OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA

2 YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin - näyttötutkinnon arvioijille ja tutkinnon suorittajille NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAT Työnantaja-arvioija Työnantajan edustajan tulee tuntea näyttötutkintojärjestelmä ja lähihoitajan tutkinnon perusteet. Työnantaja-arvioija toimii esimiesasemassa. Työntekijäarvioija Työntekijäarvioijan tulee olla arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava. Opettaja-arvioija Opetusalan arvioijan edellytyksenä on tämän hetkinen sosiaali- ja terveysalan opettajan kelpoisuus kasvatustieteiden, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta sekä näyttötutkintomestarin koulutus ja pedagogiset opinnot. Arvioijaksi kelpaa myös sairaanhoidon opettajan tutkinnon suorittanut näyttötutkintomestari. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat työntekijä-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen. Työssäoppimisen ohjaaja tai työpaikkakouluttaja ei voi toimia arvioijana. Esteellisyys tulee arvioida myös Hallintolain mukaan. Esteellisyys on pyrittävä ennakoimaan mahdollisimman tarkkaan ennen arvioijien nimeämistä.

3 TUTKINTOTILAISUUDEN JÄRJESTELYT Työpaikka soveltuu tutkintotilaisuuden työpaikaksi, jos sen toiminta on sisällöllisesti tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista ja työpaikassa on asiantuntevaa henkilöstöä riittävästi. Tutkintotilaisuuden kesto suunnitellaan henkilökohtaistamisessa ja arvioijat päättävät siitä yhdessä. Tutkintotilaisuuden aikana kestoa on mahdollista pidentää, jos kolmikanta näin yhdessä perustellusti päättää. Tutkinnon suorittajalla pitää olla riittävä ammattitaito (käytännön taidot + teoriatieto) hankittuna ennen tutkintotilaisuutta. Tutkinnon suorittajan valmius tutkintotilaisuuteen tarkistetaan sekä teoriaosaamisen että käytännön osaamisen osalta. Työssäoppimisen ohjaaja/työpaikkakouluttaja arvioi ammattitaitovaatimusten perusteella opiskelijan valmiuden tutkintotilaisuuteen. Ryhmäohjaaja tarkistaa tutkinnon suorittajan teoriaopintojen tilan. Tutkintotilaisuutta ei saa aloittaa ennen kuin kaikki kyseisen tutkinnon osan valmistavan koulutuksen opinnot on suoritettu (henkilökohtaistaminen huomioiden).

4 TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA Suunnitelman sisältö: - kansilehti, josta ilmenee työpaikka, tutkintotilaisuuden ajankohta ja arvioijat - kuvaus työpaikasta, jossa tutkintotilaisuus toteutetaan - kuvaus päivittäisistä työtehtävistä, joissa tutkinnon suorittaja osoittaa vaaditun ammattitaidon - luettelo siitä tiedosta, jolla tutkinnon suorittaja osoittaa tiedollisen osaamisen (keskustelut arvioijan kanssa) Tutkinnon suorittaja laatii suunnitelman siitä, miten hän tulee osoittamaan osaamistaan, miten hän tuo tutkintotilaisuuden aikana osaamisensa esille (arvioitavaksi). Tutkinnon suorittaja perehtyy huolella arvioinnin perusteisiin (arvioinnin kohteet ja kriteerit). Niiden pohjalta hän tekee luettelon työtehtävistä, joissa osoittaa vaaditun ammattitaidon. Tutkintotilaisuuden suunnitelma EI ole arviointiaineistoa, vaan suunnitelma tulevasta tutkintotilaisuudesta. Tutkinnon suorittajan on toimitettava suunnitelma arvioitavaksi opettajaarvioijalle vähintään kaksi viikkoa ennen tutkintotilaisuuden alkamista ja työntekijä- ja työnantaja-arvioijille vähintään viikkoa ennen tutkintotilaisuuden suunniteltua alkamista. Työnantaja-, työntekijä- ja opettaja-arvioijien on hyväksyttävä suunnitelma ennen kuin tutkintotilaisuus voi alkaa. Arvioijat voivat tarvittaessa pyytää tutkinnon suorittajaa täydentämään tai korjaamaan suunnitelmaansa toisistaan riippumatta. Tutkintotilaisuus voi alkaa vasta, kun tutkintotilaisuuden suunnitelma, työssäoppiminen ja teoriaopinnot ovat hyväksytty.

5 AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN JA ARVIOINTI TUTKINTOTILAISUUDEN AIKANA Tutkinnon suorittaja: - osoittaa arvioijille ammattitaitovaatimusten mukaista osaamistaan - osoittaa osaamistaan työtehtävillä ja perustelemalla ammatillisella tiedolla toimintaansa ja ratkaisujaan - kertoo ja kirjaa itsearviointiaan Työntekijä- ja työnantaja-arvioija: - arvioi tutkinnon suorittajan toiminnallisen ja tiedollisen osaamisen tason kriteerien mukaisesti (T1-K3) - arvioi havainnoimalla tutkinnon suorittajan toimintaa - arvioi kyselemällä ja keskustelemalla tutkinnon suorittajan toiminnan perusteista (arvioinnin kohde 3) - huomioi tutkinnon suorittajan oman työn arvioinnin osana arviointiaineistoa - kirjaa arviointiaan arviointilomakkeeseen - ottaa tarvittaessa yhteyttä opettaja-arvioijaan Mikäli tutkintotilaisuuden aikana ilmenee potilas-, asiakas- tai työturvallisuutta vaarantavaa osaamattomuutta, tulee tutkinto- tilaisuus välittömästi keskeyttää. Näiden syiden perusteella keskeytetyn tutkintotilaisuuden arvioinniksi esitetään hylättyä. Yleisimpiä syitä keskeytykseen ovat virhe lääkehoidossa (esim. jakaa väärän lääkkeen lääkkeestä riippumatta tai antaa lääkkeen väärälle potilaalle), virhe aseptiikassa (esim. pesee potilaan likaisesta puhtaaseen) tai asiakas- turvallisuuden laiminlyönti (esim. päiväkodin portin sulkematta jättäminen).

6 ARVIOINTIKESKUSTELU JA -KOKOUS Arviointikeskustelun ajankohta sovitaan tutkintotilaisuuden suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Se pidetään parin päivän päästä ja viimeistään kahden viikon kuluessa tutkintotilaisuuden päättymisestä. Tutkinnon suorittaja esittää itsearviointinsa suullisesti (tutkinnon suorittaja lähettää kirjallisen itsearvioinnin arvioijille tutkintotilaisuuden päätyttyä). Tutkinnon suorittaja ei ole paikalla arvioijien tehdessä arviointiesitystä. Arvioijat arvioivat tutkintotilaisuudessa osoitettua osaamista, sen hetkistä ammattitaitoa (ei työssäoppimista). Arviointikeskustelussa arviointiaineistoa ei enää kerätä eikä arviointikeskustelu ole tenttitilaisuus. Kaikki kriteerit arvioidaan numeerisesti. Arviointiasteikko on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa numeerinen (hylätty, T1-K3). Hylätyn tutkintosuorituksen voi uusia. Tutkintotilaisuuden arvioinniksi on esitettävä hylättyä tilanteissa, joissa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ei täytä vähintään tyydyttävää tasoa jonkun tai joidenkin arvioinnin kohteiden osalta. Tutkinnon osan arvioinniksi tulee esittää hylättyä aina tilanteissa, joissa potilas-, asiakas- tai työturvallisuudessa ilman valvontaa olisi tapahtunut vaara- tai haittatilanne. Ei ole olemassa pientä tai isoa virhettä, myös läheltä piti -tilanteet ovat hylätyn arvioinnin perusteita. Hylätyn arvioinnin perusteena on myös laaja-alainen osaamattomuus ammattitaidossa.

7 Arviointikokouksessa - arvioijat tarkastelevat sitä, millä tasolla tutkinnon suorittaja on osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan ammattitaidon - työntekijä-, työnantaja- ja opettaja-arvioijat tekevät kolmikantaisesti arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle - opettaja-arvioija laatii käydyn keskustelun perusteella arviointipöytäkirjan - tutkinnon suorittajalle kerrotaan arviointiesitys ja sen perustelut - kaikki osapuolet allekirjoittavat arviointiesityksen Arviointiesitys toimitetaan tutkintotoimikunnalle, joka tekee päätöksen arvioinnista. Kun tutkintotoimikunnan päätös tulee oppilaitokseen, se tiedotetaan välittömästi tutkinnon suorittajalle. OIKAISUMENETTELY Kun tutkinnon suorittaja on saanut tutkintotoimikunnan arviointipäätöksen tietoonsa, hänellä on oikeus hakea oikaisua 14 vuorokauden kuluessa. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi selvitysten perusteella hylätä oikaisupyynnön tai jos päätös on ilmeisen virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotoimikunnalla on myös oikeus muuttaa arviointia. Tutkintotoimikunnan päätöksestä ei voi valittaa.

8