Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma"

Transkriptio

1 Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma

2 2 1 Oppilashuollon lainsäädäntöä 1.1. Oppilashuollon yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Aikaisemmin useasta eri laista koostunut oppilashuoltotyötä ohjaava lainsäädäntö on Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä yhdistetty uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013). Laki tulee voimaan alkaen. Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa olevan opiskelijan opiskeluhuoltoa. Mitä tässä laissa säädetään opiskelijasta, koulutuksen järjestäjästä ja oppilaitoksesta, koskee myös perusopetuslaissa tarkoitettua oppilasta, opetuksen järjestäjää ja koulua Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä esi- ja perusopetuksessa Perusopetuslaki (628/1998; muutokset 642/2010) erityisesti 40 ja 41 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999); salassa pidettävät asiakirjat 24 Henkilötietolaki (523/1999); laki toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000); sosiaalihuollon asiakirjojen salassapito 14 ja 15 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992); potilasasiakirjojen salassapito 13 2 Salassapito Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista salassa pidettävää tietoa suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassapitovelvollisuus jatkuu virkasuhteen tai luottamusmiesaseman päättymisen jälkeenkin. Yksilökohtaisen oppilas- ja opiskeluhuollon asiakirjoihin sisältyviä tai muutoin tietoon saatuja yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja saa antaa sivullisille vain, jos siihen on ao. henkilön tai hänen laillisen edustajansa kirjallinen suostumus.

3 Salassa pidettäviä tietoja Yksilökohtaisista oppilas- ja opiskelijahuollon kertomuksista syntyy opiskeluhuoltorekisteri, jonka oppilasta, opiskelijaa tai muuta yksityistä henkilöä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät: tietoja pääsy- tai muusta kokeesta tai tentistä tietoa henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta tai muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta tai hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta mielialatutkimuksesta, nuoren rikoksentekijän henkilötutkinnasta, nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmasta ja yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai matkaviestimen sijaintipaikasta, kotikunnasta ja siellä olevasta yhteystiedosta, jos hän on pyytänyt salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi tietoja poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä, elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaaajan harrastuksiin sekä perhe-elämästä tai muista verrattavista henkilökohtaisista oloista Lisäksi salassapitovelvollisuuden alaisia ovat: asiakirjat, jotka koskevat oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koesuoritukset sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja

4 Salassapitovelvolliset oppilaitoksen koko henkilöstö oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluja toteuttavat sote-ammattihenkilöt tai heidän toimeksiannostaan tai muutoin heidän lukuunsa oppilas- ja opiskeluhuollon toimenpiteisiin osallistuvat ammattihenkilöt opetusharjoittelua suorittavat muut opetuksen tai yksilökohtaisen oppilas- ja opiskeluhuollon toteutukseen osallistuvat opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielimien jäsenet 2.3. Salassapitovelvollisuudesta poikkeaminen Sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja harkitsee, onko tieto välttämätön. Esim. tieto voi koskea sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteessa huomioon. (Perusopetuslaki / ) Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitosäädösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/ ) Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle, Vastaavat tiedot voidaan myös antaa uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä. Aikaisemman koulutuksen järjestäjän on kuitenkin pyydettävä oppilaan/opiskelijan suostumus siihen, että uudelle koulutuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Huoltajan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisällytetään esiopetuksen henkilökunnan/opettajan arvio lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista esiopetuksessa/koulussa. Arviossa on oltava tiedot, jotka ovat tarpeellisia terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

5 5 Oppilashuoltotyöhön osallistuvat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan lastensuojelusta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävissään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä =lastensuojeluilmoitus. Opetuksen järjestäjän ja muun viranomaisen on luovutettava nuoren kotikunnalle salassapitosäännösten estämättä yksilöinti- ja yhteystiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, ellei se arvioi, ettei nuori ole palvelujen ja muun tuen tarpeessa =Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (Nuorisolaki 7 c 693/2010)

6 6 3 Oppilashuollon organisaatio Juuassa Sivistysjohtaja Oppilashuollon ohjausryhmä Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus Sivistystoimi, terveydenhuolto, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, perheneuvola, etsivä nuorisotyö, poliisi, pelastustoimi, työvoimahallinto, seurakunnat -> kunnan hyvinvointi suunnitelma ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Yhteisöllinen pj. Tukipalvelujen oppilashuoltoryhmä koordinaattori esi- ja perusopetuksessa Rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, oppilaanohjaaja ja sosiaalityöntekijä //////////// /////////////// Yksittäistä oppilasta koskeva oppilashuolto Käsiteltävän asian edellyttämät asiantuntijat kutsutaan koolle tapauskohtaisesti

7 7 Koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, resursoinnista ja arvioinnista vastaa kuntakohtainen opiskeluhuollon monialainen ohjausryhmä. Juuassa opiskeluhuollon ohjausryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja. Ryhmän muut jäsenet ovat sosiaali- ja terveysjohtaja/vastaava kuraattori ja Poikolan koulun rehtori sekä hänen varalla lukion rehtori. Kunnan ohjausryhmä kokoontuu n. 2 kertaa vuodessa. 4 Opiskeluhuollon toimintamallit Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisöissä. Sen avulla turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville, edistetään oppijoiden osallisuutta sekä ehkäistään ongelmien syntymistä. Opiskeluhuollon tulee edistää myös koko yhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, turvallisuutta, terveellisyyttä, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon siten kun laissa säädetään. Esiopetuksen ja koulun ulkopuolisia opiskeluhuollon yhteistyötahoja: Vapaa-aika-, liikunta ja nuorisotoimi Soten lapsi- ja perhepalvelut Seurakunta Järjestöt Aamu- ja iltapäivätoiminta Kerhot Poliisi Pelastuslaitos Erikoissairaanhoito Opetuksen tukitoimien järjestäminen ei uuden lain mukaan ole opiskeluhuoltoa. Perusopetuslain edellyttämän kolmiportaisen tuen järjestämiseen liittyvät asiakirjat esi- ja

8 8 perusopetuksessa käsitellään jatkossa koulun monialaisessa pedagogisessa tukiryhmässä. Tämä ryhmä käsittelee myös keinoja, joilla tuetaan oppilaan oppimista, jossa tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja oppimiseen liittyviä muita ongelmia Monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Monialaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori (koollekutsuja ja puheenjohtaja), apulaisrehtori, luokkien 7-9 laaja-alainen erityisopettaja, esi- ja luokanopetuksen laaja-alainen erityisopettaja, pienluokkien erityisluokanopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä/koulukuraattori ja opintoohjaaja. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on seurata, arvioida ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia, esim. kouluterveyskyselyt, ProKoulu, KiVa-koulu, laajennetun terveystarkastuksen koonnit, luokkatason työskentely, yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen, oppilaiden osallisuuden edistäminen, verkostoyhteistyö, yhteistyö kotien kanssa, opiskeluhuollon koulukohtaisen suunnitelman (Liite 1) tekeminen ja arviointi. Ryhmä kokoontuu 2-6 kertaa lukuvuodessa riippuen koulun koosta. Kyläkouluilla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä voi olla koulujen yhteinen ja kokoonpano voi vaihdella. Toiminnan aikataulu ja tarkempi kuvaus yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta kirjataan koulun oppilashuoltosuunnitelmaan 4.2. Monialainen yksilökohtainen oppilashuolto Tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä, edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä oppilaan osallisuutta. Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa - kouluterveydenhuoltoa - psykologi- ja kuraattoripalveluita - monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuolto toteutetaan monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä, johon kuuluvat - opetustoimi - sosiaali- ja terveystoimi - oppilas ja hänen huoltajansa - muut tarvittavat tahot.

9 9 Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle, kun huoli herää oppilaan fyysisestä, psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta hyvinvoinnista. Ryhmän koollekutsumisesta sopii se henkilö, joka on asiaa jo huoltajien kanssa aiemmin käsitellyt. Mikäli oppilas, huoltajat ja huolen tunnistaja yhdessä haluavat järjestää monialaisen asiantuntijaryhmän kokoontumisen, ilmoittaa huolen tunnistaja toiveen koulun opiskeluhuollon vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöinä ovat oppilaanohjaaja, laaja-alaiset erityisopettajat sekä erityisluokanopettajat. Vastuuhenkilö kutsuu huoltajien/oppilaan kirjallisen luvan (Liite 2) mukaisesti muut asiantuntijatahot paikalle monialaiseen asiantuntijaryhmään Dokumentointi Monialaisen asiantuntijaryhmän kirjaukset Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot kirjataan oppilashuollon kertomuksiin. Kirjauksia laativat asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö sekä muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Oppilashuollon kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi. Oppilashuollon kertomukseen (Liite 3) kirjataan: nimi, hetu, kotikunta, yhteystiedot alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen oppilaan/opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot asian aihe ja vireille panija oppilaan/opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet tiedon käsittelystä oppilashuoltoryhmän kokouksessa kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa kokouksessa tehdyt päätökset päätösten toteuttamissuunnitelmat sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot toteutetut toimenpiteet kirjauksen päivämäärä sekä tekijän nimi ja hänen ammatti- tai virka-asemansa Jos sivulliselle annetaan oppilashuollon kertomukseen sisältyviä tietoja, merkitään: mitä tietoja on luovutettu kenelle niitä on luovutettu millä perusteella luovutus on tehty (kenen suostumus/mikä säännös) pyyntöasiakirja tallennetaan

10 10 Muut kirjaukset Oppilashuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamiset kuraattorin asiakaskertomukseen. Kouluterveydenhoitajat ja psykologit kirjaavat yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Opiskeluhuollon rekisteri Yksilökohtaisen oppilashuollon kertomuksista muodostuu rekisteri, jonka ylläpitäjänä on koulutuksen järjestäjä. Rekisteriin tallennetaan monialaisessa yksilökohtaisessa oppilashuollossa laaditut oppilashuoltokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä saadut tai laaditut asiakirjat, jotka koskevat yksittäistä oppilasta/opiskelijaa. Rekisterinpitäjä nimeää rekisterille vastuuhenkilön, joka määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet ko. rekisteriin tallennettuihin tietoihin ja päättää tietojen luovuttamisesta. Vastuuhenkilö Juuan kunnassa on koulun rehtori tai oppilaanohjaaja.

11 11 5 Kasvun, oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukeminen Huoli liittyen oppilasryhmään tai negatiiviseen ilmiöön Yhteistyö monialaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanssa KUN HUOLI HERÄÄ Huoli liittyen yksittäisen oppilaan oppimiseen tai koulunkäyntiin Tuen tarpeen arviointi opettajien, oppilaan ja vanhempien yhteistyönä Huoli liittyen yksittäisen oppilaan hyvinvointiin (psyyk., fyys., sos.) Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan oppilaan ja/tai vanhempien suostumuksella Koulun kehittämistyön eri muodot Pedagogiset asiakirjat käsitellään monialaisessa pedagogisessa tukiryhmässä Vastuuhenkilö kirjaa käsitellyt ja sovitut asiat oppilashuoltokertomukseen TOIMINTA ARVIOINTI

12 12 6 Nivelvaiheiden tiedonsiirto 6.1. Varhaiskasvatuksesta esikouluun Toukokuussa kaikki tulevat esioppilaat tutustuvat esikouluun. Esiopetusryhmät voivat kutsua 5-vuotiaita lapsia jo ennen varsinaista esiopetusvuottaan osallistumaan ja tutustumaan esikoulutoimintaan. Tavoitteena on luoda uusia toimivia yhteistyömuotoja esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen välille. Erilaiset juhlat, kalenterivuoden tapahtumat, ulkoilutapahtumat, urheilutempaukset voivat olla lähtökohtana yhteistyön suunnittelulle. Tiedonsiirtopalaveri tulevista esioppilaista pidetään huhtikuussa. Palaveriin osallistuvat rehtori (koollekutsuja), laaja-alainen erityisopettaja, neuvolan ja koulun terveydenhoitajat, koulupsykologi sekä esiopettaja ja lastentarhaopettaja. Lisäksi tehostetun ja erityisen tuen lasten asioista pidetään tarvittaessa yksilölliset tiedonsiirtopalaverit, joihin osallistuvat lastentarhanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, tuleva esiopettaja ja lapsen huoltajat sekä muut tarvittavat yhteistyötahot (esim. kuntoutusohjaaja ja terapeutit). Lupa tiedonsiirtoon kysytään esiopetukseen ilmoittautumislomakkeessa muissa, kuin lapsen esiopetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa ja se pyydetään kirjallisena lapsen huoltajalta (esim. diagnoosit/perheasiat). Lupa kattaa koko perusopetuksen Esikoulusta 1. luokalle Keväällä esikoululaiset tutustuvat tulevaan koululuokkaansa. Tiedonsiirtopalaveri tulevista ekaluokkalaisista pidetään huhtikuussa. Palaveriin osallistuvat rehtori (koollekutsuja), laaja-alainen erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi sekä esiopettaja ja vastaanottava luokanopettaja. Lisäksi tehostetun ja erityisen tuen lasten asioista pidetään tarvittaessa yksilölliset tiedonsiirtopalaverit, joihin osallistuvat esiopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, tuleva luokanopettaja ja lapsen huoltajat sekä muut tarvittavat yhteistyötahot (esim. kuntoutusohjaaja ja terapeutit). Kyläkouluilla esikoulusta ensimmäiselle luokalle siirryttäessä tiedonsiirtopalavereja järjestetään tarvittaessa.

13 luokalta 7. luokalle Huhtikuussa järjestetään Poikolan koulun edustajien vierailut kyläkouluilla (esim. erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja tukioppilaat). Vierailuiden tavoitteena on uusien oppilaiden tapaaminen sekä luokanopettajan, erityisopettajan ja oppilaanohjaajan tietojen siirto. Tulevat seiskat -palaveri järjestetään toukokuussa, jonka pohjalta suunnitellaan luokkajaot. Tulevien 7. luokkalaisten vanhempainilta järjestetään toukokuussa samana päivänä, kun tulevat seiskat tutustuvat Poikolan kouluun luokalta toiselle asteelle Kirjallinen tiedonsiirtolupa pyydetään joulukuussa ennen yhteishakua huoltajalta ja oppilaalta. Koulu antaa maaliskuussa lausunnot tarvittaessa harkinnanvaraisen haun hakemuksiin ja erityisoppilaitoksiin hakevien hakemuksiin. Nivelpalaveriin (tiedonsiirtopalaveri) osallistutaan elokuussa toisen asteen oppilaitoksissa (erityisopettaja, oppilaanohjaaja). Vastaanottavasta oppilaitoksesta on mukana oppilashuoltohenkilöstöä ja ryhmänohjaajia. Tarvittaessa otetaan elo-syyskuussa henkilökohtaiset kontaktit vastaanottavaan oppilaitokseen. Tieto HOJKSista välitetään toisen asteen oppilaitokseen nivelpalaverissa luokalta etsivälle nuorisotyöntekijälle Etsivä nuorisotyöntekijä käy esittäytymässä 9. luokkalaisille kevätlukukaudella. Kesä-elokuussa siirretään tiedot niistä oppilaista, jotka eivät saa opiskelupaikkaa yhteishaussa tai lisähaussa kunnan etsivästä nuorisotyöstä vastaavalle henkilölle.

14 14 Liite 1 Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman sisällysluettelo 1. Oppilashuollon kokonaistarve, oppilashuoltopalvelut ja oppilashuoltosuunnitelman seuraaminen 2. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 3. Koulun monialainen yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 4. Koulun monialainen yksilökohtainen oppilashuolto 5. Koulun pedagoginen tuki 6. Nivelvaiheiden tiedonsiirto 7. Juuan kyläkoulujen järjestyssäännöt 8. Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 9. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 10. Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen sekä niiden käyttöön puuttuminen 11. Koulukuljetuksen odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 12. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 13. Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa

15 15 Liite 2 HUOLTAJIEN JA OPPILAAN SUOSTUMUS MONIALAISEN ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOONTUMISEEN Suostumme / emme suostu siihen, että läpsemme äsiässä kutsutään koolle moniäläinen yksilo kohtäinen äsiäntuntijäryhmä. Asiäntuntijäryhmä n kokoontuminen perustuu Oppiläs jä opiskelijähuoltoläkiin 1287/ jä Ryhmä ä n osällistuvät luokänopettäjä/-ohjääjä erityisopettäjä oppiläänohjääjä kouluterveydenhoitäjä kuräättori sosiäälityo ntekijä koulupsykologi muu henkilo Juuässä / 20 Huoltäjän ällekirjoitus Huoltäjän ällekirjoitus Oppilään ällekirjoitus Huoltajan kommentteja

16 16 Liite 3 Yksilöllisen oppilashuoltokertomuksen muistiopohja (käytetään, kunnes oppilashuoltorekisterin kirjaamispaikka varmistuu) Oppilaan nimi: Hetu: Osoite: Huoltajien nimet ja puh.nro: Kirjauksen pvm: Kirjauksen tekijä, ammatti/virka-asema: Kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa: Asian aihe ja vireille panija: Oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset: Toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet: Tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma: Toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot: Sivulliselle luovutetut tiedot; mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella

1.8.2014. Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma

1.8.2014. Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma 1.8.2014 Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 1 Liperin oppilas- ja opiskelijahuollon arvot... 4 2 Oppilas- ja opikelijahuollon organisaatio... 5 3 Oppilas-

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

Oppilashuollosta hyvinvointia

Oppilashuollosta hyvinvointia Oppilashuollosta hyvinvointia Uudistuva esiopetus Joensuu 26.11.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin oppilashuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada vastauksen tänään? Kristiina

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa yhteistyössä 4.6.2015 Mikkeli Itä-Suomen opiskeluhuollon päivät Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon kokonaisuus ja määritelmät

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Yksilökohtainen opiskeluhuolto Monialainen asiantuntijaryhmä Salassapitovelvoitteet AVIen ja ministeriöiden lakikoulutus kevät 2014 Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 5.3.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 5.3.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 5.3.5 Yksikkökohtainen

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2 Sisällys LUKU 8 OPPILASHUOLTO... 1 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö... 1 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto... 4 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat... 6 8.5 Paikallisesti

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

Joensuun kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma 2014

Joensuun kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma 2014 Joensuun kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO.. 3 1 JOENSUUN OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON ARVOT... 4 2 OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON ORGANISAATIO... 4 3 OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA

JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA JUVAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO- SUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT 2 1.1. Terveydenhoitopalvelut... 2 1.2. Kuraattoripalvelut...

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Yksilökohtainen opiskeluhuolto Monialainen asiantuntijaryhmä Salassapitovelvoitteet Lakikoulutus Rovaniemellä 6.2.2014 Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies STM Yksilökohtainen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

(Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM)

(Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM) (Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM) Päivitetty 8.8.2018 opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus SISÄLLYSLUETTELO 1 Esiopetuksen oppilashuolto... 3 2 Oppilashuollon kokonaisuus ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 5 3 Yhteisöllinen oppilashuolto...

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon suunnitelmat (OHL 12 ja 13 sekä POL 14, LL 10 ja AMPL 37 a ) Lastensuojelulain

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN OPPI- LAS- JA OPISKELIJAHUOLTOSUUN- NITELMA

KONTIOLAHDEN KUNNAN OPPI- LAS- JA OPISKELIJAHUOLTOSUUN- NITELMA KONTIOLAHDEN KUNNAN OPPI- LAS- JA OPISKELIJAHUOLTOSUUN- NITELMA 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Oppilas- ja opiskelijahuollon toimijat... 4 3 Kontiolahden oppilas- ja opiskelijahuollon arvot... 5 4 Kodin

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 2 3 VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1.8.2014 Svol 26.11.2014 xx 4 Sisällysluettelo LUKU

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3. Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Oppilashuollon järjestäminen Kuortaneella 2.1 Kuortaneen kunnan oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 22.10.2014 Liite 6 Esiopetuksen opetussuunnitelma Luku 5.3. 1 (14) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OP- PILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3

Lisätiedot

PRIMUS -KOULUHALLINTOJÄRJESTELMÄ

PRIMUS -KOULUHALLINTOJÄRJESTELMÄ 1/9 PRIMUS -KOULUHALLINTOJÄRJESTELMÄ päivitetty 10.9.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24 :n mukainen informointi tietojenkäsittelystä REKISTERIN NIMI Primus, kouluhallintojärjestelmä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOL- TO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOL- TO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOL- TO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Oppilas- ja opiskelijahuolto. Johtajakoulutus Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuolto Johtajakoulutus 31.10.2017 Lauri Louhio, työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 Lain tavoitteena hallituksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (8) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liperin kunnan nivelvaihesuunnitelma alkaen Lukuvuosi /Liperin Koulu

Liperin kunnan nivelvaihesuunnitelma alkaen Lukuvuosi /Liperin Koulu Liperin kunnan nivelvaihesuunnitelma 1.8.2016 alkaen Lukuvuosi 2018-19/Liperin Koulu Liperin kunta Virpi Eronen, oppilashuollon ohjausryhmän pj 1 Sisällys Nivelvaiheiden tiedonsiirto... 2 Varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay 1287/2013 Lauri Liusvaara Oppilas = opiskelija Koulu = oppilaitos Vastuu koulutuksen järjestäjällä Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu Yhteistyö opetus ja sosiaali- ja terveyspuolen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Mitä tässä suunnitelmassa mainitaan oppilaasta ja koulutuksenjärjestäjästä koskee myös esiopetukseen osallistuvaa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. LUKU 5.3 Oppilashuolto

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. LUKU 5.3 Oppilashuolto LIITE 1 (19) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

Voimaa yhdessä tekemisestä, alueellinen toimintamalli. VIP-verkosto,

Voimaa yhdessä tekemisestä, alueellinen toimintamalli. VIP-verkosto, Voimaa yhdessä tekemisestä, alueellinen toimintamalli VIP-verkosto, 14.2.2019 Yhteisöllinen oppilashuolto Koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän (KOR) työskentelystä Työn tavoitteena on opiskelijan ja yhteisön

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA luonnos 8.8.2018 VARHAISKASVATUS / ESIOPETUS OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA (päiväkotien alaisuudessa toimivat esiopetusryhmät) Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.8.2018 Sisällys 1. Oppilashuolto esiopetuksessa

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 5.3 Oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 5.3 Oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta

Lisätiedot

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset

Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 27.4.2012 Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Esi- ja perusopetuksen oppilaan tukea koskevaan uudistukseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö Merja Koivisto, Lapua Tulevaisuuden koulu Kun unelmat on kohdallaan, voi jatkaa omia touhujaan. Vilma 3. lk Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä koulurauhapaketin toimeenpanoon liittyvä seminaari 5.3.2014 Seinäjoki Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Liperin kunta. Liperin kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma

Liperin kunta. Liperin kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma Liperin kunta Liperin kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma 2018-21 Hyväksytty: Oppilashuollon ohjausryhmä 14.5.2018 Hyvinvointilautakunta 14.6.2018 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Oppilashuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut Joensuun päivähoidon esiopetuksen oppilashuollossa

Kuraattoripalvelut Joensuun päivähoidon esiopetuksen oppilashuollossa Kuraattoripalvelut Joensuun päivähoidon esiopetuksen oppilashuollossa Opas esiopetuksen lastentarhanopettajille SISÄLTÖ Yleinen kaavio oppilashuollosta Kuraattorin palvelut oppilashuollossa esiopetuksen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi

Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi HAUTASEN KOULUN oppilashuoltosuunnitelma 2018-2019 OPPILASHUOLLON RAKENNE Perusopetuslain mukainen oppilashuolto Kuntatason monialainen oppilashuollon ohjausryhmä Oppilashuoltopalveluiden suunnittelu,

Lisätiedot