OAJ & yliopisto2015. Korkeakouluille tiekartta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OAJ & yliopisto2015. Korkeakouluille tiekartta"

Transkriptio

1 OAJ & yliopisto2015 Henkilöstö mukaan kehittämiseen 2 Opetuksen ja tutkimuksen yhteys vaarassa 6 Yt-neuvotteluissa kannattaa olla aktiivinen 7 Korkeakouluille tiekartta Hallitus vaatii yliopistoilta etenemistä nopeammin, korkeammalle ja rohkeammin. Työrauhan saavuttamiseksi korkeakoulut tarvitsevat tiekartan. 5

2 Ajankohtaista Puheenjohtaja LEENA KOSKELA Anita Lehikoisen mukaan meillä on kansainvälisesti arvioiden aika jäykkä järjestelmä. Opiskelijoiden liikkuvuutta on voitava lisätä koko korkeakoululaitoksen sisällä. OAJ & YLIOPISTO JULKAISIJA Opetusalan Ammatti järjestö OAJ KOONNUT Hanna Tanskanen TAITTO Pia Koivisto KANNEN KUVA Veikko Somerpuro PAINOPAIKKA Forssa Print AJANKOHTAISTA KORKEAKOULUISSA Lakien arviointi YLIOPISTO- JA AMK-LAIT arvioidaan vuosien aikana. Yo-lain arviointi on käynnistynyt yliopistokentän kuulemisella ja valmistuu kesäkuussa Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. etupainotteisia. Toivon, että yliopistot ottavat kuitenkin päätöksenteon pohjaksi omat strategiansa, jotta säästötoimet eivät osu niihin aloihin ja toimintoihin, jotka ovat laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta keskeisimpiä. Joitakin rahoitusinstrumentteja yliopistojen uudistustyön tukemiseen on käytettävissä: kärkihankerahoitus, Suomen Akatemialle tuleva 30 miljoonaa euroa sekä uuden pääomittamiskierroksen vastinrahakriteerit. Myös rahoitusmallilla on tärkeä rooli. Ministeriö on lokakuussa lähettänyt yliopistoihin neuvotteluja kos- Henkilöstöpolitiikalla laatua Henkilöstö pitää ottaa tiiviisti mukaan tulevaisuuden suunnitteluun, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kannustaa yliopistoja. Kevään tulosneuvotteluihin parhaillaan valmistautuviin yliopistoihin kohdistuu merkittäviä rahoitusleikkauksia. Ne vaikuttavat perustehtäviin, opetukseen ja tutkimukseen. Lehikoinen myöntää, että tilanne on yliopistojen näkökulmasta hankala, koska säästöt ovat KOTUMO HANKE TÄHTÄÄ korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämiseen. OKM vastaa prosessista yhteistyössä tutkimuslaitoksia tulosohjaavien ministeriöiden kanssa. tutkimuslaitosuudis tus. wordpress.com kevan ohjekirjeen. Siinä on kerrottu tavallista laajemmin OKM:n näkemys nykytilanteesta ja kehittämisen tarpeesta. Lehikoisen mukaan odotettavissa on rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Rahaa on järjestelmässä edelleenkin aika lailla, kun kaikki julkiset rahoituslähteet Uudistumista pitää tapahtua kaikilla tasoilla. otetaan huomioon. Jakajia järjestelmän eri tasoilla on liikaa. Työnjaolla tähdätään vahvojen yksiköiden luomiseen. Yliopistojen ehdotusten tulee perustua niiden itseymmärrykseen siitä, millä aloilla ne ovat kansallisesti tai kansainvälisesti merkittäviä. Uudistumista pitää tapahtua kaikilla tasoilla: yliopistojen sisällä ja niiden välillä, mutta myös yo-amk-akselilla. Ministeriö vastaa kokonaisuuden hallinnasta, se on selvä. Olemme korostaneet yliopistoille hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä. Ilman sitä ei synny laatua eikä tulosta. RAKE-hankkeet SUOMEN YLIOPISTOT UNIFI koor dinoi yliopistojen koulutusalakohtaisia rakenteellisen kehittämisen hankkeita. Kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen raportti on juuri valmistunut. unifi.fi/toiminta/rake Leikkauksista huolimatta yliopistojen tehtäviä ei ole vähennetty. Tiedettä ja korkeaa osaamista tarvitaan enemmän kuin koskaan Mitä ammatteja ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Yhteiskunta muuttuu yhä kiihtyvään tahtiin. Tiedämme varmasti oikeastaan vain sen, että osaamisen, erityisesti huippuosaamisen ja tieteen, merkitys tulee vain kasvamaan. Korkealaatuinen koulutus ja kyky tuottaa uutta tietoa ovat keskeisessä roolissa menestyksen avaimia haettaessa. Siksi hallituksen valitsema koulutus- ja tutkimusleikkausten linja ihmetyttää ja on ehdottoman väärä. Näillä toimenpiteillä ja mahdollisilla kelpoisuuksien alentamisilla hallitus osoittaa vähättelyä tieteellisen tarkastelutavan merkitystä kohtaan. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että koulutus ja tutkimus ovat investointeina erittäin kannattavia. Moni talouden asiantuntija ja yritysjohtaja on kritisoinut, että leikkaukset hidastavat talouskasvua. Ilmassa on liikaa huolestuttavia merkkejä siitä, että päättäjät eivät luota tieteelliseen tietoon. Lähes puolen miljardin leikkaukset yliopistoilta vaikuttavat varmasti tutkimukseen ja opetukseen. Ne myös haastavat henkilöstön voimavarat ja jaksamisen ja johtavat muun muassa siihen, että opiskelijat saavat entistä vähemmän ohjausta. Kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy. Yliopistonlehtorit, yliopistotutkijat ja professorit tulevat tekemään entistä enemmän hallintotyötä sen sijaan, että käyttäisivät ja kehittäisivät osaamistaan opetukseen ja tutkimukseen, mikä on heidän ydintehtäväänsä ja tuloksellisuuden sekä tuottavuuden kannalta oleellisinta. Leikkauksista huolimatta yliopistojen tehtäviä ei ole vähennetty. Tarve profilointiin ja yhteistyön tekemiseen kasvaa. Yliopistokoulutuksen tehtävä ei kuitenkaan ole vain valmiiseen ammattiin kouluttaminen ja työelämän tarpeisiin vastaaminen vaan se, että opiskelija hallitsee valmistuttuaan tieteellisen tiedon tuottamisen, käsittelemisen, tiedon arvioinnin ja kriittisen ajattelun taidot. Tuolta pohjalta syntyy se laaja-alaisuus, jota yhä suuremmassa määrin työelämäkin edellyttää. Emme kuitenkaan saa unohtaa kansallisen, yhteisöllisen ja yksilöllisen sivistyksen rakentamistehtävää, jonka on oltava yliopistoilla jatkossakin keskeinen. Koulutusohjelmien kehittäminen ja opetusmenetelmien uudistaminen esimerkiksi digitalisaation avulla vaativat selkeitä panostuksia henkilöstön osaamiseen. Tätä korostetaan äskettäin uusituissa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen periaatteissa. Opetuksen merkitystä yliopistoissa arvostetaan luomalla sille suotuisat edellytykset. Yliopistotyönantajien tulee myös pitkäjänteisesti kannustaa opetushenkilöstöään tieteelliseen toimintaan. Suomen talous on laskusuhdanteessa, mutta samaan aikaan kohtaamme aivan toisen mittaluokan haasteita. Levottomuuksista johtuvat ihmisvirrat, köyhyys, ilmastonmuutos ja korjaamattomat ympäristötuhot ovat globaaleja ilmiöitä, jotka voidaan ratkaista vain koulutuksen ja tutkimuksesta saatavan tiedon ja siitä kumpuavien innovaatioiden kautta, olivatpa ne teknologisia tai sosiaalisia. Nykyinen suuntaus, tieteen vähättely, on käännettävä. Tieteen tuloksista ja tiedon tuottamisen prosesseista on kerrottava entistä laajemmassa mittakaavassa. Tiede on äärimmäisen hyväksi hiottu tiedonhankintajärjestelmä, ja siksi sitä kannattaa yhteiskunnassa hyödyntää. Erityisesti poliitikkojen. Olli Luukkainen 2 3

3 Altius Citius Altius Fortius FortiUS Citius Altius Fortius Fortius Hallituksen selviytymisstrategiana ovat rajut leikkaukset yliopistosektorilta. Korkeakouluilta odotetaan merkittäviä kehittämistoimia olympialiikkeen hengessä : nopeammin, korkeammalle ja rohkeammin. HANNA TANSKANEN Enemmän ja paremmin? Edellisen laman aikana 90-luvulla poliittiset päättäjät näkivät tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostamisen olevan portti ulos lamasta kansallinen selviytymisstrategiamme. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöresurssit eri sektoreilla kasvoivat vuosina yhteensä yli 70 prosenttia. Uusi hallitus on lähtenyt toiselle tielle: tekemään valuvikaa. Leikkaustoimina esitetään yliopistoindeksien jäädyttämistä hallituskauden ajaksi, hallinnon rationalisointia ja yliopistoverkoston supistamista 50 miljoonalla eurolla. Näiden lisäksi sekä Suomen Akatemian että Tekesin rahoituksen myöntövalmiutta leikataan, ja erityisesti Tekesin leikkaukset kohdistuvat paljolti teknillisen ja lääketieteen alan yliopistotutkimukseen ja -tuotekehitykseen. Koko maan innovaatiotoiminnan kannalta nämä Tekesin leikkaukset voivat osoittautua hyvin vahingollisiksi ja siten talouskehitystä hidastaviksi. Tekesin pääjohtaja on arvioinut, että leikkausten vuoksi jää vuosittain noin 250 patenttia tulematta ja parisataa uutta tuotetta syntymättä. Akatemian rahoitusleikkaukset puolestaan purevat välttämätöntä perustutkimusta, innovaatioiden kivijalkaa. Leikkaukset tarkoittavat kaikkiaan noin 500 miljoonan euron vähennystä. Henkilöstömenojen osuus yliopistoissa on lähes 70 prosenttia, joten leikkaukset kohdistuvat vääjäämättä eri henkilöstöryhmiin. Summa vastaa yliopistotyöpaikkaa vuoteen 2019 mennessä. Vuoden 2005 jälkeen tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskentelevien määrä on vähentynyt kaikilla sektoreilla (sis. julkinen sektori, korkeakoulutus, teollisuus) yhteensä yli 7 prosenttia, teollisuudessa yli 20 prosenttia. Näissä luvuissa eivät ole mukana vuoden 2013 jälkeen tapahtuneet tai tulossa olevat tutkimusväen irtisanomiset. KOULUTUS JA OSAAMINEN on yksi hallituksen ns. kärkihankkeista. Valitettavasti kärkihankkeet, kuten myös yliopistojen pääomittamisen lisääminen, ovat luonteeltaan kertasuorituksia, eikä niiden mittaluokka lähellekään korvaa yliopistoihin ja tutkimukseen kohdistuvia leikkauksia. Esimerkiksi ns. digiloikan tekemiseen tarvitaan luonnollisesti kohdennettua rahoitusta, mutta leikkaukset vievät samalla volyymia perustoiminnoista ja tekevät merkittävän valuvian, innovaatio- ja tutkimustoiminnan sekä aivovuodon kadon. Muotti rikkoutuu; uuden muotin ja valun tekeminen ottaa aikansa. Hallitus on heittänyt vaikean pallon autonomisille yliopistoille. Yliopistot eivät toimi kuten yritykset, niiden ansaintalogiikka on eri. Yliopistot valmistautuvat sopimuskautta koskeviin ensi kevään tulosneuvotteluihin alati pienentyvällä rahoituskehyksellä. Huolimatta jo edellisen hallituksen tekemistä leikkauksista, on Helsingin yliopisto onnistunut parantamaan sijoitustaan mm. Shanghain ja Times Higher Education -ranking eissa. Tutkimukseen vahvasti panostaviin muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen tilanne on kuitenkin huolestuttava. Suomen asema muihin maihin verrattuna heikkenee väistämättä jatkossa. TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI ja työrauhan saavuttamiseksi korkeakoulut tarvitsevat ajallisesti pitkän aikavälin suunnan; tiekartan, jossa määritellään laajalla valmistelulla suomalaisen huippututkimuksen ja koulutuksen tahtotila. Tilannekuva on paikallaan sekä taloudellisista ja toiminnallisista edellytyksistä että ala- ja aluekohtaisista koulutusvastuista ja osaamisprofiileista. On vältettävä liian äkkipikaiset ja sirpaleiset toimet, sillä rakenteellinen uudistuminen ottaa oman aikansa. Keskinäinen työnjako tapahtuu korkeakoulujen asiantuntemuksen kautta. OAJ kannattaa ns. kahden koulutusväylän mallia toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. Korkeakouluilta ja niiden hallituksilta tarvitaan rohkeita rakenteellisia aloitteita ja toimia sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä vahvaa johtamista ja työtä yhteisen vision luomiseksi. Suomen hallitus ei myöskään voi vetäytyä vastuustaan. Sen on ensi tilassa annettava korkeakouluille sekä tämän hetken ja tulevaisuuden työntekijöille ja työnantajille selkeä strateginen näkemys Leikkausten vuoksi jää vuosittain noin 250 patenttia tulematta ja parisataa uutta tuotetta syntymättä. siitä, kuinka tutkimusta ja innovaatiopolitiikkaa kehitetään. Korkeakoulujen on myös opittava tekemään entistä enemmän yhdessä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin rintamalla. On Suomen etu, että korkeakoulujen kilpailu kohdistuu enemmän kansainvälisille areenoille kuin kapealla resursoinnilla toimivien korkeakoulujemme välille. Tämä on huomioitava myös korkeakoulujen ohjauksessa. Yhteistyö on nähtävä voimavarana, jolla löydetään uusia ratkaisuja ja vahvuuksia. Tarvitaan isompia tutkimus, kehittämis- ja innovaatioyhteisöjä, ammattimaisesti johdettuja korkeakoulujen yhteisiä yrityshautomoja, työelämän ja korkeakoulujen kohtaamispaikkoja, siis enemmän yhdessä tekemistä alan sisällä ja alojen välillä. Rohkeammin, osaamista vaalien ja kannustaen. Suomalainen sivistys ja osaaminen ovat kovimman haasteensa edessä vuosikymmeniin. On kysymys koko Suomen tulevaisuudesta maana, joka nojaa sivistykseen, korkeaan osaamiseen ja kor keaan jalostusarvoon sekä tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Suomi tarvitsee innovaatioita, työpaikkoja, tuottavuutta ja hyvinvointia. Tässä yliopistot ovat avainasemassa. 4 5

4 Opetus Ajankohtaista Opetuksen ja tutkimuksen yhteys vaarassa Yliopistolain mukaan yliopistot antavat tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Usein tilanteessa, jossa asioita joudutaan perustelemaan lainsäädännöllä, on jokin perusoikeus tai perustehtävä uhattuna. Tästä on näkyvissä merkkejä nytkin. Maan hallituksen arvovalinnoista on tullut ennakoimaton, mutta todellinen ongelma koulutukselle. Yliopistouudistuksen yhteydessä rahoituksen vakaus kirjattiin lakiin. Sen jälkeen koulutuksen rahoitusta on kerta toisensa jälkeen vähennetty, vaikka vaihtoehtoisia säästökohteita on riittämiin myös laskusuhdanteessa. Olisi toivottavaa, että hallitusta mm. kiinnostaisi tulojen lisääminen kitkemällä uskottavasti ja systemaattisesti verovälttelyä ja harmaata taloutta. Leikkausten yhteydessä yliopistoissa puhutaan yhä enemmän tulovirroista ja ansaintalogiikasta. Valtaosa tutkijoista juoksee rahoituksen oravanpyörässä. Taloudelliset reunaehdot ohjaavat yliopistoja keskittymään vahvuuksien hyödyntämiseen, ei epämukavuusalueille tai tulovirran näkökulmasta tehottomilla alueilla operoimiseen. Yt-neuvotteluissa tehtäviä henkilöstövähennyksiä suunnitellaan kompensoitavaksi kasvattamalla opettavan henkilöstön jo ennestään korkeita opetusmääriä. Toinen säästökohde on tuntiopetus. Opetusintensiivisillä aloilla tuntiopetuksen tuomat joustot ovat mahdollistaneet keskittymisen tutkimukseen edes vähäisessä määrin. Myös resurssien pieneneminen opintohallinnossa valuttaa hallinnon työtä opettajien ja tutkijoiden tehtäväksi. Maan hallituksen korulauseet laadun parantamisesta ja kehittämisestä lähinnä ärsyttävät ja osoittavat etääntymistä koulutuksen järjestämisen ja oppimisen haasteista. Miksi tutkimuksen ja opetuksen yhteys sitten on niin tärkeä? Mikäli tutkimus ja opetus erotetaan toisistaan, muuttaa yliopisto olemustaan. Yliopistojen tehtävä on sivistää, opettaa kriittistä ajattelua ja kouluttaa lähestymään ilmiöitä tutkimuksellisen lähestymistavan kautta. Yliopistoihin kuuluu ensisijaisesti vapaa perustutkimus. Vaikka poliitikkojen määrittämät strategisesti keskeiset tutkimusalat ovat tärkeitä, eivät yliopistot ole luonteeltaan strategisia innovaatiokeskuksia. Yliopistolaiselle omakohtaisen tutkimuksen tekeminen on tärkeää alasta riippumatta. Sillä on merkitystä sekä opetuksen sisältöjen vuoksi että tutkimuksellisen otteen ylläpitämisen näkökulmasta. Opettajathan ohjaavat opiskelijoita tieteen tekemiseen. Yliopistojen toiminnan ei pitäisi olla sidottuna kvartaaleihin, eikä kovin voimakkaasti edes talouden suhdanteisiin. Tarvitsemme myös taloudellisesti huonoina aikoina tutkimusta, sivistystä, koulutusta sekä vahvistusta henkisen ja taloudellisen kasvun edellytyksille. Nykyisissäkin olosuhteissa yliopistojen johto lopulta vastaa yliopistojen strategian toteutumisesta sekä tehdyn työn laadusta ja vaikuttavuudesta. Niihin vaikuttaa oleellisesti tieteellisen toiminnan ja koulutuksen välisen yhteyden vahvistaminen. Seppo Sainio YLL palkitsee opetuksen kehittäjiä YLL PALKITSEE OAJ:N Yliopistopäivillä kaksi yliopisto-opetuksen kehittäjää. Stipendin saavat musiikin didaktiikan yliopistonlehtori Ari Poutiainen Helsingin yliopistosta ja tietojärjestelmätieteen lehtori Panu Moilanen Jyväskylän yliopistosta Poutiainen on kehittänyt luokan- ja lastentarhaopettajakoulutukseen kohdennetun kitarasäestyksen oppimateriaalikokonaisuuden Kaikki keikalle. Opas julkaistaan internetissä, jolloin se on kaikkien ulottuvilla. Moilasen hankkeessa on kehitetty maisterivaiheen alkuorientaation ja -ohjauksen työmuotoja. Ohjaus toteutetaan joustavasti, mobiilisti ja monipaikkaisesti. Kukin opiskelija kohdataan yksilönä ja opiskelijoiden välille muodostuu siteitä ja suhteita, jotka tukevat opintojen etenemistä auttavaa ryhmäytymistä. Stipendin saajat ovat hyviä esimerkkejä YLL:n jäsenistä. He ovat asiantuntevia opetuksen kehittäjiä ja digiloikkakin on otettu, toteaa stipenditoimikunnan puheenjohtaja, YLL:n 1. varapuheenjohtaja Kirsti Vainio. Aktiivinen ytneuvotteleminen kannattaa TYÖANTAJAN PITÄÄ KÄYDÄ yhteistoimintaneuvottelut, jos se suunnittelee henkilöstömäärään vaikuttavaa organisaatiomuutosta tai silloin, jos työnantajan taloudellinen tilanne on heikentynyt niin, että toimintaa ja henkilöstöä joudutaan supistamaan. Neuvottelut pitää käydä ennen päätöksentekoa ja mahdollisia henkilöstön vähentämistoimia. Yt-neuvotteluiden yhteydessä työntekijöiden kannattaa olla aktiivisia ja miettiä vaihtoehtoisia säästökeinoja, jotta työvoiman vähentämisiin ei tarvitsisi ryhtyä tai tarve olisi ennakoitua pienempi. Työnantaja saattaa kartoittaa myös halukkuutta vapaaehtoisiin järjestelyihin, mm. osa-aikatyöhön. Opetusministeriltä kirje korkeakouluille OPETUS- JA kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen patistaa julkaistussa avoimessa kirjeessään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa tekemään isoja rakenteellisia ja pienempiä On hyvä muistaa, että vapaaehtoiset järjestelyt johtavat tavallisesti työttömyysturvan menettämiseen. Ennen kuin työnantaja voi vähentää henkilöstöä sen pitää kartoittaa, onko työntekijälle tarjolla muuta soveltuvaa työtä. Työnantajan on myös tarjottava työntekijälle uusien tehtävien edellyttämä kohtuullinen koulutus. Työnantajalla on tämän lisäksi takaisinottovelvollisuus yhdeksän kuukautta Yt-neuvotteluissa työntekijöiden kannattaa olla aktiivisia ja miettiä vaihtoehtoisia säästökeinoja. toiminnallisia uudistuksia. Seuraavan sopimuskauden valmistelun pohjaksi ministeri on kysynyt jokaiselta yliopistolta kaksi kysymystä: Millä aloilla yliopistonne on tutkimuksen kansainvälisessä kärjessä vuonna 2025? Millä aloilla yliopistonne tutkimus on laadultaan ja laajuudeltaan kansallisesti merkittävää? Grahn-Laasosen mukaan työsuhteen päättymisestä. Jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samaan tai samankaltaiseen työhön, jota irtisanottu oli tehnyt ja hän on työnhakijana TE -toimistossa, työtä pitää tarjota irtisanotulle. Jos työntekijä joutuu irtisanotuksi, hänellä on irtisanomisaikana oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen esimerkiksi työn hakua varten. Työllistymisvapaan pituus riippuu irtisanomisajan pituudesta. Eija Mali Lue OAJ:n verkkosivuilta lisää mm. neuvottelujen kestosta, käsiteltävistä asioista ja laajuu desta. Jäsensivut Virka- ja työsuhde Yhteistoimintamenettely Laki yhteistoiminnasta yrityksissä. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjaon selkeytymistä, poisvalintoja, yhdistymisiä ja muuta rakenteellista kehitystä valmistaudutaan tukemaan mm. strategisella rahoituksella. Lue lisää: Verkkouutiset/2015/10/ avoinkirje.html SATUNNAISLUVUT 18 % Yliopistoon kohdistuvien leikkausten osuus niiden kokonaisrahoituksesta (ml. ulkopuolinen rahoitus). Hallituskaudella yliopistojen rahoitus pienenee lähes 500 miljoonalla eurolla mrd. Lisäpääomaan tarvittava miljardimäärä, jos sillä korvattaisiin yliopistojen käyttömenoista leikattavat miljoonat. Laskettu yliopistojen keskimääräisellä pääoman tuotolla, joka on ollut noin 3 %. 2,9 mrd. Yliopistoleikkausten aiheuttama yhteiskunnan taloudellinen menetys. Yliopistoon sijoitettu euro tuottaa sitä ympäröivän yhteiskunnan talouteen 5,88 euroa. Tiedot: Economic Contribution of the LERU Universities KOONNUT LAURI KURVONEN JA HANNA TANSKANEN Organisaatiomuutokset heikentävät työhyvinvointia KUN YLIOPISTOISSA tarvitaan sopeuttamistoimia resurssien vähentymisen vuoksi, työnantajan on keskusteltava niistä laajasti ja avoimesti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa. Vain siten päästään parhaaseen lopputulokseen. Työterveyslaitos on tutkinut eurooppalaisessa hankkeessa organisaatiomuutoksia ja niiden vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tulokset osoittivat, että organisaatiomuutokset heikensivät työtyytyväisyyttä ja lisäsivät koettua työuupumusta tai henkistä väsymystä. Hyvää muutosta ei saada aikaan ilman yhteistoimintaa ja yhteistoimintalakien henkeä; vaihtoehdoista pitää keskustella, muutostarve pitää perustella ja tavoitteita pitää määritellä yhteisesti yksimielisyyttä hakien. Sekä yksilön, työryhmän, johdon että koko organisaation kannalta olennaiset avaintekijät hyvinvoivan muutoksen läpiviemisessä ovat viestintä, osallistuminen ja tuen saatavuus. Hyvin tehty muutos voi myös lisätä henkistä hyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja innovatiivisuutta. Kuka tahansa voi tarvittaessa olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen. Työterveyshuollon pitää selvittää ja arvioida myös muutoksista aiheutuva kuormitus. Työterveys huollosta löytyy tarvittaessa keskustelu- ja arviointiapua ylikuormittaviin ja uupumustilanteisiin. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden jaksamisesta. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä myös yt- ja työsuojelutoimikuntien jäsenet ovat olennaisessa roolissa käsittelemässä yhteistoiminnassa kaikkia töihin ja organisaation muutoksiin liittyviä asioita. Riina Länsikallio MIKSI YLIOPISTOLAISEN KANNATTAA OLLA OAJ:N JÄSEN? Neuvottelut OAJ NEUVOTTELEE opettajien palvelussuhteen ehdoista ja on JUKOn suurin jäsenyhdistys. Edunvalvonta OAJ ON VAHVA vaikuttaja ammatillisessa edunvalvonnassa ja koulutuspolitiikassa. Jäsenetuja OSAAVAT ja kokeneet pää- ja luottamusmiehet jäsenen tukena yliopistoissa TOIMISTON apu palkka- ja palvelussuhdeepäselvyyksissä ja muissa työhön liittyvissä ongelmissa RUNSAASTI rahanarvoisia etuja, mm. laaja vakuutuspaketti JÄSENLEHDET: Opettaja ja Acatiimi (YLL:n kautta) Lue lisää: jäsenyys Ota yhteyttä YLIOPISTOASIAMIES Hanna Tanskanen, oaj.fi tai puh PALVELUSSUHTEEN ehdot puh OIKEUSTURVA-ASIAT puh

5 Ajankohtaista YPE-opinnot Oman opetuksen kehittämistä YLIOPISTOPEDAGOGISET opinnot on velvoite opetus- ja tutkimushenkilöstölle Jyväskylän yliopistossa, varsinkin heille, joilla ei ole aiempia pedagogisia opintoja. Velvoitteena on 10 opintopisteen laajuinen jakso, jota on mahdollisuus täydentää 15 opintopisteen opinnoilla perusopintokokonaisuudeksi. Tätä täydennyspakettia järjestetään vähintään joka toinen vuosi. Osa perusopinnot suorittaneista jatkaa 35 opintopisteen laajuisiin aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin (APO). Tärkeää on, että työskentelytavat kytkeytyvät jokaisen omaan opetukseen ja sen kehittämiseen. Osallistujat pitävät tärkeänä myös monipuolista keskustelua ja tutustumista yli laitos- ja tiedekuntarajojen. Opintojen suorittajissa on mukana sekä vanhoja konkareita että nuoria opettajia ja post doc -tutkijoita. Vuoden 2010 jälkeen, jolloin yliopistopedagogiset opinnot mainitaan ohjesäännön kelpoisuusehdoissa, opintoja on suorittanut yli 230 työsuhteessa olevaa: professoreita, tutkijoita, opettajia ja tohtorikoulutettavia. Yliopistopedagogiikan arvostuksesta kertoo myös opintojen vastuuopettajan, lehtori Anita Malisen palkitseminen kehittäjäopettajan palkinnolla Jyväskylän yliopiston yliopistopäivien yhteydessä Hän on keskeinen henkilö yliopistopedagogisten opintojen kehittäjänä yhdessä vakiintuneen tiimin kanssa. Erja Kosonen ja Anita Malinen Active employee negotiations produce results AN EMPLOYER MUST engage in employee cooperation negotiations if it is planning an organisational change which affects the number of personnel or if the employer s financial position has deteriorated so that it needs to reduce its operations or lay off its employees. Negotiations need to be completed before any final decisions and any discharge of employees. During employee cooperation negotiations, employees should be active and consider alternative ways of producing savings, in order to avoid or minimise any lay-offs. The employer may also identify the willingness of its employees to accept voluntary arrangements, such as part-time employment. However, it should be remembered that voluntary arrangements usually lead to the loss of unemployment security. Before the employer can discharge its employees, it must identify whether or not other suitable work can be offered to employees. Furthermore, the Opettajien akatemia palkitsee HELSINGIN YLIOPISTON Opettajien akatemian jäsenyys on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. Opettajien akatemia muodostaa monitieteisen verkoston, joka jakaa pedagogista osaamistaan ja toimii aktiivisesti During employee cooperation negotiations, employees should be active. employer must provide employees with the reasonable training required to start working in a new position. In addition, the employer has a re-employment obligation for nine months after the end of employment. If the employer needs to fill up the same or a similar position from which an employee was discharged and the specific employee is registered as a job-seeker at the TE office, the employer must offer the job to the discharged employee. If an employee is discharged, they are entitled, during the period of notice, to take paid leave in order to find a new job. The duration of job-seeking leave depends on the period of notice. Read more about the duration and scope of negotiations and matters to be discussed from the OAJ website (in Finnish only): Jäsensivut (Members) Virka- ja työsuhde (Official and employment relationship) Yhteistoimintamenettely (Cooperation proceedings) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (Act on Co-operation within Undertakings) oppimisen ja yliopisto-opetuksen kehittämiseksi. Opettajien akatemia on myös kansainvälisesti ainutlaatuinen huippuopettajien verkosto. Sen tavoitteena on vahvistaa yliopistoopetuksen arvostusta ja asemaa sekä mahdollistaa meritoituminen ja tunnustuksen anto opetusansioiden perusteella. Valinta on yhteisöllinenkin ele: valittu tuo tunnustuksen ja määrärahan myös omalle yksikölleen. YLL KYSELY Suurin osa YLL kyselyyn vastanneista (84 %) työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Opetuspainotteisissa tehtävissä (lehtori, yliopistonlehtori, yliopistonopettaja) osuus oli 91 % vastanneista. Palkka vastaa tehtäviä, kertoo noin puolet opetuspainotteisissa tehtävissä työskentelevistä kyselyssä. Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan palkkausjärjestelmän toimivuutta viiden viime vuoden aikana, tyytyväisiä omaan palkkaansa oli noin viidennes, tyytymättömyyttä koki noin puolet. Olen harkinnut siirtymistä pois yliopistosektorilta kahden viime vuoden aikana, toteaa lähes puolet (49 %) opetustehtävissä työskentelevistä. Oma työpaikka on turvattu, kokee kolme viidesosaa (62 %) vastaajista. Lehtoreista ja yliopistonlehtoreista noin viidennes kokee työpaikkansa olevan uhattuna työpaikan uudelleenjärjestelyjen takia. YLL kysely toteutettiin kesä syyskuussa 2015, ja siihen vastasi 22,5 % jäsenistä. Tarkemmat tiedot kyselyn tuloksista julkaistaan vuoden 2016 alussa. Verkosto levittää yliopisto-opetuksen parhaita käytäntöjä sekä yliopiston sisällä että kansainvälisesti tutkimusten, vierailujen, seminaarien ja julkaisujen kautta. Akatemia kaipaa vielä rinnalleen opettajien uramallia osoituksena yliopiston kahden päätehtävän yhtäläisestä arvostuksesta. Yliopisto-opetus on yhtä keskeistä akateemista osaamista kuin tutkimus. Inkeri Ruokonen KOONNUT VESA ILVES JA HANNA TANSKANEN 8

OAJ & yliopisto2015. Korkeakouluille tiekartta

OAJ & yliopisto2015. Korkeakouluille tiekartta OAJ & yliopisto2015 Henkilöstö mukaan kehittämiseen 2 Opetuksen ja tutkimuksen yhteys vaarassa 6 Yt-neuvotteluissa kannattaa olla aktiivinen 7 Korkeakouluille tiekartta Hallitus vaatii yliopistoilta etenemistä

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Yliopistolakiuudistuksen arviointi. Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM Sivistysvaliokunta

Yliopistolakiuudistuksen arviointi. Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM Sivistysvaliokunta Yliopistolakiuudistuksen arviointi Immo Aakkula Hallitusneuvos, OKM Sivistysvaliokunta 8.12.2017 Keskeiset kysymykset Yliopistokollegion aseman kehittäminen Nykylain mahdollisuudet Hallituksen valintaprosessi

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style. Click to edit Master text styles Second level Third level

Click to edit Master title style. Click to edit Master text styles Second level Third level Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi 15.3.2018 Opetusneuvos Petteri Kauppinen yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 Tapio Kosunen Korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän uudistamisen tuoretta tietopohjaa Kansainvälisten korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Muutama teema. Heikki Mannila

Muutama teema. Heikki Mannila Muutama teema Heikki Mannila 20.12.2017 Muutama teema Tutkimuksen rahoituksesta Eri alojen henkilöstörakenteesta Tieteen monet eri roolit Tutkimuksen vaikuttavuuden eri reitit Mihin tämä mahdollisesti

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Korkeakoulujemme tulevaisuus. Yliopistopäivä 21.9.

Korkeakoulujemme tulevaisuus. Yliopistopäivä 21.9. Korkeakoulujemme tulevaisuus Yliopistopäivä 21.9. Tieteen kuva kriisissä? Valeuutisaika haastaa tieteen ja luotettavan tiedon perustaa yhteiskuntamme kivijalkana Tähän lähdettävä vastaamaan ja myös yliopistojen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Ohje 29.10.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkentavat ohjeet sopimuskauden 2017 2020 valmisteluun ja vuonna 2016 käytäviin neuvotteluihin

Ohje 29.10.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkentavat ohjeet sopimuskauden 2017 2020 valmisteluun ja vuonna 2016 käytäviin neuvotteluihin Ohje OKM/38/210/2015 29.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkentavat ohjeet sopimuskauden 2017 2020 valmisteluun ja vuonna 2016 käytäviin neuvotteluihin Tässä ohjeessa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Pirjo Kutinlahti ETIIKAN PÄIVÄ 2017: TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ 15.3.2017, Tieteiden talo, Helsinki KÄRKIHANKE 5: VAHVISTETAAN

