TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon tavoitteet ja tarkoitus on määritelty valtakunnallisessa, kuntakohtaisessa ja koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa. TORNION KAUPUNGIN OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ Tornion kaupungin oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään peruskoulun ja lukiokoulutuksen yhteisessä moniammatillisessa oppilashuollon ohjausryhmässä. Tornion oppilashuollon ohjaus muodostuu seuraavista toimijoista: sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä, terveydenhoidon edustaja, alaluokkien edustaja-/(t), yläluokkien edustaja-/(t), lukion edustaja, koulupsykologi, koulukuraattori, esiopetuksen edustaja sekä ammatillisen koulutuksen edustaja. Jäsenyys vaihtuu kahden vuoden välein. (ei koulupsykologi ja koulukuraattori). Ohjausryhmän jäsenet määrää koulutoimenjohtaja. Työryhmän tehtävät: koordinoi oppilashuoltotyötä koko kunnan alueella määrittelee oppilashuoltotyön kehityslinjoja ja tarpeita seuraa koulukohtaisten oppilashuollon opetussuunnitelmia suunnittelee oppilashuollon koulutusta ja tekee yhteistyötä muiden yhteistyötahojen kanssa. LUKION OPISKELIJAHUOLTORYHMÄN KOKOONPANO JA LUOTTAMUKSELLISUUS Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori opinto-ohjaajat lukion erityisopettaja ryhmänohjaaja terveydenhoitaja tarvittaessa kuraattori, psykologi ja muut yhteistyötahot Opiskelijahuoltoryhmä käyttää toiminnassaan joustavaa kokoonpanoa. Opiskelijahuoltoryhmä toimii konsultointiryhmänä ja sen työ on luottamuksellista. Eri hallinnonaloilla, kuten terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja koulutoimesta on salassapidosta erikseen säädetty. Opiskelijahuollon yhteistyöstä näillä hallinnonaloilla on säädetty, että oppilashuollon työntekijät voivat antaa toisilleen salassapitosäädösten estämättä koulunkäynnin kannalta tarpeelliset tiedot. OPISKELIJAHUOLLON TOTEUTUS Opiskelijahuollon tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja ennaltaehkäisevä käytäntö opiskeluun liittyviä ongelmatilanteita varten. Ryhmä kokoontuu aina tarvittaessa ja säännöllisesti seuraavan aikataulun mukaan. abiturientit, toinen jakso toisen vuoden opiskelijat, neljäs jakso ensimmäisen vuoden opiskelijat, viides jakso 193

2 Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 2 (3) Opiskelijahuoltoryhmä keskustelee opiskelijoista, luo katsauksen opintomenestykseen ja päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä sekä sopii työnjaon. Mahdollisia ongelmatilanteita lähtevät purkamaan ryhmänohjaaja, opinto-ohjaajat, lukion erityisopettaja, terveydenhoitaja tai tarvittaessa rehtori. He informoivat toisiaan purkamisen eri vaiheissa ja ottavat tarvittaessa yhteyttä opiskelijaan tai vanhempiin tai sopivat esim. tapaamisen heidän kanssaan. Nopean ongelmanratkaisun kannalta on tärkeää, että asioista keskustellaan tarpeellisessa määrin myös opettajainhuoneessa sekä opettajien yhteisissä palavereissa. Tavoitteena on, että palavereissa voidaan todeta kulloinkin käsiteltävinä olevien opiskelijoiden asioiden olevan jo käsiteltävänä ja työnjaon selvillä. Ryhmänohjaajan rooli opiskelijan koululäheisenä ja ensikontaktin ottajana on entistä tärkeämpää. Hänen kauttaan tilanteet tulevat opinto-ohjaajien ja muun opiskelijahuoltoryhmän tietoisuuteen, ja hän on usein se, joka ensin on yhteydessä opiskelijaan mm. ryhmäinfojen kautta. Myös aineenopettajan rooli on merkityksellinen tiedonkulun näkökulmasta. Aineenopettaja tiedottaa opiskelijahuoltoryhmälle opiskelijoihin liittyvistä huolenaiheista oman oppiaineensa piirissä. On syytä korostaa myös rehtorin roolia opiskelijahuoltotyön kannalta. Rehtori joutuu useimmiten ennemmin tai myöhemmin järjestämään käytännön toimet ongelmatapauksissa. Hänellä tulee siis olla riittävästi tietoa opiskelijoihin liittyvistä asioista sekä laajemmin työkenttänsä kehittämistarpeista. Opinto-ohjaajien ja rehtorin hyvä yhteistyö tehokkaalla opiskelijahuoltoryhmällä ryyditettynä edistää hyvän opiskeluilmapiirin syntymistä ja rakentaa turvaverkon opiskelijoille lukion ajaksi. Lukion opiskelijahuoltoryhmä on tarpeen vaatiessa yhteydessä Tornion kaupungin oppilashuollon ohjausryhmään. Lukiolla on koulukohtaiset järjestyssäännöt turvallisen, suvaitsevaisen ja terveyttä sekä mielenterveyttä suojaavan kasvu- ja oppimisympäristön luomiseksi. Järjestyssäännöt ovat opetussuunnitelman liitteenä. Lisäksi koululla on kriisisuunnitelma. Kriisisuunnitelma sisältää toimintamallit koulussa esiintyvien mielenterveyskysymysten osalta, koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi sekä korjaavia toimenpiteitä varten. Kriisisuunnitelma on tämän opiskelijahuoltosuunnitelman liitteenä. Päihteidenkäyttöön liittyvien ongelmien suhteen Tornion kaupungilla on varhaisen puuttumisen malli, jota ohjausryhmä ylläpitää ja jonka mukaan koulut toimivat tupakoinnin ja päihteiden suhteen. Koulun opiskelijahuoltoryhmä arvioi vuosittain omaa työtään, työkäytänteitään ja opiskelijahuollon toteutumista sekä pyrkii kehittämään omaa osaamistaan, jotta opiskelijahuollolle asetetut tehtävät toteutuvat. OPISKELIJAHUOLLON MUUT OSA-ALUEET Opiskelijalle tarjottavan tuen ja ohjauksen tavoitteena on opiskelijoiden ohjaaminen opiskelussa sekä heidän edistymisensä seuranta. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää koulun sisäistä yhteistoimintaa sekä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan hyvin toimivaa yhteistyötä. Seuraavassa on lueteltu Tornion yhteislyseon lukion käytänteitä, jotka voidaan lukea osaksi opiskelijahuollon kehittävää toimintaa. Lähiohjaus Ryhmänohjaaja toimii opiskelijoiden lähiohjaajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu perehdyttää lukuvuoden alussa uudet opiskelijat lukion käytänteisiin ja oman opiskeluohjelman laatimiseen. Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijoidensa kurssikertymää, edistymistä, mahdollisesti heikkenevää menestystä sekä opiskelijan oman opiskelusuunnitelman toteutumista. 194

3

4 Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 3 (3) Aineenopettaja toimii oman oppiaineen opiskelun ohjaajana ja antaa tarvittaessa tukiopetusta. Aineenopettajan vastuulla on myös itsenäisten suoritusten ohjaaminen. Aineenopettaja informoi tarvittaessa ryhmänohjaajaa ja opinto-ohjaajaa. Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa siten, että hän kykenee suunnittelemaan omaa opiskeluohjelmaansa, tukea häntä lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opinto-ohjaaja seuraa myös opiskelijoiden opiskeluohjelmien toteutumista ja opiskelijoiden edistymistä yhdessä ryhmänohjaajien kanssa. Auditiivit eli opiskelijoiden kuulemistilaisuudet Auditiiveja eli opiskelijoiden kuulemistilaisuuksia järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Kuulemistilaisuuksien jälkeen esille tulleet asiat käsitellään opettajien kokouksissa, jolloin asiat tulevat koko opettajakunnan tietoon ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä. Tutor-toiminta (OP4-kurssi) Tornion yhteislyseon lukiossa opiskelija voi toimia tutorina, jonka tehtäviin kuuluu lukuvuoden alussa auttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita lukio-opintoihin perehdyttämisessä ja neuvojana opiskelun ongelmatilanteissa. Tutorin työkenttä on opiskelijatoverin auttaminen pienimuotoisissa ongelmissa, jotka opiskelijan kannalta voivat silti olla hyvin keskeisiä. Oppilaskuntatoiminta Opiskelijahuollon näkökulmasta oppilaskuntatoiminta antaa opiskelijoille yhden mahdollisen väylän puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja lisätä omalla toiminnallaan opiskelijoiden opiskeluympäristön viihtyisyyttä ja parantaa siten opiskelumotivaatiota. Erityisopetus Erityisopettaja testaa opiskelijoiden mahdolliset LUKI- ja muut oppimishäiriöt sekä antaa tarvittavat lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle. Erityisopettaja järjestää tukitoimet ns. erilaisille oppijoille. Hän pitää lukiolla lukemis- ja oppimistekniikoita harjaannuttavan lue-kurssin. Kouluterveydenhuolto Opiskelijoihin liittyvissä asioissa niiltä osin, kun ne vaikuttavat opiskeluun lukiossa, opiskelijahuoltoryhmä pitää yhteyttä terveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja toimii terveydenhuollon näkökulmasta opiskelijahuollon jäsenenä. Käytännössä ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja ottaa yhteyden terveydenhoitajaan ja tapauskohtaisesti sopii menettelytavoista opiskelijan suhteen. Koulupsykologipalvelut Koululta voidaan olla tarvittaessa yhteydessä koulupsykologiin, mikäli opiskelija tarvitsee jotain erityistä apua koulunkäynnissä, kuten oppimisessa ja koulunkäyntimotivaation säilymisessä tai kun esiintymiseen ja koulusuoritukseen liittyy pelkoja ja paineita, ihmissuhteissa ilmenee vaikeuksia, opiskelijan masentuu tai hämmentyy jne. Koulukuraattoripalvelut Koulukuraattori on koulun sosiaalisen opiskelijahuollon asiantuntija. Opiskelijahuoltoryhmä sopii hänen kanssaan tapauskohtaisesti menettelytavoista opiskelijoiden suhteen. Muut Tarvittaessa opiskelijahuoltoryhmä on yhteydessä myös muihin lukion ulkopuolisiin yhteistyötahoihin. Opiskelijahuoltoryhmä arvioi tapauskohtaisesti, milloin opiskelijan tilanteen käsitteleminen vaatii ulkopuolisia auttajia, ja ryhtyy tarvittaessa yhteistyöhön.

5 195

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuolto... 3 2. Opiskelijahuoltosuunnitelmat... 3 3. Monialainen

Lisätiedot

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011-

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Kauhajoen kaupunki Sivistystoimi SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOTYÖ... 5 1.1 Oppilas-

Lisätiedot

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 2 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1. Oppilashuollon määritelmät ja tavoitteet 4 Oppilas- ja

Lisätiedot

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat 3 1.2. Opiskelijahuollon tavoitteet 3 1.3. Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa 4

SISÄLLYSLUETTELO. 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat 3 1.2. Opiskelijahuollon tavoitteet 3 1.3. Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa 4 4.4.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU JOHDANTO 3 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat 3 1.2. Opiskelijahuollon tavoitteet 3 1.3. Opiskelijahuolto osana

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2011 päivitetty 18.4.2011 TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2011 Päivitetty 18.4.2011 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma

Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma 4.3. Opiskeluhuolto Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on tarkistettava vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma

Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma 10.6.2010 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 3 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet 4 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS

JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS JÄMSÄNKOSKEN PERUSOPETUKSEN VL 7-9 JA LUKION OPPILASHUOLTOTYÖN OPAS MITEN TOIMITAAN? KEHEN YHTEYTTÄ? YHTEISET PELISÄÄNNÖT OPPILASHUOLLON TOIMINTA YHTEISTYÖTAHOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 1.1 OPPAAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

MONIALAINEN OPISKELUHUOLTO. Ohjausryhmä

MONIALAINEN OPISKELUHUOLTO. Ohjausryhmä Lapuan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2014 MONIALAINEN OPISKELUHUOLTO Ohjausryhmä Opiskeluhuoltopalveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus

Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus MÄNTYHARJUN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMA......... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...... 4 2 LUKIOKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014

Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 Vihdin lukio Opetussuunnitelma 1.8.2014 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 5 1.1 Toiminta-ajatus 5 1.2 Arvopainotukset 6 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 2.1 Toimintakulttuuri 6 2.2 Opiskeluympäristö 7 2.3 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 Satu Suonpää 31.10.2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. OPPILASHUOLLON TAVOITE, TARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT... 3

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot