Taitomarkkinointi-projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008"

Transkriptio

1 Taitomarkkinointi-projekti TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa , joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön Käsillä yrittäminen: käsityöalan yrittäjyyden kehittämisstrategiaan Tässä projektissa painopisteenä on ollut yritysten markkinoinnin kehittäminen. Taitomarkkinointi-projektin toimenpiteet ovat keskittyneet selvitysten toteuttamiseen, Taito-yrityspalvelujen kehittämiseen, käsityöyrittäjien ja Taito-yritysneuvojien markkinointiosaamisen vahvistamiseen ja uuden oppimateriaalin tuotantoon, Taitoverkko-verkkopalvelun sisällön tuotantoon ja kehittämiseen sekä tiedotukseen. Hankkeen kohderyhmään ovat kuuluneet käsityöalan yritykset ja käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yritysneuvojat sekä alan asiantuntijat. Hanketta ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kesto: Tavoitteet Taitomarkkinointi-hankkeen tavoitteet ovat olleet seuraavat: toteuttaa selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa käynnistää toimenpiteitä tutkimustiedon kokoamiselle ja jakamiselle sekä luoda toimintamalli tutkimustiedon tuottamiselle verkkopalveluun kehittää ja testata markkinoinnin yrityspalvelupaketteja syventää Taito-yritysneuvojien asiantuntijuutta koulutuksella valmentaa käsityöyrittäjien markkinointiosaamista koulutuksen ja verkko-opetuksen keinoin tuottaa oppimateriaalia avoimille verkkosivuille ja oppimisympäristöön ylläpitää verkkopalvelua, joka esittelee yrityksiä ja tuotteita sekä sisältää tietoa tapahtumista ja markkinoinnista. Palvelussa on avointa oppimateriaalia ja verkko-oppimisympäristö. välittää tietoa uusista palveluista, oppimateriaaleista ja selvityksistä Päätulokset Hankkeen tavoitteiden mukaisesti saavutetut päätulokset voidaan jakaa kuuteen ryhmään: 1) markkinointiselvitykset, 2) tutkimustieto-toimintamalli, 3) uudet yrityspalvelut: Taito-markkinat I ja Taitonettistartti, 4) uutta oppimateriaalia verkkoliiketoimintaan ja käsityöalan yritysten verkkoliiketoiminnan etäohjausympäristö Taitocampukseen, 5) taito-yrityspalvelujen internetsivut ja Taitoverkon rivi-ilmoituspalvelun uudistaminen ja 6) verkkopalvelussa Taito-yrityspalvelut, selvitykset, tutkimustietoa ja verkkoliiketoiminnan oppimateriaali sekä tietoa käsityöyritysten markkinoinnista.

2 Tulokset, arviointi ja kehittämistarpeet Selvitykset käsityö- ja muotoilualan yritysten markkinoinnista Suomessa ja Euroopassa Käsityö- ja muotoiluyritysten markkinointi Suomessa -selvitys julkaistu (pdf) Käsityön ja muotoilun markkinointi Euroopassa -selvitys julkaistu suomeksi ja englanniksi (pdf) Projekti toteutti kesä-heinäkuussa 2007 käsityö- ja muotoilualan yrittäjille, kuluttajille, sisäänostajille ja yritysneuvojille suunnatut internet-kyselyt tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista. Internet-kyselyyn vastasi 292 yrittäjää, sisäänostaja ja yritysneuvojaa. Ryhmähaastatteluihin osallistui 10 käsityö- ja muotoilualan yrittäjää. Kuluttajakyselyyn vastasi 220. Kansainvälinen käsityöalan markkinointia selvittävä kysely toimitettiin alan eurooppalaisille organisaatioille syyskuussa Kutsuja lähetettiin 20 maahan ja vastauksia saatiin 13 maasta 14 eri organisaatiolta. Kansainvälinen markkinointikysely osoitti, että pääosin markkinoinnin keinot ja haasteet ovat samantyyppisiä eri puolilla Eurooppaa. Suomessa toimintaa sähköisissä verkoissa pidetään erityisen tärkeänä. Selvityksissä ilmeni selkeästi tarve tuotevalikoiman uudistamiseen. Kansainvälisen kyselyn vastaajista 86 % piti tuotevalikoiman uudistamista tärkeänä, suomalaisista sisäänostajista 67 % ja yritysneuvojista 80 %, mutta vain 33 % yrittäjistä. Palveluvalikoiman uudistamista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 70 % kansainvälisen kyselyn vastaajista ja 66 % suomalaista sisäänostajakyselyyn ja yritysneuvojakyselyyn vastanneista sekä 17 % yrittäjistä. Kansainvälisen kyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan käsityö- ja muotoilualan yrittäjien tuote- ja asiakasosaamista. Parhaiten katsottiin osattavan tuotteiden ja palveluiden laatu (71 %) ja heikoiten tuote- ja palvelukehitys (7 %) sekä asiakaslähtöisyys ja asiakasryhmien tunnistaminen (8 %). Pohjoismaiset vastaajat katsoivat vastaavasti yrittäjien hallitsevan tuotteiden ja palveluiden laadun melko hyvin, mutta eniten puutteita katsottiin olevan asiakaslähtöisyydessä ja asiakasryhmien tunnistamisessa ja seuraavaksi eniten tuotekehityksessä. Suomalaisessa selvityksessä yrittäjät katsovat hallitsevansa nämä asiat melko hyvin, mutta yritysneuvojien mukaan kehittämistarvetta on ennen kaikkea asiakaslähtöisyydessä, tuotekehityksessä ja tuotteiden toimituskyvyssä. Selvitys Suomessa osoitti, että käsityö- ja muotoilualan yrittäjät kaipaavat koulutusta uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistamiseen sekä markkinoinnin suunnitteluun. Suurimpana haasteena koettiin myös viestinnän kehittäminen. Yritykset tuntevat hallitsevansa heikoiten verkkoviestinnän ja yrityksen viestinnän medialle. Yrittäjien markkinointivalmiuksien kehittämistä pidetään hyvin tärkeänä. Lähes kaikkiin markkinoinnin kehittämistä koskeviin kysymyksiin yli puolet kansainvälisen kyselyn vastaajista on vastannut, että kehittäminen on tärkeää tai erittäin tärkeää. Kaikkein tärkeintä katsottiin olevan uusien markkinoiden ja asiakasryhmien tunnistaminen. Seuraavina asioina ovat yrityksen imagon kehittäminen ja yrityksen vahvuuksien tunnistaminen, tuotteiden kaupallistaminen tai tuotteistaminen esimerkiksi matkailun käyttöön, viestintätaidot, tuotteiden pakkaukset ja tuoteinformaatio, hinnoittelu sekä verkon hyödyntäminen markkinoinnissa. Kehittämiskohteet liittyvät yrityksen ja sen tuotteiden kehittämiseen sekä markkinointi- ja verkko-osaamiseen. Eurooppalaisten käsi- ja taideteollisuusorganisaatioiden halu yhteistyöhön oli positiivinen yllätys. Kyselyyn vastanneista 13 käsi- ja taideteollisuusorganisaatiota on kiinnostunut yhteistyöstä. Vastedes voidaan toteuttaa tiedonkeräämistä ja -vaihtoa internetin välityksellä (kyselyt, uutiskirjeet, hyvien käytäntöjen jakaminen). Myöhemmin on tarve seurata esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan verkkoliiketoiminnan merkityksen muutosta markkinoinnissa ja kaupankäynnissä. Lisäksi on tarve seurata myös yritysten tuotteiden ja markkinoinnin kehittämistarpeiden muutosta yrittäjien, sisäänostajien ja kuluttajien näkökulmasta. Internet-kyselyjä käytetään

3 tulevaisuudessa tiedon keräämisen välineenä. Vastedes selvitetään tarkemmin, millaista yhteistyötä eurooppalaiset käsi- ja taideteollisuusorganisaatiot haluavat tehdä. Tavoitteena on löytää tapa, jolla yritystoiminnan kehittämisen hyviä käytäntöjä yhdessä kootaan ja välitetään. Uutiskirjeitä lähetetään yhteistyökumppaneille. Tutkimustieto Tutkimukset, selvitykset -sivu verkkopalvelussa, jossa on linkit opinnäytetöihin ja tutkimusjulkaisuihin Kolme artikkelia: Yhteistyö ja tutkimustietoa käsityöläisille (Pirita Seitamaa-Hakkarainen), Esineet kodin peilinä (Sinikka Olkola), Muotoiltuja matkakokemuksia palvelumuotoilu työvälineenä (Satu Miettinen) Tutkimustieto-toimintamalli Joensuun yliopiston (Savonlinnan opettajakoulutuslaitos) ja Helsingin yliopiston (Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos) kanssa Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävien tutkimusten tulosten saattaminen työelämän käyttöön on haastava tehtävä. Asiaa on pohdittu paljon, mutta hyvin toimivia käytäntöjä ei ole löydetty. Yliopistoilla ei ole resursseja viestiä tehdyistä tutkimuksista, ja asia jääkin yksittäisen tutkijan mahdollisuuksien ja mielenkiinnon varaan. Käsityötieteessä ja kulttuurialalla tehdään paljon tutkimusta, joka saattaisi kiinnostaa esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan yrittäjiä. Heillä puolestaan ei ole mitään keinoa tavoittaa tietoa. Taitomarkkinointiprojekti päätti kunnianhimoisesti tarttua tähän asiaan ja kokeilla toimintamallia, jossa tutkimus ja työelämä voisivat kohdata. Lyhyen projektin aikana päästiin vasta alkuun, mutta löydettiin kuitenkin hyvä alku toiminnalle, josta voi muodostua vuorovaikutteinen kohtauspaikka. Tutkimustiedon kokoamisen ja jakamisen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin Taitoverkkoverkkopalveluun Tutkimukset, selvitykset -sivu. Tavoitteena on jatkaa linkkien kokoamista alan opinnäytetöihin ja tutkimusjulkaisuihin. Yhteistyön laajentaminen alan tutkimustietoa tuottaviin toimijoihin on tulevaisuudessa tärkeää. Tieteen popularisointi eli kansantajuistaminen käsityöalan yrittäjien käyttöön julkaisemalla artikkeleita vaatii enemmän resursseja. Jos Käsi- ja taideteollisuusliiton verkkopalvelussa olisi tutkimusartikkeleita, tulisi olla resursseja sisällön tuotantoprosessiin (toimittaminen ja valmistaminen verkkosivuille). Tämän tavoitteen toteuttaminen tarvitsee jatkokehittämistä. Verkkopalvelu voi välittää uutisia uusista alan pro graduista ja väitöskirjoista, jos tekijät itse lähettävät verkkosivulle uutisen tiedot. Yhteistyön lisäämiseksi käsityötieteen tai käsityön opettajankoulutuksen ja alan yrittäjien välille toteutetaan kokeilu tutkimusyhteistyölomakkeesta, jonka avulla yrittäjä voi tarjota tutkimusaiheita alan opiskelijoille. Tiedot yrittäjien lähettämistä yhteistyöhauista lähetetään automaattisesti sähköpostitse yhteistyössä oleville yliopistoille. Toimintamalli tarvitsee laajempaa kokeilua ja jatkokehittämistä useamman yhteistyökumppanin kanssa. Markkinoinnin yrityspalvelujen kehittäminen Käsityöalan yrittäjille on kehitetty kaksi markkinoinnin yrityspalvelua: Taito-markkinat I ja Taitonettistartti (1. Ota avuksesi sähköposti, 2. Suunnittele sähköinen yrityskuvasi, 3. Toiveena kotisivut, 4. Haaveena nettikauppa). Projektin aikana on valmistunut uudistettu Taito-yrityspalvelut-sivu (palveluesitteet ja tilaus- ja ennakkotietolomakkeet). Taito-markkinat I yrityspalveluun on tuotettu työkirja.

4 Käsityöalan yrittäjille on kehitetty Virtuaaliverstas-oppimisympäristö Taitocampukseen (http:// Projektissa kehitettiin kaksi Taito-yrityspalvelua. Yrittäjille tarjottiin Taito-markkinat I- ja Taito-nettistarttipalveluja tarjoushintaan Ohjausta annettiin Uudenmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueen yrittäjille. Palveluista suosituimmat olivat Taito-markkinat I ja Taito-nettistartin osio Haaveena nettikauppa. Asiakas- ja arviointikyselyissä saatujen palautteiden pohjalta jatkettiin Taito-markkinat I -palvelun kehittämistä. Taitomarkkinat I- ja Taito-nettistartti-konsultointia saaneille yrityksille lähetettiin asiakaskysely Internetlomakkeella. Kyselyyn vastasi 8 yrittäjää. Kaikkien asiakaspalautteiden keskiarvo oli 5,65 (6 erinomainen 1 huono). Asiakaskyselyssä arvioitiin seuraavia asioita: miten Taito-yrityspalvelu vastasi sille asettamiani odotuksia, Taito-yrityspalvelun sisältöä, Taito-yritysneuvojan asiantuntijuutta, vuorovaikutusta konsultoinnin aikana sekä palvelun järjestelyjä ja tiedotusta. Parasta Taito-markkinat I -yrityspalvelussa yrittäjien mielestä oli muun muassa Koota yhteen ajatuksia ja suunnitelmia asiantuntijan avulla sekä pysähtyä miettimään, mitä tekee ja mitä kannattaa tehdä. Yritysneuvojan avulla tuli uusia näkökulmia tuotteisiin ja asiakassuhteiden hoitoon. Yrityspalveluilta toivottiin jatkoseurantaa siitä, ovatko kehittämistavoitteet ja markkinointitoimenpiteet toteutuneet. Konsultoinnin pituus koettiin sopivaksi. Taito-markkinat I- ja Taito-nettistartti-konsultointia antaneille Taito-yritysneuvojille lähetettiin palvelujen arviointikysely. Taito-yritysneuvojat antoivat itselleen onnistumisestaan Taito-markkinat I -konsultoinneissa asiantuntijana arvosanan 5,50 (6 erinomainen 1 huono). Taito-yritysneuvojat kokivat, että yritykset saivat mm. seuraavanlaista hyötyä konsultoinneista: Voivat keskustella alan asiantuntijan kanssa oman yrityksen ongelmista luottamuksellisesti. Saavat nopeasti käytännön ohjeita ja vinkkejä toimintatapoihin, saavat lisäinformaatiota ja tietoa palveluista. Yritysneuvojat pystyvät kertomaan myös ajankohtaisten tutkimusten tuloksista. Yrittäjät oppivat analysoimaan omia asioitaan, tekemään yhteenvetoja tullessaan konsultointiin, pysähtyvät miettimään kehittämistavoitteita ja jo se pelkästään koetaan hyvänä asiana. Koulutuspalautteissa yritykset toivovat ohjausta tuotteiden ja markkinoinnin kehittämiseen, verkkosivujen kehittämiseen ja verkkokaupan toteuttamiseen. Selvityksen mukaan yritysten kehittämistarpeita ovat 1) uusien markkina-alueiden ja asiakasryhmien tunnistaminen sekä markkinoinnin suunnittelu, 2) viestintäsuunnitelma ja tiedotuskampanjat medialle ja asiakkaille ja 3) tuotteistusvalmennus. Yritysten asiantuntija-avun tarve liiketoiminnassa ilmenee rahoituksen ja talouden sekä hinnoittelun osa-alueilla. Yrittäjien yrityspalveluiden uudet tarpeet liittyvät messutapahtumiin valmistautumiseen, välittäjä manageri tuottaja-palveluihin ja yhteistyövälitykseen (yhteistyökumppanien löytämiseen). Myöhemmin on tarve jatkaa palvelutuotekehitystä, yritysneuvojien virtuaalisen ohjauksen osaamisen kehittämistä ja palvelujen oppimateriaalien tuotantoa sekä Taito-yrityspalveluiden markkinointia. Taito-yritysneuvojien asiantuntijuuden syventäminen Koulutuksen avulla on tuettu Taito-yrityspalveluiden kehittämistä. Projektin aikana ovat valmistuneet Taito-yrityspalvelupakettiesitteet On syvennetty yhdeksän Taito-yritysneuvojan asiantuntijuutta. On valmistettu Taito-yritysneuvojille tiimitila Taitocampukseen, jossa on mm. ohjaus- ja kouluttajamateriaaleja. Taito-yritysneuvojille järjestettiin palvelupaketteihin liittyvää koulutusta. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,1 (6 erinomainen 1 huono). Koulutuksessa myönteisenä koettiin uusiin palveluihin tutustuminen ja yhdessä yrityspalveluista keskustelu. Koulutuksen odotettiin tarjoavan enemmän käytännön harjoituksia konsultointiin. Taitocampus-koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,25. Parasta koulutuksessa oli seuraavat asiat:

5 Koulutusta pystytään soveltamaan käytäntöön yrityspalveluiden osalta. Koulutus herätti heti myös ideoita käyttömahdollisuuksiksi muillekin yhdistyksen toiminta-alueille. Koulutus herätti myös pohtimaan, kuinka ympäristö toimisi sähköisissä palvelupaketeissa käytännössä. Taito-yritysneuvonnan asiantuntijuuden kehittäminen jatkuu. Siihen kuuluvat 1.) Taito-yrityspalveluiden paketointi, 2.) sähköisten Taito-yrityspalveluiden kehittäminen, 3.) Taito-yritysneuvojien asiantuntijuuden vahvistaminen ja valmennus, 4.) viestinnän kehittäminen ja 5) verkostoituminen ja yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten luovan alan kehittäjien kanssa sekä valtakunnallisten yritysneuvontaorganisaatioiden kanssa. Yritysten markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamisen parantaminen Koulutuksen avulla on kehitetty 50 yrityksen markkinoinnin osaamista. Koulutuksen avulla on kehitetty yritysten markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista. Projektin koulutukseen osallistuvien yritysten määrällinen tavoite saavutettiin (tavoite 40 ja toteuma 50 yrittäjää). Teemapäiviin osallistui 32 yrittäjää ja Kohti verkkokauppaa -koulutukseen ja ohjaukseen osallistui 18 yrittäjää. Kaikkien koulutuspalautteiden keskiarvo oli 5,22 (6 erinomainen 1 huono). Teemapäivien koulutuspalautteiden keskiarvo oli 4,94 (6 erinomainen 1 huono). Virtuaaliverstas-etäohjauksen palautteiden keskiarvo oli 5,50 (6 erinomainen 1 huono). Taitomarkkinointi-teemapäivien palautteissa tuli esille, että yrittäjät kokivat tärkeäksi ajankohtaiset aiheet: markkinointi ja verkkoviestintä sekä yrittäjäpuheenvuorojen käytännönläheiset kokemukset markkinoinnista. Parasta teemapäivässä oli Internetin hyödyntäminen markkinoinnissa muutenkin kuin verkkosivujen ja sähköpostin avulla sekä kunnon herätys myyntikanavien etsintään ja omien tuotteiden arviointiin. Koulutuspalautteissa kiitettiin myös saadusta Taito Craftnet -työkirjasta ja Taitomarkkinointiselvityksestä sekä siitä, että oli kiva tavata muita alan yrittäjiä ja keskustella heidän kanssaan. Teemapäivässä markkinointiselvityksen esiintuomat vastaukset ja etenkin se, miten yrittäjien ja muiden vastausryhmien tulokset erosivat toisistaan, herättivät ottamaan todella opiksi kuluttajien ja sisäänostajien palautteista. Teemapäivä toi uusia ajatuksia erityisesti netin merkityksestä yhteisöjen luomisessa. Se ei ole pelkästään työkalu markkinoinnissa. Etäohjauksessa kiitettiin seuraavista asioista: juuri yrityksessä ajankohtaisten asioiden käsittelystä, suoriin askarruttaviin kysymyksiin rakentavan palautteen saamisesta sekä verkkotekstin ja markkinointikirjeen sujuvampaan muotoon saattamisesta asiantuntijoiden avulla. Lisäksi kiitettiin, että sai palautetta omista teksteistä, kuvista ja olemassa olevista sivuista ja parannusehdotukset sivujen ja sen sisällön kehittämiseksi. Lisäksi koettiin etäohjaus helpoksi, koska opiskelu voi tapahtua silloin, kun itselle sopii. Virtuaaliverstas-etäjakson asiantuntijatyössä asiantuntijat arvioivat etäohjauksessa onnistumisensa arvosanalla 5,0 (6 erinomainen 1 huono). Taitocampuksen toimimisen etäohjauksen paikkana he arvioivat arvosanalla 5,0 (6 erinomainen 1 huono). Taito Craftnet -oppimateriaalin toimivuuden etäohjauksessa he arvioivat arvosanalla 5,5 (6 erinomainen 1 huono). Perusteluina etäohjauksen onnistumiselle olivat mm. seuraavat asiat: Onnistumisen edellytyksenä oli huolellinen, yrityskohtainen räätälöinti. Pystyimme tässä prosessissa paneutumaan kunkin yrittäjän tarpeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin erittäin hyvin. Tutorin rooli vahvisti työskentelyä: hän toimi linkkinä, meidän ja yrittäjien muodostamassa keskiössä. Hänen avullaan yhteys yrittäjiin kirkastui ja vahvistui. Etäjaksolla parasta oli asiantuntijan mielestä Intensiivinen yhteys yrittäjiin. Päivystysajat Taitocampuksessa, jolloin yrittäjätkin olivat ikään kuin keskustelemassa läsnä samaan aikaan. Se synnytti myönteisen imun ja dialogisen otteen työskentelyyn. Etäjakson asiantuntijoiden mielestä yrittäjät tarvitsevat verkkoviestinnän kehittämisessä erityisesti markkinoinnillisen ilmaisun kehittämistä sekä asiakaslähtöisen ajattelutavan vahvistamista ja kirkastamista. Tarvitaan kykyä nähdä omat tuotteet ja palvelut asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Markkinoinnissa tarvitaan rohkeutta olla persoonallinen. Verstasjaksoissa on ollut erityinen tarve keskittyä ohjaamaan yrittäjiä

6 asiakkaille suunnatun tekstin kehittämisessä. Taitoverkon tuote ja tekijä -haastattelut kertovat verkkoviestinnän tärkeydestä yritysten markkinoinnin apuvälineenä. Selvityksessä ja teemapäivien palautteissa tuli esille, että yritykset kaipaavat uusia markkinaalueita ja asiakasryhmiä. Yritykset ovat kiinnostuneita markkinoinnin keinoista, jotka tuottavat maksimitulosta minimipanoksin. Yritykset tarvitsevat markkinoinnin valmennusta ja ohjausta asiantuntijoilta ja vertaistukea muilta yrityksiltä. He haluavat enemmän verkostoitumismahdollisuuksia koulutustilaisuuksissa. Oppimateriaalia avoimilla verkkosivuilla ja oppimisympäristössä Yrittäjille on tuotettu uutta oppimateriaalia verkkoliiketoiminnasta: Taito Craftnet -työkirja Taitocampus verkko-oppimisympäristöön ja työkirja (pdf) avoimilla verkkosivuilla 12 Kuukauden tuote ja yritys -artikkelia (markkinoinnin parhaat keinot) Kaikille avointa Käsityöyrityksen markkinointi -sivustoa on päivitetty, jossa on käsityöyritysten kokemuksia markkinoinnista, oppimateriaalia sekä tehtäviä verkkoliiketoiminnasta ja viestinnästä. Projekti tuotti uutta materiaalia käsityöalan yritysten markkinointiin ja verkkoliiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen Taito Craftnet -työkirjaan ja Käsityöyrityksen markkinointi -sivustolle. Lisäksi valmistui suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 12 Kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelia, jotka markkinoivat käsityöalan yrittäjiä ja kertovat yritysten tuotekehityksestä, yhteistyöstä ja markkinointikeinoista ja internet-markkinoinnin merkityksestä. Oppimateriaali on saanut kiitosta projektissa mukana olevilta yrityksiltä. Taitoverkko-verkkosivuilla olevia oppimateriaaleja on käytetty aktiivisesti. Taito Craftnet -työkirjaa on ladattu Taitoverkosta projektin aikana kertaa. Projektin verkkoliiketoiminnan opetusmenetelmä ja siihen liittyvä oppimateriaali ovat kiinnostaneet myös muita toimialoja. Taitoverkko jakaa kaikille avoimena suuren osan projektissa tuotettua oppimateriaalia. Kehittämistarpeita: Verkkoliiketoiminnan kehitys etenee sellaisin askelin, että oppimateriaalia on tarve päivittää myöhemminkin. Taitoverkko, markkinapaikka ja tietoverkko Taitoverkossa esiteltiin tuotteita, palveluja ja yrityksiä. On välitetty yrittäjille tuotehakuja Artenet-tukulta ja kansainvälisiltä sisäänostajilta. On tuettu yritysten markkinointia toteuttamalla Kuukauden tuote ja yrittäjä -artikkelit (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). On uudistettu Taito-yrityspalvelut-sivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi On luotu tutkimukset, selvitykset -sivu On tarjottu Taitoverkossa kaikille avoimena selvitykset, oppimateriaalia ja tietoa alan tapahtumista. Taitoverkko on käsityön näyteikkuna, joka toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkopalvelussa ylläpidettiin yritysten ja myymälöiden rivi-ilmoituksia. Joka kuukausi Taitoverkossa valittiin kuukauden tuote ja yrittäjä. Näyttely- ja myyntitapahtumatietoja sekä alan uutisia koostettiin verkkopalveluun. Käsi- ja taideteollisuusliiton Taitomedia-hankkeessa on toteutettu verkkosivujen Taito Group ja Taitoverkko uudistamista ja siirtymistä uuteen sisällönhallintajärjestelmään. Projektin aikana on valmistettu sivuja ja palveluiden tilauslomakkeita vanhaan ja uuteen sisällönhallintajärjestelmään. Uusi verkkopalvelu Taito.fi avautuu Käsityöyrittäjät ovat arvostaneet verkkopalvelussa sitä, että se on tuonut yrityksille näkyvyyttä sekä uusia kontakteja ja että jäsenkirjeet auttavat pysymään ajan tasalla. Sivuilla käyntimäärät ovat kasvaneet vuosi

7 vuodelta. Erityisesti selvitysten, projektiraporttien ja oppimateriaalien latauksien määrä on kasvussa. Taitoverkon aseman säilyttäminen ja parantaminen vaatii kehittämistoimenpiteitä ja uusien toiminnallisuuksien ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksien rakentamista palveluun. Näiden kehittäminen jatkuu. Yhteistyön lisääminen tuo uusia mahdollisuuksia verkkopalvelulle. Tavoitteena on saada tulevaisuudessa verkkopalveluun laajat yhteystiedot alan yrittäjistä. Vastedes yrittäjät voivat ilmaiseksi itse lisätä tietoja ja päivittää niitä Taitoverkkoon. Lisäksi on maksullinen Taitoverkko-palvelu, jossa yritys voi esitellä tuotteitaan. Tiedotus, tiedon jakaminen Projektissa on tiedotettu selvitysten tuloksista, uusista yrityspalveluista ja oppimateriaaleista alan toimijoille järjestämällä kolme teemapäivää ja tiedottamalla sähköpostitse. Verkkopalvelussa on tietoa projektista ja selvityksistä sekä oppimateriaalia. Projektin tärkeimmät uusista toimintamalleista, käytännöistä ja oppimateriaaleista tiedottamisen keinot ovat olleet Taitomarkkinointi-teemapäivät, artikkelit Taito-lehdessä, uutiskirjeet, suoramarkkinointi ja tiedotus verkkosivujen kautta. Lisäksi projektin toiminnasta on tiedotettu erilaisissa tilaisuuksissa ja Taito-yrityspalveluista Kädentaidot-messutapahtumassa Kehittämistarpeita Alan kehittämisen kannalta on tärkeää järjestää tulevaisuudessakin teemapäiviä, joissa yrittäjät, koulutusyksiköiden edustajat ja alan kehittäjät voivat kohdata toisensa. Alan uusin tutkimustieto ja uudet markkinoinnin mahdollisuudet herättäisivät yhdessä kehittämistoimenpiteisiin. Vastedes tavoitteena voisi olla teemapäivien järjestäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa ja verkostona siitä tiedottaminen. Saavutettaisiinko silloin vielä paremmin alan yrittäjät? Kuva Viitekehys kehittämisaskeleiden hahmottamiseksi

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset

TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset TIIVISTELMÄ Taito Craftnet 2004-2007 projektin toiminta ja tulokset Tavoitteet Taito Craftnet 2 -projekti oli osa Käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelmaa, jota Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti

Lisätiedot

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset

Taitomarkkinointi 2007 2008. projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi 2007 2008 projektin toiminta ja tulokset Taitomarkkinointi-projektin loppuraportin ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Tomi Aho, Studio

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille

Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille Taito-palvelupaketit p käsityöyrittäjille y Taito-yrityspalvelut tarjoavat käsityöyrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville monipuolisia yritysneuvonnan asiantuntijapalveluja. Taito-yritysneuvojat

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry www.taito.fi www.taito.fi Taito Group on valtakunnallinen kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan palvelu- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Alueelliset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Building Linna viestinä toimivammat palvelut. Minna Niemi-Grundström ja Outi Viitasalo-Ruusukallio Tampereen yliopisto

Building Linna viestinä toimivammat palvelut. Minna Niemi-Grundström ja Outi Viitasalo-Ruusukallio Tampereen yliopisto Building Linna viestinä toimivammat palvelut Minna Niemi-Grundström ja Outi Viitasalo-Ruusukallio Tampereen yliopisto Building Linna projekti: mitä rakennamme? Humanikan ja pääkirjaston kokoelmien ja palvelujen

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot