KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI"

Transkriptio

1 KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTUTKIMUKSEN PALVELULINJA Voimassa alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISET PERIAATTEET II AMMATILLINEN KUNTOUTUS Kuntoutustutkimus Tavoite Kuntoutujat Henkilöstö Rakenne Toteutus Alkuvaihe Tutkimuksen jatko-ohjelman toteuttaminen Tutkimuksen päätösvaihe Seurantapäivät tai seurantakäynnit Arviointi ja mittaaminen...8

3 1 Kuntoutustutkimus 1 Tavoite 2 Kuntoutujat Vuoden 2011 alussa ja sen jälkeen voimaan tulevat avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardit ovat kaksiosaisia: kaikkia palvelulinjoja koskeva yleinen osa ja palvelulinjakohtaiset osat. Nämä osat täydentävät toisiaan eikä niitä voi soveltaa erillisinä Kelan kuntoutusta toteutettaessa. Tämä standardi on kuntoutustutkimusta koskeva palvelulinjakohtainen osa, jossa on tarkemmin määritelty palvelulinjan sisältö, rakenne ja henkilöstö. Kuntoutustutkimuksen tavoite on kuntoutujan työelämässä pysyminen tai työelämään pääseminen. Kuntoutustutkimuksen tuloksena on toteuttamiskelpoinen yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma kuntoutusvaihtoehtoineen. Palveluntuottajan tekemässä tutkimuksessa arvioidaan kuntoutujan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä. Kuntoutujan tilannetta arvioidaan suhteessa hänen terveydellisiin edellytyksiinsä sekä ikään, koulutukseen ja ammattitaitoon. Lisäksi käydään kuntoutumismahdollisuuksien näkökulmasta läpi kuntoutujan sosiaalinen ja taloudellinen elämäntilanne. Terveydentilan ja yksilöllisen elämäntilanteen perusteella arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa hänen ammatillisia kuntoutumismahdollisuuksiaan, motivaatiota ammatilliseen kuntoutukseen sekä kuntoutuksen tarpeen ja toteutuksen oikea-aikaisuutta. Tutkimuksessa selvitetään tarvittaessa kuntoutujan jatko-opintomahdollisuuksia työkyvyn pitkäaikaisen turvaamisen näkökulmasta. Nuorille asiakkaille suunnitelma jatkokoulutuksesta ja koulutuksen toteutumisen turvaamisesta on usein kuntoutussuunnitelman keskeinen näkökulma. Kuntoutustutkimus tulee toteuttaa mahdollisimman varhaisessa ja kuntoutuksen tavoitteiden kannalta sopivassa vaiheessa. Kela järjestää kuntoutustutkimuksia vajaakuntoisille henkilöille, joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden, vian tai vamman takia olennaisesti heikentyneet tai joilla on lähivuosina työkyvyttömyyden uhka. Kuntoutustutkimus järjestetään Kelan ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden kohdalla terveydenhuollon, työterveyshuollon, opetustoimen tai muiden paikallisten toimijoiden asiantuntemus ja keinot eivät ole riittäviä ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen ottaen huomioon tarve moniammatilliseen työotteeseen. Kuntoutustutkimus voidaan järjestää mm. silloin, kun - terveydenhuolto tai muut kuntoutuksen paikalliset toimijat eivät ole riittävästi kyenneet selvittämään kuntoutujan toiminta- ja työkyvyn rajoituksia ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta - koulutussuunnitelmaa ei ole kuntoutujan sairauden tai vamman takia tarkoituksenmukaista laatia ammatinvalinnanohjauksessa tai koulun opinto-ohjauksen avulla - kuntoutujan sosiaaliset tai suoriutumisongelmat vaikeuttavat ammatillisen kuntoutussuunnitelman tekemistä.

4 2 Nuorella kuntoutujalla kuntoutustutkimuksen tarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi työ- ja opiskelumahdollisuuksia rajoittava oppimiskyvyn tai puheen ja kielen kehityksen häiriö. Kuntoutustutkimuksen tarve on erityisesti silloin, kun kyseessä on vaikea-asteinen häiriö tai kun lievempi häiriö esiintyy yhdessä muun työ- ja toimintakykyä rajoittavan fyysisen tai psyykkisen sairauden kanssa. Kuntoutustutkimus voidaan järjestää myös esimerkiksi lääketieteellisen hoidon, kuten terapian, ollessa kesken, jos se on perusteltua kuntoutuksen mahdollisimman varhaisen aloittamisen takia. Terveydentilan tulee olla kuitenkin riittävästi tutkittu ja hoidettu terveydenhuollossa ennen kuntoutustutkimuksen aloittamista. Kalliit ja vaativat lääketieteelliset tai muut vastaavat tutkimukset kuuluvat terveydenhuollon vastuulle, eivätkä ne sisälly kuntoutustutkimukseen. 3 Henkilöstö Moniammatillinen työryhmä * Palveluntuottaja nimeää kuntoutustutkimuksen työryhmän, johon kuuluvat aina - lääkäri - sosiaalityöntekijä/sosionomi (AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK) - psykologi - työelämän asiantuntija**. Työryhmän jäsenistä vähintään kolmella tulee olla ammatillisesta kuntoutustyöstä vähintään kolmen vuoden kokemus. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimivalla työelämän asiantuntijalla tulee olla ammattikorkeakoulututkinto tai vanha opistoasteen tutkinto. Poikkeuksellisesti moniammatillisessa työryhmässä toimivalle työelämän asiantuntijalle riittää toisen asteen ammatillinen perustutkinto, jos hän on tarjouksen antamishetkellä työssä asianomaisella kuntoutusta toteuttavalla palveluntuottajalla ja hänellä on työkokemusta vähintään 3 vuotta ammatillisesta kuntoutustyöstä. Muut erityistyöntekijät* Kuntoutustutkimukseen voi lisäksi osallistua kuntoutujan tarpeen mukaan muita erityistyöntekijöitä. Näitä voivat olla - erikoislääkäri - fysioterapeutti/työfysioterapeutti - toimintaterapeutti - neuropsykolgi - työterveyshoitaja - terveydenhoitaja - opettaja - erityisopettaja - sairaanhoitaja - IT-ohjaaja - ravitsemusterapeutti - puheterapeutti * Moniammatillisen työryhmän, erityistyöntekijöiden sekä muun henkilöstön pätevyysvaatimukset ovat standardin yleisessä osassa (Liite 1 Ammatti- ja tehtävänimikkeet) ** Työelämän asiantuntijalla on eri määrittely riippuen siitä, onko hän moniammatillisen työryhmän jäsen vai erityistyöntekijä.(standardin yleinen osa, Liite 1 Ammatti- ja tehtävänimikkeet)

5 3 - kuulontutkija - kuntoutusohjaaja - kommunikaatio-ohjaaja - apuvälineteknikko. Omaohjaaja* Palveluntuottaja nimeää kuntoutujalle omaohjaajan moniammatillisesta työryhmästä. Kuntoutuja voi keskustella omaohjaajan kanssa kuntoutukseensa liittyvistä kysymyksistä. Omaohjaaja tukee kuntoutujaa tutkimusprosessin aikana tutkimukseen tavoitteiden asettamisessa, kuntoutuksen suunnittelussa ja tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Muu kuntoutushenkilöstö* Kuntoutustutkimuksen henkilöstöön voi kuulua myös muuta henkilöstöä, esimerkiksi vapaa-ajanohjaaja, liikunnanohjaaja ja ravitsemusneuvoja. Moniammatillisen työryhmän, erityistyöntekijöiden sekä muun henkilöstön pätevyysvaatimukset ovat standardin yleisessä osassa (Liite 1 Ammatti- ja tehtävänimikkeet) 4 Rakenne Kuntoutustutkimuksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti ja on enintään 15 tutkimuspäivää ja 1-3 seurantapäivää. Kuntoutus toteutetaan aina avomuotoisena. Tutkimuspäivät Tutkimuspäivien määrä on pääsääntöisesti enintään 12 päivää. Tutkimusta voidaan kuitenkin toteuttajan esityksestä jatkaa vielä enintään 3 päivällä, jos tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen sitä perustellusta syystä edellyttää. Kuntoutujan yksilöllisen tarpeen ja tilanteen perusteella tutkimus voi olla myös lyhyempi kuin 12 päivää. Kuntoutustutkimus toteutetaan avomuotoisesti arkipäivisin (ma - pe). Avomuotoinen päivä kestää vähintään 6 tuntia, josta tutkimukseen liittyvää ohjelmaa (haastattelut, tutkimukset, muu ohjelma) on vähintään 5 tuntia. Kuntoutuspäivä sisältää kuntoutuksen ammattihenkilöiden tekemät tutkimukset ja haastattelut sekä muun ohjelman ja ohjelmaan kuuluvat tauot, siirtymiset tiloista toiseen sekä lounas- ja välipalatauot. Majoitus ja täysihoito voidaan järjestää tarvittaessa niille kuntoutujille, joiden ei ole tarkoituksenmukaista kulkea kotoa päivittäin esimerkiksi pitkien matkojen ja/tai hankalien liikenneyhteyksin takia. Majoitus voidaan järjestää joko palveluntuottajan omissa majoitustiloissa tai ulkopuolisessa majoitusliikkeessä tai erillisessä huoneistossa. Kuntoutustutkimusta ei toteuteta viikonloppuisin, mutta majoitus ja täysihoito voidaan järjestää edellä mainituilla perusteilla myös silloin. Seurantapäivät tai seurantakäynnit Kuntoutustutkimus sisältää tutkimuspäivien lisäksi 1-3 seurantapäivää tai -käyntiä, jotka toteutetaan kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan tutkimuksen päättymistä seuraavien 6 kuukauden aikana. Seurantapäivän pituus on vähintään 5 tuntia. Seurantakäynnin pituus on 2 4 tuntia. Kuntoutustutkimuspäätöksen yhteydessä myönnetään tutkimuspäivien lisäksi aina yksi seurantapäivä- tai käynti. Jos seurantapäiviä tai -käyntejä tarvitaan useampia, nämä myönnetään palveluntuottajan esityksestä.

6 4 5 Toteutus 5.1 Alkuvaihe Saatuaan kuntoutustutkimuspäätöksen ja kuntoutuksen kannalta välttämättömät asiakirjat palveluntuottaja arvioi tutkimuksen kiireellisyyttä. Kuntoutujan terveydentilasta tai muusta syystä johtuva kiireellisyys otetaan huomioon kuntoutustutkimuksen ajoitusta suunniteltaessa. Kelasta toimitettujen lähetetietojen perusteella kuntoutuslaitoksen lääkäri varmistaa ennen tutkimuksen alkua kuntoutujan sopivuuden kuntoutustutkimukseen. Kuntoutustutkimus tulee pääsääntöisesti aloittaa neljän viikon kuluessa kuntoutuspäätöksen saapumisesta palveluntuottajalle. Kuntoutustutkimus voidaan poikkeuksellisesti aloittaa myöhemmin, yleensä kuitenkin viimeistään kahdeksan viikon kuluessa päätöksen saapumisesta. Viivästymiseen tulee olla lähinnä kuntoutujasta johtuva perusteltu syy. Kuntoutustutkimus toteutetaan kolmen kuukauden aikana kuntoutujan tarpeiden mukaisesti. Tutkimus voidaan toteuttaa 1-3 jaksossa. Tutkimus toteutetaan suunnitellun ja kunkin jakson alussa tarkennetun ohjelman mukaisesti. Päivittäisen ohjelman tulee olla tiivis, ja sen tulee sisältää useita osioita. Osa ohjelmasta voi olla ryhmämuotoista toimintaa. Omaohjaaja ohjaa kuntoutujaa vapaa-aikana osallistumaan ja hyödyntämään mm. yleisluennot, ryhmäkeskustelut ja liikuntamahdollisuudet. Kuntoutustutkimuksen alkuvaiheen aikana kuntoutujalle annetaan tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä, tehdään perusselvitys kuntoutujan tilanteesta ja suunnitellaan tutkimuksen sisältöä yhdessä hänen kanssaan. Ensimmäisenä tutkimuspäivänä kuntoutujalle järjestetään informaatio- ja tutustumistilaisuus. Tilaisuudessa kuntoutuja tutustuu työryhmäänsä ja hänelle esitellään yleisesti tutkimuksen tavoite ja toteutus, laitoksen tilat ja toiminta sekä turvaohjeet. Aloituskeskustelu Aloituskeskustelussa varmistetaan kuntoutujan ja työryhmän tai työryhmän keskeisten asiantuntijoiden palaverissa kuntoutujan sitoutuminen kuntoutustutkimukseen ja tarkennetaan yhdessä tutkimuksen tavoitteita ja ohjelmaa. Samalla tarkistetaan, että kuntoutuja on tietoinen kaikista tutkimuksen perusteena olevista asiakirjoista. Yksilöhaastattelut Kuntoutustutkimuksen alkuvaiheessa toteutetaan aina - lääkärin tutkimus - yksilölliset keskustelut työryhmän muiden jäsenten kanssa. Lääkärin tutkimuksessa sekä yksilöllisissä keskusteluissa muiden työryhmän jäsenten kanssa selvitetään perusasiat kuntoutujan terveydellisestä, sosiaalisesta, taloudellisesta ja ammatillisesta tilanteesta sekä psyykkisistä voimavaroista. Tutkimuksessa ja keskusteluissa arvioidaan lääketieteellisten lisätutkimusten ja konsultaatioiden tarvetta sekä tarvetta erityistyöntekijöiden yksilötapaamisiin. Näitä voidaan toteuttaa tarvittaessa jo alkuvaiheessa. Keskusteluissa selvitetään kuntoutujan kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä selvitetään, millä osa-alueilla kuntoutujalla on tuen tarvetta ottaen huomioon hänen elämäntilanteensa ja terveydentilansa.

7 5 Kuntoutuja sekä ammatillisen koulutuksen suunnitteluun perehtynyt työryhmän jäsen selvittävät tarvittaessa kuntoutujan koulutusmahdollisuuksia ja -valmiuksia. Kuntoutustutkimuksen tavoitteiden asettaminen Alkuvaiheen haastattelujen pohjalta kuntoutuja sekä omaohjaaja tai muu moniammatillisen työryhmän jäsen laativat kuntoutustutkimuksen keskeiset tavoitteet GAS -menetelmää hyväksi käyttäen. Samalla pohditaan yhdessä kuntoutujan kanssa keinoja henkilökohtaisten tavoitteiden savuttamiseksi. Tavoitteita tarkennetaan ja arvioidaan kuntoutuksen aikana. Alkuvaihe päättyy kuntoutujan sekä työryhmän tai työryhmän avainhenkilöiden yhteistavoitekeskusteluun. Keskustelussa sovitaan tutkimuksen jatkamisesta sekä tutkimuksen jatkon toteuttamisesta, sisällöstä ja mahdollisista välitehtävistä. Tutkimuksen jatkolle laaditaan yhdessä kirjallinen ohjelma ja tarkennetaan tarvittaessa tutkimuksen tavoitteita. Ohjelma sekä suunnitelma kuntoutustutkimuksen jatkon toteuttamisen aikataulusta toimitetaan kirjallisesti Kelan toimistoon. Jos kuntoutustutkimuksen jatkamista ei pidetä enää tarpeellisena, se tulee päättää jo tässä vaiheessa. Päätös tutkimuksen lopettamisesta tehdään yhdessä kuntoutujan kanssa ja lopettamisen syy kirjataan kuntoutusselosteeseen. 5.2 Tutkimuksen jatko-ohjelman toteuttaminen Alkuvaiheen aikana laaditun suunnitelman mukaiset asiantuntijoiden tutkimukset ja konsultaatiot toteutetaan tutkimuksen jatkojakson tai -jaksojen aikana tiiviissä aikataulussa. Tällöin selvitetään perusteellisesti kuntoutujan terveydellinen, sosiaalinen ja ammatillinen tilanne sekä psyykkiset voimavarat suhteessa ammatillisiin tavoitteisiin ja toiveisiin. Tutkimuksessa käytetään lääketieteellisiä, sosiaalisia, psykologisia ja ammatillisia tutkimusmenetelmiä. Kuntoutustutkimuksen aikana kuntoutujalle tehdään tarpeellisia terveydentilaan sekä fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn liittyviä tutkimuksia ja mittauksia, jotka ovat tarpeen ammatillisen kuntoutussuunnitelman laadinnassa. Tarvittaessa kartoitetaan mahdolliset oppimisen vaikeudet ja niiden vaikutus työkykyyn. Tutkimus toteutetaan kirjallisen ohjelman mukaisesti yksilöohjauksena ja moniammatillisissa työryhmissä, joihin kuntoutuja osallistuu. Tutkimukseen voi kuulua erilaisia ryhmätoimintoja, joissa hyödynnetään vertaistukea ja keskusteluja. Tutkimuksessa keskeistä on kuntoutujan osaamisen ja työssä selviytymisen arviointi suhteessa terveydentilaan ja psykososiaaliseen toiminta- ja työkykyyn. Lääkärin tutkimus Jatko-ohjelman mukaisessa lääkärin tutkimuksessa työryhmän lääkäri selvittää perusteellisesti kuntoutujan terveydentilan ja siinä esiintyvien ongelmien vaikutukset kuntoutujan toiminta- ja työkykyyn sekä kuntoutumismahdollisuuksiin. Lääkäri keskustelee kuntoutujan kanssa mahdollisten lääketieteellisten lisäselvitysten ja erikoislääkärin konsultaatioiden vaikutuksesta ammatillisen kuntoutussuunnitelman laadintaan.

8 6 Yksilökäynnit psykologilla Työryhmään kuuluva psykologi tekee osuuden aikana tarvittavat kuntoutujan terveyteen, toiminta- ja oppimiskykyyn liittyvät psykologiset tutkimukset ja arvioi näiden perusteella kuntoutujan toimintakyvyn psyykkisiä edellytyksiä ja kuntoutumismahdollisuuksia. Yksilökäynnit sosiaalityöntekijällä Työryhmään kuuluva sosiaalityöntekijä 1 kerää yksilöhaastatteluissa tarkennettua tietoa kuntoutujan elämäntilanteesta sekä toimintakyvyn sosiaalisista edellytyksistä ja kuntoutumismahdollisuuksista. Ammatillisen tilanteen kartoitus Työelämän asiantuntija selvittää yksilöllisen tarpeen mukaan kuntoutujan kanssa tämän työssäkäyntialueen työmarkkinoita. Työelämän asiantuntijan ohjauksessa kuntoutuja voi tarvittaessa suorittaa erilaisia työ- tai toimintakokeita sekä tutustua erilaisiin työtehtäviin. Ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä selvitetään yhteistyössä työnantajan ja työpaikan työterveyshuollon kanssa, jos kuntoutuja on työsuhteessa. Koulutusmahdollisuuksien kartoitus Kuntoutujan kanssa selvitetään tarvittaessa koulutusmahdollisuuksia ja koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kysymyksiä. Kuntoutujaa ohjataan etsimään työelämään ja koulutusmahdollisuuksiin liittyvää tietoa mm. internetistä ja käyttämään hyödyksi työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntemusta. Kuntoutujan mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen annetaan ohjausta atk-ohjelmien käyttämisestä esimerkiksi työ- ja koulutushakemuksien laadinnassa. Erityistyöntekijöiden konsultaatiot ja haastattelut Jatkojakson tai -jaksojen aikana toteutetaan myös alkukartoituksen aikana laaditun ja myöhemmin tarkennetun suunnitelman mukaiset erityistyöntekijöiden tutkimukset ja konsultaatiot tiiviissä aikataulussa. Tutkimukset Ammatillisen kuntoutussuunnitelman laadintaa varten asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn mittaamiseksi asiakkaalle voidaan palveluntuottajan toimesta toteuttaa ainakin seuraavat tutkimukset (ks. taulukko). 1 Vaihtoehtoisesti sosionomi (AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK), ks. s. 2, Moniammatillinen työryhmä.

9 Taulukko: Kuntoutustutkimuksen perustutkimukset 1. Laboratoriotutkimuksista yleislääkäritasoiset perustutkimukset 2. Fyysisen suorituskyvyn mittaukset a) aerobinen kuntotestaus -epäsuora ergometritesti b) lihaskuntotestit c) motorista kuntoa mittaava tasapainotesti tai lihasnopeustesti d) nivelten liikelaajuuksien mittaus 3. Psykologiset tutkimukset a) psykologiset perustestit b) ammatinvalinnan psykologiset arviointitestit 4. Aistien tutkimukset a) kuulon testaus b) näkötaulu 7 Edellä mainittujen perustutkimusten lisäksi voidaan tehdä muita tarkoituksenmukaisia tutkimuksia, esimerkiksi lukitesti tai muita oppimis- tai käytöshäiriöitä arvioiva testejä. 5.3 Tutkimuksen päätösvaihe Tutkimuksen päätösvaiheessa kuntoutuja ja työryhmä laativat yhdessä ammatillisen kuntoutussuunnitelman. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon tutkimuksen kysymyksenasettelu, tutkimusten tulokset, yksilö- ja mahdollinen ryhmäohjaus sekä kuntoutujan kanssa hänen tilanteestaan ja tavoitteistaan käydyt keskustelut. Työryhmän tai työryhmän keskeisten asiantuntijoiden ja kuntoutujan loppukeskustelussa varmistetaan ammatillisen kuntoutussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus sekä keskustellaan seurannan aikataulusta ja ohjelmasta. Kuntoutujalle annetaan loppukeskustelun jälkeen kirjallinen yhteenveto niistä tehtävistä ja toimenpiteistä, joita ammatillisen kuntoutussuunnitelman toteutuminen häneltä vaatii. Omaohjaaja on tarvittaessa kuntoutujan luvalla ennen loppukeskustelua ja tarpeen mukaan sen jälkeenkin yhteydessä kuntoutujan kotipaikkakunnan hoito- ja kuntoutustahoihin, työterveyshuoltoon tai työnantajaan sekä Kelaan. Omaohjaaja varmistaa näin kuntoutusprosessin jatkuvuuden tutkimuksen päätyttyä. Ensisijaisesti kuntoutuja itse hoitaa yhteydet jatkokuntoutuksen kannalta tarpeellisiin kuntoutus- ja hoitotahoihin. Ammatillisen kuntoutussuunnitelman sisältö Kuntoutujan ja työryhmän laatima ammatillinen kuntoutussuunnitelma liitetään kuntoutustutkimuksen kuntoutusselosteeseen (ks. standardin yleinen osa). Ammatillinen kuntoutussuunnitelma perustuu asiantuntijoiden tutkimuksiin ja arvioon sekä kuntoutujan omaan näkemykseen. Ammatilliseen kuntoutussuunnitelmaan kirjataan - ammatillinen kuntoutussuunnitelma ja sen vaihtoehdot - kuntoutujan mahdolliset eriävät näkemykset - mahdollinen tarvittava muu kuntoutus - vastaukset Kelan esittämiin kysymyksiin - keskeiset tutkimustulokset - konsultaatio- ja asiantuntijalausunnot - kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden toteutuminen (GAS-tavoitteen asettaminen - lomake) - seurantapäivien tavoitteet ja niiden toteutus.

10 8 5.4 Seurantapäivät tai seurantakäynnit 6 Arviointi ja mittaaminen Seurantapäivien tai seurantakäyntien aikana kuntoutujan kanssa selvitetään kuntoutussuunnitelman toteutumiseen liittyviä ongelmia sekä tuetaan ja ohjataan kuntoutujaa suunnitelman toteuttamisessa. Kuntoutuja keskustelee omaohjaajan ja tarvittavien muiden työryhmän jäsenten tai erityistyöntekijöiden kanssa. Omaohjaaja voi käydä kuntoutujan kanssa eri viranomaisten tms. luona kuntoutusprosessin jatkumisen varmistamiseksi. Viimeisenä seurantapäivänä kuntoutuja täyttää Kelan kuntoutustutkimuksen seurantalomakkeen. Kuntoutuja ja omaohjaaja tai muu työryhmän jäsen arvioivat kuntoutusprosessin jatkon toteuttamista ja jatkon vaatimia toimenpiteitä vastausten sekä seurantapäivän keskustelujen pohjalta. Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä kuntoutujan kanssa GAS - menetelmää hyväksi käyttäen. Seurantapäivistä tai seurantakäynneistä laaditaan lyhyt kuntoutusseloste, jossa on arvio kuntoutujan kuntoutussuunnitelman toteutumisen tilanteesta ja mahdollisista tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kuntoutusseloste, GAStavoitteen asettaminen -lomake ja Kelan kuntoutustutkimuksen seurantalomake toimitetaan Kelaan. Työryhmän jäsenet ja erityistyöntekijät arvioivat oman osuutensa kuntoutuksen tuloksellisuutta käyttämällä kliinisiä arviointeja ja arviointimenetelmiä. Arvioinnin mittarit ovat yleisesti käytössä olevia ja päteviksi todettuja ja arvostettuja. Mittarit ilmaisevat lähinnä toiminta- ja työkyvyn ja oireiden muutoksia. Kuntoutuksen tavoitteiden laadinnan ja arvioinnin apuvälineenä käytetään aina GASmenetelmää (GAS = Goal Attainment Scaling). Tavoitteet laaditaan kuntoutustutkimuksen alussa ja niitä tarkennetaan ja arvioidaan kuntoutuksen aikana. Kuntoutustutkimukselle asetettuja tavoitteita arvioidaan päätösvaiheessa ja silloin asetetaan uusia tavoitteita seurantajaksolle. Tavoitteet arvioidaan viimeisenä seurantajakson päivänä. Kuntoutustutkimuksen aikana tehdään aina seuraavat mittaukset: - Työterveyslaitoksen työkykyindeksi (TKI) - yleisen elämänlaadun mittarit: 15-D tai RAND-36 tai WHOQOL-BREF tai vastaava ruotsinkielinen - mielialakysely: Beck Depression Inventory (BDI) tai RBDI (Suomen oloihin Beckin depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely), tai DEPSseula. Näiden lisäksi voidaan käyttää myös muita soveltuvia mittareita.

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI TYÖKOKEILUN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS TYÖKOKEILUN PALVELULINJA... 1 1 Tavoite...

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 Ammatillinen kuntoutusselvitys...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI TYÖHÖNVALMENNUKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS TYÖHÖNVALMENNUKSEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖHÖNVALMENNUKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

ALS-sopeutumisvalmennuskurssit,

ALS-sopeutumisvalmennuskurssit, ALS-sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Palveluntuottajien koulutus Merja Pouttu suunnittelija Kela, Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kuntoutuspalvelujen ryhmä ALS-kurssit Mikä on muuttunut

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa

Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa Arviointimenetelmät ja mittarit hyödyn raportoinnissa 2019 1. Arviointimenetelmien käyttö hyödyn raportoinnissa Kuntoutuksesta saatavaa hyötyä arvioidaan kuntoutujien näkökulmasta, palveluntuottajien arvioinnin

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen

Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Marketta Vepsäläinen, suunnittelija, KT Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmän ohjaus- ja prosessitiimi

Lisätiedot

Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi

Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Palveluntuottajien koulutus Anita Ketola suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Lasten perhekurssi Nuorten osittainen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011

GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 13.-14.10.2011 GAS- menetelmä ja ammatillinen kuntoutus- mitä lisäarvoa? Ammatillisen kuntoutuksen päivät 3.-4.0.20 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 4.0.20 Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan kuntoutuslain 7 :n

Lisätiedot

Harkinnanvaraiset yksilölliset

Harkinnanvaraiset yksilölliset Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Linjat ja muutokset Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Suunnittelija Anneli Louhenperä 18.- 19.1.2012 Yleistä 1/2 Uudet Kelan avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina / / Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen toteutuksen tukena ja raamina 22.1.2013 / 23.1.2013 29.1.2013 / 6.2.2013 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Standardit kuntoutuksen tukena ja raamina - esityksen sisältö Standardin

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu

Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy. Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Kelan TK 2 hankkeen koulutuspäivä 15.5.2012 Avire Oy Työterveyshuollon erikoislääkäri Hanna Joensuu Avire yhtiöt 2012 - Oikeus hyvinvointiin Avire yhtiöt 8.2.2012 alkaen Siuntion Hyvinvointikeskuksen työhyvinvointi-

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Fibromyalgiaa sairastavien

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Ruuansulatuselimistön syöpää sairastavien

Lisätiedot

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen

Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Kurkistus kuntoutuksen tulevaisuuteen Suuntaviivoja kuntoutuspalveluiden toteutukseen -koulutus Tiina Huusko Tuula Ahlgren Kuntoutuspäällikkö Kehittämispäällikkö 4.2.2014 2 Kelan kuntoutusta saaneet lakiperusteen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Eturauhassyöpää sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SELKÄRANKAREUMAA, NIVELREUMAA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Arita Goh Crohnin tauti ja colitis ulcerosa -kurssit vuoden 2019 alusta alkaen Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Palvelujen toteutus Elina Kulmanen Suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä @ElinaKulmanen Sisältö

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA - Aikuisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN TYÖUUPUMUS -KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Aikuisten työuupumus-kuntoutuskurssit, avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI HARVINAISTA AINEENVAIHDUNTASAIRAUTTA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot

Työhön kuntoutumisen palveluverkosto Kela. Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä. Helena Ahponen

Työhön kuntoutumisen palveluverkosto Kela. Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä. Helena Ahponen Työhön kuntoutumisen palveluverkosto 13.11.2008 Kela Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä Helena Ahponen Kelan kuntoutuksen lakiperusta Kela järjestää lakisääteisenä Ammatillista kuntoutusta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN TYÖUUPUMUS -KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Työuupumus-kuntoutuskurssit Voimassa 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-/SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA MS-tautia sairastavien

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12. Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015 Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

KELAN AVO-JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO-JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO-JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen (TYK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI EPILEPSIAA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Epilepsiaa

Lisätiedot

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija

Standardit kuntoutuksen toteutuksessa. Palveluntuottajien koulutuspäivä Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Standardit kuntoutuksen toteutuksessa Palveluntuottajien koulutuspäivä 22.1.2015 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Villakoiran ydin Miten standardia luetaan? Mikä on oleellista standardista? (Tarjousta

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN AMMATILLISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLLYS 1 Aikuisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUULOVAMMAISTEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Kuulovammaisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI IHON SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA -

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Terveysosaston kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työhönvalmennus Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys 1 Työhönvalmennus... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tavoite... 2 1.3 Kuntoutuja...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Mielenterveyden

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI ASPERGERIN OIREYHTYMÄÄ ja ADHD:TA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJAT

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI HARKINNANVARAISEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Voimassa 1.1.2012 alkaen Sisällys 1 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Terveysosaston kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Työkokeilu Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys 1 Työkokeilu... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tavoite... 2 1.3 Kuntoutuja... 3 1.4

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa

ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa ASLAK-kurssin GAS-tavoitteet kuntoutusprosessissa Suunnittelija, TtM, Leena Penttinen 09.02.2012 Terveysosasto Uutta standardissa Uudistustyön yhtenä keskeisenä tavoitteena oli kuntoutusmuotojen sisällön

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen

Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Avokuntoutusfoorumi 27.11.2014 Laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen Tiina Huusko LT Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Kuntoutuspäällikkö Kela, terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan

Lisätiedot

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi Ohjeistus: Taulukko on työväline oman työsi kehittämiseen hyvien käytäntöjen mukaiseksi. Tarkastele työtäsi oheisessa taulukossa kuvattujen toimintojen mukaan. Voit käyttää taulukkoa yksittäisen tai usean

Lisätiedot

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA)

Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) 21.1.2015 Kuntoutuksen vaikutusten seuranta (AKVA) Veli-Matti Vadén Suunnittelija Kela, Terveysosasto Kuntoutuksen vaikutusten seuranta Kuntoutusselonteko 2002: Kuntoutuksen järjestäjät ja rahoittajat

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE. Luonnos

Sisällys MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE. Luonnos MÄÄRÄMUOTOISEN TAULUKKOLASKENTATIEDOSTON OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. MITTAUSTA KOSKEVIEN TUNNISTETIETOJEN MERKITSEMINEN... 2 1.1. Mittaria koskevan tiedon merkitseminen... 2 1.2.

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA

Lisätiedot

GAS-menetelmää käytetty

GAS-menetelmää käytetty PALVELUNTUOTTAJAN KOKEMUKSIA TAVOITEASETTELUSSA GAS-MENETELMÄÄ KÄYTTÄEN Anne Huuskonen Sanna Toivonen GAS-menetelmää käytetty Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutus eli Vake-hanke

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SYDÄNSAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUS-/SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA

Lisätiedot

Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit

Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Pirjo K. Tikka Vastaava suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Aivovammakurssit vuoden 2019 alusta alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 1.12.2010

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA - Muistisairauksia sairastavien

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013

Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Kuntoutusryhmä Palveluntuottajan vuosiraportti 2013 Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä linjasta Täyttäkää jokaisen linjan tiedot

Lisätiedot

Vankeusajan hyödyntäminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa

Vankeusajan hyödyntäminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa Vankeusajan hyödyntäminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa Mariitta Vaara 3.12.2018 3.12.2018 Mariitta Vaara 1 Työkyvyn määrittäminen Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI NÄKÖVAMMAISTEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Näkövammaisten

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS HENKILÖASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Kuntoutuspäivät Ylilääkäri Maija Haanpää

AMMATILLINEN KUNTOUTUS HENKILÖASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Kuntoutuspäivät Ylilääkäri Maija Haanpää AMMATILLINEN KUNTOUTUS HENKILÖASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Kuntoutuspäivät 7.6.2018 Ylilääkäri Maija Haanpää TYÖELÄKEKUNTOUTUS = TYÖELÄKEYHTIÖN JÄRJESTÄMÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS Työntekijällä, joka ei ole täyttänyt

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot