Taitomarkkinointi-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008"

Transkriptio

1 Taitomarkkinointi-projekti TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa , joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön Käsillä yrittäminen: käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiaan Tässä projektissa painopisteenä on ollut yritysten markkinoinnin kehittäminen. Taitomarkkinointi-projektin toimenpiteet ovat keskittyneet selvitysten toteuttamiseen, Taito-yrityspalvelujen kehittämiseen, käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien markkinointiosaamisen vahvistamiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet käsityöalan yritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kesto: Tavoitteet Taitomarkkinointi-hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: toteuttaa selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa käynnistää toimenpiteitä tutkimustiedon kokoamiselle ja jakamiselle sekä luoda toimintamalli tutkimustiedon tuottamiselle verkkopalveluun kehittää ja testata markkinoinnin yrityspalvelupaketteja syventää Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta koulutuksella valmentaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja verkko-opetuksen keinoin tuottaa oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön ylläpitää verkkopalvelua, joka esittelee yrityksiä ja tuotteita sekä sisältää tietoa tapahtumista ja markkinoinnista. Palvelussa on avointa oppimateriaalia ja verkko-oppimisympäristö. välittää tietoa uusista palveluista, oppimateriaaleista ja selvityksistä Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa kuuteen ryhmään: 1) markkinointiselvitykset, 2) tutkimustieto-toimintamalli, 3) uudet yrityspalvelut: Taito-markkinat I ja Taitonettistartti, 4) uutta oppimateriaalia verkkoliiketoimintaan ja käsityöalan yritysten verkkoliiketoiminnan etäohjausympäristö Taitocampukseen, 5) taito-yrityspalvelujen internetsivut ja Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelun uudistaminen ja 6) verkkopalvelussa Taito-yrityspalvelut, selvitykset, tutkimustietoa ja verkkoliiketoiminnan oppimateriaali sekä tietoa käsityöyritysten markkinoinnista.

2 Tulokset, arviointi ja kehittämistarpeet Selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys julkaistu (pdf) Käsityön ja muotoilun markkinointi Euroopassa -selvitys julkaistu suomeksi ja englanniksi (pdf) Projekti toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internet-kyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Internet-kyselyyn vastasi 292 yrittäjää, sisäänostaja ja yritysneuvojaa. Ryhmähaastatteluihin osallistui 10 käsityö- ja muotoilualan yrittäjää. Kuluttajakyselyyn vastasi 220. Kansainvälinen käsityöalan markkinointia selvittävä kysely toimitettiin alan eurooppalaisille organisaatioille syyskuussa Kutsuja lähetettiin 20 maahan ja vastauksia saatiin 13 maasta 14 eri organisaatiolta. Kansainvälinen markkinointikysely osoitti, että pääosin markkinoinnin keinot ja haasteet ovat samantyyppisiä eri puolilla Eurooppaa. Suomessa toimintaa sähköisissä verkoissa pidetään erityisen tärkeänä. Selvityksissä ilmeni selkeästi tarve tuotevalikoiman uudistamiseen. Kansainvälisen kyselyn vastaajista 86 % piti tuotevalikoiman uudistamista tärkeänä, suomalaisista sisäänostajista 67 % ja yritysneuvojista 80 %, mutta vain 33 % yrittäjistä. Palveluvalikoiman uudistamista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 70 % kansainvälisen kyselyn vastaajista ja 66 % suomalaista sisäänostajakyselyyn ja yritysneuvojakyselyyn vastanneista sekä 17 % yrittäjistä. Kansainvälisen kyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan käsityö- ja muotoilualan yrittäjien tuote- ja asiakasosaamista. Parhaiten katsottiin osattavan tuotteiden ja palveluiden laatu (71 %) ja heikoiten tuote- ja palvelukehitys (7 %) sekä asiakaslähtöisyys ja asiakasryhmien tunnistaminen (8 %). Pohjoismaiset vastaajat katsoivat vastaavasti yrittäjien hallitsevan tuotteiden ja palveluiden laadun melko hyvin, mutta eniten puutteita katsottiin olevan asiakaslähtöisyydessä ja asiakasryhmien tunnistamisessa ja seuraavaksi eniten tuotekehityksessä. Suomalaisessa selvityksessä yrittäjät katsovat hallitsevansa nämä asiat melko hyvin, mutta yritysneuvojien mukaan kehittämistarvetta on ennen kaikkea asiakaslähtöisyydessä, tuotekehityksessä ja tuotteiden toimituskyvyssä. Selvitys Suomessa osoitti, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjät kaipaavat koulutusta uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun. Suurimpana haasteena koettiin myös viestinnän kehittäminen. Yritykset tuntevat hallitsevansa heikoiten verkkoviestinnän ja yrityksen viestinnän medialle. Yrittäjien markkinointivalmiuksien kehittämistä pidetään hyvin tärkeänä. Lähes kaikkiin markkinoinnin kehittämistä koskeviin kysymyksiin yli puolet kansainvälisen kyselyn vastaajista on vastannut, että kehittäminen on tärkeää tai erittäin tärkeää. Kaikkein tärkeintä katsottiin olevan uusien markkinoiden ja asiakasryhmien tunnistaminen. Seuraavina asioina ovat yrityksen imagon kehittäminen ja yrityksen vahvuuksien tunnistaminen, tuotteiden kaupallistaminen tai tuotteistaminen esimerkiksi matkailun käyttöön, viestintätaidot, tuotteiden pakkaukset ja tuoteinformaatio, hinnoittelu sekä verkon hyödyntäminen markkinoinnissa. Kehittämiskohteet liittyvät yrityksen ja sen tuotteiden kehittämiseen sekä markkinointi- ja verkko-osaamiseen. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden halu yhteistyöhön oli positiivinen yllätys. Kyselyyn vastanneista 13 käsi- ja taideteollisuusorganisaatiota on kiinnostunut yhteistyöstä. Vastedes voidaan toteuttaa tiedonkeräämistä ja -vaihtoa internetin välityksellä (kyselyt, uutiskirjeet, hyvien käytäntöjen jakaminen). Myöhemmin on tarve seurata esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan verkkoliiketoiminnan merkityksen muutosta markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Lisäksi on tarve seurata myös yritysten tuotteiden ja markkinoinnin kehittämistarpeiden muutosta yrittäjien, sisäänostajien ja kuluttajien näkökulmasta. Internet-kyselyjä käytetään

3 tulevaisuudessa tiedon keräämisen välineenä. Vastedes selvitetään tarkemmin, millaista yhteistyötä eurooppalaiset käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot haluavat tehdä. Tavoitteena on löytää tapa, jolla yritystoiminnan kehittämisen hyviä käytäntöjä yhdessä kootaan ja välitetään. Uutiskirjeitä lähetetään yhteistyökumppaneille. Tutkimustieto Tutkimukset, selvitykset -sivu verkkopalvelussa, jossa on linkit opinnäytetöihin ja tutkimusjulkaisuihin Kolme artikkelia: Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille (Pirita Seitamaa-Hakkarainen), Esineet kodin peilinä (Sinikka Olkola), Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä (Satu Miettinen) Tutkimustieto-toimintamalli Joensuun yliopiston (Savonlinnan opettajakoulutuslaitos) ja Helsingin yliopiston (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) kanssa Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävien tutkimusten tulosten saattaminen työelämän käyttöön on haastava tehtävä. Asiaa on pohdittu paljon, mutta hyvin toimivia käytäntöjä ei ole löydetty. Yliopistoilla ei ole resursseja viestiä tehdyistä tutkimuksista, ja asia jääkin yksittäisen tutkijan mahdollisuuksien ja mielenkiinnon varaan. Käsityötieteessä ja kulttuurialalla tehdään paljon tutkimusta, joka saattaisi kiinnostaa esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan yrittäjiä. Heillä puolestaan ei ole mitään keinoa tavoittaa tietoa. Taitomarkkinointiprojekti päätti kunnianhimoisesti tarttua tähän asiaan ja kokeilla toimintamallia, jossa tutkimus ja työelämä voisivat kohdata. Lyhyen projektin aikana päästiin vasta alkuun, mutta löydettiin kuitenkin hyvä alku toiminnalle, josta voi muodostua vuorovaikutteinen kohtauspaikka. Tutkimustiedon kokoamisen ja jakamisen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin Taitoverkkoverkkopalveluun Tutkimukset, selvitykset -sivu. Tavoitteena on jatkaa linkkien kokoamista alan opinnäytetöihin ja tutkimusjulkaisuihin. Yhteistyön laajentaminen alan tutkimustietoa tuottaviin toimijoihin on tulevaisuudessa tärkeää. Tieteen popularisointi eli kansantajuistaminen käsityöalan yrittäjien käyttöön julkaisemalla artikkeleita vaatii enemmän resursseja. Jos Käsi- ja taideteollisuusliiton verkkopalvelussa olisi tutkimusartikkeleita, tulisi olla resursseja sisällön tuotantoprosessiin (toimittaminen ja valmistaminen verkkosivuille). Tämän tavoitteen toteuttaminen tarvitsee jatkokehittämistä. Verkkopalvelu voi välittää uutisia uusista alan pro graduista ja väitöskirjoista, jos tekijät itse lähettävät verkkosivulle uutisen tiedot. Yhteistyön lisäämiseksi käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen ja alan yrittäjien välille toteutetaan kokeilu tutkimusyhteistyölomakkeesta, jonka avulla yrittäjä voi tarjota tutkimusaiheita alan opiskelijoille. Tiedot yrittäjien lähettämistä yhteistyöhauista lähetetään automaattisesti sähköpostitse yhteistyössä oleville yliopistoille. Toimintamalli tarvitsee laajempaa kokeilua ja jatkokehittämistä useamman yhteistyökumppanin kanssa. Markkinoinnin yrityspalvelujen kehittäminen Käsityöalan yrittäjille on kehitetty kaksi markkinoinnin yrityspalvelua: Taito-markkinat I ja Taitonettistartti (1. Ota avuksesi sähköposti, 2. Suunnittele sähköinen yrityskuvasi, 3. Toiveena kotisivut, 4. Haaveena nettikauppa). Projektin aikana on valmistunut uudistettu Taito-yrityspalvelut-sivu (palveluesitteet ja tilaus- ja ennakkotietolomakkeet). Taito-markkinat I yrityspalveluun on tuotettu työkirja.

4 Käsityöalan yrittäjille on kehitetty Virtuaaliverstas-oppimisympäristö Taitocampukseen (http:// Projektissa kehitettiin kaksi Taito-yrityspalvelua. Yrittäjille tarjottiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistarttipalveluja tarjoushintaan Ohjausta annettiin Uudenmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueen yrittäjille. Palveluista suosituimmat olivat Taito-markkinat I ja Taito-nettistartin osio Haaveena nettikauppa. Asiakas- ja arviointikyselyissä saatujen palautteiden pohjalta jatkettiin Taito-markkinat I -palvelun kehittämistä. Taitomarkkinat I- ja Taito-nettistartti-konsultointia saaneille yrityksille lähetettiin asiakaskysely Internetlomakkeella. Kyselyyn vastasi 8 yrittäjää. Kaikkien asiakaspalautteiden keskiarvo oli 5,65 (6 erinomainen 1 huono). Asiakaskyselyssä arvioitiin seuraavia asioita: miten Taito-yrityspalvelu vastasi sille asettamiani odotuksia, Taito-yrityspalvelun sisältöä, Taito-yritysneuvojan asiantuntijuutta, vuorovaikutusta konsultoinnin aikana sekä palvelun järjestelyjä ja tiedotusta. Parasta Taito-markkinat I -yrityspalvelussa yrittäjien mielestä oli muun muassa Koota yhteen ajatuksia ja suunnitelmia asiantuntijan avulla sekä pysähtyä miettimään, mitä tekee ja mitä kannattaa tehdä. Yritysneuvojan avulla tuli uusia näkökulmia tuotteisiin ja asiakassuhteiden hoitoon. Yrityspalveluilta toivottiin jatkoseurantaa siitä, ovatko kehittämistavoitteet ja markkinointitoimenpiteet toteutuneet. Konsultoinnin pituus koettiin sopivaksi. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-konsultointia antaneille Taito-yritysneuvojille lähetettiin palvelujen arviointikysely. Taito-yritysneuvojat antoivat itselleen onnistumisestaan Taito-markkinat I -konsultoinneissa asiantuntijana arvosanan 5,50 (6 erinomainen 1 huono). Taito-yritysneuvojat kokivat, että yritykset saivat mm. seuraavanlaista hyötyä konsultoinneista: Voivat keskustella alan asiantuntijan kanssa oman yrityksen ongelmista luottamuksellisesti. Saavat nopeasti käytännön ohjeita ja vinkkejä toimintatapoihin, saavat lisäinformaatiota ja tietoa palveluista. Yritysneuvojat pystyvät kertomaan myös ajankohtaisten tutkimusten tuloksista. Yrittäjät oppivat analysoimaan omia asioitaan, tekemään yhteenvetoja tullessaan konsultointiin, pysähtyvät miettimään kehittämistavoitteita ja jo se pelkästään koetaan hyvänä asiana. Koulutuspalautteissa yritykset toivovat ohjausta tuotteiden ja markkinoinnin kehittämiseen, verkkosivujen kehittämiseen ja verkkokaupan toteuttamiseen. Selvityksen mukaan yritysten kehittämistarpeita ovat 1) uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistaminen sekä markkinoinnin suunnittelu, 2) viestintäsuunnitelma ja tiedotuskampanjat medialle ja asiakkaille ja 3) tuotteistusvalmennus. Yritysten asiantuntija-avun tarve liiketoiminnassa ilmenee rahoituksen ja talouden sekä hinnoittelun osa-alueilla. Yrittäjien yrityspalveluiden uudet tarpeet liittyvät messutapahtumiin valmistautumiseen, välittäjä manageri tuottaja-palveluihin ja yhteistyövälitykseen (yhteistyökumppanien löytämiseen). Myöhemmin on tarve jatkaa palvelutuotekehitystä, yritysneuvojien virtuaalisen ohjauksen osaamisen kehittämistä ja palvelujen oppimateriaalien tuotantoa sekä Taito-yrityspalveluiden markkinointia. Taito-yritysneuvojien asiantuntijuuden syventäminen Koulutuksen avulla on tuettu Taito-yrityspalveluiden kehittämistä. Projektin aikana ovat valmistuneet Taito-yrityspalvelupakettiesitteet On syvennetty yhdeksän Taito-yritysneuvojan asiantuntijuutta. On valmistettu Taito-yritysneuvojille tiimitila Taitocampukseen, jossa on mm. ohjaus- ja kouluttajamateriaaleja. Taito-yritysneuvojille järjestettiin palvelupaketteihin liittyvää koulutusta. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,1 (6 erinomainen 1 huono). Koulutuksessa myönteisenä koettiin uusiin palveluihin tutustuminen ja yhdessä yrityspalveluista keskustelu. Koulutuksen odotettiin tarjoavan enemmän käytännön harjoituksia konsultointiin. Taitocampus-koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,25. Parasta koulutuksessa oli seuraavat asiat:

5 Koulutusta pystytään soveltamaan käytäntöön yrityspalveluiden osalta. Koulutus herätti heti myös ideoita käyttömahdollisuuksiksi muillekin yhdistyksen toiminta-alueille. Koulutus herätti myös pohtimaan, kuinka ympäristö toimisi sähköisissä palvelupaketeissa käytännössä. Taito-yritysneuvonnan asiantuntijuuden kehittäminen jatkuu. Siihen kuuluvat 1.) Taito-yrityspalveluiden paketointi, 2.) sähköisten Taito-yrityspalveluiden kehittäminen, 3.) Taito-yritysneuvojien asiantuntijuuden vahvistaminen ja valmennus, 4.) viestinnän kehittäminen ja 5) verkostoituminen ja yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten luovan alan kehittäjien kanssa sekä valtakunnallisten yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa. Yritysten markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamisen parantaminen Koulutuksen avulla on kehitetty 50 yrityksen markkinoinnin osaamista. Koulutuksen avulla on kehitetty yritysten markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista. Projektin koulutukseen osallistuvien yritysten määrällinen tavoite saavutettiin (tavoite 40 ja toteuma 50 yrittäjää). Teemapäiviin osallistui 32 yrittäjää ja Kohti verkkokauppaa -koulutukseen ja ohjaukseen osallistui 18 yrittäjää. Kaikkien koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,22 (6 erinomainen 1 huono). Teemapäivien koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,94 (6 erinomainen 1 huono). Virtuaaliverstas-etäohjauksen palautteiden keskiarvo oli 5,50 (6 erinomainen 1 huono). Taitomarkkinointi-teemapäivien palautteissa tuli esille, että yrittäjät kokivat tärkeäksi ajankohtaiset aiheet: markkinointi ja verkkoviestintä sekä yrittäjäpuheenvuorojen käytännönläheiset kokemukset markkinoinnista. Parasta teemapäivässä oli Internetin hyödyntäminen markkinoinnissa muutenkin kuin verkkosivujen ja sähköpostin avulla sekä kunnon herätys myyntikanavien etsintään ja omien tuotteiden arviointiin. Koulutuspalautteissa kiitettiin myös saadusta Taito Craftnet -työkirjasta ja Taitomarkkinointiselvityksestä sekä siitä, että oli kiva tavata muita alan yrittäjiä ja keskustella heidän kanssaan. Teemapäivässä markkinointiselvityksen esiintuomat vastaukset ja etenkin se, miten yrittäjien ja muiden vastausryhmien tulokset erosivat toisistaan, herättivät ottamaan todella opiksi kuluttajien ja sisäänostajien palautteista. Teemapäivä toi uusia ajatuksia erityisesti netin merkityksestä yhteisöjen luomisessa. Se ei ole pelkästään työkalu markkinoinnissa. Etäohjauksessa kiitettiin seuraavista asioista: juuri yrityksessä ajankohtaisten asioiden käsittelystä, suoriin askarruttaviin kysymyksiin rakentavan palautteen saamisesta sekä verkkotekstin ja markkinointikirjeen sujuvampaan muotoon saattamisesta asiantuntijoiden avulla. Lisäksi kiitettiin, että sai palautetta omista teksteistä, kuvista ja olemassa olevista sivuista ja parannusehdotukset sivujen ja sen sisällön kehittämiseksi. Lisäksi koettiin etäohjaus helpoksi, koska opiskelu voi tapahtua silloin, kun itselle sopii. Virtuaaliverstas-etäjakson asiantuntijatyössä asiantuntijat arvioivat etäohjauksessa onnistumisensa arvosanalla 5,0 (6 erinomainen 1 huono). Taitocampuksen toimimisen etäohjauksen paikkana he arvioivat arvosanalla 5,0 (6 erinomainen 1 huono). Taito Craftnet -oppimateriaalin toimivuuden etäohjauksessa he arvioivat arvosanalla 5,5 (6 erinomainen 1 huono). Perusteluina etäohjauksen onnistumiselle olivat mm. seuraavat asiat: Onnistumisen edellytyksenä oli huolellinen, yrityskohtainen räätälöinti. Pystyimme tässä prosessissa paneutumaan kunkin yrittäjän tarpeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin erittäin hyvin. Tutorin rooli vahvisti työskentelyä: hän toimi linkkinä, meidän ja yrittäjien muodostamassa keskiössä. Hänen avullaan yhteys yrittäjiin kirkastui ja vahvistui. Etäjaksolla parasta oli asiantuntijan mielestä Intensiivinen yhteys yrittäjiin. Päivystysajat Taitocampuksessa, jolloin yrittäjätkin olivat ikään kuin keskustelemassa läsnä samaan aikaan. Se synnytti myönteisen imun ja dialogisen otteen työskentelyyn. Etäjakson asiantuntijoiden mielestä yrittäjät tarvitsevat verkkoviestinnän kehittämisessä erityisesti markkinoinnillisen ilmaisun kehittämistä sekä asiakaslähtöisen ajattelutavan vahvistamista ja kirkastamista. Tarvitaan kykyä nähdä omat tuotteet ja palvelut asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Markkinoinnissa tarvitaan rohkeutta olla persoonallinen. Verstasjaksoissa on ollut erityinen tarve keskittyä ohjaamaan yrittäjiä

6 asiakkaille suunnatun tekstin kehittämisessä. Taitoverkon tuote ja tekijä -haastattelut kertovat verkkoviestinnän tärkeydestä yritysten markkinoinnin apuvälineenä. Selvityksessä ja teemapäivien palautteissa tuli esille, että yritykset kaipaavat uusia markkinaalueita ja asiakasryhmiä. Yritykset ovat kiinnostuneita markkinoinnin keinoista, jotka tuottavat maksimitulosta minimipanoksin. Yritykset tarvitsevat markkinoinnin valmennusta ja ohjausta asiantuntijoilta ja vertaistukea muilta yrityksiltä. He haluavat enemmän verkostoitumismahdollisuuksia koulutustilaisuuksissa. Oppimateriaalia avoimilla verkkosivuilla ja oppimisympäristössä Yrittäjille on tuotettu uutta oppimateriaalia verkkoliiketoiminnasta: Taito Craftnet -työkirja Taitocampus verkko-oppimisympäristöön ja työkirja (pdf) avoimilla verkkosivuilla 12 Kuukauden tuote ja yritys -artikkelia (markkinoinnin parhaat keinot) Kaikille avointa Käsityöyrityksen markkinointi -sivustoa on päivitetty, jossa on käsityöyritysten kokemuksia markkinoinnista, oppimateriaalia sekä tehtäviä verkkoliiketoiminnasta ja viestinnästä. Projekti tuotti uutta materiaalia käsityöalan yritysten markkinointiin ja verkkoliiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Taito Craftnet -työkirjaan ja Käsityöyrityksen markkinointi -sivustolle. Lisäksi valmistui suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 12 Kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelia, jotka markkinoivat käsityöalan yrittäjiä ja kertovat yritysten tuotekehityksestä, yhteistyöstä ja markkinointikeinoista ja internet-markkinoinnin merkityksestä. Oppimateriaali on saanut kiitosta projektissa mukana olevilta yrityksiltä. Taitoverkko-verkkosivuilla olevia oppimateriaaleja on käytetty aktiivisesti. Taito Craftnet -työkirjaa on ladattu Taitoverkosta projektin aikana kertaa. Projektin verkkoliiketoiminnan opetusmenetelmä ja siihen liittyvä oppimateriaali ovat kiinnostaneet myös muita toimialoja. Taitoverkko jakaa kaikille avoimena suuren osan projektissa tuotettua oppimateriaalia. Kehittämistarpeita: Verkkoliiketoiminnan kehitys etenee sellaisin askelin, että oppimateriaalia on tarve päivittää myöhemminkin. Taitoverkko, markkinapaikka ja tietoverkko Taitoverkossa esiteltiin tuotteita, palveluja ja yrityksiä. On välitetty yrittäjille tuotehakuja Artenet-tukulta ja kansainvälisiltä sisäänostajilta. On tuettu yritysten markkinointia toteuttamalla Kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelit (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). On uudistettu Taito-yrityspalvelut-sivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi On luotu tutkimukset, selvitykset -sivu On tarjottu Taitoverkossa kaikille avoimena selvitykset, oppimateriaalia ja tietoa alan tapahtumista. Taitoverkko on käsityön näyteikkuna, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkopalvelussa ylläpidettiin yritysten ja myymälöiden rivi-ilmoituksia. Joka kuukausi Taitoverkossa valittiin kuukauden tuote ja yrittäjä. Näyttely- ja myyntitapahtumatietoja sekä alan uutisia koostettiin verkkopalveluun. Käsi- ja taideteollisuusliiton Taitomedia-hankkeessa on toteutettu verkkosivujen Taito Group ja Taitoverkko uudistamista ja siirtymistä uuteen sisällönhallintajärjestelmään. Projektin aikana on valmistettu sivuja ja palveluiden tilauslomakkeita vanhaan ja uuteen sisällönhallintajärjestelmään. Uusi verkkopalvelu Taito.fi avautuu Käsityöyrittäjät ovat arvostaneet verkkopalvelussa sitä, että se on tuonut yrityksille näkyvyyttä sekä uusia kontakteja ja että jäsenkirjeet auttavat pysymään ajan tasalla. Sivuilla käyntimäärät ovat kasvaneet vuosi

7 vuodelta. Erityisesti selvitysten, projektiraporttien ja oppimateriaalien latauksien määrä on kasvussa. Taitoverkon aseman säilyttäminen ja parantaminen vaatii kehittämistoimenpiteitä ja uusien toiminnallisuuksien ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksien rakentamista palveluun. Näiden kehittäminen jatkuu. Yhteistyön lisääminen tuo uusia mahdollisuuksia verkkopalvelulle. Tavoitteena on saada tulevaisuudessa verkkopalveluun laajat yhteystiedot alan yrittäjistä. Vastedes yrittäjät voivat ilmaiseksi itse lisätä tietoja ja päivittää niitä Taitoverkkoon. Lisäksi on maksullinen Taitoverkko-palvelu, jossa yritys voi esitellä tuotteitaan. Tiedotus, tiedon jakaminen Projektissa on tiedotettu selvitysten tuloksista, uusista yrityspalveluista ja oppimateriaaleista alan toimijoille järjestämällä kolme teemapäivää ja tiedottamalla sähköpostitse. Verkkopalvelussa on tietoa projektista ja selvityksistä sekä oppimateriaalia. Projektin tärkeimmät uusista toimintamalleista, käytännöistä ja oppimateriaaleista tiedottamisen keinot ovat olleet Taitomarkkinointi-teemapäivät, artikkelit Taito-lehdessä, uutiskirjeet, suoramarkkinointi ja tiedotus verkkosivujen kautta. Lisäksi projektin toiminnasta on tiedotettu erilaisissa tilaisuuksissa ja Taito-yrityspalveluista Kädentaidot-messutapahtumassa Kehittämistarpeita Alan kehittämisen kannalta on tärkeää järjestää tulevaisuudessakin teemapäiviä, joissa yrittäjät, koulutusyksiköiden edustajat ja alan kehittäjät voivat kohdata toisensa. Alan uusin tutkimustieto ja uudet markkinoinnin mahdollisuudet herättäisivät yhdessä kehittämistoimenpiteisiin. Vastedes tavoitteena voisi olla teemapäivien järjestäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa ja verkostona siitä tiedottaminen. Saavutettaisiinko silloin vielä paremmin alan yrittäjät? Kuva Viitekehys kehittämisaskeleiden hahmottamiseksi

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen raportti Raportti ei sisällä nimitietoja Tiia Kolu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T...

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Työnantajien aamukahvit

Työnantajien aamukahvit Työnantajien aamukahvit 7.10.2014 TE-toimiston rekrytointipalvelut Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen 1 TE-palvelut.fi - Suomen eniten käytetty rekrytointipalvelu TE-toimiston (TE-palvelut.fi) Avoimet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ?

MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? MIKÄ MOTIVOI MAATALOUSTIETEIDEN OPISKELIJOITA JATKAMAAN OPINTOJA JA MIKSI OSA HARKITSEE OPINTOJEN KESKEYTTÄMISTÄ? Hanna-Riitta Kymäläinen Laura Kihlström Mervi Seppänen Helsingin yliopisto, maataloustieteiden

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot