Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Maakuntien arkkitehtuurikoulutus Dea Crichton-Turley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Maakuntien arkkitehtuurikoulutus Dea Crichton-Turley"

Transkriptio

1 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Maakuntien arkkitehtuurikoulutus Dea Crichton-Turley

2 Kasvupalvelun tavoitehierarkia Yhteiskunnalliset tavoitteet Kestävän taloudellisen kasvun tukeminen Politiikkatavoitteet Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen Työllisyyden vahvistaminen ja työttömyyden vähentäminen Strategiset tavoitteet Osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät Uusia yrityksiä syntyy ja yritykset uudistuvat Nuorisotyöttömyys ja rakenteellinen työttömyys vähenee Osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin Työvoiman liikkuvuus Osaamisen kohtaanto Kansainvälisiä osaajia Uusia yrityksiä syntyy ja yritykset uudistuvat Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoitteet Yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoite 3 Maahanmuuttajien-, nuoriso- ja rakenteellinen työttömyys vähenee Alle 25-v työttömien määrä vähenee Maahanmuuttajien työttömyys vähenee Alueiden vahvuudet lisäävät kasvua Älykkäät kaupungit Toimivat kasvuvyöhykkeet Alueiden vahvuudet lisäävät kasvua Tavoite 3 Tavoite 3 Tavoite 3 2

3 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet Työn tavoitteena on ollut jäsentää kasvupalvelujen kansallisen toimintamallin toiminnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus meneillään olevan ja tulevan kehittämistyön tueksi Muodostaa kasvupalvelu- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudesta liittyen kasvupalveluihin Muodostaa yhtenäinen kuva kasvupalvelujen toimintaympäristöstä ja kasvupalvelutoimijoiden prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin prosesseihin Suunnitella kasvupalvelun yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut Suunnitella malli kasvupalvelujen tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkkitehtuurin suunnittelussa 3

4 Kuvattavan kohteen rajaukset ja reunaehdot Kokonaisarkkitehtuuri kattaa sekä valtakunnalliset kasvupalvelut että maakuntien kasvupalvelut Maakuntien palvelut on kuvattu alueuudistus.fi sivustolla. Maakuntien palvelujen kuvauksia on hyödynnetty nykytilan kuvauksena; Maakuntien viitearkkitehtuurityössä laadittuja kuvauksia on tarkennettu Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurikuvaus laaditaan kokonaisarkkitehtuurimallin (JHKA 2.0) mukaisesti sekä huomioiden siihen kytkeytyvät sidosarkkitehtuurit. Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu otettavaksi huomioon vakiintuneen vaiheen tavoitetilana Kokonaisuutta kuvataan tämän hetkisten olettamusten pohjalta sekä tehtyihin päätöksiin pohjautuen Kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat rajautuvat tässä vaiheessa toiminta-arkkitehtuuriin ja periaatetason määrityksiin Lisäksi tietoarkkitehtuurin valittuja osa-alueita on kuvattu täydentämään toiminta-arkkitehtuuria 4

5 Kokonaisarkkitehtuurin jäsentämistä ja tarkentamista tarvitaan Voidaan paremmin kommunikoida tulevien kasvupalvelujen suunnitteluun osallistuville eri organisaatioille ja työryhmille mistä kokonaisuudessa on kyse, miten eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa, mitä on jo olemassa sekä miltä osin on mielekästä toteuttaa yhteneviä toimintamalleja / periaatteita. Hajautetusti tapahtuvan kehitystyön ohjaamiseksi tarvitaan riittävän tarkalle tasolle laadittu kokonaisarkkitehtuurikuvaus, jotta sen pohjalta pystytään tekemään kehitystyön valintoja Kokonaisarkkitehtuuri luo pohjan, johon voidaan kiinnittää kohdearkkitehtuurien tarkempia kuvauksia Tunnistamaan eri palvelujen ja järjestelmien riippuvuudet ja niiden huomioiminen kehittämisessä Tunnistamaan rinnakkaisten kehittämishankkeiden keskinäiset suhteet, mahdolliset katvealueet sekä päällekkäisyydet Työ- ja elinkeinoministeriö

6 KASVUPALVELUIDEN KA Kokonaisnäkymä suhteessa maakuntien arkkitehtuuriryhmiin Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuuri suhteessa maakuntien viitearkkitehtuuriin ja arkkitehtuurin kokonaisnäkymään TEM-hallinnonalan KA Kasvupalvelujen ekosysteemi muodostuu 2 osaekosysteemistä: 1.Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi 2. Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi TEM-hallinnonalan kasvupalvelun KA Kasvupalvelun KA (yhteinen) 1. Työllistymisen ja rekrytoinnin ekosysteemi 2. Elinkeinotoiminnan kehittämisen ekosysteemi Maakunnan kasvupalvelun KA (yhteinen) Maakuntakohtainen kasvupalvelun KA Maakunnan osa-alueen KA 6

7 Kasvupalvelujen kokonaisarkkitehtuurin sisältö = Työn sisältö Kuvaan on merkitty punaisella katkoviivalla ne osakuvaukset, jotka on Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuurissa osin tai kokonaan kuvattu. 7

8 Kasvupalvelujen kyvykkyydet Asiakkuuden- ja palvelujenhallinnan kyvykkyysalueet Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue Palvelujen järjestämisen kyvykkyysalue Kasvupalvelutuottajan (pl. markkinatoimijat / kolmassektori) oman palvelutuotannon kyvykkyysalue Asiakkuudenhallinta Asiakassegmenttienhallinta Palveluidenhallinta Palveluketjun ohjaus Neuvonta Valvonta Asiakastiedonhallinta Osallisuus ja osallistaminen Palvelutuottajien hallinta Ekosysteemeissä toimiminen Muu oma palvelutuotanto Erillisrahoituspalvelut Maakuntien yleiskatteellinen tai valtiotoimijan budjetti rahoitus Yleis-/tukikyvykkyysalue Strategiahallinta Henkilöstöasioiden ja osaamisen hallinta Hankinta Fyysisen omaisuuden (kiinteistöt, välineet) hallinta Säännösten noudattaminen Sopimukset Sidosryhmäyhteistyö Toiminnan kehittäminen Talouden hallinta Asianhallinta Tietohallinto Riskienhallinta Varautuminen ja organisaatioturvallisuus Viestintä, markkinointi ja myynti 8

9 Kasvupalvelujen kyvykkyydet Asiakkuudenhallinta Asiakkuudenhallinta kyvykkyysalue Asiakkuudenhallinta Asiakassegmenttien hallinta Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen Asiakkaiden tunnistaminen Asiakkaan palvelupolun suunnittelu ja palveluohjaus Asiakkaiden segmentointi (pääsegmentit) Asiakkaiden segmentointi (alasegmentit) Asiakkaiden roolit Asiakkaan elämäntilanne Värikooien merkitys Asiakaskokemuksen ja -vaikuttavuuden mittaaminen Toimialarajat ylittävien palveluketjujen tunnistaminen ja suunnittelu Asiakkaan palveluvarausten hallinta ja herätteet Pääsegmenttien suunnittelu (määritetään politiikkajohdannaisesti) Alasegmenttien suunnittelu Asiakkaiden elinkaaren vaihe Kasvupalvelujärjestäjien / - tuottajien yhteinen (Esim. EURA2014, HCRM, ATV) Kasvupalvelujärjestäjille / -tuottajille yhdenmukainen (rakenne / työkalut) Kasvupalvelujärjestäjä / -tuottaja kohtaisesti eriytyvä kyvykkyys Asiakkaan perustietojen hallinta Asiakastiedon hallinta Asiakkaan palvelutapahtuma/ asiointitietojen hallinta (yhteiset asiakastiedot) Asiakkaan palvelutapahtuma/ asiointitietojen hallinta Oma maakunta (MyData) Osallisuus ja osallistaminen Asiakkaan palveluntuottajavalinnat Asiakaspalautteenhallinta Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen Värikoodien merkitys Kasvupalvelujärjestäjien / - tuottajien yhteinen (Esim. EURA2014, HCRM, ATV) Kasvupalvelujärjestäjille / -tuottajille yhdenmukainen (rakenne / työkalut) Kasvupalvelujärjestäjä / -tuottaja kohtaisesti eriytyvä kyvykkyys 9

10 Kasvupalvelujen sidosryhmät Kasvupalvelujärjestäjät Kasvupalvelutuottajat ja -toteuttajat Maakunta Uudenmaan PKseudun kuntayhtymä Kunta TEM KEHA TEM Business Finland Maakunta Valtakunnallinen toimija Rakennerahasto toimielimet Finnvera Voivat toimia vain palvelutoteuttajina Uudenmaan PKseudun kuntayhtymä TESI UM Sote- Markkina- Toimija (sis. Kolmassektori) Liikelaitos Kasvupalveluiden ohjaus Valtakunnallisten kasvupalveluiden strateginen ohjaus TEM omistaja- /tulosohjaus Maakunnan luottamusjohto EU-rakennerahastojen hallintoviranomainen Maakuntien kasvupalveluiden strateginen ohjaus VM + TEM (Valtion ohjaus) VM + TEM (Digitalisaation ohjaus) Kasvupalveluiden yhteistyöfoorumit (olemassa oleva tai tunnistettu tarve) TeamFinland koordinaattorit EU-rakennerahastojen hallintoviranomainen Moniammatillinen yhteistyö -verkosto Jne. Asiakkaat Henkilö Yritys kunta Viranomainen Yhteisö (yhdistys, järjestö, säätiö) EU-rakennerahastojen tarkastus hallintoviranomainen Maakunnan sisäinen kasvupalveluohjaus Maakunnan johto Palvelunantaja = toimija, joka järjestää, tuottaa tai toteuttaa palveluja Palvelunjärjestäjä = palvelunantaja, joka vastaa palvelujen toteutumisesta ja niihin liittyvistä kustannuksista = Julkista valtaa kasvupalveluissa käyttävät toimija merkitty Punaisella kehyksellä Palveluntuottaja = palvelunantaja, joka saa aikaan palveluja joko toimimalla itse palvelun toteuttajana tai tilaamalla ne alihankintana muulta palvelun toteuttajalta Palveluntoteuttaja= palvelunantaja, joka käytännössä antaa sovitut palvelut asiakkaalle 10

11 Kasvupalvelujen palvelukartta Palvelukokonaisuus: Kaikki palvelut KASVUPALVELUIDEN PALVELUKARTTA - Palvelukokonaisuudet Julkishallinnon yhteiset viestintä ja tietopalvelut Kasvupalveluneuvonta Rahoituspalvelut Rekrytointi- ja osaamispalvelut sekä elinkeinotoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut Kansalaisneuvonta Rahoitusneuvonta ja -ohjaus Valtionavustukset Palvelutarpeen arviointi Suomi.fi kansalaisille ja yrityksille Kehittämisneuvonta ja -ohjaus Valtiontuet Työnvälitys- ja rekrytointipalvelut Alueelliset yleisneuvontapalvelu Kansainvälistymisneuvonta Etuudet Osaamisen kehittäminen Alueelliset yhteiset viestintä ja tietopalvelut Alueelliset yleisneuvontapalvelu Neuvonta ja ohjaus rekrytointija osaamispalveluissa Korvaukset Pääomasijoitus, lainat, takaukset Kotoutumis-/maahanmuuttajien erikoispalvelut Innovaatioympäristö 11

12 Kasvupalvelujen palvelukartta - BUSINESS FINLAND Palvelukokonaisuus: Palvelukokonaisuus Viestintä ja tietopalvelut Suomi.fi kansalaisille ja yrityksille Valtionavustukset Rahoituspalvelut Innovaatio-, rekrytointi- ja osaamispalvelut Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut Neuvonta Rahoitusneuvonta EUTI ja EEN - neuvontapalvelut Horisontti 2020 valmistelun tuki Kehittämisneuvonta Teemaklinikat Into, asiantuntemusta innovaatiopalveluihin Neuvonta- ja sparrauspalvelut kehittämiseen Kansainvälistymisneuvonta Valtiontuet Tutkimuksen ja yrityksen yhteishankkeet Etuudet Innovatiiviset julkiset hankinnat Korvaukset Pääomasijoitus, lainat, takaukset Tutkimuksen ja yrityksen yhteishankkeet Innovatiiviset julkiset hankinnat Tekes Pääomasijoitus Oy:n sijoituspalvelut Tutkimus, kehitys, pilotointi rahoitus eri yrityssegmenteille Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) Tutkimus, kehitys, pilotointi rahoitus eri yrityssegmenteille Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) Osaamisen kehittäminen Työnvälitys Innovaatioympäristö Visit Finland palvelut Invest in Finland palvelut Verkostoitumispalvelut kotimaassa ja kansainväliseen toimintaan 12

13 Maakunnan kasvupalvelujen palvelukartta 1/2 Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut Palvelukokonaisuus Viestintä ja tietopalvelut Rahoituspalvelut Suomi.fi kansalaisille ja yrityksille Neuvonta Valtionavustukset alueellinen kehittämistuki Tuki ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämishankkeisiin perusrakenteen investointituki Tuki opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin Tuki liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin Tuki työllisyyden, osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin Rahoitusneuvonta Rahoitusta koskeva neuvonta Kehittämisneuvonta Työelämän laadun ja tuottavuuden edistäminen Neuvonta ja ohjaus rekrytointi- ja osaamispalveluissa Kansainvälistymisneuvonta Yhteisöjen neuvonta Kansainvälistymisen edistäminen Valtiontuet Tuki yrityksen analyysi- ja asiantuntijapalveluihin sekä koulutuspalveluihin Etuudet Korvaukset Kuljetustuki Pääomasijoitus, lainat, takaukset Yritysten liiketoiminnan kehittämisen sekä kasvuja kansainvälistymistavoitteiden arvioiminen ja edistäminen (KEHPA) Starttiraha Korvaukset (työnantajille, työnhakijoille) esim. työolosuhteiden järjestelytuki Tuki pääomasijoitustoimintaan Tuki yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen, innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan edistämiseen Palkkatuki Tukiraha julkisten ja yksityisten yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeisiin 13

14 Maakunnan kasvupalvelujen palvelukartta 2/2 Palvelukokonaisuus: Maakunnan kasvupalvelut Palvelukokonaisuus Rekrytointi- ja osaamispalvelut sekä elinkeinotoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut Palvelutarpeen arviointi Henkilöasiakkaan palvelutarpeen arviointi Työllistymissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma Työnantaja-asiakkaan palvelutarpeen arviointi Kotoutumis- /maahanmuuttajien erikoispalvelut Kotoutumisen osaamiskeskus Kotoutumista edistävät palvelut Kotoutumisprosessi Erillisiä maahanmuuttajien työllistämistä edistäviä hankkeita Osaamisen kehittäminen Koulutustarpeen ennakointi Muutosturva Ammatinvalinta ja - uraohjaus Kasvupalvelukoulutus Koulutuksen yhteishankinta Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu Liiketoimintaosaamisen kehittäminen Työnvälitys Rekrytointi Työkokeilu Muut työllistymisen, yrittäjyyden ja työllistämisen palvelut Innovaatioympäristö Ulkomaisten yritysten sijoittumista alueelle ja investointeja alueelle edistävät toimet (NEUVONTA) Alueen elinvoimaisuutta edistävät toimet 14

15 Kasvupalvelujen keskeiset kansalliset tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kasvupalveluiden yhteiset tietojärjestelmät Toimijakohtaiset tietojärjestelmät Y-CRM (Kasvupalveluasiakas- CRM, tarvekartoitus, palvelusuunnitelma) OmaAsiointi (verkkoasiointipalvelukokonaisuus, TE-digi) Muut markkinaalustat Työmarkkinatori -alusta (ml. Verkko-ohjaus) Tuki2014 (TEM) Immateriaalioikeudet (PRH) Eval (BF) H-CRM (Työnhakija-asiakas- CRM) OYS, AOYS EURA (TEM) YSA (Yritystukiasiakkaiden sähköinen asiointi, TEM) KORIS, VIRE (Finnvera) RAHLA (Rahoituslausuntotyökalu) Tunnustelupalvelu (BF) Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietojärjestelmät Suomi.fi/ yrityksille Palvelutuottajien hallinta Market Opportunities (Team Finland) Teamfinland.fi (BF, Finnvera) Tietovarannot Perustietovarannot Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietov. Kasvupalvelun omat tietovarannot YTJ (PRH) Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Y-ATV (yritysasiakasrekisteri, tapahtumatietovaranto) H-ATV (Henkilöasiakastietovaranto) VTJ (VRK) Paikkatietovaranto (MML) Tulorekisteri Suomi.fi (mm. palvelutieto-varanto) Todennettu osaaminen (KOSKI) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot XYZ Työmarkkinatori (Muut osaamistiedot, esim. cv) (työpaikat, työnantajat ja rekisteröitymättömät työnhakijat) LIITO (liiketoimintaontologia) Tietojärjestelmä Tietovaranto Työ- ja elinkeinoministeriö

16 Yritysasiakastiedon tietovirrat Yrityksen julkiset perustiedot Tietoryhmät YTJ Sopimushallinta Esim. Suomen asiakastieto Luottotiedot Riskiluokitukset Taloudelliset vastuut, Riskiluokitustiedot, muut taloudelliset tiedot Y-ATV Asiakastietovaranto (yritys) Yritysasiakasrekisteri Tapahtumatiedot H-ATV Työnantaja n tiedot Ns. YTJ-tiedot Toimijoiden täydentämät perustiedot Toimipaikat Luokittelut Toiminnan kuvaukset Tilinpäätöstiedot ja tunnus-luvut Asiakkuuden hallinnan tapahtumatiedot Asiakkuuden hoitoon liittyvät tapahtumatiedot Tiedot vireillä olevista asioista Riskiluokitukset Työvoiman hankintaan liittyvät tiedot Rekrytointitarve Osaamisen kehittämistarve Muutosturva Julkiset päätöstiedot Rahoituspäätökset Lupapäätökset Ilmoitukset Liike- ja pankki-salaisuuden piirissä olevat tiedot Finnveran asiakkuustiedot Finnveran päätöstiedot Tiedot liiketoiminnan kehittämispyrkimyksistä Arviot ja laskelmat yrityksen toimintaedellytyksistä Innovaatioita sisältävät liiketoimintasuunnitelmat Innovatiivisten kehittämishankkeiden tiedot Käsittelyjärjestelmät Asiointijärjestelmät Finnvera VIRE KORIS CRM Business Finland Eval CRM PRH YTJ, KR, SR,YR Tukes TESI TEM EURA EURA Maakuntien kasvupalvelu (ELY, TE-palvelut) CRM CRM CRM Tuki2014, YSA OYS, AOYS YSA (Tuki2014) Kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt UM FinnPartnership FinnFund Maaseutuvirasto Hyrrä Yksityiset kasvupalveluiden tuottajat Tilastokeskus Muut hallinnolliset sidosryhmät Työ- ja elinkeinoministeriö

17 Henkilöasiakastiedon tietovirrat Työmarkkinatori - avoimet työt - työnhakijat ja osaaminen YTJ VTJ Sopimushallinta H-ATV Asiakastietovaranto (henkilö) Asiakasrekisteri - perustiedot - toimenpiteet - historiatiedot Tapahtumatiedot -asiointitiedot H-CRM Maakuntien kasvupalvelut ja yksityiset palvelutuottajat, UM, Kela, Maksajat, Y-ATV Työnantaja n tiedot Toimeentulo ja verotiedot Koulutus ja osaaminen Terveys ja toimintakyky Tietoryhmät Työ ja uratiedot Työmarkkinan tarpeet esim. avoimet työpaikat Muut asiat esim. toimenpiteet ja tapahtumat OM / Ulosotto KELA KATRE Kanta Maakuntien kasvupalvelu Työmarkkinatori Työmarkkinatori, asinointipalvelut CRM OKM/ Opetushallitus KOSKI Kunnat ja oppilaitokset STM/Luova (Valvira) TEM Työmarkkinatori Työmarkkinatori, asinointipalvelut EU EURES ESCO Yliopistot CRM SOTE SOTE-palveluiden tuottajat Kassat VM/Vero KATRE Tilastokeskus Yksityiset kasvupalveluiden tuottajat CRM? Työ- ja elinkeinoministeriö

18 Kaksi Kasvupalvelujen alustaekosysteemiä;

19 Kasvupalveluiden yritysasiakkaat - sidosryhmät Tuki2014 YSA H-CRM OYS, AOYS RAHLA Maakuntakonserni Palvelutuottajien hallinta Suomi.fi (Muut osaamistiedot, esim. cv) (työpaikat, työnantajat ja rekisteröitymättömät työnhakijat) Työmarkki natori Y-CRM EURA Finnvera BF LIITO (liiketoimintaontologia) UM Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Tulorekisteri Todennettu osaaminen (KOSKI) Suomi.fi (mm. palvelutietovaranto) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot AVI, Luova MMM, Sote-toimijat Tulli Vero EU (avoimuusvelvoite) ATV tilastotarpeet? Yksityiset toimijat (kasvupalvelutuottajat) Open Data Kunnat ja kehitysyhtiöt Tilastokeskus Tukes TEM 19

20 Kasvupalveluiden henkilöasiakkaat - sidosryhmät Palvelutuottajien hallinta Suomi.fi OmaAsiointi (TE-digi) Eures Kassat Kela Katre Suomi.fi - Viestit ESCO (EU tietovaranto) VTJ H-CRM Uljas (ulosotto) So(Te)??? Eessi (Kela) (tarve??) LIITO (liiketoimintaontologia) Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Koski Työmarkki natori Y-CRM Maakuntakonserni (oma palveluntuotanto)? Kunnat (Rekrytointi & Osaaminen) Tulorekisteri Todennettu osaaminen (KOSKI) Suomi.fi (mm. palvelutietovaranto) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot Yksityiset toimijat (Rekrytointi & Osaaminen)? tilastotarpeet ATV Open Data Tilastokeskus Yrityspalveluiden toimijat (ks. niiden tietovirtakuva) 20

21 Kasvupalvelujen keskeiset kansalliset tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Kasvupalveluiden yhteiset tietojärjestelmät Toimijakohtaiset tietojärjestelmät Y-CRM (Kasvupalveluasiakas- CRM, tarvekartoitus, palvelusuunnitelma) OmaAsiointi (verkkoasiointipalvelukokonaisuus, TE-digi) Muut markkinaalustat Työmarkkinatori -alusta (ml. Verkko-ohjaus) Tuki2014 (TEM) Immateriaalioikeudet (PRH) Eval (BF) H-CRM (Työnhakija-asiakas- CRM) OYS, AOYS EURA (TEM) YSA (Yritystukiasiakkaiden sähköinen asiointi, TEM) KORIS, VIRE (Finnvera) RAHLA (Rahoituslausuntotyökalu) Tunnustelupalvelu (BF) Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietojärjestelmät Suomi.fi/ yrityksille Palvelutuottajien hallinta Market Opportunities (Team Finland) Teamfinland.fi (BF, Finnvera) Tietovarannot Perustietovarannot Kasvupalveluiden hyödyntämät muiden ylläpitämät tietov. Kasvupalvelun omat tietovarannot YTJ (PRH) Sopimushallinta HYTSY (Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön) Y-ATV (yritysasiakasrekisteri, tapahtumatietovaranto) H-ATV (Henkilöasiakastietovaranto) VTJ (VRK) Paikkatietovaranto (MML) Tulorekisteri Suomi.fi (mm. palvelutieto-varanto) Todennettu osaaminen (KOSKI) Kelan ja kassojen toimeentulotiedot XYZ Työmarkkinatori (Muut osaamistiedot, esim. cv) (työpaikat, työnantajat ja rekisteröitymättömät työnhakijat) LIITO (liiketoimintaontologia) Tietojärjestelmä Tietovaranto Työ- ja elinkeinoministeriö