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

TOIMINTOKOHTAISTEN TALOUSTIETOJEN KÄYTTÖ KORKEAKOULUJEN OHJAUKSESSA

TOIMINTOKOHTAISTEN TALOUSTIETOJEN KÄYTTÖ KORKEAKOULUJEN OHJAUKSESSA TOIMINTOKOHTAISTEN TALOUSTIETOJEN KÄYTTÖ KORKEAKOULUJEN OHJAUKSESSA ULLA MÄKELÄINEN & JUKKA HAAPAMÄKI 4.6.2018 Toimintokohtainen erittely Korkeakoulujen tulee laatia toimintokohtainen erittely, joka täsmää

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2019 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2019 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemian toiminta Tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja ja vahva vaikuttaja Tutkimushakemusten arviointi ja rahoituspäätökset kansainväliseen vertaisarviointiin

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus

Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus Keskustelutilaisuus kenttäasemaverkosto-selvityksen raportista 11.6.2015 Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala,Tiedepolitiikan vastuualue,

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys vaikutukset opetukseen ja tieteeseen sekä innovaatiotoimintaan ja uuden työn luomiseen. Tulevaisuusvaliokunta 5.10.

Talousarvioesitys vaikutukset opetukseen ja tieteeseen sekä innovaatiotoimintaan ja uuden työn luomiseen. Tulevaisuusvaliokunta 5.10. Talousarvioesitys 2017 - vaikutukset opetukseen ja tieteeseen sekä innovaatiotoimintaan ja uuden työn luomiseen Tulevaisuusvaliokunta 5.10.2016 T&K&I - määrärahat talousarvioesityksessä T&K&I politiikan

Lisätiedot

Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari Hannu Sirén

Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari Hannu Sirén Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari 19.2.2016 Hannu Sirén Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari 19.2.2016 Ohjelma 10.00 Seminaarin avaus johtaja

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Osaamisella soteen hanke

Osaamisella soteen hanke Osaamisella soteen hanke 2017-2019 Osaamisella soteen -hankkeen tausta Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää myös henkilöstön osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Kohti visiota näkökulmia tulokselliseen ja hyvinvoivaan korkeakoulutyöhön

Kohti visiota näkökulmia tulokselliseen ja hyvinvoivaan korkeakoulutyöhön Kohti visiota näkökulmia tulokselliseen ja hyvinvoivaan korkeakoulutyöhön Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Marjo Heikkinen ja asiakkuuspäällikkö Tero Virtanen 1 Työhyvinvointi syntyy onnistumisesta ydintehtävässä

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

TKI-toiminnan laadunhallinta auditointiraporttien ( ) pohjalta

TKI-toiminnan laadunhallinta auditointiraporttien ( ) pohjalta TKI-toiminnan laadunhallinta auditointiraporttien (2012-2018) pohjalta Mira Huusko mira.huusko@karvi.fi 31.10.2018 Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari Esityksen sisältö Tutkimuksen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Avoimuuden kypsyystason arviointi Kriteerit Pisteet Eri toimijoiden vastuut Toimenpiteet Kypsyystaso Indikaattorit:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Suomi elää osaamisesta

Suomi elää osaamisesta Suomi elää osaamisesta ELY Areena talousseminaari 30.1.2017 Puheenjohtaja Sture Fjäder Akavan visio vuoteen 2023 mennessä Suomeen syntyy uutta työtä ja uusi työelämä Työllisyysaste 75% Ansiotuloverotus

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Visio: Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 2020

Visio: Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 2020 Visio: Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 22 Tilanne 217 neljän mittarin pohjalta Erno Mähönen Suomen työelämä Euroopan paras 22 Visio saavutetaan, kun työpaikat uudistavat ja kehittävät toimintaansa

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Tekesin lausunto Hannu Kemppainen 28.4.2016 Innovaatiotoiminta on kestävän talouskasvun tärkein lähde Yritysten

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click Ehdotus to edit Suomelle: Master title Suomi style 100+ SIVISTYS, OSAAMINEN, TIEDE JA TEKNOLOGIA IHMISEN JA YHTEISKUNNAN HYVÄKSI Yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden

Lisätiedot

Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 2010 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.9.2010 Vaatimukset ja odotukset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Valoisamman tulevaisuuden tekijät

Valoisamman tulevaisuuden tekijät Valoisamman tulevaisuuden tekijät Luonnon-, ympäristö- metsätieteilijöiden liitto Loimu on edunvalvonta-, vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka toimii luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisen korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Osaamisen Aika. Jatkuva oppiminen ja rahoitus. Projektijohtaja Helena Mustikainen Sitra

Osaamisen Aika. Jatkuva oppiminen ja rahoitus. Projektijohtaja Helena Mustikainen Sitra Jatkuva oppiminen ja rahoitus Osaamisen Aika Projektijohtaja Helena Mustikainen Sitra Ennakointikamari Osaavan työvoiman saatavuus on meidän kaikkien asia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia kohtaanto-ongelmaan

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Datanhallinta, laskennan resurssit ja osaaminen

Datanhallinta, laskennan resurssit ja osaaminen Datanhallinta, laskennan resurssit ja osaaminen Tutkimusinfrastruktuuritoiminnan strateginen kehittäminen Työpaja 25.4.2019 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija Suomen Akatemia 1 SUOMEN AKATEMIA 2019

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot