Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Maakuntien arkkitehtuurikoulutus Dea Crichton-Turley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Maakuntien arkkitehtuurikoulutus Dea Crichton-Turley"

Transkriptio

1 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Maakuntien arkkitehtuurikoulutus Dea Crichton-Turley

2 Kasvupalvelun tavoitehierarkia Yhteiskunnalliset tavoitteet Kestävän taloudellisen kasvun tukeminen Politiikkatavoitteet Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen Työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden vähentäminen Strategiset tavoitteet Osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät Uusia yrityksiä syntyy ja yritykset uudistuvat Nuorisotyöttömyys ja rakenteellinen työttömyys vähenee Osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin Työvoiman liikkuvuus Osaamisen kohtaanto Kansainvälisiä osaajia Uusia yrityksiä syntyy ja yritykset uudistuvat Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoitteet Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoite 3 Maahanmuuttajien-, nuoriso- ja rakenteellinen työttömyys vähenee Alle 25-v työttömien määrä vähenee Maahanmuuttajien työttömyys vähenee Alueiden vahvuudet lisäävät kasvua Älykkäät kaupungit Toimivat kasvuvyöhykkeet Alueiden vahvuudet lisäävät kasvua Tavoite 3 Tavoite 3 Tavoite 3 2

3 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet Työn tavoitteena on ollut jäsentää kasvupalvelujen kansallisen toimintamallin toiminnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus meneillään olevan ja tulevan kehittämistyön tueksi Muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta liittyen kasvupalveluihin Muodostaa yhtenäinen kuva kasvupalvelujen toimintaympäristöstä ja kasvupalvelutoimijoiden prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin Suunnitella kasvupalvelun yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut Suunnitella malli kasvupalvelujen tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa 3

4 Kuvattavan kohteen rajaukset ja reunaehdot Kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut Maakuntien palvelut on kuvattu alueuudistus.fi sivustolla. Maakuntien palvelujen kuvauksia on hyödynnetty nykytilan kuvauksena; Maakuntien viitearkkitehtuurityössä laadittuja kuvauksia on tarkennettu Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikuvaus laaditaan kokonaisarkkitehtuurimallin (JHKA 2.0) mukaisesti sekä huomioiden siihen kytkeytyvät sidosarkkitehtuurit. Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon vakiintuneen vaiheen tavoitetilana Kokonaisuutta kuvataan tämän hetkisten olettamusten pohjalta sekä tehtyihin päätöksiin pohjautuen Kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat rajautuvat tässä vaiheessa toiminta-arkkitehtuuriin ja periaatetason määrityksiin Lisäksi tietoarkkitehtuurin valittuja osa-alueita on kuvattu täydentämään toiminta-arkkitehtuuria 4

5 Kokonaisarkkitehtuurin jäsentämistä ja tarkentamista tarvitaan Voidaan paremmin kommunikoida tulevien kasvupalvelujen suunnitteluun osallistuville eri organisaatioille ja työryhmille mistä kokonaisuudessa on kyse, miten eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa, mitä on jo olemassa sekä miltä osin on mielekästä toteuttaa yhteneviä toimintamalleja / periaatteita. Hajautetusti tapahtuvan kehitystyön ohjaamiseksi tarvitaan riittävän tarkalle tasolle laadittu kokonaisarkkitehtuurikuvaus, jotta sen pohjalta pystytään tekemään kehitystyön valintoja Kokonaisarkkitehtuuri luo pohjan, johon voidaan kiinnittää kohdearkkitehtuurien tarkempia kuvauksia Tunnistamaan eri palvelujen ja järjestelmien riippuvuudet ja niiden huomioiminen kehittämisessä Tunnistamaan rinnakkaisten kehittämishankkeiden keskinäiset suhteet, mahdolliset katvealueet sekä päällekkäisyydet Työ- ja elinkeinoministeriö

6 KASVUPALVELUIDEN KA Kokonaisnäkymä suhteessa maakuntien arkkitehtuuriryhmiin Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri suhteessa maakuntien viitearkkitehtuuriin ja arkkitehtuurin kokonaisnäkymään TEM-hallinnonalan KA Kasvupalvelujen ekosysteemi muodostuu 2 osaekosysteemistä: 1.Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi 2. Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi TEM-hallinnonalan kasvupalvelun KA Kasvupalvelun KA (yhteinen) 1. Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi 2. Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi Maakunnan kasvupalvelun KA (yhteinen) Maakuntakohtainen kasvupalvelun KA Maakunnan osa-alueen KA 6

7 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin sisältö = Työn sisältö Kuvaan on merkitty punaisella katkoviivalla ne osakuvaukset, jotka on Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuurissa osin tai kokonaan kuvattu. 7

8 Kasvupalvelujen kyvykkyydet Asiakkuuden- ja palvelujenhallinnan kyvykkyysalueet Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalue Kasvupalvelutuottajan (pl. markkinatoimijat / kolmassektori) oman palvelutuotannon kyvykkyysalue Asiakkuudenhallinta Asiakassegmenttienhallinta Palveluidenhallinta Palveluketjun ohjaus Neuvonta Valvonta Asiakastiedonhallinta Osallisuus ja osallistaminen Palvelutuottajien hallinta Ekosysteemeissä toimiminen Muu oma palvelutuotanto Erillisrahoituspalvelut Maakuntien yleiskatteellinen tai valtiotoimijan budjetti rahoitus Yleis-/tukikyvykkyysalue Strategiahallinta Henkilöstöasioiden ja osaamisen hallinta Hankinta Fyysisen omaisuuden (kiinteistöt, välineet) hallinta Säännösten noudattaminen Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö Toiminnan kehittäminen Talouden hallinta Asianhallinta Tietohallinto Riskienhallinta Varautuminen ja organisaatioturvallisuus Viestintä, markkinointi ja myynti 8

9 Kasvupalvelujen kyvykkyydet Asiakkuudenhallinta Asiakkuudenhallinta kyvykkyysalue Asiakkuudenhallinta Asiakassegmenttien hallinta Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen Asiakkaiden tunnistaminen Asiakkaan palvelupolun suunnittelu ja palveluohjaus Asiakkaiden segmentointi (pääsegmentit) Asiakkaiden segmentointi (alasegmentit) Asiakkaiden roolit Asiakkaan elämäntilanne Värikooien merkitys Asiakaskokemuksen ja -vaikuttavuuden mittaaminen Toimialarajat ylittävien palveluketjujen tunnistaminen ja suunnittelu Asiakkaan palveluvarausten hallinta ja herätteet Pääsegmenttien suunnittelu (määritetään politiikkajohdannaisesti) Alasegmenttien suunnittelu Asiakkaiden elinkaaren vaihe Kasvupalvelujärjestäjien / - tuottajien yhteinen (Esim. EURA2014, HCRM, ATV) Kasvupalvelujärjestäjille / -tuottajille yhdenmukainen (rakenne / työkalut) Kasvupalvelujärjestäjä / -tuottaja kohtaisesti eriytyvä kyvykkyys Asiakkaan perustietojen hallinta Asiakastiedon hallinta Asiakkaan palvelutapahtuma/ asiointitietojen hallinta (yhteiset asiakastiedot) Asiakkaan palvelutapahtuma/ asiointitietojen hallinta Oma maakunta (MyData) Osallisuus ja osallistaminen Asiakkaan palveluntuottajavalinnat Asiakaspalautteenhallinta Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen Värikoodien merkitys Kasvupalvelujärjestäjien / - tuottajien yhteinen (Esim. EURA2014, HCRM, ATV) Kasvupalvelujärjestäjille / -tuottajille yhdenmukainen (rakenne / työkalut) Kasvupalvelujärjestäjä / -tuottaja kohtaisesti eriytyvä kyvykkyys 9

10 Kasvupalvelujen sidosryhmät Kasvupalvelujärjestäjät Kasvupalvelutuottajat ja -toteuttajat Maakunta Uudenmaan PKseudun kuntayhtymä Kunta TEM KEHA TEM Business Finland Maakunta Valtakunnallinen toimija Rakennerahasto toimielimet Finnvera Voivat toimia vain palvelutoteuttajina Uudenmaan PKseudun kuntayhtymä TESI UM Sote- Markkina- Toimija (sis. Kolmassektori) Liikelaitos Kasvupalveluiden ohjaus Valtakunnallisten kasvupalveluiden strateginen ohjaus TEM omistaja- /tulosohjaus Maakunnan luottamusjohto EU-rakennerahastojen hallintoviranomainen Maakuntien kasvupalveluiden strateginen ohjaus VM + TEM (Valtion ohjaus) VM + TEM (Digitalisaation ohjaus) Kasvupalveluiden yhteistyöfoorumit (olemassa oleva tai tunnistettu tarve) TeamFinland koordinaattorit EU-rakennerahastojen hallintoviranomainen Moniammatillinen yhteistyö -verkosto Jne. Asiakkaat Henkilö Yritys kunta Viranomainen Yhteisö (yhdistys, järjestö, säätiö) EU-rakennerahastojen tarkastus hallintoviranomainen Maakunnan sisäinen kasvupalveluohjaus Maakunnan johto Palvelunantaja = toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palveluja Palvelunjärjestäjä = palvelunantaja, joka vastaa palvelujen toteutumisesta ja niihin liittyvistä kustannuksista = Julkista valtaa kasvupalveluissa käyttävät toimija merkitty Punaisella kehyksellä Palveluntuottaja = palvelunantaja, joka saa aikaan palveluja joko toimimalla itse palvelun toteuttajana tai tilaamalla ne alihankintana muulta palvelun toteuttajalta Palveluntoteuttaja= palvelunantaja, joka käytännössä antaa sovitut palvelut asiakkaalle 10

11 Kasvupalvelujen palvelukartta Palvelukokonaisuus: Kaikki palvelut KASVUPALVELUIDEN PALVELUKARTTA - Palvelukokonaisuudet Julkishallinnon yhteiset viestintä ja tietopalvelut Kasvupalveluneuvonta Rahoituspalvelut Rekrytointi- ja osaamispalvelut sekä elinkeinotoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut Kansalaisneuvonta Rahoitusneuvonta ja -ohjaus Valtionavustukset Palvelutarpeen arviointi Suomi.fi kansalaisille ja yrityksille Kehittämisneuvonta ja -ohjaus Valtiontuet Työnvälitys- ja rekrytointipalvelut Alueelliset yleisneuvontapalvelu Kansainvälistymisneuvonta Etuudet Osaamisen kehittäminen Alueelliset yhteiset viestintä ja tietopalvelut Alueelliset yleisneuvontapalvelu Neuvonta ja ohjaus rekrytointija osaamispalveluissa Korvaukset Pääomasijoitus, lainat, takaukset Kotoutumis-/maahanmuuttajien erikoispalvelut Innovaatioympäristö 11

12 Kasvupalvelujen palvelukartta - BUSINESS FINLAND Palvelukokonaisuus: Palvelukokonaisuus Viestintä ja tietopalvelut Suomi.fi kansalaisille ja yrityksille Valtionavustukset Rahoituspalvelut Innovaatio-, rekrytointi- ja osaamispalvelut Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut Neuvonta Rahoitusneuvonta EUTI ja EEN - neuvontapalvelut Horisontti 2020 valmistelun tuki Kehittämisneuvonta Teemaklinikat Into, asiantuntemusta innovaatiopalveluihin Neuvonta- ja sparrauspalvelut kehittämiseen Kansainvälistymisneuvonta Valtiontuet Tutkimuksen ja yrityksen yhteishankkeet Etuudet Innovatiiviset julkiset hankinnat Korvaukset Pääomasijoitus, lainat, takaukset Tutkimuksen ja yrityksen yhteishankkeet Innovatiiviset julkiset hankinnat Tekes Pääomasijoitus Oy:n sijoituspalvelut Tutkimus, kehitys, pilotointi rahoitus eri yrityssegmenteille Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) Tutkimus, kehitys, pilotointi rahoitus eri yrityssegmenteille Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) Osaamisen kehittäminen Työnvälitys Innovaatioympäristö Visit Finland palvelut Invest in Finland palvelut Verkostoitumispalvelut kotimaassa ja kansainväliseen toimintaan 12

13 Maakunnan kasvupalvelujen palvelukartta 1/2 Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut Palvelukokonaisuus Viestintä ja tietopalvelut Rahoituspalvelut Suomi.fi kansalaisille ja yrityksille Neuvonta Valtionavustukset alueellinen kehittämistuki Tuki ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämishankkeisiin perusrakenteen investointituki Tuki opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin Tuki liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin Tuki työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin Rahoitusneuvonta Rahoitusta koskeva neuvonta Kehittämisneuvonta Työelämän laadun ja tuottavuuden edistäminen Neuvonta ja ohjaus rekrytointi- ja osaamispalveluissa Kansainvälistymisneuvonta Yhteisöjen neuvonta Kansainvälistymisen edistäminen Valtiontuet Tuki yrityksen analyysi- ja asiantuntijapalveluihin sekä koulutuspalveluihin Etuudet Korvaukset Kuljetustuki Pääomasijoitus, lainat, takaukset Yritysten liiketoiminnan kehittämisen sekä kasvuja kansainvälistymistavoitteiden arvioiminen ja edistäminen (KEHPA) Starttiraha Korvaukset (työnantajille, työnhakijoille) esim. työolosuhteiden järjestelytuki Tuki pääomasijoitustoimintaan Tuki yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen, innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan edistämiseen Palkkatuki Tukiraha julkisten ja yksityisten yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeisiin 13

14 Maakunnan kasvupalvelujen palvelukartta 2/2 Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut Palvelukokonaisuus Rekrytointi- ja osaamispalvelut sekä elinkeinotoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut Palvelutarpeen arviointi Henkilöasiakkaan palvelutarpeen arviointi Työllistymissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma Työnantaja-asiakkaan palvelutarpeen arviointi Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut Kotoutumisen osaamiskeskus Kotoutumista edistävät palvelut Kotoutumisprosessi Erillisiä maahanmuuttajien työllistämistä edistäviä hankkeita Osaamisen kehittäminen Koulutustarpeen ennakointi Muutosturva Ammatinvalinta ja - uraohjaus Kasvupalvelukoulutus Koulutuksen yhteishankinta Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Työnvälitys Rekrytointi Työkokeilu Muut työllistymisen, yrittäjyyden ja työllistämisen palvelut Innovaatioympäristö Ulkomaisten yritysten sijoittumista alueelle ja investointeja alueelle edistävät toimet (NEUVONTA) Alueen elinvoimaisuutta edistävät toimet 14

15 Kasvupalvelujen keskeiset kansalliset tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kasvupalveluiden yhteiset tietojärjestelmät Toimijakohtaiset tietojärjestelmät Y-CRM (Kasvupalveluasiakas- CRM, tarvekartoitus, palvelusuunnitelma) OmaAsiointi (verkkoasiointipalvelukokonaisuus, TE-digi) Muut markkinaalustat Työmarkkinatori -alusta (ml. Verkko-ohjaus) Tuki2014 (TEM) Immateriaalioikeudet (PRH) Eval (BF) H-CRM (Työnhakija-asiakas- CRM) OYS, AOYS EURA (TEM) YSA (Yritystukiasiakkaiden sähköinen asiointi, TEM) KORIS, VIRE (Finnvera) RAHLA (Rahoituslausuntotyökalu) Tunnustelupalvelu (BF) Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietojärjestelmät Suomi.fi/ yrityksille Palvelutuottajien hallinta Market Opportunities (Team Finland) Teamfinland.fi (BF, Finnvera) Tietovarannot Perustietovarannot Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietov. Kasvupalvelun omat tietovarannot YTJ (PRH) Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Y-ATV (yritysasiakasrekisteri, tapahtumatietovaranto) H-ATV (Henkilöasiakastietovaranto) VTJ (VRK) Paikkatietovaranto (MML) Tulorekisteri Suomi.fi (mm. palvelutieto-varanto) Todennettu osaaminen (KOSKI) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot XYZ Työmarkkinatori (Muut osaamistiedot, esim. cv) (työpaikat, työnantajat ja rekisteröitymättömät työnhakijat) LIITO (liiketoimintaontologia) Tietojärjestelmä Tietovaranto Työ- ja elinkeinoministeriö

16 Yritysasiakastiedon tietovirrat Yrityksen julkiset perustiedot Tietoryhmät YTJ Sopimushallinta Esim. Suomen asiakastieto Luottotiedot Riskiluokitukset Taloudelliset vastuut, Riskiluokitustiedot, muut taloudelliset tiedot Y-ATV Asiakastietovaranto (yritys) Yritysasiakasrekisteri Tapahtumatiedot H-ATV Työnantaja n tiedot Ns. YTJ-tiedot Toimijoiden täydentämät perustiedot Toimipaikat Luokittelut Toiminnan kuvaukset Tilinpäätöstiedot ja tunnus-luvut Asiakkuuden hallinnan tapahtumatiedot Asiakkuuden hoitoon liittyvät tapahtumatiedot Tiedot vireillä olevista asioista Riskiluokitukset Työvoiman hankintaan liittyvät tiedot Rekrytointitarve Osaamisen kehittämistarve Muutosturva Julkiset päätöstiedot Rahoituspäätökset Lupapäätökset Ilmoitukset Liike- ja pankki-salaisuuden piirissä olevat tiedot Finnveran asiakkuustiedot Finnveran päätöstiedot Tiedot liiketoiminnan kehittämispyrkimyksistä Arviot ja laskelmat yrityksen toimintaedellytyksistä Innovaatioita sisältävät liiketoimintasuunnitelmat Innovatiivisten kehittämishankkeiden tiedot Käsittelyjärjestelmät Asiointijärjestelmät Finnvera VIRE KORIS CRM Business Finland Eval CRM PRH YTJ, KR, SR,YR Tukes TESI TEM EURA EURA Maakuntien kasvupalvelu (ELY, TE-palvelut) CRM CRM CRM Tuki2014, YSA OYS, AOYS YSA (Tuki2014) Kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt UM FinnPartnership FinnFund Maaseutuvirasto Hyrrä Yksityiset kasvupalveluiden tuottajat Tilastokeskus Muut hallinnolliset sidosryhmät Työ- ja elinkeinoministeriö

17 Henkilöasiakastiedon tietovirrat Työmarkkinatori - avoimet työt - työnhakijat ja osaaminen YTJ VTJ Sopimushallinta H-ATV Asiakastietovaranto (henkilö) Asiakasrekisteri - perustiedot - toimenpiteet - historiatiedot Tapahtumatiedot -asiointitiedot H-CRM Maakuntien kasvupalvelut ja yksityiset palvelutuottajat, UM, Kela, Maksajat, Y-ATV Työnantaja n tiedot Toimeentulo ja verotiedot Koulutus ja osaaminen Terveys ja toimintakyky Tietoryhmät Työ ja uratiedot Työmarkkinan tarpeet esim. avoimet työpaikat Muut asiat esim. toimenpiteet ja tapahtumat OM / Ulosotto KELA KATRE Kanta Maakuntien kasvupalvelu Työmarkkinatori Työmarkkinatori, asinointipalvelut CRM OKM/ Opetushallitus KOSKI Kunnat ja oppilaitokset STM/Luova (Valvira) TEM Työmarkkinatori Työmarkkinatori, asinointipalvelut EU EURES ESCO Yliopistot CRM SOTE SOTE-palveluiden tuottajat Kassat VM/Vero KATRE Tilastokeskus Yksityiset kasvupalveluiden tuottajat CRM? Työ- ja elinkeinoministeriö

18 Kaksi Kasvupalvelujen alustaekosysteemiä;

19 Kasvupalveluiden yritysasiakkaat - sidosryhmät Tuki2014 YSA H-CRM OYS, AOYS RAHLA Maakuntakonserni Palvelutuottajien hallinta Suomi.fi (Muut osaamistiedot, esim. cv) (työpaikat, työnantajat ja rekisteröitymättömät työnhakijat) Työmarkki natori Y-CRM EURA Finnvera BF LIITO (liiketoimintaontologia) UM Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Tulorekisteri Todennettu osaaminen (KOSKI) Suomi.fi (mm. palvelutietovaranto) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot AVI, Luova MMM, Sote-toimijat Tulli Vero EU (avoimuusvelvoite) ATV tilastotarpeet? Yksityiset toimijat (kasvupalvelutuottajat) Open Data Kunnat ja kehitysyhtiöt Tilastokeskus Tukes TEM 19

20 Kasvupalveluiden henkilöasiakkaat - sidosryhmät Palvelutuottajien hallinta Suomi.fi OmaAsiointi (TE-digi) Eures Kassat Kela Katre Suomi.fi - Viestit ESCO (EU tietovaranto) VTJ H-CRM Uljas (ulosotto) So(Te)??? Eessi (Kela) (tarve??) LIITO (liiketoimintaontologia) Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Koski Työmarkki natori Y-CRM Maakuntakonserni (oma palveluntuotanto)? Kunnat (Rekrytointi & Osaaminen) Tulorekisteri Todennettu osaaminen (KOSKI) Suomi.fi (mm. palvelutietovaranto) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot Yksityiset toimijat (Rekrytointi & Osaaminen)? tilastotarpeet ATV Open Data Tilastokeskus Yrityspalveluiden toimijat (ks. niiden tietovirtakuva) 20

21 Kasvupalvelujen keskeiset kansalliset tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kasvupalveluiden yhteiset tietojärjestelmät Toimijakohtaiset tietojärjestelmät Y-CRM (Kasvupalveluasiakas- CRM, tarvekartoitus, palvelusuunnitelma) OmaAsiointi (verkkoasiointipalvelukokonaisuus, TE-digi) Muut markkinaalustat Työmarkkinatori -alusta (ml. Verkko-ohjaus) Tuki2014 (TEM) Immateriaalioikeudet (PRH) Eval (BF) H-CRM (Työnhakija-asiakas- CRM) OYS, AOYS EURA (TEM) YSA (Yritystukiasiakkaiden sähköinen asiointi, TEM) KORIS, VIRE (Finnvera) RAHLA (Rahoituslausuntotyökalu) Tunnustelupalvelu (BF) Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietojärjestelmät Suomi.fi/ yrityksille Palvelutuottajien hallinta Market Opportunities (Team Finland) Teamfinland.fi (BF, Finnvera) Tietovarannot Perustietovarannot Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietov. Kasvupalvelun omat tietovarannot YTJ (PRH) Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Y-ATV (yritysasiakasrekisteri, tapahtumatietovaranto) H-ATV (Henkilöasiakastietovaranto) VTJ (VRK) Paikkatietovaranto (MML) Tulorekisteri Suomi.fi (mm. palvelutieto-varanto) Todennettu osaaminen (KOSKI) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot XYZ Työmarkkinatori (Muut osaamistiedot, esim. cv) (työpaikat, työnantajat ja rekisteröitymättömät työnhakijat) LIITO (liiketoimintaontologia) Tietojärjestelmä Tietovaranto Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM kasvupalvelupaketti

TEM kasvupalvelupaketti TEM kasvupalvelupaketti Kasvun eväät 23.10.2018 Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. edistää uutta yritystoimintaa,

Lisätiedot

Kasvupalvelut valmistelun tilannekatsaus. Toukokuu 2017

Kasvupalvelut valmistelun tilannekatsaus. Toukokuu 2017 Kasvupalvelut valmistelun tilannekatsaus Toukokuu 2017 Miksi uudistus? julkisen talouden näkökulma 6 mrd. Välittömät työttömyysmenot vuodessa -1 pv 23 M Valtion työttömyysturvamenojen säästö vuodessa,

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri Maakuntien viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuurin tarkoitus Maakuntien viitearkkitehtuuri on tehty maakuntauudistuksen tarpeisiin kuvaamaan maakuntien toimintaa ja tietoympäristöä tavoitetilassa sekä arkkitehtuurin

Lisätiedot

Alue- ja kasvupalvelu-uudistus. Marjukka

Alue- ja kasvupalvelu-uudistus. Marjukka Alue- ja kasvupalvelu-uudistus Marjukka Aarnio @marjukka_aarnio Maahanmuuttajat kotoutuvat Innovatiiviset toimintamallit lisääntyvät Monialainen ja monitoimijainen yhteistyö Yhteistyö realisoi kasvupalveluiden

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille. Tiedotustilaisuus Työministeri Jari Lindström

Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille. Tiedotustilaisuus Työministeri Jari Lindström Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille Tiedotustilaisuus Työministeri Jari Lindström 27.6.2018 Kasvupalvelu-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lisätiedot

Kasvupalvelut / Etelä-Savo

Kasvupalvelut / Etelä-Savo Kasvupalvelut / Etelä-Savo 14.3.2018 Kasvupalveluista yleisesti Yritysten palvelut Juha Pulliainen 11.5.2018 1 Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Palvelulla

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen Kasvupalvelujen valmistelutilanne Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnos 3.10.2017 Lain viimeistely on alkanut,

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri

Maakuntien viitearkkitehtuuri Maakuntien viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuurin tiivistelmä 08.06.2018 Versio: 0.2 Maakuntien viitearkkitehtuuri 08.06.2018 2 (9) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 2 1. Maakuntien viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Maakuntien järjestämistehtävissä tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtaminen

Maakuntien järjestämistehtävissä tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtaminen Maakuntien järjestämistehtävissä tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtaminen 19.06.2018 Tuija Kuusisto, VM 1 20.6.2018 Etunimi Sukunimi Päätösseminaari - esityslista 19.6.2018 klo 08.30-16.00,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta: Kasvupalvelut

Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta: Kasvupalvelut Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta: Kasvupalvelut Kjell Henrichson 12.4.2017 Kasvupalvelun sisältö TEM/TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Palvelulla edistetään uutta

Lisätiedot

HE-luonnokset Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä Sirpa Alitalo, TEM

HE-luonnokset Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä Sirpa Alitalo, TEM HE-luonnokset Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä 1.10.2018 Sirpa Alitalo, TEM Kasvupalvelujen lakikokonaisuus Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Laki kasvupalveluiden

Lisätiedot

Kasvupalvelujen tilannekatsaus ja toiminnalliset vaihtoehdot

Kasvupalvelujen tilannekatsaus ja toiminnalliset vaihtoehdot Kasvupalvelujen tilannekatsaus ja toiminnalliset vaihtoehdot Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut SOTEMAKUjory 20.12.2017 Kasvupalvelut uudistumisella kasvua TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Kasvupalvelujen tilannekatsaus ja toiminnalliset vaihtoehdot

Kasvupalvelujen tilannekatsaus ja toiminnalliset vaihtoehdot Kasvupalvelujen tilannekatsaus ja toiminnalliset vaihtoehdot Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut VATE 28.11.2017 Kasvupalvelut uudistumisella kasvua TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 27.02.2018 VM040:00/2017 Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur Johdanto Tämä lausuntopyyntö koskee maakuntien viitearkkitehtuuria, jota on

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Maakuntauudistuksen projektiryhmä 7.2.2017 / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja sote sekä valinnanvapauden toteuttaminen

Maakuntauudistus ja sote sekä valinnanvapauden toteuttaminen Maakuntauudistus ja sote sekä valinnanvapauden toteuttaminen Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 21.4.2017 Mikael Forss/Johtaja Kela Maakuntauudistus ja sote

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

Kasvupalvelulait työllisyyden edistämisessä

Kasvupalvelulait työllisyyden edistämisessä Kasvupalvelulait työllisyyden edistämisessä Työtä vailla maakuntamallissa - Järjestöjen kasvupalveluseminaari 21.2.2018 Hanna Liski-Wallentowitz Kasvupalvelulakikokonaisuus Laki alueiden kehittämisestä

Lisätiedot

Työllisyyttä ja hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Työllisyyttä ja hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Työllisyyttä ja hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Sisällön suunnittelu: Jouni Toikkanen, KEHA-keskus (jouni.toikkanen@ely-keskus.fi) ja työryhmä Graafinen toteutus: Anu Båssar, KEHA-keskus (anu.bassar@ely-keskus.fi)

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS. Kasvupalvelut

MAAKUNTAUUDISTUS. Kasvupalvelut MAAKUNTAUUDISTUS Kasvupalvelut 7.12.17 1 Kasvupalvelulakiehdotukseen tehdyt muutokset Oman palvelutuotannon kielto on poistettu. Maakunta voi päättää palvelutuotannon ulkoistamisen laajuuden. Halutessaan

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisiin maakuntiin - Kasvupalvelut

Elinvoimaa monialaisiin maakuntiin - Kasvupalvelut Elinvoimaa monialaisiin maakuntiin - Kasvupalvelut Työllisyyspalvelut ja maakuntauudistus - seminaari eduskunnan Kansalaisinfossa 15.3.2017 Ylijohtaja atrikainen asi, Keski-Suomen ELY-keskus 15.3.2017

Lisätiedot

Kasvupalvelupilotit Hämeen TE-toimiston toimintamallin muutos

Kasvupalvelupilotit Hämeen TE-toimiston toimintamallin muutos Kasvupalvelupilotit Hämeen TE-toimiston toimintamallin muutos Hyvinvoiva maakunta -seminaari Lahti 11.12.2018 Eija Mannisenmäki, johtaja Eija.mannisenmaki@te-toimisto.fi Päijät-Häme 2017 Asukkaita 201

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Mitä ovat tulevat kasvupalvelut sekä meneillään olevat pilotit?

Mitä ovat tulevat kasvupalvelut sekä meneillään olevat pilotit? Mitä ovat tulevat kasvupalvelut sekä meneillään olevat pilotit? 1.6. Maaseutu näkyväksi Maaseudun sote- ja kasvupalvelut uusissa maakunnissa Teollisuusneuvos Marjukka Aarnio Maaseutu näkyväksi Lähtökohtana

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

Kasvupalveluiden valmistelu Kjell Henrichson

Kasvupalveluiden valmistelu Kjell Henrichson Kasvupalveluiden valmistelu 22.10.2018 Kjell Henrichson Kasvupalvelu-uudistuksen avainsanoja Kasvupalvelu-uudistus tehdään joka tapauksessa Työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät palvelut integroidaan

Lisätiedot

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 18.5.2018 Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut

Lisätiedot

Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuurin kuvaus. Esitysaineisto ja raportin kuvat

Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuurin kuvaus. Esitysaineisto ja raportin kuvat Kasvupalvelujen palvelutuotannon ohjauksen kohdearkkitehtuurin kuvaus Esitysaineisto ja raportin kuvat 19.11.2018 Kohdearkkitehtuurityön Sisällys Kasvupalveluiden kohdearkkitehtuuri periaatetaso 3 Kasvupalveluiden

Lisätiedot

Marja-Riitta Pihlman

Marja-Riitta Pihlman Marja-Riitta Pihlman Maakuntien kasvupalvelut mahdollistavat kestävän kasvun alueilla Suomen Yrittäjien 25. Kunnallisjohdon seminaari 8.6.2017 ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman Jokaisen alueen omat vahvuudet

Lisätiedot

Kohti kasvupalvelukoulutuksia

Kohti kasvupalvelukoulutuksia Kohti kasvupalvelukoulutuksia Omia polkuja kohti työtä osaamisen kehittämistä työelämän tarpeisiin seminaari 14.11.2018 Santa Claus Rovaniemi 12.11.2018 Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan? Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Kasvupalvelujen palvelukuvaukset - Kasvupalvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin

Kasvupalvelujen palvelukuvaukset - Kasvupalvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin Kasvupalvelujen palvelukuvaukset - Kasvupalvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin 1. Mikä on kasvupalveluiden tärkein tavoite? Kasvupalvelujen yleisinä tavoitteina on yritysten kilpailukyvyn ja kasvun

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisiin maakuntiin - Kasvupalvelut

Elinvoimaa monialaisiin maakuntiin - Kasvupalvelut Elinvoimaa monialaisiin maakuntiin - Kasvupalvelut Keski-Suomen MYR 31.03.2017 Ylijohtaja Pasi Patrikainen, KES ELY Sisältö Kasvupalvelut Lainsäädännön valmistelu Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitehierarkia

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32. Eduskunta, valtiovarainvaliokunta Budjettineuvos Eero Murto

Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32. Eduskunta, valtiovarainvaliokunta Budjettineuvos Eero Murto Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32 Eduskunta, valtiovarainvaliokunta 13.10.2015 Budjettineuvos Eero Murto TEM TAE 2016 politiikkalohkoittain (1 000 ) Kotouttaminen; 143 655

Lisätiedot

Team Finland yritysten kansainvälistymisen tukena

Team Finland yritysten kansainvälistymisen tukena Team Finland yritysten kansainvälistymisen tukena Tytteli Karvonen-Juntura Team Finland-koordinaattori Lapin ELY-keskus 05.09.2018 2 Tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur VarsinaisSuomen liitto Lausunto 04.04.2018 Asia: VM040:00/2017 Maakuntien viitearkkitehtuuri Landskapens referensarkitektur Lausunnonantajan lausunto Yleiset kommentit viitearkkitehtuurista Hyvin laadittu

Lisätiedot

Kasvupalveluyhtiön valmistelutilanne. -Verkostotapaaminen, Kuntatalon Sirpa Alitalo, Joonas Karhinen

Kasvupalveluyhtiön valmistelutilanne. -Verkostotapaaminen, Kuntatalon Sirpa Alitalo, Joonas Karhinen Kasvupalveluyhtiön valmistelutilanne -Verkostotapaaminen, Kuntatalon29.11.2017 Sirpa litalo, Joonas Karhinen Kasvupalveluyhtiön perustaminen valmistelun eteneminen iemmat toimet: - Neuvottelu avs Pöystin

Lisätiedot

Maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22.6.2017 1 Aluekehittämis- ja kasvupalvelulain käsittely ALKE- ja kasvupalvelulaki

Lisätiedot

Kasvupalveluuudistuksesta. Nuori2017 tapahtuma , Tampere Erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz

Kasvupalveluuudistuksesta. Nuori2017 tapahtuma , Tampere Erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz Kasvupalveluuudistuksesta Nuori2017 tapahtuma 27.3.2017, Tampere Erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimistojen nykyiset tehtävät ja palvelut Laki elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Kasvupalvelun valmistelu osana maakuntauudistusta. Jarkko Tonttila

Kasvupalvelun valmistelu osana maakuntauudistusta. Jarkko Tonttila Kasvupalvelun valmistelu osana maakuntauudistusta Jarkko Tonttila Hallituksen linjaukset kasvupalvelusta Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016 Pääosa ELY -keskusten tehtävistä

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus

Kasvupalvelu-uudistus Kasvupalvelu-uudistus ajankohtainen tilanne TYÖVOIMAKOULUTUS OSANA AMMATILLISTA KOULUTUSTA TYÖKOKOUS 11.6.2018 teollisuusneuvos Jarkko Tonttila, työ- ja elinkeinoministeriö Juuri nyt! Kasvupalvelulain

Lisätiedot

Palvelurakenteen kehittäminen. Jari Aaltonen

Palvelurakenteen kehittäminen. Jari Aaltonen Palvelurakenteen kehittäminen Jari Aaltonen 23.2.2017 Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Palvelulla edistetään uutta yritystoimintaa,

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Luvat ja valvonta ekosysteemi

Luvat ja valvonta ekosysteemi Luvat ja valvonta ekosysteemi Sirpa Alitalo, TEM Mistä Luvat ja valvonta kärkihankkeessa on kysymys? Palveluprosessit uudistetaan Asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet sekä asiakaslähtöiset,

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Järjestämisen valmistelun esittely Päjät-Hämeessä Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous ma 7.1.

Kommenttipuheenvuoro Järjestämisen valmistelun esittely Päjät-Hämeessä Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous ma 7.1. Kommenttipuheenvuoro Järjestämisen valmistelun esittely Päjät-Hämeessä Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous ma 7.1.2019 Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus Asiakaslähtöinen palveluintegraatio

Lisätiedot

Sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkuudenhallinta

Sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkuudenhallinta Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkuudenhallinta 23.4.2018 Sote-KA-ryhmä Asiakkuudenhallinta CRM-tietojärjestelmä Sote-

Lisätiedot

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur

Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur Keski-Suomen liitto Lausunto 04.04.2018 Asia: VM040:00/2017 Maakuntien viitearkkitehtuuri - Landskapens referensarkitektur Lausunnonantajan lausunto Yleiset kommentit viitearkkitehtuurista Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus 31.08.2018 (päivitetty 4.10.2018) Versio: 1 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 24.5.2018 2 (72) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria...

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma

Järjestämissuunnitelma Järjestämissuunnitelma Luonnosversio 0.1 3.4.2018 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 1 Sote- ja maakuntauudistus... 6 1.1 Kansalliset tavoitteet ja maakunnan tavoitteet... 6 1.2 Valmistelun periaatteet...

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Kasvupalveluilla työllisyyttä ja hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Kasvupalveluilla työllisyyttä ja hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Kasvupalveluilla työllisyyttä ja hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Hyvinvoiva maakunta seminaari Lahti 11.12.2018 Yksikön päällikkö Kari Sartamo Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja ELY-keskusten

Lisätiedot

Team Finland palvelut yrityksille

Team Finland palvelut yrityksille Team Finland palvelut yrityksille Team Finland 29.5.2018 Jari Kauppila, Team Finland koordinaattori ELY-keskus Varsinais-Suomi Team.Finland.fi TeamFinland Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita

Lisätiedot

Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT. Yrityspalvelut. TE-palvelut. TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT. Yrityspalvelut. TE-palvelut. TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Kasvupalveluuudistus KASVU- ALVELUT TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. alvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa. Vates säätiö Jukka Alasentie Maakuntauudistus projektijohtaja

Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa. Vates säätiö Jukka Alasentie Maakuntauudistus projektijohtaja Työllisyyspalvelut maakuntauudistuksessa Vates säätiö 18.5.2017 Jukka Alasentie Maakuntauudistus projektijohtaja Miksi uudistus tehdään? 18.5.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi Miksi uudistus? Hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Muuttuva työvoimakoulutus. Saukkoriipi Nina, Osaaminen ja työelämä

Muuttuva työvoimakoulutus. Saukkoriipi Nina, Osaaminen ja työelämä Muuttuva työvoimakoulutus, Osaaminen ja työelämä 1.12.2017 Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus Osana ammatillisen koulutuksen reformia tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus siirtyy TEM:stä opetus- ja

Lisätiedot

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelutilanne Ritva Rintapukka, vastuuvalmistelija kehittämis- ja rahoituspalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Maakunta järjestäjänä ja tuottajana MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Team Finland-koordinaatio. Matti Nykänen, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Hämeen ELYkeskus

Team Finland-koordinaatio. Matti Nykänen, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Hämeen ELYkeskus Team Finland- Matti Nykänen, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Hämeen ELYkeskus Nykytila: Team Finland on Työ- ja elinkeinoministeriön perustama yrityksille kansainvälistymispalveluita

Lisätiedot

Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille

Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille Mika Finska, Export Finland, Finpro 06/04/2017 2 Hallitus lakkauttaa sekavan Team Finlandin Hallitus aikoo nyt korvata verkostomaisen Team Finlandin

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja kasvupalvelut. Jari Aaltonen Johtava asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus ja kasvupalvelut. Jari Aaltonen Johtava asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus ja kasvupalvelut Jari Aaltonen Johtava asiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10.1.2017 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden

Lisätiedot

Miten maakuntauudistus muuttaa työhakijoiden ja yritysten palveluja?

Miten maakuntauudistus muuttaa työhakijoiden ja yritysten palveluja? Miten maakuntauudistus muuttaa työhakijoiden ja yritysten palveluja? Tiedotustilaisuus Elinkeinoministeri Mika Lintilä Työministeri Jari Lindström 5.4.2018 Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston ajankohtaiset kuulumiset Rakennerahastoinfo 24.1.2019 Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR v. 2018 Myönnetty ESR-rahoitus

Lisätiedot

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain UNA 1. vaihe Apotti Oy Maakuntien hallinto- ja

Lisätiedot

Luvat ja valvonta ekosysteemi

Luvat ja valvonta ekosysteemi Luvat ja valvonta ekosysteemi Saku Härkönen, Päivi Pietarila 28.2.2018 Versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Seloste 0.1 16.1.2018 Päivi Pietarila, Saku Härkönen Alkuperäinen 22.1.2018 arkkitehtuuriryhmän

Lisätiedot

Kuntoutuspäivät Kimmo Kääriä

Kuntoutuspäivät Kimmo Kääriä Kuntoutuspäivät 2018 8.6.2018 Kimmo Kääriä salivirta.fi Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon rakenne Julkiset palvelut Yksityiset palvelut Maakunta toimii SOTE-palvelujen järjestäjänä Itse maksavat

Lisätiedot

HE 35/2018 vp Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 35/2018 vp Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 35/2018 vp Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Maa- ja metsätalousvaliokunta 25.4.2018 Työ- ja elinkeinoministeriö Tuula Manelius

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Kasvupalvelut Mitä?-Kenelle?-Miksi?

Kasvupalvelut Mitä?-Kenelle?-Miksi? Kasvupalvelut Mitä?-Kenelle?-Miksi? Euroopan paras työelämä Länsi-Suomeen 23.11.2016 Jyväskylä Hallituksen linjaukset kasvupalvelusta Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016

Lisätiedot

KASVUPALVELUIDEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Pekka Voutilainen, ,

KASVUPALVELUIDEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Pekka Voutilainen, , KASVUPALVELUIDEN VALMISTELUN TILANNEKATSAUS 11.4.2018 Pekka Voutilainen, 0295041795, pekka.voutilainen@te-toimisto.fi Projektin tavoiteltu lopputulos Projektin lopputuloksena on kuvaus : kasvupalveluiden

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Tuntematon yritysrahoitus Jyväskylä Team Finland-verkosto maailmalla yritysten tukena. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Tuntematon yritysrahoitus Jyväskylä Team Finland-verkosto maailmalla yritysten tukena. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Tuntematon yritysrahoitus Jyväskylä 5.3.2018 Team Finland-verkosto maailmalla yritysten tukena Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Tavoitteenamme on pk-yritysten viennin tuplaaminen vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Tilannekatsaus: kasvupalvelut syksy 2018

Tilannekatsaus: kasvupalvelut syksy 2018 Tilannekatsaus: kasvupalvelut syksy 2018 Kasvun eväät Työ- ja elinkeinoministeriö Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Maakunnan ja kuntien elinkeino ja yrityspalveluiden yhteistoimintamalli

Maakunnan ja kuntien elinkeino ja yrityspalveluiden yhteistoimintamalli Maakunnan ja kuntien elinkeino ja yrityspalveluiden yhteistoimintamalli Maakunnan ja kuntien elinkeinotyöryhmän esitys Kuntajohtajafoorumi 21.8.2018 Ritva Rintapukka Jari Aaltonen, Kari Välimäki Elinkeinopalveluiden

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2016 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut ja alueohjaus-ryhmä Vuonna 2016 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj.

Lisätiedot

Kasvupalvelut. Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus

Kasvupalvelut. Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus Kasvupalvelut Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus 0295 025 083 jarmo.paukku@ely-keskus.fi Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (kasvupalvelulaki) Maakuntalaki Kasvupalvelulaki ml. Laki kasvupalveluiden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maku- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmä Piia Rekilä ja Jarkko Tonttila

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maku- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmä Piia Rekilä ja Jarkko Tonttila Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Maku- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmä 10.10.2017 Piia Rekilä ja Jarkko Tonttila Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (kasvupalvelulaki)

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua?

Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua? Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua? Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) resurssiviisaan kasvun tukena Tapahtumatalo

Lisätiedot