EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2001) 708 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä tehdyn päätöksen 93/389/ETY (muutettu neuvoston päätöksellä 1999/296/EY) mukainen kertomus

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä tehdyn päätöksen 93/389/ETY (muutettu neuvoston päätöksellä 1999/296/EY) mukainen kertomus SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä Päätelmät Tietojen toimittamista koskevien vaatimusten noudattaminen EU:n todellinen edistyminen EU:n ennakoitu edistyminen EY:n valvontajärjestelmä ja kertomuksen tarkoitus EY:n valvontajärjestelmä Kertomuksen tarkoitus Miten jäsenvaltiot noudattavat tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia Tietojen toimitusaikataulun noudattaminen Todellista edistymistä koskevien tietojen toimittaminen Kasvihuonekaasupäästöjä koskevat selvitykset Puutteelliset tiedot CO 2 :sta, CH 4 :stä ja N 2 O:sta Puutteelliset tiedot fluoratuista kaasuista Puutteelliset tiedot maankäytön muutosten ja metsätalouden päästöistä Ennakoitua edistymistä koskevien tietojen toimittaminen Kasvihuonekaasupäästöjä koskevat selvitykset Toimet Ennusteet Todellisen edistymisen arviointi Johdanto Edistyminen Euroopan unionissa Edistyminen Euroopan unionin tasolla Edistyminen jäsenvaltioissa Ennakoidun edistymisen arviointi

3 6.1. Jäsenvaltioiden ennusteet verrattuna EU:n taakanjakosopimukseen Yhteenveto jäsenvaltioiden lisätoimista Yhteisön laajuiset ennusteet Yhteisön laajuisessa tutkimuksessa yksilöidyt lisätoimet Mallien tärkeimmät olettamukset EU-tason toimet Cardiffista ja Göteborgista Barcelonaan Kestävän kehityksen strategia 1 ja kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma Eurooppalainen ilmastonmuutosohjelma (ECCP) Tulevat toimet...44 Liite: Termit, lyhenteet ja yksiköt

4 1. TIIVISTELMÄ Tämä on toinen yhteisön CO 2 -päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä tehdyn päätöksen 93/389/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 1999/296/EY) mukainen edistymiskertomus. Kertomuksessa arvioidaan jäsenvaltioiden ja yhteisön todellista ja ennakoitua edistymistä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasupäästöjä koskevien sitoumusten täyttämisessä. Puitesopimuksen tarkoituksena oli vakiinnuttaa CO 2 -päästöt vuoden 1990 tasolle. Kioton pöytäkirjassa EU:lle puolestaan asetetaan tavoitteeksi vähentää kuuden kasvihuonekaasun päästöjä vuoden 1990 tasosta kahdeksalla prosentilla vuosiin mennessä. Kertomuksessa on esitetty tiedot todellisista kasvihuonekaasupäästöistä vuodesta 1990 vuoden 1999 loppuun asti, sekä päästöennusteet Kioton pöytäkirjan ensimmäisen sitoumusjakson puoliväliin eli vuoteen 2010 asti. Tärkeimmät havainnot: EU:n kasvihuonekaasupäästöt (jotka eivät sisällä maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuvia päästöjä) vähenivät vuonna 1999 neljällä prosentilla vuoteen 1990 verrattuna, ja EU on kokonaisuutena pysynyt vuodelle 2000 ja kaudelle asettamassaan tavoitekehityksessä. Suotuisa kehitys johtuu pääasiassa päästöjen vähenemisestä Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Useimmat jäsenvaltiot kuitenkin ylittivät tavoitteidensa mukaiset päästöt selvästi, ja nykyisen kehityksen jatkuessa yli puolet niistä ylittää huomattavasti sovitun osuutensa EU:n päästöistä vuonna Jäsenvaltioiden ennusteiden mukaan nykyisillä toimilla ei pystytä jatkamaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän (ei sisällä maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuvia päästöjä) vähentämistä koko EU:n alueella. Sen sijaan päästöjen lisääntyminen vähentää saavutetun edistyksen merkitystä. Kaikki jäsenvaltiot Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta arvioivat päästöjensä ylittävän taakanjakotavoitteensa vuoteen 2010 mennessä. Yhteisön laajuisten ennusteiden tulokset ovat samansuuntaisia. Parhaassa tapauksessa päästöt pystytään vakiinnuttamaan vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. Kioton tavoite päästöjen vähentämisestä kahdeksalla prosentilla on edelleen voimassa, ja sen saavuttamiseksi useimpien jäsenvaltioiden on tehostettava toimintaansa. Liikenteen päästöjen kehityssuuntaukset ovat erityinen huolenaihe. Liikenne on ala, jolla kasvihuonekaasupäästöjen, varsinkin CO 2 - ja N 2 O-päästöjen, todellinen määrä kasvaa eniten. Lisäksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ennusteet osoittavat päästöjen lisääntyvän yli 30 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Jäsenvaltiot ovat määritelleet lisätoimia vähentääkseen päästöjä noin 210 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla tai viidellä prosentilla vuoden 1990 päästöistä. Puuttuvat kolme prosenttia eli noin 110 miljoonaa 4

5 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästövähennys on saavutettava sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla toteutettavilla lisätoimilla. Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamia noin 190 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vähennyksiä on pidettävä ylimääräisinä vähennyksinä, mutta muut yhteisön jäsenet eivät voi pitää itsestään selvänä, että tällä ylijäämällä autetaan niitä saavuttamaan Kiotossa asetettu tavoite. Eurooppalaisessa ilmastonmuutosohjelmassa (ECCP) on määritelty jäsenvaltioiden toimia täydentäviä EU:n laajuisia toimia. Pitkälle valmistelluilla toimilla (joita ovat esimerkiksi päästökauppaa koskeva direktiivi, biopolttoaineita koskeva direktiivi sekä uusiutuvien energianlähteiden ja rakennusten energiatehokkuuden edistäminen) on arvioiden mukaan mahdollista vähentää päästöjä kustannustehokkaasti 240 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla. Näiden teknisten mahdollisuuksien toteuttamiseen vaikuttavat monet tekijät kuten tietojen paikkansapitävyys, poliittinen hyväksyttävyys ja niiden toteuttamisaikataulu. ECCP:ssä määriteltiin myös lisävähennyksiä, mutta ne toteutetaan todennäköisesti pidemmällä aikavälillä. 2 Jäsenvaltiot ovat toimittaneet todellista edistymistä koskevia tietoja paremmin kuin ensimmäistä edistymiskertomusta varten. Ennakoitua edistymistä koskevien tietojen toimittaminen ei ole parantunut merkittävästi. Kaikkiin ennusteisiin on kuitenkin suhtauduttava huomattavalla varauksella, koska käytetyistä menetelmistä ja toimien toteuttamisaikataulusta ei ole riittävästi yksityiskohtaista tietoa ja koska tulevan kehityksen arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Asiakirjan KOM (2001) 580 (lopullinen) mukaan tulevassa ehdotuksessa neuvoston päätöksen 1999/269/EY mukaisen valvontajärjestelmän tarkistamiseksi on säädettävä tietojen toimittamista koskevien vaatimusten laajentamisesta Kioton pöytäkirjan ja tulevan EU:n päästökauppajärjestelmän perusteella. Lisäksi on tarkistettava säännöksiä, joita sovelletaan kansallisia toimia koskevien tietojen toimittamiseen. 2 Ehdotukset lisätoimista on esitetty ECCP:n kesäkuussa laaditun kertomuksen kohdissa Category 2 (11 toimenpidettä) ja Category 3 (22 toimenpidettä). Toimia on vielä kehitettävä ennen kuin niiden toteuttamisesta voidaan tehdä poliittinen päätös. ECCP:ssä määriteltiin teknisesti mahdolliseksi kustannustehokkaaksi (vähemmän kuin 20 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohden) päästöjen kokonaismääräksi noin miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 5

6 2. PÄÄTELMÄT Tästä neuvoston päätöksen 93/389/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 1999/296/EY) mukaisesta toisesta edistymiskertomuksesta ilmenee, että valvontajärjestelmän avulla on havaittu jäsenvaltioiden päästöjä koskevien tietojen toimittamisen parantuneen. Ensimmäiseen edistymiskertomukseen verrattuna kansallisia toimia ja ennusteita koskevien tietojen toimittamisessa on edistytty vain vähän. Ainoastaan yhdeksän jäsenvaltiota on kvantifioinut lisätoimiensa vaikutukset. Todellisen edistymisen arviointi onnistui hyvin, sillä tärkeimmät päästötiedot saatiin melkein kaikista jäsenvaltioista. Puutteellisia tietoja fluoratuista kaasuista oli huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Kertomukseen ei vielä sisälly tietoja maankäytöstä, sillä se laadittiin ennen Bonnin sopimusta. Ennakoidun edistymisen arviointi oli vaikeampaa, sillä toimien vaikutusten kvantifioinnista, käytetyistä menetelmistä ja taustalla olevista oletuksista toimitetut tiedot vaihtelevat edelleen suuresti eri jäsenvaltioissa. Yhteisön laajuiset ennusteet tulevasta edistymisestä tukivat yleensä jäsenvaltioiden ennusteita. Kaikkiin ennusteisiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä jotkut niiden perustana olevat oletukset ovat erittäin epävarmoja, eikä vertailukelpoisia menetelmiä ole. Epävarmuustekijöiden vuoksi onkin syytä soveltaa turvamarginaalia määriteltäessä kuinka paljon EU:n päästöjä on vielä vähennettävä Kioton pöytäkirjassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta voitaisiin olla varmoja siitä, että EU täyttää Kioton sitoumuksensa, sen olisi harkittava lisävähennyksiä, joiden saavuttamiseksi olisi kehitettävä lisätoimia. Johtopäätöksiä täsmennetään seuraavissa luvuissa Tietojen toimittamista koskevien vaatimusten noudattaminen Tietojen toimittaminen todellisesta kehityksestä (kasvihuonekaasuja koskevat selvitykset) on parantunut viime vuosina, sillä useimmat maat käyttävät yhteistä raportointimallia, joka on UNFCCC:n kehittämä standardoitu väline. Tästä huolimatta komissiolla on suuria vaikeuksia saada jäsenvaltioilta tietoa ajallaan. Puutteellisia tietoja fluoratuista kasvihuonekaasuista (HFC:t, PFC:t, SF 6 ) on huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Vain kahdelta jäsenvaltiolta tiedot puuttuivat kokonaan, ja yhden toimittamat aikasarjat olivat puutteellisia. Useimmat jäsenvaltiot eivät parantaneet merkittävästi tiedottamistaan toimista ja ennusteista ensimmäiseen edistymiskertomukseen verrattuna. Monien niistä onkin tiedotettava paremmin toimien määrällisestä arvioinnista, sekä ryhdyttävä toimittamaan tiedot ajallaan. Toimitetut tiedot käytetyistä menetelmistä ja ennusteiden perustana olevista oletuksista ovat vielä puutteellisia. Asiakirjojen selkeyden takia tietojen toimittamista on parannettava esimerkiksi ottamalla käyttöön yhdenmukaiset taulukot tärkeimpien tietojen ilmoittamista varten. 6

7 Valvontajärjestelmän suuntaviivoja ei noudateta riittävästi ja niiden soveltamista kokonaisuudessaan on pyrittävä lisäämään EU:n todellinen edistyminen Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet neljä prosenttia vuodesta CO 2 -päästöt olivat vuonna 1999 hieman vuoden 1990 tason alapuolella (1,6 prosenttia). CH 4 -päästöt vähenivät 17 prosenttia ja N 2 O-päästöt 14 prosenttia. Näiden lukujen mukaan Euroopan unioni pysyi vuonna 1999 kokonaisuudessaan sekä vuotta 2000 että kautta koskevassa tavoitekehityksessään 3. Myönteinen tilanne johtuu pääasiassa mittavista päästöjen vähennyksistä Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ne olivat Luxemburgin lisäksi ainoat jäsenvaltiot, joiden päästöt alittivat vuonna 1999 tavoitekehityksen selvästi. Ranska, Suomi ja Ruotsi pääsivät lähelle tavoitekehitystään, mutta kaikki muut jäsenvaltiot ylittivät sen selvästi. Koko EU:n edistymistä on siis tulkittava varoen. CO 2 -päästöt asukasta kohden koko EU:ssa vähenivät hiukan vuosina Tämäkin oli suurelta osin Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneiden vähennysten ansiota. Liikenteen päästöt lisääntyivät kaikissa jäsenvaltioissa huomattavasti EU:n ennakoitu edistyminen Jäsenvaltioiden ennusteisiin perustuva edistyminen Jäsenvaltioiden ennusteiden mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä (joka ei sisällä maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuvia päästöjä) on nykyisin toimin vuoden 1990 tasolla vuonna Vuoden 1999 tietoihin verrattuna tämä merkitsee kokonaispäästöjen lisääntymistä. CO 2 :n arvioidaan lisääntyvän 3,1 prosenttia (pääasiassa liikenteen päästöjen lisääntymisen takia) ja fluorattujen kaasujen 66 prosenttia. Sen sijaan CH 4 :n arvioidaan vähentyvän 31 prosenttia ja N 2 O:n 17 prosenttia vuosina Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vakiintuminen vuoden 1990 tasolle vuonna 2010 merkitsee, että päästöjen vähentämistavoitteesta jäädään vieläkin 7,5 prosenttia. Viime vuoden ennusteisiin verrattuna sitoumusten ja todellisten saavutusten välinen ero kasvaa siis 0,9 prosenttia. Koska toimien toteutuminen on edelleen epävarmaa ja käytetyistä menetelmistä on epäselvyyttä, luvun paikkansapitävyyteen on suhtauduttava varauksella. Jäsenvaltioiden määrittelemillä lisätoimilla sitoumusten ja saavutusten eroa on arvioitu voitavan vähentää noin 210 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla tai viidellä prosentilla (olettaen, että Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta saavuttavat taakanjakotavoitteensa, mutta eivät ylitä sitä). Luku on jälleen alhaisempi kuin viime vuoden arvio, joka oli 270 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Kuusi jäsenvaltiota ei kuitenkaan ole vielä riittävästi määritellyt tai arvioinut lisätoimia. Lisäksi näiden toimien 3 Analyysissa verrataan vuoden 1999 todellisia päästöjä vuoden 1999 hypoteettisiin arvoihin vertailuvuodesta vuoteen 2000 ja vuosiin ulottuvalla lineaarisella tavoitekehityksellä. 7

8 vaikutuksista ei ole kovinkaan suurta varmuutta niiden luonteen (toimien kehittäminen on yleensä vasta alkuvaiheessa) ja käytettyjen menetelmien vuoksi. Mikäli Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta toteuttavat vähennykset, jotka on yksilöity lisätoimiksi niiden kansallisissa strategioissa, EU kokonaisuutena ylittäisi selvästi Kioton sitoumuksen (päästöt vähenisivät kymmenellä prosentilla vuoden 1990 tasosta). Vaikka jotkut jäsenvaltiot ylittäisivätkin päästöjenvähennystavoitteensa, muut jäsenvaltiot eivät voi pitää itsestään selvänä, että näin helpotetaan Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi EU:n on toisella sitoumusjaksolla valmistauduttava vielä merkittävämpiin päästöjen vähennyksiin, mikä edellyttää kaikilta jäsenvaltioilta huomattavaa ja jatkuvaa toiminnan tehostamista. Jäsenvaltioiden ennusteiden ja yhteisön laajuisten ennusteiden vertailu Koska päästöt jäsenvaltioiden ennusteiden mukaan lisääntyvät jonkin verran, ne ovat lähentyneet yhteisön laajuisia ennusteita, joissa kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan lisääntyvän noin yhdellä prosentilla vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Nykyisellään jäsenvaltioiden ja Euroopan komission määrittelemä ero vuoden 1990 päästöihin on noin 8 9 prosenttia. Yhteisön laajuisessa tutkimuksessa ennustetaan CO 2 :n lisääntyvän neljä prosenttia, kun taas jäsenvaltioiden ennuste on kolme prosenttia. Metaanin kohdalla ero on suurempi. Yhteisön laajuisessa ennusteessa sen arvioidaan vähenevän 18 prosenttia ja jäsenvaltioiden ennusteessa 31 prosenttia. Typpioksiduuliennusteet ovat samankaltaisia molemmissa ennusteissa. Yhteiset ja yhteensovitetut toimet Koska monilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia saavuttaa taakanjakotavoitettaan, yhteisillä ja yhteensovitetuilla toimilla voidaan merkittävästi täydentää ja vahvistaa niiden kansallisia ilmastonmuutosstrategioita. Eurooppalaisessa ilmastonmuutosohjelmassa (ECCP) on määritelty yhteisiä ja yhteensovitettuja lisätoimia. On arvioitu, että pitkälle valmistelluilla lisätoimilla voitaisiin päästöjä vähentää kustannustehokkaasti noin 240 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Mikäli näillä edistyneillä toimilla saavutettavat vähennykset voitaisiin toteuttaa jo ennen vuotta 2010, niiden osuus Kioton pöytäkirjan tavoitteesta vähentää päästöjä kahdeksalla prosentilla olisi noin viisi prosenttia. Samalla niillä tuettaisiin tehokkaasti jäsenvaltioiden toimia. Kaiken kaikkiaan ECCP:ssä pystyttiin määrittelemään vähemmän kuin 20 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnilta maksavia kustannustehokkaita vaihtoehtoja, joiden päästövähennyspotentiaalin kokonaismäärä on miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Teknisten mahdollisuuksien toteuttamiseen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät kuten tietojen paikkansapitävyys, päällekkäisyys jäsenvaltioiden toimien kanssa, toimien toteuttamisaikataulu sekä yleinen hyväksyntä. Jotta kertomuksesta ilmenisi paremmin Kioton ensimmäisellä sitoumusjaksolla toteutettavien kustannustehokkaiden toimien määrä EU:n tasolla, siinä erotellaan toimet, joiden valmistelussa on edetty pitkälle ja toimet, jotka edellyttävät lisävalmisteluja. 8

9 3. EY:N VALVONTAJÄRJESTELMÄ JA KERTOMUKSEN TARKOITUS 3.1. EY:n valvontajärjestelmä Ihmisen aiheuttaman CO 2 :n ja muiden kasvihuonekaasujen valvontajärjestelmä perustettiin kesäkuussa 1993, kun neuvostossa kokoontuneet ympäristöministerit hyväksyivät neuvoston päätöksen 93/389/ETY. Päätös tarkistettiin huhtikuussa 1999 (neuvoston päätös 1999/296/EY) valvontajärjestelmän saattamiseksi ajan tasalle Kioton pöytäkirjaan sisällytettyjen selvitysvaatimusten mukaisesti. Valvontajärjestelmällä arvioidaan tarkasti ja säännöllisesti yhteisön edistymistä ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämisessä. Komissio arvioi edistymistä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Arviointi perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin neuvoston päätöksen 99/296/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan 2 kohdan mukaisiin kansallisiin ohjelmiin, joihin sisältyvät myös ajan tasalle saatetut tiedot, sekä muihin asiaankuuluviin tietoihin. Kansallisten ohjelmien tulee sisältää tietoa (a) todellisesta edistymisestä ja (b) ennakoidusta edistymisestä. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain 31. joulukuuta mennessä kahta edellistä vuotta koskevat tiedot 4 ja kaikki edellisten vuosien ajan tasalle saatetut tiedot (vertailuvuosi 1990 mukaan lukien 5 ) sekä uusimmat tiedot ennakoiduista päästöistään vuosina 2005, 2010, 2015 ja Myös kaikista kansallisten ohjelmien muutoksista kuten uusista toimista on ilmoitettava komissiolle 31. joulukuuta mennessä. Jos muutoksia ei ole tapahtunut, siitä on ilmoitettava komissiolle virallisesti. Tietojen keräämisen, toimittamisen ja arvioimisen helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi neuvoston päätöksen 1999/296/EY mukaisesti perustettu seurantakomitea perusti kaksi työryhmää. Työryhmät ovat laatineet suuntaviivat 7 päästöselvitysten keruulle ja arvioinnille sekä kansallisille ohjelmille. Seurantakomitea hyväksyi suuntaviivat 1. syyskuuta Jäsenvaltioiden tätä kertomusta varten toimittamiin tietoihin sisältyy monia suuntaviivojen osatekijöitä, vaikkakin usein rajoitetusti Kertomuksen tarkoitus Tässä kertomuksessa esitellään EY:n valvontajärjestelmän mukaisen arviointiprosessin tulokset sekä arvioidaan jäsenvaltioiden todellista ja ennakoitua Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittaiset selvityksensä 31. joulukuuta mennessä vuonna n seuraavasti: ihmisen aiheuttamat CO 2 -päästöt ja CO 2 -päästöjen poistaminen nieluilla vuonna n-1; muut kasvihuonekaasut päästölähteittäin ja niiden poistaminen nieluilla; vuoden n-2 lopulliset tiedot ja vuoden n-1 väliaikaiset tiedot. Vertailuvuosi on 1990, lukuun ottamatta HFC:tä, PFC:tä ja SF 6 :ta, joiden vertailuvuodeksi sopimuspuoli voi valita joko vuoden 1990 tai Päätöksessä 99/296/EY edellytetään tietojen toimittamista ennakoiduista päästöistä ja niiden poistamisesta vuosina ja mahdollisuuksien mukaan vuonna Valvontajärjestelmän suuntaviivoissa Guidelines for the methodology of the evaluation of progress towards the KP targets and for reporting of national programmes edellytetään lisäksi tietojen toimittamista ennakoiduista päästöistä ja niiden poistamisesta vuosina 2015 ja Suuntaviivat: Osa 1: Guidelines for Member States and EC Annual Inventories; Osa 2: Methodology for the Evaluation of Progress and for the Contents of National Programmes, Bryssel, 1. syyskuuta

10 edistymistä UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan mukaisten yhteisön sitoumusten täyttämisessä. Rio de Janeirossa kesäkuussa 1992 hyväksytyn UNFCCC:n 4 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisö päätti ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoitus on palauttaa niiden ihmisen aiheuttaman CO 2 :n ja muiden kasvihuonekaasujen päästöt joko yhdessä tai erikseen vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä. Kiotossa joulukuussa 1997 pidetyssä kolmannessa UNFCCC:n sopimuspuolten konferenssissa sopimuspuolet hyväksyivät UNFCCC:n Kioton pöytäkirjan, jossa asetetaan useille sopimuspuolille, muun muassa Euroopan yhteisölle (EY), erilaisia sitovia päästötavoitteita. Tämän sopimuksen mukaisesti EY lupautui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasosta kahdeksan prosenttia vuosiin mennessä. Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosäännöt hyväksyttiin Bonnissa heinäkuussa 2001 pidetyssä kuudennessa sopimuspuolten konferenssissa ( Bonnin sopimus ), ja EU ja jäsenvaltiot valmistautuvat parhaillaan ratifiointiin. Kokonaistavoitetta vähentää päästöjä kahdeksalla prosentilla on sen jälkeen jaettu eriytetysti yksittäisten jäsenvaltioiden kesken EU:n taakanjakojärjestelmän mukaisesti. Järjestelmästä päätettiin ministerineuvostossa kesäkuussa Sovitut tavoitteet on esitetty taulukossa Taulukko 3.2.1: Ministerineuvostossa päätetyt Kioton pöytäkirjan 4 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden sitoumukset (EU:n taakanjako, kesäkuu 1998) Jäsenvaltio Sitoumus (prosentuaalinen muutos kuuden kasvihuonekaasun päästöissä kaudella vertailuvuoden 1990 tasoihin verrattuna) Itävalta -13 Belgia -7.5 Tanska 8-21 Suomi 0 Ranska 0 Saksa -21 Kreikka +25 Irlanti +13 Italia -6.5 Luxemburg -28 Alankomaat -6 Portugali +27 Espanja +15 Ruotsi +4 Yhdistynyt kuningaskunta Edistymisen arviointi muodostuu kahdesta päätekijästä: 8 Sopimuksen yhteydessä annetussa lausunnossa Tanska ilmoitti voivansa ensimmäisellä sitoumusjaksolla vähentää päästöjään 17 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna, joka on noin 80 miljoonaa korjattua hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vähentäminen tapahtuisi Tanskan omilla toimilla ja yhteisön hyväksymillä nykyisillä toimilla. Koska Tanska on lakisääteisesti sitoutunut vähentämään päästöjä 21 prosentilla kuten sopimuksessa on esitetty, se on päättänyt jatkaa yhteisten ja yhteensovitettujen toimien valmistelua ja käyttöön ottamista ennen Kioton pöytäkirjan ratifiointia. 10

11 Todellisen edistymisen arviointi Todellisen edistymisen arviointi perustuu jäsenvaltioiden ja yhteisön päästöselvityksiin. Siihen sisältyy vertailuvuoden selvitysten vertaaminen viimeisimpiin saatavilla oleviin selvityksiin päästöjen todellisen kehityksen osoittamiseksi sekä vertaaminen jäsenvaltioiden ja yhteisön päästötavoitteisiin. 9 Ennakoidun edistymisen arviointi Ennakoitua edistymistä arvioidaan keräämällä ja arvioimalla tietoa hyväksytyistä ja tulevista, suunnitteilla tai parhaillaan keskusteltavina olevista kansallisista ja yhteisön toimista. Arviointi perustuu jäsenvaltioiden ja yhteisön päästöennusteisiin. Siihen kuuluu näiden ennusteiden ja tärkeimpien niiden perustana olevien oletusten ja parametrien johdonmukaisuuden ja luotettavuuden arviointi kansallisten ohjelmien yhteydessä. Arviointi perustuu suurelta osin jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin. Niihin kuuluvat erityisesti valvontajärjestelmää varten laaditut asiakirjat sekä muut asiakirjat kuten kansalliset ilmastonmuutosstrategiat ja kansalliset tiedonannot UNFCCC:lle. Ennakoidun edistymisen osalta arvioinnissa on lisäksi otettu huomioon kasvihuonekaasupäästöjä koskevien yhteisön laajuisten ennusteiden tulokset. Tämän kertomuksen seuraavissa luvuissa arvioidaan tietojen toimittamista koskevien vaatimusten noudattamista. Arvioinnissa verrataan viimeisimpiä jäsenvaltioilta saatuja tietoja valvontajärjestelmän vaatimuksiin ja valvontajärjestelmäkomitean 1. syyskuuta 2000 vahvistamiin tietojen toimittamista koskeviin suuntaviivoihin (luku 4). Sen jälkeen kertomuksessa esitetään yhteenveto todellisen edistymisen arvioinnin tuloksista, jotka perustuvat Euroopan ympäristökeskuksen tutkimukseen (luku 5), sekä ennakoitua edistymistä koskeva arviointi, joka perustuu edellä kuvattuihin, heinäkuussa 2001 saatavilla olleisiin tietoihin (luku 6). 9 Tiedot perustuvat Euroopan ympäristökeskuksen kertomukseen EC and Member States Greenhouse Gas Emission Trends (Euroopan ympäristökeskus, 2001). Tietoihin eivät sisälly maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuneet päästöt ja poistumat. 11

12 4. MITEN JÄSENVALTIOT NOUDATTAVAT TIETOJEN TOIMITTAMISTA KOSKEVIA VAATIMUKSIA 4.1. Tietojen toimitusaikataulun noudattaminen Useimmat jäsenvaltiot noudattavat edelleen heikosti valvontajärjestelmän mukaista tietojen toimitusaikataulua (31. joulukuuta mennessä vuosittain). Tämä koskee erityisesti ennakoituun edistymiseen liittyvien tietojen toimittamista. Useimmat jäsenvaltiot toimittivat vuotta 1999 koskevat selvitykset huhtikuuhun 2001 mennessä ja kansallisia toimia koskevat tiedot vieläkin myöhemmin Todellista edistymistä koskevien tietojen toimittaminen Kasvihuonekaasupäästöjä koskevat selvitykset Todellisen edistymisen arviointi edellyttää asianmukaisia kansallisia selvityksiä, joiden perusteella laaditaan täydellinen, kaikki 15 EY:n jäsenvaltiota kattava selvitys. Huhtikuun 1. päivään 2001 mennessä lähes kaikki jäsenvaltiot (Belgiaa ja Luxemburgia lukuun ottamatta) olivat toimittaneet vuotta 1999 koskevat tiedot. Euroopan komissio täydensi tietoja Belgian ja Luxemburgin osalta soveltamalla erityistä tietojen täydentämismenetelmää ja saattoi näin koota kattavan selvityksen koko kauden CO 2 -, CH 4 - ja N 2 O-päästöistä. Tiedot toimitettiin ilmastonmuutosta käsittelevän hallitustenvälisen paneelin (IPPC) vuoden 1996 suuntaviivojen sekä useimpien jäsenvaltioiden osalta vastikään käyttöön otettujen, viidennessä sopimuspuolten konferenssissa vuonna 1999 hyväksyttyjen yhteisten raportointimallien mukaisesti. Täysin johdonmukaisten selvitysten laatiminen edellyttää, ettei tiedoissa ole puutteita. Jotta tähän päästäisiin, toimia on kehitettävä edelleen. 10 Tämän osan tiedot perustuvat Euroopan ympäristökeskuksen ja sen ilmaa ja ilmastonmuutosta käsittelevän alakohtaisen keskuksen laatimaan kertomukseen Annual European Community Greenhouse Gas Inventory , May 2001 sekä Euroopan ympäristökeskuksen kertomukseen European Community and Member States greenhouse gas emission trends (Euroopan ympäristökeskus, 2001) 12

13 Puutteelliset tiedot CO 2 :sta, CH 4 :stä ja N 2 O:sta Luxemburgin CO 2 :ta, CH 4 :ää ja N 2 O:ta koskevia tietoja täydennettiin vuosien ja 1999 osalta ja Belgian vastaavia tietoja vuoden 1999 osalta soveltamalla erityistä tietojen täydentämismenetelmää Puutteelliset tiedot fluoratuista kaasuista Jäsenvaltioiden 1. huhtikuuta 2001 mennessä ilmoittamissa tiedoissa fluoratuista kasvihuonekaasuista (HFC:t, PFC:t, SF 6 ) on huomattavasti vähemmän puutteita kuin viime vuosina. Ainoastaan Irlannin ja Luxemburgin tietoja ei saatu huhtikuuhun 2001 mennessä. Belgian tietoja oli täydennettävä puuttuvien vuosien osalta Puutteelliset tiedot maankäytön muutosten ja metsätalouden päästöistä Tässä kertomuksessa käytetyt tiedot CO 2 -, CH 4 - ja N 2 O-päästöistä eivät sisällä maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuneita päästöjä ja poistumia. Menetelmiä koskevia merkittäviä päätöksiä Kioton pöytäkirjan mukaisista CO 2 - nieluista tehtiin vasta aivan hiljattain (poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin Bonnissa heinäkuussa 2001 jatketussa kuudennessa sopimuspuolten konferenssissa, ja se on määrä vahvistaa virallisesti Marrakeshissa pidettävässä seitsemännessä sopimuspuolten konferenssissa). IPCC laatii parhaillaan nieluihin liittyvien tietojen toimittamista koskevia vaatimuksia, mutta ne saadaan käyttöön vasta myöhemmässä vaiheessa. Näin ollen hiilinieluja koskevia tietoja ei ollut käytettävissä tätä kertomusta varten Ennakoitua edistymistä koskevien tietojen toimittaminen Kasvihuonekaasupäästöjä koskevat selvitykset Ennakoidun edistymisen arviointi edellyttää tietoja sekä kaikista suunnitteilla olevista toimista että jäsenvaltioiden päästöennusteista. Harkittuihin toimiin sisältyvät nykyiset toimet (joita toteutetaan parhaillaan) ja lisätoimet (jotka toteutetaan tulevaisuudessa). Ennusteisiin sisältyvät arviot nykyisten toimien päästöjä vähentävästä vaikutuksesta ( tätä menoa -skenaario) sekä ennusteet lisätoimien vaikutuksista. Useimmat jäsenvaltiot ovat toimittaneet hyvin vähän lisätietoa vuoden 2001 aikana, eikä niiden tekemien selvitysten laatu ole merkittävästi parantunut ensimmäiseen edistymiskertomukseen verrattuna. Joidenkin jäsenvaltioiden vuoden 2000 aikana toimittamat tiedot olivat jo suhteellisen kattavia 11 Tietoja täydennettiin ottamalla ensimmäisiksi arvioiksi lähimmältä edeltävältä vuodelta ilmoitetut päästöt. Fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuneiden CO 2 -päästöjen osalta käytettiin kuitenkin jäsenvaltioiden ilmoittamia uusimpia arvioita yhdistettynä fossiilisten polttoaineiden aiheuttamien CO 2 -päästöjen myöhempiä kehityssuuntauksia koskeviin tietoihin, jotka perustuvat Eurostatin uusimpiin laskelmiin. Belgia toimitti kesäkuussa 2001 vuosien 1998 ja 1999 tiedot, joista ilmenee, että EU:n selvityksessä esitetyt tiedot Belgian vuoden 1998 ja 1999 kasvihuonekaasupäästöistä ovat jonkin verran aliarvioituja. Luxemburg toimitti vuoden 1999 tiedot 1. huhtikuuta olleen määräajan jälkeen, mutta vuosien tiedot puuttuvat yhä. Luxemburgin toimittamista tiedoista ilmenee, että EU:n selvityksessä esitetyt tiedot Luxemburgin vuoden 1999 kasvihuonekaasupäästöistä ovat hieman yliarvioituja. Syyskuussa 2000 sovittujen valvontajärjestelmän suuntaviivojen mukaisesti Belgian ja Luxemburgin uusimmat tiedot sisällytetään EU:n seuraavaan vuosittaiseen kasvihuonekaasuja koskevaan selvitykseen, jonka on määrä valmistua 15. huhtikuuta

14 Toimet (esimerkiksi niiden jäsenvaltioiden, joilla on ilmastonmuutosstrategia). Lisätietojen puuttuminen johtuukin todennäköisesti siitä, ettei varsinaista uutta ilmoitettavaa ole. Tilanteen parantamiseksi sekä tietojen vaihdon ja ennusteiden vertailun helpottamiseksi jäsenvaltioille lähetettiin kysely, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa ennusteissa käytetyistä menetelmistä. Useimmilta jäsenvaltioilta saatiin vain vähän lisätietoa. Kymmenen jäsenvaltion vastauksissa oli jonkin verran lisätietoa, ja viisi jäsenvaltiota (Espanja, Kreikka, Irlanti, Luxemburg ja Itävalta 12 ) ei palauttanut kyselyä. Suomi ja Irlanti ovat laatineet kansalliset ilmastonmuutosstrategiat ensimmäisen edistymiskertomuksen jälkeen ja parantaneet toimista tiedottamista. Espanja, Kreikka, Ruotsi ja Italia ovat toimittaneet lisätietoa ensimmäisen edistymiskertomuksen jälkeen. Espanja ja Kreikka ovat toimittaneet suhteellisen vähän tietoja, eikä tiedottamisen laadussa ole tapahtunut juurikaan parannusta vuoteen 2000 verrattuna. Useimmat maat toimittivat tarkat tiedot toimien tavoitteista ja täytäntöönpanotilanteesta. Useimmat jäsenvaltiot ovat kvantifioineet nykyisten toimiensa ja lisätoimiensa vaikutuksia (tämä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä miljoonina tonneina) vain vähän. Sama koskee myös tietoja toimien noudattamisen valvontaan liittyvistä kustannuksista Ennusteet Ennusteita koskevat tiedot ovat peräisin hyvin erilaisista lähteistä. Yhdeksältä jäsenvaltiolta (Itävalta, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta) on saatu kansalliset ilmastonmuutosohjelmat, jotka ovat toimitetuista tietolähteistä kattavimpia. Marraskuuhun 2001 mennessä kaikkien jäsenvaltioiden on laadittava kolmas UNFCCC:n mukainen kansallinen tiedonanto, joka voidaan sisällyttää vasta ensi vuoden edistymiskertomukseen. On todennäköistä, että monet jäsenvaltiot esittelevät kyseisessä tiedonannossa uusia ennusteita. Ensimmäiseen edistymiskertomukseen verrattuna tietoja lisätoimien vaikutusten kvantifioimisesta ovat antaneet Suomi ja Irlanti. Jotkut jäsenvaltiot ovat kyselyvastauksissaan toimittaneet lisätietoa ennusteissa käytetyistä parametreistä ja oletusmalleista. Riittävän yksityiskohtaisten tietojen saaminen eri ennusteiden vertailua varten vaatisi kuitenkin huomattavasti lisätyötä. 12 Itävalta laatii parhaillaan uusia ennusteita kolmatta kansallista tiedonantoaan varten ja toimitti näistä ennusteista joitakin tietoja valvontajärjestelmään. 14

15 Tietojen toimittamista koskevissa suuntaviivoissa (FCCC/CP1999/L.3/Add.1, paragraph 35) sopimuspuolia kehotetaan esittämään kaasukohtaiset ennusteet. Muutamat maat ovat toimittaneet osia kaasu- ja alakohtaisista ennusteista. Selvityksistä poiketen ennusteita ei ilmoiteta yhdenmukaisen mallin mukaan, eikä aloja ole yhteisesti määritelty. Tämä vaikeuttaa myös ennusteiden vertaamista. Kuten jo mainittiin, ennusteissa ei yleensä ole kvantifioitu yksittäisten toimien vaikutuksia. Tähän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä se vaikeuttaa ennakoidun edistymisen arviointia. 5. TODELLISEN EDISTYMISEN ARVIOINTI 5.1. Johdanto Tämän jakson tarkoituksena on arvioida Euroopan ympäristökeskuksen keräämien tietojen perusteella Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden edistymistä UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasuja koskevien sitoumusten täyttämisessä 6. Tavoitteena on arvioida johdonmukaisesti ja vertailukelpoisesti kunkin jäsenvaltion osuutta koko EY:tä koskevien kasvihuonekaasutavoitteiden saavuttamisessa. Analyysissä ei pyritä arvioimaan sitä, miten jäsenvaltiot ovat pysyneet tavoitteissaan, vaan pikemminkin niiden osuutta EY:n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna Edistymistä arvioidaan vertaamalla vuosia koskevia EY:n ja jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästötietoja kahteen (hypoteettiseen) lineaariseen tavoitekehitykseen, jotka ovat: (1) UNFCCC:n vuoden 2000 tavoitekehitys ja (2) Kioton vuosien tavoitekehitys. Laskemalla vuoden 1999 poikkeamat näistä tavoitekehityksistä voidaan mitata EY:n ja sen jäsenvaltioiden todellinen edistyminen vuonna Edistyminen Euroopan unionissa Edistyminen Euroopan unionin tasolla EY:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenivät neljä prosenttia vuosina (kaavio 5.2.1), mutta suuntaukset eri kaasujen välillä vaihtelivat huomattavasti. Jos oletetaan, että kaikkia Kioton pöytäkirjassa mainittuja kaasuja koskeva tavoitekehitys on lineaarinen vuosina (CO2) ja vuosina (Kioton pöytäkirjan tavoitejakson puoliväli), kaaviosta ilmenee, että EU pysyi vuonna 1999 molemmissa tavoitekehityksissään (päästöjen vakiinnuttaminen vuoteen 2000 mennessä ja vähentäminen kahdeksalla prosentilla kauteen mennessä). 15

16 Kaavio 5.2.1: Koko EU:n kasvihuonekaasupäästöt verrattuna vuoden 2000 ja vuosien tavoitteisiin (ei sisällä maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuvia päästöjä) Indeksi ,4 100, ,0 92, Kasvihuonekaasupäästöt Tavoitekehitys 2010 Päästötavoitteet 2010 CO 2 -päästöt Tavoitekehitys 2000 CO 2:n tavoitteet 2000 Huom: lineaarinen tavoitekehitys ei pyri kuvaamaan EU:n tulevia kehityssuuntauksia, vaan sen avulla arvioidaan EU:n vuoden 1999 kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna asetettuihin vähennystavoitteisiin. Vuonna 1999 koko EU:n kasvihuonekaasupäästöt olivat 4030 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joka on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 1998 ja neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuoden 1999 päästöjen vähennykset vuoteen 1998 verrattuna johtuivat pääasiassa polttoaineen vaihtamisesta hiilestä kaasuun sähköntuotannossa, suhteellisen leudosta talvesta, joka vähensi lämmityksen tarvetta sekä kemianteollisuuden kertaluontoisista toimista. Kehityssuuntaukset vaihtelivat eri kaasujen välillä huomattavasti. Kaaviosta ilmenee, että CO 2 :n ja fluorattujen kaasujen osuus kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä kasvoi, kun taas CH 4 :n ja N 2 O:n väheni. CO 2 on kasvihuonekaasuista kaikkein merkittävin, ja sen osuus kasvihuonekaasujen kokonaismäärästä vuonna 1999 oli 81 prosenttia. Sen päästöt olivat kuitenkin vuonna 1999 hieman (1,6 prosenttia) vuoden 1990 tason alapuolella. Liikenteen CO 2 -päästöt lisääntyivät huomattavasti, mutta niiden vaikutusta kompensoi fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuneiden päästöjen väheneminen energia- ja tehdasteollisuudessa. CH 4 -päästöjen osuus EY:n kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä on yhdeksän prosenttia, ja ne vähenivät 17 prosenttia vuosina Tärkeimmät syyt alentuneisiin CH 4 -päästöihin olivat kiinteän jätteen kaatopaikoille sijoittamisen vähentäminen sekä hiilen louhinnan ja karjan määrän väheneminen. N 2 O-päästöt laskivat 14 prosenttia, ja niiden osuus kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä on kahdeksan prosenttia. Tärkein syy N 2 O- päästöjen alenemiseen olivat viime vuonna kemianteollisuudessa toteutetut toimet päästöjen vähentämiseksi (adipiinihapon tuotanto). Fluorattujen kaasujen päästöissä kehitys on kaksijakoinen. HFC ja SF 6 -päästöt lisääntyivät jyrkästi vuosina , edelliset 66 ja jälkimmäiset 34 prosenttia. PFC- päästöt sen sijaan vähenivät 38 prosenttia. Vaikka fluorattujen kaasujen päästöt ovatkin lisääntyneet voimakkaasti vuodesta 1992 (31 prosenttia), niiden osuus kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä on vain kaksi prosenttia. Vuoden 1999 fluorattujen kaasujen päästöjen 16

17 väheneminen vuoteen 1998 verrattuna johtuu huomattavista HFC-päästöjen vähennyksistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kaavio 5.2.2: Kasvihuonekaasupäästöt kaasuittain (ei sisällä maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuvia päästöjä) Fluoratut kaasut Indeksi (1990=100) % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% N 2O CH 4 CO 2 Fluoratut kaasut N 2O CH 4 CO % Kasvihuonekaasupäästöt Fluorattuihin kaasuihin kuuluvat HFC-, PFC- ja SF 6 -päästöt. Lähde: Euroopan ympäristökeskus (2001) Suurimmat päästöjen aiheuttajat: Vuonna 1999 bruttokansantuotteen todellinen kasvu EU:ssa oli 2,5 prosenttia ja energiankulutus lisääntyi 0,9 prosenttia vuoteen 1998 verrattuna (kaavio 5.2.3). Kasvihuonekaasupäästöt sen sijaan vähenivät kaksi prosenttia ja CO 2 -päästöt 1,4 prosenttia. Vuonna 1999 kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ei siis seurannut taloudellista kasvua eikä energiankulutusta. Koko kauden kasvihuonekaasupäästöjen absoluuttinen (kokonais)määrä poikkesi bruttokansantuotteen kasvusta 24 mittapisteellä (prosenttia, ks. kaavio 5.2.3) ja energiankulutuksesta 14 mittapisteellä (prosenttia). Vaikka EU:n väestö lisääntyi vuosina ,2 prosenttia, kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vähenivät samalla jaksolla 11,5 tonnista 10,7 tonniin. 17

18 Kaavio 5.2.3: EY:n kasvihuonekaasupäästöt ja niiden aiheuttajat (todellinen bruttokansantuote, lämmityspäivät 13, sisämaan bruttoenergiankulutus, väestö) sekä kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden Indeksi Tonnia Päästöt asukasta kohden Kasvihuonekaasupäästöt Todell. BKT Lämmityspäivät Energiankulutus Väestö Lähde: Euroopan ympäristökeskus (2001) ja Eurostat Alakohtainen analyysi: Jotta voitaisiin analysoida tarkemmin kasvihuonekaasujen alakohtaisia kehityssuuntauksia ja keskittyä niiden suurimpiin päästölähteisiin, on tärkeimmät lähteitä osoittavat indikaattorit määritelty IPCC:n Tier 1 -menetelmän pohjalta 14. Tärkeimpien lähteiden analysoinnin tarkoituksena on määritellä lähteet, jotka aiheuttavat 95 prosenttia kasvihuonekaasuista ja/tai joiden päästöissä on tapahtunut huomattavia muutoksia vuosina Aluksi määriteltiin 14 tärkeintä lähdettä, jotka aiheuttavat 95 prosenttia EY:n kasvihuonekaasupäästöistä. Seuraavaksi niihin lisättiin vielä neljä lähdettä, joilla on merkittävä vaikutus kehityssuuntaukseen. Analyysissä määriteltiin siis EU:n 18 suurinta päästölähdettä, jotka aiheuttavat 96 prosenttia EY:n kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä. Tärkeimpien päästölähteiden kehityssuuntaukset vaihtelevat huomattavasti. Kaaviossa on esitetty tärkeimpien päästölähteiden keskinäinen järjestys absoluuttisten muutosten mukaan vuosina Lämpötilan vaihteluita voidaan mitata niin sanottujen lämmityspäivien avulla. Lämmityspäivien lukumäärä saadaan laskemalla yhteen tietyn vakiona pysyvän sisälämpötilan ja päivittäisen keskilämpötilan välinen ero. Tämän vuoksi alhaisempi keskilämpötila lisää lämmityspäivien määrää. IPCC:n Tier 1 on perusmenetelmä, jonka avulla yksilöidään tärkeimmät päästölähdeluokat. Ne ovat päästölähdeluokkia, joilla on huomattava merkitys kyseisen maan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismääriin päästöjen absoluuttisina määrinä, kehityssuuntauksina tai molempina. (Katso luku 7 IPCC:n vuonna 2000 julkaisemassa asiakirjassa Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change.) 18

19 Kaavio 5.2.4: EY:n tärkeimpien päästölähteiden kasvihuonekaasupäästöjen absoluuttiset kehityssuuntaukset vuosina (miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia) Liikenne (CO2) HFC:t Liikenne (N2O) SF6 Lannan käsittely (N2O) Tä rk ei m m ät läh te et Muut alat (CO2) Kaivostoiminnan tuotteet (CO2) Öljyn ja maakaasun hajapäästöt (CH4) Lannan käsittely (CH4) PFC:t Viljelymaat (N2O) Ruoansulatuksesta aiheutuvat päästöt (CH4) Muut (CO2) Kiinteiden polttoaineiden hajapäästöt (CH4) Kiinteän jätteen sijoittaminen kaatopaikoille (CH4) Tehdasteollisuus ja rakennusala (CO2) Kemianteollisuus (N2O) Energiateollisuus (CO2) Absoluuttinen muutos hiilidioksidiekvivalenttiteragrammoina Lähde: Euroopan ympäristökeskus (2001) Alat, joilla päästöt ovat lisääntyneet: Liikenteen aiheuttamat CO 2 -päästöt ovat EU:n toiseksi suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen päästölähde, ja niiden osuus kasvihuonekaasujen kokonaismäärästä vuonna 1999 oli 20,5 prosenttia. Liikenteen aiheuttamat CO 2 -päästöt ovatkin lisääntyneet nopeasti. Vuosina päästöt lisääntyivät 18 prosenttia eli 127 miljoonaa tonnia koko EU:ssa (etenkin CO 2 -, mutta myös N 2 O-päästöt). Liikenteen päästöihin kuuluvat fossiilisen polttoaineen polttamisesta tieliikenteessä aiheutuvat päästöt sekä kansallisen siviili-ilmailun, rautatieliikenteen, kansallisen laivaliikenteen ja muun liikenteen päästöt. Suurin syy liikenteen aiheuttamien CO 2 -päästöjen voimakkaaseen lisääntymiseen on tieliikenteen määrän kasvu, joka puolestaan lisää polttoaineen kulutusta tieliikenteessä. Edellä mainittua kehitystä on tapahtunut lähes kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti kuitenkin Irlannissa, Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, Itävallassa ja Luxemburgissa. Liikenteen aiheuttamien N 2 O-päästöjen lisääntyminen johtuu pääasiassa katalysaattoreiden käytön lisääntymisestä 15. Toinen tärkeä lähderyhmä, jonka päästöt ovat lisääntyneet merkittävästi, ovat teollisten prosessien aiheuttamat HFC-päästöt. Eräitä HFC-yhdisteitä käytetään korvaamaan otsonikerrosta heikentäviä CFC-yhdisteitä, joista on 1990-luvulla vähitellen luovuttu. Alat, joilla päästöt ovat vähentyneet: Suurimmat absoluuttiset vähennykset saavutettiin energiantuotannon alalla (sähkön ja lämmön tuotanto). Tämän sai aikaan ennen kaikkea 15 Katalysaattorit vähentävät ilmansaasteita, mutta niiden sivutuotteena syntyy N 2 O-päästöjä (bensiinin sisältämän rikin kemiallisen reaktion seurauksena). Parantuneiden katalysaattoreiden ja vähän rikkiä sisältävien polttoaineiden odotetaan tulevaisuudessa vähentävän tällaisia päästöjä. 19

20 polttoaineen vaihtaminen hiilestä kaasuun useissa jäsenvaltioissa sekä tehokkuuden parantaminen (varsinkin Saksassa). Seuraavaksi eniten vähenivät kemianteollisuuden N 2 O-päästöt Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Ranskassa. Tämä johtui ennen kaikkea adipiinihapon valmistuksessa toteutetuista erityistoimista näissä maissa. Kolmanneksi eniten vähenivät fossiilisen polttoaineen polttamisesta aiheutuneet tehdasteollisuuden CO 2 -päästöt. Vähennykset saatiin aikaan pääasiassa uudistamalla talouden rakenteita ja lisäämällä Saksan tehdasteollisuuden tehokkuutta Saksojen yhdistymisen jälkeen. CH 4 -päästöjä saatiin vähennettyä huomattavasti vähentämällä sekä kiinteän jätteen sijoittamista kaatopaikoille että kiinteiden polttoaineiden hajapäästöjä. Vähennykset johtuvat pääasiassa kaatopaikkadirektiivin ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanosta sekä hiilen louhinnan vähenemisestä. Taulukossa esitetään lisätietoja eri alojen kuten energiateollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen määrissä tapahtuneista muutoksista. 20

21 Taulukko 5.2.1: Prosentuaaliset muutokset koko EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöissä vuosina KOKO EU ITÄ- VALTA BELGIA TANS- KA SUOMI RANS- KA SAKSA KREIK- KA Kasvihuonekaasut (eivät sisällä maankäytön muutosten ja metsätalouden päästöjä) -4,0% +2,6% +2,8% CO 2 (ei sisällä maankäytön muutosten ja metsätalouden päästöjä) -1,6% +5,9% +2,6% +4,0% (-4,6%) -1,1% -0,2% -18,7% +16,9% +7,4% (-4,0%) +2,8% +5,0% -15,4% +16,7% CH 4-16,7% -15,5% -5,0% -3,6% -36,0% -8,6% -41,3% +14,1% N 2O -14,1% +12,1% +8,8% -12,7% -7,9% -17,0% -33,9% -1,5% HFC:t +66,3% % +58,6% % +113,8 % +82,8% +300,4 % PFC:t -38,1% -97,4% -100,0% ,1 % -40,1% -36,6% -92,3% SF 6 +33,7% +41,0% -38,3% +50,6% -54,5% +9,8% +40,5% - 1.A.1 Energiateollisuus (CO 2) -8,9% -8,1% -18,2% +7,7% +13,6% -6,3% -20,1% +16,0% 1.A.2 Tehdasteollisuus (CO 2) -8,9% +16,1% +14,2% +1,3% +10,4% +0,4% -29,2% -3,9% 1.A.3 Liikenne (CO 2) +18,2% +30,0% +14,9% +17,4% +2,1% +16,5% +14,7% +27,0% 1.A.4 Muut alat (CO 2) [Pienpoltto] 0,1% -2,2% 17,0% -12,1% -15,9% 8,3% -14,3% 48,6% IRLAN- TI ITALIA LUXEM- BURG ALAN- KO- MAAT PORTU- GALI ESPAN- JA RUOTSI YHD. KUNIN- GAS- KUNTA Kasvihuonekaasut (eivät sisällä maankäytön muutoksia ja metsätaloutta) +22,1% +4,4% -43,3% +6,1% +22,4% +23,2% +1,5% -14,0% CO 2 (ei sisällä maankäytön muutoksia ja metsätaloutta) +32,7% +4,3% -46,3% +8,0% (+7,1%) +31,2% +24,3% +2,5% -8,9% CH 4 +3,7% +2,6% -3,7% -20,1% -1,5% +29,7% -9,4% -28,3% N 2O +11,6% +0,4% +13,4% +14,8% +12,4% +6,8% +1,4% -35,9% HFC:t ,0 % - +71,8% ,1 % % -45,4% PFC:t - -27,6% - +6,7% - -16,0% -25,2% -70,3% SF ,7% - -5,5% ,7 % +18,5% +81,5% 1.A.1 Energiateollisuus (CO 2) +42,2% +2,5% -94,5% +9,4% +14,1% +18,4% +9,4% -21,5% 1.A.2 Tehdasteollisuus (CO 2) +10,6% -7,4% -66,5% +4,0% +17,7% +12,3 % +3,2% -6,2% 1.A.3 Liikenne (CO 2) +96,2% +19,1% +54,6% +19,3% +66,2% +44,7% +6,1% +4,3% 1.A.4 Muut alat (CO 2) [Pienpoltto] +1,8% +7,2% +36,1% +2,9% +46,0% +22,6% -18,6% +4,8% Huomautus (1): - merkitsee, että vuonna 1990 päästöjä ei ollut tai tietoja ei saatu. Huomautus (2): Sulkeissa on esitetty Tanskan ja Alankomaiden luvut, joita on tarkistettu sähkökaupan ja lämpötilan vaihteluiden perusteella. 21

22 Edistyminen jäsenvaltioissa Taulukossa (katso myös kaavio 5.2.5) esitetään jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen kehityssuuntaukset ja tavoitteen saavuttamista osoittavat indikaattorit. Tavoitteen saavuttamista osoittavalla indikaattorilla mitataan, kuinka paljon vuoden 1999 todelliset päästöt poikkeavat tavoitteeseen tähtäävästä lineaarisesta tavoitekehityksestä (kuten jaksossa 5.1 mainittiin). Yhdeksän jäsenvaltiota vähensi päästöjään vuoteen 1998 verrattuna, mutta vain viisi alitti vuonna 1999 vertailuvuoden tason. EY:n kasvihuonekaasupäästöjen yleiseen kehityssuuntaukseen vaikuttavat eniten kaksi suurinta päästöjen aiheuttajaa eli Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta, joiden osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on noin 40 prosenttia. Näiden kahden jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöt vähenivät yhteensä 330 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (vuoteen 1990 verrattuna). Myönteinen kehitys Saksassa johtuu pääasiassa lämmitykseen käytettävän sähkön tuotannon tehostamisesta sekä viiden uuden osavaltion talouden rakenteiden uudistamisesta Saksojen yhdistymisen jälkeen. Lisäksi Saksan energiateollisuuden CO 2 -päästöt vähenivät 83 miljoonalla tonnilla ja tehdasteollisuuden CO 2 -päästöt 57 miljoonalla tonnilla vuosina Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa johtui ennen kaikkea energiamarkkinoiden vapauttamisesta ja sitä seuranneesta siirtymisestä öljystä ja hiilestä kaasun käyttöön sähköntuotannossa. Energiateollisuuden CO 2 -päästöt vähenivät Yhdistyneessä kuningaskunnassa 49 miljoonaa tonnia vuosina Lisäksi kemianteollisuuden N 2 O-päästöt vähenivät huomattavasti (26 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia). Hiljattain valmistuneessa tutkimuksessa 16 analysoitiin nimenomaan sitä, miten paljon Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta pystyisivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, mikäli niissä ei olisi tapahtunut edempänä mainittuja kertaluonteisia vähennyksiä. Merkittävä vaikutus oli lukuisilla ympäristöohjelmilla, jotka yleistyivät molemmissa maissa viime vuosikymmenen aikana. Niiden osuus vuoden 1990 jälkeen tapahtuneista päästöjen vähennyksistä on vähintään 50 prosenttia. Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan erityistoimista johtuvien päästövähennysten osuus on EU:ssa vuodesta 1990 alkaen toteutuneista vähennyksistä noin 34 prosenttia 17. Kolmanneksi ja neljänneksi eniten päästöjä aiheuttavien maiden eli Ranskan (14 prosenttia) ja Italian (13 prosenttia) kehityssuuntaukset ovat vastakkaiset. Ranskan päästöt alittivat vuonna 1999 hieman vuoden 1990 tason, mutta Italian kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 1999 suuremmat kuin vuonna Ranskassa kemianteollisuuden N 2 O-päästöt vähenivät huomattavasti, mutta liikenteen CO 2 -päästöt puolestaan lisääntyivät voimakkaasti. Italian Greenhouse gas reductions in Germany and the UK - Coincidence or policy induced? An analysis for international climate policy (Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), Science Policy and TechnologyPolicy Research (SPRU) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Karlsruhe, Brighton, Berliini; kesäkuu 2001). Edellä mainitun tutkimuksen tietoihin perustuva arvio. 22

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2016 COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS Kertomus, jolla helpotetaan Euroopan unionin sallitun päästömäärän laskemista, sekä kertomus, jolla helpotetaan unionin, sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) 8703/17 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050685/01 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu ,

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 C(2019) 3580 final KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu 15.5.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukainen NEUVOSTON PÄÄTÖS. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukainen NEUVOSTON PÄÄTÖS. (komission esittämä) FI ECFIN/294/00-EN EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3. toukokuuta 2000 KOM(2000) 274 lopull. Ehdotus: Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukainen NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteisen rahan käyttöönottamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0089 (NLE) 8330/1/16 REV 1 ASIM 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 290 final ANNEX 1 LIITE Sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden täyttämiseen yhteisesti Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2019 C(2019) 1839 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.3.2019, asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden teknisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä

TerveTalo energiapaja 25.11.2010. Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä TerveTalo energiapaja 25.11.2010 Energiatehokkuus ja energian säästäminen Harri Metsälä Miksi energiamääräyksiä muutetaan jatkuvasti? Ilmastonmuutos Kansainväliset ilmastosopimukset EU:n ilmasto ja päästöpolitiikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

BiKa-hanke Viitasaaren työpaja Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus

BiKa-hanke Viitasaaren työpaja Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus BiKa-hanke Viitasaaren työpaja 27.3.2018 Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus Saija Rasi, Luonnonvarakeskus Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, 1.3.2016 30.4.2018 29.3.201 RED

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 10.1.2008 KOM(2007) 871 lopullinen 2006/0129 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0341/61. Tarkistus. Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta 9.12.2015 A8-0341/61 61 2 kohta 2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa energiaunioniin liittyvissä lainsäädäntöehdotuksissa noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0208/55. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0208/55. Tarkistus 12.6.2017 A8-0208/55 55 7 artikla otsikko Maasta, jolta metsä on hävitetty, metsitetystä maasta, hoidetusta viljelymaasta ja hoidetuista niityistä peräisin olevien nettopoistumien lisäkäyttö 280 miljoonaan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja KOM (2006) 40 lopullinen

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja KOM (2006) 40 lopullinen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2006 (05.09) (OR. fr) 6294/06 SAATE Lähettäjä: ENV 78 ENER 42 FISC 30 ONU 16 Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9234/00 LIMITE PV/CONS 35 EDUC 96

PUBLIC. Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9234/00 LIMITE PV/CONS 35 EDUC 96 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) 9234/00 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 EDUC 96 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston 2270. istunto (KOULUTUS), Luxemburg,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

Ehdotus päätökseksi (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 TARKISTUKSET 001-008 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Miroslav Poche A8-0014/2019 Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) 13516/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 75 SOC 429 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvoston 2226. istunto (työ- ja sosiaaliasiat), Bryssel,

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0036 (NLE) 7106/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 26 ENV 164 ONU 26 DEVGEN 43 ECON 225 ENER 87 FORETS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

8772/16 paf/mmy/mh 1 DGB 1B

8772/16 paf/mmy/mh 1 DGB 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8772/16 AGRI 247 CLIMA 45 ENV 275 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 8534/16 Asia: Maatalous

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

6372/19 ADD 1 1 ECOMP LIMITE FI

6372/19 ADD 1 1 ECOMP LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2019 (OR. en) 6372/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 5 ECOFIN 161 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Talous- ja rahoitusasiat) 12. helmikuuta 2019

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen: Heikki Granholm

Maa- ja metsätalousvaliokunta Asiantuntijakuuleminen: Heikki Granholm U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Eduskunnan suuri valiokunta

Eduskunnan suuri valiokunta Päiväys Datum Dnro Dnr 13.3.2003 YM5/313/2003 Eduskunnan suuri valiokunta Viite Hänvisning KOM(2003) 51 lopullinen 2003/0029 (COD) EUTORI-Nro EU/2003/0225 Asia Ärende KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan lähiajan näkymät hiilinielujen näkökulmasta. Juhani Tirkkonen Tampere

Ilmastopolitiikan lähiajan näkymät hiilinielujen näkökulmasta. Juhani Tirkkonen Tampere Ilmastopolitiikan lähiajan näkymät hiilinielujen näkökulmasta Juhani Tirkkonen Tampere 6.2.2019 EU:n energia- ja ilmastotavoitteet 2030 EU:n ilmastotavoitteet KHK vähennystavoite vähintään 40 % vuoteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0391/116. Tarkistus. Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0391/116. Tarkistus. Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta 10.1.2018 A8-0391/116 Tarkistus 116 Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta Mietintö Miroslav Poche Energiatehokkuus COM(2016)0761 C8-0498/2016 2016/0376(COD) A8-0391/2017 Ehdotus direktiiviksi 1 artikla 1 kohta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/SE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0173(COD) 10. joulukuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ICAO:n elinten laatimaan kansainvälisestä ilmailusta aiheutuvia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan soveltaminen - komission unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. helmikuuta 2016 (OR. en) 6068/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5783/1/16 REV 1 Asia:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Jean-François Jalkh ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Jean-François Jalkh ENF-ryhmän puolesta 8.3.2017 A8-0034/244 244 Johdanto-osan 6 kappale 6) Jotta voidaan varmistaa, että kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

A7-0047/33. Tarkistus 33 Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta

A7-0047/33. Tarkistus 33 Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta 30.1.2014 A7-0047/33 Tarkistus 33 Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta Mietintö Anne Delvaux, Konrad Szymański Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Toimenpiteitä päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi. Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä

Toimenpiteitä päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi. Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä Toimenpiteitä päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä 24.5.2017 Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii lisätoimia LUONNOS

Lisätiedot