&W&#&#$+28-2&-(%(02&0U+(0;E0'202.-.$+2 50VV-*(*02&%%.(#,2'-.'-*50*&'-.0(0250VV-*(*,2.-.$+2+110,#W''21,%.'2'%2'-. (*1-8U*&'-. '-*50*'(0; P+2''0&2. 5+U*2''0 -V%211%%. -'22.(#$%.,#W' V-52..W112'(% 10'202'-.50VV-*,00;)2(%-'22.(##,#W'5+U*2110T HN7(0[ #-0.+,01#\ Y10*&++,00(02V52,00520,#&2W.'225(#,%%TSEE7%[V52,05#1-.'1*o0(2+.\;K+U*''0+. (+U-((*$0'(0#&'210'202'-.50VV-*,0X(0V0*'T3+(-.'-.V-52..W112'##U-'(%-2$+2U $2-1% $05,+30; )*+'2(*&'-.0 +.T -((% 10'202'-. 50VV-*,00. '0250'(*.*( &+250 #8U2'(-(%%.$02.(-5$--'--.V05(.-522.T,2&%12'2(%&%#(-(%%.301+'(*&'--.; ' Q2+1)YQ2Q1 [V-5'2'(-.( 8#V-5V10'(26 (*.260 $0'6*1+'0 1-.(2'lV-5'2'(-.( 8#V-5V10'(26 V52,05#$2(5-+*'\+.& #8-..-'0250*&'2'(0T3+2''012.''2.30'21,%.V+830.$%12.-. '2&2W02&02.-. $-52'*+.2$-5&+'(+ -2 '*5&0'(*.+5,0012'(2 '#.(#,%. 3%1&--.; EW#UW' 30-(00.$0&0$**U-1(00.&**(--.0'(--'--.T3+2'(00'(-?(05&+2((00'2(%T-((%'21,%+. '+&-0; E2-$2,,%''% 0'(--''0 [>\.%&## 12.''2. (0&0V '(00. V2-.2% 17

21 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( V2Y,-.((2V2'(-2(%T 3+(&0-2$%( $02&*(0.%&W&#&##. -2$%(&%,**(+&'-( V '(-2''0,**(+&'-( $+2$0( 028-*((00 12.''2. 12'%%.(#$%% #8U2'(-((%$%.'0,0.U20Y.++'2.'00.--.&+250.&0.''0; QQ3[V-5'2'(-.(V*V21105#,-,f50.-'\+$0('#..#..%2'2%'2&2W02&02'(-.$-52'*+.(-.30 &01$+3-. 3%%.(-2(% 2252&'-''% -12 0'(--(T 3+2''0 3%%.(--( &22..2((#$%( 12.''2. -(*V l(02 '05$-2'&01$+. '2'%V T $+2$0( $02&*((00.%&W&#&##.; SSO7%% -V%211%%. V-52..W112'-&'2T '#..#..%2'-&'2,**(+&'-&' &2. 5+U*2110; )*+,-''0 +. $*+..0 =99?^=99: (+U-((* C+250I-(2.,*& %11% SSOT,*((0 $; =99: 3%1& SSO7'(% %% (*11*(,-5&2.(%% C+250I-((22.T$02&&002.0&2..-13%11% '-+.&2.U20Y.+'+2(*;)*+'2(*&'-.0+.T )0250*U-''0 $-5&&+&01$+. (+2,2.(0 10&&00 #8(%&&2% (*.(-,0((+,0'(0 '##'(%T 30 '0250*'3+8(00'+&-*(--.;)0250*U '+2(-((*+1-$0.V-52#(#$%& ;' ' (AJ>ADIA?JAJX'0250*U-''0 & (+U-(00. '21,%1*+,-''0 #12,%%5%2'2%T *1+'V%2. &0'$0$20 52V'2%; )0250*' '00(( *((00 '21,%. '05$-2'&01$+. %5(#,2'(% (02 '21,2-. $*+(0,2'(0; F12,%%5%2'-( 52V'-( $+2U00. V+2'(00 3%%U#((%,%11%T.#VV2,%11% (02 1-2&&0*'8+2U+110T,*((0 #1--.'% 52V'-( &0'$0$0( (0&02'2.; )0250*((0 (0$0(00. &02&2110 &+2505+U*2110; )*+,-''0 +. (+U-((* #&'2 U2'(26820'2'X(0V0*'T 3+'' #&'2 #12,%%5%2.-. '21,%52V'2 (+2'-''0 '21,%''%; )*+'2(*&'-.0 +.T -((-2 U2'(26820'2'X&+2500 &%#(-(%301+'(*&'--.'0,0.U20Y.++'2.'00.--.&+250.&0.''0; S0(-1101*&'00(2+ +. #8(-#U-''% V+1$2.2$-1-. -V%,*+(+2'--. 50&-.(--'--.; )*+50( V+1$2&*1,0*&'-( '-.(+$258--(T&*(-.'2'%%.V%2.(02*1+'V%2.&%%.(#.--( V+1$-(T01(2'(0$0(V0(-1101*&'00(2+11-; S0(-1101*&'00(2+. 05$2+2..2''0 &%#(-(%%. S*(.0,2. 0'(-2&&+0; E*&'00(2+ $ ,-U (0210( [(02,+1-,V20\; N'(->7S+1$2.2$-1+.1%8-'.+5,0012;S+1$21*,V2+(0$+2U00.122&*( V+,,2.&*2..+5,0012'(2 30 V0(-110 '00U00. 1*&'+2(*,00.T,2&%12 V+1$-0 '0, (00.; S0(-110'00((001*&'+2(*003+2((02.T,*((0V010*(**2('-'(%%.V02& ;S+1$21*,V2+. '*+50.'2(--.&22..2(#'&+8(0'00(( $%'(2&2-5(#.#(; 18

22 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( N'(- =7 S+1$21*,V2+ +. (0$0112'-'(2 V02& '' ((*.0; E*,V2+ 1*&'+2(** V+1$-0 &+*&2'(0-''0 (02 5+(0(+2U-''0 [&2-5(-((%-''%\ 30 V#'## V+2''0 (-10*50'(0T &*..-' '- 0'-(-(00. (0&02'2. V02& ; )%%521**. [(2f20\ #1%+'0 +. &2-5(#.#(3+V0B90'(-((0'2'%%.V%2.[V2-.-(&+250(\; N'(-B7S+1$21*,V2++.#1--.'%1*&'+2(*.--.0;E*,V2+'00U00.0'-(-((*0(210V%2'-'(2 V02& ;)%%521**.#1%+'0+.&2-5(#.#(3+V0B9X?90'(-((0; N'(- A7 S+1$21*,V2+ +. V#'#$%'(2 '23+21(00. -2&% '- V#'# (-10*50''0 21,0. 1-2&&0*'(0; )%%521**.#1%+'0+.&2-5(#.#(3+V0]90'(-((0; )*+,-''0+.$250112'-'(2(*(&2((*A? V0(-1101*&'00(2+.$0501(0$*+U-.=9>9 1+VV**.,-..-''%;C+1,-110+.(+U-((*>X0'(--.V0(-1101*&'00(2+;I%2U-.12'%&'2)/ '(*'(+2,2&*..0.(2-U+''0+.T-((%&08U-110,** U-11Z-( (+U-((* V0(-1101*&'00(2+; S5+'-.(*0012'-'(2 V0(-1101*&'00(2+X& ?T< j (*(&2(*2'(0; P01+'(*'(+2,2&*..0. (2-(+3-.,*&00. &0&' &0((* V0(-1101*&'00(2+. $*+&'2; C+'&0 V0(-1101*&'00(2+(0 -'22.(## 5+U*''0T $+2U00. &+; '0250*((0-8&%2'(% (*(&2, & '(*&'--. &%#(-((%$% & ,08U+112'**&'2-.,*&00.,#W'.22U-. V-.(*-'2'05*&'-(;S0(-1101*&'00(2+XU20Y.++'2.[>0'(-(02-.-,,%.\'00.-2U-.& =99] 30 =9>9 (-8U#. (-5$-#'&#'-1#.,*& U-. '0250*&'2'(0 #1-2'2,,%(+12$0( ((#$2%;S-5%(2==T=j7110[`&V1\$0'(0..-2'( '( X+.Y-1,20T,,; 011-5Y20'(0 3+8(*$00 50V'*((-1*0T &*2$0( &+5$0.1-8U-( '-&% #&'2((%2'(0V0*&'2.0V-.(*02&0.0(02&+250..*+5**U-''0+11*(28+((*,0&+&+&-8+''0T (02V-2''0T(0&0V%%''%(02(0&0301&+3-.'2'%V*+1-110T'2&052V*.&2('-&%_*5*.&*1++'2; N11-5Y200+12(+U-((*>BT]j '(0[<&V1\T3+2'(0?9j A9j '*+12'(+1100.;C05$0((+,**((0-'22.(#2.22.2&%%.,#W'>BT]j7110&02&2'( '(0; C05$0((+,20&+8(20+12#1--.'%&0*10''0T&+5$0.(0*'(+2110T(02V-2''030l(02+82,+2''0(02 (2-((#.%$*+U-.02&0.0(*5&&2+12(0$0112'(0$%8%&05$02'-,V00; Q9C<==?>g'U9C<=>?VA?>'B?'U99>>9V?>'I?;U??>' S*5-..0( $0( &-'&2,%%52.,0112&&02(0; G-5$-#'&#'-1#.,*&00. ]> j '( ,0012 V*5-.(0T? j7110 #1%V*5-.(0 30 B j V*5-.(0; "0,V00( 19

23 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( (*.(*$0(+1-$ ,02'-''0&*..+''0T'211%$02.&08U-1( (0[<T? j\ *U*((* $-(%,%%. 25(+0,0(+.,02(+&*1,080,,0' V+2' -1%2.1%%&%52''%T (*1-8U*&' (0 80,V02(0 -'22.(#2 $02. #&'2((%2'(0V0*&'2.0; "0,,0'V**(+&' U*110 5*.'00'(2T =< j7110; S**((*$0( 80,V00( +12$0( V5-, T 30 #1--.'%.22(% V**((*2 >^B &V1; "0,,0'V**(+&'22. '*+'2( &22..2(-((%$%.8*+,2+(0301+'(*&'-''0.22.T-((%80,,0'V**((-2'-11-&%#(-((%2'22.$02. (%#'280,V02'(0V05(.-520; 399>'J?AC?9G<>' O**(0,0 &0'$0(( ,2'( ,+2((0.*( )*+,-. /( ( ( 5# '(*'(+2,2&* '-12((%,%((W,%'(% 122&03*+,2'-'(0; E2'%&'2 #&'2 $-(-500.2X2&%2.-. & *U*((* 1+V-((0,00.,*.*02'0,#1+2U++'2. $*+&'2F C0'$0((032-. '*+'2( '-*500$0. (210..-((0 30 +((0$0. (0V0*&'-( 8*+, '(*'$ ''00.; A;B;B G-5$-#'&#'-1#''%+1221,+2(-((*$02.#8U-.&+250.&*+12.'##['#U%.$2&0\;C+250I-(2''% +.21,+2(-((*'-2('-,%.&+250.&*+12.'##(7-,;$0.8**U-.'#U%.$2&0[&*+12.2&%>=$: &&\T'#..#..%2.-.,0&'0'8*.((2[&*+12.2&%A$\T,*.*02'0,#1+2U++'2[&*+12.2&%]$= &&\30&0&'2(0V0(*5,00;F&'2& *U*((*1+V-((0,00.21,0.U20Y.++'20;C+250 'W2.+5,0012'(2T,*((01028(*2;E+V-(*&'--.V%%U#((22.-1%2.'*+3-1*112'2'(0'#2'(%& *+.+. &*..+. $*+&'2; C V%21(22. 2,-#(#,2'8%252W(%T,*((0 $08$2'(*'(0 -V%21# '00(* -U-' 5**,22.0$0*&'-''0; F8U-. &+250. &+8U &*+12.'##(% +1-21,+2(-((* $250112'(0 U0(00 &*+12.'#2'(% +. $02. $%8%. '00(0$2110T$02&& (0+.)*+,-''0&*+11*(301+'(*'(+2,2&*..0.(2-U+.,*& ><&0VV01-((0; A;B;A )AJSS=>E;A=<=' U-.&-'&2,%%5%2.-.V-.(*-&+&+$*+'2.0>]]]^=9>9+.+11*(AT];G%.%02& '#.(#.#( #8(--.'% BA =99]^=9>9 (-8U#. (-5$-#'&#'-1#.,*&00..05((*3-.12'%%.(#, *($02$0(+.(0T30.-+$0('#..#((%.--(8-1V+'( (0.--(V-.(*--.'08#$2.;P01+'(*'(+2,2&*..0.(2-U+''0+.#&' V-.(*-T '#.(#2 &0&'2 -V%,*+U+'(*.*((0 V-.(*0 [8**12801&2+T V%%( 30 '**( -2$%( (%#'2. &-82((#.--(T (0&0301&+3-. 1**'( *( &-82((#.#(\; C#' ,% (*(&2((22.T 30 '211% (+U-(( V-'2._-&(2+ (22.-#U-. 02&00.T,2'(% -V%,*+U+'(*,0( 3+8(*2$0(; 20

24 "#$%&'()%**+%,$-$(.-*'/,01/%$(,-2'",%'3.%*4-( P01+'(*'(+2,2&*..0. (2-U+''0 +.,#W' '-T -((%,**(0,0.*+52 *5+' *( &+&-,0(+.0'(*,00..05((*30(02,**(0,0.*+52.05((* (0.*(*5+&'-.0'(*0T,*((0#1--.'%2%.&05((*-''00'(*(*&'-(+..2'(*$0($02$0((+,0'(2; (+U-((* *1&+,*+( ((#$2% 0.0(+,2'20 V225(-2(%T 3+(&0 01(2'(0$0( 5+U*.#&'21W('0250*&'211-(028#$2.$+2.(2+.Y-1,211-; A;B;? U-. #1-2'2,,%( (-5$-#U-112'-( +.Y-1,0( +$0( '-( 28+X+.Y-1,0( Y20'(03+8(*$0(28+((*,0('-&%f0&(--5-2U-.028-*((0,0(28+(*1-8U*&'-(;)21,%( 30 V+1$-( $0( #1--.'% (-5$--(T -2&% 5+U* $2-1% (+U-((* '-1$%'(2 V-52..W112'2%'0250*&'20; MFM /)0&3/&+&' )*+,0102'( U-. (0'+ +. &-'&2,%%52. 8#$%T $02&&0 '**5( ( (#2'-'(2&+252-.(##V-2''%305*.Y+.,2((0'*8(-2''0; &-.(--1(00.(-5$-T,*((0 05$+'(-1*''0 &0..0((00 &22..2((%% 8*+,2+(0-52(#2'-'( '* (*X (02 (0&0&*1,0*&'22.; (*+'0''0V2(%2'2+110$+2,00T30'-.(*12'2+110&+8(**112'-'(2 &*1,0*(*.*(-U-'(%T3+((0&+250V%53%2'2,-('%'(#'(210.(--''0$02&-0''0$*1&00.2'-''0,00'(+''0 $*+5(-.52.(-211%; Y0.((2 30 &-$#(1**'(+2.-.T -2&% '- ' *.Y+1(00. ( ( '&0'T '211% (-$**' $ '(- &-((-5##U-11-,-('%'(#'(210.(--''0; K*.Y+.,2((0'*8(-21( W,%2.-.T30'211%+.(%#'2.'*+50'-1&% T &*.(00'10.(2++.3#5&&%;"%.(%+.'23+2((*.*(010'T30'-+.,-1&+V2(&%;N &*5+*(*.*(T 30 &0* '-((*.*( #1$%%'(2,-1&+ V#'(##.; C*1,0*&'-( +$0( $ *&&0&05$02'-,V2; "0,,0'V**(+&'-( [>^= $%1280,,0'(0\ +$0( 5+U*110 #1-2'2%; J.Y-1,0&+8U0( +$0( '*+50( &*1,0*&'-(T V#W5-%( '-1%( (--(T (0'0V02.+((+,0(122&&--([1220.1#8#-((0&0122&&--(( *'-$0(-(*122&&--(\T$%%5%( V%%.12.30( '-&% &05$0((+,0( &+8U0( &0*10''0T +82,+2''0 30 &+5$2-. (0*'(+2110; C+&+803+.( *.'00'( V2-.2% (02 &-$#(50&-.(-2'20 '-&% &++&&02(0 (02 21

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

PERUSASIOITA ALGEBRASTA

PERUSASIOITA ALGEBRASTA PERUSASIOITA ALGEBRASTA Matti Lehtinen Tässä luetellut lauseet ja käsitteet kattavat suunnilleen sen mitä algebrallisissa kilpatehtävissä edellytetään. Ns. algebrallisia struktuureja jotka ovat nykyaikaisen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Matikkapaja keskiviikkoisin klo Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/81

Matikkapaja keskiviikkoisin klo Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/81 Matikkapaja keskiviikkoisin klo 14-16 Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/81 Lineaarialgebra (muut ko) p. 2/81 Operaatiot Vektoreille u = (u 1,u 2 ) ja v = (v 1,v 2 ) Yhteenlasku: u+v = (u 1 +v 1,u 2 +v 2 )

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Matikkapaja keskiviikkoisin klo Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/210

Matikkapaja keskiviikkoisin klo Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/210 Matikkapaja keskiviikkoisin klo 14-16 Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/210 Lineaarialgebra (muut ko) p. 2/210 Operaatiot Vektoreille u = (u 1,u 2 ) ja v = (v 1,v 2 ) Yhteenlasku: u+v = (u 1 +v 1,u 2 +v 2

Lisätiedot

SM-uinnit 2016 Arvioitu aikataulu Virallinen aikataulu lasketaan ja julkaistaan Livetimingissa 60 min ennen kilpailujakson alkua.

SM-uinnit 2016 Arvioitu aikataulu Virallinen aikataulu lasketaan ja julkaistaan Livetimingissa 60 min ennen kilpailujakson alkua. Torstai 24.3. 10:00 1 100m PU Miehet VSM M Loppukilpailut 10:04 2 100m PU Naiset VSM N Loppukilpailut 10:08 3 200m Vapaauinti Naiset N Alkuerät 10:37 4 200m Perhosuinti Miehet M Alkuerät 10:47 5 50m Selkäuinti

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I Usean muuttujan funktiot MS-A7 Differentiaali- ja integraalilaskenta (Chem) Esimerkkejä ym., osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto Raja-arvot 3 Jatkuvat funktiot 4 Osittaisderivaatat 5 Derivaatta eli gradientti.

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

3x + y + 2z = 5 e) 2x + 3y 2z = 3 x 2y + 4z = 1. x + y 2z + u + 3v = 1 b) 2x y + 2z + 2u + 6v = 2 3x + 2y 4z 3u 9v = 3. { 2x y = k 4x + 2y = h

3x + y + 2z = 5 e) 2x + 3y 2z = 3 x 2y + 4z = 1. x + y 2z + u + 3v = 1 b) 2x y + 2z + 2u + 6v = 2 3x + 2y 4z 3u 9v = 3. { 2x y = k 4x + 2y = h HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Anna seuraavien yhtälöryhmien kerroinmatriisit ja täydennetyt kerroinmatriisit sekä ratkaise yhtälöryhmät Gaussin eliminointimenetelmällä. { 2x + y = 11 2x y = 5 2x y + z = 2 a) b)

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto 21. tammikuuta 2016 G. Gripenberg (Aalto-yliopisto) MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta

Lisätiedot

Osi*aisintegroin2. Osi*aisintegroin2: esimerkkejä. Osi*aisintegroin2tapauksia 1/29/13. f'(x)g(x)dx=f(x)g(x) f(x)g'(x)dx. f'(x)g(x)dx=f(x)g(x)

Osi*aisintegroin2. Osi*aisintegroin2: esimerkkejä. Osi*aisintegroin2tapauksia 1/29/13. f'(x)g(x)dx=f(x)g(x) f(x)g'(x)dx. f'(x)g(x)dx=f(x)g(x) /9/ Osi*aisintegroin Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d df(x) dg(x) (f(x) g(x)) g(x) + f(x) Integroidaan yhtälön molemmat puolet x:n suhteen: d (f(x) g(x)) df(x) g(x) + f(x) dg(x) f(x) g(x)

Lisätiedot

Syyskuu Jo vuodesta Julkaisijat: Lions Club Lavia ry. ja Lavian Yrittäjät ry.

Syyskuu Jo vuodesta Julkaisijat: Lions Club Lavia ry. ja Lavian Yrittäjät ry. LAVIAN TIEDOTUSLEHTI Syyskuu 2017 Jo vuodesta 2014 Julkaisijat: Lions Club Lavia ry. ja Lavian Yrittäjät ry. +/?8/ "//6AB;/< 9=;37A/ /BA=C/

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Osi$aisintegroin, Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d

Osi$aisintegroin, Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d Osi$aisintegroin, Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d df(x) dg(x) (f(x) g(x)) = g(x) + f(x) dx dx dx Integroidaan yhtälön molemmat puolet x:n suhteen: d (f(x) g(x))dx dx = df(x) dx g(x)dx + f(x)

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset

6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 51 6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt Määritelmä 6.1. Olkoon I R avoin väli. Olkoot p i : I R, i = 0, 1, 2,..., n, ja q : I R jatkuvia

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto ja esimerkkejä ym., osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto ja esimerkkejä ym., osa I Usean muuttujan funktiot MS-A007 Differentiaali- ja integraalilaskenta (Chem) Yhteenveto ja esimerkkejä ym., osa G. Gripenberg Aalto-yliopisto Raja-arvot 3 Jatkuvat funktiot 4 Osittaisderivaatat 5 Derivaatta

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto ja esimerkkejä ym., osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto ja esimerkkejä ym., osa I MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto ja esimerkkejä ym., osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto 21. tammikuuta 2016 G. Gripenberg (Aalto-yliopisto) MS-A0207 Differentiaali- ja

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Kirjoita jokaiseen koepaperiin nimesi, opiskelijanumerosi ym. tiedot! Laskin (yo-kirjoituksissa hyväksytty) on sallittu apuväline tässä kokeessa!

Kirjoita jokaiseen koepaperiin nimesi, opiskelijanumerosi ym. tiedot! Laskin (yo-kirjoituksissa hyväksytty) on sallittu apuväline tässä kokeessa! Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu Mat-1.1040 L4 Tentti ja välikokeiden uusinta 21.5.2010 Gripenberg, Arponen, Siljander Kirjoita jokaiseen koepaperiin nimesi, opiskelijanumerosi ym. tiedot! Laskin

Lisätiedot

F-T. mrm2. - kappaleiden m t ja m2 välinen gravitaatiovoima (vetovoima) F on SOVE LLU STE HTÄVIÄ G RAVITAATI O LAI STA

F-T. mrm2. - kappaleiden m t ja m2 välinen gravitaatiovoima (vetovoima) F on SOVE LLU STE HTÄVIÄ G RAVITAATI O LAI STA SOVE LLU STE HTÄVÄ G RAVTAAT O LA STA ltl - kappaleiden m t ja m2 välinen gavitaatiovoima (vetovoima) F on F-T mm2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys (m)

Lisätiedot

3 TOISEN KERTALUVUN LINEAARISET DY:T

3 TOISEN KERTALUVUN LINEAARISET DY:T 3 TOISEN KERTALUVUN LINEAARISET DY:T Huomautus epälineaarisista. kertaluvun differentiaaliyhtälöistä Epälineaarisen DY:n ratkaisemiseen ei ole yleismenetelmää. Seuraavat erikoistapaukset voidaan ratkaista

Lisätiedot

1.7 Gradientti ja suunnatut derivaatat

1.7 Gradientti ja suunnatut derivaatat 1.7 Gradientti ja suunnatut derivaatat Funktion ensimmäiset osittaisderivaatat voidaan yhdistää yhdeksi vektorifunktioksi seuraavasti: Missä tahansa pisteessä (x, y), jossa funktiolla f(x, y) on ensimmäiset

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Lisä,etopake3 2: ra,onaalifunk,on integroin,

Lisä,etopake3 2: ra,onaalifunk,on integroin, 9/20/ Lisä,etopake 2: ra,onaalifunk,on integroin, Ra,onaalifunk,o: kahden polynomin P(x) ja Q(x) osamäärä. Esim. x 2 x + 2 tai x5 +6x x- Ra,onaalifunk,o voidaan aina integroida, ja tähän löytyy kajava

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio.

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. Riikka Korte Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / Ratkaisut

Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / Ratkaisut MS-C34 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt, IV/26 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Harjoitus 4 / t Alkuviikon tuntitehtävä Hahmottele matriisia A ( 2 6 3 vastaava vektorikenttä Matriisia A

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota.

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota. MAA5.2 Loppukoe 24.9.2013 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! A1. A-osio. Tehdään

Lisätiedot

E P "!$ $ %& /0 % X!!$%` ( & [ &('! $FXP &. &Z5 &) 6 & *) X,+ %&) "7 XX& %P ' e -/.0$123 3A12 9B17CD" FHG 2I 12 %&J %K MLCCLC NA99O1

E P !$ $ %& /0 % X!!$%` ( & [ &('! $FXP &. &Z5 &) 6 & *) X,+ %&) 7 XX& %P ' e -/.0$123 3A12 9B17CD FHG 2I 12 %&J %K MLCCLC NA99O1 !"!$%&' %(% ) +*,$%"-&. % /0 1 % 32. 4 5! 5)! 6 7 88) 9;:7A@CB!>A>CD?BEFEG:7 K =JNEGB O $%P $QSR "-7G*T( UV%(% ) +*,1*5 "7WQ UV%(% ).WWXX!, UY! ZX[ 48 \!] ^!7_G` %a65 \!8b)4c

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Lineaarialgebra (muut ko)

Lineaarialgebra (muut ko) Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/103 Lineaarialgebra (muut ko) Tero Laihonen Lineaarialgebra (muut ko) p. 2/103 Operaatiot Vektoreille u = (u 1,u 2 ) ja v = (v 1,v 2 ) Yhteenlasku: u+v = (u 1 +v 1,u 2 +v

Lisätiedot

Seuraava luento ti on salissa XXII. Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/117

Seuraava luento ti on salissa XXII. Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/117 Seuraava luento ti 31.10 on salissa XXII Lineaarialgebra (muut ko) p. 1/117 Lineaarialgebra (muut ko) p. 2/117 Operaatiot Vektoreille u = (u 1,u 2 ) ja v = (v 1,v 2 ) Yhteenlasku: u+v = (u 1 +v 1,u 2 +v

Lisätiedot

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten?

Kokeile ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! Miten opit parhaiten? Miten opit parhaiten? Valmistaudu täydellisesti lääkiksen pääsykokeeseen! n Voit harjoitella kotoa käsin huippusuositulla Mafynetti-ohjelmalla. Mukaan kuuluu 4 täysimittaista harjoituskoetta!! n Harjoittelu

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

Osi$aisintegroin, Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d

Osi$aisintegroin, Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d Osi$aisintegroin, Palautetaan mieleen tulon derivoimissääntö: d df(x) dg(x) (f(x) g(x)) = g(x) + f(x) dx dx dx Integroidaan yhtälön molemmat puolet x:n suhteen: d (f(x) g(x))dx dx = df(x) dx g(x)dx + f(x)

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta 8..206 Gripenberg, Nieminen, Ojanen, Tiilikainen, Weckman Kirjoita jokaiseen koepaperiin nimesi, opiskelijanumerosi

Lisätiedot

Häiriöteoriaa ja herkkyysanalyysiä. malleissa on usein pieniä/suuria parametreja. miten yksinkertaistetaan mallia kun parametri menee rajalle

Häiriöteoriaa ja herkkyysanalyysiä. malleissa on usein pieniä/suuria parametreja. miten yksinkertaistetaan mallia kun parametri menee rajalle Häiriöteoriaa ja herkkyysanalyysiä malleissa on usein pieniä/suuria parametreja miten yksinkertaistetaan mallia kun parametri menee rajalle jatkuvuus ja rajayhtälöt säännölliset ja epäsäännölliset häiriöt

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

KNOCK-OUTS. on the top and bottom TURVAKYTKIMET. Date. Date. P.Inkinen H23T Dimension drawing. Edition Sheet

KNOCK-OUTS. on the top and bottom TURVAKYTKIMET. Date. Date. P.Inkinen H23T Dimension drawing. Edition Sheet THE INFORMTION HEREIN IS PROPRIETRY TO KTKO OY N IS NOT TO E REPROUE OR USE WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF KTKO OY. 8 esigned by hecked by pproved by ate ate 78 0 9 80 Edition 0 80 Sheet THE

Lisätiedot

TURVAKYTKIMET 10-1000A TEKNISET TIEDOT

TURVAKYTKIMET 10-1000A TEKNISET TIEDOT 0-000A TEKNISET TIEDOT KUM/KUT/KUA/KUR 0 A 6 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A Nimelliseristysjännite U i (V) 690 690 690 690 690 690 690 Avoimen tilan terminen rajavirta I th (A) 25 40 63 63 90 00 60 Koteloidun

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

MS-C1350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset 5, syksy Mallivastaukset

MS-C1350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset 5, syksy Mallivastaukset MS-C350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Haroitukset 5, syksy 207. Oletetaan, että a > 0 a funktio u on yhtälön u a u = 0 ratkaisu. a Osoita, että funktio vx, t = u x, t toteuttaa yhtälön a v = 0. b Osoita,

Lisätiedot

Solmu 3/2010 1. toteutuu kaikilla u,v I ja λ ]0,1[. Se on aidosti konveksi, jos. f ( λu+(1 λ)v ) < λf(u)+(1 λ)f(v) (2)

Solmu 3/2010 1. toteutuu kaikilla u,v I ja λ ]0,1[. Se on aidosti konveksi, jos. f ( λu+(1 λ)v ) < λf(u)+(1 λ)f(v) (2) Solmu 3/200 Epäyhtälöistä, osa 2 Markku Halmetoja Mätä lukio Välillä I määriteltyä fuktiota saotaa koveksiksi, jos se kuvaaja o alaspäi kupera, eli jos kuvaaja mitkä tahasa kaksi pistettä yhdistävä jaa

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

a 1 y 1 (x) + a 2 y 2 (x) = 0 vain jos a 1 = a 2 = 0

a 1 y 1 (x) + a 2 y 2 (x) = 0 vain jos a 1 = a 2 = 0 6. Lineaariset toisen kertaluvun yhtälöt Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt ovat tuntuvasti hankalampia ratkaista kuin ensimmäinen. Käsittelemmekin tässä vain tärkeintä erikoistapausta, toisen kertaluvun

Lisätiedot

VARAOSALUETTELO SISU VAIHDELAATIKOT KYTKIMET. Oy SUOMEN AUTOTEOLLISUUS Ab. Fleminginkatu 2 Vaihde 70101

VARAOSALUETTELO SISU VAIHDELAATIKOT KYTKIMET. Oy SUOMEN AUTOTEOLLISUUS Ab. Fleminginkatu 2 Vaihde 70101 VARAOSALUETTELO SISU VAIHDELAATIKOT JA KYTKIMET 19 3 8 Oy SUOMEN AUTOTEOLLISUUS Ab H K I Fleminginkatu 2 Vaihde 70101 VARAOSALUETTELO SISU VAIHDELAATIKOT JA KYTKIMET 19 3 8 Oy SUOMEN AUTOTEOLLISUUS Ab

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Marû ja modaalit. Aleksi Sahala

Marû ja modaalit. Aleksi Sahala Marû ja modaalit Aleksi Sahala 27.09.2015 Marû Intransitiivitaivutus Marûn intransitiivinen persoonataivutus muodostetaan ensimmäisellä suffiksisarjalla, sekä preesens-futurin tunnuksella {ed} Yksikkö

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Bygghemma Finland Oy. KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 PÄÄSUUNNITTELIJAN KUITTAUS: AUTOTALLI 22 m2 POHJAPIIRUSTUS

Bygghemma Finland Oy. KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 PÄÄSUUNNITTELIJAN KUITTAUS: AUTOTALLI 22 m2 POHJAPIIRUSTUS KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 A AUTOTALLI 22 m2 3642 POHJAPIIRUSTUS 6740 A 12015 KERROSALA 25 m2 TILAVUUS 65 m3 PALOLUOKKA P3 A AUTOTALLI 22 m2 3642 POHJAPIIRUSTUS 6740 A 12015 KERROSALA

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot